فهرست مطالب

پژوهش های پیشرفت و تعالی - سال چهارم شماره 3 (پاییز 1400)

نشریه پژوهش های پیشرفت و تعالی
سال چهارم شماره 3 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کمال نظرخانی*، امیر اخوان فر، حامد عباسی آقاملکی صفحه 1

  این پژوهش با هدف تحلیل مدل ساختاری تصویر ذهنی برند و تبلیغات شفاهی مثبت با نقش میانجی گری خودتناسبی و وابستگی به برند با روش توصیفی-پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهروند شهر تهران است و نمونه آماری از طریق فرمول کوکران 385 نفر می باشد. در این پژوهش، از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس (داوطلبانه) استفاده شد. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد بدست آمد و متغیرها با گویه های طیف پنج تایی لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بررسی و از روایی سازه برای اعتبار آن استفاده شده است. از روش معادلات ساختاری با نرم افزارPLS برای بررسی روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای تصویر ذهنی برند، خودتناسبی برند و وابستگی به برند تاثیر معناداری روی تبلیغات شفاهی دارند و همچنین تصویر ذهنی برند محرکی معنادار برای خودتناسبی برند و وابستگی به برند می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که فروشگاه می تواند با ایجاد تصویری مناسب از برند خود در حافظه مشتریان از طریق ارایه خدمات و محصولات با کیفیت و ایجاد روابط عمیق با مشتری، قدرت و اعتبار برند خود را افزایش داده که نتیجه آن تبلیغات شفاهی مثبت و بازاریابی توسط مشتریان برای برند فروشگاه می باشد.

  کلیدواژگان: تبلیغات شفاهی مثبت، تصویر ذهنی برند، خود تناسبی برند، وابستگی به برند
 • محسن یزدی پور*، حامد صابونی صفحه 2

  در شرایط رقابتی امروز ، تحول مستمر سازمانی ، تنها راه برای رشد و توسعه محسوب می شود و سازمانها می باید آمادگی خود را برای تغییرات مستمر حفظ نموده و انعطاف پذیری بالایی از خود نشان دهند. این تحقیق ، با هدف بررسی نقش ارتباطات درون واحدی بر تغییر پذیری بهینه کارکنان شرکت داروسازی کاسپین نسبت به تحول سازمانی انجام پذیرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف ، کاربردی و از منظر روش ، توصیفی پیمایشی بوده است. برای این منظور ، پرسشنامه ای با 31 سوال بر مبنای طیف هفت مرتبه ای لیکرت و از نوع استاندارد به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها تدوین گردیدکه روایی آن با تایید خبرگان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (به ترتیب برای متغیر ارتباطات درون واحدی و واکنش کارکنان نسبت به تحول برابر با 852/0 و 774/0) مورد تایید قرار گرفت. برای این منظور ، تعداد 101 نفر از کارشناسان و کارمندان شرکت داروسازی کاسپین به شیوه تصادفی انتخاب شدند . سپس داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار spss و با استفاده از روش های همبستگی (آزمون پیرسن) و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که هر 6 فرضیه تحقیق مورد تایید قرار می گیرد. به این ترتیب تمام مولفه های ارتباطات درون واحدی (سطح ارتباطات- هماهنگی- مشارکت) بر بهبود دو مولفه واکنش کارکنان (واکنش رفتاری و احساسی) موثر گزارش شدند.

  کلیدواژگان: تحول سازمانی، ارتباطات سازمانی، شرکت داروسازی کاسپین
 • کامران حسن پور*، زینب السادات آقامیری صفحه 3

