فهرست مطالب

شهرسازی و معماری هویت محیط - پیاپی 7 (تابستان 1400)

فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط
پیاپی 7 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نگین امینی*، حامد مضطرزاده صفحات 1-22

  عدم توجه به معنا در معماری معاصر، انسان را بیش از پیش تشنه ارتباط با حقیقت وجود و پالایش روح  کرده است و فضا بستری است برای رفع این مشکل. چنانچه فضا برگرفته از ریشه های وجودی و سرشار از معنا باشد میتواند به مثابه پلی محکم او را به حق تعالی برساند. نیایشگاه یکی از این فضاهاست که صرفنظر از کالبد زمینی خود، هدفی فرازمینی دارد، لذا بایستی در معماری آن، معنا نقش اصلی را عهده دار باشد و این هدف اتفاق نمی افتد مگر با معماری آرکی تایپی. بنابراین این پژوهش درصدد آنست که با روش ترکیبی (کیفی-کمی) از منظر پدیدارشناسی به شناختی از راهکارهای طراحی آرکی تایپ در نیایشگاه های ایران برسد تا بناهای مقدسی که با استفاده از این دستاوردها ساخته میشوند بتوانند از طریق ارتباط با ناخودآگاه جمعی انسان و گستره ای از تاریخ بشریت، سبب ارتباط مخلوق با منبع الهی شوند. در تحقیق پیش رو، نخست نظریه های صاحب نظران درخصوص آرکی تایپها مورد بررسی قرار گرفته، سپس با روش کیفی، معیارهای بدست آمده در چارچوب نظری، در نمونه های موردی ارزیابی و از طریق آن پرسشنامه ای تنظیم و پس از امتیازدهی آنها توسط متخصصین، از تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار Spss استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که معیارهای آرکی تایپی همگی دارای معنای مستتر بوده و بهره بردن از آنها هم در قالب (کالبد و عملکرد) و هم (نشانه و معنا) سبب ایجاد نیایشگاه هایی می شود که توانایی برقراری ارتباط با ناخودآگاه جمعی را دارند، درنهایت براین اساس راهکارهایی برای طراحی نیایشگاه ها تدوین گردید.

  کلیدواژگان: راهکار طراحی، آرکی تایپ، کهن الگو، نیایشگاه، پدیدارشناسی
 • ارزیابی طرح های بازآفرینی شهر تهران با تاکید بر میزان تاثیرگذاری آنها در فرایند دست یابی به توسعه پایدار شهری
  محمدرضا اراسته طالشمکایل* صفحه 4

  این مطالعه با هدف ارزیابی طرح های بازافرینی و تاثیر انها در دست یابی به توسعه پایدار شهری شکل گرفته است. به این منظور 4 طرح بازافرینی در تهران مورد بررسی قرار گرفته است که با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع 107 شاخص در چهار جنبه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست پذیری استخراج شده است. میانگین نمره کیفیت 4 طرح بازافرینی مورد بررسی در جنبه تهیه طرح 17.5 از 50 است، نمره کیفیت اجرا طرح ها توسط شهرداری به طور متوسط 16.8، که نشان می دهد طرح هایی که در حال حاضر در حال حاظر مورد بررسی قرار گرفته اند. این نمرات به اندازه کافی مفاهیم اساسی پایداری شهری را منعکس نمی کند. به طور کلی نتایج نشان می دهد که در اکثر طرح ها با توجه به رویکرد های موجود تمرکز بر شاخص های خاصی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد شاخص های بخش انرژی و حمل و نقل پایدار حد اقل نمرات را به خود اختصاص داده اند. همچنین در بخش اجرای این طرح ها هم نتایج ضعیف براورد شده است. همچنین نتایج تحلیل آماری PLS نیز نشان می دهد که ابعاد اصلی در این تحقیق از نظر کارشناسان، بر بعد کالبدی به عنوان مهمترین متغییر تمرکز دارد. همچنین بعد کالبدی با 4.229 بیشترین سطح عاملی و متغییر اقتصادی با 1.195 کمترین سطح عاملی را در دست یابی به توسعه پایدار در بطن طرح های بازافرینی به خود اختصاص داده اند همچنین متغییر های زیست پذیری با سطح عاملی3.459 و اجتماعی فرهنگی 2.678 با سطح عاملی در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. با توجه به نتایج مشخص است که نهاد های متولی این امر باید سیاست های همسویی را در تهیه و اجرای این طرح ها در پیش بگیرند.

