فهرست مطالب

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار - سال سوم شماره 4 (پیاپی 12، زمستان 1402)

نشریه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار
سال سوم شماره 4 (پیاپی 12، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالرضا گلابی، سید رسول آقا داود*، سعید آقاسی صفحات 1-28

  این پژوهش که با هدف «ارائه مدل منتورینگ سازمانی با رویکرد مدیریت استعداد در وزارت آموزش و پرورش» انجام گرفته است؛ از نوع اکتشافی است که از نظر هدف توسعه‏ای و کاربردی به شمار می آید. از لحاظ گردآوری داده‏ها، از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان متخصص در رشته مدیریت دولتی و امور اداری و مدیران ارشد و منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش می باشند که تعداد 20 نفر از آنها به شیوه نمونه‏گیری قضاوتی و هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کمی، کارشناسان شاغل وزارت آموزش و پرورش می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه استاندارد بود که برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 974/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش پدیدار شناسی و در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و SMART PLS4 انجام شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی به یک مدل ساختاری منتج شد. نتایج در بخش کمی نیز نشان داد که در اداره آموزش و پرورش فرهنگ سازمانی در رابطه بین حمایت مدیران، راهبرد سازمان، مدیریت تعارض استعدادها، جانشین پروری با عوامل فردی مدیریت استعداد (بهره وری فردی، رضایت فردی، تعهد عاطفی و تعالی فردی) و عوامل سازمانی مدیریت استعداد (چابکی نیروی انسانی، عدالت ادراک شده، کسب مزیت رقابتی، تعالی سازمانی، رضایت ذی نفعان، بهره وری سازمانی) نقش میانجی دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، منتورینگ سازمانی، وزارت آموزش و پرورش
 • اکرم سالاری، سید علیرضا افشانی *، شادی ضابط صفحات 29-55

  هدف این پژوهش، ارائه مدل مطلوب برندینگ نهادینه شده بانک صادرات با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای است. جامعه هدف پژوهش، کارشناسان حوزه روابط عمومی و بازاریابی هستند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و نظری تعداد 14 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته است و تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که برای بهبود برند بانک صادرات، باید بسترهایی را فراهم کرد که موجب افزایش تولیدات آن شود. این بسترها شامل 3 شرط علی (نابسامانی اقتصادی، برنامه ریزی استراتژیک تبلیغات، رسالت بانک)، 4 شرایط زمینه ای (رفتار تعاملی بانک، تبلیغات رقابتی مبتنی بر شناخت، توجیه پذیری طرح های بانکی، اخلاق حرفه ای)، 4 شرایط مداخله گر (فروکاست اعتماد مشتریان، آسیب شناسی تبلیغات، خودشیفتگی برند، کاهش ارزش کیفی برند) 9 استراتژی ها (استراتژی های هدفمند تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری،کیفیت تعاملات و ارتباط با مشتری، عوامل کلیدی در پیاده سازی CRM، رهبری استراتژیک تبلیغات، ارزشیابی تبلیغاتی مبتنی بر مخاطبین، مدیریت اجتماعی تبلیغات، آفرینش فرصت های جدید، استراتژی نوسازی تبلیغات) و 4 پیامد (توسعه برند، بهبود مستمر عملکرد، همگرایی منافع، همسوسازی منافع) می باشد. بر همین اساس، برندینگ نهادینه شده در ذهن مشتریان از تبلیغات در قالب های مختلف و با تدوین مدل مناسب خود را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: تبلیغات، بینش مشتری، همسویی منافع، برندینگ، بانک صادرات
 • مجتبی خالصی اردکانی، مژده ربانی*، حسن دهقان دهنوی، ابوالفضل صادقیان، محمدتقی هنری صفحات 57-79

