فهرست مطالب

شناخت اجتماعی - پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1400)

نشریه شناخت اجتماعی
پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حمید ذوالفقاری*، ایمان الله بیگدلی، علی مشهدی صفحات 9-24
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه کنش‏های اجرایی (حافظه کاری، توجه پایدار و بازداری پاسخ) در افراد دارای اختلال احتکار و بهنجار انجام گرفت.

  روش

  طرح پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‏ای بود و جامعه آماری آن را افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره 3 شهر مشهد در نیمه نخست سال 1396 تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل 30 از افراد دارای اختلال احتکار و 30 نفر از افراد بهنجار بود. گردآوری داده ها با مصاحبه ساختاریافته، نسخه بازنگری شده رفتار ذخیره‏ای فراست و استکتی (سال)، آزمون های کامپیوتریان- بک و دیداری- شنیداری صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.

  یافته ‏ها

  یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری میان افراد دارای اختلال احتکار و افراد بهنجار در پاسخ های درست (001/0=P، 55/38=F)، توجه پایدار شنیداری (001/0=P، 48/61=F) و توجه پایدار دیداری(001/0=P، 49/12=F) وجود دارد و افراد دارای اختلال احتکار از میانگین کمتری برخوردارند. در میانیگن زمان واکنش تفاوت ها معنادار بوده (001/0=P، 36/684=F) و افراد بهنجار میانگین بالاتری داشتند. در بازداری پاسخ دیداری و شنیداری تفاوت معناداری به دست نیامد(05/0<P).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد افراد دارای اختلال احتکار در کنش های اجرایی (حافظه کاری و توجه پایدار) ضعیف تر از افراد بهنجار است.

  کلیدواژگان: اختلال احتکار، بازداری پاسخ، توجه پایدار، حافظه کاری، کنش های اجرایی
 • مینا بن راضی غابشی*، غلامرضا دهشیری، اعظم فرح بیجاری، سید ابوالقاسم مهری نژاد صفحات 25-38

  سازمان جهانی بهداشت اخیرا یازدهمین نسخه تجدیدنظر شده در طبقه بندی بیماری ها را با گنجاندن اختلال استرس پس از سانحه پیچیده (complex PTSD) منتشر کرده است.در این نسخه، اختلال CPTSD به عنوان یک اختلال متشکل از علایم اختلال استرس پس از سانحه ساده (PTSD) و اختلال در سازماندهی خود (DSO) مطرح شد. با وجود تحقیقات رو به رشد در رابطه با بررسی این طبقه تشخیصی، تا به امروز هیچ تحقیقی در مورد نشانه ها و عوامل خطرساز این اختلال در ایران انجام نشده است. پژوهش حاضر به منظور شناسایی نشانه ها و عوامل خطرساز در قالب متغیرهای میانجی (ذهنی سازی و پردازش هیجانی) انجام شد. در این مطالعه از طرح تحقیقی مقطعی-توصیفی و پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی با تحلیل مسیر استفاده شد. نمونه گیری با روش هدفمند و از جامعه زنان و دختران آسیب دیده 17 تا 60 ساله صورت گرفت و پرسشنامه بین المللی وقایع آسیب زا، چک لیست تجارب آسیب زا، مقیاس ذهنی سازی و مقیاس پردازش هیجانی توسط آنان تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS-26 و AMOS-24 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد ذهنی سازی و پردازش هیجانی در ارتباط بین تجارب آسیب زا و PTSD و CPTSD نقش میانجی گرانه معناداری دارند. در نتیجه، با توجه به نقش ذهنی سازی و پردازش هیجانی در رابطه بین تجارب آسیب زا و اختلال PTSD و CPTSD، آموزش فرایندهای تنظیم هیجان و تقویت مهارتهای ذهنی سازی در پیشگیری از این دو اختلال و بالا بردن سطح سازگاری می تواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه ساده و پیچیده، ساختار عاملی، ذهنی سازی، پردازش هیجانی، تجارب آسیب زا
 • سمانه سلطان آبادی، مریم ادیبی*، زینب خاکی، سجاد حضرتی، منصور علیمهدی صفحات 39-58
  مقدمه

  تاب آوری در برابر شرایط سخت فعلی (کرونا ویروس) حایز اهمیت است و تحمل پریشانی هیجانی و استفاده از راهبردهای مختلف تنظیم هیجان، می توانند تاثیر مهمی بر نحوه ای خروج افراد از شرایط استرس زا داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تاب آوری افراد بر اساس تحمل پریشانی هیجانی و تنظیم شناختی هیجان انجام شد.

