فهرست مطالب

مطالعات دینی رسانه - پیاپی 7-8 (پاییز و زمستان 1399)

مجله مطالعات دینی رسانه
پیاپی 7-8 (پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحات 1-2
 • راحله قجر*، مجید رضاییان صفحات 3-26
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده و رضایت مندی جوانان شهر تهران از شیوه های سنتی تبلیغ دینی است.

  روش 

  این پژوهش از لحاظ ماهیت و هدف، یک پژوهش کاربردی بوده، و با استفاده از روش پیمایشی تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را جوانان 15 تا 29 ساله شهر تهران تشکیل داد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 384 نفر، تعیین شد و روش نمونه گیری با شیوه طبقه بندی توزیع به نسبت، بود. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و استنباطیی انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن است که بیشترین میزان استفاده جوانان، مربوط به مجالس مداحی و روضه خوانی هییت های مذهبی، مجالس جشن و عزاداری مذهبی مساجد و مجالس وعظ و خطابه و سپس مجالس تعزیه می باشد. همچنین، بیشترین میزان رضایت جوانان، مربوط به مجالس مداحی و روضه خوانی هییت های مذهبی، مجالس تعزیه و مجالس جشن و عزاداری مذهبی مساجد و سپس مجالس وعظ و خطابه است. نتایج آزمون فرضیات، نیز گویای آن است که بین میزان استفاده جوانان از روش های مختلف سنتی تبلیغ دینی با میزان رضایتمندی آنان از این رسانه ها، رابطه همبستگی مستقیم وجود دارد.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت افزایش میزان استفاده جوانان از رسانه های مذکور سبب افزایش میزان رضایت مندی آنان خواهد شد.

  کلیدواژگان: ارتباطات سنتی، تبلیغ دینی، رضایت مندی، مصرف رسانه ای
 • ابوالفضل رحمان زاده*، سید علی محمد رضوی، داوود رحیمی سجاسی صفحات 27-56
  هدف

  این پژوهش به آسیب شناسی حضور دوگانه سلبریتی ها در فضای مجازی و رسانه ملی بر اساس آموزه های اسلامی می پردازد به گونه ای که آسیب های این حوزه، شناخته شده و برای آن ها راهکارهایی از طریق مصاحبه با کارشناسان ارایه می گردد.

  روش

  در این پژوهش داده ها به صورت تحلیل محتوای کیفی از پست های اینستاگرامی سلبریتی ها به دست آمده و سپس با مصاحبه عمیق با کارشناسان حوزه رسانه، راهکارهایی برای آن ارایه می شود.

  یافته ها

  در این پژوهش ضمن بررسی آسیب های بینشی-اعتقادی و رفتاری با نگاه به آموزه های اسلامی، از سوی سلبریتی ها بر مخاطب، راهکارهایی برای جلوگیری از این آسیب ها ارایه گردیده است. بنابراین یافته های پژوهش نشان می دهد که برای مدیریت سلبریتی ها باید مواردی همچون برخورد با سلبریتی به سبک همدلی و گفتگو، شناسایی و معرفی چهره های ارزشی، تعلیم و پرورش هنرمند تحت قوانین و سیاست های مشخص، ایجاد متولی واحد برای رسانه های صوتی و تصویری، الگوبرداری از کشورهای دیگر در مدیریت موفق سلبریتی ها و... به کار گرفته شود.

  نتیجه گیری

  برای مدیریت حضور دوگانه سلبریتی ها می توان به مواردی اشاره داشت که یکی از آن ها نیاز مبرم به ایجاد متولی واحد در رسانه های صوتی و تصویری (تلویزیون، سینما و شبکه نمایش خانگی) می باشد. همچنین باید پژوهشی جامع درباره سبک مدیریت سلبریتی ها انجام شود و با الگوبرداری و تطبیق آن با فرهنگ بومی ایران، سیستم چندجانبه ای طراحی شود که در آن مباحث حقوقی و قانونی وجود داشته باشد. ایجاد نهادهای هنرمندپروری که بتوانند بین اشخاص رقابت ایجاد کنند نیز در این زمینه به مدیریت بهتر سلبریتی ها کمک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: سلبریتی، فضای مجازی، رسانه ملی، آموزه های اسلامی
 • سید احسان عابدی*، عادل صادقی صفحات 57-90
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر نشان دادن چگونگی بازتاب آموزه های توحیدی در سریال یوسف پیامبر است.

  روش

  این پژوهش با استفاده از روش نشانه شناسی پیرس و با توجه به مولفه های توحیدی از منظر علامه طباطبایی به چگونگی بازتاب آموزه توحید در سریال یوسف پیامبر می پردازد.

