فهرست مطالب

تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک - سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1400)

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/17
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی بابائیان*، جلیل تقدیسی، محمد خیرخواه، مصطفی جعفریان صفحات 189-206

  این پژوهش با هدف بررسی واکنش انیسون به وقوع تنش خشکی در مراحل متفاوت رشد و نیز تاثیر اسید هیومیک در کاهش اثرات تنش خشکی و بهبود خصوصیات رشدی گیاه در شرایط آب و هوایی شهرستان قوچان انجام شد. به این منظور آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1398-1399 انجام شد. تیمار آبیاری به عنوان عامل اصلی در 4 سطح، مصرف اسید هیومیک به عنوان عامل فرعی در 3 سطح (H1، H2 و H3) در نظر گرفته شد. مطابق نتایج به دست آمده، قطع آبیاری در مرحله دانه بندی و عدم مصرف اسید هیومیک در مقایسه با آبیاری کامل و مصرف 4 کیلوگرم اسید هیومیک وزن هزار دانه انیسون را به میزان 23/45 درصد کاهش داد. همچنین قطع آبیاری در مراحل ساقه دهی، گل دهی و دانه بندی به ترتیب موجب کاهش7/80، 29/46 و 24/08 درصدی عملکرد دانه در مقایسه با شاهد شد. استفاده از اسید هیومیک در هر دو سطح 2 و 4 کیلوگرم در هکتار، عملکرد دانه را به ترتیب به میزان 5/01 و 10/64 درصد در مقایسه با شاهد افزایش داد. با توجه به نتایج این پژوهش با وجود مشکل کم آبی در منطقه مورد مطالعه، یک راهکار برای رفع این مشکل قطع آبیاری در مرحله قبل از ساقه دهی است که می تواند به کاهش مصرف آب در تولید انیسون منجر شود. همچنین کاربرد اسید هیومیک به میزان 4 کیلوگرم در هکتار اثرات منفی تنش خشکی را در مراحل رشد رویشی و زایشی به طور قابل توجهی جبران خواهد کرد.

  کلیدواژگان: عملکرد، کمبود آب، کود آلی، گیاه دارویی
 • سعید یوسف زاده* صفحات 207-220

  به منظور بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفی پنج جمعیت پولک، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 1400 با سه تکرار انجام شد. در هر رویشگاه نمونه های گیاهی در یک کوادرات 1×1 متر مربع از سطح خاک کف بر شد. هر جمعیت پولک متعلق به یک رویشگاه و این رویشگا ها شامل یام، بناب، ارلان، زنوزق و گلجار بودند. نتایج نشان داد که ویژگی های مورد بررسی بین جمعیت ها تنوع بالایی داشتند. ارتفاع در مقایسه با خصوصیات خاک بیشترین تاثیر را در درصد اسانس، میزان کلروفیل و آنتوسانین داشت. درصد اسانس در جمعیت ارلان (0/186 درصد) در مقایسه با جمعیت زنوزق (0/116 درصد) 37 درصد بیشتر بود. بیشترین تجمع کلروفیل و آنتوسیانین در جمعیت یام در بیشترین ارتفاع از سطح دریا مشاهده گردید. میزان کلروفیل کل در جمعیت یام در مقایسه با جمعیت ارلان 44 درصد بیشتر بود. به طور کلی جمعیت ارلان و یام به ترتیب به دلیل داشتن بیشترین میزان اسانس و آنتوسیانین به عنوان جمعیت های برتر معرفی می گردد که می توان با استفاده از این جمعیت ها ارقامی با خصوصیات زراعی مطلوب تولید کرد.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، درصد اسانس، رنگدانه های فتوسنتزی، عوامل اکولوژیکی، گیاهان دارویی
 • شهرام ریاحی نیا*، مریم دانش گیلوایی صفحات 221-236

  رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) یک گیاه دارویی و صنعتی با کاربردهای مختلف غذایی و دارویی است. در این مطالعه درصد اسانس برگ و ترکیب های آن در 11 اکوتیپ رازیانه جمع آوری شده از مناطق مختلف جغرافیایی ایران مورد بررسی قرار گرفت. درصد اسانس برگ های رازیانه از 0/47 درصد (اکوتیپ خاش) تا 1/58 درصد (اکوتیپ ساری) متغیر بود. درصد اسانس برگ همبستگی مثبت و معنی داری با درصد آلفاپینن (*0/72=r)، سابینن (*0/61=r)، استات فنچیل درونی (*0/64=r)، فنچون (*0/70=r) و جرماکرون D  (*0/73=r)  داشت. اصلی ترین ترکیب موجود در اسانس برگ ترانس آنتول، لیمونن و فنچون بودند. ترانس آنتول از 30/36درصد (اکوتیپ ساری) تا 56/67 درصد (اکوتیپ قزوین) متغیر بود و با درصد آلفاپینن و جرماکرون D همبستگی منفی داشت. مقدار لیمونن از 15/48درصد (اکوتیپ فسا) تا 22/79درصد (اکوتیپ محلات) و مقدار فنچون از 1/34 درصد (اکوتیپ سردشت) تا 9/72 درصد (اکوتیپ فسا) متغیر بود. تجزیه به عامل ها نشان داد که شش عامل اصلی و مستقل 89/91 درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه نمودند. تجزیه خوشه ای با استفاده از روش وارد با احتمال صحت 100 درصد اکوتیپ های مورد بررسی را در پنج خوشه مجزا گروه بندی کرد. بنابراین پیشنهاد می شود که در برنامه های اصلاحی آینده از طریق تلاقی بین اکوتیپ های برتر و آزمون نتاج و انتخاب اکوتیپ های برتر، نسبت به تولید اکوتیپ های دارای کیفیت مطلوب اسانس اقدام شود.