  روش

  این مطالعه، از نوع توصیفی- همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 397 نفر بود که به صورت آنلاین از طریق شبکه های مجازی شرکت کردند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس تاب آوری کارنر و دیویدسون (2003)، پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی (2001)، و مقیاس تحمل پریشانی هیجانی (2005) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که پنج متغیر (تمرکز مجدد مثبت ، نشخوار فکری ، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ، دیدگاه گیری و سرزنش خود) با هم توانستند 449/0 درصد از واریانس تاب آوری را پیش بینی کنند (449/0R2=). همچنین از 4 زیر مولفه مقیاس تحمل پریشانی هیجانی سه مولفه برآورد ذهنی پریشانی، تنظیم تلاش ها برای تسکین پریشانی، جذب شدن به وسیله هیجانات منفی با هم توانستند 531/0 درصد از متغیر تاب آوری را پیش بینی کنند.

  بحث و نتیجه گیری

  تقویت راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان و مهارت تحمل پریشانی هیجانی و کاهش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان عامل بسیار مهمی برای پی ریزی برنامه های آموزشی و مداخلات روان شناختی است. از این رو اجرای کارگاه های آموزشی الکترونکی و مجازی مفید واقع می شود.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان شناختی، تحمل پریشانی هیجانی، تاب آوری، ویروس کرونا
 • سلام رحیمی*، فاطمه علیپور صفحات 59-78

  اختلالات عصبی رشدی، اختلالاتی هستند که در آن ها رشد و تحول مغز یا دستگاه عصبی مرکزی در دوران رشد مختل می شود و هم زمان با رشد فرد بر حافظه، توانایی یادگیری، هیجانات و روابط اجتماعی تاثیر منفی می گذارد. برای بهبود ابعاد رشد ازجمله رشد شناختی، هیجانی، عاطفی و شناخت اجتماعی این افراد، برنامه های مختلفی وجود دارد که در این میان آموزش نظریه ذهن، یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مطرح شده در روانشناسی تحولی است. پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و باهدف ترکیب پژوهش های انجام شده درزمینه آموزش نظریه ذهن و ابعاد رشدی فراگیران دارای اختلالات عصبی رشدی انجام شده است. جامعه آماری فراتحلیل حاضر پژوهش های در دسترس مرتبط با آموزش نظریه ذهن و ابعاد رشد است که در بین سال های 1388 تا 1400 منتشرشده اند. بر اساس ملاک های تعریف شده ورود و خروج پژوهش های اولیه و نیز تحلیل حساسیت 64 اندازه اثر از 22 مطالعه اولیه توسط نرم افزار CMA موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اندازه اثر خلاصه مدل تصادفی برابر با 687/0 بود که ازنظر آماری معنی دار بوده و بیانگر تاثیر مثبت آموزش نظریه ذهن و به کاربستن آن بر ابعاد رشدی فراگیران است.

  کلیدواژگان: نظریه ذهن، ابعاد رشدی، شناخت اجتماعی، اختلالات عصبی رشدی، فراتحلیل
 • مظفر غفاری*، علی محمدزاده، مهدیه گرامی فر صفحات 79-94
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل کفایت اجتماعی دختران دبیرستانی بر اساس عواطف مثبت، سرمایه روانشناختی و تصویر از بدن انجام شد.

  روش

  روش پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 99_ 1398 بودند، که بااستفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 200 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه کفایت اجتماعی پرندین، پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و لوتانز و پرسشنامه عاطفه مثبت واتسون، کلارک و تلگن و پرسشنامه تصویر بدنی کش، وینستد و جاندا استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری پیرسون، سوبل و بوت استراپ و از طریق نرم افزار آماری AMOS و SPSSنسخه 24 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تصویر بدنی و عواطف مثبت با نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی در تبیین کفایت اجتماعی دانش آموزان نقش دارند که در مجموع 37 درصد از واریانس کفایت اجتماعی دانش آموزان از طریق متغیرهای مدل تبیین شد. اثر مستقیم سرمایه روانشناختی (20/0)، عواطف مثبت (15/0) و تصویر بدنی (48/0) در تبیین کفایت اجتماعی دانش آموزان معنی دار بود. اثر غیر مستقیم تصویر بدنی (18/2=t-value) و عواطف مثبت (9/1=t-value) با میانجی گری سرمایه روانشناختی بر میزان کفایت اجتماعی دانش آموزان معنی دار به دست آمد. با توجه به اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیش بین و میانجی بر میزان کفایت اجتماعی، به نظر می رسد با تقویت عواطف مثبت، سرمایه روانشناختی و تصویر از بدن می توان کفایت اجتماعی دختران را ارتقا داد.

