فهرست مطالب

نشریه شناخت اجتماعی
پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا فخری، حسین زارع*، احمد علی پور، مهدی شریف الحسینی صفحات 1-9
  هدف

  هدف این پژوهش تهیه نسخه ایرانی با زبان فارسی و تعیین پایایی آزمون مختصر وضعیت روانی کودکان بود.

  روش

  آزمون موردنظر به همراه شیوه نامه اجرای آن به زبان فارسی ترجمه و در برخی از سوالات برای هماهنگ سازی با ویژگی های زبانی و دستیابی به روایی صوری، تغییراتی در آن داده شد. نمونه پژوهش شامل 40 کودک دارای مشکلات رفتاری درونی سازی و برونی سازی و 100 کودک فاقد این مشکلات با دامنه سنی 7 تا 12 سال بود که با توجه به معیارهای ورود به پژوهش با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل سیاهه رفتار کودک و فرم گزارش معلم آخنباخ و رسکورلا (2001) و آزمون مختصر وضعیت روانی کودکان اسکارپا، تورالدو، پویانی و بوتینی (2017) بود.

  یافته ها

  نتایج آزمون مختصر وضعیت روانی کودکان در جمعیت سالم از 38 نمره کل آزمون، بین 24 تا 38 و با میانگین 16/34 و انحراف استاندارد 79/2 و در جمعیت دارای مشکل، بین 8 تا 27 و با میانگین 4/18 و انحراف استاندارد 97/4 به دست آمد. روایی تمایز آزمون بر اساس آزمون تی مستقل انجام شد و با 95 درصد اطمینان بین عملکردهای شناختی دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد. در تعیین پایایی درونی آزمون، ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 92/0 به دست آمد.

  نتیجه گیری:

   بر اساس پژوهش حاضر به نظر می رسد که نسخه ایرانی آزمون مختصر وضعیت روانی کودکان از قابلیت و پایایی مناسبی برخوردار است و به منظور غربالگری شناختی و پیش آگهی مشکلات مختلف روان شناختی و عصب روان شناختی کودکان کارایی مطلوبی دارد.

  کلیدواژگان: آزمون کودکان، غربالگری شناختی، وضعیت روانی
 • معصومه تدریس تیریزی، مجید صفاری نیا*، مهناز علی اکبری، احمد علی پور صفحات 11-23
  مقدمه

  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین نقش جنسیتی آندروژنی و عملکرد جنسی زنان با میانجیگری سبک های تبادل اجتماعی صورت گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهلی بود که در شهر تهران زندگی می کردند که از طریق فراخوان اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. در پژوهش حاضر از مقیاس نقش های جنسیتی بم (1981)، مقیاس عملکرد جنسی زنان (روزن و همکاران، 2000) و پرسشنامه تبادل اجتماعی لیبمن و همکاران (2011) به عنوان ابزار استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عملکرد جنسی رابطه منفی معنی داری با سبک تبادلی منفعت طلبی و رابطه مثبت معنی داری با سبک سرمایه گذاری افراطی دارد. همچنین همبستگی منفی و معناداری بین نقش جنسیتی آندروژنی، با سبک های تبادل منفعت طلبی و سرمایه گذاری افراطی وجود دارد. همچنین شاخص های برازش حاکی از برازش خوب مدل پیشنهادی با داده هاست. نتایج آزمون بوت استراپ نیز نشان داد که سبک تبادل منفعت طلبی (300/0= β) و سبک تبادل سرمایه گذاری افراطی (280/0-= β) نقش واسطه ای معناداری در رابطه بین الگوی جنسیتی آندروژنی با عملکرد جنسی دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، جهت بهبود عملکرد جنسی باید به سبک های تبادل اجتماعی توجه کرد. یافته های پژوهش حاضر چهارچوب مفیدی را در شناسایی مولفه های تاثیرگذار در حوزه روانشناسی اجتماعی در عملکرد جنسی زنان فراهم می کند که در برنامه های پیشگیری و درمانی می بایست مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نقش جنسیتی آندروژنی، سبک های تبادل اجتماعی، عملکرد جنسی
 • فضل الله حسنوند، کامران شیوندی چلیچه*، فریبرز درتاج، علی دلاور، اسماعیل سعدی پور صفحات 25-36

