فهرست مطالب

نشریه روانشناسی اجتماعی
سال نهم شماره 59 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهره غفاری جاهد*، ناصر امینی، عزت دیره، کامران میرزایی صفحات 1-13

  هدف:

   یکی از بیماری‏هایی که همه ابعاد وجود انسان را تحت تاثیر قرار می‏دهد و علاوه بر ناتوانی‏ های جسمانی، پیامدهای اجتماعی و روان‏شناختی به ‏دنبال دارد، سندرم روده تحریک‏پذیر است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر باورهای غیرمنطقی و تصویر بدنی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‏پذیر انجام شد.

  روش پژوهش: 

  پژوهش نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی بیماران مرد مبتلا به سندرم روده تحریک‏پذیر مراجعه‏ کننده به بیمارستان میلاد شهر تهران در سال 98-1397 تشکیل داد. با روش نمونه ‏گیری در دسترس و مبتنی بر هدف تعداد 30 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی ‏سازی در دو گروه مساوی 30 نفری جایگزین شدند. گردآوری داده‏ ها با کمک پرسشنامه باور غیرمنطقی (جونز، 1968) و پرسشنامه روابط چند بعدی بدن-خود (کش، 1997) انجام شد. داده ‏ها با کمک روش‏های آمار توصیفی (میانگین و انحراف‏ معیار)، آزمون‏های مربوط به رعایت پیش فرض‏های آماری و واریانس با اندازه‏ گیری مکرر با نرم‏ افزار آماری SPSS نسخه 26 تحلیل شد.

  یافته‏ ها:

   نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون بین میانگین نمره کل باور غیرمنطقی و ابعاد آن و نمره کل تصویر بدنی و ابعاد آن در افراد سه گروه از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). این تفاوت در مرحله پیگیری سه ماهه نیز پابرجا بود (05/0>P).

  نتیجه‏ گیری: 

  یافته ‏های این مطالعه می‏تواند چشم‏انداز امیدوارکننده ‏ای از اثربخشی درمان ‏های موج سوم درمان شناختی-رفتاری بر سازه‏های روان‏شناختی مبتلایان به بیماری مزمن طبی به ویژه سندرم روده تحریک‏پذیر ترسیم نماید.

  کلیدواژگان: رویکرد پذیرش و تعهد، باور غیرمنطقی، تصویر بدنی، سندرم روده تحریک‏پذیر
 • صادق تقی لو*، رقیه عبدالمحمدی، محسن جدیدی صفحات 15-26
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی اختلال نافرمانی مقابله ای بر اساس سبک های فرزندپروری، صفات شخصیتی و ویژگی کمال گرایی والدین بود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 7 تا 10 سال شهر تهران در سال تحصیلی 1398 بودند. تعداد 250 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه های علایم مرضی کودکان (گادو و اسپرافکین، 1994)، سبک های فرزندپروری (بامریند، 1991)، صفات شخصیتی نیو (مک کری و کاستا، 1992) و کمالگرایی (فراست و همکاران، 1990) بود. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای هر چهار پرسشنامه بالای 0.7 به دست آمد. همین طور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه ها به تایید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار spss-22 در دو بخش توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد سبک فرزندپروری مستبدانه. 17% و روان آزرده خویی می تواند 24% به صورت مثبت و معنا دار، متغیر برون گرایی و سازش پذیری به ترتیب 19% و 23% به صورت منفی و معنادار، همچنین نگرانی درباره اشتباهات، شک درباره اعمال، انتقادگری والدینی و استانداردهای شخصی به ترتیب 13%، 24%، 34% و 28% به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی متغیر نافرمانی مقابله ای هستند (0.05>P). بنابراین بر اساس یافته های پژوهش حاضر، نافرمانی مقابله ای در کودکان با سبک های فرزندپروری، صفات شخصیتی و ویژگی کمال گرایی والدین رابطه دارد و می تواند توسط آن پیش بینی شود.
  کلیدواژگان: نافرمانی مقابله ای، سبک های فرزندپروری، صفات شخصیتی، کمال گرایی
 • اقدس صفری*، ناصر امینی، مهدی بهروزی، غلامرضا جعفری نیا صفحات 27-46