  کلیدواژگان: کفایت اجتماعی، عواطف مثبت، سرمایه روانشناختی، تصویر از بدن
 • سعیده فنایی*، حسین زارع، مهدیه رحمانیان، مجید صفاری نیا صفحات 95-114

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی، استرس ادراک شده ،کیفیت زندگی ، تبعیت از درمان و شاخص های زیستی (A1C) در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل همراه با سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (دو ماهه) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که دارای پرونده در انجمن دیابت شهر اصفهان در سال 1398و 1399 بودند. حجم نمونه برای هر گروه 15 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و افراد پس از انتخاب، به صورت تصادفی در دو گروه درمان پذیرش و تعهد (15=n) و گروه کنترل (15=n) جایگزین شدند. در این پژوهش داده ها با استفاده از پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک، پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی، پرسشنامه استرس ادراک شده، پرسشنامه تبعیت درمانی، پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دیابتی، پرسشنامه پذیرش و عمل، ویرایش دوم و آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله (ای. وان.سی) (HbA1c) بدست آمدند. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی، استرس ادراک شده ،کیفیت زندگی ، تبعیت از درمان و شاخص های زیستی (A1C) در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو اثربخش است.

  کلیدواژگان: بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، شاخص های زیستی (A1C)، انعطاف پذیری شناختی، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • محمد قمری*، افسانه صفارپور صفحات 115-138

  خودآسیب رسانی مکانیسمی که نوجوانان برای محافظت از خود شکننده شان در مقابل فشارهای این دوره از آن استفاده می کنند و اغلب موجب آسیب جدی جسمی و روانی به خود می شوند. برای جلوگیری یا کاهش این رفتارها در نوجوانان، لازم است ابتدا اطلاعات مناسب در مورد این ساختار بدست آورده و عوامل موثر بر آنها را شناسایی نمود. براین اساس پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط ساختاری شناخت اجتماعی و سبک های هویت با رفتارهای خودآسیب رسان با میانجی گری شفقت به خود در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی نوجوانان 16-14 سال که در سال تحصیلی 1400-99 در مدارس دولتی شهر کرج مشغول به تحصیل بودند، که 247 نفر به صورت اینترنتی و از طریق شبکه های مجازی به صورت در دسترس با استفاده از پرسشنامه های سبک های هویت (برزونسکی، 1989) شناخت اجتماعی (نجاتی، و همکاران، 1397) رفتار خودآسیب رسان (کلونسکی و گلن، 2009) شفقت به خود (نف، 2003)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های بدست آمده از ارزیابی مدل پیشنهادی به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS23 و Smart PLS3 نشان داد اثر مستقیم و منفی سبک های هویت (01/0>P)، و شفقت به خود (05/0>P) بر رفتارهای خود آسیب رسان معنادار است. اثرمستقیم و منفی شناخت اجتماعی بر رفتارهای خود آسیب رسان معنادار است (05/0>P)، اما اثرغیرمستقیم شناخت اجتماعی بر رفتارهای خودآسیب رسان معنادار نیست.

  کلیدواژگان: شناخت اجتماعی، سبک های هویت، رفتارهای خودآسیب رسان، شفقت به خود، نوجوانان
 • فاطمه علی پور*، جواد مصرابادی، سلام رحیمی صفحات 139-164

  اضطراب یکی از شایع ترین مشکلات در جوامع است. اضطراب باعث اختلال در درک، تفکر و عملکرد بهینه در افراد می شود. مهارت حل مساله به عنوان یک روش روان درمانی کوتاه مدت برای مدیریت اضطراب و افسردگی حمایت فزاینده ای را دریافت کرده است. پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و باهدف ترکیب پژوهش های انجام شده درزمینه رابطه مهارت حل مساله و اضطراب انجام شده است. جامعه آماری فر اتحلیل حاضر پژوهش های در دسترس در رابطه با مهارت های حل مساله و اضطراب است که در بین سال های 1386 تا 1400 و 2000 تا 2021 منتشرشده اند. بر اساس ملاک های تعریف شده ورود و خروج برای پژوهش های اولیه و نیز تحلیل حساسیت 69 اندازه اثر از 47 مطالعه اولیه توسط نرم افزار CMA مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اندازه اثر خلاصه مدل تصادفی برابر با 678/0- بود که ازنظر آماری معنی دار بوده و بیانگر اثر مثبت آموزش مهارت حل مساله و به کار بستن آن بر کاهش انواع اضطراب ازجمله اضطراب صفت، اضطراب حالت، اضطراب ریاضی، اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی است. همچنین نتایج نشان داد، بین دو جنس در اثربخشی آموزش حل مساله و به کاربستن آن، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. درحالی که بین انواع اضطراب، نوع روش پژوهش و سن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد. درنتیجه ارایه برنامه هایی در راستای آموزش، رشد و ارتقاء مهارت حل مساله به افراد جامعه، ضرورتی است که باید بیش ازپیش مورد ملاحظه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اضطراب، مهارت حل مساله، فراتحلیل
 • فائزه پور غریب شاهی شهربابک، جواد صالحی*، طاهره الهی صفحات 165-182
  مقدمه