  کلیدواژگان: روغن فرار، سزکوئی ترپن هیدروکربنی، گیاهان دارویی، منوترپن ها
 • ابوالقاسم قراخانی بنی، عبدالله قاسمی پیربلوطی*، حمیدرضا جوانمرد، علی سلیمانی، احمدرضا گل پرور صفحات 237-252

  به منظور بررسی شاخص های رقابتی و عملکرد دو گونه گیاهان دارویی زوفا و شنبلیله در کشت مخلوط و شرایط رطوبتی مختلف خاک، آزمایشی با آرایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 97-1396 اجرا گردید. کرت اصلی شامل دو سطح رطوبتی مختلف خاک شامل آبیاری در 25 و 50 درصد تخلیه رطوبتی از ظرفیت زراعی، کرت فرعی شامل پنج سطح کشت زوفا 100% : شنبلیله 0، زوفا 0 : شنبلیله 100%، مخلوط ردیفی زوفا 50% : شنبلیله 50%، زوفا 75% : شنبلیله 25% و زوفا 25% : شنبلیله 75% به صورت جایگزینی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد مقدار نسبت برابری زمین در شرایط تنش خشکی و کشت مخلوط نسبت به کشت خالص به طور معنی داری (p ≤ 0.01) بالاتر بود؛ به طوری که در شرایط تنش ملایم و کشت مخلوط 50% زوفا : 50% شنبلیله، 25/6 درصد افزایش نسبت به کشت خالص مشاهده گردید. میانگین ضریب ازدحام نسبی کل (K) در همه نسبت های مخلوط نسبت به تک کشتی افزایش معنی داری (p ≤ 0.05) داشت. هم چنین عملکرد از دست رفته کل (ALYt) در همه نسبت های مخلوط مثبت شد که این امر بیانگر سودمندی کشت مخلوط دو گیاه است. بیش ترین مقدار شاخص تولید سیستم (SPI) در شرایط کشت مخلوط زوفا 75%: شنبلیله 25% به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد کشت مخلوط زوفا تحت کشت ردیفی با شنبلیله باعث بهبود کارآیی تولید یا بهره وری از منابع به خصوص در شرایط تنش خشکی می شود.

  کلیدواژگان: تیره نعنائیان، شاخص تولید سیستم، کارآیی تولید، لگوم، نسبت برابری زمین
 • زینب برزویی، محمد آرمین*، حمید مروی صفحات 253-268
  به منظور بررسی واکنش اگروفیزیولوژیکی پنبه به محلول پاشی تعدیل کننده های تنش در کشت رایج و تاخیری آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 95-96 و 97-96 انجام شد. فاکتور های مورد بررسی تاریخ کشت در دو سطح کشت رایج (15 و 20 اردیبهشت، به ترتیب برای سال اول و دوم) و کشت تاخیری (20 و 17 خرداد، به ترتیب برای سال اول و دوم) به عنوان کرت اصلی و نوع تعدیل کننده تنش در چهار سطح (شاهد، سالیسیلیک اسید، گلایسین بتایین و سدیم نیتروپروساید) و زمان مصرف تعدیل کننده های اسمزی در دو سطح (گلدهی و گلدهی+ غوزه دهی) به صورت فاکتوریل به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که محلول پاشی در مرحله گلدهی+ غوزه دهی هم در کشت رایج و هم در کشت تاخیری سبب افزایش تعداد شاخه زایشی، تعداد غوزه در بوته، عملکرد وش و عملکرد الیاف شد. بالاترین تعداد غوزه در بوته در کشت رایج با محلول پاشی گلایسین بتایین (15/2) و در کشت تاخیری با محلول پاشی سالیسیلیک اسید (8/7) به دست آمد. درحالی که در کشت رایج محلول پاشی با سالیسیلیک اسید سبب افزایش عملکرد وش (47 درصد) شد اما در کشت تاخیری عملکرد وش واکنشی به نوع تعدیل کننده مصرفی نشان نداد. بیشترین عملکرد وش (به ترتیب با مقادیر 1265 و 1537 کیلوگرم در هکتار) هم در مرحله گلدهی و هم در مرحله گلدهی+ غوزه دهی با محلول پاشی سدیم نیتروپروساید به دست آمد. از نظر عملکرد الیاف و عملکرد بذر در کشت رایج محلول پاشی با سدیم نیتروپروساید و در کشت تاخیری محلول پاشی با سالیسیلیک اسید نسبت به سایر تعدیل کننده ها بهتر بود. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که کشت در تاریخ مناسب و محلول پاشی با سالیسیلیک اسید در مرحله گلدهی+ غوزه دهی مناسب ترین تیمار برای به دست آوردن بیشترین عملکرد وش در پنبه در شرایط تنش شوری می باشد.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، تنش شوری، عملکرد وش، محافظ های گیاهی
 • ژاله حقیقت، محمد کافی*، احمد نظامی، جعفر نباتی صفحات 269-280