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش همدلی با آموزش مبتنی بر دیدگاه گیری اجتماعی بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای قلدری سایبری بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری یک ماهه بود. در این پژوهش جامعه آماری دانش‏آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر بوشهر در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 45 نفر از آنان در دو گروه آزمایش (هر گروه 15 دانشآموز) و یک گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. گروه های آزمایش تحت آموزش همدلی (10 جلسه 90 دقیقه ای) و آموزش مبتنی بر دیدگاهگیری اجتماعی (10 جلسه 90 دقیقه ای) قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله‏ای دریافت نکرد و در لیست انتظار باقی ماند. از پرسشنامه قلدری سایبری آنتیادو، کوکینوس و مارکوس (2016) و پرسشنامه شناخت اجتماعی نجاتی، کمری و جعفری (1397) به منظور گردآوری داده ها استفاده شد. تحلیل داده های به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه‏گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد هر دو درمان مذکور در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای قلدری سایبری اعمال کردند (05/0>P). همچنین، آموزش مبتنی بر دیدگاهگیری اجتماعی نسبت به آموزش همدلی در بهبود شناخت اجتماعی موثرتر بود (05/0>P).  بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میتوان گفت که آموزش مبتنی بر دیدگاهگیری اجتماعی و آموزش همدلی میتوانند به عنوان یک شیوه درمانی برای بهبود شناخت اجتماعی نوجوانان دارای قلدری سایبری در محیطهای آموزشی و درمانی به کار برده شوند.

  کلیدواژگان: همدلی، دیدگاهگیری اجتماعی، شناخت اجتماعی، قلدری سایبری
 • الهام قنبری، بنفشه امیدوار* صفحات 47-56
  فالگیری یک سازه یا نوعی تولید اجتماعی و فرهنگی است که از گذشته تا کنون در جوامع وجود داشته است و در هر دوره متناسب با شرایط خاص تاریخی و اجتماعی همان دوره برای این پدیده معنا و کارکرد خاصی وجود داشته است. فالگیری امری محلی یا مختص به ایران نبوده، بلکه ماهیت جهانی به خود گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مراجعه کننده و غیر مراجعه کننده به فالگیر انجام شد. طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای و جامعه پژوهش شامل افراد مراجعه کننده به فالگیر در سال 1398 در شهر شیراز بود. حجم نمونه 100 نفر شامل افراد غیرمراجعه کننده و مراجعه کننده به فالگیر بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل دو پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال (هازن و شیور، 1987) و حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت و همکاران،1988) بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره حاکی از آن بود که تفاوت میزان سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی بین گروه های مورد پژوهش، معنی دار بود. از میان ابعاد سبک های دلبستگی تفاوت دلبستگی اجتنابی، دلبستگی دوسوگرا بین گروه های مورد پژوهش معنادار بود. نتایج نشان داد تفاوت نمرات حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دیگران بین گروه های مورد پژوهش معنادار بود. بنابراین می توان بیان داشت که سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده نقش موثری در مراجعه به فالگیر دارند و توجه به این دو متغیر به لحاظ تربیتی و بالینی اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، حمایت اجتماعی ادراک شده، افراد مراجعه کننده به فالگیر
 • ابوالقاسم بریمانی*، علی افراسیابی زاده عمران صفحات 57-68

   سلامت مفهومی چندبعدی است و سازمان جهانی بهداشت نیز به چهار بعد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی آن اشاره کرده است. سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمی و روانی یکی از ارکان تشکیل دهنده سلامت است. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی سلامت اجتماعی دبیران بر اساس متغیرهای باورهای فراشناختی و احساس تنهایی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مقطع متوسطه شهر آمل به تعداد 550 نفر بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 226 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه‏ سلامت اجتماعی کییز (2004)، باورهای فراشناخت ولز و کارترایت- هاتون (2004) و احساس تنهایی راسل، پیلوا و کورتونا (1980) استفاده شده است. پایایی آن ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 75/0، 78/0 و 82/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار 22- SPSS بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند که بین باورهای فراشناختی با سلامت اجتماعی دبیران رابطه مستقیمی وجود دارد؛ اما بین احساس تنهایی و سلامت اجتماعی رابطه معکوسی وجود دارد. هم چنین باورهای فراشناختی توانست 3/16 درصد از تغییرات سلامت اجتماعی دبیران را پیش بینی نماید (05/0< sig)؛ اما احساس تنهایی قادر به پیش بینی سلامت اجتماعی دبیران نیست؛ بنابراین توصیه می شود جهت افزایش سلامت اجتماعی در دبیران کیفیت باورهای فراشناختی آنان را افزایش و از احساس تنهایی آنان جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، باورهای فراشناختی، احساس تنهایی
 • سینا پیغمبری، رمضان حسن زاده*، غلامرضا خوش فر صفحات 69-85
  نزاکت، رفتار اخلاقی و انسانی، منطبق با آداب و رسوم و استاندارد های فرهنگی است، که از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده و مورد رضایت افراد جامعه می باشد. هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی پرسشنامه نزاکت اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه های مرکز استان گلستان می باشد. این مطالعه در سال 1396 به روش توصیفی انجام شد. 385 دانشجو با روش برآورد حجم نمونه به عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه ی 50 گویه ای نزاکت اجتماعی بر اساس آزمون آلفای کرونباخ، 87/0 و روش دو نیمه سازی 79/0 تعیین شد. 34 گویه از 50 گویه مربوط به عامل نزاکت بین فردی و 16 گویه مربوط به نزاکت فردی است. روایی محتوای پرسشنامه بیشتر از 99/0 می باشد. آزمون بارتلت با مجذور خی 8/6911، درجه ی آزادی 1225، سطح معناداری 000/0 و مقدار 750/0 KMO= بدست آمد. در نتیجه پرسشنامه تدوین شده، پرسشنامه ای روا و پایا می باشد که می توان از آن برای ارزیابی سطح نزاکت اجتماعی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: هنجاریابی، نزاکت اجتماعی، پرسشنامه، دانشجویان
 • ابوطالب سعیدی، شیدا جبل عاملی*، یوسف گرجی، امرالله ابراهیمی صفحات 87-100

  هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ادراک بیماری و سرمایه روانشناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در شهرکرد در سال 1398 بوده است. در این پژوهش نیمه آزمایشی از طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 30 نفر از افراد مبتلا به دیابت نوع دو که در انجمن دیابت شهرکرد پرونده داشتند با رعایت ملاک های ورود و خروج پژوهش با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه ادراک بیماری (بردبنت و همکاران، 2006) و سرمایه روان شناختی (مک گی، 2011) بود که توسط شرکت کنندگان تکمیل شدند سپس گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان شناختی رفتاری قرار گرفت و در نهایت داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری باعث بهبود ادراک بیماری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شده است (p <%5). همچنین نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری باعث افزایش سرمایه روانشناختی و مولفه های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع شد (p <%5). مداخله گروهی شناختی رفتاری با پروتکل به کار گرفته شده در این مطالعه برای افزایش ادراک بیماری و سرمایه روانشناختی در جمعیت مبتلا به دیابت اثربخش بود و می توان از این روش در کنار درمان های دارویی برای بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بهره برد. از جمله محدودیت های این پژوهش محدود بودن نمونه مورد بررسی از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو است که این تعداد نمی تواند معرف خوب و کافی برای جامعه باشد. بنابراین تعمیم دادن نتایج فقط به جامعه موردنظر منطقی و امکان پذیر است، و برای سطوح دیگر باید با رعایت احتیاط این کار را انجام دهیم. داده ها با استفاده از پرسشنامه های خود گزارش دهی تهیه شده اند که ممکن است سوگیری های پاسخ دهی در آنان وجود داشته باشد

  کلیدواژگان: ادراک بیماری، سرمایه روان شناختی، درمان شناختی رفتاری، دیابت
 • سحر اسمعیلی*، علی نقی اقدسی، امیر پناه علی صفحات 101-113