  همنوایی حافظه زمانی رخ می دهد که حافظه افراد تحت تاثیر یکدیگر قرار بگیرد. معلوم شده که حافظه ما برای محرک های دارای ظرفیت هیجانی قوی تر است و همدلی افراد نیز بر میزان تاثیرپذیری آنها از محرک های هیجانی موثر است. بنابراین، می توان انتظار داشت ظرفیت هیجانی تصاویر و میزان همدلی افراد بر همنوایی حافظه آنها تاثیر داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ظرفیت هیجانی تصاویر بر میزان همنوایی حافظه و بررسی نقش همدلی افراد در این رابطه بود.

  روش

  400 دانشجوی دختر که به طور تصادفی انتخاب شده بودند از نظر میزان همدلی غربالگری شده، سپس نمونه نهایی براساس تحلیل توان آماری به تعداد 60 نفر به صورت تصادفی از چارک های بالا و پایین نمرات همدلی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه همدلی عاطفی(QMEE) و یک آزمون حافظه بازشناسی با استفاده از سیستم تصاویر عاطفی بین المللی (IAPS) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس مکرر و تحلیل کوواریانس مخلوط (SPANCOVA) داده ها نشان داد که همنوایی حافظه در تصاویر با ظرفیت هیجانی منفی نسبت به سایر سطوح ظرفیت هیجانی کمتر رخ داده است (005/0> p). بین افراد دارای همدلی زیاد و کم در میزان همنوایی حافظه در تصاویر با ظرفیت هیجانی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با وجود آن که تفاوتی در میزان همنوایی حافظه بین افراد همدل بالا و پایین مشاهده نشد، افراد در تمام ظرفیت های هیجانی دچار همنوایی حافظه می شوند اما این همنوایی در اطلاعات فاقد بار هیجانی بیشتر است.

  کلیدواژگان: همنوایی حافظه، همدلی، ظرفیت هیجانی
 • زهره رافضی*، مسیح جانی صفحات 183-198
  مقدمه

  کووید-19 (COVID-19) یک بیماری بسیار عفونی است که به سرعت در سراسر جهان در حال انتشار است. یکی از اقداماتی که از روزهای اول همه گیری برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس توصیه شده است، رعایت پروتکل های بهداشتی است. علی رغم توصیه های مکرر، هنوز هم بخش قابل توجهی از افراد ضمن داشتن قصد رعایت پروتکل ها، در رعایت کردن آنها دچار مشکل هستند. پژوهش حاضر با هدف تبیین شکاف بین قصد-رفتار در رعایت پروتکل های بهداشتی ویروس کرونا بر اساس متغیرهای خودکنترلی صفتی و کارکردهای اجرایی طراحی شده است.

  روش

  روش پژوهش حاضر علی- مقایسه ای بود و جامعه آماری آن افراد بزرگسالی بودند که به اینترنت دسترسی داشتند. نمونه این پژوهش شامل 60 نفر از بزرگسالانی بودند که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و معیارهای ورود انتخاب شدند و پس از همتاسازی در دو گروه با شکاف-قصد بالا و پایین جایگزین شدند . شرکت کنندگان این پژوهش به پرسشنامه های خود کنترلی تانجی (2004) و آزمون های دسته بندی کارت های ویسکانسین (1948)، برو نرو (2002) و حافظه فعال ان بک (1958) و پرسشنامه محقق ساخته شکاف قصد-رفتار پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون یومن ویتنی و آزمون استقلال (کای دو) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین این دو گروه از نظر صفت خودکنترلی تفاوت معناداری وجودندارند، اما از نظر کارکردهای اجرایی تفاوت معناداری وجود داشت (P=0.05).

  نتیجه گیری

  در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که کارکردهای اجرایی در تبدیل قصد افراد به رفتار نقش اساسی ایفا می کند.

