فهرست مطالب

نشریه مطالعات راهبردی آمریکا
پیاپی 1 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • روح الامین سعیدی* صفحات 5-29
  مسئله افول قدرت و جایگاه ایالات متحده آمریکا در نظام بین الملل و چرایی و چگونگی آن مدت هاست که در میان اساتید و تحلیل گران روابط بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این حال همچنان ابهامات و سو ءبرداشت هایی در این زمینه وجود دارد، تا جایی که برخی افول آمریکا را با «فروپاشی» یا «تجزیه» آن یکسان تلقی می کنند. چنین اشتباهی ناشی از عدم درک صحیح گذارهای قدرت در روابط بین الملل و استفاده نکردن از یک نظریه تبیین گر مناسب است. ازجمله نظریه هایی که می تواند در فهم افول آمریکا و گذار قدرت در نظام بین الملل کنونی راهگشا باشد، نظریه «چرخه های بلند» جرج مدلسکی است. مقاله حاضر با استفاده از روش تطبیق نظریه با مورد، نظریه چرخه های بلند را برای تحلیل مورد افول آمریکا برگزیده و مبتنی بر آن به این سوال سه وجهی پاسخ می گوید که افول آمریکا چیست، چرا و چگونه رخ می دهد. در مقام پاسخگویی، فرضیه مقاله بدین شرح است که از میان چهار مرحله که نظریه برای ظهور و افول قدرت های جهانی برمی شمرد، آمریکا در حال حاضر در مرحله سوم، تمرکززدایی ناشی از ظهور رقبای جدید، قرار دارد. با این حال نگارنده معتقد است به دلیل تحولات دهه های اخیر نظام بین الملل ممکن است در مرحله چهارم الزاما شاهد بروز جنگ تمام عیار جهانی نباشیم و انتقال قدرت به هژمون جدید بدون وقوع جنگ جهانی سوم حاصل گردد.
  کلیدواژگان: افول، چرخه های بلند، هژمونی، انتقال قدرت، جنگ جهانی
 • عبدالمحمد کاشیان* صفحات 31-49

  اقتصاد آمریکا یک نظام سرمایه داری است و تحلیل سیستماتیک اقتصاد این کشور، فارغ از تحلیل نظام سرمایه داری امکان پذیر نیست. هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی های خاص نظام سرمایه داری در تطبیق با مولفه های اقتصاد کلان آمریکاست و نیز پاسخ به این سوال که آیا می توان با توجه به ماهیت های ذاتی نظام سرمایه داری، احتضار این نظام و افول اقتصاد آمریکا را نتیجه گرفت؟ نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که از بعد شاخص های کلان اقتصادی، تکیه بر سرمایه داری لیبرال باعث شده اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار دهد، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتا شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی از 21 درصد به 15 درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم 17 درصدی در سال 2019، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال 2016، افزایش نابرابری های اقتصادی و نیز چرخه های تجاری بحران زا که از هر ده سال رخ می دهد، اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی و افول نسبتا شدیدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی آمریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال های آتی اقتصاد آمریکا را در وضع نامناسب تری قرار خواهد داد. از طرفی با افزایش نابرابری ها و ذات بحران زای نظام سرمایه داری و وقوع بحران های پی در پی، فروپاشی اقتصاد آمریکا هرچند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل تصور نیست و دخالت عامل انسانی در اقتصاد، همانند دولت می تواند این امر را دچار تسریع، تاخیر یا اصلا نجات دهنده باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه داری، آمریکا، قدرت نرم، اقتصاد، بحران، نابرابری، چرخه تجاری
 • لطفعلی عاقلی* صفحات 51-73
  اقتصاد آمریکا یک نظام سرمایه داری است و تحلیل سیستماتیک اقتصاد این کشور، فارغ از تحلیل نظام سرمایه داری امکان پذیر نیست. هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی های خاص نظام سرمایه داری در تطبیق با مولفه های اقتصاد کلان آمریکاست و نیز پاسخ به این سوال که آیا می توان با توجه به ماهیت های ذاتی نظام سرمایه داری، احتضار این نظام و افول اقتصاد آمریکا را نتیجه گرفت؟ نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که از بعد شاخص های کلان اقتصادی، تکیه بر سرمایه داری لیبرال باعث شده اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار دهد، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتا شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی از 21 درصد به 15 درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم 17 درصدی در سال 2019، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال 2016، افزایش نابرابری های اقتصادی و نیز چرخه های تجاری بحران زا که از هر ده سال رخ می دهد، اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی و افول نسبتا شدیدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی آمریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال های آتی اقتصاد آمریکا را در وضع نامناسب تری قرار خواهد داد. از طرفی با افزایش نابرابری ها و ذات بحران زای نظام سرمایه داری و وقوع بحران های پی در پی، فروپاشی اقتصاد آمریکا هرچند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل تصور نیست و دخالت عامل انسانی در اقتصاد، همانند دولت می تواند این امر را دچار تسریع، تاخیر یا اصلا نجات دهنده باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه داری، آمریکا، قدرت نرم، اقتصاد، بحران، نابرابری، چرخه تجاری
 • ولی گل محمدی* صفحات 75-96

