فهرست مطالب

نشریه کنکاش مدیریت و حسابداری
پیاپی 3 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/14
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علی علی زاده، امید سمیعی، بابک جمشیدی نوید صفحات 1-10

  یکی از جنبه‌های موثر بر عملکرد شرکت‌ها، میزان ریسک‌پذیری آن‌ها است. مالکیت نهادی، با لحاظ کردن دیدگاه هزینه و منفعت، می‌تواند برای سهامداران ارزش‌افزا باشد و عملکرد شرکت و میزان در معرض ریسک قرار گرفتن سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش مطالعه تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک‌پذیری و عملکرد مالی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک و نمونه موردمطالعه، شامل 165 شرکت پذیرفته‌شده طی سال‌های 1391 تا 1395 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و ازنظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و ازنظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده برای فرضیه اول نشان می‌دهد که ریسک‌پذیری با عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری دارد و برای فرضیه دوم نشان می‌دهد که مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک‌پذیری و عملکرد مالی در سطح خطای 5 درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد و متغیر کنترلی اندازه شرکت با عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری دارد و متغیر اهرم مالی با عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: قابلیت های سازمانی آنلاین، بازاریابی صادراتی، عملکرد صادراتی
 • عادل شاه ولی زاده، علیرضا اقبالی، سحر خاقانی صفحات 11-28

  همواره دانشمندان و محققان مالی تلاش کرده‌اند که دیدگاه‌های متفاوتی از واژه تقلب برای جوامع بیان کنند تا بتوانند درک بهتری از عناصر و عوامل موثر را تقلب را تشریح نمایند. درواقع تمامی تقلب‌های صورت گرفته در واحدهای تجاری از یک منبع سرچشمه می‌گیرد و آن‌هم فشارها و انگیزه‌های مالی می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تعدیلی استقلال هییت‌مدیره بر رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد؛ که ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت مروری و ازلحاظ ماهیت داده‌ها جزء تحقیقات کمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین 1392 الی 1398 بررسی‌شده که در آخر با لحاظ کردن محدودیت‌های ذکرشده 106 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده است. در این تحقیق برای جمع‌آوری و گردآوری داده‌ها و اطلاعات تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی و نمونه‌برداری به‌صورت عینی نیز استفاده‌شده است. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که بین گزارشگری مالی متقلبانه و بازده سهام رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین استقلال هییت‌مدیره بر رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و بازده سهام تاثیر معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: استقلال هییت مدیره، بازده سهام، گزارشگری مالی متقلبانه
 • محمد نبی نجفی اندرور، عباس فروردین پور صفحات 29-44

  بازاریابی برای هر کسب‌وکاری حیاتی است. بازاریابی فرآیندی است که شامل تحقیق، ترویج و فروش محصولات و خدمات به بازار هدف (مصرف‌کنندگان) می‌شود. بازاریابی در فضای مجازی علاوه بر فراهم آوردن شرایط مساوی تبلیغات، به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند. هزینه‌هایی ناشی از چاپ پوستر، بیلبورد و به‌روزرسانی اطلاعات نیز کمک می‌کند و همچنین در ضریب نفوذ استفاده از اینترنت در سطح جامعه هم اثرگذار خواهد بود. هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تاثیر فضای مجازی در بازاریابی و تبلیغات شرکت خودروسازی سایپا تعیین شد. در این مطالعه به بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید در بازاریابی شرکت سایپا از طریق فضای مجازی پرداخته شد. روش انجام این پژوهش به‌صورت تحلیلی- کاربردی و با بهره‌گیری از روش سوات (SWOT)  می‌باشد که نتایج به‌دست‌آمده نشان داد؛ معیار سازمانی با امتیاز 608/0 به‌عنوان مهم‌ترین شاخص در تاثیر فضای مجازی بر تبلیغات و بازاریابی در شرکت سایپا انتخاب‌شده و پس‌ازآن به ترتیب معیار اقتصادی با امتیاز 229/0 در رتبه دوم، محیطی با امتیاز 111/0 در رتبه سوم و اجتماعی با امتیاز 050/0 در رتبه چهارم قرار دارند. همچنین نتایج ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی (QSPM) نشان می‌دهد از میان راهبردهای تدوین‌شده، بالاترین جذابیت مربوط به راهبرد از بین بردن محدودیت در پهنای باند و ایجاد زیرساخت مناسب در بروز فرصت‌های به‌کارگیری فضای مجازی در تبلیغات و بازاریابی شرکت خودروسازی سایپا است و پایین‌ترین جذابیت مربوط به راهبرد جلوگیری از کاهش کیفیت قطعات، سوءاستفاده شرکت‌های سودجو و بی‌اعتمادی مشتریان نسبت به خرید محصول بصورت اینترنتی است.