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، شکاف قصد- رفتار، پروتکل های بهداشتی، خود کنترلی، کارکردهای اجرایی
 • علی پولادی ری شهری*، سید موسی گلستانه صفحات 199-222
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مکانیزم های دفاعی و سبک های هویت با تاب آوری در اوایل و اواخر نوجوانی می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. بر همین اساس،از بین کلیه دانش آموزان دبیرستان های شهرستان جم در سال تحصیلی جاری، تعداد 300نفر(150دختر و 150پسر)،با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه های سبک های هویت، مکانیسم های دفاعی و مقیاس تاب آوری را تکمیل نمایند.

  یافته ها

  نتایج به طور کلی نشان داد که بین سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت سردرگم/اجتنابی و هنجاری با تاب آوری رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. بین جرات ورزی با تاب آوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سرسختی با تاب آوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین مکانیسم های دفاعی رشد یافته با تاب آوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین مکانیسم های دفاعی رشد نایافته با تاب آوری رابطه معناداری وجود ندارد. بین مکانیسم دفاعی روان آزرده با تاب آوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نشان داده شد که میانگین سبک هویت اطلاعاتی در اواخر دوره نوجوانی افزایش می یابد و بین نوجوانان دختر و پسر از نظر متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که جرات ورزی و سپس سرسختی و مکانیسم های دفاعی رشد یافته مهمترین پیش بین های تاب آوری نوجوانان هستند. در پایان پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق بیان شد.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها:مکانیسم های دفاعی، سبک های هویت، تاب آوری، نوجوانان
 • سید مجتبی عقیلی*، آرزو اصغری، صغری حق شناس، میترا نمازی صفحات 223-235

  مدل درمان متمرکز بر طرحواره یانگ تلفیقی ابتکاری از رفتاردرمانی شناختی با گشتالت و روابط موضوعی رویکردهای روان کاوی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر آموزش گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران نوجوان از خانواده طلاق انجام پذیرفت. پژوهش در چارچوب طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون_پس آزمون با گروه گواه اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دختران نوجوان از خانواده طلاق در بهزیستی قایم شهر در سال 1397 بود که از بین آن ها 40 نفر به صورت نمونه در دسترس انتخاب گردیده و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (1988) استفاده شد و مطابق با طرح آزمودنی ها در دو مرحله قبل و بعد از اجرای آموزش گروهی به سنجش درآمدند. برنامه اجرایی به مدت 8 جلسه آموزش گروهی 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد اما گروه گواه، آموزشی دریافت نکرد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس تک متغیری استفاده شده و یافته ها حاکی از آن بود که گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره، بر حوزه های بریدگی/ طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل و دیگرجهت مندی در دختران نوجوان از خانواده طلاق قایم شهر تاثیر دارد. نتیجه پژوهش تاید کننده اثربخشی طرحواره درمانی در اصلاح طرحواره های ناسازگار بوده و قادر است دختران نوجوان از خانواده طلاق را در تعدیل طرحواره ها یاری نماید و می تواند به عنوان الگویی ثمربخش در مشاوران روان شناختی دختران مقیم بهزیستی مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره، طرحواره های ناسازگار اولیه، طلاق
|
 • Hamid ZOLFAGHARI *, Imanollah Bigdeli, Ali Mashadi Pages 9-24
  Aim

  This study aimed to compare the executive functions of patients with hoarding disorder and normal people in city of Mashhad.

  Methods

  This research is descriptive and causal-comparative. The study population included all patients referred to the mental health center in Mashhad in 118 patients in first six months of year 1396. From these people, 30 patients with hoarding disorder were chosen by convenience sampling method. To select sampling group 30 normal adults were chosen which they were matched in age, gender, education, socio - economic situations and they were chosen by convenience sampling method. The SCID-structured interviews, revision saving inventory of Frost & estekety (SI-R) was used to select sampling group.To review executive functions N-back and interested visiual and audio continuous test (IVA +) was used.

  Results

  The data analysis was conducted in two parts. The first part was devoted to descriptive findings at this stage of statistical indicators such as frequency, percentage, mean and standard deviation were used. In the second part of the study focused on testing the hypothesis and Kolmogorov-Smirnov test and homogeneity of variances by the Levene test was runed.

  Conclusion

  Between two groups of people with hoarding disorder and normal people there was a significant difference in terms of EF scores (p<0/05). Between two groups of people with hoarding disorder and normal people there was a significant difference in terms of working memory (F1=154/465; p=0/001) and sustained attention scores (F1=0/785; p=0/534), but in terms of response inhibition scores there was no significant difference between this two groups (F1=12/485; p=0/001).

