فهرست مطالب

مطالعات راهبردی آمریکا - پیاپی 9 (بهار 1402)

نشریه مطالعات راهبردی آمریکا
پیاپی 9 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد کرمپوری*، محسن اسلامی صفحات 11-45
  سیکل قدرت نمایی از افول و ظهور قدرت های بزرگ را نشان می دهد و به تبع نظم جهانی قدرت موردنظر نیز با افول سیکل قدرت تضعیف می شود. هدف از ارایه این مقاله جست وجوی ارتباط میان سیکل قدرت با نظم جهانی آمریکا است. مسیله موردنظر این است که سیکل قدرت آمریکا چه تاثیری بر نظم جهانی آمریکا دارد و سوالی که مطرح شده اینکه چگونه سیکل قدرت آمریکا بر نظم جهانی آمریکا درصحنه بین المللی تاثیر گذاشته است؟ بر مبنای فرضیه، اگر قدرت آمریکا افول کند، این نظم جهانی نیز با آن افول خواهد کرد. افول نسبی آمریکا در منحنی چرخه قدرت و افول نسبی نظم نوین جهانی حاکی از آن است که نظام بین المللی به سمت پویایی چندقطبی حرکت می کند. نتایج نیز نشان می دهد هرچقدر آمریکا در سیکل قدرت روند افول را طی می کند، نظم نوین جهانی در مقیاس سیکل قدرت نیز ضعیف تر می شود. عواملی مانند، بحران مالی سال2008 و حضور آمریکا در جنگ های پرهزینه بعد از یازده سپتامبر و همچنین به علت سهم نسبی قدرت در سیستم جهانی با صعود قدرت های جهانی مانند هند، چین و ژاپن و ظهور قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای مانند ایران و روسیه در سیستم بین المللی، آمریکا در چرخه قدرت با افول نسبی مواجه شده است که نظم نوین جهانی را نیز با افول نسبی مواجه نموده است. روش پژوهش مورداستفاده در این تحقیق، روش همبستگی می باشد که مبتنی بر رویکرد توصیفی _ تحلیلی است و روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و اسنادی می باشد.
  کلیدواژگان: آمریکا، نظم جهانی، چین، هند، سیکل قدرت
 • علیرضا کوهکن*، آرش سعیدی راد صفحات 47-68
  دیپلماسی عمومی برخلاف نوع رسمی آن، به دنبال اثرگذاری بر عموم جامعه و مخاطبانی است که در ظاهر مسیولیتی در حوزه سیاست خارجی ندارند و بدنه جامعه را تشکیل می دهند. این نوع از دیپلماسی در سال های اخیر رواج بسیاری یافته و اساس روابط طولانی و پایدار تامین منافع برای کشورها را شکل می دهد. یکی از کشورهایی که هزینه بسیاری در این حوزه انجام داده، آمریکاست که سعی کرده از تمام ابزارهای دیپلماسی عمومی در جهت نیل به اهداف سیاست خارجی خود استفاده کند و حتی بخش مجزایی در وزارت امور خارجه برای این منظور تاسیس کرده است. از آنجایی که دولت جو بایدن، یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی را ترمیم چهره بین المللی آمریکا اعلام کرده و یکی از مهم ترین ابزارهای آن ها جهت نیل به این هدف، دیپلماسی عمومی است این پرسش مطرح می شود که دیپلماسی عمومی آمریکا در دوره جو بایدن نسبت به دوره دونالد ترامپ چه تغییراتی داشته است؟ جهت پاسخ به سوال مذکور، این پژوهش از روش مطالعه اسنادی بهره گرفته و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی، اطلاعات مورد نیاز محققین را به صورت کتابخانه ای گردآوری کرده است. نتیجه مقایسه این دو دوره نشان می دهد که دولت آمریکا در دوره جوبایدن تلاش دارد با استفاده از ابزارهای گذشته و جریان اصلی رسانه های بین المللی، اتفاقات گذشته را به دونالد ترامپ به عنوان یک استثناء نسبت دهد و به ترمیم تصویر آمریکا در جهان بپردازد.