  کلیدواژگان: بازافرینی شهری، توسعه پایدار، بافت فرسوده و ناکارامد، شهر تهران
 • الگوشناسی و هویت سازمان فضایی- کالبدی تکیه معاون المک کرمانشاه
  حسن سجادزاده*، حدیث علی محمدی صفحه 5

  تکایای ایرانی که مظهر پیوند بین زمان،مکان ومردم هستند بعنوان تنها فضاهای باز شهری با عملکرد مذهبی در فرهنگ شهرسازی مسلمین منحصر به فرد می باشند. شناخت ویژگیهای معماری وبکارگیری اصول طراحی در چنین بناهایی می تواند در تداوم کالبدی یک فرهنگ در محیط ونیزهویت بخشی به شهر ایرانی کمک موثری نماید. مقاله وپژوهش فوق به دو پرسش پاسخ میدهد:اول اینکه چه عواملی در شکل گیری کالبد تکیه معاون الملک دخیل بوده است؟ودوم:آیا در شکل گیری تناسبات،استخوان بندی،وفضاهای معماری تکیه الگوی خاصی حاکم بوده است؟برای رسیدن به این هدف،تحلیل بصورت فرمی در زمینه تناسبات ،دسترسیها وسلسله مراتب اجزای تشکیل دهنده تکیه مورد بررسی قرار گرفته است تا از این طریق هدف نگارش این مقاله که بررسی الگوشناسی سازمان فضایی-کالبدی تکیه معاون الملک در شهر کرمانشاه است، محقق گردد.لذا برای انجام پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده.ابزارهای گردآوری داده ها:مطالعات کتابخانه ای،مطالعات اسنادی شامل: بررسی نقشه های موجود،مشاهدات میدانی ، اندازه گیری ابعاد واندازه ها وتطبیق نقشه های موجود با یافته ها بوده که نتیجه آن رسیدن به الگوی اصلی بنا واستخراج الگوی اولیه آن پیش از احیا ومرمت می باشد.نتایج پژوهش نشان می دهدپیروی از طرح حیاط مرکزی با توجه به شرایط اقلیمی سرد منطقه ولذا توجه به مساله درون گرایی یکی از عوامل تاثیرگذاردر شکل گیری کالبدی این اثر ارزشمنداست که به کمک عوامل دیگری همچون نسبت فضاهای باز به بسته ،هم پیوندی فضایی،وضوح،توازن، و سلسله مراتب فضایی در اجزای این اثر تاریخی باعث شده تا با توجه به آنکه اجزای این بنا در زمانهای مختلف به هم الحاق شده اند،اما استخوان بندی وپیکر بندی منسجمی در کالبد تکیه دیده شود.

  کلیدواژگان: تکیه معاون الملک، الگو شناسی، کرمانشاه، فضایی، کالبدی
 • تبیین اصول واستوشاسترا در طراحی مراکز طب مکمل آیورودا
  نگار فتوحی*، خسرو موحد، امیررضا ارزاقی صفحه 6

  بشر امروزی در طول مدت زندگی خویش در اثر نا آرامی ها و نگرانی ها، بیشتر از گذشته به آرامش نیازمند بوده است. امروزه اشتیاق به استفاده از روش هایی در جهت پیشگیری از بیماری ها، از جمله استفاده از روش های کل گرایانه طب مکمل، بیش از پیش در میان شهروندان محبوبیت داشته است. آیورودا، ترکیب دقیقی از علم و هنر زندگی سالم را به نحوی برای شهروندان به ارمغان آورده که علاوه بر این که در بهبود سبک زندگی آن ها موثر واقع گشته، در بازگرداندن حیات به زندگی آن ها، ایجاد احساس آرامش روحی-روانی و بهبود وضعیت جسمانی آن ها نیز بسیار حایز اهمیت فراوانی واقع گردیده است. بنابراین، علاوه بر آن که آیورودا موجبات هماهنگی دنیای داخلی و دنیای خارجی انسان ها را فراهم آورده، کیفیت زندگی روزمره ی شهروندان را بهبود بخشیده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، روشی توصیفی-تحلیلی بوده است. روش گردآوری اطلاعات نیز، باتوجه به بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای یا مطالعات اسنادی بوده است. از دیگر سو، در این پژوهش هدف از بررسی کیفی نظریات ارایه شده تبیین اصول و مولفه های دانش آیورودا در طراحی مراکز طب مکمل بوده که با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی میسر گردیده است. نتیجه آن که، استفاده از اصول واستو شاسترا که نمود معماری آیورودا بوده، متشکل از توجه به اصول استفاده از فرم های ساده و نیز اصول جهات جغرافیایی بوده که در طراحی مراکز طب مکمل آیورودا موثر و مطلوب واقع گردیده و زمینه را جهت بازیابی سلامتی روحی-روانی و جسمانی شهروندان فراهم آورده است.

