فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال پنجاه و دوم شماره 10 (پیاپی 70، دی 1400)
 • سال پنجاه و دوم شماره 10 (پیاپی 70، دی 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/28
 • تعداد عناوین: 14
|
 • پژمان سالاریه، مجتبی خوش روش*، رضا نوروز ولاشدی، علیرضا کیانی صفحات 2515-2527
  با توجه به پیشرفت فناوری و افزایش روزافزون جمعیت در دنیا لزوم شناخت و توجه به پدیده تغییر اقلیم امری اجتناب ناپذیر است. هدف از پژوهش بررسی تغییرات عملکرد گیاه ذرت برای سال های آتی در شهرستان گرگان به همراه تغییر تاریخ کشت می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل گیاهی WOFOST در شهرستان گرگان بر اساس تیمارهای مختلف کم آبیاری و تاریخ های مختلف کشت به بررسی عملکرد دانه گیاه ذرت سینگل کراس دیر رس برای شرایط آینده پرداخته شد. تیمارهای آبیاری شامل 100 درصد (T1)، 75 درصد (T2) و 50 درصد (T3) آب مورد نیاز گیاه می باشد. به این منظور با کمک مدل آماری SDSM و مدل گردش عمومی جو HadCM3 برای تمام سناریوهای گزارش پنجم ریزمقیاس نمایی در دو دوره سی ساله آتی (2050-2020 و 2080-2050) انجام شد. برای واسنجی مدل SDSM از داده های دوره 1980-1995 و برای صحت سنجی از داده های دوره 1995-2010 استفاده شد. مدل WOFOST توسط داده های اندازه گیری سال 1391 واسنجی و  بعد از آن برای صحت سنجی از داده های سال 1392 استفاده شد. شاخص های آماری جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، شاخص سازگاری (d)، ضریب کارایی مدل (E)، ضریب تبیین (R2) و ضریب باقی مانده (CRM) مربوط به شبیه سازی عملکرد دانه در مرحله واسنجی به ترتیب برابر 217/0 تن بر هکتار، 97/0، 94/0، 93/0 و 15/0 و در مرحله صحت سنجی به ترتیب برابر 241/0 تن بر هکتار، 98/0، 93/0، 96/0و  14/0 به دست آمد. اعداد به دست آمده نشان دهنده کارایی خوب مدل WOFOST می باشد. همچنین برای چهار تاریخ کشت مختلف در سه تیمار  T1، T2و T3 عملکرد گیاه ذرت شبیه سازی شد. در دوره 2050-2020 کم ترین عملکرد در تیمارT3  تحت سناریوی RCP8.5 در تاریخ 12 خرداد به مقدار 3/4 تن بر هکتار پیش بینی شد که نسبت به دوره پایه 81/32 درصد کاهش دارد. در دوره 2080-2050 کم ترین عملکرد در تیمارT3  تحت سناریوی RCP8.5 در تاریخ 12 خرداد به مقدار 3/3 تن بر هکتار پیش بینی شد که نسبت به دوره پایه 43/48 درصد کاهش دارد. بهترین زمان تاریخ کشت برای گیاه ذرت در شهرستان گرگان 2 تیر می باشد که از این نتایج می توان برای مدیریت بهتر کشت و آبیاری در شهرستان گرگان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مدل SDSM، ریزمقیاس نمایی، Hadcm3، عملکرد دانه
 • پریسا مشایخی* صفحات 2529-2538
  در پژوهش حاضر سه روش حل عددی معکوس، تابع انتقالی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، آزمایش نفوذ آب به خاک از طریق استوانه های دوگانه در سه منطقه از استان اصفهان با بافت های مختلف خاک انجام شد. در هر منطقه نمونه های دست خورده و دست نخورده خاک از سه عمق) 10-0، 30-10 و 60-30 سانتی متر برداشت شده و ویژگی های مختلف فیزیکی و هیدرولیکی خاک در این نمونه ها اندازه گیری شد. در این پژوهش، برای برآورد پارامترهای هیدرولیکی به روش معکوس از نرم افزار HYDRUS-2D/3D استفاده شد. برای ارزیابی روش های مذکور از شاخص های ضریب همبستگی پیرسون (r)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSD)، اختلاف میانگین ها (MSD) و قدر مطلق خطای میانگین ها (MD) استفاده شد. نتایج نشان داد که روش حل معکوس یک روش قابل اعتماد برای تعیین پارامترهای هیدرولیکی خاک در مقیاس میدانی است. بر اساس ارزیابی های آماری صورت گرفته، منحنی مشخصه رطوبتی برآوردشده به روش حل معکوس با منحنی مشخصه رطوبتی به دست آمده از طریق برازش مدل ونگنوختن بر داده های اندازه گیری شده، همخوانی بسیار خوبی داشت. بیشترین مقدار ضریب تبیین (R2) بین میزان رطوبت حجمی اندازه گیری و برآورد شده در روش حل عددی معکوس مشاهده شد (9363/0= R2) و بعد از آن به ترتیب رطوبت حجمی برآوردشده با نرم افزار Rosetta (8629/0= R2) و تابع انتقالی قربانی دشتکی و همایی (8401/0= R2) قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: پارامترهای هیدرولیکی خاک، توابع انتقالی، شبکه عصبی، مدلسازی معکوس
 • سهیلا سیفی، سعیدرضا خداشناس*، ابوالفضل مساعدی صفحات 2539-2553

  با توجه به تغییراتی که در مقدار بارندگی و دمای مناطق طی دهه های اخیر به دلیل گرمایش جهانی اتفاق افتاده است، بررسی وضعیت تغییرات زمانی رسوب انتقالی در رودخانه ها ضروری می باشد. در تحقیق حاضر تغییرات رسوب ورودی به مخزن سد طرق تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم با استفاده از داده های دوره پایه (2000-1980) در دوره 2076-2056 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا از برون داد پنج مدل اقلیمی BCC-CSM-1-1، GFDL-ESM2M، IPSL-CS5A-IR، MICRO-ESM-CHEM و MRI-CGCM3 و اجرای گروهی آن ها تحت 2 سناریوی انتشارRCP2.6  و RCP8.5  استفاده شد. جهت شبیه سازی جریان ورودی به مخزن سد نیز از مدل بارش-روانابIHACRES  و جهت ارزیابی تغییرات رسوب از منحنی سنجه رسوب استفاده گردید. نتایج شبیه سازی جریان در دوره پایه (2000-1980) حاکی از آن بود که مدل IHACRES توانایی خوبی در شبیه سازی جریان ماهانه در حوضه مورد مطالعه دارد. نتایج بررسی سناریوهای مختلف تغییراقلیم نشان داد که میزان بارش در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت سناریوی RCP2.6 به میزان 25/7 درصد افزایش و تحت سناریوی RCP8.5 به میزان 24/1 درصد کاهش می یابد. هر دو سناریو به طور مشترک روندی افزایشی را برای دمای متوسط پیش بینی کردند. اما شیب این افزایش تحت سناریوی RCP8.5 بیشتر از RCP2.6  بود. نتایج نشان داد که با توجه به تغییرات بارش و دما، مقدار دبی در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت سناریوی RCP2.6 افزایشی معادل 63/13 درصد و تحت سناریوی RCP8.5 کاهشی معادل 55/22- درصد خواهد داشت. همچنین این تحقیق نشان داد که میزان تغییرات سالانه بار معلق رسوب ورودی به مخزن سد طرق در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت سناریوی RCP2.6 افزایشی معادل 58/11 درصد و تحت سناریوی RCP8.5 کاهشی 32/25- درصد خواهد داشت.