  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی اثرگذارترین و اثرپذیرترین عوامل زنجیره تامین لارس می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی - توسعه ای است. عوامل با روش فراترکیب استخراج شدند. زنجیره تامین لارس دارای عوامل زنجیره تامین پایدار، زنجیره تامین تاب آور، زنجیره تامین چابک، زنجیره تامین ناب و 16 شاخص مختلف (مدیریت تامین کنندگان، تامین کنندگان پشتیبان، کانال توزیع چندگانه، حذف ضایعات، تولید به هنگام، مدیریت لجستیک، بهبود مستمر، انعطاف پذیری، شایستگی، سرعت، ارتباط با مشتریان، پاسخگویی، چابکی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی) می باشد. پرسشنامه دیمتل بر اساس عوامل طراحی و در اختیار 15 نفر از خبرگان صنایع کاشی و سرامیک یزد قرار داده شد. برای تعیین میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری هریک از شاخص ها، از روش دیمتل استفاده شد. به این منظور، پرسش نامه دیمتل توسط اساتید و خبرگان این حوزه تکمیل شد و در نهایت در دستگاه مختصات دکارتی روابط بین شاخص ها مشخص گردید. نتایج نشان داد به ترتیب عوامل اقتصادی، چابکی، بهبود مستمر و انعطاف پذیری، بیشترین تاثیرگذاری و از طرفی، مدیریت تامین کنندگان بیشترین تاثیرپذیری را در بین شاخص های زنجیره تامین لارس دارند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین لارس، زنجیره تامین پایدار، زنجیره تامین تاب آور، زنجیره تامین چابک، زنجیره تامین ناب، تکنیک دیمتل
 • شهریار امام دوست هره دشت، موسی رضوانی چمن زمین*، مرتضی حضرتی صفحات 81-107

  این تحقیق با هدف طراحی مدل استراتژی های سرمایه انسانی در بانک سپه ایران با تاکید بر تغییر ساختار سازمانی صورت پذیرفته است. روش تحقیق، از نوع تحقیق کیفی است و ابزار گردآوری داده ها نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران استان ها، مدیریت امور نواحی، مدیریت امور سرمایه انسانی، مدیران بانک سپه و اعضای هیات علمی رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به تعداد 543 نفر می باشند. مشارکت کنندگان تحقیق، با روش نمونه گیری هدفمند، 22 نفر شامل 15 مدیر در سطوح مختلف بانک سپه و 7 استاد دانشگاه می باشند. هنگامی که گردآوری داده ها به حالت اشباع رسید، فرایند مصاحبه و گردآوری داده ها متوقف گردید. شیوه جمع آوری داده ها، مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده گردید و کدگذاری باز، محوری و گزینشی مصاحبه ها با نرم افزار مکس کیودای 2020 صورت پذیرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن بود که برای طراحی کیفی مدل استراتژی های سرمایه انسانی در بانک سپه ایران با تاکید بر تغییر ساختار، در زیر سیستم آموزش و توسعه، به نیازهای آموزشی، اثر بخشی آموزشی و مسیر پیشرفت شغلی، در زیرسیستم پاداش و جبران خدمت به استراتژی و خط مشی طرح های پرداخت و رفاه، روش ‍ های نوآورانه پاداش وجبران خدمت و پاداش هدفمند سازمانی و در زیرسیستم روابط کارکنان به استراتژی روابط کارکنان، تعامل و مشارکت کارکنان و طراحی مطلوب تغییر ساختار باید توجه ویژه ای نمود.

  کلیدواژگان: استراتژی های سرمایه انسانی، استراتژی آموزش و توسعه، استراتژی پاداش و جبران خدمت، استراتژی روابط کارکنان
 • محمدرضا رسولی، غفار تاری *، حسین بقایی صفحات 109-130

  هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدل شایستگی حرفه ای مدیران مدارس به عنوان پیشران موثر وکلیدی توسعه پایدار بود. این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی است و برای ارائه مدل شایستگی حرفه ای مدیران مدارس به عنوان پیشران موثر وکلیدی توسعه پایدار، از راهبرد نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربن استفاده شد. در این تحقیق مصاحبه شوندگان از صاحبنظران و اساتید حوزه تعلیم و تربیت شهر تهران انتخاب شدند. با استفاده از روش نمونه گیری نظری، با 20 نفر از صاحبنظران و اساتید حوزه تعلیم و تربیت شهر تهران مصاحبه شد. برای تعیین پایایی فرم های مصاحبه از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار (ارزیاب) استفاده شد و میزان ضریب توافق 84/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده بنیاد و کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد و مصاحبه ها در محیط نرم افزار مکس کیودای 18 تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد که بر مبنای ارایه مدل شایستگی حرفه ای مدیران مدارس به عنوان پیشران موثر و کلیدی توسعه پایدار شامل توانمندسازهای شایستگی مهارتی، شایستگی مدیریتی و شایستگی های اخلاق و رفتار حرفه ای، توسعه مدیران، شاخص های اجتماعی مدیران، تاسیس گروه های کاری جهت ارتقای عملکرد و شایستگی سبز، شایستگی های نگرشی، شایستگی های دانشی، شایستگی آموزشی، شایستگی های تجاری سازی دانش- مهارت و فناوری، روحیه پرکاری، اصلاح الگوی مصرف، مشارکت در توسعه و حرکت به سمت اقتدار ملی می شود که منجر به تحقق نتایج روحیه پرکاری، اصلاح الگوی مصرف، مشارکت در توسعه می شوند.