  پژوهش حاضر با هدف بررسی جریان های نقدی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1400 است. در این مطالعه برای انتخاب نمونه از روش غربالگری استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 120 شرکت از جامعه آماری گزینش گردید که تفکیک شرکت ها و گروه بندی شرکت ها در صنایع بر اساس نرم افزار ره آورد نوین انجام شده بود، تفکیک گردید؛ قلمرو مکانی، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شرایط مذکور دربند جامعه آماری را داشته باشند بوده است. به منظور کنترلی دیگر عوامل احتمالی موثر بر جریان های نقدی که به وسیله متغیرهای مستقل در نظر گرفته نشده اند، رشد شرکت، اهرم مالی و اندازه شرکت مطابق با پژوهش محمودآبادی و منصوری (1390) به عنوان «متغیرهای کنترلی» در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است. به این ترتیب که پس از استخراج متغیرهای مورد بررسی از منابع ذکر شده، این اطلاعات در کار برگ های ایجاد شده در محیط نرم افزارExcel وارد و محاسبات لازم جهت دستیابی به متغیرهای موردبررسی انجام شده است. سپس، از نرم افزار Eveiws به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها به دو دسته کلی تجزیه و تحلیل توصیفی و تجزیه و تحلیل استنباطی تقسیم می شوند. نتایج نشان می دهد جریان های نقدی بر بهره وری سرمایه تاثیر مثبت دارد .

  کلیدواژگان: جریان های نقدی، بازده سهام، بورس اوراق بهادار، اهرم مالی، اندازه شرکت
 • سید کامران یگانگی*، رحیم خدایی صفحه 4

  حکمرانی قانونی و تنظیمی بعنوان رویکردی نوین در مدیریت و ریل گذاری عمومی،بر همیاری حکومت،جامعه ی مدنی و بازار کسب و کار تاکید میکند.این مفهوم بر این اصل بنیادی که حکومت ها بجای اداره ی جامعه به تنهایی بهتر است در کنار مردم،بخش خصوصی و جنبش های مدنی،تنها بعوان یکی از نهاد ها با مجموعه مسیولین در اداره جامعه بصورت نظارتی و قانون گذاری بنا شوند.با این رویکرد،حکومت نقش تنظیم کننده و زمینه ساز بسط و توسعه جامعه در سطح کلی و جزیی میکند.حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی و قانونی بر روش هایی متمرکز است که بخش خصوصی و دولتی میتوانند بواسطه آن با موفقیت در کنار هم همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود تنظیمی از طریق تبیین نهاد ها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید و اصرار دارد. کاربرد پژوهش عملیاتی به عنوان ابزاری برای تصمیم سازی وتصمیم گیری یکی از شاخصه های حکمرانی مدرن وامروزی است . در این مقاله به کاربرد های پژوهش عملیاتی در اجزا و ارکان مسایل قانونی و تنظیمی که به طور خلاصه توضیح داده شده است ، پرداخته می شود .

  کلیدواژگان: پژوهش عملیاتی، مسائل قانونی و تنظیمی، جامعه
 • مهدی باغبان*، سیده سمیه قربی صفحه 5

  داده بنیاد، نگاه ها و چالش های اجرای آنداده بنیاد یک روش شناسی سیستماتیک است که شامل کاربرد استدلال اسقرایی است و عمدتا برای پژوهش کیفی مورد استفاده قرار می گیرد. علیرغم پیچیده بودن این روش، دارا بودن ویژگی هایی مانند پویایی، خلاقیت بالا، انعطاف پذیری روش و نحوه اجرا باعث شده که قابلیت استفاده در حوزه های مختلفی از دانش را داشته باشد. به این دلیل با اقبال بسیاری از محققان حوزه های علوم انسانی و اجتماعی روبرو شده است. هدف مقاله حاضر معرفی داده بنیاد، روش ها و چالش های اجرای و ارایه یک چارچوب مروری جدید از داده بنیاد است. روشی که بیش از پنجاه سال از ابداع آن می گذرد. با توجه به تغییرات پارادایم های تحقیق و بنیان های فکری در این مدت مرور مجدد انواع روش های اجرا و بررسی چالش ها و تناسب آن با فضای پژوهشی امروز ضروری بنظر می رسد. بنا براین سعی شده که علاوه بر مرور داده بنیاد به این موارد نیز اشاره شود.