  کلیدواژگان: حوضه آبریز سد طرق، رسوب معلق، رواناب، تغییر اقلیم، IHACRES
 • فاطمه جعفری صیادی، محمدعلی غلامی سفیدکوهی*، همت الله پیردشتی، مجتبی خوش روش صفحات 2555-2567

  با توجه به نقش کلیدی محصول برنج در تامین امینت غذایی و اشتغال زایی در کشور، دست یابی به اطلاعات به هنگام عملکرد و بهره وری زمین های شالیزاری می تواند راهبردهای مهمی را به منظور برنامه ریزی فعالیت هایی مانند برداشت، ذخیره سازی، بازاریابی و مدیریت منابع و نهاده ها فراهم نماید. هدف پژوهش حاضر، برآورد عملکرد و تعیین بهره وری آب شالیزارهای شمال شهرستان ساری با استفاده از داده های ماهواره لندست 8 و لایسمتر نوع N است. به این منظور، پس از انجام تصحیح های اتمسفریک و رادیومتریک تصاویر ماهواره ای در دوره رشد برنج، شاخص های گیاهی NDVI، SAVI و RGVI به دست آمد. با استفاده از این شاخص ها رابطه رگرسیونی مناسب با عملکرد برنج ایجاد شد. همچنین، با پایش مداوم شالیزارها و نصب لایسیمتر نوع N داده های مربوط به آب مصرفی و تبخیر- تعرق برنج اندازه گیری شد. در نهایت، نقشه بهره وری آب برنج در منطقه مورد مطالعه با تلفیق داده های سنجش از دور (عملکرد) و مزرعه ای (آب مصرفی و تبخیر-تعرق) به دست آمد. نتایج نشان داد، شاخص های گیاهی در مرحله پنجه زنی بیشترین همبستگی را با میزان عملکرد گیاهی برنج دارند و در صورتی که، برآورد عملکرد با استفاده از داده های سنجش از دور مدنظر باشد، شاخص های گیاهی در مرحله پنجه زنی باید مورد استفاده قرار گیرد. در میان شاخص های گیاهی، شاخص SAVI بهترین همبستگی (94/0=r) را با عملکرد داشته و نقشه عملکرد حاصل از این شاخص گیاهی برای تهیه نقشه بهره وری آب بر مبنای آب مصرفی شالیزار و تبخیر- تعرق گیاه برنج مورد استفاده قرار گرفت. میانگین بهره وری با استفاده از شاخص SAVI، 63/0 کیلوگرم بر مترمکعب و میانگین بهره وری اندازه گیری شده 68/0 کیلوگرم بر مترمکعب بود. یافته ها نشان می دهد سنجش از دور حاوی اطلاعات مفیدی برای تهیه نقشه عملکرد گیاهی و بهره وری آب در اراضی شالیزاری بوده و از پتانسیل خوبی برای استفاده درکشاورزی دقیق و هوشمند برخوردار است.

  کلیدواژگان: آب مصرفی برنج، لندست 8، شاخص های گیاهی
 • علی سعدیان، حسین شفیع زاده مقدم* صفحات 2569-2580
  حوضه کرخه یکی از مهم ترین حوضه های آبریز ایران از نظر مدیریت منابع آب و اراضی کشاورزی می باشد جاییکه بزرگترین سد خاکی ایران و خاورمیانه در آن قرار گرفته است. تغییرات کاربری اراضی در این حوضه از اهمیت استراتژیک زیادی برخوردار است چرا که به عنوان سبد غذایی ایران محسوب می شود. در تحقیق حاضر، با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست و روش طبقه بندی جنگل تصادفی در پلتفرم گوگل ارث انجین، تغییرات کاربری اراضی حوضه کرخه در سال های 1990 و 2020 استخراج و بررسی شده است. در این بررسی، تغییرات 11 کلاس جنگل، درختچه زار، مرتع، کشاورزی آبی، کشاورزی دیم، باغ، زمین بایر، پهنه آبی، تالاب، شهری و پوشش گیاهی ساحلی مورد ارزیابی قرار گرفته است که بیشترین مساحت منطقه را کلاس های مرتع و بایر در بر می گیرند. در این تحقیق، فرآیند طبقه بندی برای هر سین تصویر لندست در حوضه کرخه به صورت جداگانه انجام گرفته است و در نهایت تمامی سین ها باهم موزاییک شده است. با استفاده از این روش، اکثر تصاویر موجود در یک سین مورد استفاده قرار می گیرد و سری زمانی شاخص های مختص هر کاربری در هر سین برای طبقه بندی استفاده می شود که موجب دست یابی به نتایج دقیق تر نسبت به روش طبقه بندی کل منطقه به صورت یک جا، می گردد. نتایج نشان می دهد مناطق شهری 133 درصد، پهنه های آبی 149 درصد، باغ 163 درصد، حاشیه رودخانه ها 39 درصد، کشاورزی آبی 122 درصد، تالاب 10 درصد و کشاورزی دیم 34 درصد افزایش داشته، درحالیکه جنگل 22 درصد، زمین های بایر 20 درصد و درختچه زار 20 درصد کاهش داشته اند. در نتیجه، این آمار نشان دهنده گسترش کشاورزی و از بین رفتن زمین های مرتعی می باشد. در فرآیند صحت سنجی تصاویر طبقه بندی شده، دقت کل و ضریب کاپای به ترتیب 96% و 95% برای سال 1990 و 94% و 93% برای سال 2020 به دست آمد که این مقادیر نشان دهنده ی دقت مناسب طبقه بندی انجام شده و اعتبار نتایج این تحقیق می باشد.
  کلیدواژگان: حوضه آبریز کرخه، کاربری اراضی، گوگل ارث انجین، جنگل تصادفی
 • محمد عسگری، محسن جوانمیری پور، وحید اعتماد*، عبدالمجید لیاقت، سلمان زارع صفحات 2581-2594

  گسترش فضای سبز و جنگل کاری ها در مناطق خشک و نیمه خشک همواره با کمبود آب مواجه بوده و استفاده از گونه هایی با نیاز آبی کمتر همواره یک سیاست اجرایی در این مناطق بوده است. هدف از این مطالعه برآورد نیاز آبی گونه های افرای سیاه و کاج تهران، به عنوان گونه های مهم مورد استفاده در فضای سبز مناطق خشک، در فضای باز و گلخانه است. برای انجام این مطالعه در ابتدا ظرفیت زراعی خاک، حد مجاز تقلیل رطوبت و نیاز آبی و دور آبیاری نهال ها مشخص شد. سپس، نهال های مورد مطالعه تحت تنش های آبی دو، چهار و شش روز بعد از فرا رسیدن نقطه حد مجاز تقلیل رطوبت، قرار گرفتند. نتایج نشان داد میانگین قطر و ارتفاع گونه ی کاج تهران در آغاز دوره مطالعه در فضای باز به ترتیب 5/6 و 9/45 و در گلخانه 6/5 میلی متر و 46 سانتی متر بود. همچنین میانگین قطر و ارتفاع گونه ی افرا سیاه در آغاز دوره مطالعه در عرصه به ترتیب 7/7 و 97 و در گلخانه 9 میلی متر و 80 سانتی متر بود. این مقادیر در پایان دوره مطالعه برابر با 2/10 و 8/111،  52 و 111 برای فضای باز و 7/6 و 13، 3/52 و 1/104 برای گلخانه بود. در گونه های کاج تهران و افرای سیاه سریع ترین زمان رسیدن به نقطه ی حد مجاز تقلیل رطوبت، به ترتیب هفت و چهار روز در گلخانه و نه و شش روز در فضای باز بود. بیشترین رطوبت مصرفی کاج تهران در گلخانه و فضای باز در روز 19 تا 20 خرداد و در روز اول تا دوم اردیبهشت برابر با 14/14 و 13/6 درصد رطوبت حجمی، 97/10 و 3/4 درصد رطوبت وزنی بود. بیشترین رطوبت مصرفی افرای سیاه در گلخانه و فضای باز در روز 21 تا 22 اردیبهشت و در روز 18 تا 19 مرداد ماه برابر با 58/11 و 03/4 درصد رطوبت حجمی، 81/8 و 9/2 درصد رطوبت وزنی بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که گونه ی کاج تهران به عنوان یک گونه ی همیشه سبز، بیشترین بردباری را در برابر کمبود آب داراست و کمترین نیاز آبی را نسبت به گونه افرای سیاه داشت. با آگاهی نسبت به مقادیر نیاز آبی و دور آبیاری گونه های موجود در فضای سبز کلان شهرها، علاوه بر صرفه جویی اقتصادی در مصرف آب، می توان به توسعه ی نوین آبیاری در این مناطق که مواجه با بحران آب هستند، اهتمام ورزید.