  برای زراعی کردن گیاهان وحشی دارویی ابتدا نیاز است که واکنش آنها به عملیات زراعی در محیط های کنترل شده بررسی شود. بنابراین آزمایشی روی گیاه دارویی برازمبل با چهار سطح نیتروژن 6، 12، 18 و 24 گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک (با منشا اوره) (N4 تا N1) و چهار سطح فسفر 4، 6، 8 و 10 گرم فسفر در کیلوگرم خاک (با منشا سوپرفسفات تریپل) (P4 تا P1) در قالب فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1398 اجرا شد. بیشترین سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق و هدایت روزنه ای در تیمار P4 (به ترتیب 17/77 میکرومول بر متر مربع در ثانیه ، 7/44 و 1/70 میلی مول بر متر مربع در ثانیه) به دست آمدند. در N4 سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق و هدایت روزنه ای (به ترتیب 16/88 میکرومول، 8/62 و 1/74 میلی مول بر متر مربع در ثانیه) بالاترین مقدار را داشتند در حالی که سرعت فتوسنتز و سرعت تعرق با N3 تفاوت معنی داری نداشتند. بیشترین مقدار کلروفیل a برگ (0/464 میلی گرم برگرم) در N3P3 و بیشترین مقدار کلروفیل b (0/270 میلی گرم برگرم) در تیمار N3 ثبت شد. بیشترین مقدار وزن خشک ریشه در P4 و N3 و بیشترین وزن خشک اندام های هوایی و زیست توده کل در P3 و N3 ثبت شد. به طور کلی به مطالعه بیشتری برای توصیه نیازهای تغذیه ای برازمبل نیاز است ولی براساس نتایج این آزمایش تیمارهای N3 و P3 با داشتن بیشترین اثر بر سرعت فتوسنتز و در نتیجه تولید زیست توده بیشتر انتخاب مناسبی برای افزایش رشد گیاه برازمبل می باشند.

  کلیدواژگان: حجم ریشه، خصوصیات فتوسنتزی، زیست توده
 • آمنه حق شناس، خسرو عزیزی*، ثریا قاسمی، فرهاد نظریان فیروزآبادی صفحات 281-303

  کاشت پاییزه چغندرقند کارایی مصرف آب و مزیت های زراعی بیشتری نسبت به کاشت بهاره دارد. به منظور بررسی امکان کاشت پاییزه دو رقم چغندر قند و مقایسه عملکرد ریشه آنها پژوهشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان طی دو سال زراعی (98-97 و 97-1396) انجام شد. این پژوهش در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل با سه تکرار اجراء گردید. فاکتور اصلی دارای دو سطح و شامل آرایش کاشت 50-50 (P1)، 50-25 (P2)، و فاکتورهای فرعی شامل دو رقم چغندر قند پاییزه (روزاگولد و چیمنه) و چهار سطح کود (F1: کاربرد 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن (شاهد)، F2: کاربرد 270 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و محلول پاشی سولفات روی، F3: کاربرد 240 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و محلول پاشی سولفات روی، F4: کاربرد 210 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و محلول پاشی سولفات روی) با محلول پاشی سولفات روی به میزان 5 در هزار می باشد. رقم روزاگولد با تیمار F2 به طور معنی داری (P<0.01) باعث افزایش نرخ فعال فتوسنتز گردید. بیشترین میزان هدایت روزنه‎ای در آرایش کاشت P1 با رقم روزاگولد مشاهده گردید. بالاترین میزان CGR (16 گرم/ مترمربع/ روز) و عملکرد ریشه (98/70 تن در هکتار) از آرایش کاشت P1، رقم روزاگولد و سطح کود F2 به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان اظهار داشت، محلول پاشی سولفات روی توان جبران کاهش مصرف نیتروژن به میزان 10 درصد، بدون کاهش عملکرد و کیفیت چغندر قند پاییزه را دارد.

  کلیدواژگان: چیمنه، درجه روز رشد، روزآگولد، شاخص سطح برگ
 • پروانه استخدامی*، مهدی برادران فیروزآبادی، حسن مکاریان، عباس نصیری دهسرخی، حسن قربانی قوژدی صفحات 305-317

