فهرست مطالب

نشریه مطالعات راهبردی آمریکا
پیاپی 2 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احسان شاه قاسمی* صفحات 5-39
  شورش های سال 2020 در شهرهای مختلف آمریکا و تظاهرات مختلف ضد نژادپرستی در این کشور یک بار دیگر توجه همگان را به مسئله نژادپرستی در آمریکا و ریشه های عمیق آن جلب کرد. با وجود تغییرات جدی که در دهه های اخیر در کشور آمریکا به وجود آمده، پژوهش ها نشان می دهند که هنوز هم نژادپرستی یکی از مشکلات عمیق در جامعه آمریکاست. «نژاد» تا سالیان دراز یکی از مسایل مهم در کشور آمریکا خواهد بود و هر تلاشی برای نشان دادن این که در جامعه آمریکا دیگر «نژاد» یک مسئله مهم نیست، خود نشان دهنده اهمیت نژاد در این جامعه است. مطالعه حاضر بر روی داده های یکی از پیمایش های سراسری موسسه پیو در ایالات متحده انجام شده و با جدا کردن پاسخگویان سیاه و سفید، تلاش کرده وضعیت و ادراک آن ها از مشکلات خود و مسایل دیگر در جامعه آمریکا را بررسی و مقایسه کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد شکاف نژادی در جامعه آمریکا منحصر به برخورد پلیس یا مسایل اقتصادی نیست و طیف بسیار گسترده تری از مسایل و مشکلات را در برمی گیرد.
  کلیدواژگان: تبعیض نژادی، آمریکا، شکاف اجتماعی، آفریقایی-آمریکایی ها
 • محمدصادق کوشکی، فرشته میرحسینی* صفحات 41-61

  در این مقاله پس از تعریف مفهوم «اخراج» و تعیین مصادیق آن، به موضوع نحوه حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس پرداخته می شود. پس از خروج رسمی انگلستان از خلیج فارس در سال 1972 میلادی، ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت برتر در این منطقه حضور پیدا کرد. این حضور در ابعاد و سطوح مختلفی ظهور و بروز یافت و پس از جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران، در قالب حضور حداکثری ناوگان نظامی آمریکا در این پهنه آبی به اوج رسید. مقاله حاضر با طرح این بحث که در صورت تحقق موضوع اخراج آمریکا از خلیج فارس، نحوه و ماهیت این خروج بستگی تامی به نحوه حضور آمریکا در منطقه و به ویژه کشورهای حاشیه جنوبی آن خواهد داشت، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که اخراج آمریکا از منطقه خلیج فارس چه لایه ها و سطوحی را در بر خواهد گرفت. در پاسخ به این پرسش، لایه بندی سه گانه حضور آمریکا در منطقه شامل حضور نظامی، هژمونی فرهنگی و حضور به مثابه پشتیبان نظام های سیاسی منطقه موردبحث قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد شد که اخراج آمریکا از منطقه تابعی از لایه بندی سه گانه فوق خواهد بود و هرگونه برنامه ریزی برای بیرون راندن آمریکا از منطقه باید بر اساس سطوح سه گانه فوق طراحی شود و به مرحله اجرا درآید.

  کلیدواژگان: اخراج، منطقه خلیج فارس، لایه بندی، سطوح حضور
 • سید محسن میرحسینی، امیررضا امامی*، فاطمه زارع صفحات 63-91

  بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، ایالات متحده به دلیل برتری در قدرت، به یک قدرت بلامنازع (هژمون) تبدیل شد. در قرن بیست و یکم، با توجه به تحولات جهانی، نظم بین الملل و تغییر سیاست بین الملل جایگاه هژمونی ایالات متحده آمریکا را با چالش های جدیدی مواجه نمودند. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا در دهه دوم قرن حاضر، ایالات متحده همچنان جایگاه و قدرت هژمون خود را حفظ نموده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده دیگر در جایگاه هژمون قرار ندارد. در ارتباط با قدرت این کشور در حوزه قدرت سخت، همچنان جایگاه برتر را در بخش قدرت نظامی حفظ نموده، اما در بخش قدرت اقتصادی و در مقایسه با رشد اقتصادی چین، مشخص می شود که جایگاه اقتصاد ایالات متحده نسبت به قبل متزلزل شده و دیگر به عنوان تنها قدرت برتر در این زمینه محسوب نمی گردد. در حوزه قدرت نرم و در بخش فرهنگ نیز، زوال نسبی در آموزش دیده می شود و در بخش ارزش ها و مشروعیت، به دلیل سیاست خارجی ایالات متحده مبتنی بر «اول آمریکا» و اقدامات یک جانبه گرایی، زوال نسبی در نظم هژمونی لیبرال مبتنی بر دموکراسی و تضمین امنیتی ایالات متحده، حوزه قدرت نرم ایالات متحده با افول نسبی مواجه شده است. در نتیجه می توان اظهار داشت که ایالات متحده در توانمندی هایش دچار افول نسبی شده است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت داده های مختلف، از طریق استفاده از منابع کتابخانه ای و مجازی است.