  کلیدواژگان: شایستگی حرفه ای، توسعه پایدار، مدیران مدارس
 • منا جاوی میکانیکی، سمانه سلیمی *، فرزاد بانشی صفحات 131-154

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عارضه های بهره وری شرکت پالایش نفت آبادان بر اساس مدل سه شاخگی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران سطح میانی پالایشگاه نفت آبادان می باشد که از طریق نمونه گیری هدفمند بر اساس اشباع نظری 15 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی نیز براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 219 نفر از کارکنان پالایشگاه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختمند و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته مستخرج از مصاحبه های بخش کیفی بود. جهت تایید روایی ابزار پژوهش، از روایی محتوایی استفاده شد و روایی پرسشنامه خوب ارزیابی شد. جهت تعیین پایایی مصاحبه ها، از پایایی بین دو کدگذار و برای پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، آمارهای توصیفی (درصد و فراوانی) استفاده شده است. براساس یافته های بخش کیفی 22 عارضه به دست آمد که 8 عارضه مربوط به عارضه های ساختاری، 7 عارضه مربوط به عارضه های رفتاری و 5 عارضه مربوط به عارضه های محیطی می باشد. یافته های بخش کمی با استفاده از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی نشان داد که در بین عارضه های ساختاری، عامل قوانین و مقررات؛ در بین عارضه های رفتاری، عامل دانش، آگاهی و مهارت؛ و از بین عارضه های محیطی، عامل باور و نگرش جامعه، مهم ترین عارضه ها بودند و در اولویت اول قرار دارند.

  کلیدواژگان: بهره وری، پالایش نفت آبادان، عارضه یابی، مدل سه شاخگی
 • ستار جهان تابی نژاد، فواد مکوندی*، عزت الله کیانی، قنبر امیرنژاد، وحید چناری صفحات 155-175

  دموکراسی محل کار و سرمایه روان شناختی به طور مشترک بینش های مثبتی را برای سازمان ها ارائه می دهد و می تواند منجر به بهبود وضعیت های روانشناختی شود تا مشارکت، انرژی کارکنان و حس یادگیری را بهبود ببخشد و نشاط را در محیط کار افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر دموکراسی سازمانی با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای است و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب باروسو و ساندلوسکی (2007) انجام شده است. منابع آماری پژوهش، شامل منابع اسنادی کشورهایی است که مدل دموکراسی سازمانی داشته اند. گفتنی است که این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرآیند فراترکیب انتخاب شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. در این مطالعه برای شناسایی مولفه های دموکراسی سازمانی، 32 کد به عنوان مضامین پایه شناسایی شدند. از این بین 28 کد به عنوان مضامین سازمان دهنده انتخاب شدند و در نهایت 9 بعد با عنوان مضامین فراگیر استخراج شدند که عبارتند از: تعهد سازمانی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادی خواهی سازمانی، رقابت پذیری سازمانی و عدالت شغلی.

  کلیدواژگان: دموکراسی، دموکراسی سازمانی، روش فراترکیب
 • سعید یوسف زاده * صفحات 177-196

  هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری خودکارآمدی شغلی در سازمان های پایدار بوده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان شهر گرگان در سال 1402 بود که از بین آنها 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. داده ها با استفاده از ابزارهای پرسشنامه سرمایه‏ روانشناختی لوتانز و همکاران (2007)، خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت (1994)، و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1990) جمع آوری شد و با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و نرم افزار ایموس تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه روانشناختی با خودکارآمدی شغلی (49/0=r)، سرمایه روانشناختی با رفتار شهروندی سازمانی (51/0=r) و خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (41/0=r) همبستگی مثبت و معناداری در سطح 01/0 وجود دارد. همچنین، مدل سرمایه روانشناختی با رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی شغلی برازش مناسبی دارد. براساس نتایج از آنجا که سرمایه روانشناختی و خودکارآمدی شغلی، نقش ویژه ای در ارتقای رفتارهای شهروندی سازمانی و بهره وری و کارایی سازمان های پایدار دارد، لازم است مدیران این سازمان ها با توجه ویژه به اهمیت این عوامل، شرایط لازم برای ارتقای آنها را در قالب برنامه های ضمن خدمت کارکنان، فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی، خودکارآمدی شغلی، سازمان پایدار
 • شهین غیاثی *، صادق فیض اللهی صفحات 197-220