  کلیدواژگان: دیپلماسی عمومی، ایالات متحده، ترامپ، بایدن، تصویرسازی
 • عبدالله بیچرانلو* صفحات 69-92
  رویکرد غالب در مطالعات ارتباطی در جهان و ایران، به دلیل خاستگاه عمدتا آمریکایی آن که بر مطالعات رسانه ای متمرکز بوده است، از پاردایم «ارتباطات انتقالی» در مطالعات ارتباطی تبعیت می کند. این موضوع، باعث در حاشیه قرار گرفتن برخی گرایش های مطالعات ارتباطی مانند ارتباطات میان فرهنگی شده است. این مقاله ضمن طرح مساله روند انتقالی شدن ارتباطات از نیمه دوم قرن نوزدهم، به این پرسش پاسخ داده است که این روند چه پیامدهایی در زمینه ارتباطات این کشور و بسط و غلبه رویکردی خاص به فناوری های ارتباطی داشته است؟ به منظور پاسخ به پرسش یادشده، ضمن تبیین دو رویکرد اصلی در ارتباطات یعنی ارتباطات انتقالی و ارتباطات آیینی، به امتداد یافتن آنها در سطح کلان جهانی، در قالب «جهانی سازی ارتباطات» و «ارتباطات میان فرهنگی»، پرداخته شده است. در این راستا ضمن مروری بر پیشینه هر یک از رویکردهای ارتباطی(انتقالی و آیینی) و تطورات آنها در قرن بیستم، بر ویژگی ها و تمایزات آنها تمرکز شده و جهانی سازی ارتباطات (با تمرکز بر توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات) به مثابه یکی از ابعاد مختلف مگاپروژه جهانی سازی برآمده از نگاه آمریکایی به حهان و ارتباطات جهانی، بازخوانی شده شده است. در این مقاله با رویکرد توصیفی-تبیینی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی داده های مورد نیاز برای تحلیل، گردآوری شده است. نتیجه مطالعه نشان می دهد اتخاذ رویکرد فعالانه گسترش ارتباطات میان فرهنگی ایران، به ویژه در منطقه غرب آسیا و حوزه جغرافیای فرهنگی ایران، در بلندمدت، فرصت ها و مزیت های فرهنگی، و بالتبع آن، مزیت های اقتصادی، سیاسی و امنیتی فراوانی را در برخواهد داشت.
  کلیدواژگان: ارتباطات میان فرهنگی، جهانی شدن ارتباطات، جهانی سازی، آمریکایی زدایی
 • طاهره حسن پور*، سعید میرترابی صفحات 93-114
  مناسبات تجاری یکی از ارکان مهم روابط میان چین و ایالات متحده آمریکا است. در طی سال های گذشته روابط تجاری - اقتصادی دو کشور مسیری از تعارض و تنش را طی کرد. با توجه به این که قدرت یابی چین یکی از مهم ترین علل تعارض و تنش اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. هدف این مقاله، این است تا تاثیر خیزش چین بر مناسبات تجاری - اقتصادی آن با ایالات متحده آمریکا را بررسی کند. بنابراین با روش تحلیلی-تبیینی و گردآوری داده ها به روش مطالعات اسنادی به این پرسش پاسخ داده شده که چگونه خیزش چین بر مناسبات تجاری آن با ایالات متحده آمریکا طی سال های (2008-2021) تاثیر گذاشته است؟ در پاسخ فرض بر این است که خیزش قدرت چین از طریق بر انگیختن نگرانی های ایالات متحده آمریکا درباره چالش پکن در برابر هژمونی جهانی واشنگتن، سبب شده روابط تجاری - اقتصادی دو کشور در طی سال های (2008-2021) از محور همکاری به محور رقابت و تنش کشیده شود. یافته ها نشان می دهد که تنش های اقتصادی و تجاری دو کشور در سال های مورد بررسی، ارتباط فراوانی با موضوع رقابت در عرصه قدرت جهانی در حوزه های سیاسی و بین المللی دارد. و روند جاری در روابط دو کشور به گونه ای است که مسیله تنش و عدم اعتماد متقابل در روابط پکن و واشنگتن به روالی عادی تبدیل شده است.
