فهرست مطالب

توانمندسازی سرمایه انسانی - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 15، زمستان 1400)

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
سال چهارم شماره 4 (پیاپی 15، زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیرا عبدی، عبدالرضا سبحانی*، سید مرتضی موسویان، حجت الله عباسی صفحات 239-253

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر قلدری سازمانی بر عملکرد شغلی از طریق رهبری تحول گرا و رهبری اخلاقی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به تعداد 1000 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی تسویی و همکاران (1997) ، پرسش نامه استاندارد قلدری سازمانی اینارسن و همکاران (2009) ، و پرسش نامه استاندارد رهبری تحول گرا رحیم و همکاران (2006) و پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی براون و همکاران  2005  بودند که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تایید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب (88/0) ، (85/0) ، (87/0) و (88/0) برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که قلدری سازمانی از طریق رهبری تحول گرا بر عملکرد شغلی تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 44/0 -است و از طریق رهبری اخلاقی بر عملکرد شغلی تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 33/0- است.

  کلیدواژگان: قلدری سازمانی، عملکرد شغلی، رهبری تحول گرا، رهبری اخلاقی
 • مهدی نصیری واحد، غلامرضا معمارزاده*، سعید صیاد شیرکش صفحات 255-273

  باتوجه به مواد مندرج در فصل دوم اصل44 و تعیین سهم بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی، این تحقیق با هدف تدوین روش اجرای نظامند اصل فوق و عطف به مواد مندرج در قانون مذکور، درصدد ارایه مدل خصوصی سازی بصورت مطالعه موردی در شرکت راه آهن ج.ا.ا .(اشاره شده در بندهای ماده3 اصل 44) بر اساس رویکرد اسنتاج فازی برامده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش گروه اساتید دانشگاهی، متخصصین، مدیران و خبرگان آشنا به حوزه صنعت ریلی و راه آهن بودند و حجم نمونه براساس روش زنجیره ای یا گلوله برفی، 10 نفر انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از رویکرد استنتاج فازی به کمک نرم افزار متلب انجام شد. نتایج نشان داد که مطلوب ترین روش برای خصوصی سازی در راه آهن روش پیمان مدیریت است که میزان مطلوبیت آن برابر با 859/0 بود که در این روش عامل فرهنگی موثرترین مولفه و عامل اقتصادی کم تاثیرترین مولفه ارزیابی شدند. از طرفی روش های عرضه سهام به عموم (822/0) با اولویت عامل سیاسی و قانونی و روش پیمان سپاری (810/0) با اولویت عامل اطلاعاتی در رتبه های بعدی قرار داشتند. همچنین کمترین مطلوبیت برای روش تجزیه واحدهای بزرگتر به واحدهای کوچکتر با مقدار 608/0 به دست آمد. بنابراین لازم است تا مدیران صنعت ریلی در روش های خصوصی سازی با توجه به اقتضایات حاکم بر این صنعت از بهترین روش استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: خصوصی سازی، استنتاج فازی، راه آهن
 • قادر خلیق، رسول رنجبریان* صفحات 275-287

  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر مدیریت استعداد و مدیریت دانش بر رضایت شغلی کارکنان بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی که تعداد آن ها 834 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 265 آزمودنی و به شیوه تصادفی طبقه ای نسبی تعیین گردید. با استفاده از پرسشنامه های مدیریت استعداد آرمسترانگ (2006)، مدیریت دانش نیومن و کنراد (1999) و رضایت شغلی میر و آلن (1991) داده ها گردآوری شد. برای تجزیه وتحلیل از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از بار عاملی و مقدار آزمون متوسط واریانس استخراج شده (AVE) تایید شد همچنین پایایی آن ها با استفاده از پایایی ترکیبی مستخرج از نتایج مدل معادلات ساختاری تایید گردید. یافته های پژوهش نشان داد مدیریت استعداد و مولفه های آن یعنی جذب استعداد، توسعه استعداد بر رضایت شغلی تاثیر دارند. مولفه حفظ و نگهداشت استعداد تاثیر معناداری را نشان داد. با توجه به نتایج سنجش برازش مدل ساختاری پژوهش درمورد مدیریت استعداد و مدیریت دانش با رضایت شغلی به ترتیب ضریب مسیر این رابطه (336/0= β) و(299/0= β) و عدد معنی داری آن (419/4 = t) و (451/3 = t) به دست آمده است که این مقدار در سطح 05/0 معنادار است؛ بنابراین، فرضیه های اصلی پژوهش تایید شد؛ یعنی مدیریت استعداد و مدیریت دانش بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، مدیریت دانش، رضایت شغلی
 • سید امیرعلی دیده گاه* صفحات 289-300