  به منظور بررسی تاثیر عصاره مرزنجوش بر برخی خصوصیات کیفی و عملکرد دانه سویا، آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. آزمایش شامل پیش تیمار بذری با عصاره مرزنجوش در پنج سطح (عدم پیش تیمار، پیش تیمار با عصاره 40 و 60 درصد مرزنجوش هر کدام به مدت زمان های 6 و 9 ساعت) به عنوان عامل اول و محلول پاشی با عصاره مرزنجوش در سه سطح (آب خالص، غلظت های 40 و 60 درصد مرزنجوش) به عنوان عامل دوم بودند. نتایج نشان داد میزان آنتوسیانین برگ در تیمارهای 40 و 60 درصد محلول پاشی 11/2 و 6/5 درصد بیشتر از شاهد بود. بالاترین مقادیر تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه، در گیاهانی مشاهده شد که به مدت زمان 6 ساعت با غلظت های 40 و 60 درصد پیش تیمار و سپس با غلظت 40 درصد عصاره مرزنجوش محلول پاشی شده بودند. پیش تیمار با عصاره 40 و 60 درصد به مدت زمان 9 ساعت، محتوای نسبی آب برگ را حدود 34 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. میزان فلاونویید برگ در اثر محلو ل پاشی با غلظت های 40 و 60 درصد مرزنجوش به ترتیب 1/56 و 1/71 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. بر اساس نتایج، محلول پاشی 40 درصد عصاره مرزنجوش همراه با 6 ساعت پیش تیمار بذر با عصاره 40 درصد، مناسب ترین ترکیب تیماری در جهت بهبود خصوصیات کیفی و عملکرد دانه سویا می باشد.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، فلاونوئید، قندهای محلول، گیاهان دارویی
 • رامین روشنی، علی سلیمانی*، مهرداد محلوجی، محمدرضا نادری صفحات 319-337

  به منظور بررسی اثر محلول پاشی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک رشد ارقام جو مطالعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد اصفهان در سال زراعی 97- 1396 اجرا شد. تیمارها شامل محلول پاشی در 5 سطح : شاهد (آب)، سولفات روی، سولفات پتاسیم، اسید سالیسیلیک و سوپراکسید دیسموتاز در مرحله پنجه زنی با فاصله 7 روز و در 3 نوبت در کرت های اصلی و فاکتور ارقام شامل گوهران، مهر و ارمغان در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که محلول پاشی سولفات روی سبب افزایش شاخص سطح برگ (%50)، سرعت رشد نسبی (%11)، نسبت سطح برگ (%54) و عملکرد دانه (%18) نسبت به شاهد شد و بیشترین شاخص سطح برگ و نسبت سطح برگ توسط رقم ارمغان حاصل شد. بالاترین میزان ماده خشک کل (1027 گرم بر مترمربع) و سرعت رشد محصول (24/17 گرم بر مترمربع در روز) توسط اسید سالیسیلیک و بیشترین سرعت جذب خالص (10/99 گرم بر مترمربع در روز) توسط شاهد حاصل شد. در طی فصل رشد بیشترین میزان ماده خشک کل، سرعت رشد محصول، سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسبی را رقم گوهران نسبت به سایر ارقام تولید نمود که نشان از استفاده بهینه از شرایط محیطی و تولید عملکرد بالاتر می باشد.

  کلیدواژگان: سالیسیلیک اسید، سوپر اکسید دیسموتاز، سولفات پتاسیم، سولفات روی
 • مجید عاشوری*، زینب خشوعی، حمیدرضا دورودیان، ابراهیم امیری، ناصر محمدیان روشن صفحات 339-357

  به منظور بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک بادام زمینی در دو شرایط آبیاری و بدون آبیاری، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های 1397 و 1398 انجام شد. کرت اصلی شامل آبیاری در دو سطح فاریاب و بدون آبیاری، تیمار کمپوست در دو سطح عدم مصرف (C1) و مصرف پنج تن در هکتار (C2) به عنوان کرت فرعی و کود نیتروژن (در چهار سطح صفر، 20، 40 و 60 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به عنوان کرت فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که کاربرد پنج تن کمپوست در هکتار بر طول غلاف، کلروفیل b و کاروتنوییدها به ترتیب سبب افزایش معنی دار 9/65، 10/3 و 16/1 درصدی گردید. بیشترین طول غلاف و عملکرد دانه در تیمارهای اعمال آبیاری و کاربرد 40 و 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده گردید و اعمال کمپوست توام با 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه شد. با افزایش مصرف نیتروژن، میزان کلروفیل های a و b و قرایت کلروفیل متر به طور معنی داری افزایش یافت و بیشترین مقدار این صفات با کاربرد 60 و 40 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. در شرایط عدم آبیاری و عدم کاربرد نیتروژن، در سال دوم نسبت به سال اول، عملکرد دانه به میزان 21 درصد بیشتر بود. به نظر می رسد که کاربرد 40 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به همراه پنج تن در هکتار کمپوست زباله شهری در زراعت بادام زمینی می تواند در بهبود صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه آن، خصوصا در شرایط بدون آبیاری موثر باشد.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، طول غلاف، عملکرد دانه، کاروتنوئید، کلروفیل برگ
 • محمد عابدینی اسفهلانی*، رضا فتوت صفحات 359-373