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارت های بین فردی بر تاب آوری دختران انجام پذیرفت. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر آموزشکده فنی دخترانه ارومیه در مقاطع کاردانی و کارشناسی به تعداد 1200 نفر در سال تحصیلی 99- 1398 بود که 90 دانشجو به عنوان نمونه در سه گروه آزمایش 1، آزمایش2 و گروه کنترل براساس ملاک های ورود به مطالعه انتخاب شدند. گروه آزمایش 1 و2 به مدت 18 جلسه 60 دقیقه ای آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. در ادامه جهت جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه تاب آوری کانر دیویدسون (2003) در بین سه گروه استفاده شد. داده های به دست آمده با بهره گیری از روش های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ میانگین، انحراف معیار، آزمون لون و تحلیل کوواریانس چند متغیری در محیط نرم افزار SPSS25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد آموزش های تنظیم هیجان و مهارت های بین فردی بر مولفه های تاب آوری دختران تاثیر دارد (05/0>P). همچنین مشخص گردید بین گروه آموزش تنظیم هیجان با آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی بر میزان تاب آوری و زیر مولفه های آن (اعتماد به غرایز و تحمل عاطفه منفی و کنترل) دختران تفاوت وجود دارد (05/0>P). ولی بین گروه آموزش تنظیم هیجان با آموزش مهارت های بین فردی بر میزان تاب آوری و زیرمولفه های آن (شایستگی فردی، پذیرش مثبت و تاثیرات معنوی) تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0>P). بنابراین می توان گفت با آموزش تنظیم هیجان و مهارت-های بین فردی می توان باورهای نامناسب و رفتارهای غیرمنطقی آنها را اصلاح کرد و با ایجاد شناخت هیجان ها و مهارتهای ارتباطی را ارتقاء بخشید.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، مهارت های بین فردی، تاب آوری، آموزش، دختران
 • شیما پرندین*، پیام صیدی صفحات 115-129
  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر انسجام روانی و آشفتگی زناشویی در خانواده های دارای اختلاف شهر کرمانشاه است. روش از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده های پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زوجین دارای اختلاف زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره در سال 1398 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری در دسترس 30 زوج (گروه آزمایش 15 زوج، گروه کنترل 15زوج) برآورد شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی ویشمن و همکاران (2009)، پرسشنامه انسجام روانی فلنسبرگ و همکارانش 2006 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی (درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی جهت تفاوت میانگین بین گره ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها مورد تایید استاد راهنما مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای آشفتگی زناشویی 83/0 و انسجام روانی 86/0 گزارش شد. نتایج نشان داد آموزش خودتنظیمی بر انسجام روانی و آشفتگی زناشویی در خانواده های دارای اختلاف شهر کرمانشاه اثربخش بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش خودتنظیمی، انسجام روانی، آشفتگی زناشویی
 • فاطمه سادات طباطبائی نژاد* صفحات 131-142

   هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد اسلامی بر باورهای معرفت شناختی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پسر بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. از میان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم ناحیه 2 شهر قم در سال تحصیلی 98-1397 ، 40 نفر براساس ملاک-های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش (20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1990) و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1989) بود. همچنین بر روی گروه آزمایش بسته آموزشی مهارت های زندگی با رویکرد اسلامی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد اما گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی را دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss-19 از طریق روش تحلیل کواریانس تک متغیره و چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی با رویکرد اسلامی بر باورهای روان شناختی و دو زیرمولفه های آن (توانایی ذاتی و یادگیری و یادگیری سریع) و بهزیستی روان شناختی و تمام زیرمولفه های آن (خودمختاری، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود) در دانش آموزان پسر تاثیر معناداری دارد (p≤0.05). 

  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، رویکرد اسلامی، باورهای معرفت شناختی، بهزیستی روان شناختی
 • سهیلا ارجمند، حسن میرزاحسینی*، مجید ضرغام حاجبی صفحات 143-160
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف مقایسه عزت نفس و مشکلات بین فردی دانشجویان پزشکی مبتلا به اختلال خودشیفته ناسازگار، خودشیفته سازگار و عادی انجام گرفت.

  روش کار

  روش پژوهش علی- مقایسه ای بود. از جامعه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران، 210 فرد به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب و بر مبنای ارزیابی دو پرسشنامه سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی (PNI) و مقیاس شخصیت خودشیفتگی (NPI) در سه گروه 70 نفره خودشیفتگی سازگار، خودشیفتگی ناسازگار و فاقد خودشیفتگی قرار گرفتند. جهت سنجش متغیرهای موردنظر از پرسشنامه های مقیاس عزت نفس روزنبرگ (RSES) و مقیاس مشکلات بین فردی 32 سوالی (IIP-32) استفاده و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد عزت نفس در هر سه گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان دادند (05/0p <) و عزت نفس در گروه خودشیفته سازگار بیشتر از دو گروه دیگر گزارش شده است. همچنین تمامی ابعادهای مشکلات بین فردی در هر سه گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان دادند (05/0 <p).

  نتیجه گیری:

   خودشیفتگی ناسازگار می تواند بر عزت نفس و مشکلات بین فردی دانشجویان علوم پزشکی تاثیر منفی بگذارد. ویژگی هایی همچون عدم اعتماد به دیگران، عدم بیان مستقیم احساسات، عدم همدلی و نادید گرفتن احساسات دیگران در افراد خودشیفته ناسازگار با کم بودن میزان حمایت گری و مشارکت همخوانی دارد. افراد با ویژگیهای خودشیفتگی ناسازگار از حضور در جمع فقط به عنوان ابزاری برای ایجاد احساس برتری و تسلط در خود استفاده می نمایند، در تصمیمات مهم زندگی تابع دیگران نبوده و بدون توجه به تاثیری که بر دیگران بر جای میگذارند خود را ابراز می نمایند. در اصل وجود رگه های خودشیفتگی در حد سازگار و ناسازگار باعث ایجاد مشکلات بین فردی در مقیاس حمایت گری و مشارکت می شود. چرا که احساس استحقاق و برتری، فقدان همدلی، ناتوانی در ایجاد و حفظ پیوندهای گرم و عاطفی با دیگران و عدم جهت گیری اشتراکی نسبت به روابط موجب می شود تا پیش نیازهای برقراری روابط سالم بین فردی در این افراد دچار آسیب گردد.