  این پژوهش با هدف بازتعریف مقهوم ارتباط در ایران تحت عنوان ارتباط اجتماعی خردمندانه مبتنی بر شاهنامه فردوسی به انجام رسید . این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و بر اساس ماهیت تحقیق و گردآوری داده ‎ها، کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد بود. با توجه به هدف پژوهش، بیت، به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شد. جامعه آماری شامل متن کامل شاهنامه فردوسی تصحیح هشت‎ جلدی جلال خالقی مطلق بود. تجزیه و تحلیل آماری مبتنی بر فرایند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری ترکیبی در نرم‎ افزار MAXQUDA نسخه 2018 انجام شد. به منظور اعتباریابی الگوی طراحی شده از دیدگاه صاحب‎نظران و پژوهشگران با روش نمونه‎ گیری هدفمند بهره گرفته شد. میزان پایایی کدگذاری مولفه ها بر اساس شاخص کاپا برابر با 91/0 به دست آمد. یافته ها نشان داد که ارتباط اجتماعی خردمندانه در شاهنامه فردوسی مشتمل بر هفت خرده ‎مولفه همزیستی مسالمت آمیز با دیگران، گفتار سازنده و اثربخش در ارتباط بین فردی، ارتباط رشدگرا و متعادل با افراد نیک، درک ارزش ها و جایگاه خانواده، کمک‎ رسانی و کمک‎ طلبی زبانی و عملی، شجاعت و جرات مندی در بیان نظر و عمل درست و دغدغه مندی و آگاهی اجتماعی بود. در نتیجه، به سبب ابعاد گسترده و جامعیت تعریف ارتباط اجتماعی خردمندانه به پژوهشگران پیشنهاد می شود که در جهت ساخت ابزارهای معتبر و بسته های آموزش مهارت ارتباط خردمندانه بر ابعاد مفهوم ارتباط اجتماعی خردمندانه که در این مطالعه شناسایی شد، تمرکز کنند.

  کلیدواژگان: ارتباط اجتماعی خردمندانه، خرد، شاهنامه
 • حسن صبوری مقدم، محمدعلی نظری، محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی، اکبر زاهدی* صفحات 37-52
  مقدمه

  هدف این مطالعه بررسی نقش تفاوتهای سرشتی افراد در سوگیری ادراکی آنها در دو بعد جانداری (زنده/غیرزنده) و ابراز هیجان چهره ای (خوشحال/انزجار) در تصاویر مورف شده در شرایط ابهام بود.

  روش

  چهار گروه، هر گروه شامل 20 نفر 35-22 ساله دارای سرشت هیجانی فعال سازی بالا با پایین و مهار بالا با پایین بر اساس مقیاس ترکیبی سرشت عاطفی هیجانی (AFECT) انتخاب شدند. در شرایط یکسان تکلیف تصاویر مورف شده در دو بعد هیجان (انزجار/خوشحالی) و جانداری (زنده/غیرزنده) را انجام دادند. یافته ها توسط آزمون آماری t و کروسکال-والیس در نرم افزار SPSS نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  گروه های سرشتی فعال سازی بالا با پایین و مهار بالا با پایین در ادراک تصاویر مورف شده با بیان هیجانی انزجار/خوشحالی در شرایط ابهام سوگیری دارندولی در بعد جانداری سوگیری ندارند.

  نتیجه گیری

  سرشت در ادراک پیوستار تصاویر چهره ای با بیان هیجانی خوشحالی/انزجار نقش دارد ولی در ادراک تصاویر مورف شده بعد زنده/غیرزنده نقشی ندارد.

  کلیدواژگان: ادراک زنده بودن چهره، بیان هیجان چهره ای، مقیاس ترکیبی سرشت عاطفی هیجانی، نظریه تشخیص علامت
 • سمیه نگهداری*، محمدحسن صیف صفحات 53-65
  مقدمه

  هدف این تحقیق ارایه مدل علی انعطاف پذیری شناختی بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی: نقش واسطه ای خودکارآمدی، بهزیستی روانشناختی و همدلی شناختی می باشد.

  روش

  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز بودند که تعداد کل آنها 68152نفر می باشد که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 382 نفر می باشد روش نمونه گیری مورد استفاده خوشه ای چندمرحله ای است . ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010)، همدلی شناختی جولیف و فارینگتون (2006)، بهزیستی روانشناختی ریف (1989) ، خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1982) و اعتیاد به شبکه های اجتماعی احمدی و همکاران (1395) بود.