  کلیدواژگان: دانش زندگی، معماری، واستو شاسترا، محیط شفابخش، سلامت
 • مهرناز قمشلویی*، آویده طلایی صفحات 23-40

  امروزه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله شهر تهران، هماهنگی مطلوبی میان نمای ساختمان ها با بستر فرهنگی-اجتماعی و نیز هویت آن شهر وجود ندارد که این مهم باعث اغتشاشات بصری متعدد و آسیب های روانی فراوان بر شهروندان و کاربران ساختمان ها می گردد. پژوهش پیش رو با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و پیمایشی در پی آن است تا به تبیین و اولویت بندی راهکارهایی به منظور ارتقا انطباق پذیری نما ساختمان های مسکونی شهر تهران با بستر فرهنگی و هویت شهر بپردازد.بدین منظور بعد از بررسی و تبیین مولفه های هویت مطلوب در منظر شهری و نیز راهکارهای تحقق فرهنگ در نماهای شهری به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر انطباق نماهای شهری با بستر فرهنگی بر پایه تکنیک سوات پرداخته و در نهایت پرسشنامه هایی را در اختیار متخصصان حوزه معماری و شهرسازی قرار داده تا بدین منظور به اولویت بندی راهکارهای انطباق پذیری ساختمان های مسکونی در شهر تهران با بستر فرهنگی بپردازد.یافته ها نشان می دهند که بهره گیری از مصالح به جهت خاطره انگیزی و هویت بخشی به ساکنین با مقدار آماره تی 3.24، توجه به الگوهای رفتاری ساکنین با مقدار آماره تی 3.45 و بهره مندی از ارزش های تاریخی در محدوده به عنوان نشانه با مقدار آماره تی 3.84 بیشترین تاثیر را به منظور هویت بخشی به ساختمان ها و انطباق هرچه بیشتر نمای ساختمان های مسکونی با بستر فرهنگی شهر ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: ساختمان مسکونی، نمای شهری، فرهنگ، هویت
 • کیانوش حسنی*، مرجان بهاری نژاد صفحات 41-54

  امروزه با افزایش جمعیت و آلودگی فزاینده، در اکثر کشورهای توسعه یافته، زیست پذیری به عنوان یک اصل در چهارچوب پایداری مطرح می گردد. زیست پذیری به معنای قابلیت یک محیط با تامین نیازهای زیستی ساکنان اعم از مادی و غیرمادی در جهت ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیطی در راستای شکوفایی توانمندی های شهروندان است. استدلال می شود که ارزیابی زیست پذیری، می تواند با ارایه یک روش قابل توصیف، برای ارزیابی محیط های شهری و کیفیت آنها، با رویکردهای گوناگون به اجرای برخی از برنامه های جدید شهری کمک کند. خلق فضای شاد شهری نیز به عنوان یکی از خواسته های متخصصان در چند دهه اخیر مطرح بوده است. از این رو توجه به مباحثی مرتبط با کیفیت زندگی شهری و زیست پذیری به عنوان یک نیاز اساسی در جوامع توسعه یافته احساس می شود. احساس رضایت و شادی از شاخصه های اساسی زندگی فردی و اجتماعی محسوب می شود، که رابطه مستقیمی با شرایط زندگی و ارتباطات اجتماعی دارد. در این پژوهش فضاهای شهری و ارتباط بین این فضاها از طریق مولفه هایی نظیر انعطاف پذیری، خوانایی، تنوع کالبدی و نفوذپذیری ارزیابی شد. مفهوم زیست پذیری و ارزشیابی عوامل فوق مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مبانی نظری و تیوری های ارایه شده از طرف صاحب-نظران و همچنین مطالعات انجام شده در رابطه با شهر خوب، راهکارهایی که در بخش یافته ها به آن اشاره شده است  معرفی شد که می توانند تا حدی در مرتفع کردن مشکلات و ایجاد فضای شهری خوشایند برای ساکنان مفید واقع گردند. با درک نیازهایی که در محیط شهری متوجه مادران و کودکان آنها است و در نظر گرفتن فضاهایی جهت گذراندن اوقات فراغت، ایجاد فضایی امن برای استفاده از دوچرخه که ضمن ایجاد فضای جمعی مناسب و اعمال تنوع به روش های مختلف در شهر از میزان آلودگی هوا نیز می-کاهد، مسیریابی راحت و غیره که هر کدام زیر مجموعه ای از مولفه های شهری کارا می باشند، راهکارهای حاصله هستند.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، کیفیت زندگی، فضای شهری شاد
|
 • Negin Amini *, Hamed Moztarzadeh Pages 1-22

