فهرست مطالب

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار - پیاپی 1 (بهار 1400)

نشریه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار
پیاپی 1 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد تفرج خواه، مجید باقرزاده خواجه*، سلیمان ایران زاده صفحات 1-35
  هدف تحقیق حاضر توسعه مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه سازمانی پایدار می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده که با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی از نمونه گیری هدفمند (قضاوتی و سهمیه ای) و نظری انجام گرفته است. برای تعیین حجم نمونه از معیار اشباع نظری استفاده شد و تعداد 29 مصاحبه با 17 نفر از خبرگان صورت پذیرفت تا در نهایت و در کنار تحلیل محتوای اسنادی، کفایت نظری حاصل شد. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری از نرم افزار اطلس تی آی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش ارایه شد. نتایج پژوهش منجر به استخراج 373 کد باز، 80مفهوم و 23 مقوله گردید که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله محوری (سیستم های کاری پایدار، تعادل، خودمختاری و خودکنترلی و نظام های مدیریت منابع انسانی)، شرایط علی (نظام ارزشی و مدیریتی سازمان و جامعه، ضرورت حفظ و توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی اقتصادی و مسئولیت قانونی)، راهبردها (خلق و توسعه آرمان مشترک، رویکرد فرایندی، به گزینی و نگه داری و آگاهی بخشی)، زمینه حاکم (بینش پایداری، قابلیت سازمانی، همراستایی استراتژیک و سرمایه سازمانی) و در نهایت پیامدها (عملکرد برتر اقتصادی، عملکرد برتر اجتماعی و عملکرد برتر زیست محیطی) ارایه گردید.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، توسعه پایدار، رویکرد پایداری، نظریه داده بنیاد
 • رامین ساوج*، اکبر اعتباریان خوراسگانی صفحات 37-62

  با توجه به اینکه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از پدیده‏های جدید عصر حاضر، تبدیل به ضرورت زندگی بشر امروزی شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان که یکی از چالش‏های بر سر راه پذیرش فناوری اطلاعات می باشد، پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف‏، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه پنج عامل شخصیتی و پذیرش فناوری اطلاعات استفاده گردید. با توجه به تعداد 191 نفری جامعه آماری در سطح 95%، حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 127 نفر برآورد و برای هر معاونت نمونه گیری به روش تصادفی طبقه‏ای، متناسب با تعداد کارمندان هر قسمت و به نسبت جمعیت کل جامعه مشخص شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها از لحاظ صراحت و قابلیت درک گویه ها از طریق تعدادی از پاسخگویان و از لحاظ تطابق لغوی از طریق مراجعه به صاحبنظران موضوعی مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و معادلات ساختاری در نرم‏افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شد. نتایج نشان داد که تنها بعد برون گرایی در پذیرش فناوری اطلاعات نقش داشت و هرچه فرد برون گراتر بود پذیرش و رفتار استفاده فناوری اطلاعات وی افزایش می‏یافت. با توجه به اینکه افراد برون گرا دارای خصوصیات پرانرژی، معاشرتی، دارای شور و اشتیاق، دارای اعتماد به نفس و دارای احساسات مثبت می باشند، به نظر می رسد تاثیر برون گرایی در پذیرش فناوری اطلاعات درست باشد و این افراد با توجه به خصوصیات مذکور استقبال بیشتری از مسایل جدید همانند پذیرش فناوری داشته باشند.

