فهرست مطالب

پژوهش های پیشرفت و تعالی - سال ششم شماره 4 (زمستان 1402)

نشریه پژوهش های پیشرفت و تعالی
سال ششم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بررسی نقش هوش فرهنگی مدیران آموزش و پرورش در تعهد سازمانی و ارتقای نگرش های شغلی کارکنان
  معصومه رجبی* صفحات 0-0
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش هوش فرهنگی مدیران آموزش و پرورش در تعهد سازمانی و ارتقای نگرش های شغلی کارکنان می باشد. از لحاظ هدف کاربردی از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان آموزش و پرورش گیلان بوده که با استفاده از جدول کرجسی-مورگان حجم نمونه 92 نفر برآورد شده است. جهت گرد آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از اندازه گیری ضریب آلفای کرونباخ، برای همه متغیرها بالای 7/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آزمون های آمار استنباطی استفاده شده است. کلیه محاسبات عنوان شده از طریق نرم افزار (SPSS) مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هوش فرهنگی و ابعاد آن (هوش شناختی، هوش انگیزشی، هوش رفتاری) با بهبود تعهد سازمانی و ارتقای نگرش های شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، تعهد سازمانی، نگرش های شغلی، مدیران آموزش و پرورش
 • عزت الله اصغری زاده، ساناز بخشی ارجنکی* صفحه 1

  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی از محرک های زنجیره تامین سبز بر رقابت پذیری شرکت ها می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل ساختاری تفسیری، روابط متقابل محرک های موثر زنجیره تامین سبز در رقابت پذیری شرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی اراده شده است. به همین منظور با مطالعات کتابخانه ای و ادبیات پژوهش، محرک های زنجیره تامین سبز در رقابت پذیری شرکت ها استخراج و با توزیع پرسشنامه و نظرات خبرگان، محرک های نهایی انتخاب و روابط بین آن ها تعیین شده است. این محرک ها در سطوح مختلف و با توجه به قدرت و وابستگی آن ها در 4 سطح و 8 محرک طبقه ندی و سطح بندی و روابط بین عناصر در سطوح مختلف ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که محرک های زنجیره تامین سبز در رقابت پذیری شرکت های مواد غذایی وابسته به عوامل اعتماد و رضایت، پاسخگویی بازار، تعهد مدیریت و ارتقای فناوری می باشد که این شاخص ها وابستگی زیادی به شاخص های دیگری دارند که امکانات لازم برای سبز بودن در رقابت مهیا گردد. جهت آزمون و تایید مدل از روش میک مک استفاده شده است که نتایج تحقیق را تایید می کند. نتایج حاصل از تحلیل میک مک نشان می دهد عامل چهارم گسترش شایستگی و مهارت، قدرت نفوذ زیاد و وابستگی کمتری دارد؛ بنابراین، عاملی نفوذی است. همچنین از آنجاکه عامل پنجم یعنی اعتماد و رضایت، قدرت نفوذ و قدرت وابستگی اندکی دارد، عاملی خودمختار به شمار می رود.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز، رقابت پذیری، مدل ساختاری تفسیری (ISM)، تحلیل میک مک (MICMAC)
 • مسعود لغویان زاده* صفحه 2

  هدف این پژوهش، بررسی نقش محافظه کاری حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی صنایع پتروشیمی میباشد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توسعهای بوده و جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارگزاران و سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مرتبط با صنایع پتروشیمی بوده که 11 شرکت (پتروشیمی شازند (شاراک)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، پتروشیمی پردیس (شپدیس)، پتروشیمی اصفهان (شصفا)، پتروشیمی فارابی (شفارا)، پتروشیمی شیراز (شیراز)، پتروشیمی صنایع خلیج فارس (فارس)، پتروشیمی خارک (شخارک)، پتروشیمی فن آوران (شفن)، پتروشیمی مارون (مارون)، پتروشیمی جم (جم)) به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS و SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که محافظه کاری حسابداری بر کاهش کیفیت گزارشگری مالی صنایع پتروشیمی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مطابق نتایج بدست آمده، عدم تعهد اجتماعی، عدم مسئولیت پذیری اجتماعی و قانون گریزی نیز بر کاهش کیفیت گزارشگری مالی صنایع پتروشیمی تاثیر مثبت و معنادار دارند.