  هدف از انجام این پژوهش ارایه مدل ارتقای بهره وری سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی با رویکرد بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی (کارکنان نمونه بخش های دولتی در صنعت نفت) می باشد. روش تحقیق توصیفی - اکتشافی است که با رویکرد ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان نمونه بخش دولتی منتخب در صنعت نفت طی سالهای 1394تا 1399، تشکیل داده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق بوده است. با توجه به نتایج گرفته شده مشاهده می شود که شرایط علی به صورت مستقیم بر پدیده محوری و به صورت غیر مستقیم بر راهبردها و پیامدها تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر و شرایط پدیده محوری نیز به صورت مستقیم بر راهبردها و به صورت غیر مستقیم بر پیامدها تاثیر مثبت و معنی داری داشته اند. هرکدام از نهادهای فرهنگی و دستگاه های اجرایی باید به اندازه ظرفیت ها، امکانات، دغدغه ها و همت خودشان، برای برداشتن گام های مثبت و موثر در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، به تربیت نیروی انسانی بپردازند.

  کلیدواژگان: بهره وری، سرمایه انسانی، بخش دولتی، صنعت نفت، بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی
 • احمدرضا طحانیان، حسن حاله*، فرهاد اعتباری، بهنام وحدانی صفحات 301-318

  دنیای کسب و کار مدرن مبتنی بر رقابت و ارایه ی بهترین عملکرد، برای نیل به اهداف سازمانی است. است. توسعه رشد اقتصادی و استفاده عاقلانه از منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن اثرات آنها قابل دستیابی نیست. بنابراین، سازمان های پروژه محور، همسو با اصول توسعه ی پایدار، توفیق در مدیریت پروژه، کسب سود و جلب رضایت مشتریان را هدف قرار داده اند. سودآوری و موفقیت در پروژه، مبتنی بر ایجاد ارزش برای مشتری، انطباق با تغییرات بازار و شرایط محیطی و پاسخ گویی به مشتریان می باشد. بنابرای اجرای موفق مدیریت پروژه، در راستای اصول پایداری، با ایجاد پارامترهای چابکی، امکان پذیر خواهد بود. از همین رو، پژوهش رو، روشی را جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل چابکی در سازمان های پروژه محور، مبتنی بر عوامل اصلی موفقیت در مدیریت پروژه و عوامل پایداری با استفاده از ابزار گسترش کاربرد کیفیت در دو مرحله ارایه نموده است. بدین منظور، ابتدا عوامل اصلی موفقیت در پروژه و پس از آن عوامل چابکی در سازمان های پروژه محور و پایداری شناسایی شده و اهمیت عوامل اصلی موفقیت در پروژه و پس از آن عوامل چابکی در سازمان های پروژه محور، از دید مدیران پروژه های کلان در شهرداری اصفهان و خبرگان دانشگاه سنجیده شده است. سپس، وزن عوامل چابکی در سازمان های پروژه محور مبتنی بر استخراج وزن عوامل پایداری بر اساس عوامل اصلی موفقیت در پروژه با استفاده از گسترش کارکرد کیفیت محاسبه شده و در نهایت بر اساس اوزان اهمیت بدست آمده؛ عوامل چابکی در سازمان های پروژه محور رتبه بندی شده اند.

  کلیدواژگان: مدیریت پروژه، چابکی، پایداری، QFD
 • مریم تقوایی یزدی*، منظر صادقی صفحات 319-335