  کلیدواژگان: تبخیر تعرق، تنش آبی، جنگل کاری، حد مجاز تخلیه رطوبتی، نیاز آبی
 • مهسا عزیزی یگانه، علی اصغر شهابی*، علی عبادی، وحید عبدوسی صفحات 2595-2606
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر بستر کشت و عنصر سیلیسیوم بر عملکرد و اجزا آن در توت فرنگی رقم سلوا تحت کشت بدون خاک، در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال 1397 انجام شد. آزمایش در قالب طرح اسپیلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار تحت شرایط گلخانه اجرا گردید. تیمار اصلی بستر کشت در چهار سطح مخلوط حجمی شامل 50 درصد پرلیت و 50 درصد پیت ماس، 70 درصد پرلیت و 30 درصد پیت ماس، 50 درصد پرلیت و 50 درصد ورمی کمپوست و 70 درصد پرلیت و 30 درصد ورمی کمپوست و تیمار فرعی کاربرد سیلیسیوم در سه سطح (صفر، 50  و 100 میلی گرم در لیتر) همراه با محلول غذایی در پای بوته های توت فرنگی رقم سلوا اعمال شد. نتایج نشان داد که بستر ورمی کمپوست به دلیل افزایش شوری باعث کاهش معنی دار عملکرد و اجزا آن شد ولی تاثیر شوری روی صفات متفاوت بود. کاربرد سیلیسیوم با غلظت 50 میلی گرم در لیتر بیشترین مقدار عملکرد، تعداد کل میوه، تعداد برگ، شاخص کلروفیل، ویتامین ث و وزن تر و خشک ریشه و کمترین اسید میوه و گل بدون میوه را نسبت به شاهد داشت که تاثیر آن به ترتیب 01/7، 91/4، 33/6، 64/3، 87/8، 9/4 ،9، 71/10، 67/4 درصد بیشتر از تیمار بدون کاربرد سیلیسیوم بود. با توجه به نتایج این آزمایش با کاربرد غلظت 50 میلی گرم در لیتر سیلیسیوم در محلول غذایی کشت بدون خاک توت فرنگی رقم سلوا می توان بدون کاهش عملکرد به جای استفاده از بستر پیت ماس وارداتی با پرلیت از بستر ورمی کمپوست داخلی با پرلیت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بستر کشت، کشت بدون خاک، سیلیسیوم، توت فرنگی
 • راضیه دریایی، سید علی اکبر موسوی*، رضا قاسمی، مسعود ریاضی صفحات 2607-2621
  لزوجت و ثابت دی الکتریک متفاوت در آلاینده های نفتی سبب برهمکنش های فیزیکی-شیمیایی در سیستم الکترولیت سیال منفذی و به دنبال آن ایجاد تغییراتی در ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک می شود. مقاومتبرشیخاکسطحییکی از مهمترین ویژگیهای مکانیکی موثر در تخمین و اندازهگیریفرسایش خاک به عنوان یک مشکل جهانی است. مقاومت فروروی (نفوذی) نیز یکی دیگر از ویژگی های مکانیکی مهم خاک است که عملیات خاک ورزی، رشد گیاه و فعالیت های زیستی خاک را تحت تاثیر قرار داده و نقشمهمی در جوانه زنی بذر، رشد و توسعه ریشهگیاه و تولیدمحصول دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد مقادیر صفر، 5/1، 3 و 5/4 درصد سه نوع فراورده ی نفتی شامل نفت خام، نفت سفید و گازوییل بر مقاومت برشی و نفوذی سه خاک آهکی با بافت لوم رسی، ماسه لومی و لوم ماسه ای انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین مقاومت برشی در خاک های ماسه لومی و لوم ماسه ای در مقایسه با خاک لوم رسی به طور معنی داری و به ترتیب به میزان حدود 100 و 35 درصد و مقاومت نفوذی در خاک ماسه لومی در مقایسه با خاک های لوم رسی و لوم ماسه ای به طور معنی داری و به ترتیب به میزان حدود 83 و 88 درصد کمتر بود. میانگین مقاومت برشی در خاک های ترکیب شده با نفت سفید و گازوییل نیز در مقایسه با خاک های ترکیب شده با نفت خام به طور معنی داری و به ترتیب به میزان حدود 17 و 15 درصد و مقاومت نفوذی نیز به ترتیب به میزان حدود 61 و 53 درصد بیشتر بود. به طور کلی کاربرد مقادیر 5/1، 3 و 5/4 درصد مواد نفتی مورد نظر سبب افزایش معنی دار مقاومت برشی خاک به ترتیب به میزان حدود 58، 47 و 14 درصد و همچنین سبب افزایش معنی دار مقاومت نفوذی خاک به میزان حدود 2 برابر در همه ی موارد و در مقایسه با نمونه های شاهد شد.
  کلیدواژگان: ماسه لومی، لوم رسی، نفت سفید، نفت خام، گازوئیل
 • سید مرتضی مرادیان وفایی، امیر سلطانی محمدی*، عبدعلی ناصری، پیتر وان اوئل صفحات 2623-2635

  شناسایی مقدار آب مورد استفاده برای تولید محصولات کشاورزی دارای اهمیت بالایی بوده و ارزیابی آن می تواند در شناخت و ارایه راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی بسیار موثر باشد. در این تحقیق به منظور بررسی وضعیت مصرف آب گیاه نیشکر در استان خوزستان به ازاء محصول تولیدی، از شاخص ردپای آب در دو مزرعه 25 هکتاری (زهکشی آزاد و زهکشی کنترل شده) از واحد کشت و صنعت سلمان فارسی استفاده گردید. همچنین با استفاده از اطلاعات برداشت شده و موجود، مدل آکواکراپ واسنجی و چهار سناریوی آبیاری (100I1=،115I2=، 85I3= و 70I4= درصد نیاز آبی) اجرا و بر اساس نتایج حاصله شاخص ردپای آب مجددا محاسبه شد. نتایج نشان داد مقدار آب مورد نیاز برای تولید نیشکر در مزرعه با زهکشی آزاد 258 متر مکعب بر تن بود که از این مقدار 12% را آب سبز، 72% آب آبی و 16% را آب خاکستری به خود اختصاص دادند. با استفاده از زهکش کنترل شده این مقدار به 222 متر مکعب بر تن کاهش یافت که سهم آب سبز، آبی و خاکستری به ترتیب 16، 69 و15 درصد بودند. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد در سناریوی I1 و I2 شاخص ردپای آب در زهکش کنترل شده 18 درصد کمتر از زهکشی آزاد است. این مقدار برایI3  و I4 نیز در زهکشی کنترل شده به ترتیب 18 و 19 درصد کمتر از زهکشی آزاد تعیین شد. مقایسه نتایج نشان داد در حالت زهکشی کنترل شده و تامین 85% نیاز آبی گیاه، شاخص ردپای آب نسبت به حالت معمول (که در حال اجرا می باشد) 23 درصد کاهش می یابد که بهترین گزینه در بین سناریوهای بررسی شده می باشد.