  کلیدواژگان: داده بنیاد، روش شناسی کیفی، اثبات گرایی، پست مدرنیست
 • شقایق امیرجاوید* صفحه 6

  برندسازی مقصد گردشگری یکی از استراتژیهای نسبتا نوظهور در جذب گردشگران میباشد. این استراتژی، ابزار کارآمد برای بازاریابی مقصدهای گردشگری است زیرا برند، به مقصد گردشگری هویت و شخصیت میدهد و آن را از سایر مقصدهای گردشگری متمایز می سازد.در این پژوهش به بررسی نقش برند سازی بر ایجاد یک تصویر ماندگار از شهر اصفهان در بین توریست ها خواهیم پرداخت که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از از نظر روش ، پیمایشی می باشد. برای انجام آن از طریق توزیع پرسشنامه در بین 384 نفر از گردشگران شهر اصفهان در سال 1394 که به وسیله فرمول کوکران محاسبه شده بود استفاده شد . این پژوهش دارای 6 فرضیه در جهت ایجاد تصویری ماندگار در ذهن گردشگران شهر اصفهان به وسیله برندسازی از این شهر می باشد که بر اساس تجزیه و تحلیل داده های حاصل از جمع اوری پرسشنامه ها که به وسیله نرم افزار spss انجام شد کلیه فرضیه ها مورد قبول قرار گرفت.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که آگاهی و شناخت گردشگران از اصفهان و تصویر اصفهان به مثابه یک مقصد گردشگری در نزد گردشگران دارد که به رضایتمندی آنها می انجامد که در نتیجه باعث وفاداری آنها به مقصد به صورت افزایش احتمال بازدید مجدد یا توصیه اصفهان به دیگران دارد . در نهایت این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق برندسازی به عنوان چارچوب منتظم برای درک مکانیزم های تاثیرگذار بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: برندسازی شهری.تصویری ماندگار و منحصر به فرد . وفاداری به مقصد، گردشگری، اصفهان
|
 • Kamal Nazarkhani *, Amir Akhavanfar, Hamed Abasi Agha Maleki Page 1

  The aim of this study was to investigate the relationship between brand mental image and positive word of mouth with the mediating role of brand self-proportion and brand dependence by descriptive-survey method.The statistical population of this research is the customers of shahrvand chain stores in Tehran and the statistical sample is 385 people through Cochran's formula. In this study, the available (voluntary) non-random sampling method was used. Research data were obtained using a standard questionnaire and the variables were assessed with items of the Likert scale. The reliability of the questionnaire was evaluated by Cronbach's alpha method and the validity of the structure was used for its validity. The method of structural equations with PLS software has been used to examine the relationships between variables and test hypotheses.The results of data analysis showed that the variables of brand mental image, brand self-proportion and brand dependence have a significant effect on word of mouth and also brand mental image is a significant stimulus for brand self-proportion and brand dependence.Therefore, it can be concluded that the store can increase the power and credibility of its brand by creating a proper image of its brand in the memory of customers by providing quality services and products and establishing deep relationships with the customer, which results in positive word of mouth and marketing. By customers for the store brand.

  Keywords: brand mental image, positive word of mouth, brand self-proportion, brand affiliation
 • Mohsen Yazdipoor *, Hamed Sabooni Page 2

  In today's competitive environment, continuous organizational change is the only way to grow and develop, and organizations must maintain their readiness for continuous change and show high flexibility. This study aims to investigate the role of intra-unit communication on the optimal variability of Caspian Pharmaceutical Company employees to organizational change. This research has been applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. For this purpose, a questionnaire with 31 questions based on a seven-point Likert scale and a standard type was developed as the main data collection tool, the validity of which was confirmed by experts and its reliability by calculating Cronbach's alpha coefficient (respectively for the variable of internal communication). Unity and employees' reaction to change (0.852 and 0.774) were confirmed. For this purpose, 101 experts and employees of Caspian Pharmaceutical Company were randomly selected. Then, the collected data were analyzed by SPSS software using correlation methods (Pearson test) and path analysis. The results indicate that all 6 research hypotheses are confirmed. Thus, all components of intra-unit communication (communication-coordination-participation level) were reported to be effective in improving the two components of employee response (behavioral and emotional response).