  کلیدواژگان: شخصیت، پذیرش فناوری اطلاعات، برون گرایی
 • ودود جوان امانی، حمید اکبری* صفحات 63-88

  عملکرد سازمانی تحول آفرین یکی از پیش شرط های مهم در راستای تحقق انعطاف پذیری و نوآوری سازمانی است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی است. تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش در زمره تحقیقات علی می باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد کوی و همکاران (2020) استفاده شده است. حجم نمونه بر پایه فرمول کوکران تعداد 227 نفر از کارکنان شرکت گروه بهداشتی فیروز تعیین گردید. برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از فنون آمار توصیفی با نرم افزار SPSS22 و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزار آماری Smart PLS3 از طریق روش مدل یابی معادلات ساختاری تکمیل و جمع آوری گردید. یافته‏های تحقیق فعلی حاکی است که رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. در نتیجه، پیشنهاد می گردد که مسیولین شرکت باید شرایطی را فراهم کنند تا مدیران از سبک های مدیریت سنتی به سوی سبک تحول آفرین حرکت کنند و موجبات بهبود عملکرد کارکنان در دنیای متحول و متغیر امروزی را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، عملکرد، تعدیلگری، انعطاف پذیری، نوآوری
 • طاها عشایری*، طاهره جهان پرور، سید کاظم کاظمی صفحات 89-123
  اخلاق کار همان اخلاق شغلی، مسئولیت اخلاقی فرد از حیث شغلی در سازمان مربوطه است که دارای ویژگی هایی چون سخت کوشی، ارج نهادن به کار و تلاش، روحیه همکاری و مشارکت در کار، تعلق و تعهد به کار و وظایف شغلی، مسئولیت پذیری، صرفه جویی در بهره گیری از منابع، خلاقیت و ابتکار عمل داشتن، خودگردانی و تسلط به کار، نظم و دقت در کار، وقت شناسی و خوش قول بودن، درستکاری و پرهیز از تقلب و فریب و مفاسد اقتصادی است. جامعه ایرانی در مقایسه با جامعه جهانی، با مسایل اقتصادی، بی ثباتی، گرانی، تورم، فضای کسب وکار و شکاف طبقاتی مواجه است. این مسایل بیشتر به عوامل فرهنگی درونی از جمله اخلاق برمی گردد. مقاله حاضر درصدد مطالعه ریشه های عوامل موثر بر اخلاق کار در جامعه ایرانی است که با روش پیمایش انجام گرفته است. جامعه آماری مطالعه شامل 38 مورد تحقیق می باشد که 21 مورد به روش تعمدی با رعایت اعتبار تحقیق و کیفیت نشر و نویسندگان انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که سطح اخلاق کار در سه سطح بالا (31 درصد)، متوسط (15 درصد) و پایین (54 درصد) قرار دارد و به طورکلی سطح اخلاق کاری در ایران پایین است. همچنین، بین عوامل شغلی، روانی، دین داری، تعهد، سازمانی، حکمرانی، عدالت و سرمایه اجتماعی با اخلاق کار رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق کار، اعتماد اجتماعی، حکمرانی، روح جمعی، مشارکت شغلی
 • سید حسام وقفی*، اعظم رجبی جیرنده، زینب نوربخش حسینی صفحات 125-149
  هدف این تحقیق، تحلیل تاثیر توانایی مدیریت بر ارزش شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی بازار است. در  این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته اند و توانایی مدیریت به عنوان متغیر مستقل و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. این تحقیق از جمله تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی قرار داشته و از منظر روش، در دسته تحقیقات همبستگی قرار گرفته است. همچنین، در این پژوهش از روش کتابخانه ای، برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام گرفته است. بر اساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 133 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده، از آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک - برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای بررسی فرضیه های تحقیق (نرم افزار ای ویوز) استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیران بر ارزش شرکت تاثیر داشته و تهدیدات رقابتی بر رابطه بین توانایی مدیران و ارزش شرکت تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: توانایی مدیریت، تهدیدات رقابتی، ارزش شرکت
 • وحید بخردی نسب* صفحات 151-179
  سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند؛ به خصوص اگر این اطلاعات بر تصمیم گیری آن ها موثر باشد. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که از روند ثابت سود آوری برخوردار باشند. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد و در بیانی دیگر می توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تامین منافع خود، موجبات رفاه جامعه را نیز فراهم می آورند. از این رو، در پژوهش حاضر سعی گردیده است پس از تعریف کامل و جامعی از حقوق محیط زیست و اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان یکی از ابعاد هموارسازی سود، به بررسی تاثیر حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1398 است و جامعه آماری در دسترس بالغ بر 164 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش، آمیخته و ترکیبی از روش های کمی و کیفی است و به این منظور، داده های هموارسازی سود با استفاده روش کمی و داده های حقوق محیط زیست در شرکت های عضو جامعه آماری با استفاده از روش کیفی گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکیه بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. شواهد نشان می دهد که حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود تاثیر گذار نیست.
  کلیدواژگان: حقوق محیط زیست، هموارسازی سود، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری
 • مریم شمس فلاورجانی، مهربان هادی پیکانی*، سهیلا ترابی فارسانی صفحات 181-215
  هدف تحقیق اولیه الگوی مدیریت دولتی مبتنی بر مدل مفهومی حکومت داری امیرکبیر است. مدل مفهومی حکومت داری امیرکبیر بر اساس روش پژوهش اسنادی و با تحلیل محتوای مقوله ای با محوریت مطالعه و بررسی کتب و متون دست اول (منابع دوره قاجار) و منابع تحلیلی که به نقد و بررسی اقدامات امیرکبیر پرداخته است؛ در قالب طرحی اکتشافی و استقرایی به دست آمده است. مدل به دست آمده با فن دلفی و نظر سنجی از خبرگان از طریق پرسشنامه محقق ساخته - بر اساس 220 مفهوم تعریف شده در مدل مفهومی - مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و در نهایت الگوی مدیریت دولتی به دست آمده است. ارزیابی کمی و آزمون مدل نیز از طریق پرسشنامه برآمده از بخش دلفی با روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش دلفی 12 نفر از اساتید دانشگاه در رشته مدیریت دولتی و تاریخ در بخش کمی 278 نفر از مدیران دولتی بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. الگوی 5 سطحی مدیریت دولتی دارای 46 گویه، 21 مقوله، 11 تم و 6 بعد شامل اقدامات اقتصادی، بروکراتیک، سیاسی، آموزشی - فرهنگی، حفاظتی و اجتماعی و 1 محور اصلی - مدیریت دولتی- از لحاظ تناسب و ترکیب عوامل به اجماع خبرگان رسیده و میزان اهمیت و وزن آنها مشخص گردیده است؛ و نشان می دهد مدل حکومت داری امیرکبیر ویژگی های لازم جهت تبدیل به الگوی مدیریت دولتی که منطبق با شرایط فرهنگی - سیاسی و اجتماعی ایران باشد را داشته و می تواند دست مایه مدیران دولتی جهت اداره امور عمومی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: امیرکبیر، چارچوب مفهومی، دلفی، الگو، مدیریت دولتی
|
 • Mohammad Tafarrojkhah, Majid Bagerzadeh *, Soleyman Iranzadeh Pages 1-35
  The purpose of the present study is to develop a human resource management model with a sustainable organizational development approach. This research was conducted in the framework of a qualitative approach using Grounded theory research method. The statistical population of the study consisted of managers working in the electrical industry and were selected through theoretical and purposeful sampling (judgment and quota). Sample size was determined by theoretical saturation criterion, 17 people. Atlas TI software was used to analyze the data from the interviews and coding. Data analysis was done in three stages of open coding, axial coding, and selective coding and based on this, a qualitative research model was presented. findings of the research resulted in the extraction of 373 open source codes, 80concepts and 23categories, which were in the paradigm model including axial categories (sustainable working systems, equilibrium, autonomy and Human resource management systems), causal conditions (organizational and community value and management system, necessity of Maintain and Human Resource Development and Socio-Economic Responsibility and legal Responsibility), Strategies (Creating and Developing a Common Idea, Process Approach, Selection and Maintenance and Awareness), Governing Background (Sustainability Insights, Organizational Capability, Strategic Alignment and Organizational Capital), and ultimately Outcomes (Economic superiority Performance, superior social performance, and superior environmental performance).
  Keywords: human resource management, Sustainability Approach, Sustainable Organizational Development
 • Ramin Savoj *, Akbar Etebarian Khorasgani Pages 37-62