  Keywords: Obssessive-Compulsive Disorder, Hording Disorder, Working memory, Sustain Attention, response inhibition
 • Mina Benrazi Ghabeshi *, Gholamreza Dehshiri, Azam Farah Bijari, Seyed Abolghasem Mehrinejad Pages 25-38

  The World Health Organization recently released the 11th revision of the International Classification of Diseases with the inclusion of Complex Posttraumatic Stress Disorder (CPTSD). ICD-11 construed CPTSD as a disorder comprising of posttraumatic stress disorder (PTSD) and disturbance of self-organization (DSO) domains. Despite the growing research on the study of this diagnostic class, to date no research has been done on the symptoms and risk factors for this disorder in Iran. The present study was conducted to identify the signs and risk factors in the form of mediating variables (mentalization and emotional processing). In this study, cross-sectional descriptive research design and correlational research modeling with path analysis were used. Sampling was done from 17 to 60 years traumatized women and girls and the International Trauma Questionnaire, Checklist of Traumatic Experiences, Mentalization Scale and Emotional Processing Scale were completed. Data were analyzed using SPSS-26 and AMOS-24 software. The results showed that mentalization and emotional processing have a significant mediating role in the relationship between traumatic experiences and PTSD and CPTSD. As a result given the role of mentalization and emotional processing in the relationship between traumatic experiences and PTSD and CPTSD, training in emotion regulation processes and strengthening mentalization skills can be effective in preventing these two disorders and raising the level of adjustment.

  Keywords: Simple, complex PTSD, Emotional Processing, factor structure, Mentalization, Traumatic experiences
 • Samaneh Soltanabadi, Maryam Adibi *, Zeynab Khaki, Sajad Hazrati, Mansoor Alimehdi Pages 39-58
  Introduction

  Resistance to current hard conditions (coronavirus) is important and enduring emotional distress and using different emotion regulation strategies have an important impact on how people cope with stressful situations. The present study was conducted to predict the resilience of individuals based on emotional distress tolerance and cognitive emotion regulation.

  Method

  This study was a descriptive-correlational study. The study sample consisted of 397 participants who joined online sessions. Conner-Davidson Resilience Scale (2003), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (2001), and distress Tolerance Scale (2005) were used to collect data. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data.

  Results

  The results of regression analysis showed that five variables (positive refocusing, rumination, refocusing on planning, commenting, and blaming) together could predict 0.449% of the variance of resilience (R2 = 0.449). Also, from the 4 sub-components of the distress Tolerance Scale, three components of mental distress estimation, adjusting efforts to relieve anxiety, and being absorbed by negative emotions together were able to predict 0.531% of the resilience variable.

  Conclusion

  Adopting adaptive strategies for emotion regulation and coping skills of emotional distress and reducing maladaptive strategies for emotion regulation is a very important factor in establishing educational programs and psychological interventions. Therefore, the implementation of electronic and virtual workshops is useful.

  Keywords: Cognitive Emotion Regulation, emotional distress, Resilience, Coronavirus
 • Salaam Rahimi *, Fatemeh Alipoor Pages 59-78

  Neurodevelopmental Disorders are disorders in which the development of the brain or central nervous system is impaired during development and, as a person grows, they negatively affect memory, learning ability, emotions, and social relationships. To improve the dimensions of development, including cognitive, emotional, emotional and social cognition of these people, there are various programs, among which teaching the theory of mind, is one of the most controversial issues in developmental psychology. The present study was conducted by meta-analysis method with the aim of combining the researches done in the field of teaching the theory of mind and developmental dimensions of learners with developmental neurological disorders. The statistical population of the present meta-analysis is the available research related to teaching the theory of mind and the dimensions of growth, which were published between 2009 and 1400. Based on the defined criteria of entry and exit of initial studies and sensitivity analysis, 64 effect sizes from 22 initial studies were reviewed and analyzed by CMA software. The results showed that the effect size of the random model summary was equal to 0.687 which was statistically significant and indicates the positive effect of teaching the theory of mind and applying it on the developmental dimensions cognition of children.

  Keywords: Theory of Mind, developmental dimensions, social cognition, neurodevelopmental disorders, Meta-analysis
 • Mozaffar Ghaffari *, Ali Mohammadzadeh, Mahdih Gheramifar Pages 79-94
  Objective

  The aim of this study was to developing the structural models of social competence in high school girl students based on the positive emotions, psychological capital and body image.

  Method

  The research method applied in this study was correlational and structural equation modeling. Statistical population of this study was all secondary school students of Sabzevar in the academic year 2019-2020. The statistical sample was 200 female high school students that have been selected by cluster sampling. Watson, Clark and Telgen positive emotions questionnaire, Luthans and Luthans psychological capital questionnaire, Winsted and Janda body image questionnaire and Parandin social competence questionnaire were used for data collection. The data were analyzed by Pearson correlation coefficient, Bootstrap and Sobel tests using SPSS and Amos version 24.