  هدف این پژوهش شناسایی پیشران های شکل گیری رفتارهای ضد شهروندی در کارکنان سازمان های دولتی می باشد. تحقیق حاضر براساس هدف، کاربردی و از نقطه نظر چگونگی جمع آوری داده ها، ازنوع تحقیقات آمیخته (کیفی- کمی) است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه است. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ادارات دولتی بود که براساس روش نمونه گیری هدفمند، 15 نفرانتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان ادارات دولتی استان ایلام به تعداد 29240 نفر (به استناد مرکز آمار ایران) تشکیل می دهد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 379 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. بخش کیفی تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل تم انجام شده است. در فاز کمی برای تحلیل عاملی تاییدی سوال ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش جهت تشخیص مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی، از آماره های K.M.O وآزمون بارتلت استفاده شده است. جهت تایید شاخص های به دست آمده از آماره t استفاده شده است. نتایج منجر به شناسایی 10 تم در قالب سه مفهوم اصلی عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل مدیریت شد. نتایج برازش مدل نشان داد که مدل از اعتبار و برازش مطلوبی برخوردار است. نتایج رتبه بندی ویکور نشان داد که به ترتیب پرخاشگری، بی عدالتی سازمانی و شایع پراکنی در رتبه های اول تا سوم مهم ترین پیشران های رفتار ضد شهروندی سازمانی کارکنان قرار دارد.

  کلیدواژگان: رفتارهای ضد شهروندی، سازمان های دولتی، ایلام
 • سحر ملکی ورکی، ابوالحسن فقیهی*، غلامرضا معمارزاده طهران صفحات 221-237

  هدف این پژوهش، آسیب شناسی مدیریت توسعه پایدار گردشگری و ارائه چارچوبی برای این موضوع بوده که به صورت توصیفی پیمایشی و کاربردی انجام شده است. به این منظور، در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش، چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید. بر اساس این چارچوب، مدل مفهومی پژوهش ارائه و فرضیات تحقیق نیز تدوین شدند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی وزارت گردشگری، در نظر گرفته شدند که بالغ بر 90 نفر بوده اند و به جای نمونه گیری، تمام شماری انجام شده است. در ادامه، پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آنها تایید شد، بین 90 نفر توزیع شده و با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس3 برای تحلیل های آماری استفاده شد. بر اساس مقادیر معنی داری مربوط به فرضیات، همگی تایید شدند. میزان تاثیر آسیب اجتماعی در ایجاد مانع توسعه پایدار گردشگری برابر با 568/0، میزان تاثیر آسیب اقتصادی در ایجاد مانع توسعه پایدار گردشگری برابر 722/0، میزان تاثیر آسیب نهادی بر ایجاد مانع در توسعه پایدار گردشگری برابر با 587/0 و میزان تاثیر آسیب زیست محیطی بر ایجاد مانع در توسعه پایدار گردشگری برابر با 805/0 می باشد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، موانع توسعه پایدار گردشگری، گردشگری پایدار
 • مریم درویشی * صفحات 239-266

