فهرست مطالب

مطالعات حقوق عمومی - سال پنجاه و دوم شماره 1 (بهار 1401)
 • سال پنجاه و دوم شماره 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/02
 • تعداد عناوین: 25
|
 • عباسعلی کدخدایی، احسان شهسواری* صفحات 1-23
  براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیون های 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویه بعدی اطراف یک معاهده بین المللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بین المللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند موسس است. با این حال، رشد و توسعه یک سازمان بین المللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرایتی نوین از سند موسس در پرتو رویه بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویه بعدی اعضای سند موسس سازمان، رویه بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویه نامبرده می تواند مفید قرایتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند موسس سازمان باشد. بند 3 ماده 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 ماده 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویه قضایی بین المللی، یافته های کمیسیون حقوق بین الملل و دکترین حقوقی موید چنین اثری برای رویه بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است.
  کلیدواژگان: تفسیر معاهدات، رویه بعدی، رویه عمومی، رویه مستقر، سند موسس سازمان
 • سید حسین رحیمی مقدم، علی اکبر گرجی ازندریانی*، مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی صفحات 25-47

  نظریه انتخاب عمومی، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزه نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریه انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تاثیرات آن در نتایج دعوا را عملا اثبات کرده است. اطاله دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رای و اثرگذاری قاضی مافوق بر رای قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می پردازد و اثبات می کند که ساختار و عملکرد این هیات ها از تاثیر فشارهای متوالی یا وسوسه های مادی گروه های ذی نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت گرایی ناشی از رویه های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.

  کلیدواژگان: اخلاق قضایی، انتخاب عمومی، قضاوت جمعی، منفعت شخصی
 • سیده ندا میرفلاح نصیری*، سید قاسم زمانی، حاتم صادقی زیازی، علی توکلی طبسی صفحات 49-68

  بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی محاکم خود بر اعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت اغلب تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولت در دادگاه های ملی داخلی برخی دولت ها و صدور حکم علیه دولت های خارجی حتی اجرای این احکام در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی از یک سو و وضع قوانین و مقرراتی در جهت نقض مصونیت قضایی دولت های دیگر در برخی کشورها (آمریکا، کانادا و..) از سوی دیگر، موارد نقض این قاعده کلی حقوق بین الملل بروز کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویه خود همسو با رویه قضایی بین المللی به طور صریح بر وجود مصونیت دولت ها به عنوان قاعده عام در حقوق بین الملل صحه گذاشته و از طرفی قاعده مصونیت دولت با رویه قضایی متناقض برخی دولت های اروپایی (یونان و ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعاوی مربوطه و رویه قضایی برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تاثیر این رویه بر قاعده مصونیت دولت در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی در حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، دیوان اروپایی حقوق بشر، شبه جرم، صلاحیت دادگاه های ملی، قضیه العدسانی، قضیه سیویتلا، قضیه فرینی، کالوگروپولو، مصونیت دولت، مصونیت مطلق، مک ال هینی
 • محمدمهدی حسینمردی*، حسن خسروی، رضا موسی زاده، مجتبی بابایی صفحات 69-95

  این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تامین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تامین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمرو اشتغال محور و حمایت محور تامین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارایه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، حقوق تامین اجتماعی، عدالت جنسیتی، هسته ارزش محور، هسته نیازمحور
 • حسن محسنی* صفحات 97-120

  برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال 1396 به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، موید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین رو مقنن در مرحله تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.

  کلیدواژگان: تهیه، جریان تهیه، صلاحیت دانشگاه ها، عرضه، علمی-پژوهش، واگذاری
 • محسن عبدالهی، منا کربلایی امینی* صفحات 121-143
  مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط یک دولت به ایجاد مسیولیت بین المللی برای آن دولت منجر می شود. این مسئله که به تبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسیول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیب دیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلاف نظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسیول یا دولت آسیب دیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصل شده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحب نظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین المللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب دیده است، حقوق یا تعهدات حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بوده اند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاین رو این مقاله در پی بیان این مسئله است که با توجه به ویژگی های منحصربه فرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راه حل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نه تنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیت هایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارت وارده به دولت آسیب دیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیت سرزمینی عمل متخلفانه بین المللی، این تیوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیت های روز جامعه بین المللی و با توجه به مبانی اساسی ای مانند حفظ حقوق بشر، تامین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه می بایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقع گرایانه و متناسب با ویژگی های خاص قسم های گوناگون جانشینی اتخاذ شود.
  کلیدواژگان: جانشینی دولت ها، جانشینی منفی، دکترین عدم جانشینی، عمل متخلفانه بین المللی، مسئولیت بین المللی دولت ها
 • سید فضل الله موسوی*، حمیدرضا اورعی صفحات 145-161
  حقوق بشر، در عصر حاضر، از مفاهیم نوظهور است که با حاکمیت، در مفهوم سنتی، در تعارض است. قاره آفریقا که نماد استعمار و دیکتاتوری و جغرافیایی مشهور به نقض حقوق بنیادین بشر در اعصار گذشته بوده است، پس از به دست آوردن حاکمیت مستقل و چشیدن طعم آن، اکنون با ایجاد ساختارهای قضایی حقوق بشری، سعی در تغییر شرایط به نفع انسان ها دارد. اما در این میان حاکمیت های سنتی آفریقایی که خود را مالک هر آنچه داخل مرزهای خود وجود دارد می دانستند، در مقابل این موج مقاومت می کنند. دیوان آفریقایی حقوق بشر که به منظور مقابله با نقض های حقوق بشری تاسیس شده است، در تقابلی آشکار با این تفکر سنتی حاکمان آفریقاست. در این رهگذر ساختار قضایی رسیدگی به تخلفات حقوق بشری در آفریقا با رویه خود و به روزآوری سند اصلی، در تلاش برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در آفریقاست. استفاده گسترده از ادبیات حقوق بشری در سطح بین المللی و توجه بیش از حد به ساختار قضایی حقوق بشری اروپا، به ترتیب نقاط قوت و ضعف این نهاد است. حقوق بشر در قاره آفریقا در حال گذر از حاکمیت در مفهوم سنتی است، ولی برای عبور کامل از آن راه درازی در پیش دارد. عدم بهره مندی از حاکمیت واقعی در گذشته و تعاریف قبیله گرایانه از حاکمیت و انسان، مانع جدی کارامد شدن نظام قضایی این قاره است.
  کلیدواژگان: اتحادیه آفریقایی حقوق بشر، حق حیات، دیوان آفریقایی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر و مردم
 • سید احمد حبیب نژاد*، احمد خسروی صفحات 163-184
  امکان استفاده برابر از بهره ها و ظرفیت های شهر برای همه ساکنان آن موضوعی است که به مطالبه ای مهم تبدیل شده و علت اصلی آن نیز مشکلات و معضلات انسانی و محیطی بی شماری است که برای شهرها به وجود آمده است. یکی از الزامات برای حل این معضلات به رسمیت شناختن شهروندی محلی و حق به شهر است. همچنان که برخی از شهرهای مهم جهان نیز اسنادی را در این خصوص تدوین کرده اند. اینکه آیا در خصوص شهرهای ایران امکان تدوین قانون یا منشور حق به شهر وجود دارد یا خیر، نیازمند بررسی و شناسایی ماهیت حقوقی حق به شهر است. در این مقاله سعی شده تا ضمن تعریف و تبیین ماهیت حق به شهر، مهم ترین اسناد، اعم از اسناد بین المللی و داخلی در این زمینه بررسی شود و سپس آسیب های شهرهای ایران که شناسایی حق به شهر را ضروری می نماید، بررسی و در نهایت مصادیق تامین این حق مورد بیان شود.
  کلیدواژگان: حق به شهر، حق های جمعی، حق بر آموزش شهر، شهر، فقر شهری، نسل های حقوق بشری
 • حامد ملکی پور*، پوریا عسکری، فریده شایگان صفحات 185-206