  کلیدواژگان: شاخص ردپای آب، زهکشی، کنترل شده، نیشکر، آکواکراپ
 • میثم نوری، رسول ایلخانی پور زینالی*، امیرحسین عظیمی صفحات 2637-2649
  در مطالعه حاضر توسعه آبشستگی در اثر جت های دیواره ای وارده در آب جاری در قوس 90 درجه مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه تاثیر جریان های ثانویه، دو موقعیت برای جت در دیواره خارجی در نظر گرفته شد (1) شروع قوس (o0) و (2) انتهای قوس (o90). پارامترهای مطالعه شده عبارت اند از: عدد فرود فلوم (Ff)، عدد رینولدز جت (Rj) و نسبت استغراق جت (H/do). نتایج نشان داد تحت تاثیر جریان در فلوم، مسیر جت و پروفیل آبشستگی به سمت جریان فلوم انحراف پیدا می کنند. با افزایش Rj، ارتفاع پشته رسوبی (hm) و حداکثر عمق آبشستگی (ds) افزایش می یابد. در اثر جریان های ثانویه،  ds در انتهای قوس به اندازه قطر نازل (do1) از ds برای جت در شروع قوس بزرگ تر می باشد. هم چنین برای 36000 < Rj، توسعه آبشستگی در جهت جت (ys/B) می تواند موجب انسداد کانال شود که برای 121/0 > Ff  انسداد کانال محتمل‎ تر می باشد. یافته ها نشان می دهد با افزایش نسبت سرعت جریان فلوم به سرعت جت (r) ، توسعه پروفیل آبشستگی در جهت جریان فلوم (xs/do) افزایش می یابد و می تواند تا do100پیشروی داشته باشد. برای 06/0 > r ، با کاهش سرعت جریان فلوم، ys/B  افزایش می یابد و برای 06/0 < r ، افزایش سرعت جریان فلوم موجب گسترش پیشروی جت در عرض کانال می شود. علاوه بر این، 06/0 = r  به عنوان نقطه ای با کم ترین تاثیر جت وارده بر کانال معرفی شد که می تواند در طراحی تخلیه فاضلاب ها مورد استفاده قرار گیرد. در پایان نیز روابطی با دقت قابل قبول برای پیش بینی پروفیل آبشستگی در طول و عرض فلوم ارایه گردید.
  کلیدواژگان: جت دیواره ای، جت مستغرق، جریان متلاطم، قوس کانال، آبشستگی موضعی
 • محمد شبانی، رضا میرزایی*، فرهاد خسروی بیژائم، سید محمدرضا خلیل نژاد صفحات 2651-2664

  در طول تاریخ، معماران همواره آب را به درون بناها دعوت کرده اند. عنصر آب، چنان در ساخت ترکیب بناها وارد شده که عملا نمی توان آن را از معماری جدا دانست و بدون آن فضاها بی جان و خشک جلوه می کنند. این معنای بلند، نیازمند ارج نهادن، بروز و جلوه گری در فرهنگ و معماری امروز ما دارد تا غبار کهنگی و تعلق به گذشته از چهره آن زدوده شود؛ اما چگونگی تحقق آن نیازمند تامل و تحقیق است. افزون بر آن، با توجه به کمبود آب در ایران و به ویژه در بیرجند، لازم است توجه ویژه و هنرمندانه ای به این عنصر حیاتی شود و قدر و ارزش آن بیش ازپیش برای همگان معرفی شود. هدف از این پژوهش، تبیین رفتار آب در شکل گیری نظام باغ سازی بیرجند با بهره گیری از روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسانه و پاسخگویی به این پرسش ها است: آیا آب در نگاه معماران در نظام باغ سازی بیرجند از اهمیتی برخوردار بوده است؟ آیا آب به لحاظ ابعاد فرآیندی، عملکردی و محیطی می تواند مخاطبان را به خیزش و لذت روحی و روانی در نظام باغ سازی وادار سازد؟ بدین منظور، داده های مورد نیاز با نمونه گیری هدفمند و مصاحبه ژرف با پنج نفر از متخصصان، خبرگان و افراد ماهر در حوزه مورد پژوهش (معماری و میراث فرهنگی) که در نظام باغ سازی بیرجند تجربه بالای 15 سال داشته و با نظام با باغ سازی بیرجند آشنایی کامل داشتند، جمع آوری شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها، پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رفتار آب 82/0 و پرسشنامه نظام باغ سازی 86/0 محاسبه شد که نشان از پایایی پرسشنامه ها دارد. سپس تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Maxqda صورت گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد (05/0> P) که نه تنها آب در نگاه معماران در نظام باغ سازی بیرجند از اهمیت برخوردار است بلکه آب به لحاظ ابعاد فرآیندی، عملکردی و محیطی می تواند مخاطبان را به خیزش و لذت روحی روانی در نظام باغ سازی وادار سازد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که نظام سنتی تامین و گردش آب در باغ های تاریخی حفظ شود، کارکردهای آب در باغ شامل منظر کشاورزی احیا شود و سعی بر این نباشد حال که منظر کشاورزی اهمیت گذشته را ندارد، آب کارکردهای غیر اصیلی در باغ ها پیدا کند.

  کلیدواژگان: آب و معماری، نظام توزیع آب، تمدن های آب، نظام های سنتی
 • محمد لطفی، غلامعلی کمالی*، امیرحسین مشکوتی، وحید ورشاویان صفحات 2665-2677