  هدف از انجام این پژوهش، بخش بندی و تعیین نیمرخ مشتریان با استفاده ازالگوریتم شبکه های عصبی خودسازمانده (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک کشاورزی شهرستان اهواز) است. تحقیق حاضر در گروه روش های کمی قرار می گیرد. روش پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی و براساس چگونگی جمع آوری داده ها توصیفی (غیرآزمایشی) - پیمایشی و از نظر مکان نیز یک تحقیق میدانی است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک کشاورزی شهرستان اهواز می باشند. ازآنجایی که جامعه آماری این تحقیق نامحدود است، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران جامعه نامحدود، به تعداد 384 نفر تعیین شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه است. در این پژوهش روایی محتوا از طریق نظرخواهی از استاد راهنما و سایر اساتید صاحب نظر در قلمرو موضوعی این پژوهش صورت گرفت و پس از اعمال این نظرات در مورد محتوای پرسش نامه و رفع اشکالات موجود، پرسش نامه مور تایید واقع شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل شبکه عصبی SOM در نرم افزار MATLAB انجام شده است. پس از اجرای تحلیل داده ها، یافته های پژوهش به شناسایی پنج دسته متفاوت از مشتریان با ویژگی های رفتاری و جمعیت شناختی متفاوت شد. این 5 بخش عبارتند از: مشتریان کلان سنتی و ارزشمند، مشتریان طلایی، مشتریان کم ارزش، مشتریان الماسی وفادار و مشتریان خاص.

  کلیدواژگان: بخش بندی، نیم رخ مشتریان، بانک کشاورزی، الگوریتم شبکه های عصبی خودسازمانده
 • مجید نژاد بیگلری، علیرضا منظری توکلی *، سنجر سلاجقه، زهرا شکوه، نوید فاتحی راد صفحات 267-288

  هدف این پژوهش، ارائه الگوی معادلات ساختاری تاثیر عوامل نهادی بر میزان اجرای خط مشی های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش و ماهیت داده ها، کمی بود. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد بوده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که در سال 1402 به تعداد 4823 نفر بوده اند. از جامعه آماری مزبور، براساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 355 نفر تعیین گردید که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه در بین آنها توزیع و 355 پرسشنامه به دست آمده با استفاده از نرم افزار PLS تحلیل شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عوامل نهادی بر میزان اجرای خط مشی های توزیعی مجدد با نقش میانجی رونق تولید تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: عوامل نهادی، خط مشی های توزیعی مجدد، رونق تولید
|
 • Abdolreza Golabi, Seyyed Rasool Aghadavod *, Saeed Aghasi Pages 1-28

  This research, which was conducted to provide an organizational mentoring model with a talent management approach in the Ministry of Education and Culture, is an exploratory type considered developmental and practical in terms of its purpose. In terms of data collection, it is of mixed type (qualitative and quantitative); in terms of data collection, it is descriptive-survey type. The statistical population of this research in the qualitative part includes all experts in the field of public administration and administrative affairs and senior managers and human resources in the Ministry of Education, 20 of whom were selected by judgmental and purposeful sampling. In the quantitative part, experts working in the Ministry of Education, have been selected as a statistical sample using Cochran's formula, using stratified random method according to the volume. The measuring tool of the research in the qualitative part was a semi-structured interview and in the quantitative part, it was a standard questionnaire, which was used to measure the validity of the questionnaires using the form and content method and to determine its reliability, Cronbach's alpha was calculated, and its value was estimated to be 0.974. Data analysis was done in the qualitative part by phenomenological method and in the quantitative part by using SPSS26 and SMART PLS4 software. The research results in the qualitative part led to a structural model. The results in the quantitative part also showed that in the education department, organizational culture plays a mediating role in the relationship between managers' support, organization strategy, talent conflict management, succession planning with individual factors of talent management, and organizational factors of talent management.

  Keywords: Talent Management, Organizational Mentoring, Ministry of Education
 • Akram Salari, SeyedAlireza Afshani *, Shadi Zabet Pages 29-55

  The purpose of this research is to present the desired institutionalized branding model of Saderat Bank using the grounded theory approach. The target population of the research is public relations and marketing experts, who were selected using purposeful and theoretical sampling in the number of 14 people. The data collection tool is a semi-structured interview, and the data analysis was done in three stages of open, central and selective coding. The findings show that in order to improve the brand of Saderat Bank, platforms must be provided to increase its production. These platforms include 3 causal conditions (economic turmoil, strategic advertising planning, bank mission), 4 background conditions (interactive behavior of the bank, competitive advertising based on knowledge, justification of banking plans, professional ethics), 4 intervening conditions (disappointment of customer trust, pathology of advertising) 9 strategies (targeted advertising strategies, customer relationship management, quality of interactions and customer relationship, key factors in CRM implementation, strategic advertising leadership, audience-based advertising evaluation, social management of advertising, creation of opportunities new, advertisement renewal strategy) and 4 consequences (brand development, continuous improvement of performance, convergence of interests, alignment of interests). Based on this, institutionalized branding in the minds of customers shows itself through advertisements in different formats and by developing a suitable model.