  به موازات تحول در محیط بین المللی، ژیوپلیتیک خاورمیانه نیز در حال گذار از یک نظم آمریکایی پساجنگ سرد به یک بی نظمی پساآمریکایی است. وضعیتی که قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را به نقش آفرینی فعال در سیاست در حال تغییر منطقه ترغیب کرده است. در این فاصله، ظهور یک نظم چندقطبی در سطح جهانی، روسیه و تا حدودی چین را وارد بازی بزرگ خاورمیانه کرده است که بیش از پیش وضعیت منطقه را پیچیده تر کرده و همه این ها به این معنی است که معادلات خاورمیانه دیگر بر اساس یک جانبه گرایی آمریکا تعیین و تکلیف نمی شود. تحولات بعد از انقلاب های عربی نشان می دهد که عصر آمریکایی در خاورمیانه به پایان رسیده است و دولت های منطقه با افول نفوذ منطقه ای آمریکا، دیگر به آن به عنوان تامین کننده نظم و امنیت نگاه نمی کنند. در چنین وضعیتی هر یک از قدرت های منطقه ای با بازتعریف نقش و جایگاه راهبردی خود در خاورمیانه، که زمانی بر اساس الگوی دوستی و دشمنی با واشنگتن تنظیم می شد، به دنبال شکل دهی به نظم ژیوپلیتیکی منطقه بر اساس منافع و ابتکارات راهبردی خودشان هستند. مهم ترین خروجی چنین وضعیتی تحول در روابط آمریکا با متحدان راهبردی خود در خاورمیانه است که اولویت ها و منافع خود را دیگر بر اساس ترجیحات راهبردی ایالات متحده تنظیم نمی کنند. این مقاله تلاش می کند تا ارتباط معناداری میان تحولات ساختاری در نظام بین الملل و تحول در روابط راهبردی آمریکا و ترکیه ایجاد کند. مقاله این ایده اصلی را به آزمون گذاشته که افول هژمونی آمریکا در محیط پیرامونی ترکیه، موجب تغییر در نقش منطقه ای ترکیه شده و باعث گردیده تا ترکیه پیگیر راهبردهای مستقل از متحدان غربی برای بازتعریف جایگاه خود به عنوان یک قدرت منطقه ای نظم ساز، به نحوی که پیشران های گذار به نظم پساآمریکایی در خاورمیانه را تقویت می کند، باشد.

  کلیدواژگان: آمریکا، ترکیه، ژئوپلیتیک خاورمیانه، نظام بین الملل، اتحاد فراآتلانتیکی
 • رحیم بایزیدی* صفحات 97-118
  در طول چند دهه اخیر تحولاتی از قبیل ظهور بازدارندگی هسته ای و افزایش بار مالی درگیری های نظامی، باعث گردیده تا مطلوبیت استفاده از ابزار نظامی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند. بر همین اساس، راهبرد کلان ایالات متحده آمریکا، به خصوص در طول دو دهه اخیر، مبتنی بر کاهش درگیری های نظامی و افزایش تمایل به استفاده از ابزارهای جایگزین بوده است. از جمله مهم ترین ابزارهایی که کاربست آن روندی صعودی داشته، تحریم های اقتصادی بوده که به پشتوانه جهان روایی دلار اثرگذاری قابل توجهی بر کشور تحریم شده داشته است؛ بنابراین مسئله اساسی که مقاله حاضر در پی پرداختن به آن است، چرایی رشد کاربست تحریم ها در راهبرد کلان اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا است. در پاسخ به این مسیله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه مطرح شده که به موازات افزایش مقبولیت دلار آمریکا در اقتصاد بین الملل، ایالات متحده در طول 5 دهه اخیر از سلطه دلار به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی خود در راستای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها بهره گرفته است؛ اما قدرت های نوظهوری همچون چین و روسیه که اساس ظهور خود را بر محوریت رشد اقتصادی بنا نهاده اند، مجموعه مشترکی از کشورهای با منافع مشترک را ایجاد کرده اند که گذار از نظم اقتصادی آمریکامحور را به عنوان یکی از رویکردهای سیاست خارجی خود پذیرفته اند.
  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی بین الملل، راهبرد کلان، آمریکا، دلار، قدرت های نوظهور
 • محمدامین حضرتی رازلیقی*، مهدی جاودانی مقدم صفحات 119-145