  تاثیر تغییر اقلیم به عنوان مهمترین عامل موثر بر کشاورزی و به خصوص کشت دیم، مدیریت این منابع را در آینده با چالش همراه ساخته است. این مطالعه تلاش دارد تاثیر تغییر اقلیم را بر مقدار عملکرد و طول مراحل فنولوژی گندم دیم در غرب ایران مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از دو مدل ریزمقیاس نمایی SDSM و LarsWG برای شبیه سازی اقلیم در دوره 30 ساله آتی استفاده شد. برای مدلسازی عملکرد و مراحل فنولوژی نیز از دو مدل AquaCrop و DSSAT در دوره پایه و دوره آتی با لحاظ نمودن سه سناریوی اقلیمی RCP 6/2، 5/4 و 5/8 استفاده شد. نتایج نشان داد کارایی مدل AquaCrop در مقایسه با DSSAT جهت پیش بینی عملکرد بهتر بوده و خطای کمتری دارد؛ به طوری که مقدار ضریب تبیین داده های مشاهداتی و شبیه سازی شده در دوره پایه با مدل AquaCrop در ایستگاه های کرمانشاه، سنندج و ایلام به ترتیب 86/0، 64/0 و 89/0 و ضریب RMSE  به ترتیب 6/198، 6/274 و 0/192 کیلوگرم در هکتار است. در صورتی که در مدل DSSAT مقدار ضریب تبیین به ترتیب 90/0، 11/0 و 82/0 و ضریب RMSE نیز به ترتیب 9/211، 1/288 و 238 کیلوگرم در هکتار است. نتایج کلی نشان می دهد در مدل ریزمقیاس نمایی LarsWG با مدل زراعی AquaCrop و DSSAT کمترین عملکرد برای ایستگاه های کرمانشاه، سنندج و ایلام به ترتیب در سناریوی 5/8، 5/4 و 5/8 و بیشترین عملکرد در سناریوی 6/2، 6/2 و 5/4 به دست می آید که نشان دهنده کاهش عملکرد در سناریوی افزایش دما و افزایش دی اکسیدکربن است. این در حالی است که در مدل ریزمقیاس نمایی SDSM بیشترین عملکرد گندم دیم عمدتا در سناریوهای 5/4 و 5/8 بوده و کمترین عملکرد در سناریوی 6/2 خواهد بود که با نتایج مدل LarsWG متفاوت است. با توجه به این نتایج می توان بیان کرد نوع مدل ریزمقیاس نمایی و مدل زراعی می تواند در نتایج به دست آمده موثر باشد.

  کلیدواژگان: گندم دیم، عملکرد، RCP، تغییر اقلیم
 • یحیی کوچ*، مهرداد زرافشار، ذکریا پرندوش صفحات 2679-2692
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر شدت های مختلف تخریب (کم، متوسط و زیاد) رویشگاه بر ویژگی های زیستی خاک، به عنوان شاخص های اصلی سلامت خاک، در جنگل خانیکان نوشهر انجام شد. بدین منظور از هر یک از شدت های مختلف تخریب، 12 نمونه خاک سطحی (عمق 10-0 سانتی متری) به آزمایشگاه انتقال داده شد. همچنین، به منظور سنجش لایه بندی ماده آلی، نمونه های خاک علاوه بر عمق 10-0 سانتی متری از عمق 20-10 سانتی متری هم گرفته شد. به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تفاوت آماری معنی دار مشخصه های مورد مطالعه در شدت های مختلف تخریب رویشگاه از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه در قالب طرح کاملا تصادفی و برای بررسی روابط چندگانه از تجزیه به مولفه های اصلی استفاده شد. مطابق با نتایج، بیشترین زی توده های درشت ریشه و ریزریشه، تعداد و زی توده های کرم های خاکی اپی ژییک ها و آنسییک ها، تعداد و زی توده کل کرم های خاکی، جمعیت کنه ها، پادمان ها، نماتدها، پروتوزویرها، باکتری ها و قارچ ها، زیتوده های میکروبی نیتروژن و فسفر و فعالیت آنزیم های (اوره آز، اسید فسفاتاز، آریل سولفاتاز و اینورتاز) خاک در رویشگاه هایی با شدت تخریب کم مشاهده شد. تعداد و زی توده اندوژییک ها تفاوت آماری معنی داری را در بوم سامانه های مورد مطالعه نشان نداده اند، در حالی که رویشگاه هایی با شدت های تخریب کم و متوسط دارای بیشترین مقادیر تنفس پایه، تنفس برانگیخته و زیتوده میکروبی کربن خاک بوده اند. نتایج تجزیه به مولفه های اصلی حاکی از آنست که شاخص های حاصل خیزی (نسبت کربن به نیتروژن و فسفر قابل جذب، کلسیم و منیزیم قابل جذب، پتاسیم قابل جذب) و محتوی رس خاک به ترتیب بیشترین تاثیر را بر شاخص های زیستی خاک داشته اند که تحت تاثیر مدیریت رویشگاه می باشند.
  کلیدواژگان: رویشگاه جنگلی، ویژگی های خاک، گروه های بوم شناختی کرم خاکی، فعالیت های میکروبی و آنزیمی
 • علی رئیسی*، سعیده ایزدی صفحات 2693-2707

  روندیابی سیل یکی از موضوعات مهم و اساسی در مدیریت سامانه های منابع آب و مهندسی کنترل سیل می باشد. مدل ماسکینگام از معروف ترین و پرکاربردترین روش های روندیابی هیدرولوژیکی است. روش ماسکینگام خطی، علاوه بر اینکه از دقت مناسبی برخوردار است، نسبت به روش های هیدرولیکی و روش های ماسکینگام غیرخطی ساده تر و کم هزینه تر است. در این تحقیق روش ماسکینگام خطی چندبازه ای با ملحوظ داشتن دبی جانبی به منظور افزایش دقت و کارایی محاسبات روش معمول ماسکینگام، معرفی و ارایه شده است. در این روش، رودخانه مورد بررسی به چند بازه کوچک تر تقسیم شده و سپس روندیابی ماسکینگام به صورت مجزا و پی درپی روی هر یک از بازه ها به گونه ای اجرا شد که هیدروگراف سیل ورودی در هر بازه همان هیدروگراف سیل خروجی حاصل از محاسبات ماسکینگام در بازه قبلی باشد. در این تحقیق علاوه بر متغیرهای  و  به عنوان پارامترهای تصمیم، متغییر  تحت عنوان ضریب دبی جانبی و متغیر ، به عنوان تعداد بازه های تقسیم بندی، نیز در نظر گرفته شد که برای تعیین مقادیر بهینه آنها، الگوریتم بهینه سازی شکارچیان دریایی مورد استفاده قرار گرفت. به کارگیری روش مذکور، به ترتیب کاهش 70 و 73 درصدی مجموع مربع انحرافات () بین جریان های خروجی مشاهده شده و محاسبه شده سیل های Wilson و رودخانه Wye را نسبت به حالت تک بازه ای به همراه داشته است، که حاکی از دقت بالای ماسکینگام چندبازه ای نسبت به نوع تک بازه ای است. علاوه براین روش ماسکینگام چند بازه ای بر روی سه واقعه سیلاب رودخانه کارون مورد ارزیابی قرار گرفت، که معیارهای ارزیابی محاسبه شده همه نشان از دقت بسیار بالای روش مذکور و الگوریتم شکارچیان دریایی دارد.

