فهرست مطالب

فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط
پیاپی 10 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تاثیر ویژگیهای کالبدی شهرآبادان بر سبک زندگی ساکنان آن (درفاصله زمانی 1290 تا 1357 ه.ش)
  ویدا تقوایی، فاطمه معتقدی، محمدابراهیم مظهری صفحه 1

  پژوهش پیرامون رابطه میان سبک زندگی و بافت شهری، باب گفتگویی میان رشته ای را بازنموده که از یک سو با مقوله مردم شناسی و جامعه شناسی ارتباط یافته و از سوی دیگر با ویژگیهای کالبدی و معنایی شهر مرتبط است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوالات است که ساکنین شرکت شهر آبادان چه تفاوتهای کالبدی را در بافت شهری جدید تجربه کردند و این تفاوتها کدام مولفه های سبک زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داد؟ به این منظور با تعمق در مفهوم سبک زندگی، نسبت میان مشخصه های سبک زندگی و شکل محل سکونت را تبیین نموده و به بررسی تاثیرپذیری سبک زندگی مردم آبادان از شکل و بافت شرکت شهر آبادان می پردازد. این تحقیق که از راهبردکیفی و روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بهره برده، پژوهشی بنیادی_کاربردی است که از روش های تفسیری و همبستگی به عنوان استراتژی کمک گرفته است بر اساس نتایج تحقیق ، سبک زندگی مردم آبادان تحت تاثیر فضاهای شهری متفاوتی که در آن اسکان داده شده اند قرار گرفته، و بافت شهری جدید بر عادات، روابط اجتماعی و معیشت ساکنان تاثیر گذارده و با تحت تاثیر قرار دادن سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنها نحوه مصرف، الگوهای رفتاری، ذایقه، نحوه گذران فراغت و نقش های اجتماعی آنها را تغییر داده است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، آبادان، شهرسازی، محله، همسایگی
 • طراحی هتل در بافت تاریخی شهر یزد با تاکید برنقش ایوان در اسایش حرارتی
  زهره نادریان، علی اکبر حیدری صفحه 2

  پیشرفت های تکنولوژی ، صنعت وعلم بر روی سبک زندگی و ساختمان ها، بر شهر ها نیز تاثیرات قابل توجه گذاشته است. در گذشته خانه ها با توجه به نوع اقلیم، فرهنگ و غیره شکل می گرفت اما امروزه فرم ها بدون توجه به شرایط اقلیمی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست و صرفا به علت داشتن فرم های جالب توجه به تقلید از طرح ها و سبک های معماری سایر اقلیم ها در معماری ایران مورد استفاده قرارگرفته است. این امر باعث آسیب رساندن به طبیعت و عدم پاسخ گویی به نیازهای عملکردی و عدم دستیابی به یک فرم ساختمانی پایدار و انعطاف پذیر در جهت کاهش مصرف منابع انرژی تجدید ناپذیر گردیده است.در این پژوهش سعی شده است با بررسییک نمونه اتاق شبیه سازی شده با پلان و شرایط یکسان که تنها تفاوتشان در ایوان دار بودن یا بدون ایوان، ایوان قوسدار و ایوان بدون قوس، متغیر گرفتن ارتفاع ایوان و بقیه شرایط یکسان، متغیر گرفتن عمق و بقیه شرایط یکسان، متغیر گرفتن عرض و بقیه شرایط یکسان. در عملیات مدل سازی به کمک نرم افزارانرژی پلاس انجام شده است..روش تحقیق کاربردی ، بر اساس مطالعات کتابخانه ای ،آزمون های تجربی و روش تجزیه و تحلیل بر اساس نتایج شبیه سازی نرم افزار انرژی پلاس می باشد .در نهایت نتیجه بدست آمده را به معماری سنتی ،خانه رسولیان تعمیم داده و طراحی ایوان اتاق های هتل با توجه به یافته های بدست آمده انجام شده است .شبیه سازی مدل های ساختمانی در نرم افزار انرژی پلاس و بررسی داده های دمایی این شبیه سازی نشان می دهد، که با ایجاد ایوان قوسداردر سمت جنوبی بر اساس مدل ساختمان های بومی استان یزد می توان از دما داخلی ساختمان به میزان 2 درجه سانتیگراد کاست و بر این اساس میزان آسایش حرارتی را به طور چشمگیری افزایش داد.