  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر پارامترهای ژنتیکی عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی آفتابگردان، هیبرید های حاصل از تلاقی هشت لاین بازگردان باروری با سه لاین نرعقیم در دو شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی به صورت آزمایش کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه لاین × تستر نشان داد که در شرایط نرمال اثر لاین ها و تسترها از نظر تمام صفات مورد بررسی معنی دار بود. در شرایط تنش اثر لاین در مورد صفات شاخص کلروفیل، سرعت رشد اولیه و ارتفاع بوته و اثر تستر از لحاظ صفات سرعت رشد اولیه، قطر ساقه، ارتفاع بوته و عملکرد دانه معنی دار شد. اثر متقابل لاین × تستر فقط در مورد صفت عملکرد دانه در شرایط نرمال معنی دار گردید. برآورد اثرات ترکیب پذیری عمومی صفات نشان داد که لاین های C122 و C123 و تستر A19 در هر دو شرایط دارای بیشترین مقدار مثبت ترکیب پذیری عمومی از لحاظ عملکرد دانه بودند و به عنوان والدین مطلوب برای تولید هیبریدهای مناسب در برنامه های اصلاحی قابل استفاده می باشند. برآورد هتروزیس صفات مورد بررسی نشان داد که بیشترین میزان هتروزیس عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش به ترتیب به میزان 126/6 و 123/9 درصد مربوط به هیبرید A112×C41 بود. از بین صفات مورد بررسی در شرایط نرمال دو صفت قطر ساقه و قطر طبق و در شرایط تنش علاوه بر این دو صفت، صفات سرعت رشد اولیه و ارتفاع بوته هم همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه داشتند.

  کلیدواژگان: اثر ژن، ترکیب پذیری، وراثت پذیری، هتروزیس، هیبرید
 • سید محسن موسوی نیک، مسلم حیدری، بهمن فاضلی نسب * صفحات 375-383

  به‌منظور بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی علف هرز پنیرک (Malva sylvestris) بر خصوصیات جوانه‌زنی گندم رقم هامون (Triticum aestivum)، آزمایشی در سال 1398 در پژوهشکده زیست‌فناوری دانشگاه زابل انجام شد. این آزمایش به‌صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. غلظت‌های مختلف عصاره آبی پنیرک شامل شاهد (صرفا آب)، 25، 50، 75 و 100 میلی لیتر در لیتر بودند. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره آبی پنیرک بر طول ریشه چه، ساقه چه، درصد جوانه‌زنی، کلروفیل b و فنل اثر معنی‌داری داشته است. نتایج حاکی از آن است که غلظت های متفاوت عصاره آبی پنیرک دارای روند متفاوت بر صفات مورد اندازه گیری بوده است. اگرچه به‌موازات افزایش غلظت عصاره پنیرک، از درصد جوانه‌زنی، طول ریشه چه و ساقه چه کاسته شده است ولی سنتز کلروفیل و فنل در گندم تیمار یافته با غلظت 50 میلی‌لیتر عصاره آبی پنیرک به حداکثر میزان خود رسیده است. در غلظت 100 میلی‌لیتر عصاره آبی پنیرک، طول ریشه‌چه و درصد جوانه‌زنی، به ترتیب، 65 و 85 درصد در مقایسه با شاهد، کاهش داشته‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره آبی پنیرک بر خصوصیات رشدی گندم تاثیر منفی داشته است.

  کلیدواژگان: آللوپاتی، کلروفیل، فنل، Malva sylvestris، Triticum aestivum
|
 • Mahdi Babaeian *, Jalil Taghdisi, Mohammad Khairkhah, Mostafa Jafarian Pages 189-206

  The aim of this study was to investigate the response of anise to the occurrence of drought stress in different stages of growth of this plant and also the effect of humic acid in reducing the negative effects of drought stress and improving plant growth characteristics in climatic conditions of Quchan city. For this purpose, an experiment was conducted in the form of split plots based on randomized complete block design with three replications in the 2019-2020 cropping year. The irrigation treatment in four levels was as the main factor of the experiment and consumption of Humic acid was considered as sub-factor in three levels. According to the obtained results, stopping irrigation at the seeding stage and nonuse of humic acid in comparison with full irrigation and consumption of 4 kg of humic acid reduced the 1000-seed weight of anise by 23.45%. Also, cessation of irrigation at the stages of stemming, flowering and seeding reduced the grain yields by 7.80, 29.46 and 24.08%, respectively, compared to the control. The use of humic acid at both levels of 2 and 4 kg/ha increased grain yields by 5.01 and 10.64%, respectively, compared to the control. According to the results obtained in this study, despite the problem of water shortage in the study area, one solution to solve this problem is to stop irrigation in the pre-shoot stage, which can reduce water consumption in the production of anise. Also, the application of humic acid at the rate of 4 kg/ha will significantly compensate for the negative effects of drought stress during vegetative and reproductive growth stages.

  Keywords: Medicinal plant, Organic fertilizer, Water deficit, Yield
 • Saeed Yousefzadeh * Pages 207-220

  To determine the morphological and qualitative characteristics of five (Stachys inflate Benth) populations, a study was conducted according completely randomized design layout with three replications in 2021 season. In each growth habitat, plant samples collected from ground surface in 1×1 quadrate size. Each Stachys inflate Benth population belongs to a habitat including Yam, Bonab, Aralan, Zonozag and Galajar. Result showed that measured traits among populations had great variation. Altitude compare to soil traits had a maximum effect on percentage of essential oil, chlorophyll content and anthocyanin. Percentage of essential oil was more than 37% in Aralan population (0.186%) compare to Yam population (0.116%). The greatest accumulation of chlorophyll and anthocyanin amounts was observed in maximum altitude in Yam population. The chlorophyll content was more than 44 percent in Yam population compare to Aralan population. Generally, Aralan and Yam populations were identified as best treatments due to the highest essential oil content as well as high anthocyanin amount and using these populations can be cause to produce cultivars with desirable crop traits.