  کلیدواژگان: آمریکا، ظهور چین، مناسبات تجاری، رقابت، تنش تجاری
 • امید آسیابان* صفحات 115-144
  هژمونی به عنوان یکی از مفاهیم مهم و بحث برانگیز در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش واکاوی سیر تکوین این مفهوم در رشته روابط بین الملل است، تا از این طریق بتوان به نوعی بازاندیشی در مفهوم هژمونی در ادبیات روابط بین الملل دست یافت. پرسش مهمی که در این پژوهش مطرح می شود این است که تکوین مفهوم هژمونی در ادبیات روابط بین الملل معاصر شامل چه ابعاد نوینی شده است؟ روش پژوهش مبتنی بر روند پژوهی نظری است. با استفاده از این روش تلاش می شود که جریان تحولات کلان ذهنی در مفهوم هژمون بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد و بر اساس نوعی بازاندیشی در مفهوم، بتوان هژمونی آمریکا را در روابط بین الملل معاصر تبیین کرد. بنابراین مطابق یافته های این پژوهش می توان گفت که این پژوهش ابتدا مفهوم هژمونی هوشمند را به عنوان نوعی نهاد در سطح نظری تبیین می کند که دارای ابعاد چهارگانه قدرت است و تلاش دارد گفتمان تمدنی و هویتی خود را بازتولید کند. علاوه بر بازاندیشی در سطح مفهومی و نظری، تلاش می شود کارکرد و ابعاد قدرت هژمونی هوشمند آمریکا در نظم بین المللی معاصر مورد بررسی قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: هژمونی، پیچیدگی ساختاری، ابعاد قدرت، شبکه تمدنی و هویتی، آمریکا
 • الهه صالح رضایی*، علی ایلخانی پور نادری، حسین معین آبادی بیدگلی صفحات 145-175
  توافق حاصل از چندجانبه گرایی برجام در صدد حل و فصل مناقشات هسته ای میان ایران و غرب بود. مساله پژوهش این است که با خروج و اعمال تحریم های یک جانبه توسط ایالات متحده و کاهش تعهدات ایران در پاسخ به این خروج و اقدامات بعدی امریکا، چالش هایی از جمله ایجاد ناامنی در سطح منطقه و سطح داخلی برای جمهوری اسلامی ایران، همچنین تصویب قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی و مطرح شدن موضوع تمدید مجدد تحریم های تسلیحاتی علیه ایران و تلاش جهت فعال سازی سازوکار ماشه توسط ایالات متحده در شورای امنیت ایجاد گردید. این پژوهش با روش کیفی و از نوع مطالعه اسنادی و مبتنی بر جمع آوری و تحلیل داده های چاپی و الکترونیکی می باشد. به کارگیری چارچوب نظری ریالیسم تهاجمی، به دنبال پاسخ به پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده از برجام برای جمهوری اسلامی ایران می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد خروج آمریکا از برجام باعث شد تا علاوه بر بازگشت تحریم های موشکی قبلی، تحریم های شدیدتر یک و چندجانبه وضع گردد و حتی بر مسایل مهم امنیتی در منطقه خلیج فارس تاثیرگذارد. برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران را از نظر نیروهای متعارف، موشک سازی، رشد نیروهای نامتقارن و افزایش نفوذ منطقه ای تهدیدی بزرگ تلقی کرده که خود عاملی برای افزایش تمایل برای خرید تسلیحات توسط کشورهای مذکور گردید و باعث شد تا امنیت ملی ایران روند نزولی در پیش گیرد
  کلیدواژگان: برجام، امنیت، رئالیسم تهاجمی، ایران، آمریکا
|
 • Mohammad Karampouriy *, Mohsen Eslami Pages 11-45
  The power cycle demonstrates the rise and fall of major powers, and consequently, the desired world order weakens with the decline of the power cycle. The purpose of this article is to explore the relationship between the power cycle and the American world order. The issue at hand is what impact the power cycle of the US has on the world order, and the question raised is how the US power cycle has influenced the American world order on the international stage. Based on the hypothesis that if the power of the US declines, the world order will also decline with it. The relative decline of the US in the power cycle and the relative decline of the new global order indicate that the international system is moving towards multipolar dynamism. The results also indicate that as the US goes through the decline phase of the power cycle, the new global order is also weakened on the scale of the power cycle. Factors such as the 2008 financial crisis, the US presence in high-cost wars after September 11, as well as the relative share of power in the global system with the rise of global powers such as India, China, and Japan, and the emergence of regional and trans-regional powers such as Iran and Russia in the international system have confronted America with relative decline in the power cycle, which has also confronted the new global order with relative decline. The research method used in this study is the correlation method, based on a descriptive-analytical approach, and the data collection method is library-based and documentary.
  Keywords: America, New World Order, power cycle, China, India, Iran, Russia
 • Alireza Koohkan *, Arash Saeedi Rad Pages 47-68
  Public diplomacy, unlike its formal type, aims to influence the general public and audiences who apparently have no responsibility in the field of foreign policy but constitute the body of society. This type of diplomacy has become very prevalent in recent years and forms the basis of long and stable relations to secure interests for countries. The United States is one of the countries that has incurred a lot of costs in this area, striving to use all the tools of public diplomacy to achieve its foreign policy goals and has even established a separate division within the Department of State for this purpose. As the Biden administration has declared repairing the international image of America as one of its primary foreign policy objectives, one of their most important tools to achieve this goal is public diplomacy. The important question that arises is what changes has the public diplomacy of the United States undergone during the Biden administration compared to the Trump administration? In order to answer this question, a method of scholarly study has been used, based on a descriptive-analytical approach, and the necessary information has been collected from library resources. The result of comparing these two periods shows that the U.S. government in the Biden administration seeks to use past tools and the mainstream of international media to portray the past events as an exception to Donald Trump and to work on repairing America's image in the world.