  کلیدواژگان: اسایش حرارتی، ایوان، انرژی پلاس، یزد، هتل
 • تحلیل اثر تنوع شکلی ریز فضاها بر سیرکولاسیون مدارس تاریخی وابسته به گذر اصلی بازار اصفهان
  فریبا حق شناس، نیما ولی بیگ صفحه 3

  بیان مساله: 

  اشکال گوناگون ریزفضاها در بناها با کاربری های گوناگون مانند مدارس، کاروانسراها، خانه ها و... سلسله مراتب دسترسی و سیرکولاسیون های متفاوتی را پدید آورده اند. مدارس با ساختارهای شکلی متفاوت در گذر زمان پدید آمده اند. کاربری های متفاوت در هر ریزفضا باعث به وجود آمدن سیرکولاسیون و دسترسی های منحصر به فردی شده است. بازار اصفهان دارای مدارسی است که دارای تنوع شکلی در ساختار پلان و ریز فضاها هستند. یکی از پرسش های پدید آمده این است که چه ویژگی هایی از ساختار هندسی پلان مدارس وابسته به بازار یکسان و چه ویژگی هایی متفاوت است؟ یکی دیگر از سوالات مطرح شده در این زمینه این است که چه تمهیدات معماری در پلان بناها، برای بهره مندی حداکثر از فضاهای پلان به کار رفته است؟ مدرسه های دوره ی صفوی دارای چه فضاهای کاربردی بوده و از نظر کالبدی چگونه بودند؟

  هدف

   این مقاله بر آن است تا تاثیر تنوع شکلی ریزفضاها را بر سیرکولاسیون مدارس تاریخی وابسته به گذراصلی بازار اصفهان آشکار سازد.

  روش تحقیق:

   داده های این پژوهش بر پایه نقشه های موجود بنا و برداشت و بازترسیم آن انتخاب، و پس از بازترسیم شکل هر بخش به  صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و کاربری آن مشخص شده است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع مکتوب، اسناد تصویری و نقشه ها و سپس با استفاده از مطالعه مقایسه ای، به واکاوی تناسبات هندسی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش مدارس وابسته به گذر اصلی بازار اصفهان بوده که بر پایه ی روش نمونه گیری هدفمند (غیر احتمالی)، بناهای شاخص به لحاظ شکل هندسی، ترکیب فضایی، تعداد ورودی و فرم میانسرا، تعداد طبقه های بنا و دوره ی منتسب تاریخی در گستره ی پلان همکف، گزینش و موردپژوهش قرارگرفته اند.

  نتیجه گیری

   بررسی ها آشکار ساخت که دیاگرام فضایی، تنها وجه اشتراک مدارس مورد بررسی قرار گرفته است. موقعیت ورودی نسبت به مسیراصلی بازار، سیرکولاسیون فضایی، سیرکولاسیون دسترسی به حجره ها، وجود گوشه ها در میانسرا، وجود حجره های قرار گرفته در کالبد معماری و تعداد مدرس ها درمدارس گوناگون تفاوت دارند.

  کلیدواژگان: مدارس صفوی اصفهان، گذر اصلی بازار، سازمان دهی فضایی، سیرکولاسیون فضا، هندسه مدارس
 • تدوین چارچوب نظری و مفهومی نقش مولفه های ساختار فضایی در ارتباط با مفهوم دسترسی پذیری پایدار شهری
  حسین ریاضی، غلامرضا حقیقت نایینی، هاشم داداش پور صفحه 4