  Keywords: Anthocyanin, Ecological factors, Essential oil content, medicinal plants, Photosynthetic pigments
 • Shahram Riahinia *, Maryam Danesh Gilevaei Pages 221-236

  Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) is a medicinal and industrial plant that has a variety of culinary and therapeutic purposes. The leaf essential oil percentage and compositions of 11 fennel ecotypes obtained from various geographical regions of Iran were evaluated in this study. The essential oil proportion of fennel leaves ranged from 0.47 (Khash ecotype) to 1.58% (Sari ecotype). The amount of essential oil and the percentage of α-pinene (r = 0.72*), sabinene (r = 0.61*), endo-fenchyl acetate (r = 0.64*), fenchone (r = 0.70*), and germacrene D (r = 0.73*) correlated positively and significantly. The primary constituents of the leaf essential oil were trans-anethole, limonene, and fenchone. Trans-anethole concentrations ranged from 30.36% (Sari ecotype) to 56.67% (Qazvin ecotype) and correlated negatively with -Pinene and Germacrene D. The amount of limonene ranged from 15.48% (Fasa ecotype) to 22.79% (Mahalat ecotype), and the level of fenchon ranged from 1.34% (Sardasht ecotype) to 9.72% (Fasa ecotype). Six independent and major factors explained 89.91% of the total variance in all ecotypes, according to factor analysis. Ward method cluster analysis correctly categorized five separate groups for studied ecotypes with 100% of original grouped cases. As a result, it is advised that in future breeding operations, superior ecotypes should be crossed with progeny tests and superior ecotypes should be selected to develop ecotypes with high essential oil quality.

  Keywords: medicinal plants, Monoterpenes, Sesquiterpene Hydrocarbon, volatile oil
 • Abolghasem Gharakhani-Beni, Abdollah Ghasemi Pirbalouti *, Javanmard Hamid Reza, Ali Soleymani, Ahmadreza Golparvar Pages 237-252

  The field experiment was carried out as spilt plot experiment with four replications based on a randomized complete block design at the University of Shahrekord's research farm in 2017-2018 to investigate the competitive indices and yield of two medicinal plant species, namely hyssop and fenugreek. The main plot has two soil moisture levels, with irrigation after drainage at 25 and 50% of field capacity. The sub-plot had five levels of planting pattern, including 100% hyssop, 100% fenugreek, hyssop 50%: fenugreek 50%, hyssop 75%: fenugreek 25%, and hyssop 25%: fenugreek 75% based on replacement series. The results showed that under drought stress, the land equivalent ratio (LER) of hyssop intercropped with fenugreek was higher than mono-cropping, with a significant difference (p£0.01). In this study, intercropping hyssop (50%) with fenugreek (50%) under mild stress increased the LER by 25.6% when compared to mono-cropping. When compared to mono-cropping, the average total relative density (K) increased in all intercropping ratios, and the total actual yield loss (ALYt) was positive in all intercropping ratios, indicating the usefulness of intercropping the two plants. Overall, the highest value of the system productivity index (SPI) was obtained in the intercropping hyssop (75%) with fenugreek (25%). Finally, intercropping hyssop with fenugreek can increase the productivity of a hyssop cultivation system.

  Keywords: Lamiaceae, Land Equivalent Ratio, Legume, Productivity, System Productivity Index
 • Zeynab Borzuyi, Mohammad Armin *, Hamid Marvi Pages 253-268
  In order to investigate the agrophysiological response of cotton to foliar application of stress modulators in different planting date, an experimental was conducted as split-plot factorial in a randomized complete block design with three replications in 2017-2018. Factors were: planting date (early (May 15 and 20, for the first and second year, and late (June 20 and 17, for the first and second year, respectively) as the main plot and type of stress modulator at four levels (control, salicylic acid, glycine betaine and sodium nitroprusside) and time of stress modulators application (flowering and flowering + bolling stage) as a factorial in the sub-plot. Both in early and late planting date, foliar application in flowering+bolling stage increased the number of reproductive branches, number of bolls per plant, seed cotton and lint yield. The highest number of bolls per plant was obtained in early planting date by foliar application of glycine betaine (15.7) and in late planting date by foliar application of salicylic acid (8.7). While salicylic acid foliar application increased the seed cotton yield in early planting date (47%), but in late planting date, seed cotton yield did not respond to the stress moderator application. In both flowering and flowering+bolling stage, the highest seed cotton yield was obtained by spraying sodium nitroprusside (1265 and 1537 kg/ha, respectively). In terms of lint and seed yield, in early planting date, foliar application of sodium nitroprusside and in late planting date, foliar application of salicylic acid was better than other modifiers. Overall, the results of this experiment showed that sowing at the appropriate date and foliar application with salicylic acid in the flowering + bolling stage is the most appropriate treatment to obtain the highest seed cotton yield in saline condition.
  Keywords: Cotton yield, foliar application, planting date, Phytoprotectants, salinity stress
 • Zhaleh Haghighat Shishvan, Mohammad Kafi *, Ahmad Nezami, Jafar Nabati Pages 269-280