  Considering that information technology as one of the new phenomena of the present age, has become a necessity of modern human life, in this study, the relationship between employees' personality, which is one of the challenges in accepting information technology, was investigated. This research is applied in terms of purpose and descriptive in nature. In this study, two questionnaires of five personality factors and information technology acceptance were used to collect data. Considering the number of 191 people in the statistical population at 95% level, the statistical sample size based on Krejcie and Morgan table is 127 people and for each deputy sampling method by stratified random method, proportional to the number of employees in each section and the total population It was found. The content validity of the questionnaires was assessed in terms of explicitness and ability to understand the items by a number of respondents and in terms of lexical relevance by referring to subject matter experts. Data were analyzed using descriptive statistics and structural equations in SPSS and LISREL software. The results showed that only the dimension of extraversion played a role in the acceptance of information technology and the more extroverted the person was, the more acceptance and behavior of his use of information technology increased. Considering that extroverts have energetic, sociable, passionate, confident and positive emotions, the effect of extroversion on the acceptance of information technology seems to be correct, and these people are more receptive to these issues. New like accepting technology.

  Keywords: personality, Acceptance of information technology, extraversion
 • Vadood Javan Amani, Hamid Akbari * Pages 63-88

  Transformational organizational performance is one of the important prerequisites for achieving organizational flexibility and innovation. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the impact of transformational leadership on organizational performance. The method of the present research is practical based on the purpose of study and in terms of nature and methodology is among the causal researches. To select the sample, a simple random sampling method and the standardized questionnaire measurement tool in Cui et al., (2020) study were used to collect data. Thus, the sample size was determined 227 employees of Firooz Hygienic Group as the statistical population of the study based on Cochran's formula. Formal and structural validity were used to determine the validity of research and Cronbach's alpha coefficient was calculated to assess the reliability of the questionnaire. The required research data were completed and collected using the descriptive statistics techniques with SPSS22 software and inferential statistics techniques with Smart PLS3 statistical software through structural equation modeling. Research findings indicate that transformational leadership has a positive effect on organizational performance. As a result, it is suggested that the company managers should provide conditions for managers to move from traditional management styles to transformational styles and improve employee performance in today's changing world.