  پیامدهای ناشی از الگوهای ناپایدار حمل ونقل شهری مستلزم توجه خاص بر مفاهیم مرتبط در این حوزه است. در این ارتباط، بررسی ساختار نواحی در شهرها باهدف تسهیل بهره گیری از الگوهای جابجایی شهری پایدار و در پی آن ارتقاء کیفیت دسترسی پذیری پایدار شهری موضوعی حایز اهمیت است. این پژوهش سعی دارد تا با بررسی رویکردهای نظری و مطالعات انجام شده، به واکاوی مفهوم ساختار فضایی نواحی و محلات شهری در ارتباط با مفهوم جابجایی و دسترسی پذیری پایدار شهری بپردازد. بدین منظور، ارتباط بین مفاهیم و مولفه های ساختارفضایی و دسترسی پذیری پایدار شهری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نتایج در قالب مدل مفهومی ارایه شده است. به منظور دستیابی به اهداف ذکرشده از روش تحلیل محتوای کیفی و در زمینه جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی استفاده شده است. با استفاده از تحلیل محتوای کیفی در متون نظری معتبر ارتباط بین کلیدواژه های اصلی یعنی، ساختار فضایی شهر، جابجایی و دسترسی پذیری پایدار شهری مورد بررسی و عوامل موثر ساختار فضایی شهر بر جابجایی های شهری پایدار شناسایی شده است. براساس مرور مبانی نظری مشخص گردید که، ارتباط بین ساختار فضایی و دسترسی پذیری را می توان بوسیله مفهوم مرکزیت (که در یک معنا معادل با دسترسی پذیری است) تشریح نمود. همچنین در نتیجه بررسی عوامل موثر بر دسترسی پذیری سه مولفه مجاورت، کیفیت اتصالات و جابجایی ها ارایه شد. براساس چارچوب نظری و مفهومی پژوهش، پنج معیار تراکم، تنوع، پراکندگی، طراحی و فاصله (از نقاط مهم فعالیتی و حمل ونقلی) به عنوان معیارهای تحلیلی ساختار فضایی نواحی در ارتباط با قابلیت دسترسی پذیری پایدار شهری، پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: ساختار فضایی، مرکزیت، جابجایی شهری، دسترسی پذیری پایدار شهر
 • تدوین چارچوب و طراحی پیاده راه شهری با تاکید بر مشارکت اجتماعی شهروندان (نمونه موردی: بخشی از خیابان حکیم نزاری بیرجند)
  مهلا آفتابی صفحه 5

  جنبش پیاده محوری، تقویت حرکت پیاده در فضاهای شهری و ایجاد پیاده راه ها، روش هایی برای کاهش اثرات معضلاتی چون مشکلات ترافیکی و کندی جریان عبورومرور وسایل نقلیه، کاهش شدید فضای پارکینگ، افزایش استفاده از سوخت های فسیلی و مشکلات اجتماعی مانند سرزندگی و بازگرداندن جایگاه حرکت پیاده به فضای شهری می باشند. پیاده راه ها به عنوان معابری با نقش اجتماعی بالا و محدودسازی حرکت سواره، در واقع راهی برای بازپس گیری معابر عمومی به ویژه فضاهای شهری ارزشمند که دارای جاذبه های فرهنگی، تاریخی، تجاری و تفریحی برای عابران پیاده هستند، از وسایل نقلیه و پس دادن آن به انسان به منظور حرکت، تعاملات اجتماعی و فعالیت های تفریحی، گردشگری و تجاری است. امروزه ضرورت مشارکت شهروندان در بهبود وضعیت شهرها بر کسی پوشیده نیست. هدف این پژوهش با هدف کاربردی به دنبال ارتقاء کیفیت فضای شهری خیابان حکیم نزاری شهر بیرجند از طریق تبدیل آن به پیاده راه شهری است که با مشارکت شهروندان طراحی می شود. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از مطالعه میدانی محدوده مورد نظر و پرسشنامه در زمینه نظر خواهی از کاربران خیابان حکیم نزاری شهر بیرجند و همچنین از بررسی های اسنادی و کتابخانه ای، مدارک و نقشه ها استفاده شده است و سرانجام با توجه به اطلاعا ت به دست آمده به بررسی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها در خیابان حکیم نزاری پرداخته شده است و سپس برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل SOWT استفاده شده است.از مهم ترین نتایج تحقیق می توان به ایجاد هویت شهری در بیرجند،رونق تعاملات اجتماعی و افزایش سطح رضایتمندی مردم از طریق این مهم اشاره کرد.

  کلیدواژگان: طراحی پیاده راه، مشارکت اجتماعی، خیابان حکیم نزاری
 • ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تاکید بر سیاست های تشویقی نوسازی بعد از اجرا
  محمدرضا اراسته طالشمکایل صفحه 6