  The first step in cultivating wild medicinal plants is to observe how they respond to agronomical treatments in controlled environments. In 2017, this experiment was carried out at the Ferdowsi University of Mashhad's Research Institute of Plant Sciences to investigate the morphological and physiological changes of the medicinal plant Barazamble (Proveskia abrotanoides). With three replications, a factorial experiment based on randomized complete block design in 6, 12, 18, and 24 g/kg of nitrogen (N1 to N4) and 4, 6, 8, and 10 g/kg of phosphorus (P1 to P4) was used. P4 (17.77 µmol.m-2s-1, 7.44 and 1.70 mmol.m-2s-1, respectively) and N4 (16.88 µmol.m-2s-1, 8.62 and 1.74 mmol.m-2s-1, respectively) had the highest photosynthesis rate, transpiration rate, and stomatal conductance. In terms of photosynthesis and transpiration rate, there was no significant difference between N3 and N4. The highest chlorophyll a content (0.464 mg. g-1fw) was found in the N3P3 treatment, while the highest chlorophyll b content (0.464 mg. g-1fw) was found in the N3 treatment. The P4 and N3 treatments had the highest root dry weight, while the N3 and P3 treatments had the highest shoot dry weight, biomass accumulation, root/shoot ratio, total biomass, and root volume. More research is needed before recommending fertilizers, but the third level of nitrogen (N3) and phosphorus (P3) application had the greatest effect on the measured traits of Proveskia abrotanoides.

  Keywords: Biomass accumulation, Photosynthetic parameters, Root volume
 • Amene Haqshenas, Khosro Azizi *, Soraya Ghasemi, Farhad Nazarian Firouzabadi Pages 281-303

  Autumn planting of sugar beet has more water use efficiency and agricultural advantages than spring planting. In order to investigate the possibility of autumn planting of two sugar beet cultivars and compare their root yield, a study was conducted in the Faculty of Agriculture of Lorestan University during two cropping years (2017-2018 and 2018-2019). This study was conducted in the form of a split factorial design with three replications. The main factor has two levels and includes planting method 50-50 (P1), 25-50 (P2), and the sub-factors including two varieties of autumn sugar beet (Rosagold and Chimene) and four levels of fertilizer (F1: application of 300 kg.ha-1 nitrogen (Control), F2: application of 270 kg.ha-1 nitrogen and foliar application of zinc sulfate, F3: application of 240 kg.ha-1 nitrogen and foliar application of zinc sulfate, F4: application of 210 kg.ha-1 nitrogen and foliar application of zinc sulfate in the amount of 5 per thousand. Rosagold cultivar with F2 treatment significantly (p<0.01) increased the photosynthesis active rate. The highest amount of stomatal conductance was observed in P1 planting arrangement with Rosagold cultivar. The highest CGR (16 g.m-2.day-1) and root yield (98.70 t.ha-1) were obtained from P1 planting arrangement, Rosagold cultivar and F2 fertilizer level. According to the obtained results, it can be stated that zinc sulfate foliar application has the ability to compensate for the reduction of nitrogen consumption by 10%, without reducing the yield and quality of autumn sugar beet.

  Keywords: Chimene, growth degree day, Leaf area index, Rosagold
 • Parvaneh Estekhdami *, Mehdi Baradaran Firouz Abadi, Hassan Makarian, Abbas Nasiri Dehsorkhi, Hassan Ghorbani Ghoojdi Pages 305-317

  An experiment was conducted in the research field of Shahroud University as a factorial based on completely randomized blocks in three replications to study the effects of marjoram extract on some qualitative characteristics and grain yield of soybean. The first factor was foliar application of extract in three levels (distilled water spraying, extract spraying of 40 and 60%) and the second factor was marjoram extract in five levels (no pretreatment, pretreatment with extract of 40 and 60% each for 6 and 9 hours). Foliar applications of 40% and 60% marjoram extract increased leaf anthocyanin by 11.2 and 6.5%, respectively, when compared to the control. The highest grain number per pod and grain yield were observed after a 6-hour pre-treatment with concentrations of 40 and 60% extract, followed by a foliar application of 40% extract. Pre-treatment with concentrations of 40% and 60% for 9 hours increased relative water content by 34% when compared to the control. Foliar application of 40 and 60% marjoram extract increased leaf flavonoid content by 1.56 and 1.71%, respectively, when compared to the control. According to the findings, a pre-treatment with a 40% concentration for 6 hours followed by a foliar application of a 40% extract is the best treatment combination for improving the quality characteristics and grain yield of soybean.