  کلیدواژگان: عزت نفس، مشکلات بین فردی، خودشیفته ناسازگار، خودشیفته سازگار
 • سوگند ارجمند، حسن میرزاحسینی*، نادر منیرپور صفحات 161-170
  زمینه

  مطالعات متعددی رابطه بین طرحواره های سازش نایافته اولیه و اختلالات خوردن را نشان می‎دهند. این پژوهش به دنبال آن بود که مشخص کند آیا سبک‎ مقابله‎ای اجتناب می‎تواند بر رابطه بین طرحواره‎های سازش نایافته اولیه در حوزه طرد و بریدگی و پرخوری تاثیربگذارد؟

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گر سبک مقابله ای اجتناب در رابطه بین طرحواره سازش نایافته حوزه طرد و بریدگی و پرخوری انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی و به شکل خاص مدل‎یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه افراد دارای مشکلات خوردن است که به مراکز مشاوره شهر قم مراجعه کرده بودند. از میان این جامعه 234 نفر به شیوه هدفمند با استفاده از مقیاس میلون ш، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‎های طرحواره یانگ (1999)، بازخورد (نگرش‎های) خوردن گارنر و همکاران (1982) و اجتناب یانگ-رای (1994) بودند. داده‎های به دست آمده با روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که شاخص‎های برازش مدل پژوهش وضعیت مطلوبی داشت (9/0<GFI) و سبک مقابله‎ای اجتناب در رابطه بین طرحواره‎های سازش نایافته (در حوزه طرد و بریدگی) و پرخوری نقش میانجی ایفا کرد.

  نتیجه گیری:

   بنابراین سبک مقابله ای اجتناب یانگ به عنوان نقش میانجی در تاثیرات طرحواره های سازش نایافته اولیه (در حوزه طرد و بریدگی) بر پرخوری، نقش دارد.همچنین نتایج پژوهش نشان داد رابطه مثبتی میان طرحواره‎های حوزه طرد و بریدگی و پرخوری برقرار است. علاوه بر این مشخص شد، بین سبک‎های مقابله اجتناب با پرخوری رابطه مثبتی وجود دارد. بدان معنی که هرچقدر سبک‎های مقابله‎ای سازش نایافته اجتناب افزایش یابد پرخوری افزایش می یابد. از سوی دیگر سبک‎های مقابله‎ای اجتناب به عنوان میانجی رابطه بین طرحواره‎های سازش نایافته اولیه حوزه طرد و بریدگی و پرخوری ایفای نقش می‎کند

  کلیدواژگان: پرخوری، طرحواره های سازش نایافته، طرد و بریدگی، سبک مقابله ای، اجتناب
|
 • Zohreh Ghafari Jahed *, Naser Amini, Ezat Deyreh, Kamran Mirzaei Pages 1-13

  Irritable bowel syndrome is one of the diseases that affects all aspects of human existence and in addition to physical disabilities, has social and psychological consequences. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment approach on irrational beliefs and body image in patients with irritable bowel syndrome. Methods This was a quasi-experimental study with a pretest, posttest and follow-up design with a control group. The statistical population of the study consisted of all male patients with irritable bowel syndrome referred to Milad Hospital in Tehran in 1397-98. By available and purpose-based sampling method, 30 people were selected and randomly replaced in two equal groups of 30 people. Data were collected using the Irrational Belief Questionnaire (Jones, 1968) and the Multidimensional Body-Self Relationship Questionnaire (Cache, 1997). Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation), tests related to statistical presuppositions and repeated measures variance with SPSS statistical software version 26.