  کلیدواژگان: فضای مجازی، بازاریابی، تبلیغات، شرکت سایپا
 • شادان وهاب زاده، زهرا علیپور درویش، مجتبی خشنود قشلاقی صفحات 45-62

  در عصر جدید که دوران ادغام و جهانی‌شدن شرکت‌هاست، ارزش نام و نشان‌های تجاری یک عامل کلیدی و تعین کننده در ارزش شرکت و ارزش بازار سهام هست. اگر نام و نشان تجاری دارای ارزش ویژه بالایی باشد شرکت می‌تواند در سایه‌ی وجود آن هزینه بازاریابی را کاهش دهد زیرا مشتریان نسبت به آن وفادار هستند همچنین بر دامنه محصولات خود بیفزاید زیرا خریداران نسبت به آن اعتماد دارند و همین عامل می‌تواند در برابر قیمت محصولات رقیب از محصولات شرکت دفاع نماید. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ابعاد تعهد مشتری به برند باارزش درک شده و کیفیت درک شده در بین خریداران تلفن همراه برند سامسونگ در شهر تهران می‌باشد؛ که ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه استفاده‌کنندگان تلفن همراه برند سامسونگ در شهر تهران می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به روش نمونه‌گیری احتمالی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع و جمع‌آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین تعهد مشتری به برند و ارزش درک شده رابطه معناداری وجود دارد و همچنین رابطه ابعاد تعهد مشتری به برند باکیفیت درک شده رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: ابعاد برند، خشنودی، ارزش درک شده، کیفیت درک شده، خریداران تلفن همراه برند سامسونگ
 • احسان محمدی باجگیران *، معصومه شعبانی صفحات 63-85

  هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان تاثیر مولفه‌های آموزش کارآفرینی، (فرصت جستجو، انگیزه، منابع و توانایی) بر آمادگی کارآفرینی است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر مشهد می باشد که با توجه به گستردگی قلمرو تحقیق و عدم دسترسی به لیست دانشجویان از فرمول کوکران جامعه نامحدود برابر با 384 نفر تعیین گردید. از این‌رو 400 پرسشنامه به صورت تصادفی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور توزیع شد که از این بین 389 پرسشنامه قابل‌قبول و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزارهای تحلیل ساختارهای گشتاوری Amos24 و بسته آماری برای علوم اجتماعی SPSS24 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین انگیزه و آمادگی کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد و بین شناسایی قرصت و آمادگی کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؛ و بین منابع و آمادگی کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؛ و بین توانایی کارآفرینی و آمادگی کارآفرینی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. فرض اثر تعدیل گری متغیر آموزش کارآفرینی در روابط بین انگیزه، شناسایی فرصت، منابع و توانایی کارآفرینی مورد تایید قرار نگرفت؛ بنابراین فرضیه‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم تحقیق تایید نشد.