  تحلیل و بررسی کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. کیفیت زندگی به شرایط عینی و ذهنی و در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد. در این بین سیاست های تشویقی نوسازی در این بافت ها می تواند در ابعاد مختلف تاثیرات مختلفی را بر روی کیفیت زندگی داشته باشد. ابعاد عینی به معنی مشهودات و ابعادی از شرایط زندگی ساکنین که عینیت داشته در حالی که ابعاد ذهنی کیفیت زندگی به معنی سنجش درک و احساس افراد ساکن از محیط زندگی و جنبه مرتبط با این محیط می باشد. هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی و تاثیرپذیری این شاخص ها از سیاست های تشویقی نوسازی در منطقه هفت شهر تهران می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است. داده های مورد نیاز از 380 نمونه بصورت تصادفی جمع آوری و به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر میانگین پاسخ ها، آزمون آماری پارامتریک T استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد زیست محیطی با آماره 3.9 بعد کالبدی با آماره 3.41، اقتصادی با آماره 3.29، بعد اجتماعی با آماره 3.18 و دسترسی با آماره 3.04 همگی میانگین بالاتر از میانه نظری را دارا می باشند و تنها بعد مدیریتی با آماره 2.25 میانگین کمتر از میانه نظری را به خود اختصاص داده است. نتایج مبین این امر است که شاخص کیفیت زندگی دارای میانگین برابر 3.18 است و از این منظر در وضعیت متوسط به سر می برد. از این رو می توان ادعا داشت که سیاست های تشویقی نوسازی در بهبود زندگی ساکنان بافت فرسوده منطقه هفت تهران موثر بوده است.

  کلیدواژگان: بافت فرسوده، سیاست های تشویقی نوسازی، منطقه هفت تهران، کیفیت زندگی
|
 • The effect of physical characteristics of Abadan on the lifestyle of its inhabitants (between 1290 and 1357 AH)
  Vida Taghvaei, fatemeh motaghedi, mohamadebrahim mazhary Page 1

  Research on the relationship between lifestyle and urban context has revealed an interdisciplinary dialogue that is related to anthropology and sociology on the one hand and to the physical and semantic features of the city on the other. This study seeks to answer the questions of what physical differences the residents of Abadan experienced in the new urban context and which components of their lifestyle affected these differences? For this purpose, by reflecting on the concept of lifestyle, explains the relationship between lifestyle characteristics and the shape of the residence and examines the impact of the lifestyle of the people of Abadan on the shape and texture of the Abadan city company. This research, which has benefited from the qualitative strategy and method of documentary and library studies, is a fundamental-applied research that has used interpretive methods and correlation as a strategy. According to the results of the research, the lifestyle of the people of Abadan is affected by the different urban spaces in which they are housed, and the new urban context affects the habits, social relations and livelihood of the residents and by influencing cultural, economic and Their society has changed their consumption, behavioral patterns, tastes, leisure and social roles.

  Keywords: Lifestyle, Abadan, urban planning, neighborhood
 • Hotel design in the historical context of Yazd with emphasis on the role of the porch in thermal comfort
  zohre naderian, aliakbar heidari Page 2

  Advances in technology, industry, and science have had a profound effect on cities, lifestyle, and buildings. In the past, houses were formed according to the type of climate, culture, etc., but today, the forms without considering the climatic conditions and compatibility with nature and the environment, and simply because they have interesting forms to imitate architectural designs and styles. Other climates have been used in Iranian architecture. This has caused damage to nature and failure to meet functional needs and a lack of a sustainable and flexible building form to reduce the consumption of non-renewable energy sources. In the same room with and without a porch, arched porch and arched porch, variable height of the porch and other same conditions, variable depth and the rest Same conditions, width variable and other conditions are the same. In the whole of Energy Plus, the applied research method is based on library studies, experimental tests and the analysis method is based on the simulation results of Energy Plus software. Finally, the obtained result is The traditional architecture of Rasoulian House has been generalized and the design of the porch of the hotel rooms has been done according to the obtained findings. The simulation of building models in Energy Plus software and the study of temperature data show this simulation, which Arched porch on the south side, based on the model of native buildings in Yazd province, the internal temperature of the building can be reduced by 2 degrees Celsius, and based on this, the amount of thermal comfort can be significantly increased.

  Keywords: Thermal comfort, porch, Energy Plus, Yazd, hotel
 • The effect of the morphological diversity of micro-spaces on the circulation of historical schools related to the main passage of the Isfahan market was investigated
  fariba haqshenas, Nima Valibeig Page 3

  Issue statement: 

  Different forms of micro-spaces in buildings with different uses such as schools, inns, houses, etc. have created different access hierarchies and circulations. Over time, schools with various forms of structures have emerged.
  Different uses in each micro-space have resulted in a variety of circulation and access patterns. Isfahan market has a variety of schools with various shapes and sizes in their plans and small spaces. One of the questions that arises is: what are the characteristics of the geometric structure of the school plan in the same market, and what are the distinctions? Another question raised in this regard is what is one of the architectural arrangements in the building plan to make the most of the plan spaces?