  کلیدواژگان: محافظه کاری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی، وضعیت مالی، صنایع پتروشیمی
 • مسعود لغویان زاده*، سولماز چراغی صفحه 3

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اصول اخلاق حرفه ای حسابدارن در ارتباط با شفافیت اطلاعات مالی می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارشناسان و حسابداران شرکت های مستقر در تهران بوده که 35 شرکت به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط اساتید و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ سنجیده می شود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش های آماری توصیفی و آماری استنباطی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اصول اخلاق حرفه ای (شامل صداقت و درستکاری، استقلال و بی طرفی، رازداری و مسئولیت اجتماعی) و شفافیت اطلاعات مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اخلاق، مبحث مشترک و موردنیاز در تمام حرفه های فعال در دنیا است؛ زیرا چنانچه در یک حرفه اخلاق حرفه ای وجود داشته باشد، آن حرفه پیشرفت خواهد کرد وگرنه باید منتظر نابودی آن حرفه بود.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای حسابدارن، شفافیت اطلاعات مالی، استقلال حسابدار، تعهد حسابداران
 • عفت مبشر* صفحه 4

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی هوش مصنوعی در تاثیر استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی بر توانمندسازی سازمان ها می باشد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات است. از این میان تعداد 70 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که وایی آن توسط اساتید و پایایی ابزار از طریق اندازه گیری آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گرایشات بازاریابی و تجربه های بازاریابی بین المللی اثر مثبتی بر روی توانمندسازی سازمان های مورد مطالعه دارند. همچنین گرایشات بازاریابی، تجربه های بازاریابی بین المللی و استراتژی های بازاریابی بین المللی اثر مثبتی بر روی استفاده از هوش مصنوعی و توانمندسازی سازمان های منتخب دارند. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی تاثیر مثبتی روی توانمندسازی سازمان های مورد مطالعه دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی بازارهای بین المللی، توانمندسازی سازمان، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، بازارهای جهانی
 • وحید چناری*، سیده کلثوم مرسلی صفحه 5

  کتاب اجرای خط مشی عمومی: حکمرانی در نظریه و عمل نوشته مایکل هیل و پیتر هیوب از منابع ارزشمند در زمینه اجراست که به وسیله جناب آقای دکتر جواد معدنی و جناب آقای نیما خدایی به فارسی برگردانده شده و منبعی مفید برای کسانی است که می خواهند به طور نظری و عملی با این مرحله مهم از خط مشی پذاری آشنا شوند. در مطالب کتاب اجرای خط مشی عمومی: حکمرانی در نظریه و عمل، ابتدا نظریات اجرا به تفصیل مطرح گردیده و سپس صعود و سقوط پارادایم اجرا و پژوهش اجرا و انجام آن به رشته تحریر درآمده است. حکمرانی و مدیریت اجرا فصل آموزنده ای است که مضامین و مفاهیم موضوع را به روشنی بیان می کند و نهایتا فصل آخر به نتیجه گیری اختصاص یافته است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرا انتقادی کاربردی است. در این پژوهش، کتاب ذکر شده از لحاظ محتوایی و ظاهری موردارزیابی و تحلیل واقع شده است. این کتاب، ضمن دارابودن نقاط قوت و ویژگی های مطلوب یک کتاب، دارای ایراداتی از دید نویسنده می باشد که به منظور تکمیل شدن مطالب می تواند کارآمد باشد.

  کلیدواژگان: نقد، اجرای خط مشی، خط مشی عمومی، حکمرانی، فرایند خط مشی
 • علی محمدی فردی، ایلیا عسگری* صفحه 6

  واژه های «رفاه» و «تامین» به خصوص با پسوند «اجتماعی»، واژه هایی برآمده از تحولات مدرن در جامعه بشری هستند. پس از رنسانس و انقلاب صنعتی، اروپای قرن نوزدهم به بعد، فضای اندیشه بشر وارد پارادایم های جدیدی شد. پارادایمی که به جای آسمان بیشتر به زمین نگاه می کرد، و با توجه به گسست مناسبات اقتصادی و اجتماعی و مطرح شدن «انسان» به عنوان محور زندگی در کره خاکی و نیز ضرورت توجه به نیازهای او، در کنار رشد در هم تنیدگی زندگی اجتماعی با عنایت به روند فزاینده تمرکز جمعیتی در شهرها، ضرورت توجه بیشتر به رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی به چشم می خورد. به نظر می رسد پیدایش بزرگترین ایدئولوژی منتقد نظام حاکم، یعنی سوسیالیسم علمی نیز در این زمینه نقش به سزایی ایفا کرد. البته نباید این نکته را فراموش کرد که مفهوم عام واژه های مذکور به شکل های مختلف و در جوامع گوناگون مطرح گردیده و در بسیاری از ایدئولوژی های انسانی و آسمانی (دینی) از جمله مهم ترین اهداف برشمرده شده «سعادت» بشری بوده است و «رفاه» و «تامین» مورد نظر آن ها در قالب واژه هایی همچون عدل، یاری به نیازمندان و... معنا می یابد. گرچه بنا به رویکردهای مختلف و نیز شرایط اجتماعی و سازوکارهای این جهانی، پاسخگویی به بخشی از آن به جهان دیگر احاله شده است.