  کلیدواژگان: قدرت، هژمون، افول، نظم هژمونی، ایالات متحده
 • حسین آجورلو* صفحات 93-109
  سیاست خارجی به خصوص در حوزه اعمالی یکی از نشانه ها و نمودهای میزان قدرت و جایگاه هر بازیگری در ساختار نظام بین الملل است، زیرا عموما بر اساس مقدورات، ظرفیت ها، محذورات و محدودیت های داخلی، منطقه ای و بین المللی اتخاذ می شود. این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که سیاست خارجی جدید ایالات متحده آمریکا با توجه الزامات و مولفه های سیاست خارجی یک ابرقدرت در ساختار نظام بین الملل، چه جایگاهی را برای این کشور در ساختار نظام بین الملل تعریف می کند. در این نوشتار تلاش شده تا به بررسی جایگاه ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در ساختار نظام بین الملل از طریق تحلیل کنش ها و واکنش ها، جهت گیری ها، سوگیری های سیاست خارجی جدید این کشور پرداخته شده و همچنین با استفاده از گزاره ها و مفاهیم برگرفته از نظریات موجود روابط بین الملل و سیاست خارجی که به تبیین جایگاه بازیگران در سلسله مراتب قدرت در ساختار نظام بین الملل می پردازند، الزامات و مولفه های یک ابرقدرت را استحصال و با مقایسه سیاست خارجی جدید ایالات متحده آمریکا به بررسی جایگاه جدید این کشور در ساختار نظام بین الملل پرداخته گردد. با نگاهی به سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا چه در حوزه اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و چه در حوزه اعمال و اقدام همچون اقدامات ضدنهادی، کاهش توان اجماع سازی بین المللی از طریق اقناع سازی، کاهش گزینه های پیش رو، افزایش انفعال در پرونده های مهم منطقه ای و بین المللی تاثیرگذار بر موازنه قوا شاهد تحولاتی هستیم که نشان از افول جایگاه این کشور در ساختار نظام بین الملل از یک ابرقدرت نظام ساز و هژمون به جایگاه یک قدرت بزرگ جهانی است.
  کلیدواژگان: ابرقدرت، قدرت بزرگ، سیاست خارجی، ساختار نظام بین الملل، ایالات متحده آمریکا
 • عبدالله مرادی*، عباس سعیدی فریادرس صفحات 111-135