  Lack of attention to the meaning in contemporary architecture has made man thirstier for truth of existence and purification of the soul, and space is a key for solving this problem. If space is originated from the existential roots and be full of meaning, it can lead him to the Supreme Being as a strong bridge. The shrine is one of these spaces that regardless of its terrestrial body, has an extraterrestrial purpose, so in its architecture, meaning must play a major role, and this purpose does not happen except with archetypal architecture. Therefore, this study seeks to use a combined method (qualitative-quantitative) from a phenomenological perspective to gain an understanding of archetypical design solutions in Iranian shrines so that the sacred buildings that are built using these achievements can cause the creature to connect with the divine source through communication with the collective human subconscious and a range of human history. In the present research, first the theories of experts about archetypes are examined, then by qualitative method, the criteria obtained in the theoretical framework are evaluated in case studies and through it a questionnaire is prepared and after scoring by experts, statistical analysis of data Used using SPSS software. The results show that all archetypal indicators have a hidden meaning and using them both in form (body and function) and (sign and meaning) creates shrines that are able to communicate with the collective subconscious. Finally, based on this, solutions were developed for the design of shrines.

  Keywords: Design solution, archetype, shrine, Phenomenology
 • Evaluation of Tehran city regeneration plans with emphasis on their impact on the process in achieving sustainable urban development
  MOHAMADREZA ARASTEH TALESHMIKAIIL * Page 4

  This study has been formed with the aim of evaluating re-creation projects and their impact on achieving sustainable urban development. For this purpose, 4 re-creation projects have been studied in Tehran, which have been studied using content analysis method. A total of 107 indicators have been extracted in four aspects: social, economic, physical and livability. The average quality score of the 4 recreating projects reviewed in terms of project preparation is 17.5 out of 50, the quality score of project implementation by the municipality is 16.8 on average, which indicates that the projects that are currently being reviewed. These scores do not adequately reflect the basic concepts of urban sustainability. In general, the results show that in most designs, according to the existing approaches, the focus is on specific indicators. The results show that the indicators of the energy sector and sustainable transportation have the lowest scores. Poor results have also been estimated in the implementation of these projects. The results of PLS ​​statistical analysis also show that the main dimensions in this study, according to experts, focus on the physical dimension as the most important variable. Also, the physical dimension with 4.229 has the highest level of factor and the economic variable with 1.195 has the lowest level of factor in achieving sustainable development in the heart of re-creation projects. They are in the second and third ranks. According to the results, it is clear that the institutions in charge of this matter should adopt alignment policies in the preparation and implementation of these plans.

  Keywords: Urban regeneration, sustainable development, worn, inefficient texture, Tehran
 • Identifying the Spatial-structural Pattern if the Mo'aven Al-Molk Takiyeh of Kermanshah,Iran
  Hassan Sajadzadeh *, Hadis Alimohammadi Page 5

  Iranian Takiyehs, which epitomize the link among time, place, and people, are unique as they are the only open urban spaces with religious function in the Muslim urban-planning culture. Understanding the architectural features and the design principles in such buildings can contribute to the physical continuity of a culture in its environment and also to the identification of Iranian cities. This paper and research answered to two questions: First, what factors contributed to the formation of the structure of the Mo’aven Al-Molk Takiyeh? And second, did a particular pattern contribute to the formation of the ratios, the skeleton, and the architectural spaces of the Takiyeh? To this end, the ratios, the accessibility and the hierarchy of the sections of the Takiyeh were examined in order to fulfill the objective of this paper; that is, to identify the spatial-structural pattern of the Mo’aven Al-Molk Takiyeh of Kermanshah. Therefore, a descriptive-analytical method was used to conduct the study. Data collection procedures included library studies, documentary studies including the examination of the existing plans, field observations, measuring the dimensions, and matching the existing plans to the findings, which resulted in identifying the original pattern of the building prior to its restoration and renovation. The obtained results showed that following the central courtyard design due to the cold climatic conditions of the region and considering the introversion issue are among the factors affecting the structural design of this valuable monument. Furthermore, other factors such as the ratio of the open to closed spaces, the spatial interconnection and hierarchy, the clarity, and the balance of the sections of this monument have given rise to the cohesive skeleton and configuration of its structure, despite the fact that its sections were joined together at different times.