  Results

  The results indicated that positive emotions and body image in interaction with the role of psychological capital are involved in explaining the models of social competence in high school qirls, in which case the variance of social competence in high school qirls through variables of the model is explained by 37% in total. The direct effect of psychological capital (0.20), positive emotions (0.15) and body image (0.48) were significant in estimating social competence in student. Also, the results showed that the indirect effects of positive emotions (t-value = 1.9) and body image (t-value = 2.18) through conversation orientation on student's social competence were significant.

  Conclusion

  Considering the direct and indirect effects of the exogenous and mediating variables social competence, it can be concluded that social competence can be increased by enhancing positive emotions, psychological capital and body image.

  Keywords: social competence, Positive Emotions, Psychological Capital, body image
 • Saeedeh Fanayi *, Hosein Zare, Mahdieh Rahmanian, Majid Safariniya Pages 95-114

  The aim of this study wasCheck to the effectiveness of acceptance and commitment based therapy on cognitive flexibility, perceived stress, quality of life, adherence to treatment and biomarkers (A1C) in patients with type 2 diabetes.The present study was a quasi-experimental study and its design was divided into two experimental groups and a control group with three stages of pre-test, post-test and follow-up (Six months). The statistical population of the present study included all patients with type 2 diabetes who had a file in the Isfahan Diabetes Association in 1398 and 1399 . The sample size was considered for each group of 15 people. The sampling method was purposive and individuals were randomly selected into two groups of acceptance and commitment therapy (n = 15), and control group (n = 15). In this study, data were used using demographic characteristics questionnaire, cognitive flexibility questionnaire, perceived stress questionnaire, adherence therapy questionnaire, quality of life questionnaire for diabetic patients, acceptance and practice questionnaire, second edition and glycosylated hemoglobin test (E.NOC). (HbA1c) were obtained. The results showed that there acceptance and commitment based therapy on cognitive flexibility, perceived stress, quality of life, adherence to treatment and biomarkers (A1C) in patients with type 2 diabetes

  Keywords: Patients with type 2 diabetes, Biomarkers (A1C), Cognitive Flexibility, Effectiveness of acceptance, commitment based therapy
 • Mohammad Ghamari *, Afsane Safarpour Pages 115-138

  Self-injury is a mechanism that adolescents use to protect their fragile self against pressures caused by adolescence pressures causing serious somatic and psychological harm. It is necessary to find the most appropriate information on this structure and effective factors to prevent or mitigate such behaviors among adolescents. Hence, the research aims to this study was to model the structural relationships between social cognition and identity styles and self-injury behaviors with mediating role of self-compassion in adolescents. The research method was correlational, structural equations modeling type. The statistical population of study included all adolescents aged 14-16 years, studying in public schools in Karaj in the academic year of 2020-2021, of which 247 people were selected online and through virtual networks using the Identity Styles Inventory (Berzonsky, 1989) Social Cognition Inventory (Nejati, et al., 2018), Self-Injury Behavior Inventory (Klonsky and Glenn, 2009) Self-compassion Scale (Neff, 2003). Results of evaluation of the proposed model by structural equations in SPSS23 and Smart PLS3 software showed the direct and negative significant effects of identity styles (P < 0.01) and self-compassion (P < 0.05) on self-injury behaviors. The direct and negative effects of social cognition on self-injury behaviors are significant (P < 0.05), but the indirect effect of social cognition on self-injury behaviors is not significant.

  Keywords: social cognition, identity styles, self-harm behaviors, self-compassion, adolescent
 • Fatemeh Alipour *, Javad Mesrabadi, Salaam Rahimi Pages 139-164
 • Faezeh Poorgharib Shahi Shahrbabak, Javad Salehi *, Tahereh Elahi Pages 165-182
  Objective

  Memory conformity occurs when people's memory is affected by each other. It has also been shown that our memory is better for stimuli with the emotional valence. People's empathy also affects the extent to which they are affected by emotional stimuli. This study aimed to investigate the effect of emotional valence of to be remembered images on memory conformity and the role of empathy in this regard.

  Method

  400 randomly selected female university students screened for empathy based on statistical power analysis, the final sample of 60 people was randomly selected from the upper and lower quartiles of empathy scores. The Questionnaire Measure of Emotional Empathy (QMEE) and a recognition memory test using the International Affective Picture System (IAPS) was used to collect data.