  راهبرد نظامی ایالات متحده پس از دوران جنگ سرد متناسب با خواست هژمونی و تحولات محیطی، به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر که نومحافظه کاران با طرح مفاهیم امنیت مطلق، پیشگیری و جنگ پیش دستانه در مبارزه با تروریسم در منطقه ی غرب آسیا راهبرد اساسی در پیش گرفتند، دچار تحولات متعددی شده است. پس از این، در رویکردهای امنیت ملی آمریکا، موضوع تمرکز بیشتر بر منطقه آسیا پاسیفیک مطرح شد و با هژمون گرایی لیبرال در دوره اوباما بر چندجانبه گرایی تاکید گردید. روی کار آمدن ترامپ علاوه بر رفتارهای نامتعارف با اعمال سیاست های دفعی این مسئله را که رویکرد کلان دولت آمریکا واجد چه ابعادی است، پدید آورد. با این تعاریف، پژوهش حاضر می کوشد تا از طریق بررسی اسناد راهبردی ایالات متحده آمریکا در سال های 2017 تا 2020 میلادی به این پرسش پاسخ دهد که راهبرد نظامی-امنیتی آمریکا در دوره ترامپ جهت هژمونی جویی این کشور، واجد چه مولفه هایی در حوزه های اصول، هدف گذاری، تعریف تهدیدات و اقدامات اجرایی است. لذا هدف این تحقیق ترسیم چارچوب راهبرد نظامی-امنیتی آمریکا و معنادار ساخت رفتارهای این کشور در جهت تداوم هژمونی است. فرضیه پژوهش حاضر این است که راهبرد نظامی-امنیتی آمریکا در دوره ترامپ، همچنان به عنوان یک اصل ثابت در راستای تلاش این کشور جهت تحقق نظم هژمونیک در نظام بین الملل تعریف شده و از طریق احیا و بیشینه سازی قدرت کشور در شرایطی که بازگشت رقابت قدرت های بزرگ، تهدید اولویت دار آمریکا دانسته می شود، محقق خواهد شد. دفاع چندلایه، بازسازی قدرت نظامی، مداخله گری غیرمستقیم، تجارت امنیت و بازتوزیع هزینه های امنیت اصلی ترین سیاست های اجرایی جهت عینیت بخشی به این راهبرد نظامی -امنیتی بوده است. نوع این تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: آمریکا، هژمونی، راهبرد نظامی، اسناد راهبردی، نظام بین الملل
 • مهدی امینیان* صفحات 137-153
  افزایش شتاب مهاجرت لاتین تباران به ایالات متحده به سبب تفاوت های هویتی میان این گروه انسانی با سفیدپوستان حاکم، نگرانی هایی از جمله پایبندی دینی آن ها به کاتولیسیسم سنتی، پیوند جمعی آن ها و زندگی در کلونی های جداگانه، حفظ زبان گذشته، نرخ باروری بالا، پیوند با موطن اولیه خود و تلاش فعالان اجتماعی و سیاسی لاتین تبار برای رسیدن به کرسی های ایالتی و فدرال را برانگیخته است. برخی از ناظران و تحلیل گران به جذب آن ها در فرهنگ سیاسی حاکم امیدوارند و برخی دیگر نیز از گسترش شکاف نژادی و اضافه شدن لاتین تباران به جبهه سیاه پوستان به عنوان طلیعه فروپاشی ایالات متحده یاد می کنند. پرسش مقاله حاضر چنین است که چه سناریوهایی برای تغییر و تحولات فرهنگی و سیاسی در آمریکای دهه 2020 میلادی بر اثر افزایش حضور لاتین تباران قابل ترسیم است؟ در چه شرایطی یک ظرفیت جدید برای قدرت گیری دو حزب حاکم به دست می آید و در چه شرایطی تفاوت های فرهنگی به منازعات اجتماعی و سیاسی خواهد انجامید؟ گردآوری داده ها با مراجعه به منابع موجود و تحلیل آن با روش سناریونویسی آینده پژوهانه مبتنی بر توالی رویدادها انجام می شود و دست آخر پیامدهای هر یک از آن ها در عرصه فرهنگ و سیاست آمریکا تشریح می شود. به نظر نگارنده اگرچه راه عقلانی و عملیاتی تر، ادغام حداکثری نژادها در یک آمریکای جدید است، اما تداوم روند کنونی به سناریوی فروپاشی اجتماعی و سیاسی میل دارد.
  کلیدواژگان: لاتین تباران، ایالات متحده آمریکا، مهاجرت، شکاف نژادی، همسان سازی
|
 • Ehsan Shah Ghasemi * Pages 5-39
  iots of 2020 in many American cities and demonstrations and protests by anti-racist groups in this country once again drew public attention to the issue of racism in the US and its deep roots. Despite considerable changes in the recent decades, research shows that the US still suffers from racism, and race is still the source of deep problems in US society. “Race” will continue to be the source of social problems in the US for many years to come and any endeavor to show that America no longer suffers from racism tells us that race still matters. The present study draws on the data from a recent PEW study in the US, and after separating black and white respondents, compares perceptions of these two groups on different issues. Findings indicated that the race gap in the US is not limited to police misbehavior or economic equality and encompasses many other issues.
  Keywords: Racial Discrimination, United States, Social Gap, African-American
 • MohammadSadegh Koushki, Fereshteh Mir Hosseini * Pages 41-61

  In this article, after defining the concept of "expulsion" and determining its examples, the issue of the US presence in the Persian Gulf region is discussed. After Britain withdrew from the Persian Gulf in 1972, the United States emerged as the dominant power in the region. This presence emerged in various dimensions and levels and reached its peak after the war imposed by Saddam's regime against the Islamic Republic of Iran in the form of the maximum presence of the US military in this water area. The present article seeks to answer the question, "What are the layers and levels of US expulsion from the Persian Gulf region?" It should be said that in case of US expulsion from the Persian Gulf, the manner and nature of this withdrawal will depend entirely on the US presence in the region, especially in its southern margin. answering the question, the thre fold layers of the US presence in the region, including military presence, cultural hegemony, and presence as a supporter of the region's political systems, will be discussed. In fact, the expulsion of the United States from the region will be a function of the above three layers, and any plan to expel the United States from the region must be designed and implemented based on the above three levels.