  Keywords: Kermanshah, Mo’aven Al-Molk Takiyeh, pattern, Spatial, Structural
 • Explaining the principles of Estustra in the design of Ayurvedic complementary medicine centers
  Negar Fotouhi *, Khosro Movahed, Amirreza Arzaghi Page 6

  Today, human beings have needed more peace than ever before due to unrest and worries. Today, the desire to use methods to prevent diseases, including the use of holistic methods of complementary medicine, has become increasingly popular among citizens. Ayurveda has brought a precise combination of science and art of healthy living to citizens in a way that not only improves their lifestyle, but also brings them back to life, creates a sense of peace of mind and improves their physical condition. It has also been very important. Thus, in addition to harmonizing the inner world and the outer world of human beings, Ayurveda has improved the quality of everyday life of its citizens. The research method in the present study was applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature. The method of data collection has also been according to the use of library studies or documentary studies. On the other hand, in this study, the purpose of qualitative study of the theories presented is to explain the principles and components of Ayurvedic knowledge in the design of complementary medicine centers, which has been made possible using descriptive-analytical research method. As a result, the use of the principles of Westustra, which is the architectural manifestation of Ayurveda, consists of paying attention to the principles of using simple forms as well as the principles of geographical directions, which are effective and desirable in designing Ayurvedic complementary medicine centers. Provided by the citizens.

  Keywords: Knowledge of life, Architecture, Vastushastra, Healing environment, Health
 • Mehrnaz Ghameshlouei *, Avideh Talaei Pages 23-40

  Nowadays, in many cities in Iran, Specifically Tehran, there is no optimal coordination between the buildings facades and the socio-cultural context and the identity of the city, which causes numerous visual disturbances and psychological damage to citizens and buildings users. The following research seeks to explain and prioritize solutions to improve the adaptability of the facades of residential buildings in Tehran with the cultural context and the identity of the city through descriptive-analytical and survey research methods. For this purpose, after explaining the components of identity in the urban landscape as well as strategies for implementing culture in urban landscapes, internal and external factors affecting the adaptation of urban landscapes to the cultural context evaluate based on SWOT technique and consequently provide questionnaires to experts in the field of architecture and urban planning in order to prioritize the adaptation strategies of residential buildings in Tehran with a cultural context. Findings show that the use of materials for memory and identity to residents with a value of T 3.24, attention to behavioral patterns of residents with a value of T 3.45 and the use of historical values in the area as a sign with the value of statistics T-3.84 play the greatest role in identifying buildings and adapting the residential buildings facades to the cultural context of the city.

  Keywords: Residential Building, Facade, culture, identity
 • Kiyanoosh Hasani *, Marjan Baharinezhad Pages 41-54

  Today, with increasing population, in most developed countries, livability is considered as a principle in the framework of sustainability. Sustainability means the ability of an environment to meet the biological needs of residents, both material and immaterial, in order to improve the quality of life and create an environment for the flourishing of citizens' capabilities. It is argued that livability assessment can help implement some of the new urban plans with a variety of approaches by providing a descriptive method for assessing urban environments and their quality. Creating a happy urban atmosphere has also been one of the demands of experts in recent decades. Therefore, paying attention to issues related to the quality of urban life and livability is felt as a basic need in developed societies. The feeling of satisfaction and happiness is one of the basic characteristics of individual and social life, which is directly related to living conditions and social relations. In this study, urban spaces and the relationship between them were evaluated through components such as flexibility, readability, physical diversity and permeability. The concept of viability and evaluation of the above factors were examined. Based on the theoretical foundations and theories presented by experts as well as studies conducted in relation to the good city, solutions (mentioned in the findings section) were introduced. They can be useful to some extent in solving problems and creating a pleasant urban space for residents. By understanding the needs of mothers and their children in the urban environment and considering spaces for leisure, creating a safe space for the use of bicycles, while creating a suitable collective space and applying diversity in different ways in the city, also increases air pollution. Convenient routing, etc., each of which is a subset of efficient urban components, are the resulting solutions.

  Keywords: livability, Quality of Life, happy urban atmosphere