  هژمونی، مهم ترین کلیدواژه معرف قدرت آمریکا در نظام بین الملل از زمان پایان جنگ سرد تاکنون بوده است. در این میان، افول گرایان به عنوان منتقدین تداوم قدرت هژمونیک آمریکا در سیاست جهانی، با تاکید بر مسایلی نظیر تضعیف مولفه ها و شاخص های مقوم هژمونی آمریکا، منطق افول و صعود قدرت های بزرگ و دیگر مشکلات بنیادین اقتصادی و اجتماعی داخلی این کشور معتقدند که آمریکا هم اکنون دوره سرازیری ابرقدرتی در جهان را طی می کند و باید از دوره پساهژمون سخن گفت. از سوی دیگر، طرفداران بازسازی، با تکیه بر اختلاف فاحش قدرت اقتصادی، نظامی و فناورانه آمریکا با سایر قدرت های بزرگ، توانمندی ویژه آمریکا در احیای قدرت خویش و تجربه چرخه های افول و بازسازی در تاریخ هژمونی آمریکا، شرایط کنونی را صرفا نشانگر دوره گذار و تداوم عصر آمریکایی در نظام بین الملل می دانند. این مقاله می کوشد با تمرکز بر این سوال که تضعیف شاخص های قدرت سخت افزاری و نرم افزاری آمریکا، چه چشم اندازی را از افول یا تجدید حیات مولفه های قدرت این کشور نشان می دهد، به بررسی استدلال های دو دیدگاه مذکور بپردازد. فرضیه این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی موردبررسی قرار گرفته، نشان می دهد برخلاف تجربه چرخه های افول و بازسازی در تاریخ هژمونی آمریکا در نظام بین الملل و دیدگاه اندیشمندانی نظیر هانتینگتون، آمریکا فاقد توان بازسازی هژمونی خود بوده و وارد افول غیرقابل بازگشت شده است.

  کلیدواژگان: افول، بازسازی، هژمون، ایالات متحده آمریکا
|
 • Rouholamin Saeedi * Pages 5-29
  The issue of the reasons for the decline of the United States' power and position in the international system has long been debated among professors and analysts of international relations. However, there are still ambiguities and misconceptions in this regard, to the extent that some equate America's decline with its collapse or disintegration. Such a mistake stems from a lack of understanding of power transitions in international relations and the failure to use a proper explanatory theory. One of the theories that can help understand  to decline of the United States and the transition of power in the current international system is George Modelsky's theory of 'long cycles.' Using the case theory approach, the present paper chooses long-cycle theory to analyze the decline of the United States and, based on it, answers the three-dimensional question of what the decline of the United States is, why, and how it occurs. In response, the paper hypothesizes that of the four stages that the theory of the rise and fall of world powers enumerates, the United States is currently in the third stage of decentralization due to the emergence of new competitors. However, the author believes that due to the developments of the international system in recent decades, we may not necessarily see a full-scale world war in the fourth stage and the transfer of power to the new hegemon will be achieved without the outbreak of the third world war.
  Keywords: Decline, Long Cycles, hegemony, power transition, World War
 • AbdulMohammad Kashian * Pages 31-49

  A strong and integrated economic system is a combination ofcoordinated components of hard and soft power. Relying solely on military power and hard power and ignoring human capital and mobilizing the masses as soft power, causes the gradual decline of the system. Despite being the world's largest economy with $ 21 trillion and the largest military spending in the world ($ 732 billion), the United States ranks seventh in the world in terms of per capita income ($ 65,000) and has a Gini coefficient (Income distribution index) of 0.852 and indicates a highly unequal distribution of income and wealth. The income gap between white and black households is also widening sharply. The racism perception index (zero to one) in the United States was reported at 5.18 out of 76 countries, ranking it 13th. These stylized facts indicate a positive relationship between increasing military spending and increasing poverty and injustice in American society. This study, with the help of time series data from the period 1970-1970, shows that with increasing military spending and inciting war, inequality and the poverty-rich gap in the United States is increasing.