  این پژوهش با هدف بررسی مدل مفهومی مولفه های کانون کنترل درونی و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت سرمایه انسانی در کارکنان استانداری مازندران با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان استانداری مازندران به تعداد250 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه، تعداد 148 نفر به عنوان نمونه در سال 1399 انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه استاندارد؛ رفتار کارآفرینانه در سازمان موستاکیس (2007)، سنجش کانون کنترل درونی از باس و اوولیو (1997) و مدیریت سرمایه انسانی ارگان و کانوسکی (1996) بوده است. روایی ابزار با استفاده از نظر صاحبنظران و کارشناسان ارزیابی و تایید شد، پایایی درونی این پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ،90/0 محاسبه گردید. در این پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون Tیک نمونه ای، روش مدل معادلات ساختاری، شاخص نیکویی برازش شامل (RMSR، GFI، AGFI، RMR)، با استفاده از نرم افزارspss20 ، برنامه نرم افزاری لیزرل (LISREL) محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین «کانون کنترل درونی» و «کارآفرینی سازمانی» با میانجی گری «مدیریت سرمایه انسانی» در کارکنان استانداری مازندران رابطه مثبت و معنی-داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد؛ «کانون کنترل درونی» با واسطه «مدیریت سرمایه انسانی» بر «کارآفرینی سازمانی» تاثیر غیرمستقیم دارد.

  کلیدواژگان: کانون کنترل درونی، کارآفرینی سازمانی، مدیریت سرمایه انسانی
|
 • Homera Aebdi, Abdolreza Sobhani *, Seyed Morteza Mousavian, Hojatullah Abbasi Pages 239-253

  The purpose of this study is to investigate the effect of organizational bullying on job performance through transformational leadership and ethical leadership. The present study is applied in terms of purpose and correlational in terms of how to collect descriptive information. The statistical population of the present study consisted of all employees of the Islamic Azad University, South Tehran Branch, numbering 1000 people. Through Cochran sampling formula, 287 people were selected as a sample through stratified sampling method appropriate to the volume. The research instruments were the standard job performance questionnaire of Tsui et al. (1997), the standard questionnaire of organizational bullying of Inarsen et al. (2009), the standard questionnaire of transformational leadership of Rahim et al. (2006) and the standard questionnaire of ethical leadership of Brown et al. (2005). The validity of the questionnaires was examined based on the content validity using the opinion of experts, formally based on the views of a number of statistical and structural populations by factor analysis method and after the necessary terms the validity was confirmed and on the other hand the reliability of the questionnaire (Cronbach's alpha method was estimated (0.88), (0.85), (0.87) and (0.88) respectively.Data analysis was performed at the inferential level including structural equation modeling. The results showed that organizational bullying through transformational leadership has a negative and significant effect on job performance, the coefficient of this effect is -0.44 and through moral leadership has a negative and significant effect on job performance, the coefficient of this effect is -0.33.

  Keywords: organizational bullying, job performance, Transformational Leadership, Ethical Leadership
 • Mehdi Nasiri Vahed, Gholamreza Memarzadeh *, Saeed Sayad Shirkesh Pages 255-273

  The aim of this study is to develop a systematic implementation method of Article 44 and to turn to the materials mentioned in the above principle, to provide a privatization model as a case study in the IRA Railway Company based on the fuzzy inference approach. The present study was a descriptive-survey research in terms of applied purpose and based on its nature and method. The statistical population of this study was a group of university professors, specialists, managers and experts familiar with the field of railway and railway industry and the sample size was selected based on the chain method or snowball, 10 people. Data analysis was performed using fuzzy inference approach using MATLAB software. The results showed that the most desirable method for privatization in railways is the management contract method, the desirability of which was equal to 0.859, in which the cultural factor was the most effective component and the economic factor was the least effective component. On the other hand, the methods of offering shares to the public (0.822) with the priority of political and legal factor and the contracting method (0.810) with the priority of information factor were in the next ranks. Also, the lowest desirability was obtained for the method of decomposing larger units into smaller units with a value of 0.608. Therefore, it is necessary for the managers of the railway industry to use the best method in privatization methods according to the requirements of this industry.

  Keywords: Privatization, Fuzzy Inference, Railway
 • Ghader Khaligh, Rasoul Ranjbarian * Pages 275-287

  The aim of this study was to determine the effect of organizational talent and knowledge management on employee job satisfaction. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population included all the staff.whose number was 834 people and the sample size was determined based on Cochran's formula to 265 subjects and relative stratified random method. Data were collected using Armstrong Talent Management Questionnaire (2006), Newman and Conrad (1999) Knowledge Management, and Mir and Allen (1991) Job Satisfaction Questionnaire. Structural equation model was used for analysis. The validity of the questionnaire was confirmed using the factor load and the value of the mean variance test (AVE). Also, their reliability was confirmed using the combined reliability extracted from the results of the structural equation model. Findings showed that talent management and its components, namely talent absorption, talent development have an effect on job satisfaction. the talent retention component did show a significant effect. According to the results of measuring the fit of the structural model of research on talent management and knowledge management with job satisfaction, the path coefficient of this relationship (β = 0.336) and (β = 0.299) and its significance number (t = 4.419, respectively) And (t = 3.451) is obtained that this value is significant at the level of 0.05; Therefore, the main hypotheses of the research were confirmed; That is, organizational talent and knowledge management has an effect on employee job satisfaction.