  کلیدواژگان: روندیابی سیل، ماسکینگام خطی چندبازه ای، الگوریتم شکارچیان دریایی، دبی جانبی
|
 • Pezhman Salarieh, Mojtaba Khoshravesh *, Reza Norooz Valashedi, Alireza Kiani Pages 2515-2527
  Given the advancement of technology and the growing population in the world, the need to recognize and pay attention to the phenomenon of climate change is inevitable. The purpose of this study is to investigate the changes in maize yield for future years in Gorgan with a change in planting date. In this research, the grain yield of maize SC late maturing for future conditions was investigated using WOFOST model in Gorgan city based on different deficit irrigation treatments and different planting dates. Irrigation treatments including 100% (T1), 75% (T2) and 50% (T3) of water requirement. For this purpose, using SDSM statistical model and HadCM3 general circulation model for all scenarios, the fifth microscale report was performed in the next two thirty-year periods (2020-2050 and 2050-2080). Data for the period 1980-1995 were used to calibrate the SDSM model and data for the period 1995-2010 were used for validation. The WOFOST model was calibrated by the measurement data of 1391 and then the data of 1392 were used for validation. Statistical indices of root mean square error (RMSE), compatibility index (d), model efficiency coefficient (E), explanation coefficient (R2) and residual coefficient (CRM) related to grain yield simulation in calibration period was equal to 0.217 tons per hectare, 0.97, 0.94, 0.93 and 0.15, respectively and in the validation period, was obtained 0.241 tons per hectare, 0.98, 0.93, 0.96 and 0.14, respectively. The numbers obtained indicate the good performance of the WOFOST model. Also, the maize grain yield was simulated for four different planting dates in three treatments of T1, T2 and T3. In the period 2020-2050, the lowest yield was predicted 4.3 tons per hectare in T3 treatment under the RCP8.5 scenario on 2 June, which is a decrease of 32.81% compared to the base period. In the period 2050-2080, the lowest yield was predicted 3.3 tons per hectare in T3 treatment under the RCP8.5 scenario on 2 June, which is a decrease of 48.43% compared to the base period. The best planting date for corn in Gorgan city is June 23, which can be used for better management of cultivation and irrigation in Gorgan.
  Keywords: SDSM model, Downscaling Model, Hadcm3, Grain yield
 • Parisa MASHAYEKHI * Pages 2529-2538
  In the present study, three methods of the inverse numerical solution, transfer function, and artificial neural network for estimating soil hydraulic parameters were evaluated. A Double-ring infiltration experiment was conducted in three sites with different soil textures with three replications. Disturbed and undisturbed soil samples were also collected from three depths (0−10, 10−30, and 30−60 cm) for each soil, and some soil physical properties were measured. In this study, HYDRUS- 2D/3D software was used for inverse estimating of hydraulic parameters. The accuracy and reliability of the predictions were evaluated by the mean difference (MSD, m3 m-3), the value of mean differences (MD, m3 m-3), the mean and the standard deviation of the root of mean squared differences (RMSD, m3 m-3) and the Pearson’s correlation coefficient (r). The results showed that inverse estimation of soil hydraulic parameters provided a reliable alternative method for determining the soil water retention curve at the field scale. The soil water retention curves obtained from the RETC fitting had very good correspondence with those derived from inverse modeling. The highest value of determination coefficient (R2) was observed between the measured and estimated volumetric moisture in the inverse numerical solution method (R2 = 0.9363). After that, the estimated volumetric moisture with Rosetta software (R2 = 0.8629) and the PTF of Dashtaki and Homayi (R2 = 0.8401) were respectively.
  Keywords: Artificial Neural Networks, inverse modeling, Pedo Transfer Functions, Soil Hydraulic Properties
 • Soheila Seifi, Saeed Reza Khodashenas *, Abolfazl Mosaedi Pages 2539-2553

  Given the changes in rainfall and temperature of the regions in recent decades due to global warming, it is necessary to study the temporal changes of sediment in rivers. In the present study, the changes of sediment entering the reservoir of Torogh dam under the influence of the climate change phenomenon were evaluated using the data of the base period (1980-2000) in the period 2076-2056. In this regard, the output of five climate models BCC-CSM-1-1, GFDL-ESM2M, IPSL-CS5A-IR, MICRO-ESM-CHEM, and MRI-CGCM3 and their group implementation under two emission scenarios RCP2.6 and RCP8.5. The IHACRES Rainfall-runoff model was used to simulate the inflow to the dam reservoir, and the sediment measurement curve was used to evaluate sediment changes. The results of flow simulation in the baseline period (1980-2000) indicated that the IHACRES model has a good ability to simulate monthly flow in the study basin. The results of reviewing different climate change scenarios showed that the amount of rainfall in the next period compared to the base period under the RCP2.6 scenario would increase by 7.25%, and under the RCP8.5 scenario will decrease by 1.24%. Both scenarios jointly predicted an upward trend for the average temperature. But the slope of this increase under the RCP8.5 scenario was greater than RCP2.6. The results showed that due to changes in Rainfall and temperature, the amount of discharge in the next period compared to the base period under the RCP2.6 scenario will increase by 13.63% and under the RCP8.5 scenario will decrease by -22.55%. Also, this study showed that the rate of annual changes in suspended sediment load to the Torgh Dam reservoir in the future period compared to the base period under RCP2.6 scenario will increase by 11.58 percent and under RCP8.5 scenario will decrease by -25.32 percent. Therefore, predicting the amount of sediment entering the dam reservoir is strongly a function of the scenario under study.

  Keywords: Torogh Dam basin, Suspended Load, Runoff, climate change, IHACRES
 • Fatemeh Jafari Sayadi, Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi *, Hemmatollah Pirdashti, Mojtaba Khoshravesh Pages 2555-2567

  Due to the key role of rice crops in food security and employment in Iran, access to on-time information of productivity and water productivity in paddy fields can provide important strategies for planning activities such as harvesting, storage, marketing, and management of resources and inputs. This study aimed to estimate the yield and determine water productivity of paddy fields in the north of Sari city using Landsat 8 satellite data and N type lysimeter. For this purpose, NDVI, SAVI, and RGVI indices were extracted from the images. Using these indices, a suitable regression relationship was created with rice yield. With continuous monitoring of paddy fields and installation of type N lysimeter, water consumption and evapotranspiration of rice data were measured. Finally, the study area's rice water productivity map was obtained by incorporating remote sensing data (yield) and field data (water consumption and evapotranspiration). The results showed that plant indices in the tillering stage have the highest correlation with rice crop yield, and if yield estimation using remote sensing data is considered, plant indices in tillering stage should be used. Among the plant indices, the SAVI index had the best correlation (r=0.94) with yield, and the yield map obtained from this plant index was used to prepare a water productivity map based on water consumption and rice evapotranspiration. Evapotranspiration-based water productivity map provided more realistic data than water consumption-based productivity map, so the SAVI index average productivity was 0.63 kg/m3, and the average measured productivity was 0.68 kg/m3. Findings showed that remote sensing provides useful information for mapping crop yield and water productivity in paddy fields and has good potential for precision and smart agriculture.

  Keywords: Rice water consumption, Landsat 8, Vegetation indices
 • Ali Sadian, Hossein Shafizadeh-Moghadam * Pages 2569-2580
  Karkheh is one of the most important watersheds for water resources management and croplands in Iran, where the largest dam in Iran and the Middle East is located there. Karkheh is considered as Iran’s food basket and exploring land-use changes in this watershed has highly strategic. In the present study, land-use changes during 1990 and 2020 in the Karkheh basin have been extracted and evaluated using Landsat satellite images and random forest algorithm in the Google Earth Engine platform. In this paper, the changes of 11 classes, including forest, shrubland, grassland, irrigated, rainfed, garden, barren, water body, wetland, urban, and riparian have been quantified. The largest area of the region was belong to grassland and barren. In this research, the classification process has been done separately for each Landsat image scene in the Karkheh basin, and finally, all the scenes have been mosaic together. Using this method, most of the images in a scene are used, and the time series of indexes specific to each class of each scene is used for classification, which achieves more accurate results than the method of classifying the whole area in one place. The results show urban areas have increased by 113%, water bodies by 149%, garden by 163%, riparian by 39%, irrigated by 122%, wetland by 10% and rainfed by 34%. However, forest 22%, barren 20%, and shrubs 20% were reduced. As a result, this statistic indicates an expansion of agriculture and reduction of grassland. The accuracy assessment of the classified images confirmed the overall accuracy and kappa coefficient as being 96% and 95% for 1990, 94%, and 93% for 2020. These indices show the appropriate accuracy of classification maps and the validity of the results.
  Keywords: Karkheh watershed, Land use, Google Earth Engine, Random forest
 • Mohammad Asgari, Mohsen Javanmiri Pour, Vahid Etemad *, Abdolmajid Liaghat, Salman Zare Pages 2581-2594