  Keywords: commitment, admission aproach, Irrational belief, physical image, Irritable Bowel Syndrom
 • Sadegh Taghiloo *, Roghayeh Abdolmohammadi, Mohsen Jadidi Pages 15-26
  The aim of the present study was to predict Oppositional Defiant Disorder based on parenting styles, personality traits and perfectionist characteristics of parents. The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population included all children aged 7 to 10 years in Tehran in the academic year 1398. 250 people were selected by available sampling. The research instruments were pediatric symptom questionnaires (Gadow and Sparfkin, 1994), parenting styles (Bamrind, 1991), neo-personality traits (McCray and Costa, 1992) and perfectionism (Frost et al. 1990). The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha method, the value of which was higher than 0.7 for all four questionnaires. Content validity was also used to test the validity of the questionnaire, for which the questionnaires were approved by the relevant experts. Data analysis was performed from questionnaires through spss-22 software in two descriptive and inferential sections (Pearson correlation coefficient, multiple regression). The results of data analysis showed authoritarian parenting style, 17% and psychoticism can be 24% positively and meaningfully, extroversion and adaptability variables 19% and 23% respectively negatively and meaningfully, as well as worry about mistakes, doubts about actions, parental criticism and personal standards. 13%, 24%, 34% and 28%, respectively, are able to positively and significantly predict the variable of confrontational disobedience (P <0.05). Therefore, based on the findings of the present study, Oppositional Defiant in children is related to parenting styles, personality traits and perfectionist characteristics of parents and can be predicted by it.
  Keywords: Oppositional Defiant, Parenting styles, Personality traits, perfectionism
 • Aghdas Safari *, Naser Amini, Mehdi Behroozi, GholamReza Jafarinia Pages 27-46

  The purpose of this study was to comparison of effectiveness of empathy training and social perspective-taking training on social cognition of adolescents with cyber bullying. This experimental study was conducted with a pretest-posttest design with control group and follow-up one month. The statistical population of this study included all the female students high school in Bushehr city in year academic 2018-2019 and 45 student were considered as the sample size in two experimental groups (each group of 15 student) and control (15 student). The experimental groups underwent empathy training (10 sessions 90 minutes) and social perspective-taking training (10 sessions 90 minutes), but the control group received no training and remained in the waiting list. To collect data cyber bullying questionnaire of Antoniadou, Kokkinos and Markos (2016) and social cognition questionnaire of Nejati, Kamari and Jafari (2018). Data analysis was performed using SPSS-24 software in two sections: descriptive and inferential (analysis of variance with repeated measures and Bonferroni). The results of the study showed that both types of treatment in post-test and follow up had a significant effect on social cognition of adolescents with cyber bullying (p < 0.05).  Also, social perspective-taking training had stronger effects than empathy training in improvement of social cognition (p < 0.05). Based on the results of this study, it can be said that social perspective-taking training and empathy training can be used as a treatment to improvement of social cognition in educational and therapeutic settings.

  Keywords: empathy, social perspective-taking, social cognition, cyber bullying
 • Elham Ghanbari, Banafsheh Omidvar * Pages 47-56
  This study aimed to compare attachment styles and perceived social support in people who approached a fortune teller and those who did not. The research was causal-comparative study and the research population consisted of people referred to forger in year 1398 in Shiraz. The sample was 50 people who approached a fortune teller and 50 who didn’t that they were selected by using available sampling method. Research instruments included Adult Attachment Inventory (AAI) and Perceived Social Support (MSPSS). The validity and reliability for tow scales are satisfactory. To analyze data were used the analysis of variance method with SPSS-21 software. The results indicated that the difference between attachment styles and social support was significant between the groups. The difference between avoidant attachment, ambivalent attachment between the groups was significant. Other results showed that there was a significant difference between the scores of family social support and social support of other groups.
  Keywords: attachment styles, perceived social support, people who approached a fortune teller
 • Abolghasem Barimani *, Ali Omran Pages 57-68

  The purpose of this study was to predicting the social health of teachers based on the variables of metacognitive beliefs and loneliness. The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population consisted 550 of teachers of the Secondary School of Amol. The statistical sample was 226 participants that determined by the using Krejcy and Morgan table, and selected by stratified random sampling according to gender. The instrument for collecting data was three questionnaires of social health Keyes (2004), metacognitive beliefs Wells & Cartwright-Hatton (2004) and loneliness Russell, Peplau & Cutrona (1980). Their reliability was calculated to 0.75, 0.78 and 0.82 respectively by the use of Cronbach’s Alpha. Descriptive statistics and inferential statistics including Pearson correlation coefficient and multiple regressions were used to analyze the data in SPSS-22 software. The results indicated that there is a positive and significant correlation between social health and metacognitive beliefs. But there is a reverse relationship between loneliness and social health. Also, metacognitive beliefs were able to predict 16.3% of teachers' social health changes (p < 0.05). But feeling lonely cannot predict the social health of teachers. Therefore, it is recommended to increase the quality of their metacognitive beliefs and prevent their sense of loneliness in increasing teachers' social health.