  کلیدواژگان: رفاه اجتماعی، سلامت، محیط زیست
|
 • Investigating the role of cultural intelligence of education managers in organizational commitment and improving employees' job attitudes
  Masoomeh Rajabi * Pages 0-0
  The Aim of the Present Research is to Investigate the Role of Cultural Intelligence of Education Instructors in an Organization and to Improve the Job Attitudes of Employees. In Terms of Practical Purpose, it is a Descriptive-Surveillance Method and Correlation Type. The Statistical Population Included Managers and Teachers of Education in Gilan, and the Sample Size of 92 People was Calculated Using Kerjesi-Morgan. In Order to Collect Data in this Research, a Researcher's Questionnaire Was Made. The Validity of the Questionnaire has Been Confirmed by Professors and Experts and its Reliability has Been Obtained by Measuring Cronbach's Alpha Coefficient for all Changes Above 0.7. Descriptive Statistical Methods (Prevalence, Percentage, Mean, Standard Deviation) and Inferential Statistical Tests have Been Used to Analyze the Data. All the Mentioned Calculations Were Analyzed by Software (SPSS). The Results of the Research Indicate that Cultural Intelligence and its Dimensions (Cognitive Intelligence, Motivational intelligence, behavioral intelligence) have a positive and meaningful relationship with improving organizational commitment and improving the job attitudes of employees.
  Keywords: cultural intelligence, organizational commitment, job attitudes, Education managers
 • Ezatolah Asghari Zadeh, Sanaz Bakhshi Argenaki * Page 1

  The aim of this research is to present a model of green supply chain drivers on companies' competitiveness. In this research, the interrelationships of the effective drivers of the green supply chain in the competitiveness of companies active in the field of food industry have been determined. For this purpose, with library studies and research literature, drivers of green supply chain in the competitiveness of companies have been extracted and by distributing questionnaires and experts' opinions, the final drivers of choice and relationships between them have been determined. These stimuli are presented at different levels and according to their strength and dependence in 4 levels and 8 classification and leveling stimuli and relationships between elements at different levels. The findings of the research indicate that the drivers of the green supply chain in the competitiveness of food companies depend on the factors of trust and satisfaction, market responsiveness, management commitment and technology improvement, and these indicators are highly dependent on other indicators to provide the necessary facilities to be green in the competition. . In order to test and confirm the model, the Mic Mak method has been used, which confirms the results of the research. The results of the Mick Mick analysis show that the fourth factor of competence and skill development has a high power of influence and less dependence; Therefore, it is an intrusive factor. Also, since the fifth factor, i.e., trust and satisfaction, has little influence and dependence, it is considered an autonomous factor.

  Keywords: Green supply chain, Competitiveness, Interpretive Structural Model (ISM), MICMAC analysis
 • Masoud Loghavian Zadeh * Page 2

  The Purpose of this Research is to Investigate the Role of Accounting Conservatism on the Quality of Financial Reporting of Petrochemical Industries. This Research is an Applied and Developmental Research and the Statistical Population of the Research Includes Managers, Brokers and Shareholders of Companies Admitted to the Tehran Stock Exchange Related to Petrochemical Industries, Which are 11 Companies (Shazand Petrochemical (Sharak), Zagros Petrochemical (Zagores), Pardis Petrochemical (Shapedis), Isfahan Petrochemical (Shasfa), Farabi Petrochemical (Shafara), Shiraz Petrochemical (Shiraz), Persian Gulf Industries Petrochemical (Pers), Khark Petrochemical (Shakharak), Fan Avran Petrochemical (Shafan), Maron Petrochemical (Maron), Petrochemical Jam (Jam)) have Been Selected as Samples by Simple Random. In Order to Collect Data, the Field Method and Questionnaire Were Used. In Order to Analyze the Data, Structural Equation Modeling Method With Partial Least Squares Approach and Smart PLS and SPSS Software Were Used. The Research Results Show that Accounting Conservatism has a Positive and Significant Effect on Reducing the Quality of Financial Reporting in Petrochemical Industries. Also, According to the Obtained Results, Lack of Social Commitment, Lack of Social Responsibility and Lawlessness also have a Positive and Significant Effect on Reducing the Quality of Financial Reporting of Petrochemical Industries.