  یافته ها

  در سریال یوسف پیامبر سکانس هایی که با مولفه های توحیدی همراه بوده، مورد توجه قرار گرفته و دلالت آن مشخص شده، مثل سکانس های درگیری یعقوب و یوسف پیامبر با کاهنان، سکانس های ارتباط با غیب، سکانس های ابتلاء و یا سکانس هایی که به ادب حضور و عشق پرداخته شده و عناصری مثل صحنه، وسایل صحنه، نورپردازی ها، دوربین، بازیگر، صداها، دیالوگ ها، موسیقی و ترکیب بندی هایی که با ارتباط با هم یک جریان توحیدی را به تصویر کشیدند، چگونگی دلالت های آن ها برای بیان بازتاب امر توحیدی به وسیله نشانه شناسی تبیین شده و مشخص گردیده که نشانه ها در تعامل با هم به صورت یک زنجیره می توانند توحید را بازتاب دهند.

  نتیجه گیری

  توحید در سریال حضرت یوسف در مولفه های توحیدی، عشق، ادب، دستگیری از دیگران، صبر در ابتلایات، درگیری حق و باطل، مناجات و دعا و ارتباط با غیب بازتاب یافته که در مواردی موفق به این امر بوده است، اما در مواردی هم اتصال مضمون به مبدا با نارسایی مواجه بوده است.

  کلیدواژگان: توحید، نشانه شناسی، سبک زندگی، سریال یوسف پیامبر، حیات طیبه
 • حمید تلخابی* صفحات 91-111
  هدف

  تبیین نمادپردازی در سینمای دفاع مقدس از نظرگاه میرچا الیاده است که در دو فیلم دیده بان و مهاجر مورد بررسی قرار می گیرد.

  روش

  از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهده فیلم ها، داده های به دست آمده به صورت توصیفی- تطبیقی تبیین می گردد.

  یافته ها

  نماد از منظر میرچا الیاده جلوه قدسی دارد که انسان بر اساس کنشگری خود می تواند از طریق آن، معرفتی حقیقی از ساحات قدسی کسب کند. بر اساس این دیدگاه، یکی از راه های درک نمادپردازی، پژوهش در ادیان و مذاهب با نگاه آیینی و قوم شناختی است. هر عمل عبادی و دینی پاره ای از نمادپردازی را در خود دارد و می خواهد انسان دین ورز را به حقیقتی ورای تجربه سوق دهد. از جمله می توان به عمل و کنشگری رزمندگان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد که در سینما برای مردم تماشایی و نمود نمادین داشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج برآمده از این پژوهش نشان می دهد، هر چقدر کنش شخصیت در زمان و مکان معین، در مرتبه وجودی بالاتری از امور مقدس قرار بگیرد، به همان میزان فضای قدسی ایجاد می شود و اشیاء و امور عادی، ظهور نمادین پیدا می کند. در فیلم های دیده بان و مهاجر، کنش شخصیت ها در رویداد معین و موقعیت بحرانی، فضای قدسی ایجاد می کنند و اشیاء و لوازم صحنه نمود نمادین می یابد.

  کلیدواژگان: امور مقدس، کنش شخصیت، نماد، سینمای دفاع مقدس، دیده بان، مهاجر
 • مجتبی گمار*، علیرضا پویا صفحات 112-146
  هدف

  تبیین نمادپردازی در سینمای دفاع مقدس از نظرگاه میرچا الیاده است که در دو فیلم دیده بان و مهاجر مورد بررسی قرار می گیرد.

  روش

  از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهده فیلم ها، داده های به دست آمده به صورت توصیفی- تطبیقی تبیین می گردد.

  یافته ها

  نماد از منظر میرچا الیاده جلوه قدسی دارد که انسان بر اساس کنشگری خود می تواند از طریق آن، معرفتی حقیقی از ساحات قدسی کسب کند. بر اساس این دیدگاه، یکی از راه های درک نمادپردازی، پژوهش در ادیان و مذاهب با نگاه آیینی و قوم شناختی است. هر عمل عبادی و دینی پاره ای از نمادپردازی را در خود دارد و می خواهد انسان دین ورز را به حقیقتی ورای تجربه سوق دهد. از جمله می توان به عمل و کنشگری رزمندگان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد که در سینما برای مردم تماشایی و نمود نمادین داشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج برآمده از این پژوهش نشان می دهد، هر چقدر کنش شخصیت در زمان و مکان معین، در مرتبه وجودی بالاتری از امور مقدس قرار بگیرد، به همان میزان فضای قدسی ایجاد می شود و اشیاء و امور عادی، ظهور نمادین پیدا می کند. در فیلم های دیده بان و مهاجر، کنش شخصیت ها در رویداد معین و موقعیت بحرانی، فضای قدسی ایجاد می کنند و اشیاء و لوازم صحنه نمود نمادین می یابد.