  Keywords: Transformational Leadership, performance, Moderation, Flexibility, innovation
 • Taha Ashayeri *, Tahereh Jahanparvar, Seyed Kazem Kazemi Pages 89-123
  Work ethic is a person's moral responsibility in terms of job in the organization, which has characteristics such as: hard work, respect for work and effort, spirit of cooperation and participation in work, belonging and commitment to work and job duties, responsibility, saving resources, Creativity and initiative, self-control and mastery of work, order and accuracy in work, punctuality and cheerfulness, honesty and avoidance of fraud and economic corruption. Compared to the international community, Iranian society faces economic problems, instability, high prices, high inflation, and class divisions. These issues are mostly related to internal cultural factors such as ethics. The present article seeks to study the roots of the factors affecting work ethic in Iranian society, which has been done by survey method. The statistical population of the study includes 38 cases, 21 of which were deliberately selected by observing the validity of the research and the quality of the publication and the authors. The results of this study show that the level of work ethic is at three levels high (31%), medium (15%) and low (54%) and in general, the level of work ethic in Iran is low. Also, there is a significant relationship between job, psychological, religious, commitment, organizational, governance, justice and social capital factors with work ethic.
  Keywords: work ethic, Social trust, Governance, collective spirit, job participation
 • Seyed Hesam Vagfi *, Azam Rajabi Jirandeh, Zeynab Nourbakhsh Hosseiny Pages 125-149
  The purpose of this study is to analyze the impact of management ability on firm behavior in response to competitive market threats. The spatial scope of this research was the companies listed on the Tehran Stock Exchange and the time domain was between 2009 and 2017. In this study, the ability to manage the independent variable and the company behavior of the dependent variable was considered. The present study is in the category of applied research. If the classification of types of research based on nature and method is considered, the present research method is in the category of research. It is descriptive and in terms of method is in the category of correlational research. In this study, a library method was used to collect data and information. In the data section, the research was done by collecting data from sample companies by referring to financial statements, explanatory notes and the stock exchange monthly. Based on the systematic elimination method, 133 companies were selected as a statistical sample. Descriptive and inferential statistics have been used to describe and summarize the collected data. In order to analyze the data, first the variance heterogeneity pre-tests, F-Limer test, Hausman test and Jark-Bra test were used and, then multivariate regression test was used to confirm and reject the research hypotheses (EVIEWS Software). The results showed that the ability of managers affects the company value; in addition, competitive threats affect the relationship between managers' ability and investment in research and development costs and company value; The results obtained in this research are consistent with the documents mentioned in the theoretical framework of research and financial literature.
  Keywords: Management Ability, competitive threats, Company value
 • Vahid Bekhradi Nasab * Pages 151-179
  The decisions of managers and investors are in the direction of increasing returns and wealth, because in economics, with the assumption of the logic of the behavior of individuals, everyone is supposed to seek to maximize their wealth. So managers are no exception to this rule. Now, given their freedom of action in applying accounting procedures, managers want to know how these factors affect the accounting procedures of their wealth, so that they will use their profits to their advantage in order to maximize their wealth. May increase. Increasing the wealth of managers can be accompanied by a decrease in the wealth of other groups, including shareholders. The rate of profit smoothing and social accountability criteria is that how important these criteria are to investors when making economic decisions. At present, the growing flow of environmental law and social responsibility literature has begun to explore the relationship between environmental law and the functioning of financial markets. Therefore, in the present study, after the complete and comprehensive definition of environmental Law and accruals, an attempt has been made to examine the effect of environmental law on the smoothing of earnings as one of the dimensions of profit smoothing. The statistical population of this study includes all companies accepted in Tehran Stock Exchange during the period of 2009-2020. The sample size is based on a systematic elimination of 164 companies. Evidence suggests that environmental Law do not have an impact on the smoothing of earnings.
  Keywords: environmental Law, ernings smoothing, Accruals, Discretionary accruals
 • Maryam Shams Falavarjani, Soheila Torabi Farsani Pages 181-215
  The purpose of this research is to present a - public administration model based on the conceptual model of Amirkabir governance. The conceptual model of Amirkabir governance based on the method of documentary research and by analyzing the content of a category focusing on the study of first-hand books and texts and analytical sources that have criticized the actions of Amirkabir; It has been obtained in the form of exploratory and inductive design. The model obtained by Delphi technique and survey of experts through a researcher-made questionnaire is evaluated qualitatively and finally the government management model is obtained. Quantitative evaluation and model testing were also done through a questionnaire from the Delphi section using structural equation modeling. The statistical population in the Delphi department was 12 university professors in the field of public administration and history in the quantitative department were 278 public administrators who were selected based on purposive sampling. The 5-level model of public management has 46 items, 21 categories, 11 themes and 6 dimensions, including economic, bureaucratic, political, educational-cultural, protective, and social measures, and 1 main axis - public management - has reached the consensus of experts in terms of appropriateness and composition of factors. And their importance and weight have been determined; And shows that the conceptual model of Amirkabir governance has the necessary characteristics to become a model of public administration that is consistent with the cultural-political and social conditions of Iran and can be used by - public administrator to manage public affairs.
  Keywords: amirkabir, Delphi, SEM, model, Public Administration