  Keywords: Accounting conservatism, Financial Reporting Quality, Financial Status, Petrochemical Industries
 • Masoud Loghavian Zadeh *, Solmaz Cheraghi Page 3

  The Purpose of this Research is to Investigate the Principles of Professional Ethics of Accountants In Relation to the Transparency of Financial Information. This Research is Applied and Correlation Research. The Statistical Population of the Research Included Managers, Experts and Accountants of Companies Based in Tehran, and 35 Companies were Randomly Selected as a Sample. The Data Collection tool Includes a Researcher-Made Questionnaire, the Validity of Which is Measured by the Professors and the Reliability of the Tool Through Cronbach's Alpha. Data Analysis has Been Done Through Descriptive and Inferential Statistical Methods. The Results of the Research Show that there is a Positive and Significant Relationship Between the Principles of Professional Ethics (Including Honesty and Integrity, Independence and Impartiality, Confidentiality and Social Responsibility) and the Transparency of Financial Information. Ethics is a Common and Necessary Topic in all Active Professions in the World; Because if there is Professional Ethics in a Profession, that Profession Will Progress, Otherwise one Should Wait for the Destruction of that Profession.

  Keywords: Professional Ethics of Accountants, Transparency of Financial Information, Independence of Accountants, Commitment of Accountants
 • Efat Mobasher * Page 4

  The Present Study Aims to Investigate the Mediating Role of Artificial Intelligence in the Influence of Strategies to Enter International Markets on the Empowerment of Organizations. This Research is Descriptive of the Correlation Type and the Statistical Population Includes Managers and Senior Experts of Companies Active in the Field of Information Technology. Among them, 70 People Were Selected as a Statistical Sample. The Tool for Collecting Information is a Researcher-Made Questionnaire, the Validity of Which has Been Confirmed by the Professors and the Reliability of the Tool has Been Confirmed by Measuring Cronbach's Apha. In Order to Analyze the Data, Descriptive and Inferential Statistical Methods have Been Used The Research Findings Indicate that Marketing Trends and International Marketing Experiences have a Positive Effect on the Empowerment of the Studied Organizations. Also, Marketing Trends, International Marketing Experiences and International Marketing Strategies have a Positive Effect on the use of Artificial Intelligence and the Empowerment of Selected Organizations. In Addition, the Findings Show that Artificial Intelligence has a Positive Effect on the Empowerment of the Studied Organizations

  Keywords: International Market strategy, organization empowerment, Artificial intelligence, Information technology, global markets
 • Vahid Chenari *, Seyyedeh Kolsoom Morsali Page 5

  The Book Implementation of Public Policy: Governance in Theory and Practice written by Michael Hill and Peter Heub is one of the Valuable Resources in the Field of Implementation, Which was Translated into Farsi by Mr. Dr. Javad Mandari and Mr. Nima Khodayi and is a Useful Resource for Those who Want to Theoretically and Practically Get to Know this Important Stage of Policy Making. The Contents of the Book Implementation of Public Policy: Governance in Theory and Practice, First the Theories of Implementation are Presented in Detail, and Then the Rise and Fall of the Implementation Paradigm and the Research of Implementation and its Implementation Have Been Written. Governance and Implementation Management is an Informative Chapter that Clearly Expresses the Themes and Concepts of the Subject, and Finally, the last Chapter is Dedicated to the Conclusion. This Research is of the Type of Content Analysis and Applied Critical Implementation. In this Research, the Mentioned Book has Been Evaluated and Analyzed in Terms of Content and Appearance. This Book, While Having the Strengths and Desirable Features of a Book, has Flaws From the Author's Point of View, Which can be Efficient in Order to Complete the Contents.

  Keywords: criticism, Policy implementation, Public Policy, Governance, Policy Process
 • Ali Mohammadi Fardi, Ilia Asgari * Page 6

  The Words "Welfare" and "Supply", Especially With the Suffix "Social", are Words Arising from Modern Developments in Human Society. After the Renaissance and the Industrial Revolution, Europe in the 19th Century Onwards, the Space of Human Thought Entered New Paradigms. A Paradigm that Looked More at the Earth Instead of the Sky, and with Regard to the Breakdown of Economic and Social Relations and the Emergence of "Man" as the Center of Life on Earth and the Necessity of Paying Attention to his Needs, Along with the Growth in the Intertwining of Social Life With Due to the Increasing Trend of Population Concentration in Cities, the Need to Pay More Attention to Social Welfare and Social Security is Evident.It Seems That the Emergence of The Biggest Ideology Critical of the Ruling System, that is, Scientific Socialism, also Played a Significant Role in this Context. Of Course, we Should not Forget that the General Concept of The Mentioned Words has Been Presented in Different Ways and in Different Societies, and in Many Human and Heavenly (religious) Ideologies, Human "Happiness" has Been Among the Most Important Goals Listed, and "Welfare" and " Their Desired "Supply" is Defined in the Form of Words Such as Justice, Help to the Needy, etc. Although, According to Different Approaches as Well as Social Conditions and Mechanisms of this World, Responding to a Part of it has Been Transferred to Another World.

  Keywords: Social Walfare, Health, Invironment