  Increasing green space and afforestation in arid and semi-arid regions has always been accompanied by water shortages. Species with lower water requirements have always been an executive policy in these areas. The aim of this study was to estimate the water requirement of Acer negundo and Pinus eldarica Medw as the main species that applied in green space of arid, outdoors, and greenhouses. For this study, soil field capacity, moisture limit, water requirement, and irrigation frequency of seedlings were determined. Then, the studied seedlings were subjected to two, four, and six water stress days after reaching the allowable point of moisture reduction. The results showed that the mean diameter and height of Afghan pine species at the beginning of the outdoor study period were 6.5 mm and 45.9 cm, and in the greenhouse were 5.6 mm and 46 cm, respectively. In addition, the average diameter and height of ash-leaved maple at the beginning of the experiment in the field were 7.7 mm and 97cm, and in the greenhouse were 9 mm and 80 cm, respectively. At the end of the period, these values were 10.2 and 111.8, 52 and 111 for outdoor space and 6.7 and 13, 52.3 and 104.1 for the greenhouse, respectively. For Afghan pine and ash-leaved maple, the fastest time to reach the allowable point of moisture reduction was 7 and 4 days in the greenhouse, 9, and 6 days in the field, respectively. The highest water consumption of Afghan pine in greenhouse and field on 19 to 20 June and on 1 to 2 May equal to 14.14 and 6.13% by volumetric water content; water content was 10.97 and 4.3% by weight water content. The highest moisture consumption of ash-leaved maple in greenhouses and arenas on 21 to 22 May and on 18 to 19 August equal to 11.58 and 4.03% by volumetric water content; the water content was 8.81% and 2.9% by weight water content. The results of this study showed that Afghan pine, as an evergreen species, has the highest tolerance to water shortage and has the lowest water requirement compared to ash-leaved maple. By knowing the number of water needs and irrigation cycle of species in the green space of metropolitan areas and economic savings in water consumption, we can try to develop new irrigation in these areas facing a water crisis.

  Keywords: afforestation, Evapotranspiration, Management Allowable Deplation, Water requirement, water stress
 • Mahsa Azizi Yeganhe, Ali Asghar Shahabi *, Ali Ebadi, Vahid Abdoosi Pages 2595-2606
  The present study was conducted to investigate the effects of culture substrate and silicon on yield and its components in strawberry cultivar Selva under soilless culture in the greenhouse of the Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center in 2019. This experiment was performed in split plots as arandomized complete block design with three replications under greenhouse conditions. The main treatment of culture substrate at four levels included 50% perlite and 50% peat moss, 70% perlite and 30% peat moss, 50% perlite, and 50% vermicompost, 70% perlite, and 30% vermicompost and sub-treatment included the application of silicon at three levels of (0, 50 and  100 mg / l) with plant nutrient solution in strawberry cultivar Selva. Evaluation of the results showed that the application of vermicompost substrate due to the increased salinity caused a significant reduction in yield and its components, but the effect of salinity on traits was different. Application of 50 mg / l of silicon caused the highest yield, total fruit number, number of leaves, chlorophyll index, vitamin C, and fresh and dry weight of roots as well as the lowest acidity of the fruit and fruitless flowers compared to the control, (by 7.01, 4.91, 6.33, 3.64, 8.87, 4.9, 9, 10.71, and 4.67% more than the treatment without application of silicon).
  Keywords: Culture substrate, Soilless culture, Silicon, strawberry
 • Raziyeh Daryaee, Ali Akbar Moosavi *, Reza Ghasemi, Masoud Riazi Pages 2607-2621
  Different viscosity and dielectric constants in petroleum productscause physicochemical interactions in the porous fluid electrolyte system, followed by changes in the physical and mechanical properties of the soil. Shear strength of surface soil is one of the most important mechanical properties influencing determination and prediction of soil erosion as a global problem. Penetration resistance is also another mechanical properties of soil that affects tillage operations, plant growth, and soil biological activities and has an important role in seed germination, root growth and development, and crop yield. This study aimed to investigate the effect of application of 0, 1.5, 3.5, and 4.5% of three types of common petroleum products including crude oil, kerosene, and gasoline on shear strength and penetration resisstance of three calcareous soils with clay loam, loamy sand, and sandy loam textures. Results showed that the mean value of shear strength in loamy and sandy loam soils compared to that of clay loam soils was significantly higher by nearly 100 and 35%, respectively, and the penetration resistance in loamy sand soils compared to that of clay loam and sandy loam soils was significantly lower by nearly 83% and 88%, respectively. The mean value of shear strength in soils mixed with kerosene and gasoline compared to that of the soils mixed with crude oil was significantly higher by nearly 17 and 15%; and penetration resistance was significantly higher by nearly 61 and 53%, respectively. In general, the application of 1.5, 3, and 4.5% of oil products caused a significant increase in soil shear strength by about 58, 47, and 14%, respectively, and also caused a significant increase in soil penetration resistance by about two times in all cases compared to that of control.
  Keywords: Clay loam, Crude Oil, Gasoline, kerosene, loamy sand
 • Seyyed Morteza Moradian Vafaei, Amir Soltani Mohammadi *, Abdali Naseri, Piter Van Oeel Pages 2623-2635

  Identifying the amount of water used to produce agricultural products is of great importance, and it can be very effective in recognizing and providing appropriate solutions to reduce water consumption in agriculture. In this study, in order to investigate the water consumption of sugarcane in Khuzestan province for sugarcane production, the water footprint index in two 25-hectare farms (free drainage and controlled drainage) from Salman Farsi agro-industry unit was used. Using the collected and available information, the AquaCrop model was calibrated. Then four irrigation scenarios (100, 110, 85, and 70% of water requirement) were implemented. Based on the results, the water footprint index was recalculated. The results showed that the amount of water required for sugarcane production in the field with free drainage was 258 cubic meters per ton. Of this amount, 12% was green water, 72% blue water, and 16% gray water. Using controlled drainage, this amount was reduced to 222 cubic meters per ton, of which green, blue, and gray water were 16, 69, and 15 percent, respectively. The results of the model showed that in scenarios I1 and I2, the water footprint index in controlled drainage is 18% lower than the free drainage.  This value is 18% and 19% for I3 and I4, respectively. Comparison of the results showed that in the controlled drainage condition and supply of 85% of the plant water requirement, the water footprint index decreases by 23% compared to the normal (which is running) condition, which is the best option among the studied scenarios.

