فهرست مطالب

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) - سال بیست و دوم شماره 1 (بهار 1401)

فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)
سال بیست و دوم شماره 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • کاظم بیابانی خامنه، رضا نجارزاده*، حسن درگاهی، لطفعلی عاقلی صفحات 1-32

  امروزه همگام با افزایش ادغام تجاری کشورها و گسترش پراکندگی بین المللی تولید، زنجیره های جهانی ارزش (GVCs) حجم بزرگی از تجارت را به خود اختصاص داده اند و مشارکت در شبکه ای از شرکای تجاری در  بالادست و پایین دست، زنجیره ارزش ظرفیت های قابل توجهی از جمله بهبود جریان ورود دانش، روش ها و تکنولوژی های تولید پیشرفته تر، بویژه برای کشورهای درحال توسعه داشته است. از این رو، دور از انتظار نیست که GVCs و مشارکت در آن از منظر زیست محیطی نیز برای کشورها دارای ظرفیت های بالقوه مفید باشد. در همین راستا، تحقیق حاضر به مطالعه نقش GVCs در عملکرد زیست محیطی کشورها پرداخته است. به این منظور، با استفاده از نمونه ای شامل 65 کشور درحال توسعه و 36 کشور توسعه یافته و به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی فضایی، خودهمبستگی فضایی، همگرایی شرطی و اثرات مستقیم و سرریز مشارکت در GVCs برای کشورها در قالب تجارت دوجانبه ارزش افزوده جنوب - جنوب، شمال- جنوب و شمال- شمال برآورد شده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که برای تمام کشورها، همگرایی شرطی و خودهمبستگی فضایی مبتنی بر GVCs وجود دارد، اگرچه برای تجارت شمال- شمال کشورهای توسعه یافته با شدت بیشتری برقرار است. همچنین مطابق برآوردها، مشارکت در GVCs در صورتی که تجارت دوجانبه ارزش افزوده شامل کشورهای توسعه یافته باشد، اثرات سرریز بر کشورهای شریک تجاری دارد، اما در تجارت جنوب - جنوب کشورهای درحال توسعه، این اثر از نظر آماری، قابل پذیرش نیست. بنابراین، برقراری روابط تجاری تحت GVCs با کشورهای توسعه یافته، می تواند یک سیاست بالقوه مفید برای بهبود عملکرد زیست محیطی کشورهای درحال توسعه، تلقی شود.

  کلیدواژگان: زنجیره های جهانی ارزش، شدت کربن، اقتصادسنجی فضایی، تجارت ارزش افزوده
 • احمد قربان پور*، رضا جلالی، حجت پارسا، پرویز حاجیانی صفحات 33-52
  در چند سال اخیر، مهم ترین فلسفه مورد توافق سازمان ها، ایجاد توامان ارزش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در قالب مفهوم مدیریت پایدار بوده است. اقتصاد دایره ای، مفهوم نوین در جهت احصاء مدیریت پایدار سازما ن ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارایه تابع تمیز خوشه های صنایع غذایی براساس مولفه های اقتصاد دایره ای است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از بعد روش و ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه، شامل صنایع غذایی فعال در استان بوشهر است که به دلیل محدود بودن حجم جامعه، کل شان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیدند. این پژوهش، در نیمه دوم سال 1399 انجام شده و ابزار جمع آوری داده های آن، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن، با روش تحلیل محتوا و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. در این پژوهش، ابتدا با مطالعه و مداقه مبانی نظری و پیشینه تجربی، مولفه موثر در اقتصاد دایره ای شناسایی شدند. سپس، با به کارگیری الگوریتم کای میانگین، خوشه بندی صنایع غذایی منتخب انجام گرفت. نتایج نشان داد که صنایع غذایی از حیث عمل به مولفه های اقتصاد دایره ای، در دو خوشه صنعتی با عملکرد «دایره ای» و «خطی» قرار دارند. پیشنهاد می گردد، مدیران خوشه صنعتی خطی، جهت گذار به اقتصاد دایره ای، بر پیاده سازی اقدام های بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت مصرف آب و فروش مواد قابل بازیافت، توجه بیشتری داشته باشند. این پژوهش از حیث بسط مفهوم نظری اقتصاد دایره ای و کاربردی سازی آن در بهبود عملکرد صنایع غذایی، دارای نوآوری است.
  کلیدواژگان: اقتصاد دایره ای، صنایع غذایی بوشهر، خوشه بندی، تحلیل تمیز
 • زهرا نصراللهی*، فرناز دهقان، الهام اپرا جونقانی صفحات 53-82