  Keywords: Advertising, customer insight, alignment of interests, branding, Saderat Bank
 • Mojtaba Khalsi Ardakani, mozhdeh rabbani *, Hassan Dehgan Dahnavi, Abolfazl Sadeghian, Mohammad Taghi Honari Pages 57-79

  The main goal of this research is to identify the most effective and efficient factors of Lars supply chain. This research is applied-developmental in terms of purpose. Factors were extracted by super combination method. Lars supply chain has factors of sustainable supply chain, resilient supply chain, agile supply chain, lean supply chain and 16 different indicators (supplier management, supporting suppliers, multiple distribution channel, waste elimination, just-in-time production, logistics management, continuous improvement, flexibility, competence, speed, communication with customers, responsiveness, agility, economic, environmental and social). Dimtel's questionnaire was designed based on the factors and provided to 15 experts of Yazd tile and ceramic industries. Dimtel method was used to determine the influence of each index. For this purpose, the Dematel questionnaire was completed by professors and experts in this field, and finally, the relationships between indicators were determined in the Cartesian coordinate system. The results showed that economic factors, agility, continuous improvement and flexibility are the most influential, and on the other hand, supplier management is the most influential among the Lars supply chain indicators.

  Keywords: LARS Supply Chain, Sustainable Supply Chain, Resilient Supply Chain, Agile Supply Chain, Lean Supply Chain, Dimetal Technique
 • Shahriyar Emamdoust Harehdasht, Musa Rezvani Chaman Zamin *, Morteza Hazrati Pages 81-107

  This research has been done to design the model of human capital strategies in Sepeh Bank of Iran, emphasizing changing the organizational structure. The research method is qualitative, and the data collection tool is a semi-structured interview. The statistical population of the current research is 543 people, provincial managers, district affairs management, human capital management, Sepeh Bank managers, and public administration faculty members of Islamic Azad University of Gilan province. The research participants, with the purposeful sampling method, are 22 people, including 15 managers at different levels of Sepeh Bank and 7 university professors. The interview and data collection process were stopped when the data collection reached saturation. The data collection method was a semi-structured interview. The content analysis method was used to analyze the data, and open, central, and selective coding of the interviews was done with the Max Kyuda 2020 software. The findings of the research indicated that for the qualitative design of the human capital strategies model in Sepeh Bank of Iran, with an emphasis on changing the structure, in the education and development subsystem, to the educational needs, educational effectiveness, and career advancement path, in the reward and compensation subsystem, the strategy And the policy of payment and welfare plans, innovative methods of reward and reward for service and organizational targeted reward, and in the subsystem of employee relations, special attention should be paid to the strategy of employee relations, interaction and participation of employees and the optimal design of structural change.

  Keywords: Human Capital Strategies, Training, Development Strategy, Reward, Service Compensation Strategy, Employee Relations Strategy
 • Mohammad Reza Rasouli, Ghafar Tari *, Hossain Baghaei Pages 109-130

  The purpose of this research was to present the model of professional competence of school administrators as an effective and key driver of sustainable development. This research is qualitative and to present the professional competence model of school principals as an effective and key driver of sustainable development, the data theory strategy of the Strauss and Corbin Foundation was used. In this research, the interviewees were selected from experts and professors in the field of education in Tehran. Using the theoretical sampling method, 20 experts and professors in the field of education in Tehran were interviewed. To determine the reliability of the interview forms, the within-subject agreement method of two coders (evaluators) was used, and the agreement coefficient was calculated as 0.84. For data analysis, foundation data methods and open, central, and selective coding were used, and the interviews were analyzed in the MAXQDA 18 software environment. The findings of the research showed that based on the presentation of the professional competence model of school principals as an effective and key driver of sustainable development, including the enablers of skill competence, managerial competence, and professional ethics and behavior competencies, the development of managers, the social indicators of managers, the establishment of working groups to improve performance and Green competency, attitudinal competencies, knowledge competencies, educational competency, knowledge-skill and technology commercialization competencies, productive spirit, consumption pattern modification, participation in development and moving towards national authority, which leads to the realization of the results of productive spirit, consumption pattern modification, They participate in development.