  یافته ها

  برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که انعطاف پذیری شناختی بر خودکارآمدی، بهزیستی روانشناختی و همدلی شناختی تاثیر مستقیم دارد همچنین خودکارآمدی ، بهزیستی روانشناختی و همدلی شناختی بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی تاثیر مستقیم دارند. به طور کلی می توان چنین بیان نمود که خودکارآمدی ، بهزیستی روانشناختی ، و همدلی شناختی در رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی نقش واسطه ای دارند.

  نتیجه گیری

  کلیه متغیرهای مطرح در پژوهش 07/0 از متغیرهای موجود در اعتیاد به شبکه های اجتماعی را تبیین می کند و مدل پژوهش با توجه به داده ها از برازش نسبتا خوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، اعتیاد به شبکه های اجتماعی، خودکارآمدی، بهزیستی روانشناختی، همدلی شناختی
 • ساهره فاضلی، یدالله زرگر*، ایران داودی، سید اسماعیل هاشمی صفحات 67-79
  مقدمه

  واکسن نقش مهمی در جلوگیری از مرگ و میر در اثر بیماریهای عفونی دارد. هدف از مطالعه حاضر پیش بینی پذیرش واکسن کووید-19 بر اساس ویژگی شخصیتی، رفتار خود مراقبتی و سرمایه اجتماعی بود.

  روش

  توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره آموزش پرورش اهواز است. حجم نمونه براساس فرمول تاپاچیک و فیدل حداقل 169 عضو برآورد شد که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه ها به صورت آنلاین توسط افراد تکمیل شد. از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی هگزاکو-60 (اشتون و لی، 2009)، پرسشنامه رفتارهای خودمراقبتی (پویان فرد و همکاران، 1399)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی (پاتنام، 2000) و پرسشنامه کوتاه محقق ساخته (پذیرش واکسن کرونا) در این پژوهش استفاده شد. تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار spss و با استفاده از روش تحلیل ممیز صورت پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی (وظیفه شناسی و هیجان پذیری)، رفتارهای خود مراقبتی و سرمایه اجتماعی، بهترین پیش بین پذیرش واکسن کووید-19 بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، طراحی برنامه هایی برای افزایش میزان واکسیناسیون و ارایه راهکارها و اقدمات مناسب روان شناختی برای ارتقای مسیولیت پذیری افراد جامعه در رابطه با اعتماد به واکسیناسیون و تقویت روحیه مشارکت جویی در مردم ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: واکسیناسیون، کووید-19، ویژگی های شخصیتی، خودمراقبتی، سرمایه اجتماعی
 • شکوفه موسوی*، محمودرضا شاهسواری، مائده گل نیا صفحات 81-90
  مقدمه
  فرسودگی شغلی معلمان ناشی از تکنواسترس یا استرس تکنولوژی در زمان تدریس ‏های مجازی دوران شیوع کووید 19 از جمله آسیب ‏های نوین جامعه جهانی به حساب می ‏آید. هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس تکنواسترس با نقش واسطه ‏ای ویژگی ‏های روانشناختی تعهد سازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده بود. روش تحقیق: جامعه ‏ی آماری شامل معلمان مقطع ابتدایی شهرستان فریدونشهر بودند که در دوران شیوع کرونا به صورت آنلاین تدریس داشتند؛ که از بین آن ها 84 نفر با شیوه ‏ی نمونه ‏گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ‏ی استاندارد فرسودگی شغلی مسلش(1981)، پرسشنامه ‏ی تکنواسترس طرفدار و همکاران (2008)، پرسشنامه ‏ی حمایت اجتماعی ادراک شده زمن و همکاران (1998) و پرسشنامه ‏ی تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ‏ها از نرم ‏افزارهای 23AMOS و 23SPSS بهره گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تکنواسترس به طور مستقیم نقش معنادار در پیش بینی فرسودگی شغلی دارد، ولیکن تکنواسترس سهم معناداری در پیش بینی فرسودگی شغلی با میانجی گری حمایت اجتماعی ادراک شده و تعهد سازمانی ندارد. همچنین نتایج نشان داد که جنسیت افراد، سابقه تدریس افراد بر فرسودگی شغلی آن ها به طور معنی ‏دار تاثیر ندارد. از سوی دیگر، مشخص گردید که تفاوت معناداری بین میانگین فرسودگی شغلی در افراد با سنین مختلف وجود داشته است. بنابراین سن افراد بر فرسودگی شغلی آن ها به طور معنی ‏دار تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، تکنواسترس، تعهدسازمانی، حمایت اجتماعی ادراک شده، کووید 19
 • فرهاد خرمائی*، آرزو فرخ تقی آبادی، سید مهدی پورسید صفحات 91-101
  مقدمه

  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش حل مسیله و آموزش صبر بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان بود.