  کشور ایران با اقلیم خشک و نیمه خشک، اکنون بیش از قبل، نیازمند حفظ منابعی از جمله آب و انرژی است. دراین پژوهش، دو منطقه اصفهان و یزد به عنوان دو نقطه بحرانی از جهت آب و انرژی، بررسی، و از مدل داده- ستانده دو منطقه ای، به منظور سنجش و تحلیل روابط آب و انرژی بین بخش های اقتصادی استان اصفهان و یزد و مدل پیوند، برای بررسی جریان ترکیبی (هیبریدی) دو منبع و میزان تاثیرات پیوندی در هر منطقه در سال 1395، استفاده شده است. نتایج جریان آب و انرژی ترکیبی، حاکی  از آن است که دو بخش «حمل و نقل» و «سایر خدمات» در اصفهان و در استان یزد، بخش های «حمل و نقل» و «کشاورزی»، پرمصرف ترین و به عبارتی، تاثیرگذارترین بخش ها از جهت مصرف در دو منطقه هستند؛ به طوری که مهم ترین گره مدیریتی در رابطه بین دو منبع آب و انرژی در مناطق مورد مطالعه، در نظر گرفته می شوند. همچنین محاسبات در بخش جریان کل دو منبع آب و انرژی در استان اصفهان، بیانگر آن است که، بخش «حمل و نقل» و «کشاورزی»، جایگاه نخست در جریان صادرات و واردات آب و « ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «ساخت فلزات اساسی»، به ترتیب، بیشترین خروجی (صادرات) و ورودی (واردات) انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین دو بخش «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» و « ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، به ترتیب، بیشترین خروجی (صادرات) و ورودی (واردات) انرژی و در مورد منابع آب نیز بخش «کشاورزی»، به ترتیب، بزرگترین صادرکننده و واردکننده هستند.

  کلیدواژگان: آب - انرژی، رابطه پیوندی، مدیریت یکپارچه منابع، مدل داده - ستانده دو منطقه ای
 • محمد صباغچی فیروزآباد، زهره طباطبایی نسب*، عباس علوی راد صفحات 83-114

  از زمان وقوع بحران مالی جهانی 2009-2007، نقش پول در طراحی و اجرای سیاست های پولی با هدف تثبیت قیمت ها، به عنوان یک موضوع مهم سیاستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دوباره مطرح شده است. در این راستا، تابع تقاضای پول، یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل مسایل پولی و ارایه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی، لازم است که سیاست گذار اقتصادی، شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در مطالعه حاضر، سعی بر پاسخ به این سوال بوده است که آیا تغییرات ناگهانی حجم پول، بی ثباتی تابع تقاضای پول را به همراه دارد؟ از این رو پژوهش حاضر، با رویکرد مارکوف سوییچینگ و با استفاده از جمع ساده و دیویزیا، تابع تقاضای پول را برای اقتصاد ایران در دوره q1 1399-q1 1367، برآورد و ثبات آن را بررسی می نماید. نتایج حاکی از آن است که در رژیم یک، تابع تقاضای پول باثبات است اما قرار گرفتن در رژیم دو و سه، یعنی رشد متوسط حجم پول و رشد شدید حجم پول، به بی ثباتی تابع تقاضای پول منجر شده و اهداف سیاست پولی را منحرف می کند.

  کلیدواژگان: حجم پول، ثبات تابع تقاضای پول، مارکوف سوئیچینگ، شاخص دیویزیا
 • مرتضی عزتی، زانا مظفری* صفحات 115-146