  Objective

  The purpose of this paper is to investigate the impact of the morphological diversity of micro-spaces on the circulation of historical schools associated with the main
  passage of the Isfahan market.

  Method of investigation: 

  The data of this research are selected based on the existing plans, construction and retrieval, and after redrawing, the shape of each section is examined separately and its use is determined.The present study has analyzed geometric proportions using written sources, visual documents and maps and then using a comparative study.The statistical population of this study is schools related to the main passage of Isfahan market, which is based on purposeful (non-probable) sampling method, index buildings in terms of geometric shape, spatial composition, number of entrances and mezzanine form, number of floors and period Historical attributes have been selected and researched in the scope of the ground floor plan.

  Keywords: Isfahan Safavid schools, main market passing, spatial layout, space circulation, school geometry
 • Developing a theoretical and conceptual framework of the role of spatial structure components in relation to the concept of sustainable urban accessibility
  Hossein riazi, Gholamreza Haghighat Nayini, Hashem Dadashpour Page 4
 • Developing a framework and designing urban pedestrian paths with an emphasis on the social participation of citizens (Case study: Hakim Nizari Street in Birjand)
  mahla aftabi Page 5

  The pivotal pedestrian movement, strengthening pedestrian movement in urban spaces and creating pedestrians are ways to reduce the effects of problems such as traffic problems and slowing the flow of vehicles, drastic reduction of parking space, increasing the use of fossil fuels and social problems such as vitality and restoring the position of pedestrian movement to urban space. Pedestrians, as passageways with high social roles and limiting the movement of riders, are in fact a way to reclaim public roads, especially valuable urban spaces that have cultural, historical, commercial and recreational attractions for pedestrians, from vehicles and give it back to humans in order to move, social interactions and recreational, tourism and commercial activities. Today, the necessity of citizens' participation in improving the situation of cities is not hidden to anyone. The aim of this study was to improve the quality of urban space of Hakim Nizari Street in Birjand by converting it into a city pedestrian which is designed with the participation of citizens. The method used in this study is an applied method which has been done by descriptive and analytical method. In order to collect the required data, field study of the desired area and questionnaire in the field of survey of users of Hakim Nizari Street in Birjand, as well as documentary and library surveys, documents and maps have been used and finally, according to the obtained information, the weaknesses and strengths, opportunities and threats in Hakim Nizari Street have been investigated and then analyzed for parsing. One of the most important results of this study is creating urban identity in Birjand, booming social interactions and increasing the level of people's satisfaction through this important issue.

  Keywords: Pedestrian design, Social Participation, Hakim Nizari Street
 • Evaluation of quality of life indicators with emphasis on post-implementation renovation incentive policies
  MOHAMADREZA ARASTEH TALESHMIKAIIL Page 6

  Analysis and quality of urban life is one of the most important areas of urban studies in different countries. Quality of life depends on objective and mental conditions and ultimately on one's perceptions and perceptions of the realities of life. Meanwhile, incentive policies for modernization in these contexts can have different effects on quality of life in different dimensions. Objective dimensions mean the observations and dimensions of the living conditions of the residents that are objective, while the mental dimensions of quality of life mean measuring the perception and feelings of the residents of the living environment and aspects related to this environment. The purpose of this study is to measure and evaluate the quality of life indicators and the effectiveness of these indicators of incentive policies for modernization in Haft district of Tehran. The research method is descriptive-analytical based on a questionnaire. The required data were collected from 380 samples randomly and in order to analyze the studied variables, SPSS software and statistical methods such as mean responses, parametric t-test were used. The results show that the environmental dimension with a statistic of 3.9, the physical dimension with a statistic of 3.41, the economic dimension with a statistic of 3.29, the social dimension with a statistic of 3.18 and access with a statistic of 3.04 all have a higher average than the theoretical dimension. Statistics 2.25 has an average below the theoretical average. The results show that the quality of life index has an average of 3.18 and from this perspective is in a moderate position. Therefore, it can be claimed that the incentive policies of modernization have been effective in improving the lives of the residents of the dilapidated area of ​​Tehran's Haft district.

  Keywords: Worn texture, incentive policies for renovation, Haft district of Tehran, quality of life