  Keywords: Anthocyanin, Flavonoid, medicinal plants, Soluble sugars
 • Ramin Roshani, Ali Solymani *, Mehrdad Mahlooji, Mohammad Reza Naderi Pages 319-337

  In order to investigate the effect of foliar application on some physiological indicators of growth of barley cultivars, a study in the form of split plots in the form of complete randomized block design with three replications was performed at Kabutar Abad Agricultural Research Station in Isfahan in 2017-2018 cropping year. Treatments included five levels of foliar application ie: no foliar application, zinc sulfate, potassium sulfate, salicylic acid and superoxide dismutase in the tillering phase with an interval of seven days and in three turns, in the main plots and cultivar factor including Goharan, Mehr and Armaghan were placed in the sub-plots. Irrigation was complete and limited. The results showed that foliar application of zinc sulfate increased the leaf area index (50%), relative growth rate (11%), leaf area ratio (54%) and grain yield (18%) compared to the control and the highest leaf area index and leaf area ratio were obtained by the Armaghan cultivar. The highest total dry matter (1027 g.m-2) content and crop growth rate (24.17 g.m-2.day-1) were obtained by salicylic acid and the highest net absorption rate (10.99 g.m-2.day-1) was obtained by control solution. During the growing season, the highest amount of total dry matter, crop growth rate, net absorption rate and relative growth rate were produced by Goharan cultivar compared to other cultivars, which indicates the optimal use of environmental conditions and higher yield production.

  Keywords: Potassium sulfate, Salicylic Acid, Superoxide dismutase, Zinc sulfate
 • Majid Ashouri *, Zeinab Khoshouei, Hamid Reza Doroudian, Ebrahim Amiri, Naser Mohammadian Rowshan Pages 339-357

  In order to investigate the effect of municipal waste compost and nitrogen fertilizer on yield and some physiological traits of peanut in both irrigated and non-irrigated conditions, an experiment was conducted as a split-split plot based on the randomized complete block design with two levels of irrigation (irrigation and non-irrigation conditions) as the main plot, two levels of compost (0.0 and 5 t/ha) as the sub plot and four levels of nitrogen fertilizer (0.0, 20, 40, and 60 kg N/ha) as sub-sub plot factor during 2018 and 2019. The results showed application of 5 t/ha compost caused significant increase in pod length, chlorophyll b and carotenoids by 9.65%, 10.3% and 16.1%, respectively. The highest values of pod length and seed yield were observed under irrigated conditions and application of 40 and 60 kg N/ha and seed yield was increased by interaction of 5 t/ha compost × 60 kg N/ha. With increasing nitrogen consumption, the amount of chlorophyll a, chlorophyll b and SPAD reading increased significantly and the highest amount of these traits was obtained by using 60 and 40 kg N/ha. In addition, seed yield in the second year (under non-irrigation conditions and no application of nitrogen fertilizer) had a significant increase (equal to 21%) compared to the same conditions in the first year. In general, it seems that the application of 40 kg N/ha and 5 t/ha of municipal solid waste compost can improve morpho-physiological traits and seed yield in the peanut, especially under non-irrigation conditions.

  Keywords: Carotenoids, Druoght stress, Leaf chlorophyll, Pod length, Seed yield
 • Mohammad Abedini Esfahlani *, Reza Fotovat Pages 359-373

  To study the effect of drought stress on genetic parameters of yield and some morphophysiological traits of sunflower, the hybrids obtained from the cross of eight restorer lines with three sterile male lines and two normal irrigation and drought stress conditions were evaluated in a split-plot experiment based on randomized complete block design with three replications. The results of line × tester analysis showed that under normal conditions, line and tester effects were significant for all studied traits. Under stress conditions, the effect of lines was significant in chlorophyll index, initial growth rate, and plant height and the effects of tester were significant in early growth rate, plant height, stem diameter, and grain yield. Estimation of the effects of general combining ability of traits showed that two lines, C122, C123, and A19 tester had the highest positive combining ability in grain yield and could be used as good parents for producing suitable hybrids in breeding programs. Estimation of heterosis of the studied traits showed that the highest rate of heterosis of grain yield under normal and stress conditions were 126.6% and 123.9%, respectively, for the A112×C41 hybrid. Two traits stem diameter, and head diameter showed a significant correlation with grain yield under normal conditions, while four traits, initial growth rate, plant height, stem diameter, and head diameter, was correlated positively with grain yield under stress conditions.

  Keywords: Combining Ability, Gene Effect, heritability, heterosis, Hybrid
 • seyed mohsen mousavinik, Moslem Heidari, bahman fazeli nasab * Pages 375-383

  To investigate the allelopathic effect of aqueous extract of Malva sylvestris weed on the germination characteristics of Triticum aestivum (hamoon cultivar), an experiment was conducted in 2019 in the Biotechnology Research Institute, University of Zabol. The experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. The aqueous extracts concentrations of Mallow included 0, 25, 50, 75, and 100 ml/L. The experimental results show that the aqueous extract of Malva sylvestris had a significant effect on radicle length, hypocotyl length, germination percentage, chlorophyll b, and phenol. The results indicated that different concentrations of aqueous extract of Malva sylvestris have a different trend on the measured traits. Although with increasing the concentration of Malva sylvestris extract, the percentage of germination, radicle, and hypocotyl length has decreased, the synthesis of chlorophyll and phenol in wheat treated with 50 ml of aqueous extract of Malva sylvestris has reached its maximum. At a concentration of 100 ml of aqueous extract of cottage cheese, root length and germination percentage decreased by 65% and 85%, respectively, compared to the control. The results of this study showed that aqueous extract of cheese had a negative effect on the growth characteristics of wheat.

  Keywords: Allelopathic, chlorophyll, Malva sylvestris, Phenol, Triticum aestivum