  کیفیت نیروی انسانی، از جمله عوامل موثر بر تخریب محیط زیست می باشد. برپایه بررسی های انجام شده، آلودگی هوا تحت تاثیر مقادیر دوره قبل از خود است و برای بررسی آن، باید از مدل پویا استفاده شود. بر این اساس در مطالعه حاضر، با استفاده از روش GMM در سری های زمانی، اثر سرمایه انسانی بر آلودگی هوای ایران را طی دوره زمانی 1398-1360 مورد ارزیابی قرار می گیرد. سرمایه انسانی، متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولا پراکسی های جایگزین به جای آن استفاده می شود. در مقاله حاضر، ابتدا مانند اغلب مطالعات قبلی، مدل تحقیق با استفاده از پراکسی متوسط سال های تحصیل (به عنوان شاخص سرمایه انسانی) تخمین زده شد که نتایج، حاکی از عدم معنی داری آماری و ناسازگاری تیوریک ضرایب برآوردی می باشد. بر اساس مبانی نظری، استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی، علاوه بر جنبه آموزش، تحت تاثیر جنبه های دیگر مانند مهارت و بهداشت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله، با استفاده از منطق فازی، شاخصی برای سرمایه انسانی در اقتصاد ایران ساخته شده که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر بگیرد. نتایج تخمین مدل آلودگی هوا با استفاده از شاخص برآوردی سرمایه انسانی، نشان داد که بهبود سطح سرمایه انسانی، اثر منفی بر آلودگی هوا داشته است. پس با افزایش سرمایه انسانی و بهبود کیفیت نیروی انسانی، می توان انتظار داشت که آلودگی هوا و تخریب محیط زیست کاهش یابد. همچنین شهرنشینی، صنعتی شدن، آزادی تجاری، رشد اقتصادی، آلودگی دوره پیش، اثر مثبت و معناداری بر آلودگی هوا دارند.

  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، آلودگی هوا، GMM سری زمانی، منطق فازی
 • رضا علیخان بیک زند* صفحات 147-174

  سرمایه انسانی باعث افزایش بهره وری عوامل تولید می شود و از این طریق، به صورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد. در این تحقیق، برآنیم که از طریق استخراج نوع و نحوه تاثیرگذاری متغیر هزینه-های آموزشی بر رشد اقتصادی کشور، به بررسی اثر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده اقتصادی در ایران بپردازیم و راهکارهای مناسبی جهت ارتقاء این نقش در اقتصاد ارایه کنیم . روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور بررسی رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیرهای تحقیق، از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL  استفاده شده، و بر اساس نتایج به دست آمده، در کوتاه مدت، شاخص های سرمایه انسانی، تاثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده اقتصادی داشته است. نتایج به دست آمده در بلند مدت نیز بیانگر آن است که متغیرهای نسبت ثبت نام ناخالص متوسطه و دانشگاهی، رشد واردات کالاها، خدمات و درآمد، درصد مخارج آموزش عمومی به GDP، درصد هزینه های بهداشتی خصوصی به GDP، نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت 15 سال و بالاتر، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و رشد سالانه تشکیل سرمایه ناخالص، تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد ارزش افزوده اقتصادی دارند. ضریب تصحیح خطا برای معادله، 78/0- است که نشان می دهد که در هر دوره، 78 درصد شوک وارده کوتاه مدت، به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد. نتایج این تحقیق، از این جهت مورد استفاده سیاستگذاران است که شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی، می تواند برنامه ریزان اقتصادی را از دو جنبه مهم، اول، لحاظ کردن متغیرهای جدید در برنامه ریزی ها و درنتیجه، تخصیص بهینه منابع و دوم، کاهش خطاهای ناشی از تحلیل نادرست سهم عوامل موثر در رشد اقتصادی، آگاه گرداند.

  کلیدواژگان: ارزش افزوده اقتصادی، سرمایه انسانی، نیروی کار، هزینه های آموزشی، روش خودهمبسته با وقفه-های توزیعی
 • مهناز ربیعی* صفحات 175-204

  امروزه، فناوری  اطلاعات و ارتباطات، جوامع بشری را در تمامی ابعاد تحت تاثیر خود قرار داده است و به رغم اثرات چشمگیر در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع، اثرات نامطلوبی هم بر آن دارد؛ که از جمله این اثرات، می توان به زمینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کنش ها و تعارضات اجتماعی اشاره کرد. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع درآمد (ضریب جینی) بر ناآرامی های اجتماعی در ایران در طول دوره زمانی 2018-1984 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده پرداخته شد. از شاخص درگیری های داخلی ارایه شده توسط شاخص ریسک سیاسی ICRG، به عنوان پروکسی ناآرامی های اجتماعی استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع ناعادلانه درآمد، به طور معناداری، به افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران منجر شده است. همچنین نرخ تورم نیز به طور معنادار، باعث افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران می شود؛ درحالی که تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، تاثیر معناداری بر ناآرامی های اجتماعی در ایران نداشت. بنابراین سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر شبکه اینترنت داخلی و بهبود توزیع درآمد و کنترل نرخ تورم در کنترل ناآرامی اجتماعی ایران، لازم به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: : ناآرامی اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، توزیع درآمد، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی سرانه
|
 • Kazem Biabany Khameneh, Reza Najarzadeh*, Hassan Dargahi, Lotfali Agheli Pages 1-32