  در مبادی اصولی و حوزه اجرایی ارتباط حقوق بشر و تجارت، دو مقوله مراقبت مقتضی و مسیولیت اجتماعی شرکت های تجاری از ظرفیت تعامل و تبادلات عینی و عملی با یکدیگر برخوردارند. هر دو مقوله با در نظر گرفتن مبانی نظری به منظور توجیه چیستی و چرایی و همچنین از جهات سرشت، ویژگی ها و عمل گرایی، ایجاد سازوکار پاسخگویی و رفتاری منصفانه در مدیریت شرکت های چندملیتی را ایجاب می کنند. این نوشتار با بهره گیری از اسناد بین المللی به ویژه اصول راهنمای ملل متحد، به تبیین و توصیف مناسبات مسیولیت و مراقبت می پردازد و از رهگذر این کنش و واکنش متقابل، تعریفی جدید از مدیریت ریسک بر مبنای مراقبت مقتضی ارایه داده و راهکارهای کاهش ریسک اجتماعی و ترویج احترام به حقوق بشر در چارچوب فعالیت شرکت های تجاری را مورد بحث قرار می دهد. با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، پارادایم مناسبات این دو مقوله به عنوان یک الگوی همکاری اجتماعی منصفانه، از بن مایه های حقوق بین الملل بشر و مفاهیم اقتصادی و جامعه شناسی کمک می گیرد تا سازوکارهای نوین پاسخگویی شرکتی را به گونه ای ذی نفع محور ارایه کند و از طریق اصل احتیاط به عنوان نقطه تلاقی، اثبات می شود که تحقق مسیولیت مبتنی بر مراقبت مقتضی لازمه مدیریت برند شرکت ها و در عین حال کاهش آسیب های حقوق بشری به ذی نفعان است.

  کلیدواژگان: اصل احتیاط، رویکرد ذی نفع محور، مسئولیت اجتماعی شرکت های چندملیتی، مدیریت ریسک، مراقبت مقتضی مبتنی بر حقوق بشر
 • محمدهادی ذاکرحسین* صفحات 207-229

  دیوان کیفری بین المللی از کودکان بزه دیده حمایت ویژه ای می کند. شناسایی دامنه این حمایت در پرتو قانون و رویه دیوان هدف این نوشتار است. اساسنامه رم با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص علیه کودکان مانند استفاده از کودک سربازان در مخاصمات مسلحانه یا جرایمی که کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد، مانند هدف قرار دادن مدارس از حقوق و منافع کودکان حمایت ماهوی کرده است. در عمل نیز تعقیب جرایم علیه کودکان از اولویت های تعقیب دادستانی دیوان است. علاوه بر این، کودکان بزه دیده مورد حمایت های آیینی دیوان نیز هستند و در فرایند دادرسی دیوان هم به عنوان بزه دیده و هم به عنوان شاهد حق مشارکت دارند. مسیولیت کیفری کودکان زیر 18 سال در نظام حقوقی دیوان به رسمیت شناخته نشده است، لیکن جرایم کودکان بعد از عبور از کودکی قابل تعقیب است؛ هرچند پیشینه بزه دیدگی ایشان در کودکی می تواند در تخفیف مجازات ایشان موثر باشد.

  کلیدواژگان: تعقیب موضوعی، سن مسئولیت کیفری، کودک سربازی، مشارکت در دادرسی
 • ولی رستمی*، سید محمدمهدی غمامی، حمیدرضا سلیمی صفحات 231-248

  نظریه انتظار مشروع به‏عنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیه اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاه‏های مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالش‏های وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریه «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریه انتظار مشروع را با چالش‏های جدی مواجه ساخته‏ است. این چالش‏ها سبب شده ‏است، این مفهوم ویژگی‏های یک اصل حقوقی را نداشته باشد.

  کلیدواژگان: انتظار مشروع، تفکیک قوا، سوء استفاده از قدرت، قضیه کوگلان، قضیه همبل فیشر
 • عبدالله عابدینی*، محمدرضا محمدی صفحات 249-273

  قاعده آمره در هر نظام حقوقی موجب شکل گیری سلسله مراتب میان هنجارها و قاعده مند ساختن آنها می شود. حقوق بین الملل تا دهه های اخیر هنوز به شکل رسمی به شناسایی این مفهوم بنیادین مبادرت نکرده بود. با این حال، در رویه قضایی، اندیشه ها و آموزه های حقوقی اندک به این مفهوم اشاره می شد. وجود قاعده آمره در حقوق بین الملل مستلزم شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولت هاست. بنابراین، عملکرد دولت ها در این خصوص اهمیت خاصی دارد. برخی دولت ها مانند فرانسه هیچ گاه با این مفهوم سر سازگاری نداشتند و برخی مانند ایران به رغم پذیرش کلی آن در اسناد و مطالعات بین المللی، نسبت به سازوکارهای اجباری حل وفصل اختلافات ناشی از قواعد آمره و بیان فهرستی از مصادیق قواعد آمره دیدگاه های خاص خود را ابراز کرده اند. مطالعه سیر رویکرد ایران در خصوص شناسایی مفهوم قاعده آمره و مسایل مرتبط با آن به خصوص در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قاعده آمره موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد ایران در این خصوص پایبندی ایران به ارزش های جامعه بین المللی و شیوه های تعامل با آن را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: ایران، دادرسی های بین المللی، قاعده آمره، کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، کمیسیون حقوق بین الملل
 • توکل حبیب زاده، مهدی پیری*، مصطفی یکتافر صفحات 275-296

  تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران، سبب کاهش دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در طول بیماری فراگیر کرونا (کووید19) و ایجاد محدودیت در همکاری بین المللی در مقابله با بیماری مذکور شده است. در این مقاله تعهدات بین المللی دولت ها در خصوص همکاری بین المللی در زمان بیماری های فراگیر بررسی و سپس دامنه شمول تحریم ها بر کمک های بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات پزشکی نیز تحلیل شد. در نهایت مسیولیت احتمالی دولت های ثالث در صورت عدم همکاری با دولت ایران و در این چارچوب امکان استناد این کشورها به عوامل رافع مسیولیت بررسی شد. از رهگذر بررسی موارد مذکور مشخص شد تحریم های یکجانبه ایالات متحده، به ویژه موارد ناظر بر محدودیت تجارت دارو، تجهیزات پزشکی و کمک های بشردوستانه مغایر با حقوق بین الملل است و نظر به این مغایرت، توجیه عدم همکاری در تامین دارو و تجهیزات پزشکی توسط کشورهای ثالث غیرقابل قبول است.