  Keywords: Water Footprint Index, Drainage, Controlled, Sugarcane, AquaCrop
 • Meysam Nouri, Rasool Ilkhanipour Zeynali *, Amir Hossein Azimi Pages 2637-2649
  In the present study, scour development by wall jets in flowing water in a 90o bend was investigated. To study the secondary flows effect, two different locations for the jet on the outer wall of the bend were considered (1) the beginning of the bend (0o) and (2) the end of the bend (90o). The studied parameters are the flume Froude number (Ff), the jet Reynolds number (Rj), and the jet submergence rate (H/do). The results showed that under the influence of the flume flow, the jet trajectory and the scour profile are deflected to the flume flow direction. With increasing Rj, mound height (hm) and the max scour depth (ds) increase. Due to the secondary currents effect, ds at the end of the bend is as much as the nozzle diameter (1do) greater than ds for the jet at the beginning of the bend. Also, for Rj > 36000, the scour development in the jet direction (ys/B) can make a choking in the flume that for Ff < 0.121, the flume choking is more likely. The findings show that with increasing the ratio of the flume flow velocity to the jet velocity (r), the scour profile development in the flume flow direction (xs/do) increases and can reach 100do. For r < 0.06, with decreasing the flume velocity, ys/B increases and for r > 0.06, increase in the Flume velocity causes an increase in the scour development in the width of the flume. Furthermore, r = 0.06, was introduced as a point with the minimum effect of the jet on the flume, which can be utilized in the design of wastewaters discharge. Finally, some equations with acceptable accuracy were developed to estimate the scour profile development in the length and width of the flume.
  Keywords: Wall jet, Submerged Jet, Turbulent Flow, Channel bend, Local Scour
 • Mohammad Shabani, Reza Mirzaee *, Farhad Khosravi Bizham, Seyed Mohammadreza Khalilnezhad Pages 2651-2664

  Throughout history, architects have always invited water into buildings. The element of water has entered into the construction of the building so that it cannot be separated from architecture in practice, and without it, the spaces will look lifeless and dry. This lofty meaning needs to be honored, manifested, and reflected in our culture and architecture today to remove the dust of antiquity and to belong to the past from its face; But achieving it requires reflection and research. In addition, due to the lack of water in Iran and especially in Birjand, it is necessary to pay special and artistic attention to this vital element and introduce its value to everyone more than before. The purpose of this study is to explain the behavior of water in the formation of the Birjand horticultural system using a qualitative method and with a phenomenological approach and answer these questions: Has water been important in the view of architects in the Birjand horticultural system? Can water, in terms of process, functional and environmental dimensions, make the audience rise and enjoy the horticultural system? For this purpose, the required data by purposeful sampling and in-depth interviews with five experts and skilled people in the field of research (architecture and cultural heritage) who have more than 15 years of experience in the Birjand horticultural system was collected. To determine the reliability of the questionnaires, a pre-test was performed. The Cronbach's alpha value for the water behavior questionnaire was 0.82, and the horticulture system questionnaire was 0.86, which indicates the reliability of the questionnaires. Then data analysis was performed using Maxqda software. The results of data analysis showed (P <0.05) that not only water is important in the view of architects in the Birjand horticultural system but water in terms of process, functional and environmental dimensions can lead to the audience's psychological enjoyment of the horticultural system. According to the obtained results, it is suggested that the traditional system of water supply and circulation in historical gardens be preserved, water functions in the garden be restored, including the agricultural landscape, and now that the agricultural landscape is not as important as it used to be, try to find water for its original functions in the gardens.

  Keywords: Water, Architecture, Water distribution System, Water Civilizations, Traditional Systems
 • Mohammad Lotfi, Gholam Ali Kamali *, Amir Hussain Meshkatee, Vahid Varshavian Pages 2665-2677

  The impact of climate change as the most important factor affecting agriculture, especially rainfed cultivation has challenged the management of these resources. This study tries to investigate the effect of climate change on the yield and length of the dryland wheat phenological stages in western Iran. For this purpose, two downscaling models, SDSM and LarsWG, were used to simulate the climate over the next 30 years. To model the performance and phonological stages, two models of AquaCrop and DSSAT in the base period and the future period were used, considering the three RCP climate scenarios of 2.6, 4.5, and 8.5. The results showed that the AquaCrop model has better performance and less error than DSSAT. So that the value of the coefficient of determination between observed and simulated data in the base period with AquaCrop model in Kermanshah, Sanandaj, and Ilam stations are 0.86, 0.64, and 0.89, respectively; and RMSE coefficient values are 198.6, 274.6 and 192 kg/ha, respectively. While, in the DSSAT model, the coefficient of determination is 0.90, 0.11, and 0.82, respectively, and the RMSE coefficient is 219.9, 288.1, and 238 kg/ha, respectively. The general results show that in LarsWG downscale model with AquaCrop and DSSAT agronomic model, the lowest yields are allocated to Kermanshah, Sanandaj, and Ilam in 8.5, 4.5, and 8.5 scenarios, respectively, and the highest yields are obtained in 2.6, 2.6, and 4.5 scenarios; which indicates a decrease in performance in the scenario of rising temperature and rising carbon dioxide. However, in the SDSM downscale model, the highest yield of dryland wheat is mainly in scenarios 4.5 and 8.5, and the lowest yield will be in scenario 2.6, which is different from the results of the LarsWG model. According to these results, it can be stated that the type of downscale model and crop model can be effective in the obtained results.

  Keywords: Dryland wheat, yield, RCP, climate change
 • Yahya Kooch *, Mehrdad Zarafshar, Zakaria Parandosh Pages 2679-2692
  This study aimed to investigate the effect of different intensities (i.e., light, moderate, and heavy) of habitat degradation on soil biological characteristics as the main indicators of soil health in the Khanikan forest of Nowshahr. For this purpose, from each of the different intensities of degradation, 12 samples of topsoil (0-10 cm depth) were transferred to the laboratory. Also, in order to measure the stratification ratio of organic matter, soil samples were taken from a depth of 10-20 cm in addition to 0-10 cm depth. In order to investigate the presence or absence of statistically significant differences between the studied characteristics in different intensities of habitat degradation, a one-way analysis of variance (ANOVA) test in a completely randomized design was employed. In addition, principal component analysis was used to study multiple relationships. According to the results, the highest values ​​of coarse and fine root biomass, number and biomass of epigeics and anecics, number and biomass of total earthworms and the populations of Acarina, collembola, nematodes, protozoa, bacteria and fungi, nitrogen and phosphorus microbial biomass and enzyme (i.e. urease, acid phosphatase, arylsulfatase, and invertase) activities were found in forest cover with light degradation intensity. The number and biomass of endogeics did not show a statistically significant difference in the studied ecosystems, while forest stands with light and moderate degradation intensities had the highest values ​​of basal soil respiration, substrate-induced respiration, and carbon microbial biomass. Principal component analysis results indicate that fertility indices (C/N ratio and available P, available Ca and Mg, available K) and clay content had the greatest effect
  Keywords: Forest ecosystem, soil properties, earthworm ecological groups, microbial, enzymatic activities
 • Ali Raeisi *, Saeedeh Izadi Pages 2693-2707

  Flood routing is an essential and fundamental issue in water resources management and flood control engineering. The Muskingum model is one of the well-known and the most widely used hydrological flood routing approaches. In addition to reasonable accuracy, the linear Muskingum model is also simpler and has a lower cost than that of hydraulic and nonlinear Muskingum models. In this study, a multi-reach linear Muskingum method considering lateral flow is proposed to increase the accuracy and efficiency of the current version of the Muskingum model. To the aim, the river path is divided into a finite number of sub-intervals, and the Muskingum model is then separately applied to each sub-interval successively; in such a way that the input flood hydrograph for each sub-interval is indeed the same as the output flood hydrograph from Muskingum calculations in the previous sub-interval. Here, besides the parameters  and ,  as lateral flow coefficient and  as the number of sub-intervals are also considered as decision variables where the Marine Predators Algorithm (MPA) was used to determine their optimized values. The results showed that the multi-reach approach increased the accuracy of the sum of squared deviation (SSQ) by 70 and 73 percent for Wilson data and Wye river flood, respectively, indicating a higher accuracy for the multi-reach version Muskingum compared to that of single-reach.In addition, the multi-reach Muskingum approach was tested on three flood events of Karun river, in which the calculated statistical criteria, all, show a high accuracy for the proposed method and the MPA.

  Keywords: Flood routing, Multi-Reach Linear Muskingum, Marine Predators Algorithm, lateral flow