  Keywords: Professional Competence, Sustainable Development, School Administrators
 • Mona Javi Mikaniki, Samaneh Salimi *, Farzad Baneshi Pages 131-154

  The current research was conducted with the aim of identifying and prioritizing productivity complications of Abadan Oil Refinery Company based on the three-pronged model. This research is applied in terms of purpose and exploratory (qualitative-quantitative) in terms of mixed method. The statistical population in the qualitative section includes middle level managers of Abadan Oil Refinery who were selected through targeted sampling based on theoretical saturation of 15 people. In the quantitative part, 219 employees of the refinery were selected by simple random sampling based on Morgan's Krejci table. The collection tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire based on the interviews in the quantitative part. In order to analyze the data, thematic analysis method was used in the qualitative part and descriptive statistics (percentage and frequency) were used in the quantitative part. Based on the findings of the qualitative section, 22 complications were obtained, of which 8 complications are related to structural complications, 7 complications are related to behavioral complications, and 5 complications are related to environmental complications. The findings of the quantitative section using the Friedman test for ranking showed that among the structural complications: the factor of laws and regulations, among the behavioral complications: the factor of knowledge, awareness and skill, and among the environmental complications: the factor of belief and attitude. The society was the most important complication, and they are in the first priority.

  Keywords: Abadan Oil Refinery, Pathology, Productivity, Three-Pronged Model
 • Sattar Jahan Tabi Nezhad, Foad Makvandi *, Ezatollah Kiani, Ghanbar Amirnejad, Vahid Chenari Pages 155-175

  Workplace democracy and psychological capital jointly provide positive insights for organizations and can lead to improved psychological states to improve engagement, employee energy and sense of learning, and increase vitality in the workplace. The aim of the current research is an analysis of organizational democracy using the hybrid method. This research is developmental in terms of its purpose and was carried out with the qualitative approach and Sandelowski and Barroso's Meta-Synthesis Method (2007). The statistical sources of the research include the documentary sources of the countries that had an organizational democracy model. It should be mentioned that these articles were selected based on the criteria for entering the metasynthesis process. Qualitative content analysis method was also used to analyze the data. In this study, to identify the components of organizational democracy, 32 codes were identified as basic themes. Among these, 28 codes were selected as organizing themes, and finally 9 dimensions were extracted as overarching themes, which are: organizational commitment, shared governance, fair organizational climate, organizational dignity, transparency, effective relationships, culture of organizational freedom, Organizational competitiveness and occupational justice.

  Keywords: Democracy, Organizational Democracy, Meta-Synthesis Method
 • Saeid Yousefzadeh * Pages 177-196

  The purpose of the current research was to develop a relationship model of psychological capital and organizational citizenship behavior with the mediation of job self-efficacy in sustainable organizations. The research method was a descriptive correlation. The statistical population of the research included all the employees of the Sports and Youth Department of Gorgan city in 1402, of which 200 people were selected and participated in the research by available sampling method. Data were collected using Luthans et al.'s psychological capital questionnaire (2007), Riggs and Knight's (1994) job self-efficacy, and Podsakoff et al.'s (1990) organizational citizenship behavior and Pearson's correlation coefficient method and structural equation analysis using SPSS software version 24 and Imus software were analyzed. The results showed that there is a positive and significant correlation between psychological capital and job self-efficacy (r=0.49), psychological capital with organizational citizenship behavior (r=0.51), and job self-efficacy and organizational citizenship behavior (r=0.41). There is a level of 0.01. Also, the psychological capital model has a good fit with organizational citizenship behavior with the mediating role of job self-efficacy. Based on the results, since psychological capital and job self-efficacy have a special role in promoting organizational citizenship behaviors and the productivity and efficiency of sustainable organizations, it is necessary for the managers of these organizations, to pay special attention to the importance of these factors, to provide the necessary conditions for their promotion in the form of in-service programs. Provide employees.