  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، ایران، تحریم های یکجانبه، تعهدات بین المللی دولت ها، دارو، دولت های ثالث کووید19
 • باقر انصاری* صفحات 297-321

  مدیریت تعارض منافع یکی از روش های پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت، کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی، امری است که عموم کارگزاران دولتی با آن مواجه می شوند؛ ازاین رو، باید به درستی مدیریت شود، وگرنه می تواند زمینه ساز فساد باشد. کشورهای مختلف، با اتخاذ تدابیر گوناگون، برای تحقق این هدف تلاش کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز احکام پراکنده ای در این باره وجود دارد، اما این تاسیس حقوقی، به طور مستقل شناسایی نشده است. ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که عناصر سازنده تعارض منافع در بخش عمومی چیست و وضعیت های تعارض منافع چگونه باید مدیریت شود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، داشتن مسیولیت عمومی، وجود نفع شخصی برای کارگزار عمومی و تاثیر منفی آن بر خدمات عمومی به عنوان عناصر تحقق تعارض منافع شناسایی شدند؛ چگونگی مدیریت آنها در چهار حوزه مهمی که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تعارض منافع دارند، مطالعه و راهکارهایی برای رفع خلاها یا اصلاح قوانین و مقررات موجود ارایه شد.

  کلیدواژگان: تعارض منافع، تعدد مشاغل، شفافیت، فساد
 • ساسان صیرفی* صفحات 323-349

  با فروپاشی اتحاد شوروی خلایی حقوقی در خصوص مدیریت شیلات دریای خزر پدید آمد که زمینه ساز کاهش روزافزون منابع آبزی دریای خزر شد و به ویژه ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری این دریا را تا آستانه انقراض پیش برد. وضعیت بحرانی ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر به اعمال سازوکارهای کنوانسیون بین المللی کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در خطر انقراض (کنوانسیون سایتیس) درباره این ذخایر انجامید که عملا تجارت ماهیان خاویاری دریای خزر را تحت نظارت بین المللی قرار داد. از سوی دیگر، تلاش های کشورهای ساحلی دریای خزر برای رفع خلا رژیم حقوقی مدیریت شیلات با انعقاد موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه منابع زنده آبی دریای خزر در سال 2014 به نتیجه رسید. این موافقت نامه شالوده رژیم حقوقی جدیدی را برای مدیریت شیلات دریای خزر پی ریزی کرده است. افزون بر این، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال 2018 به امضای سران کشورهای ساحلی دریای خزر رسیده، در صورت لازم الاجرا شدن، با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی و پهنه آبی مشترک عناصر جدیدی را به ساختمان رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر خواهد افزود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ اسناد یادشده مدیریت منابع آبزی دریای خزر تابع چه رژیم حقوقی است؟ روش پژوهش در این نوشتار توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه چارچوب حقوقی لازم برای مدیریت یکپارچه و نهادینه شیلات دریای خزر فراهم آمده، کارایی رژیم جدید منوط به اتخاذ تدابیر حفاظتی و مدیریتی موثر از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای بهره برداری پایدار از منابع آبزی این پهنه آبی است.

  کلیدواژگان: ذخایر آبزی، دریای خزر، رژیم حقوقی مدیریت شیلات، کنوانسیون وضعیت حقوقی کنوانسیون سایتیس، ماهیان خاویاری، موافقت نامه منابع زنده آبی
 • عقیل محمدی*، فائزه سادات سجادی صفحات 351-377

  همه گیری ویروس کووید -19 (کرونا) بر اجرای تعهدات بین المللی دولت ها به ویژه در عرصه حقوق بشر تاثیرات چشمگیری گذاشت. در این میان، حق بر سلامت بیش از سایر حقوق نقض شد. به علاوه اگرچه قرنطینه سازی، فاصله گذاری اجتماعی، منع یا محدودسازی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات به منظور حفظ سلامت عمومی صورت گرفتند، در همین خصوص هم واکنش ناکارامد برخی دولت ها به نقض حق آزادی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات منتج شد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی عملکرد دولت ها در اجرای سه حق مذکور به این پرسش پاسخ می دهد که دولت ها برای توجیه نقض های ارتکابی، امکان استناد به کدام یک از عوامل رافع مسیولیت بین المللی را دارند؟ به نظر می رسد با توجه به آستانه بالای اثبات قوه قاهره، همه گیری کرونا تمامی الزامات این عامل همچون غیرممکن شدن اجرای تعهدات به نحو مادی را برآورده نمی کند. اما استناد به اضطرار و ضرورت بسیار محتمل است. البته نظر به تفاوت میان دولت ها از حیث میزان شیوع بیماری و ظرفیت های مقابله با آن، نمی توان این عوامل را قاطعانه نسبت به همه دولت ها قابل اعمال دانست.

  کلیدواژگان: اضطرار، تعهدات حقوق بشری، ضرورت، قوه قاهره، کووید-19، کرونا، همه گیری جهانی
 • سید سعید موسوی اصل*، زهرا مرادی صفحات 379-394

  رویکرد هربرت هارت به «مفهوم قانون» متاثر از جریان فلسفه زبان متعارف دانشگاه آکسفورد و به ویژه اندیشه جان لنگشاو آستین است. این پرسش که آیا امتداد رویکرد فیلسوفان زبان معاصر در خصوص زبان قانون ذیل هرمنوتیک حقوقی قرار می گیرد یا خیر، به تعریف هرمنوتیک حقوقی و تعیین گستره آن وابسته است. مسئله اساسی که در این زمینه قابل طرح است، اینکه نسبت رویکرد فلسفه زبانی فیلسوف حقوق معاصر، هربرت هارت، با هرمنوتیک حقوقی چگونه است؟ به تعبیر بهتر، آیا دیدگاه هارت به زبان قانون که در کتاب مفهوم قانون پردازش شده است، صبغه هرمنوتیکی دارد؟ به نظر می رسد اگر در تعیین محدوده هرمنوتیک حقوقی معنای موسعی را در نظر بگیریم، رویکرد تفسیری هارت به قاعده و قانون حقوقی و همچنین رویه های قضایی که با نقد اصالت صورت حقوقی و دفاع از قاعده شکاکی همراه است، می تواند به عنوان یکی از مصادیق برجسته هرمنوتیک حقوقی قلمداد شود و از این رهگذر می توان ادعا کرد که فلسفه زبان معاصر با بحث از زبان و معنای قانون، ظرفیت شایان توجهی برای گسترش دانش هرمنوتیک حقوقی دارد.

  کلیدواژگان: اصالت صورت حقوقی، زبان قانون، فلسفه زبان متعارف، هرمنوتیک حقوقی، قاعده شکاکی، هربرت هارت
 • امینه فراستمند * صفحات 395-420

  با آغاز دهه 1990 میلادی روند انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به منظور توسعه سرمایه گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی میان کشورها به شدت رو به افزایش نهاد که این معاهدات اغلب داوری را به عنوان روش حل وفصل اختلاف برگزیده اند. اما عبارات مندرج در این معاهدات همیشه از شفافیت کافی برخوردار نیستند. ازاین رو داوران برای رسیدگی به اختلاف ناچار دست به تفسیر عبارات مندرج در معاهده می زنند. «تناسب» از سوی برخی از دیوان های داوری سرمایه گذاری برای برقراری توازن میان منافع متعارض کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه گذاران خارجی مورد استناد قرار گرفته است. برخی صاحب نظران مبنای استناد به معیار تناسب از سوی دیوان های داوری سرمایه گذاری را مورد تردید قرار داده اند. در این نوشتار ماهیت «تناسب» به عنوان یک اصل کلی حقوقی که در نظام های حقوقی داخلی ریشه دارد و به نحو مطلوبی به بخش های مختلف نظام حقوق بین الملل انتقال یافته است، احراز می شود و بر این اساس استناد به آن، به عنوان معیاری کاربردی، به منظور تفسیر معاهدات سرمایه گذاری طبق قاعده تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات توجیه می شود.