  روش

  طرح پژوهش شبه آزمایشی و از نوع پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انتخاب شرکت کنندگان از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد، به این صورت که ابتدا از بین مدارس شهرستان ابرکوه به روش در دسترس سه مدرسه انتخاب شد و دانش آموزان کلاس ششم این مدارس با انتصاب تصادفی در سه گروه آموزش حل مسیله، آموزش صبر و گروه کنترل قرار گرفتند (هر گروه 30 نفر). برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد. در این پژوهش آموزش صبر و آموزش حل مسیله در گروه های آزمایش اجرا گردید. داده های حاصله به روش تحلیل واریانس یک متغیره (ANOVA) مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که آموزش حل مسیله و آموزش صبر بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد. به علاوه آموزش صبر در مقایسه با آموزش حل مسیله بر مولفه ی بافت خودکارآمدی تحصیلی تاثیر بیشتری داشته است.

  نتیجه گیری

  براساس این یافته می توان بیان کرد که آموزش حل مسیله و آموزش صبر به دانش آموزان کمک می کند به مسایل خود بیندیشند؛ راه حل های مختلفی برای آن ها بیابند و با انتخاب بهترین راه حل، به حل مسایل خود مبادرت ورزند. علاوه بر این، دانش آموزان یاد می گیرند که با مسایل و مشکلات خود به گونه ای برخورد کنند که دچار اضطراب نشوند و با شکست های احتمالی و استرس ها و بحران ها بتوانند سلامت روان خود را حفظ کنند و با خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی خویش را ارتقا بخشند.

  کلیدواژگان: آموزش حل مسئله، آموزش صبر، خودکارآمدی تحصیلی
|
 • Zahra Fakhri, Hossein Zare *, Ahmad Alipour, Mahdi Sharif-Alhoseini Pages 1-9
  Aim

  This study aimed to prepare an Iranian version Of the Persian language and determine the reliability of the Mini-Mental State Pediatric Examination (MMSPE).

  Method

  The Examination was translated into Persian language, and the instructions for its implementation. Some questions were changed to harmonize with the linguistic features and achieve Face validity. The research sample consisted of 40 children with behavioral problems of internalization and externalization and 100 children without these problems with an age range of 7 to 12 years who were selected by available sampling method according to the inclusion criteria. The research tools included The Child Behavior Checklist -Teacher Report Form (CBCL-TRF) of Achenbach & Rescorla (2001) and (MMSPE) of Scarpa and colleagues (2017).

  Results

  The results of Mini-Mental State Pediatric Examination (MMSPE) in a healthy population of 38 total scores, between 24 - 38 with a mean of 34.16 and a standard deviation of 2.79, and a population with problems, between 8 - 27 and with a mean of 18.4 And the standard deviation of 4.97 was obtained. The discriminant validity was based on an independent t-test, and with 95% confidence was observed a significant difference between the cognitive performances of the two groups. In determining the internal reliability of the test, Cronbach's alpha coefficient for the whole test was 0.92.

  Conclusion

  It seems that the Iranian version of (MMSPE) has good capability and reliability and is effective for cognitive screening and prognosis of various psychological and neuropsychological problems in children.

  Keywords: Cognitive Screening, Mental State, Pediatric Examination
 • Masoumeh Tadris Tabrizi, Majid Saffarini *, Mahnaz Ali Akbari, Ahmad Alipour Pages 11-23
  Introduction

  This research was conducted in order to investigate the relationship between the gender role of androgyny and women's sexual function through the mediation of social exchange styles.

  Methods

  The present study was a correlational descriptive study. The statistical population included all married women who lived in Tehran, through an online invitation, Bem's gender roles scale (1981), women's sexual function scale (Rosen et al., 2000) and Social Exchange Styles Scale (Leybman etai., 2011) were used as tools.

  Results

  The results showed that sexual function has a significant negative relationship with the Benefit-seeking exchange style and a significant positive relationship with the overinvestment exchange style. Also, there is a negative and significant correlation between the gender role of androgyny, with the exchange styles of Benefit-seeking and overinvestment. Also, the fit indices indicate the good fit of the proposed model with the data. The results of the bootstrap test also showed that the Benefit-seekingexchange style (β=0.300) and the overinvestment exchange style (β=-0.280) have a significant mediating role in the relationship between the androgynous gender pattern and sexual performance.