  Results

  The results of one-way repeated measures ANOVA and Split-Plot (mixed) analysis of variance (SPANOVA) for data analysis showed that memory conformity occurred in images with negative emotional valence less than other levels of emotional valence (p<0.005). There was no significant difference between participants with high and low empathy in terms of memory conformity in images with different emotional valence.

  Conclusion

  Although there was no difference in the degree of memory conformity between high and low empathy individuals, individuals experience memory conformity at all emotional valences. This conformity is greater in information without emotional capacity.

  Keywords: Memory conformity, Empathy, valence
 • Zohreh Rafezi *, Masih Jani Pages 183-198
  Objective

  COVID-19 is an infectious disease that is spreading around the world very fast. One of the affaires recommended from the first days of the epidemic to prevent the further spread of the virus is to follow health protocols. Despite repeated recommendations, a significant portion of people still have difficulty to follow these protocols while intending to do so. The purpose of this study was the explanation of the intention-behavior gap in following the health protocols of coronavirus based on trait self-control and executive functions variables.

  Method

  Methodology of this research was causal-comparative and the statistical population of this study was adults who had access to the Internet. The research sample consisted of 60adults who were selected by convenience sampling method and inclusion criteria, and after matching in two groups with high and low intention-behavior gap were replaced. Participants in this study answered to Tanji self-control scale (2004), Wisconsin card sorting test (1948), Go/nogo test (2002), N-back test (1958), and intention-behavior researcher-made scale. To analyze data Mann-Whitney and Chi-square tests were used.

  Results

  The results showed that there was no significant difference between the two groups in terms of self-control, but there was a significant difference in terms of executive functions (P = 0.05).

  Conclusion

  In general, it can be concluded that executive functions play a key role in transforming individuals' intentions into behavior.

  Keywords: Coronavirus, intention-behavior gap, health protocols, the trait of self-control, Executive Functions
 • Ali Poladi Rishehri *, Seyed Mousa Golestaneh Pages 199-222
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the relationships between defense mechanisms, identity styles, hardiness and assertiveness with resiliency in early, mid, and late adolescence.

  Methods

  The present study is a descriptive correlational study. Accordingly, from all high school students in Jam city in 2017-2018 academic year, 300 persons (150 girls and 150 boys) were selected using simple random sampling method and completed hardiness inventory, assertiveness scale, defense mechanisms inventory, and identity styles scale and resiliency scale.

  Results

  The results showed that there was no positive and significant relationship between information identity style, confused / avoidant and normative identity style with resilience. There was a positive and significant relationship between courage and resilience. There were positive and significant relationship between assertiveness and hardiness with resilience. There was a positive and significant relationship between developed defense mechanisms and resilience. There was no significant relationship between underdeveloped defense mechanisms and resilience. There was a significant negative relationship between neurotic defense mechanism and resilience. It was also shown that the mean of information identity style increases in late adolescence and there was no significant difference between male and female adolescents in terms of the studied variables.

  Conclusion

  Based on the results of the study, it was concluded that assertiveness and then hardiness and developed defense mechanisms are the most important predictors of adolescent resilience. At the end, the suggestions and limitations of the research were stated.

  Keywords: Defense Mechanisms, Identity Styles, Resilience, Adolescents
 • Mojtaba Aghili *, Arezou Asghari, Soghra Haghshenas, Mitra Namazi Pages 223-235

  Yang schema-based treatment model is an innovative combination of cognitive behavioral therapy with Gestalt and thematic relationships of psychoanalytic approaches. The aim of this study was to identify the effect of schema-focused cognitive group therapy training on modulating early maladaptive schemas in adolescent girls from divorced families. The research was conducted within the framework of a quasi-experimental pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the study included all adolescent girls from the divorce family in Ghaemshahr welfare in 2018, from which 40 people were selected as the available sample and were randomly assigned to the experimental and control groups. To collect information in this study, Yang (1988) early maladaptive schemas questionnaire was used and according to the subjects' designs were measured in two stages before and after group training. The executive program was performed for 8 sessions of 90-minute group training for the experimental group, but the control group did not receive any training. Univariate analysis of variance was used to analyze the data and the findings indicated that the cognitive group therapy focused on schema, on the areas of cut / exclusion, self-management and impaired function, impaired constraints and other orientation in adolescent girls from Ghaemshahr divorce family is affected. The result of the study confirms the effectiveness of schema therapy in correcting maladaptive schemas and is able to help adolescent girls from the divorce family to adjust the schemas and can be used as a fruitful model in psychological counseling of girls living in welfare.

  Keywords: schema-focused cognitive group therapy, Early Maladaptive Schemas, Divorce