  کلیدواژگان: اصل تناسب، اصول کلی حقوق بین الملل، تفسیر معاهدات سرمایه گذاری، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، داوری سرمایه گذاری
 • محمدذاکر اردکانی، علیرضا آرش پور* صفحات 421-437

  توسل دولت‏ها به روش‏های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی، موجد ضمانت حقوقی مناسب در التزام تابعین حقوق بین ‏الملل جهت اجرای تعهدات زیست محیطی خود که هدف اساسی آن صیانت همه‏ جانبه از محیط زیست جهانی است، می‏باشد. از این‏رو نقش مراجع حقوقی بین ‏المللی، در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی دولت که اغلب ازنوع تعهدات عام محسوب می‏گردند، غیرقابل انکار است. این مقاله در صدد است با روش تحلیلی - توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که «توسل به روش‏های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی چه نقشی در تضمین اجرای تعهدات بین ‏المللی دولت برای کاهش تخلفات محیط زیستی دارد؟» لذا با بررسی اسناد الزام ‏آور موضوعی و تحلیل روش‏های حقوقی، نقش مراجع قضایی بین ‏المللی در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی و ضرورت تبیین تعامل مقررات حقوق بشری در حوزه محیط زیست و در نهایت، صیانت از محیط زیست در قبال رفتار دولت را بررسی کرده و در می‏یابیم که التزام دولت در حل اختلافات زیست محیطی با توسل به روش‏های حقوقی، علاوه بر توسعه حقوق بین ‏الملل محیط زیست، به ایجاد ضمانت‏های اجرایی مناسب در االتزام به تعهدات بین ‏المللی دولت نسبت به اجزاء محیط زیست و نسل بشر منجر می‏شود.

  کلیدواژگان: تعهدات بین المللی زیست محیطی، حل وفصل حقوقی اختلافات بین المللی، رویه قضایی بین المللی، مسئولیت بین المللی دولت
 • جلال الدین قیاسی، محمد رجبی* صفحات 439-461

  پس از بازنگری در اصل 157 قانون اساسی در سال 1368 و اعطای ریاست قوه قضاییه به شخص واحد (جایگزین نظام ریاست شورایی)، یکی از مناقشات جدی مربوط به «صلاحیت قضایی» رییس قوه قضاییه بود که در زمان تصویب اصل مذکور نیز موافقان و مخالفانی داشت. با این حال پس از تصویب اصل 157 ق.ا قوانینی از سوی مجلس به تصویب رسید که «صلاحیت قضایی» رییس قوه قضاییه را به رسمیت شناخت. سیر نهایی این قوانین به تصویب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منجر شد. در نوشته حاضر سعی شده با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صلاحیت قضایی» رییس قوه قضاییه کشف شود. در ادامه، سیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در پرتو رویکرد قانون اساسی در خصوص صلاحیت قضایی رییس قوه قضاییه محل توجه قرار گرفته است. نهایت اینکه، با تامل در فرایند تصویب و نیز نظرهای شورای نگهبان به ویژه ناظر به ماده 477 ق.آ.د.ک به عنوان آخرین قانون مصوب در خصوص صلاحیت مذکور، به این نتیجه دست یافته ایم که با وجود به رسمیت نشناختن «صلاحیت قضایی» رییس قوه قضاییه در قانون اساسی، قانونگذار عادی در مغایرت با ظاهر و روح قانون اساسی و نیز بدون منطق توجیهی کارکردی اقدام به اعطای صلاحیت مذکور به رییس قوه قضاییه کرده است.

  کلیدواژگان: رئیس قوه قضاییه، شورای نگهبان، صلاحیت قضایی، قانون اساسی، قانون عادی، قانونگذار اساسی
 • مصطفی فضائلی*، نرگس سادات حسینی صفحات 463-483

  بین برقراری صلح از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، همواره در جوامع جنگ زده بحث و اختلاف نظر بوده است. طرفداران صلح معتقدند پیگیری عدالت و پاسخگویی صرفا سبب تشدید درگیری می شود و در مقابل طرفداران عدالت و پاسخگویی معتقدند که برقراری صلح پایدار بدون عدالت امکان پذیر نیست. پرسش اصلی موضوع نوشتار حاضر این است که نسبت میان صلح و عدالت در واقع امر چیست؟ تلقی دوگانگی ریشه در واقعیت دارد یا ناشی از تصوری نادرست از این دو مفهوم است؟ مقاله حاضر به این رویکرد گراییده است که موضوع دوگانگی و تضاد میان صلح و عدالت اساسا نادرست است. صلح مسئله ای بیش از توقف فوری خشونت بوده و به همین ترتیب عدالت نیز امری فراتر از مجازات است، در نهایت اینکه میان صلح و عدالت تعامل وجود دارد و عدالت زمینه ساز تحکیم صلح پس از درگیری در جوامع جنگ زده است. بنابراین، صلح و عدالت توامان باید در جوامع جنگ زده پس از درگیری مورد توجه قرار گیرد، چراکه رویکرد عدالت محور می تواند فرصتی را برای پرورش و برقراری صلح پایدار و جامع فراهم سازد. هرچند می توان گفت هر درگیری ویژگی خاص و منحصربه فردی دارد و ازاین رو شاید نتوان رویکرد واحد و مناسبی را برای همه درگیری ها در نظر گرفت. بهره گیری از داده های کتابخانه ای، اسناد و رویه های بین المللی در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی راقمان این نوشتار را در اثبات سودمندی و موثر بودن رویکرد یادشده یاری رسانده است.

  کلیدواژگان: جنگ داخلی، جوامع جنگ زده، درگیری های داخلی، صلح، عدالت
 • سید رسول قریشی، صابر نیاورانی* صفحات 485-505

  پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران، هرچند پایان مخاصمه مسلحانه بین دولت های ایران و عراق بود، اما برای بسیاری از مردم ایران به ویژه در مناطق مرزی غرب کشور پایان جنگ و خونریزی نبود. مصیبت های دست و پنجه نرم کردن هر روز مردم این مناطق با مین های کاشته شده توسط عراق در طول جنگ تحمیلی، مصایبش کمتر از زمان جنگ نبود. ازاین رو الزام حقوقی دولت عراق به اعلام مناطق مین گذاری شده در طول جنگ با ایران و پاکسازی آنها از مهم ترین دغدغه های دولت و مردم ایران است. پس از الحاق دولت عراق به پروتکل دوم کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح های متعارف خاص که به شدت آسیب رسان فرض شده یا آثار کورکورانه دارند و کنوانسیون اتاوا، راه برای الزام دولت عراق به پاکسازی میادین مین ایران بسیار بیشتر از پیش مهیا شده است، اما به نظر می رسد گام ابتدایی در این زمینه، با وجود تعهدات عرفی، الحاق دولت ایران به این کنوانسیون ها باشد.