  Along with the increased trade integration of countries and the expansion of international production fragmentation, Global Value Chains (GVCs) amount to a huge part of trade today, and participation in a network of trade partners at downstream and upstream of the value chains brings about considerable potentials such as the improvement of the flow of knowledge and more advanced production technologies and techniques, particularly for developing countries. It would not be unexpected for GVCs and participating in them from an environmental aspect to have potential benefits for countries as well.
  In this regard, the present study discusses the role that GVCs play in countries' environmental performance. For this purpose, a sample of 65 developing and 36 developed countries was investigated using spatial panel data econometrics, conditional convergence, spatial auto-correlation, and GVCs participation spillover and direct impacts for countries in the form of south-south, north-south, and north-north bilateral added-value trade. The results indicated that there was spatial auto-correlation and conditional convergence based on GVCs for all countries although they are more intense in the case of north-north trade in developed countries. Besides, participation in GVCs has spillover impacts on the trading partner countries if developed countries are included in the bilateral value-added trade but this impact is not statistically acceptable in south-south trade of developing countries according to estimations. Thus, establishing trading relations with developed countries through GVCs is a potentially beneficial policy to improve developing countries’ environmental performance.

  Keywords: Global value chains, Carbon intensity, Spatial econometrics, Value-added trade
 • Ahmad Ghorbanpur*, Reza Jalali, Hojat Parsa, Parviz Hajiani Pages 33-52
  In recent years, the most important philosophy agreed upon by organizations has been to create both economic, social, and environmental value in the form of the concept of sustainable management. Circular economy is a new concept to account for the sustainable management. The main purpose of this study is to analyze the performance of manufacturing industries from the perspective of the circular economy components. This research was conducted in the second half of 2020. The statistical population of this study includes the food industries in Bushehr province, which due to the limited size of the population, all of them were selected as statistical sample. The data collection tool of this research is a researcher-made questionnaire whose validity was checked by face content analysis method and its reliability was checked by Cronbach's alpha method. In this research, first, by studying the theoretical foundations and empirical background, effective components in circular economics were identified. Then, using the k-means algorithm, clustering of selected food industries was performed. The results showed that the food industries are in two industrial clusters: circular and linear. Next, the species detection function was obtained. It is suggested that linear industrial cluster managers pay more attention to energy efficiency, water consumption management, and sales of recyclable materials in order to transition to a circular economy. This research is of innovative nature in terms of developing the theoretical concept of circular economy and applying it to improve the performance of the food industry.
  Keywords: Circular Economy, Bushehr Food Industry, Clustering, Discriminant Analysis
 • Zahra Nasrollahi*, Frnaz Dehghan, Elham Operajuneghani Pages 53-82

  Iran with arid and semi-arid climate needs to save water and energy resources. In this study, the two regions of Isfahan and Yazd as two critical points in terms of water and energy have been studied. In this research, the two-region Input-Output model is used to measure and analyze the water and energy relations between the economic sectors of Isfahan and Yazd provinces and the link model is used to investigate the hybrid flow of two sources and the extent of link effects in each region in 2016. The results of combined water and energy flow indicate that the two sectors "water, electricity and gas" and "agriculture" are the most consuming sectors or the most effective sectors in terms of consumption in two regions, so that the most important management node in the relationship between water and energy are considered. Also, the calculations made in the total flow section of the two sources of water and energy indicate that the two sectors "water, electricity and gas" and "coke production, products from oil refining and nuclear fuels, and manufacturing of chemical materials and products” account for the highest output (export) and input (import) of water and energy from other sectors, respectively.  In addition, "Building" and "water, electricity and gas" are the most important sectors in water and energy imports, respectively. The total flow of water and energy resources between Isfahan and Yazd provinces indicate that each economic sector of Isfahan province is an exporter in the field of water and energy importing from other sectors, and each economic sector of Yazd province is an importer in the field of water and energy.