  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، آمادگی کارآفرینی، انگیزه کارآفرینی، شناسایی فرصت
 • جواد رمضان قربانی، پوریا فرزام صفحات 86-97

  امروزه شبکه‌های اجتماعی کلیدی‌ترین عنصر موفقیت در بازاریابی محسوب می‌شود. بازاریابی دهان‌به‌دهان، تحقیقات بازاریابی، بازاریابی عمومی، ایجاد ایده و توسعه محصولات جدید برخی از کارکردهای شبکه‌های اجتماعی هستند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر بازاریابی ورزشی می‌باشد؛ که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل فروشندگان لوازم ورزشی دارای سایت و فضای مجازی و خریداران لوازم ورزشی (ورزشکاران، مربیان، داوران، دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و متصدیان ورزش) می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده پرسشنامه می‌باشد که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع و جمع‌آوری گردید. آزمون فرضیه‌ها به روش معادلات ساختاری و با نرم‌افزار لیزرل انجام گردید و نتایج نشان داد که شبکه‌های اجتماعی بر بازاریابی ورزشی تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ و همچنین میزان استفاده بر بازاریابی ورزشی تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ و تاثیر معنادار و مثبت نوع استفاده بر بازاریابی ورزشی تاثیر تایید شد و نهایتا میزان اعتماد به کاربران بر بازاریابی ورزشی تاثیر مثبت و معنادار دارد.   

  کلیدواژگان: ابعاد برند، خشنودی، ارزش درک شده، کیفیت درک شده، خریداران تلفن همراه برند سامسونگ
 • عادل شاه ولی زاده، سعید علیپور، رویا درگاهی فر صفحات 98-121

  حرکت در مسیر مسیولیت‌های اجتماعی عاملی ضروری است که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می‌شود. منظور از مسیولیت‌پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره نسبت به جامعه احساس مسیولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به‌گونه‌ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نقش نظارتی هییت‌مدیره بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسیولیت‏پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، از اطلاعات شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 140 در بازه زمانی بین 1390 الی 1398 مورد بررسی قرارگرفته شده است. هم‌چنین بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی چندمتغیره و از داده‌های پانلی استفاده گردید.‏ نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ تحقیق بیان‌گر این است که بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسیولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و استقلال هییت‌مدیره بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسیولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد و نهایتا استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسیولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: افشای مسیولیت‏ پذیری اجتماعی، عدم اطمینان محیطی، نقش نظارتی هییت مدیره
 • فرهاد رشوند، سلمان سمیاری صفحات 122-130

  امروزه معنویت در سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می‌تواند برای زندگی افراد نیروی قدرتمندی را به همراه آورد این توانمندی زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پیوند بخورد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی در بهره‌وری کارکنان شهرداری قزوین بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری قزوین می‌باشد و از این تعداد 80 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده فرمول جامعه محدود انتخاب شد ابزار مورد استفاده پرسشنامه می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی بین جامعه آماری توزیع و انتخاب شد. نتایج با استفاده از نرم‌افزار spss و با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و بهره‌وری کارکنان شهرداری قزوین همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین هوش معنوی پیش‌بینی کننده مناسبی برای بهره‌وری کارکنان شهرداری قزوین بود. با ارتقای سطح هوش معنوی کارکنان شهرداری قزوین می‌توان بهره‌وری آنان را افزایش داد.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، بهره وری کارکنان، کارکنان شهرداری قزوین
 • صادق جلالی *، ساره جعفری، فرشته محبی صفحات 131-145

  هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینی فارغ‌التحصیلان رشته علوم ورزشی و تیوری رفتار برنامه ریزی شده می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر فارغ‌التحصیلان رشته علوم ورزشی دانشگاه های سراسری سطح شهر تهران بود؛ که تعداد 120 نفر بصورت روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد. که توسط پژوهشگران مختلف روایی سنجی و پایایی سنجی شده است. به‌منظور تایید یا رد رابطه میان متغیرهای مطرح پس از محاسبه ضریب همبستگی و تعیین شدت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید.  با توجه به تفاوت میان متغیرها از آزمون فریدمن به‌منظور اولویت‌بندی متغیرها استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد ابعاد تیوری رفتار برنامه ریزی شده با قصد کارآفرینی دانشجویان تربیت‌بدنی رابطه معناداری داشت. همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد، سه بعد تیوری رفتار برنامه ریزی شده شامل نگرش نسبت به رفتار، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی بر قصد کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی تاثیر معناداری داشت. همچنین نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد تیوری رفتار برنامه ریزی شده نشان داد به ترتیب نگرش نسبت به رفتار، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی دارای بالاترین اولویت بودند.