  Keywords: social health, Metacognitive beliefs, loneliness
 • Sina Peighambari, Ramazan Hassanzadeh *, Gholamreza Khoshfar Pages 69-85
  Propriety, moralist and human behavior, according to customs and cultural standards, which is socially accepted and it is the consent of the community members. The purpose of this article is to standardize the social solidarity questionnaire. This study was conducted in descriptive method in 2017. 385 students were selected as a sample by estimating the sample size. The reliability of the 50- item social decency questionnaire based on Cronbach's alpha test was 0.87 and the two-half method was 0.79. 34 out of 50 items are related to interpersonal etiquette and 16 items are related to individual etiquette. The content validity of the questionnaire is more than 0.99. Bartlett test was obtained with 6911.8 chi-square, 1225-degree of freedom, significance level of 0.000 and value of KMO = 0.750. As a result the completed questionnaire is a valid and reliable, so that can be used to assess the level of social propriety.
  Keywords: Validation, social propriety, questionnaire, Students
 • Abootaleb Saeidi, Sheida Jabalameli *, Yosof Gorji, Amrollah Ebrahimi Pages 87-100

  The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the perception of disease and psychological capital of patients with type 2 diabetes in Shahrekord in 1398. In this quasi-experimental study, pre-test-post-test design and control group were used. For this purpose, 30 people with type 2 diabetes who had a file in the Shahrekord Diabetes Association were selected using purposive sampling using the inclusion and exclusion criteria of the study and randomly assigned to the experimental and control groups (15 people in each group). Data collection tools included Disease Perception Questionnaire (Bradbent et al., 2006) and Psychological Capital (McGee, 2011) which were completed by the participants. Then the experimental group underwent 8 sessions of 90 minutes of cognitive-behavioral therapy and finally the data using the method Analysis of covariance was analyzed. The results showed that cognitive-behavioral therapy improved the perception of the disease in patients with type 2 diabetes (p <5%). The results also showed that cognitive-behavioral therapy increased psychological capital and its components in patients with type 2 diabetes (p <5%). The cognitive-behavioral group intervention with the protocol used in this study was effective in increasing the perception of disease and psychological capital in the population with diabetes and this method can be used along with drug therapies for patients with type 2diabetes. One of the limitations of this study is the limited sample of patients with type 2 diabetes, which can not be a good and sufficient indicator for the community. Therefore, generalizing the results only to the target community is logical and possible, and for other levels we must do so with caution. Data were prepared using self-report questionnaires that may have response biases.

  Keywords: Perception of disease, psychological capital, cognitive-behavioral therapy, Diabetes
 • Sahar Smaeili *, Alinagi Aghdasi, Amir Panhah Ali Pages 101-113

  The aim of this study was to compare the effectiveness of emotion regulation training and interpersonal skills training on girls' resilience. The method of this research was quasi-experimental with post-test pretest design with control group. The statistical population of the study included all female students of Urmia Girls' Technical College in associate and bachelor degrees in the number of 1200 people in the academic year 1398-99. Were. Experimental groups 1 and 2 were trained for 18 sessions of 60 minutes and the control group did not receive any intervention. Connor-Davidson (2003) resilience questionnaire was used to collect the required data among the three groups. Data obtained using descriptive and inferential statistical methods such as; Mean, standard deviation, Leven test and multivariate analysis of covariance were analyzed in SPSS25 software. Findings showed that emotion regulation trainings and interpersonal skills have an effect on girls' resilience components (P

  Keywords: Excitement regulation, interpersonal skills, resilience, education, girls
 • Shima Parandin *, Payam Seyedi Pages 115-129
  The aim of this study is the effectiveness of self-regulatory education on psychological cohesion and marital turmoil in families with differences in Kermanshah. The method is applied in terms of purpose and in terms of the method of collecting quasi-experimental research data of the pre-test-post-test type with a control group. The statistical population of the study includes all couples with marital differences who referred to counseling centers in 1398. The sample size was estimated based on the available sampling method of 30 pairs (experimental group 15 pairs, control group 15 pairs). Research instruments include the Marital and Communication Disorder Screening Scale of Wischman et al. (2009), and the Flensberg et al. 2006 Mental Cohesion Questionnaire. Analysis of variance was used to analyze the data using two levels of descriptive statistics (percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics for mean difference between nodes. The validity of the questionnaires was confirmed by the tutor. The reliability of the questionnaires through Cronbach's alpha test for marital turmoil was 0.83 and 0.86, respectively. The results showed that self-regulatory education was effective on psychological cohesion and marital turmoil in families with differences in Kermanshah.
  Keywords: self-regulatory education, psychological cohesion, marital turmoil
 • Fateme Sadat Tabatabaeinejad * Pages 131-142