  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، آموزش سواد رسانه ای، ترویج سواد رسانه ای، رسانه ملی، رژیم مصرف رسانه ای
 • محمدعلی شجاعی فرد*، سید حمید میرخندان صفحات 147-177
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی به کار بردن و استفاده از روایت و تکنیک های گوناگون سینمایی در گونه درام مستند است.

  روش 

  در این مقاله داده ها با روش توصیفی-تحلیلی تجزیه و تحلیل شده اند. در تحلیل قابلیت های روایت و تکنیک در دو داکیودرام «ایستاده در غبار» و «پدر طالقانی» در مورد بازتاب تاریخ انقلاب اسلامی با رویکرد نیوفرمالیسم به عنوان یک روش تحلیل کیفی استفاده شده است.

  یافته ها

  فیلمسازانی چون مهدویان و موحددوست در دو داکیودرام «ایستاده در غبار» و «پدر طالقانی» با استفاده کمابیش مناسب از دو عنصر کلیدی «روایت» و «تکنیک»، توانسته اند در انعکاس مناسب تاریخ انقلاب اسلامی عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

  نتیجه گیری

  تحلیل نیوفرمالیستی این دو درام مستند نشان می دهد که با کاربست مناسب تکنیک و روایت، می توان از حداکثر ظرفیت قالب درام مستند در جهت باورپذیری و عمق بخشی و شناخت در مورد ویژگی های رویدادها و شخصیت های کلیدی تاریخ انقلاب اسلامی استفاده فراوانی کرد.

  کلیدواژگان: روایت، تکنیک، درام مستند، تاریخ انقلاب اسلامی، نئوفرمالیسم
|
 • Pages 1-2
 • Raheleh Qajar *, Majid Rezaiean Pages 3-26
  Aim

  the paper seeks to review the relationship between Tehran's youth's usage of and satisfaction with traditional methods of religious propagation.

  Method

  The research is an applied one in terms of its nature and aim and conducted using survey-analytical method. The statistical population includes people aged between 15-29 years old living in Tehran, the sample has been determined using Morgan's table, which includes 384 people, and relative distribution classification method is used for sampling. A survey and questionnaire is used to gather data, which have been analyzed using descriptive-interferential statistics. 

  Findings

  The findings indicate that the youth most attended the sessions of eulogy and recitation of the sufferings of holy martyrs held by religious processions, religious festivals and mourning held in mosques, and sessions of religious admonition and preaching, then sessions of passion play. Furthermore, the youth were most satisfied with the sessions of eulogy and recitation of the sufferings of holy martyrs, passion play, religious festivals and mourning held in mosques and then those of religious admonition and preaching. The results of examining the hypotheses also show that the amount of youth' usage of different traditional methods of religious propagation is directly correlated with their satisfaction with these media.

  Conclusion

  It can be concluded that the increase in the amount of youth's usage of aforementioned media will lead to the increase in the amount of their satisfaction.

  Keywords: traditional communication, religious propaganda, Satisfaction, Media consumption
 • Abolfazl Rahmanzadeh *, Seyyed Ali Mohammad Razavi, Davood Rahimi Sojasi Pages 27-56
  Aim

  The present paper deals with the pathology of celebrities' dual presence in cyber space and national media according to Islamic teachings to recognize the damages of this field and provide solutions through interview with experts.

  Method

  The data have been gathered from celebrities' posts in Instagram using qualitative content analysis and then some solutions have been provided through in-depth interview with the experts of media.

  Findings

  Having reviewed the doctrinal-insight and behavioral damages caused by celebrities through the lens of Islamic teachings, the paper provides some solutions to prevent such damages. Therefore, the findings show that such methods as dialog and sympathy with celebrities, identifying values-committed personalities, educating and training artists according to clear laws and policies, assigning a single responsible body for audio-visual media, adapting models of other countries in successful managing of celebrities, etc. should be used in managing celebrities.

  Conclusion

  It can be referred to some solutions to manage dual presence of celebrities, one of which is the absolute necessity of assigning a single responsible body for audio-visual media (television, cinema, home show network). Furthermore, a comprehensive research should be done on how to manage celebrities and a multilateral system should be designed through taking and adapting models with Iran's domestic culture, in which legal points have been included. It can help to better manage celebrities if bodies to train artists are established to provide the ground for competition among people.

  Keywords: Celebrity, Cyberspace, national media, Islamic teachings
 • Seyed Ehsan Abedi *, Adel Sadeghi Pages 57-90
  Aim

  The present paper seeks to show how monotheistic teachings are reflected in Prophet Joseph TV Series.