  کلیدواژگان: پاکسازی میادین مین، جنگ تحمیلی، عراق، نقشه میادین مین
 • احمد شهنیایی* صفحات 507-529
  در نتیجه اصل قانونی بودن مالیات، قانون مبنای اصلی رابطه مالیاتی بین مودی و دولت است و رویکرد تفسیری به قانون مالیاتی، آثار چشمگیری بر موقعیت حقوقی مودی و حقوق و تعهدات مودی و دولت دارد. برخی رویکردهای تفسیری به قانون مالیاتی از جمله تفسیر ادبی، به شکل گیری برخی اصول تفسیری همچون تفسیر مضیق و تفسیر به نفع مودی منجر می شود و این امکان را نیز به مودی می دهد تا موقعیت حقوقی خود را به منظور اجتناب از تکالیف مالیاتی اداره کند. با این حال، خلاهای حقوقی ناشی از تفسیر ادبی قانون مالیاتی، می تواند موجب گرایش به تفسیر آزاد و اختیار دادرس به تفسیر براساس مبانی اقتصادی، هدف قانون یا قصد مقنن برای رفع ابهام قانون شود. مقاله حاضر درصدد است که ضمن تبیین مفاهیم و عناصر ویژه تفسیر قانون مالیاتی، براساس نظرهای علمی، مطالعات حقوق تطبیقی و آرای مراجع قضایی و نظرهای مراجع مالیاتی، مبانی خاص تفسیر قانون مالیاتی را تبیین و تحلیل کند.
  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، اصل قانونی بودن مالیات، تفسیر ادبی قانون مالیاتی، تفسیر آزاد قانون مالیاتی، تفسیر به نفع مودی
 • مرتضی کامل نواب*، غلامعلی قاسمی صفحات 531-552
  سازمان غیردولتی بین المللی نهادی داوطلبانه، مستقل و غیرانتفاعی است که منافع عمومی را دنبال می کند. نقش آفرینی سازمان های غیردولتی که ذاتا به دنبال تحقق خیر عمومی اند، امروزه در نظام های حقوقی مختلف شایان توجه بوده و این سازمان ها را در سطوح مختلف مشارکت، شناسایی کرده اند. در این میان، نقش سازمان های یادشده در دیوان اروپایی حقوق بشر بسیار حایز اهمیت می نماید. در این باره، براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل های ضمیمه آن، به خصوص پروتکل شماره 11 و براساس رویه قضایی شکل گرفته در دیوان اروپایی حقوق بشر که از جمله منابع اصلی این مطالعه است، مشارکت سازمان های غیردولتی در دعاوی این دیوان به سه شکل میسور دانسته شده است که عبارت اند از شاکی، نماینده شاکی و یاردادگاه و از این حیث می توان از نقش آفرینی گسترده سازمان های غیردولتی بین المللی در این نظام قضایی سخن گفت. موضوع نوشتار پیش رو، بررسی چند و چون چنین مشارکتی است.
  کلیدواژگان: دیوان اروپایی حقوق بشر، سازمان های غیردولتی بین المللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نقش آفرینی
 • داود محبی، مهدی زارع*، احمد گودرزی صفحات 553-573
  از مهم ترین چالش های پیش روی حکومت کنونی مصر، چالش جایگاه اسلام در ساختار حقوق اساسی آن کشور است. اصل 2 آخرین قانون اساسی مصر (مصوب 2014.م) گستره ورود اسلام به حیطه حکمرانی را بیان می کند. این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سابق است، جایگاه حداقلی را برای رعایت احکام اسلامی در نظر می گیرد و بر مبنای انسداد باب اجتهاد، فقط احکام قطعی اسلام را جهت تطبیق قوانین با آنها معتبر می داند. پارلمان و قوه قضاییه هیچ الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرایت خاصی از شریعت نیستند. در زمینه نهاد صیانت از احکام اسلامی، هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشده و نهاد شورای بزرگان الازهر که در قانون سابق نیز بود، حذف شده است و جایگاه الازهر به نهاد علمی محض تقلیل داده شده است. با توجه به حضور حداقلی مردم در همه پرسی قانون اساسی می توان برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخلاف نظر اکثریت مطلق مردم، به سمت سکولاریسم گرایش یافته است.
  کلیدواژگان: اسلام، الازهر، شورای نگهبان، قانون اساسی مصر
|
 • Abassali Kadkhodaei, Ehsan Shahsavari * Pages 1-23
  According to common Articles 31 and 32 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties and the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations, subsequent practice of the parties to a treaty is an authentic element in the interpretation of that treaty; whether it is a mere inter-state treaty or a constituent treaty of an international organization. Because of the growth and development in the life of an IO and originating from its subsequent practice, the constituent treaty of that organization entails a modern reading. Directing an IO in a legal and desirable way is based on Constituent treaty of that organization. To the same extent, this role can and should be expected from the organization's own subsequent practice. Legal precedent, ILC findings and legal doctrine confirm this effect. Examination the role of subsequent practice by IO's organs and practice followed by the parties of the constituent treaties of international organizations in the interpretation of that treaty, is this paper's purpose.
  Keywords: treaty interpretation, subsequent practice, general practice, established practice, constituent treaty of the organization
 • Seyed Hosein Rahimi Moghadam, Ali Akbar Gorji Azandaryani *, Morteza Nejabatkhah, Farhang Faghih Larijani Pages 25-47

  The theory of public choice is the study of politics based on economic principles. Today, the application of this theory has expanded into issues such as judicial behavior that has been widely accepted in the field of order. Studies have shown that the concept of general selection theory in judging has practically proved a kind of interdependence between the personal interest of the judiciary and its effects on the outcome of the lawsuit. The nature of the proceedings, the difficulty of an agreement between judges, the inequality of judges, the uncertainty in judgments and the influence of superior justices on the other judges, is one of the disadvantages of this type of judgment that is judged in the light of the structure and functioning of the full bench and specialized chambers of the Administrative Justice Court. The purpose of this study is to examine the possibility of the existence of a personal judicial interest in administrative justice. The present study, with a descriptive-analytic approach, explains this relationship and proves that these chambers are not exempt from the constent pressures and material temptations of interest groups, the non-judicial ethics and the culture of expediency stemming from the practices of the Administrative Justice Court.

  Keywords: Judicial Behavior, Public Choice, Collective Judgment, Personal interest
 • Seyede Neda Mirfalah Nasiri *, Seyed Ghasem Zamani, Hatam Sadeghi Ziyazi, Ali Tavakoli Tabasi Pages 49-68

  Under the general rule of state immunity, each state undertakes to avoid exercising jurisdiction over the actions and property of other states. In the doctrine and jurisprudence, state immunity is often seen as a manifestation of the principle of equality of states.Today, by filing lawsuits in domestic courts of some states and issuing a warrant against foreign governments, even enforcing these rulings, on the one hand, and laying down laws and regulations to violate the immunity in the context of transnational Torts of other states in some countries( the United States, Canada …) On the other hand, it has appeared in its internal courts to deal with civil cases of foreign governments, violating this general rule of international law.The European Court of Human Right (ECtHR) explicitly affirmed the immunity of states as a general rule of international law like other international jurisprudence and on the other hand,  the rule of immunity of the State, faces the challenge with incoherent judicial procedure of the European Court of some countries (Greece, Italy), Analysing the European ECtHR’s  relevant cases and judicial procedure of  the European internal Courts, this study will investigate the effects of these procedures on the immunity rule in the context of transnational Torts in international law.