  Conclusion

  According to the results, in order to improve sexual performance, attention should be paid to social exchange styles.The findings of the pr esent study provide a useful framework for identifying the influential components in the field of social psychology in women's sexual function that should be considered in in research and clinical interventions programs.

  Keywords: Gender role Androgyny, social exchange styles, sexual function
 • Fazlollah Hasanvand, Kamran Sheivandi *, Fariborz Dortaj, Delavar Delavar, Esmail Sadipor Pages 25-36

  Social relationship is a culture-dependent concept that a precise understanding of its definition and components requires a careful examination of this concept in the cultural context of each society. Therefore, the aim of this this study was redefining the importance of relationship in Iran under the title of wise social relationship based on Ferdowsi's Shahnameh. This research was basic in terms of purpose, and qualitative research based on the grounded theory method based on the data collection. According to the purpose of the research, verse was considered as the unit of analysis. The statistical population included the complete text of Ferdowsi's Shahnameh, the eight-volume revision of Jalal Khaleghi Motlagh. Statistical analysis based on the process of open coding, axial coding and combined coding was performed in MAXQUDA 2018. In order to validate the designed model, the point of view of experts and researchers was used with the purposeful sampling method. The reliability of the coding of the components was found to be 0.91 based on the Kappa index. The findings showed that wise social relationship in Ferdowsi's Shahnameh consists of 7 components of peaceful coexistence with others, constructive and effective speech in interpersonal relationship, development-center and balanced relationship, understanding the values and status of the family, verbal and practical Helping and help-seeking, courageous and assertiveness in expressing the right opinion and action, concern and social awareness. As a result, due to the wide dimensions and comprehensiveness of the definition of wise social relationship, it is suggested to researchers to focus on the dimensions of the concept of wise social relationship identified in this study in order to construct reliable tools and training packages for wise relationship skills.

  Keywords: Shahname, wisdom, Wise Social Relationship
 • Hasan Sabouri Moghaddam, MohammadAli Nazari, MohammadReza Abolghasemi Dehaghani, Akbar Zahedi * Pages 37-52
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the role of temperamental differences in people's perceptual bias in the two dimensions of animacy (alive/non-alive) and expression of facial emotion (happy/disgust) in morphed images under ambiguous conditions.

  Method

  Four groups, each group consisting of 20 people aged 22-35, with emotional temperament of high and low activation and high and low inhibition, were selected based on Affective and Emotional Composite Temperament (AFECT) scale. Under the same conditions, they performed the task of morphed images in two dimensions of emotion and animacy. The findings were analyzed by t-test and Kruskal-Wallis in SPSS software version 26.

  Findings

  High vs. low activation and high vs. low inhibition temperamental groups are biased in the perception of morphed images with emotional expressions of disgust/happiness but not in animacy.

  Conclusion

  Temperament plays a role in perception of the morphed images with emotional expression of happiness/disgust, but it does not in the animacy dimension.

  Keywords: Expression of Facial Emotion, Perception of Animacy, Signal detection theory, The Affective, Emotional Composite Temperament (AFECT)
 • Somayeh Negahdari *, MohammadHassan Seyfe Pages 53-65

  The main purpose of this study was to provide a causal model of cognitive flexibility on addiction to social network with the mediating role of self-efficacy, psychological well-being and cognitive empathy.

  Methodology

  descriptive correlational method was used in this study. The statistical population were all second year high school students of Shiraz city in the academic year of 1399-1400, they were included 68,152. The sample size was 382 which selected according to Cochran's formula. The sampling method used was a multi-stage cluster sampling. Data collection instruments included cognitive flexibility questionnaires by Dennis and Vanderwaal (2010), cognitive empathy by Jolliffe and Farrington (2006), psychological well-being by Rief (1989), general self-efficacy by Sherer et al. (1982) and addiction to social networks by Ahmadi et al (1395).

  Findings

  The path analysis method was used to analyze the data. Research findings indicated that cognitive flexibility has a direct effect on self-efficacy, psychological well-being, and cognitive empathy. Also, self-efficacy, psychological well-being and cognitive empathy have a direct effect on addiction to social networks. Generally, it can be said that self-efficacy, psychological well-being, and cognitive empathy has a mediating role in the relationship between cognitive flexibility and addiction to social networks.