  Keywords: Public Diplomacy, United States, Trump, Biden, image building
 • Abdollah Bicharanlou * Pages 69-92
  The dominant approach in communication studies across the world and in Iran, largely due to its primarily American origins that have focused on media studies, follows the paradigm of transitional communications in communication studies. This article, while addressing the issue of the transitional process of communications from the second half of the 19th century, has answered the question of what consequences this process has had in the field of communications in this country and the extension and dominance of a specific approach to communication technologies. To answer this question, in addition to explaining the two main approaches in communications, namely transitional communications and ritual communications, their extensions at the global level in the form of globalizing communications and intercultural communications have been discussed. In this regard, each of the communication approaches and their developments in the 20th century have been focused on their features and distinctions, and the globalizing of communications has been revisited as one of the various dimensions of the mega-project of globalization emerging from the American view of the world and global communications. This article, with a descriptive-explanatory approach and using document study method, has collected the necessary data for analysis. The study results show that adopting an active approach to expanding intercultural communications in Iran, especially in the West Asia region and the geographical area of Iranian culture in the long term, will provide cultural opportunities and advantages and consequently, it will have plenty of economic, political, and security benefits. Based on this, the strategic focus on the long-term expansion of intercultural communications will narrow the scope and field for the Americanization of the global project and pave the way for American detachment from global communications and culture.
  Keywords: Communications, Transitional Communications, Ritual Communications, Global Communications, Intercultural Communications
 • Tahereh Hasanpor *, Saeed Mirtorabi Pages 93-114
  Trade relations are one of the important pillars of the relationship between China and the United States. In recent years, the economic trade relations between the two countries have traversed a path of conflict and tension. Considering that China's rise to power is considered one of the most significant causes of economic conflict and tension between China and the United States, the aim of this article is to examine the impact of China's rise on its economic trade relations with the United States. Therefore, this study answers the question of how China's rise has affected its trade relations with the United States during the years 2008-2021 through an analytical and explanatory approach and data collection using the method of historical studies. The underlying assumption is that China's rise to power has caused the United States' concerns about the challenge to its global hegemony, leading the economic trade relations between the two countries during the years 2008-2021 to shift from cooperation to competition and tension. The findings indicate that the economic and trade tensions between the two countries in the years under study have significant relevance to the issue of competition in the global power arena in political and international domains. The current trend in the relations between the two countries has turned the issue of tension and mutual distrust in Washington and Beijing into a normal routine.
  Keywords: Rise of America, China relations, Trade, competition, trade tension
 • Omid Asiaban * Pages 115-144
  Hegemony is considered as one of the important and debatable concepts in the field of political science and international relations. The main goal of this research is to investigate the formation process of this concept in the field of international relations in order to reconsider the concept of hegemony in the literature of international relations. A crucial question addressed in this research is about the contemporary dimensions of the formation of the concept of hegemony in the literature of international relations. The research method is based on theoretical research process. This method aims to explore the major intellectual transformations in the international hegemony concept and, through reconsideration, to clarify the smart hegemony of America in contemporary international relations. Therefore, based on the findings of this research, it can be said that this research first explains the concept of smart hegemony as a type of institution at a theoretical level, which has four dimensions of power and seeks to reproduce its civilizational and identity discourse. In addition to conceptual and theoretical reconsideration, an attempt is made to examine the functions and dimensions of power of the smart hegemony of America in the contemporary international order.
  Keywords: hegemony, Structural Complexity, Power Dimensions, Civilizational Network, American Identity
 • Elaheh Salehrezaei *, Ali Ilkhanipour Naderi, Hosein Moein Abadi Pages 145-175
  The JCPOA aimed to resolve nuclear discussions between Iran and the West through multilateralism. The research examines the national security implications of the US withdrawal from the JCPOA, the imposition of unilateral sanctions by the United States, and Iran's reduced commitments in response to this withdrawal. The study also discusses the approval of a proposed resolution by the United States, Britain, France, and Germany in the International Atomic Energy Agency's Board of Governors, the resurfacing of the issue of extending arms embargoes against Iran, and the US efforts to activate the "snapback" mechanism in the Security Council. Using a qualitative approach based on document analysis and the collection and analysis of textual and electronic data, the research applies a theoretical framework of offensive realism to address the security implications of the US withdrawal from the JCPOA for the Islamic Republic of Iran. The findings indicate that the US withdrawal from the JCPOA led to the reinstatement of previous missile sanctions and the imposition of more severe unilateral sanctions, which had an impact on key security issues in the Persian Gulf region. Some Persian Gulf countries perceived Iran as a significant threat due to conventional and asymmetrical missile capabilities and increased regional influence, leading to a decline in Iran's national security and fueling the desire of these countries to procure arms.
  Keywords: JCPOA, security, offensive realism, Iran, United States