  Keywords: Military Expenses, belligerence, income distribution, poverty, Racism
 • Lotf Ali Agheli * Pages 51-73
  A strong and integrated economic system is a combination of coordinated components of hard and soft power. Relying solely on military power and hard power and ignoring human capital and mobilizing the masses as soft power, causes the gradual decline of the system. Despite being the world's largest economy with $ 21 trillion and the largest military spending in the world ($ 732 billion), the United States ranks seventh in the world in terms of per capita income ($ 65,000) and has a Gini coefficient (Income distribution index) of 0.852 and indicates a highly unequal distribution of income and wealth. The income gap between white and black households is also widening sharply. The racism perception index (zero to one) in the United States was reported at 5.18 out of 76 countries, ranking it 13th. These stylized facts indicate a positive relationship between increasing military spending and increasing poverty and injustice in American society. This study, with the help of time series data from the period 1970-1970, shows that with increasing military spending and inciting war, inequality and the poverty-rich gap in the United States is increasing.
  Keywords: Military Expenses, belligerence, income distribution, poverty, racism
 • Vali Golmohammadi * Pages 75-96

  As the international environment evolves, the geopolitics of the Middle East is shifting from a post-Cold War American order to a post-American one. A situation that has encouraged regional and supra-regional powers to play an active role in changing regional politics. In the meantime, the emergence of a global multipolar order has plunged Russia and, to a lesser extent, China into the great Middle East game, further complicating the situation in the region, all of which means that other Middle East equations are not based on US unilateralism anymore. Developments after the Arab revolutions show that the American era in the Middle East is over. And with the decline of American influence in the region, regional governments no longer look to it as a source of order and security. In such a situation, each of the regional powers, by redefining its strategic role and position in the Middle East, which was once based on the model of friendship and enmity with Washington, seeks to shape the geopolitical order of the region based on strategic interests and initiatives. They are themselves. The most important outcome of such a situation is a shift in US relations with its strategic allies in the Middle East, which no longer aligns its priorities and interests with US strategic preferences. This present study aims to establish a significant link between structural changes in the international system and changes in US-Turkish strategic relations.This research tests the basic idea that the decline of US hegemony in Turkey's periphery has changed Turkey's regional role and led it to pursue strategies independent of Western allies to redefine its position as a regulatory regional power. , As it strengthens the pioneers of the transition to a post-American order in the Middle East.

  Keywords: People-Oriented Defense-Security Actors, Iraq Hashdoshabi Syrian National Defense Force, Islamic republic of Iran, ISIS
 • Rahim Bayazdi * Pages 97-118
  During recent decades, the transitions such as the advent of nuclear deterrence and the increasing financial burden of military conflict have dramatically reduced the desirability of using military means. According to this variant, the grand strategy of the United States, especially over the last two decades, has been to reduce military engagement and improve the usage of alternative means. One of the most important tools that has had an ascending trend is economic sanctions, which, with the support of the global dollar system, is severely impacting the sanctioned countries. The main issue that this study seeks to address is the reasons of growing imposition of sanctions as a tool in United States’ grand strategy. To address this question, it has been hypothesized that, in parallel with the increasing universality of the US dollar in the international economic system, the United States has used the dominance of the dollar as one of its foreign policy tools to pressure other countries. In return, the emergence of new rising powers such as China, India, and Russia; and the growing trend of imposing sanctions by the US, have created a potential coalition of countries with common interests that have accepted the transition from an US-centered economic order as one of the fundamental approaches of their macro strategy.
  Keywords: International political economy, Grand strategy, US, Dollar, Rising Powers
 • MohammadAmin Hazrati Razlighi *, Mehdi Javdani Moghaddam Pages 119-145

  Hegemony has been the most important concept to American power in the international system since the end of the Cold War. Pro-decline approach who criticize continuity hegemonic power of the United States in world politics, are emphasizing on issues such as the weakening of US hegemonic components, the logic of the rise and fall of great powers, and other fundamental domestic economic and social problems. They believe that the world is now going through a period of superpower decline and we must speak of a post-hegemonic era. On the other hand, the proponents of reconstruction approach, relying on the stark difference between US economic, military and technological power with other major powers, US special capacity to restore its power and experiencing diverse cycles of decline and reconstruction in the history of US hegemony, believe the current situation reveals the continuity of the American age in the international system. The article attempts to examine the arguments of decline and reconstruction approaches and perspective of American era, focusing on the question of what is the influence of weakening US hard and soft power on the prospect of decline or revival of the components of US power. The hypothesis of this research, which has been tested descriptively-analytically, shows that despite the experience of cycles of decline and reconstruction in the history of American hegemony in the international system and the views of thinkers such as Huntington, the United States has no ability to rebuild its hegemony and has entered an irreversible decline.

  Keywords: Decline, Reconstruction, Hegemon, United States of America