  Method

  Using Peirce's Semiotics and considering monotheistic components from Allamah Tabatabaii's view, the paper reviews how monotheism teaching has been reflected in Prophet Joseph TV Series.

  Findings

  The sequences of the Series including monotheistic components, such as the sequences of Prophets Jacob and Joseph's struggle with pontiffs, relation with Unseen world, affliction, and those dealing with love and courtesy of presence as well as elements like scene, stage equipment, lighting, camera, actor, voices, dialogs, music, and compositions that together have portrayed a monotheistic flow have been considered and their implications have been identified. Using semiotics, the implications of these sequences and elements to show the reflection of the monotheistic fact have been explained, and it has been shown that these signs can reflect monotheism through interacting as a chain.

  Conclusion

   In Prophet Joseph TV Series, monotheism has been reflected in monotheistic components, love, courtesy, helping others, patience in afflictions, conflict between the truth and falsehood, prayer, supplication, and relation with Unseen world. The Series is successful in some cases but has some deficiencies in connecting the content to the origin in other cases.

  Keywords: Monotheism, Semiotics, Lifestyle, goodly life, Prophet Joseph TV Series
 • Hamid Talkhabi * Pages 91-111
  Aim

  The present paper seeks to explain symbolization in the Sacred Defense Cinema from Mircea Eliade's view, which is discussed in two Movies Didehban (The Scout) Mohajer (The Immigrant).

  Method

  The data have been gathered through library studies and watching the movies, and have been explained descriptively and comparatively.

  Findings

  According to Mircea Eliade, symbol has sacred manifestation, and man can acquire real knowledge of sacred realms through it and based on his own activism. Based on this view, a way to understand symbolization is investigating religions and denominations through ethnological and ritual lens. Each devotional and religious deed includes a part of symbolization and tries to direct religious man towards a truth beyond experience. For example, we can refer to Iranian warriors' activism during Sacred Defense, which has had symbolic representation and was scenic for people.

  Conclusion

  The results show that a sacred atmosphere will be created to the extent that the personality's act is in higher existential stage of sacred thing in certain time and place, and ordinary things and affairs acquire symbolic manifestation. In the movies Didehban and Mohajer, personalities' acts in certain event and critical situation create sacred atmosphere, and stage equipment and thing acquire symbolic representation.

  Keywords: sacred things, personality's act, Symbol, sacred defense Cinema, Didehban, Mohajer
 • Mojtaba Gomar *, Alireza Pooya Pages 112-146
  Aim

  In contemporary societies, it is necessary to teach media literacy as a knowledge and skill to people to help them use media knowingly. On the other hand, national media can have an effective role is general education with regard to its functions in Islamic Republic of Iran. Therefore, the present paper mainly seeks to identify techniques and solutions to promote media literacy through national media.

  Method

  The data have been gathered through library studies and interview with experts.

  Findings

  Findings have been classified into five categories of capacities, obstacles, techniques and solutions based on policies, techniques and solutions based on trainings, and key organizational roles.

  Conclusion

  The results have been obtained in four general parts including capacities, obstacles, solutions and techniques, and key organizational roles. Altogether, thirty solutions have been identified, which include identifying the perspective of media literacy, establishing guidelines for producers, producing programs based on media literacy, using entertainment framework to convey the concepts of media literacy, creating analyst, critic, and enquiring audience, observing the standards of age grading, inspiring the regime of media consumption, mainstreaming media literacy, training human resources, adapting models and designing a domestic model for media literacy, providing implicit and explicit trainings for medial literacy, teaching the skills of media literacy, and teaching the principles of writing and journalism.

  Keywords: Media Literacy, teaching media literacy, promoting media literacy, national media, the regime of media consumption
 • mohammad ali shojaeifard *, sead hamid mirkhandan Pages 147-177
  Aim

  The present paper seeks to review how narration and different cinema techniques are used and applied in the genre of docudrama.

  Method

  The data have been analyzed using descriptive-analytical method. Neoformalism approach has been used as a qualitative analysis method to analyze the capacities of narration and technique in two docudrama of "Istadeh dar Qobar" (Standing in the Dust) and "Pedar Taleqani" (father Taleqani) about the reflection of Islamic Revolution.

  Findings

  Such film makers as Mahdawian and Movahhid Doost in two docudramas of "Istadeh dar Qobar" (Standing in the Dust) and "Pedar Taleqani" have had relatively acceptable performance in reflecting the history of Islamic Revolution properly, using two key elements of "narration" and "technique".

  Conclusion

  A neoformalistic analysis of these two docudramas show that film makers can greatly use the maximal capacity in the form of docudrama to make the features of events and key personalities of Islamic Revolution plausible, deep, and recognized.

  Keywords: narration, technique, docudrama, the history of Islamic Revolution, Neoformalism