  The aim of this study was to definition the effectiveness of life skills training with Islamic approach on epistemological beliefs and psychological well-being of male students and the method is a semi-experimental research with pretest-posttest design with control group. second secondary school male students in Qom city in 2018-2019, 40 male students were selected based on the entry students available and randomly assigned in to one therapeutic group (with 20 people) and a control group (with 20 people).The data gathering tool was Schommer's epistemological beliefs (1990), Ryff psychological well-being questionnaire (1989). Also, in the experimental group, an educational package of life skills training with Islamic approach was implemented for 8 sessions of 90 minutes, however, the control group received no intervention. Data were analyzed using of spss19 and through single-variable and multivariate analysis of covariance. The findings showed that life skills training with Islamic approach have a significant effect on epistemological beliefs and only on two sub-components of it (the inherent ability of learning and learning fast) and on psychological well-being and all sub-components of it (autonomy, environmental mastery, personal growth, communication Positive affirmation with others, purposefulness in life and admission) of male students have a significant effect (p ≤0.05).

  Keywords: Life skills, Islamic approach, epistemological beliefs, psychological well-being
 • Soheyla Arjmand, Hasan Mirzahossini *, Majid Zarghamhajebi Pages 143-160
  Introduction

  The aim of this study was to compare the self-esteem and interpersonal problems of incompatible, adaptive and normal narcissists.

  Methods

  The research method was causal-comparative. From the population of Islamic Azad University students, 210 people were selected by available sampling method and based on the evaluation of two questionnaires of pathological narcissism (PNI) and narcissistic personality scale (NPI) in three groups of 70 people consistent narcissism, maladaptive narcissism and no narcissism they got. To measure the desired variables, the Questionnaires of Rosenberg self esteem scale (RSES) inventory of interpersonal problems – 32 (IIP-32) were used and finally the data were analyzed by analysis of variance and Tukey post hoc test.

  Findings

  The results showed that self-esteem in all three groups showed a significant difference (P <0.05) and self-esteem in the adaptive narcissistic group was reported more than the other two groups. Also, all dimensions of interpersonal problems in all three groups showed significant differences with each other (P <0.05).

  Conclusion

  Incompatible narcissism can negatively affect the self-esteem, and interpersonal problems of medical students. People with incompatible narcissistic traits use being in the crowd only as a means to create a sense of superiority and dominance, are not subject to others in important life decisions, and express themselves regardless of the impact they have on others. In essence, the existence of narcissistic and incompatible narcissistic traits causes interpersonal problems on the scale of advocacy and participation. Because the feeling of merit and superiority, lack of empathy, inability to create and maintain warm and emotional ties with others and lack of shared orientation towards relationships cause the prerequisites for establishing healthy interpersonal relationships in these people to be harmed.

  Keywords: self-esteem, interpersonal problems, incompatible narcissism, adaptive narcissism
 • Sogand Arjmand, Hasan Mirzahossini *, Nader Monirpour Pages 161-170
  Background

  Numerous studies have shown the relationship between early maladaptive schemas and psychological disorders. This study seeks to determine whether avoidance coping styles can influence the relationship between rejection and disconnection schemas and binge eating.

  Objective

  The purpose of this study was to investigate the mediating role avoidance coping styles in the relationship between rejection and disconnection schemas and binge eating.

  Method

  The research method is descriptive-correlational and in particular form of structural equation modeling. The statistical population includes all people with eating disorders who referred to counseling centers in Qom From this community, 234 people were selected as the sample group in a purposeful manner using the Millon scale ш. Research tools included the Young and Brown Schema Questionnaire (2003), Garner et al (1982) Extreme Compensation, and Yang-Ray Avoidance (1994). The data were analyzed using structural equation method.

  Results

  The results showed that the fit of the research model was favorable (GFI >0.9) and avoidance coping styles, The relationship between rejection and disconnection schemas and binge eating played a mediating role.

  Conclusion

  So Young's coping styles play a mediating role in the effects of rejection and disconnection schemas on binge eating. The results also showed that there is a positive relationship between schemas in the field of exclusion and overeating. In addition, it was found that there is a positive relationship between coping styles with avoiding overeating. This means that as uncompromising coping styles of avoidance increase, overeating increases. On the other hand, coping styles of avoidance play a role as a mediator of the relationship between the early uncompromising schemas of exclusion and cutting and overeating

  Keywords: early maladaptive schemas, rejection, disconnection, binge eating, coping styles, Avoidance