  Keywords: Expulsion, Persian Gulf region, Layering, Attendance Levels
 • Seyyed Mohsen Mir Hosseini, AmirReza Emami *, Fatemeh Zare Pages 63-91

  After the Cold War and the collapse of the Soviet Union, the United States enhanced an undisputed power (hegemon) because of its superiority in power. In the 21st century, the global hegemonic position of the United States of America has confronted modern challenges due to global developments, international order, and changing international politics. In this regard, the critical question of the present study is whether, in the second decade of the present century, Has the United States maintained its position and power of hegemony? Findings showed the United States is no longer a hegemon. In terms of its power in the field of hard power, it still maintains a it’s leading position in the field of armed power, but in the field of economic power and comparing the economic growth of China, it is clear that the position of the US economy is more insecure than before. It is no longer considered the only superior power in this field. In the field of soft power and the sector of culture, there is a relative decline in education, and in the sector of values and legitimacy, because of US foreign policy based on "America First" and unilateral actions, the relative decline in a liberal hegemonic order based on democracy. And US security assurance, the US soft power sphere is relatively declining. As a result, it can be stated that the United States has seen a relative decline in its capabilities. The present study is descriptive/analytical research .

  Keywords: power, Global Hegemony, Decline, Hegemonic Order, United States
 • Hossein Ajorlou * Pages 93-109
  Foreign policy, especially in the field of action, is one of the signs and manifestations of the level of power and position of each actor in the structure of the international system, because it is generally adopted based on domestic, regional and international capabilities, capacities, restrictions and restrictions. This study seeks to answer the question of what position the new foreign policy of the United States of America defines for the country in the structure of the international system, considering the requirements and components of the foreign policy of a superpower in the structure of the international system. This article attempts to examine the position of the United States of America as a superpower in the structure of the international system by analyzing the actions and reactions, orientations, biases of the new foreign policy of this country and also using propositions and concepts derived from existing theories of international relations. And foreign policy that explains the position of actors in the hierarchy of power in the structure of the international system also,describing the requirements and components of a superpower and compare the new US foreign policy to examine its new position in the structure of the international system. Looking at US foreign policy, both in the short-term, medium-term and long-term goals, and in actions such as anti-institutional measures, reducing the power of international consensus through persuasion, reducing forward options, increasing passivity in important regional and international cases affecting The balance of power is witnessing developments that show the decline of the country's position in the structure of the international system from a systemic superpower and hegemony to the position of a major world power.
  Keywords: The superpower, the great power, the foreign policy, The structure of the international system, the United States of America
 • Abdollah Moradi *, Abbas Saeedi Faryadras Pages 111-135

  he post-Cold War US military strategy was in line with hegemony and environmental change, especially September 11th event, when neoconservatives embraced the concepts of absolute security, prevention, and pre-emptive warfare in the fight against terrorism in the West Asian region. There have been several developments. Subsequently, in US national security approaches, the issue of focusing more on the Asia-Pacific region was raised, and with liberal hegemony in Obama’s presidential period, multilateralism was emphasized. Trump's coming to power, in addition to his unconventional behavior with repulsion policies, raises the question of what the dimensions of the US government's grand approach are. With these definitions, the present study seeks to answer the question; what components of the US military-security strategy are during the Trump era to seek hegemony in the United States, in terms of principles, targeting, and definition of threats, by examining the strategic documents of the United States from 2017 to 2020. And executive measures. Therefore, the purpose of this study is to outline the framework of the US military-security strategy and to make meaningful the behaviors of this country in order to maintain hegemony. The hypothesis of the present study is that the US military-security strategy under Trump continues to be defined as a consistent principle in the US efforts to achieve hegemonic order in the international system and by reviving and maximizing the country's power in the event of a return to power. The US priority threat will be realized. Multilateral defense, rebuilding military power, indirect intervention, security trade, and redistribution of security spending have been the main executive policies to objectify this military-security strategy. The type of this applied research is descriptive-analytical research method with qualitative approach and library data collection method.

  Keywords: America, hegemony, Military Strategy, Strategic documents, international system
 • Mehdi Aminian * Pages 137-153
  The acceleration of Latin immigration to the United States due to identity differences with the ruling whites including their religious adherence to Catholicism, their collective bond and living in separate colonies, speaking their particular language, high fertility rate, bond With their original homeland and the efforts of their activists to win state and federal seats has raised concerns. Some observers and analysts hope they absorb to the prevailing political culture, while others cite the widening of the racial divide and the addition of Latinos to the black front as a prelude to the collapse of the US. Our question is: what are the scenarios for cultural and political change in America in the 2020s due to the increasing presence of Latinos? Under what conditions will a new capacity be gained for the two ruling parties to gain power, and under what circumstances will cultural differences lead to social and political conflicts? Data collection is done by referring to existing sources and analyzing it by futuristic scenario writing method of consecutive events, and finally the consequences of each of them in the field of US culture and politics are explained. in author’s view, although the more rational and practical way is to maximize racial integration in a new America, the continuation of the current trend tends to lead to a scenario of social and political collapse.
  Keywords: Latinos, USA, immigration, racial divide, assimilation