  Keywords: Psychological Capital, Organizational Citizenship Behavior, Job Self-efficacy, Sustainable Organization
 • Shahin Ghiasi *, Sadegh Feizollahi Pages 197-220

  The purpose of this research is to identify the drivers of the formation of anti-citizen behaviors in the employees of government organizations. Based on the purpose, the current research is applied and from the point of view of how to collect data, it is mixed research (qualitative-quantitative). The tool for collecting data in the qualitative part is the interview and in the quantitative part, a questionnaire. The research community in the qualitative part included university experts and government department managers, 15 people were selected based on the purposeful sampling method. In the quantitative part, the statistical population of the research consists of all the employees of the government offices of Ilam province, numbering 29,240 people (according to the Iranian Statistics Center), of which 379 people were selected as a sample using the simple random sampling method and using the Cochran formula. The data collection tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. The qualitative part of this research was done using theme analysis. In the quantitative phase, the structural equation test was used for the confirmatory factor analysis of the questions. In this research, K.M.O statistics and Bartlett's test were used to determine the appropriateness of the data for factor analysis. The t-statistic was used to verify the obtained indicators. The results led to the identification of 10 themes in the form of three main concepts individual factors, organizational factors, and management factors. The model fit results showed that the model has good validity and fit. The results of Vicor's ranking showed that aggression, organizational injustice, and gossip are ranked first to third among the most important drivers of employees' anti-organizational citizenship behavior, respectively.

  Keywords: Anti-citizen behaviors, government organizations, Ilam
 • Sahar Maleki Vareki, Abolhassan Faghihi *, Gholamreza Memarzadeh Tehran Pages 221-237

  The purpose of this research is to analyze the management of sustainable tourism development and to provide a framework for this issue, which has been carried out in a descriptive, survey, and applied manner. For this purpose, first, by reviewing the research literature and the background of the research, the theoretical framework of the research was formulated. Based on this framework, the research conceptual model was presented, and the research hypotheses were formulated. To test the hypotheses of the research, the statistical population including the managers and experts of the central headquarters of the Ministry of Tourism was considered to be more than 90 people and instead of sampling, the entire count was done. In the following, the questionnaires whose validity and reliability were confirmed were distributed among 90 people. Due to the non-normality of the data distribution, the partial least squares method and Smart PLS 3 software were used for statistical analysis. Based on the significant values related to the hypotheses, all were confirmed. The impact of social damage on creating an obstacle to the sustainable development of tourism is equal to 0.568, the impact of economic damage on creating an obstacle to the sustainable development of tourism is equal to 0.722, the impact of institutional damage on creating an obstacle to the sustainable development of tourism is equal to 0.587 and the impact of Environmental damage on creating obstacles in the sustainable development of tourism is equal to 0.805.

  Keywords: Pathology, Obstacles to the Sustainable Development of Tourism, Sustainable Tourism
 • Maryam Darvishi Pages 239-266

  The purpose of this research is to segment and determine the profile of customers using a self-organizing neural network algorithm (case study: customers of branches of Agricultural Bank of Ahvaz). The present research is included in the group of quantitative methods. The research method is based on the purpose of the applied type and the method of collecting descriptive (non-experimental) data - survey, and in terms of location, it is field research. The statistical population of this research is the customers of Ahvaz Agricultural Bank. Since the statistical population of this research is unlimited, the sample size is determined to be 384 people based on Cochran's unlimited population formula. The research tool is a questionnaire. In this research, content validity was done by asking the supervisor and other professors who have opinions on the subject area of this research. After applying these opinions on the questionnaire's content and solving the existing problems, Moore's questionnaire was approved. Data analysis was done by SOM neural network analysis method in MATLAB software. After the implementation of data analysis, the findings of the research identified five different categories of customers with different behavioral and demographic characteristics. These 5 segments are largely traditional and valuable customers, golden customers, low-value customers, loyal diamond customers, and special customers.

  Keywords: Segmentation, Customer Profile, Agricultural Bank, Self-organizing Neural Network Algorithm
 • Majid Nezhad Byglary, Alireza Manzari Tavakoli *, Sanjar Salajeghe, Zahra Shokoh, Navid Fatehi Rad Pages 267-288

  The aim of this research was to present the model of structural equations of the influence of institutional factors on the implementation of redistributive policies with the mediating role of production boom. The current research was quantitative in terms of applied purpose, and in terms of method and nature of data. The data collection tool was three standard questionnaires. The statistical population of this research consists of all the employees of Iran's specialized state-owned commercial parent company, which were 4823 people in 1402. From the aforementioned statistical population, a sample size of 355 people was determined based on the table of Krejcie and Morgan, who were selected randomly, and the questionnaire was distributed among them, and the 355 questionnaires obtained were analyzed using PLS software. The results of the present study showed that institutional factors have an effect on the implementation of redistributive policies, with a mediating role of production boom.

  Keywords: Institutional Factors, Redistributive Policies, Production Boom