  Conclusion

  All the variables mentioned in this study explained only 0.07 of the variables in addiction to social network and the research model has a relatively goodness of fit regarding the data.Keywords: cognitive flexibility, addiction to social networks, self-efficacy, psychological well-being, cognitive empathy

  Keywords: Cognitive Flexibility, addiction to social networks, Self-efficacy, psychological well-being, Cognitive Empathy
 • Sahere Fazeli, Yadola Zargar *, Iran Davoudi, Seyed Esmaeil Hashemi Pages 67-79
  Introduction

  Vaccines play a critical role in preventing deaths caused by infectious diseases. This study aimed to predict COVID-19 Vaccine Acceptance Based on Personality traits, Self-care Behaviors, and Social capital.

  Methods

  The present study is a descriptive and correlational study, which was conducted by office staff in the Ahvaz education organization using an available method. The questionnaires were completed online in the fall of 1400 and the number of people present in this research is 169 people. Were used to collect data from Hexaco 60 questionnaires (Ashton and Lee, 2004), Social capital (Putnam, 2000), self-care behaviors (Pouyanfard, 2020), and a short researcher-made questionnaire (Corona vaccine acceptance).

  Results

  The results of data analyses showed that personality traits (consciousness and neuroticism), Self-care Behaviors, and social capital are the best predictors of COVID-19 Vaccine Acceptance.

  Conclusion

  According to the findings, designing programs to increase the vaccination rate and appropriate psychological strategies and techniques is essential to enhancing the responsibility of the community in terms of trust in vaccination and strengthening the behavior of participating in people.

  Keywords: COVID-19 Vaccine Acceptance, personality traits, self-care behaviors, Social Capital
 • Shokoufeh Mousavi *, Mahmoudreza Shahsavari, Maedeh Golnia Pages 81-90
  Introduction
  Job burnout in teachers caused by technostress or technology-related stress during the virtual teaching period of COVID-19 pandemic is one of the new global societal damages. The aim of this study was to develop a structural model of job burnout based on technostress with the mediating role of psychological characteristics, organizational commitment, and perceived social support. Research
  Method
  The statistical population consisted of elementary school teachers in the city of Ferdowsi who were teaching online during the COVID-19 pandemic and 84 of them were selected as the available sample using the sampling method. To collect data, the Maslach Burnout Inventory (1981), the Technostress Supporters and Colleagues Questionnaire (2008), the Perceived Social Support from Friends and Colleagues Questionnaire (1998), and the Allen and Meyer Organizational Commitment Questionnaire (1990) were used. The collected data were analyzed using 23AMOS and 23SPSS software.
  Results
  The results showed that perceived social support and job commitment did not have a significant mediating role in predicting job burnout. Therefore, it can be concluded that technostress directly plays a significant role in predicting job burnout, but technostress does not have a significant contribution to predicting job burnout with the mediating role of perceived social support and organizational commitment. Additionally, the results indicated that gender and teaching experience did not have a significant effect on job burnout. However, there was a significant difference between the average job burnout in individuals of different ages. Hence, age has a significant effect on job burnout.
  Keywords: Job Burnout, Technostress, Organizational Commitment, Perceived Social Support, COVID-19
 • Farhad Khoemaei *, Arezou Farokhtaghiabadi, Seyed Mehdi Poorseyed Pages 91-101

  This study aimed to investigate the effectiveness of problem-solving and patience instruction on the academic self-efficacy of school students. It is a quasi-experimental study with a post-test design and a control group. Accidental sampling was used to select participants. Three schools were accidentally selected among Abarkouh City, then the sixth-grade students of these schools were assigned to the three groups of 30 individuals; problem-solving and patience instructions groups as well as a control group. The Morgan-Jinks Student Efficacy Scale was applied for data collection. In this study, patience and problem-solving instructions were conducted in the experimental groups. The obtained data were analyzed by variate analysis of variance (ANOVA). The results showed that instruction in patience and problem-solving has an impact on the academic self-efficacy of students. Additionally, the instruction of patient has more effect on context components of self- efficacy than instruction of problem-solving. According to these results, it can be stated that problem-solving and patience instruction helps students to think about their problems. Also, they learned to deal with issues and difficulties in a way that won’t become anxious, and they can maintain their mental health in the face of possible failures, tensions and crises. In conclusion, they can improve their academic performance with self-efficacy.

  Keywords: Problem Solving Instruction, Patience Instruction, Academic self-efficacy