  Keywords: talent management, Knowledge management, Job satisfaction
 • Seyed Amirali Didegah * Pages 289-300

  The purpose of this study is to present a model for improving the productivity of human capital in government organizations with the approach of the statement of the second step of the Islamic Revolution (exemplary employees of government departments in the oil industry). The research method is descriptive-exploratory which has been done with a combined approach (qualitative and quantitative). The statistical population of the study consists of sample employees of the selected public sector in the oil industry during the years 1394 to 1399. Data collection tools were semi-structured and in-depth interviews. According to the obtained results, it can be seen that causal conditions have a direct and significant positive effect on the central phenomenon and indirectly on strategies and consequences. Underlying factors, intervening factors and pivotal conditions have also had a direct and significant positive effect on strategies and indirectly on consequences. Each of the cultural institutions and executive bodies must train their human resources to the extent of their capacities, facilities, concerns and efforts to take positive and effective steps towards the realization of the declaration of the second step of the Islamic Revolution.

  Keywords: Productivity, Human Capital, Public sector, Oil Industry, Statement of the Second Step of the Islamic Revolution
 • Ahmadreza Tahanian, Hasan Haleh *, Farhad Etebari, Behnam Vahdani Pages 301-318

  In the modern world of business which is based on competing and delivering the best performance to achieve the organizational goals. The commercial growth development and natural resources usage can’t be gained without considering their effects. Thus, in line with the sustainable development principles, project-oriented organizations aim to be successful in project management, gain the profit and satisfy the customers. Profitability and be successful in the project performance are based on creating value for the customers, adapting to market changes, environmental constraints and to be responsive to the customers’ needs. Therefore, to successful implementation of the project management in parallel with the sustainability principles will be possible by creating the agility parameters. For this purpose, the current study, has provided an approach to identify and rank the agility factors in project-oriented organizations, based on project management critical success factors and sustainability factors, applying quality function deployment. To this end, firstly, project management critical success factors and then, agility and sustainability factors in project-oriented organizations, have been identified. Thereafter, the importance of the project management critical success factors and agility factors have been evaluated from the Isfahan Municipality’s experts’ and academia experts’ viewpoints. Afterward, Agility factors’ weights in project-oriented organizations have been calculated based on the project management critical success factors using quality fuction deployment. Finally, on the basis of the calculated weights, agility factors in project oriented organizations have been ranked.

  Keywords: Project Management, Agility, Sustainability, QFD
 • Maryam Taghvaeeyazdi *, Manzar Sadeghi Pages 319-335

  The aim of this study was to investigate the conceptual model of the components of the Center for Internal Control and Organizational Entrepreneurship with the mediating role of human capital management in Mazandaran Governor's staff by descriptive correlational research method. The statistical population of the study was all employees of Mazandaran Governor's Office, numbering 250. Using the stratified random sampling method appropriate to the sample size, 148 people were selected as a sample in 1399. Data collection tools include three standard questionnaires; Entrepreneurial behavior in Mostakis (2007) has been the measurement of the internal control center of Bass and Ovlio (1997) and the human capital management of Organ and Kanowski (1996). The validity of the instrument was evaluated and confirmed using the opinion of experts. The internal reliability of this questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.90. In this study, descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation) and inferential statistics (one-sample t-test, structural equation modeling method, goodness-of-fit index (RMSR, GFI, AGFI, RMR), using software Spss20 software, LISREL software program was calculated and the results showed that there is a positive and significant relationship between "Internal Control Center" and "Organizational Entrepreneurship" mediated by "Human Capital Management" in Mazandaran Governor's Office staff. The results also showed that the "Center of Internal Control" has an indirect effect on "organizational entrepreneurship" through "human capital management".

  Keywords: Center for Internal Control, Organizational Entrepreneurship, Human capital management