  Keywords: Organizational Transformation, Organizational Communication, Caspian Pharmaceutical Company
 • Kamran Hasanpoor *, Zeinab Aghamiri Page 3

  The purpose of the present study is to investigate the effect of cash flows on stock returns in companies listed on the Securities and Stock Exchange. This research is applied in terms of purpose-based classification. The statistical population of the study is the companies listed on the Tehran Securities and Stock Exchange between 2016 and 2021. In the current study, a screening method was used to select the sample. One hundred and twenty companies were selected from among the statistical population, and the separation and grouping of companies in industries have been conducted according to Rahavard modern software; the spatial realm encompassed all companies listed on the Tehran Securities and Stock Exchange that meet the conditions mentioned for the statistical population. In order to control other possible factors influencing cash flows that are not considered by independent variables, company growth, financial leverage and company size have been considered as "control variables" according to Mahmoudabadi and Mansouri (2011) research. Data analysis was performed using multivariate linear regression, in such a way that after extracting the studied variables from the mentioned sources, this information is entered in the worksheet created in the Excel software environment and the necessary calculations are performed to obtain the study variables. Then, Eveiws software was applied for statistical analysis of the obtained information. Data analysis is divided into two general categories: descriptive analysis and inferential analysis. The results indicate that cash flows have a positive effect on capital productivity .

  Keywords: Cash Flows, Stock Returns, the Securities, Stock Exchange, Financial Leverage, Size of Company
 • Kamran Yeganegi *, Rahim Khodayee Page 4

  Legislative and regulatory governance, as a new approach to public management and rail construction, emphasizes the cooperation of government, civil society, and the business market. This concept is based on the basic principle that governments, instead of running society alone, should be built alongside the people, the private sector and civil movements, only as one of the institutions with a set of officials in governing society as regulators and legislators. With this approach, the government plays a regulating role and paves the way for the expansion and development of society at the general and partial levels. New governance in the form of regulatory and legal governance focuses on the ways in which the private and public sectors can successfully work together and the importance of participatory governance and self-regulation through the explanation of institutions as well as institutionalizing a culture of oversight and self-organization, Emphasizes.The use of operational research as a tool for decision-making is one of the hallmarks of modern governance. This article discusses the applications of operational research in legal and regulatory issues.

  Keywords: Operational Research, legal, regulatory issues, Society
 • Mehdi Baghban *, Seyede Somayeh Ghorbi Page 5

  Grounded Theory, perspectives and challenges of its implementationGrounded Theory is a systematic methodology that involves the application of Inductive Reasoning. Mainly used for qualitative research. Despite the complexity of this method, having features such as dynamism, high creativity, flexibility of the method and execution method has made it usable in various fields of knowledge. For this reason, it has been welcomed by many researchers in the field of humanities and social sciences.The purpose of this article is to introduce the Grounded Theory, methods and challenges of implementation and to present a new review framework of theGrounded Theory.A method that has been invented for more than fifty years. Given the changes in research paradigms and intellectual foundations in this period, it seems necessary to review the various methods of implementation and study the challenges and its relevance to today's research environment.Therefore, in addition to reviewing the Grounded Theory, these cases have also been mentioned.

  Keywords: Grounded theory, qualitative methodology, Positivism, postmodernism
 • Shaghayegh Amirjavid * Page 6

  Branding of tourism destination is a new strategy to attract tourists. This strategy is a beneficial tool for marketing of tourism destination because brand would give an identity and personality to tourism destination distinguishing it from other destinations. This study has been conducted to assess the role of branding in creating a lasting image of Isfahan City among tourists. This study is applied in terms of objective and survey in terms of methodology. To conduct this paper, questionnaires were distributed among 384 tourists (calculated by Cochran Formula) of Isfahan City in 2015. This study includes 6 hypotheses in terms of creating a lasting image of Isfahan City in tourists’ minds through branding of this city and all hypotheses were accepted in accordance with analysis of obtained data from gathered questionnaires through SPSS software. According to the obtained results of this study, awareness and knowledge of tourists about Isfahan and image of Isfahan as a tourism destination would lead to their satisfaction and loyalty toward the destination so that they might tend to visit Isfahan again or recommend others to visit this city. Finally, this paper proves that branding can be applied as regular frame to perceive effective mechanisms in satisfaction and loyalty of tourists.

  Keywords: City Branding, lasting, unique image, Destination Loyalty, Tourism, Isfahan