  Keywords: State Immunity, Tort, Absolute Immunity, The Al-Adsani Case, The McElhinney Case, The Kalogeropoulos Case, The Civitella Case, the Ferrini case, the European Court of Human Right (ECtHR), Domestic Courts’Jurisdiction, par in parem non habet imperium
 • Mohammadmehdi Hossienmardi *, Hassan Khosravi, Reza Mousazadeh, Mojtaba Babai Pages 69-95

  This essay examins the relationship between international standards of welfare and genderism, the share of needy women and girls from benefits of social security round  two cores of value-base and need-base in this view that  its fair development has been paved to protect the honorable life of the poor people and fulfilling their legitimate demands indiscriminately. the present writing upon international documents and procedures of the public law of governments have tried to states the process of change in the 21st century social demonstrate social security law, along with the generational transition, the demographic revolution, and escalating growth of injuries from factors and dynamics that affect to determination of the vulnerable people. indespite differences opinions in universal cultural understandings,the gender justice is a supportive base for everyone in the domestic policy-making process for accessing  to capacities and opportunities in both the employment-based  and  protection-based of the social security. The conclusion of the study indicated the fundamental usage of gender justice in eliminating the difference between the poor people and the lack of fair and up-to-date welfare indexs the social systems.

  Keywords: Empowerment, Social Security Law, Gender Justice, Value-Based Core, Need-Based Core
 • Hassan Mohseni * Pages 97-120

  The Law concerned in this paper promulgated for regulating the originality and integrity of scientific and empirical works. In that Law the act can be treated as a crime as well as administrative or disciplinary reaction so fraud and corruption be prevented legally. The differences between production of false works and their use in research areas should be accepted so the reaction of first one is penal and other is administrative and disciplinary that the recent one should be developed and be preferable in universities. However, the effort of legislator for developing and observing the culture of intellectual property Law is acceptable which is rooted in Public Law means.

  Keywords: Preparing, Presenting, Transfer, Duration of Preparations, Culture
 • Mohsen Abdolahi, Mona Karbalaye Amini * Pages 121-143
  It is clear that the commission of an internationally wrongful act by a state entails the international responsibility of that state. The fact that committing such an act will impose obligations on the responsible state and create rights for the injured state has been accepted by lawyers. However, there is debate among scholars as to the possibility of succession for the responsible or the injured state as to the obligations or rights arising from such an act. In this regard, most scholars in this field believe in the traditional doctrine of "negative succession" or "absolute doctrine of non- succession". According to this doctrine, in the case of succession, the state which has committed an internationally wrongful act or the State which has injured as a result of such an act, the resulting rights or obligations prior to the date of succession will not be transferred to the successor State. Therefore, this article argues that due to the unique features of each type of succession, offering a general solution for the various types of succession is not only illogical, but also, it can be criticized and rejected in situations such as the consent of the Successor State, resort to the principle of unjust enrichment or territorial nature of internationally wrongful act. The doctrine of non-succession needs to be adjusted by reviewing the realities of international society and in accordance with fundamental principles such as protecting human rights and dignity, justice, equity and prevention of unjust enrichment. A realistic approach which is appropriate for the specific characteristics of different types of succession should be adopted.
  Keywords: State Succession, Negative-succession, doctrine of non-succession, internationally wrongful act, International Responsibility of States
 • Seyed Fazlollah Mousavi *, Hamidreza Oraee Pages 145-161
  New concepts have emerged in the international legal system that conflict with traditional concepts of international law. Human rights, as defined today, is one of those new concepts that are at conflict with sovereignty, in its traditional sense. The African continent, symbol of colonialism, dictatorship, and a geography known for violating fundamental human rights in the past, is now trying to change the situation in favor of human beings by creating judicial structures for human rights. The Judicial mechanism of Africa, with its practice and the endeavor to update the main document, is trying to improve the situation of human rights in Africa. The extensive referral to human rights literature in the international domain and the over-needed attention to European judicial mechanism are respectively the pros and cons of Africa Human rights mechanism. The lack of real sovereignty in the past and tribal definitions of sovereignty and human beings, are serious obstacles to the efficient functioning of the continental judiciary system.
  Keywords: African Union, human rights, African Court on Human, Peoples' Rights, African Commission on Human, Peoples' Rights
 • Sayyed Ahmad Habibnezhad *, Ahmad Khosravi Pages 163-184
  The possibility of equal use of the city's resources for all its inhabitants is an issue that has now become an important demand and the main reason for this is the human and environmental problems that have arisen for the cities. One of the requirements for solving these problems is the recognition of local citizenship and the right to the city. As many cities in the world have also documented this. Is it possible for the cities of Iran to draft right to the cityAct?It needs to investigate and identify the legal nature of the right to the city. In this article, while defining and clarifying the nature of the right to the city, the most important documents, including international and domestic documents, have been investigated in this regard, and then the damage to the cities of Iran that requires identification of the right to the city is necessary. And finally, the case will be provided for the provision of this right.
  Keywords: right to city, city, Public Rights, the city’s right to education, human rights generations
 • Hamed Malekipour *, Pourya Askari, Farideh Shaygan Pages 185-206

  In terms of  basic principles and implementation, the two concepts of due diligence and corporate social responsibility, have the capacity to interact and interchange objectively and practically. Both concepts, taking into account their raison d’être, nature, characteristics, require the establishment of a mechanism of accountability ensuring fair treatment regarding the management of multinational corporations. The present article describes and analyzes the relationship between responsibility and due diligence on the basis of international instruments, particularly UN guiding principles, and considering their interactions, propose a new definition for risk management which is based on due diligence. It also deals with how to reduce social risks and promote respect for human rights in the framework of multinationals activities. Adopting an interdisciplinary approach, the interconnection between the two categories, as a model for fair social cooperation, drawing on international human rights law, as well as, economic and sociological concepts, provides new corporate accountability mechanisms. Through the precautionary principle as a confluence point, it shows that realization of due diligence-based responsibility is necessary to manage companies' brands, while reducing harms to human rights of stakeholders.

  Keywords: Precautionary Principle, Stakeholder-based Approach, Social Responsibility of Multinational Corporations, risk management, Human Rights-based Due Diligence
 • Mohamamdhadi Zakerhossein * Pages 207-229

  The International Criminal Court provides children with special protection. This article aims at delimiting the scope of such a protection in light of the law and jurisprudence of the Court. The Rome Statute affords children with legal protection by criminalizing those offences specifically committed against children, including child soldiering, and those crimes adversely affect children, including attacking schools. In practice, prosecuting crimes against children takes priority for the Court Prosecution. Moreover, child victims are procedurally supported by the Court. They have a right to participate in the Court’s proceedings as both a witness and a victim. The Court lacks any jurisdiction over persons under 18, but their crimes committed after this age could be prosecuted. Nevertheless, their prior victimhood might be taken into account in determining their sentence as a mitigating factor.

  Keywords: Thematic Prosecution, Age of Criminal Responsibility, Child Soldering, Participation in Proceedings
 • Vali Rostami *, Seyed Mohammadmahdi Ghamami, Hamidreza Salimi Pages 231-248

  The theory of legitimate expectation has been raised as one of the means of judicial review over exercising discretionary power in some European countries, including UK. This theory was initially considered by Schmidt's case, but this theory has been seriously criticized and many English lawyers and judges made serious doubts about it. In this paper, while outlining different perspectives, answers the question "What is the nature of the legitimate expectation and the challenges posed on this theory in the England Administrative Law System? Although the foundations of legitimate expectation have been based on "fairness", there is no single view on the nature and function of "legitimate expectations". Doubtful about accepting a substantive legitimate expectation in England and not accepting it in New Zealand and Australia, The concept of "prohibition of abuse of power" in the issuance of certain judicial opinions, the violation of the principle of separation of powers and rival concepts, such as the principle of proportionality, has posed legitimate expectations with serious challenges. These challenges have caused this concept to not have the characteristics of a legal principle.