  کلیدواژگان: قصد کارآفرینی، نگرش رفتار، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری، خودباوری کارآفرینانه
 • حمیدرضا خدادادی صفحات 146-169

  هدف این پژوهش، ابتدا بررسی رابطه میان عدم اطمینانهای محیطی (محاسبه شده با معیار ضریب تغییرات فروش و تغییرپذیری پیش‌بینی سود هر سهم) با مدیریت سود و بازده سهام شرکت بوده و سپس بررسی می‌شود آیا توانایی مدیر بر این رابطه اثرگذار است یا خیر. بدین منظور تعداد 119 شرکت از شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 الی 1394 انتخاب شده و با روش های آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد مدیران در مواجهه با عدم اطمینانهای محیطی، جهت کاهش نوسانات سود، اقدام به مدیریت سود می‌نمایند، همچنین نتایج نشان می‌دهد بازار عدم اطمینانهای محیطی ایجاد شده از طرف مشتریان (ضریب تغییرات فروش) را درک نموده و به این عدم اطمینانها واکنش نشان می‌دهد (این نوع عدم اطمینان دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد)، اما به عدم اطمینان‌های محیطی ناشی از تردید مدیر در مورد سود هر سهم واکنش نشان نمی‌دهد. در نهایت نتایج پژوهش نشان می‌دهد توانایی مدیران شرکتهای نمونه، در بازه زمانی پژوهش، تاثیر معناداری بر رابطه میان عدم اطمینان های محیطی با مدیریت سود و بازده سهام ندارد.

  کلیدواژگان: عدم اطمینان های محیطی، توانایی مدیر، مدیریت سود، بازده سهام
 • فاطمه محمد زاده صفحات 170-191

  بیشترین رضایت شغلی هنگامی اتفاق می‌افتد که بهترین تناسب میان توانایی‌های افراد و خواسته‌های شغلی ایشان، وجود داشته باشد و افراد بیشتر به دلیل عدم تناسب شغلی به سمت شکست یا عدم موفقیت پیش می‌روند بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی رفتار کاری نوآورانه و اعتماد در خلق نوآوری در تاثیرگذاری تناسب فرد – سازمان و فرد – شغل بر عملکرد شغلی در اداره آموزش‌وپرورش قایم‌شهر می‌باشد. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان قایم‌شهر، در بهار سال 1396 به تعداد 4065 نفر بوده و روش نمونه‌گیری به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی با فرمول کوکران و به تعداد 351 تعیین گردید. داده‌ها از طریق نرم‌افزارهای SPSS و AMOS موردبررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. یافته‌ها در خصوص آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد، با توجه به مقادیر میانگین، انحراف از معیار، مقدار آماره تی و مقدار احتمال، فرضیه صفر در خصوص متغیرهای تناسب فرد – سازمان و اعتماد در خلق نوآوری تایید شده، درنتیجه، از دیدگاه آزمودنی‌ها، وضعیت متغیرهای ذکرشده، در حد متوسط بوده است.

  کلیدواژگان: تناسب شغلی، نوآوری سازمانی، عملکرد شغلی، اداره آموزش وپرورش شهرستان قایم شهر
 • امیرعباس کایینی، فاطمه میرزایی صفحات 192-210

  هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل بازاریابی چریکی بر قصد تبلیغات شفاهی با در نظر گرفتن نقش میانجیگری اعتبار پیام انجام‌گرفته می‌باشد. جامعه آماری شامل تمامی بانوان مصرف‌کننده محصولات آرایشی بهداشتی در سطح شهر تهران می‌باشد که طبق جدول مورگان حجم و تعداد نمونه 384 نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونه‌گیری در دسترس توزیع و جمع‌آوری گردید. ابزار مورداستفاده پرسشنامه می‌باشد و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که عوامل بازاریابی چریکی (وضوح، خلاقیت و غافلگیری) برقصد تبلیغات شفاهی با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی اعتبار پیام تاثیر دارد؛ بدین معنی که هر چه عوامل بازاریابی چریکی موثرتر اجرایی گردد، مصرف‌کننده تمایل بیشتری به معرفی محصولات به سایرین را دارد. لذا با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌شود، شرکت‌هایی با محصولات تولید داخلی و کسب‌وکارهای کوچک از طریق استفاده از عوامل بازاریابی چریکی در تبلیغات و معرفی محصولات خود، جامعه هدف بالایی را به خود اختصاص دهند و از مصرف‌کنندگان به‌عنوان سفیران برند خود استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: بازاریابی چریکی، تبلیغ شفاهی، اعتبار پیام
 • امید سمیعی، مهدی قاسمیان، کیومرث عزیز ملایری صفحات 211-231

  هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه سلامت روان و ادراک کارکنان از سبک مدیریت مدیران با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان می‌باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 152 نفر هستند. با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه گرجسی و مورگان 109 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های سلامت روان (گلدبرگ و هیلر، 1972)، عملکرد شغلی (هرسی و گلداسمیت، 1980) و پرسشنامه سبک مدیریت (لیکرت، 1977) استفاده‌شده است. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین سلامت روان و سبک مدیریت مدیران با عملکرد شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد (05/0<p). با توجه به یافته‌های پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش سلامت روان و ادراک از سبک مدیریت مدیران می‌تواند سطح عملکرد شغلی کارکنان علوم پزشکی لرستان را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: عملکرد شغلی، سبک مدیریت، سلامت روان، علوم پزشکی
 • امید سمیعی، مرتضی نوشاد، کریم حمدی، حسین وظیفه دوست صفحات 232-248

  امروزه به دلیل اینکه خدمات بانکداری در بانک‌های تجاری نسبتا مشابه یکدیگر است، متمایزسازی خدمات در جهت رقابت بین بانک‌ها دشوار است؛ بنابراین بسیاری از بانک‌های جهانی گرایش به استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه­مند و پیاده‌سازی زیرساخت‌های آن پیداکرده‌اند. در این میان ایجاد درک مثبت از کانال‌های ارتباط با مشتری، در تحکیم ارتباط و وفاداری مشتری می‌تواند موثر باشد. هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین چهار نوع کانال ارتباطی با وفاداری مشتریان بانک ملت شهر تهران است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 354 نفر به‌عنوان نمونه تعیین شدند. نحوه انتخاب افراد نیز به روش طبقه‌بندی‌شده و تصادفی ساده می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای تدوین و روایی و پایایی آن تایید شد. تحلیل انجام‌شده، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی میان درک مشتریان از کانال‌های ارتباطی و وفاداری مشتریان را تایید می‌کند.

  کلیدواژگان: کانال های ارتباطی، وفاداری، بانک ملت
 • محمدرضا حمیدی زاده*، محمدامین عبدی، منیژه قره چه، گلزار رضوانی صفحات 249-268

  هدف پژوهش حاضر، تعیین کارکردهای تعرفه‌های گمرکی و ارزیابی آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی است. از‌این‌رو، سه متغیر نسبت تمرکز، درصد تغییر در واردات و میانگین ساده سالانه تعرفه‌ها، از طریق مصاحبه با 25 نفر خبره، از میان 11 متغیر اولیه استخراج‌شده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق، به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده تعرفه نهایی شدند. اثر این سه متغیر بر متغیرهای کلان اقتصادی با دو رویکرد متفاوت ارزیابی شد. در رویکرد اول نظرات 108 مدیر و کارشناس شرکت‌های خودروسازی، از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از آزمون نیکوی برازش تحلیل شد. نتایج حاکی از تاثیر معنادار تعرفه گمرکی خودروهای سواری بر نرخ تورم، نرخ بیکاری، شاخص قیمت واردات و تراز تجاری است. در رویکرد دوم داده‌های ثبتی متغیرهای پژوهش طی 24 سال (1396-1373) با روش معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر آزمون شد. نتایج، تاثیر معنادار تعرفه گمرکی خودروهای سواری بر تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت واردات و تراز تجاری را تایید می‌کند. با توجه به نتایج هر دو رویکرد، تعرفه های گمرکی خودروهای سواری تاثیر معناداری بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند.

  کلیدواژگان: تعرفه گمرکی، متغیرهای کلان اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت واردات، تراز تجاری