  Keywords: Water, energy, nexus, Input-Output Table
 • Mohammad Sabbaghchi Firouzabad, Zohre Tabatabaienasab*, Abbas Alavi Rad Pages 83-114

  The role of money in the design and implementation of monetary policies for price stability, especially since 2007-2009 global financial crisis, has been reintroduced as a major policy issue in both developed and developing countries. In this regard, the money demand function is one of the most important components of any monetary system, which plays a decisive role in the mechanism of transfer of monetary policy to the real sector of the economy. Therefore, in order to analyze monetary issues and to provide appropriate solutions for overcoming economic problems, it is necessary for the policymaker to have a correct understanding of the money demand function. This paper answers the question of whether sudden changes in money supply cause instability in money demand function. Hence, the present study, with Markov switching approach and using simple sum and Divisia, estimates the demand for money function in the Iranian economy during 1988q2 -2020q2 and evaluates its stability. The results indicate that demand for money function is stable in regime one but being in regime two and three, namely the average growth of money and the sharp growth of money, has led to instability in the demand for money function, and the diversion of the monetary policy objectives.

  Keywords: Money supply, Money Demand Function, Markov Switching, Divisia Index
 • Morteza Ezzati, Zana Mozaffari* Pages 115-146

  The quality of manpower is one of the factors affecting the environmental degradation. According to studies, air pollution is affected by its past values, so a dynamic model should be used to study it. Accordingly, using the GMM method, the present study evaluates the impact of human capital on air pollution in Iran during 1981-2019. Human capital is a latent variable in economics and is often replaced by alternative proxies. In this paper, like most previous studies, the research model was firstly estimated using the average proxy of years of schooling (as an indicator of human capital), which resulted in statistical insignificance and theoretical inconsistency in the estimated coefficients. Based on theoretical foundations, it is argued that the human capital index in addition to the education component is influenced by other aspects such as skills and health. Therefore, using fuzzy logic, an indicator for human capital in the Iranian economy has been constructed, so that it includes three main aspects (education, skills and health) of human capital. The results of estimation of the air pollution model using the human capital index showed that improving the level of human capital had a negative effect on air pollution. Therefore, by increasing human capital and improving the quality of manpower, we can expect to reduce air pollution and environmental degradation. In addition, urbanization, industrialization, trade freedom, economic growth and pollution in the previous period had positive and significant effects on air pollution.

  Keywords: Human Capital, Air Pollution, GMM, Fuzzy Logic
 • Reza Alikhan Beyk Zand* Pages 147-174

  Human capital causes increase in the production factors productivity and in turn affects economic growth positively. In this study, we intend to study the effect of human capital on economic value added in Iran by extracting the type and manner of the influencing of education costs on economic growth and to provide appropriate solutions to promote this role in the economy. The method of this research is descriptive-analytical. To evaluate the short-term equilibrium relationship between the variables, we use the Auto Regressive Distributed Lags (ARDL) method. Based on the results, in the short-term, human capital indicators have positive impacts on growth of economic value added. The long-term results indicate that the gross secondary and university enrollment ratio, the import‎ of goods, services and income growth, the percentage of public education costs to GDP, the percentage of private health spending to GDP, the labor force participation (aged 15 and more), the foreign direct investment growth, government efficiency, quality of rules and annual growth of gross capital formation have positive and significant effects on economic value added growth. Error correction term of ARDL model is ‎- 0.78.‎ that shows in each period 78% of short term shocks will be adjusted to the long-term value. The results of this study can be used by policymakers because identifying the factors affecting economic growth, can make economic planners inform in two important aspects, firstly, by considering new variables in planning and thus the optimal allocation of resources, and secondly,  by reducing errors due to misanalysis of the factors affecting economic growth.

  Keywords: Economic value, human capital, Labor, Education costs, Autoregressive Distributed Lag method
 • Mahnaz Rabiei* Pages 175-204

  Today, information and communication technology (ICT) has affected human societies in all dimensions. Despite its significant effects on the economic, political and social development of societies, this technology also has adverse effects. Among these effects, we can mention the background of information and communication technology on social actions and conflicts. Accordingly, in this study, using Autoregressive Distributed Lag method the effect of information and communication technology and income distribution (Gini coefficient) on social unrest was investigated in Iran during the period 1984-2018. The Internal Conflict Index presented by the ICRG Political Risk Index was used as a proxy for social unrest. The results showed that information and communication technology and unfair income distribution significantly increases social unrest in Iran. As well as Inflation also significantly increases social unrest in Iran. However, GDP per capita has no significant effect on Iran's social unrest. Therefore, the policy of developing information and communication technology based on the internal Internet network, improving income distribution and curbing inflation in controlling Iran's social unrest seems necessary.

  Keywords: Social Unrest, Information, Communication Technology, Income Distribution, Inflation, GDP per Capita