  Keywords: legitimate expectation, Coughlan, Hamble Fisherie, abuse of power, separation of powers
 • Abdollah Abedini *, Mohammad Reza Mohammadi Pages 249-273

  The peremptory norms in any legal system lead to the formation of a hierarchy among norms and their regulation. Until recent decades, international law had not formally recognized this fundamental concept. However, there have been few references to this concept in case law, legal teachings, and doctrines. The existence of peremptory norms (jus cogens) in international law requires its acceptance and recognition by States. Therefore, the practice of states in this regard is of particular importance. Certain states, such as France, have never agreed with such a concept, and others, Iran, for instance, despite the general acceptance of the concept in international instruments and studies, expressed their own special views on the compulsory dispute settlement procedures as to jus cogens and suggesting a list of examples of jus cogens. The examination of Iran's approach to the identification of the concept of the jus cogens and related issues, particularly in the recent study of the International Law Commission on the jus cogens, is the subject of this article. Practice of Iran in this regard, demonstrates its adherence to the values of the international community and ways of interacting with it.

  Keywords: 1969 Convention on the Law of Treaties, Jus cogens, international law commission, International Adjudications, Iran
 • Tavakol Habibzadeh, Mehdi Piri *, Mostafa Yektafar Pages 275-296

  U.S unilateral sanctions against Iran, have reduced access to medicines and equipment during the COVID-19 pandemic and its detrimental outcomes in Iran. Such difficult health conditions require the international community to assist the affected communities such as Iran to be able to stand against such unilateral sanctions. This article aims to study the legality of unilateral sanction during COVID-19 pandemic and its impacts on states international obligations to cooperate during such a pandemic. To this end, the international obligation of states at the time of the outbreak of pandemics in order to control the disease were first examined. Then, the nature and legality of the U.S unilateral sanctions against Iran and its coverage in humanitarian aids such as medicine and medical equipment were examined. In doing so, efforts were made to review international documents and some relevant I.C.J cases. Furthermore, by looking at the U.S sanctions laws it was been concluded that U.S unilateral sanctions is contrary to the rules of international law, in particular those which relate to restriction of trade on medical equipment. And also there is no legal basis to comply with these sanctions and non-cooperation in the provision of medical equipment by third states.

  Keywords: the United States, Iran, Unilateral sanctions, Obligations of States, COVID19, Medicine, Third states
 • Bagher Ansari * Pages 297-321

  Managing conflicts of interests is a means for preventing corruption and increasing public transparency, efficiency, accountability and trust. Every public agent /employee may face a conflict of private and public interest, and hence, conflict of interests does not necessarily equal corruption. These situations must be transparent and managed correctly. Many countries have laws on the management of conflict of interests but there is no special law on this matter in Iranian legal system; some general and traditional laws have, by way of combating corruption, explicit or implicit references to this concept. Recently, there is political will for management of conflict of interests situations and a Draft-bill by The Government is prepared, and, some general laws such as Code of Commerce are amended. These legal initiatives seems to be less based on rasions d etre of management of conflict of interests and its techniques and methods. Therefore, this article intends, based on comparative study, to firstly conceptualize the concept of conflict of interests and then explains theoretical foundations of it , and, finally, main areas of conflict of interests and their methods of management.

  Keywords: Conflict of interests, corruption, transparency, additional employment
 • Sassan Seyrafi * Pages 323-349

  The collapse of the Soviet Union created a legal vacuum in relation to fisheries management of the Caspian Sea which resulted in the steady decline of its living resources. In particular, the Caspian Sea’s valuable stocks of sturgeon were endangered to the point of extinction. The critical situation of the sturgeon stocks led to the implementation of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES Convention) with respect to these stocks. This convention effectively brought trade in Caspian sturgeon under international supervision. Meanwhile, efforts by the Caspian coastal states to fill the vacuum of a fisheries management regime produced the 2014 Agreement on Conservation and Sustainable Use of the Aquatic Biological Resources of the Caspian Sea. This agreement lays down a new fisheries management regime for the Caspian Sea. Furthermore, the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, which was signed in 2018 by the five presidents of Caspian states, adds new elements to the fisheries management regime as it will establish various maritime zones in the Caspian Sea. The main question of this paper is: what is the legal regime of fisheries management in Caspian Sea? The findings of this study suggest that the necessary legal framework for the integrated and institutionalized management of the Caspian Sea’s living resources has been established but the efficacy of the new regime depends on the adoption and implementation of effective conservation and management measures by the Caspian coastal states.

  Keywords: Caspian Sea, legal regime of fisheries management, living resources, Sturgeon, CITES Convention, Aquatic Biological Resources Agreement, Legal Status Convention
 • Aghil Mohammadi *, Faezeh Sadat Sajjadi Pages 351-377

  The COVID-19 pandemic has effected implementation of states' international obligations, especially in terms of international human rights law. the right to health was violated more than any other right. In addition, although quarantines, social distancing, travel and access-to-information bans were imposed to protect public health, the inefficiency of some states led to the violation of the right to freedom of movement and access to information. This article, based on descriptive-analytical method, while examining the implementation of these three rights in the COVID-19 pandemic, asks which precluding circumstances can be invoked by states to justify violations of their obligations? it seems, given the high threshold for proving force majeure, the pandemic does not meet all the requirements of this factor, such as the impossibility of materially performing obligations. But invoking distress and especially necessity is worthy of consideration. Given the differences between states in terms of the severity of the pandemic and the capacity to deal with it, these factors cannot be considered as equally applicable to all states.

  Keywords: Covid-19, the Coronavirus, global pandemic, Human Rights Obligations, Force Majeure, Distress, necessity
 • Seyyed Saeid Mousavi Asl *, Zahra Moradi Pages 379-394

  The question of whether the extension of the approach of contemporary philosophers of language to the language of the law belongs to legal hermeneutics or not, depends on the definition of Legal hermeneutics and its scope. The basic question that can be articulated in this regard is that the relation between the philosophical approach of Herbert Hart, the contemporary philosopher, and Legal hermeneutics. In other words, does Hart’s view of language of law, which is discussed in the book of the concept of law and under the influence of contemporary philosopher John Langshaw Austin, has a hermeneutical background?It seems that, if we consider the scope of Legal hermeneutics in a broad sense, Hart’s interpretive approach to legal principles as well as judicial procedures that accompany with criticizing the authenticity of legal form and defense of the rule skepticism, can be regarded as one of the most prominent examples of Legal hermeneutics. Through this approach, it can be claimed that contemporary philosophy of language, by discussing the language and meaning of the law, has a significant potential for the development of hermeneutical knowledge of law.

  Keywords: Legal Hermeneutics, conventional language philosophy, language of law, Herbert Hart, legal authenticity, Skepticism
 • Amineh Farasatmand Pages 395-420

  In the early 1990s bilateral investment treaties with the purpose of development of foreign direct investment and protection of foreign investors increased dramatically. These treaties provided for arbitration as the dispute settlement method. But the provisions of the bilateral investment treaties are not always clear enough. Therefore arbitrators, in order to settle the dispute, need to interpret the treaty provisions. The proportionality standard has been applied by some investment arbitral tribunals in order to make a balance between conflicting interests of host states and investors. Some scholars challenged the basis of the proportionality standard by the arbitral tribunals. In the present article the characteristics of proportionality as a general principle of law, which has its roots in domestic legal systems and has been transferred to international law, will be examine. Accordingly, the application of proportionality for the interpretation investment treaties under the rules reflected in article 31 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties will be justified.

  Keywords: Principle of Proportionality, general principles of law, Interpretation of Investment Treaties, International Investment Law, Investment Arbitration
 • Mohamad Zaker Ardakani, Alireza Arashpuor * Pages 421-437

  The recourse of states to legal methods in resolving environmental disputes creates an appropriate legal guarantee in the obligation of the members of society of international to fulfill their environmental obligations, the main purpose of which is the comprehensive protection of the global environment. Therefore, the role of international legal authorities, especially the judiciary, in strengthening the guarantee of the fulfillment of the government's environmental obligations, which are often considered as general obligations, is undeniable. This article seeks to answer the question, "What role does resorting to legal methods in resolving environmental disputes play in ensuring the implementation of the government's international obligations to reduce environmental violations?" Therefore, by examining thematic binding documents and analyzing legal methods, the role of international judicial authorities in strengthening the guarantee of implementation of environmental obligations and the need to explain the interaction of human rights regulations in the field of environment and ultimately, environmental protection against government behavior. And we find that the government's commitment to resolving environmental disputes through legal means, in addition to the development of international environmental law, leads to the creation of appropriate enforcement guarantees in compliance with the government's international obligations to the environment and the human race.

  Keywords: International Environmental obligations, International Judicial Procedure, International Responsibility of States, Legal, settlement of international disputes
 • Jalaleddin Qiasi, Mohammad Rajabi * Pages 439-461

  After passing the amendment of Article 157 of the Constitution in 1989 and designating one person as the head of the judiciary (instead of the Council of Judiciary), one important challenge was the judicial competence of the head of the judiciary which had proponents and opponents at the time. However after passing Article 157 the Consultative Assembly passed laws that accredited the judicial competence of the head of the judiciary. This approach led to the passing of Article 477 of the Criminal Procedure Code. By studying the negotiations of the constitutional council. This paper aims to find the intention of the constitutional legislator about the existence or lack thereof the judicial competence of the head of the judiciary and then, process the laws passed by the Consultative Assembly in the light of the approach of the Constitution in order to evaluate Article 477 of the Criminal Procedure Code as the lastest law on the competence of the the head of the judiciary. Based  on the legislative process and comments by the Guardian Council we concluded that despite the lack of the judicial competence of the head of the judiciary in Constitution, the Consultative Assembly contrary to text and spirit of Constitution and without functional justification, gave judicial competence to the head of the judiciary.

  Keywords: Constitution, statutes, Constitutional Legislator, The Guardian Council, Head of the Judiciary, judicial competence
 • Mostafa Fazaeli *, Nargessadat Hosseini Pages 463-483

  Succession of states to obligations in respect of international wrongful acts, is in the scope of succession to international responsibility which there are very different opinions about that. Here, a state should be considered in its general meaning. Applying descriptive-analytical method, the present paper is seeking to finding the basis regarding state succession to obligations in respect of international wrongful acts and in accordance with that, it explains the concept of the principle of non-transmission, as the basis on which the advocators of non-succession of states to obligations in respect of international wrongful acts have relied on it and then it addresses the principle of continuance as the basis on which the advocators of of state succession to such obligations relied on. In spite of all the dissenting views that, speccially in classsic thoughts in international law, have been issued, the article in hands, comes to this conclusion that there is no impediment in front of state succession to obligations in respect of international wrongful acts, in international law to prevent the transferring of obligations in respect of international wrongful acts. Scrutinizing these bases is the subject of the present paper.

  Keywords: State Succession, Consequenses of Succession, Law of International Responsibility, Transmission of Obligation, internationally wrongful act
 • Seyed Rasoul Ghoreishi, Saber Niyavarani * Pages 485-505

  After Iran’s acceptance of Security Council resolution 598, although the armed conflict between the Iranian and Iraqi governments ended, for many people in Iran, especially in the western border regions of the country the war did not end. The tribulations of the peoples of these areas with the mines planted by Iraq during the imposed war have been devastating. Therefore, the legal obligation of the Iraqi government to declare areas mined in Iran and clear them is one of the main concerns of the Iranian government and people. Following the accession of the Iraqi government to the Second Protocol to the Convention on the Prohibition or Limitation of the Use of Certain Conventional Weapons Which Are Highly Seductive or Blind, and the Ottawa Convention, the way for the Iraqi government to clean up  the minefields is much greater than but the initial step in this direction seems to Despite the existence of customary obligation, be to annex the Iranian government to these conventions.

  Keywords: cleaning of minefields, The imposed war, Iraq, map of minefields
 • Ahmad Shahniaie * Pages 507-529
  As a result of the principle of the legality of tax, the statute is the main basis in the relationship between the taxpayer and the government and interpretation. Therefore, the interpretive approach to tax statutes has considerable effects on the legal position of taxpayers as well as the rights and obligations of the taxpayer and the government. Some interpretive approachs, such as literal interpretation, result in the formation of principles like restrictive interpretation and interpretation in favor of taxpayer and enable taxpayers to manage their legal position so as to avoid tax obligations. But legal loopholes resulting from the literal interpretation of tax statutes might lead to the liberal interpretation of tax statutes and giving more interpretation authority to judges on the basis of economic goals of the statute, the purpose of the statute and the intention of legislature in order to resolve the textual ambiguity in a statute. This article attemts to anayze and explain the particular elements and factors of tax statute interpretation on the basis of scholarly opinions, comparative law studies and judgments of judicial and tax authorities.
  Keywords: Tax avoidance, Principle of legality of tax, literal interpretation of tax statutes, liberal interpretation of tax statutes, interpretation in favour of the taxpayer
 • Morteza Kamel Navab *, Golamali Ghasemi Pages 531-552
  An international non-governmental organization is a volunteered self-established non-profit organization which advocates public interests. The role of non-governmental organizations' which inherently persue public interests, are significant and have been recognized at different levels such as friend of the court (amicus curiae), plaintiff and plaintiff representative. Meanwhile, according to the European Convention of Human Rights and its protocols, especially Protocol No. 11, as well as the practice of the European Court of Human Rights, which is one of the main resource of the present study, the possibility of non-governmental organizations’ participation has been accepted in three forms: plaintiff, plaintiff representative and amicus curiae. This is why one can talk about the extensive role of international non-governmental organizations in the proceedings of the European Court of Human Rights. This study aims to examine this role.
  Keywords: European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, International Non- Governmental Organizations, Role-playing
 • Davod Mohebbi, Mahdi Zare *, Ahmad Goodarzi Pages 553-573
  One of the main challenges facing the current Egyptian government is the challenge of the status of Islam in the structure of its constitutional law. The second principle of the last Egyptian constitution (approved in 2014) states the extent of Islam's entry into the domain of governance. This principle, which is based on the former constitutions, considers the minimum position for observance of Islamic rules and, based on the obstruction of the Ijtihad, recognizes only the definitive Islamic rules valid for conforming laws with them. The parliament and the judiciary have no obligation to observe the famous jurisprudents' opinion and are not obliged to follow a particular reading of the Islamic law. There is no statutory place for the institution to protect Islamic law and the body of the Council of elders of Al-Azhar, which was also in the former constitution, has been removed and he position of al-Azhar has been reduced to a mere scientific institution. Due to the minimal presence of people in the referendum of the constitution, it can be concluded that the Egyptian constitution has tended to secularism, contrary to the opinion of the absolute majority of the people.
  Keywords: constitution of egypt, Islam, Al-Azhar, legislative process