فهرست مطالب

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای - پیاپی 18 (پاییز 1400)
 • پیاپی 18 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • معصومه شفیعی، علی اکبر تاج مزینانی*، بهرنگ صدیقی صفحات 1-37
  پژوهش حاضر، با اتخاذ زاویه دید دیرینه شناسی سیاست، به کاوش در فضای گفتمانی ای پرداخته است که منجر به پدیداری ابژه سیاست های مسکن پس از انقلاب به مثابه تنها ابژه ممکن و مطلوب گردیده است، تا از این طریق به درک درستی از قواعدی که بر اجزای پراکنده گفتمان به پیش برنده سیاست گذاری مسکن در ایران پس از انقلاب حاکم است، نایل گردد. بدین منظور از ابزار تحلیل گفتمان فوکویی استفاده شده است. نتایج، نشانگر انحرافی است که در صورت بندی ابژه سیاست های مسکن پس از انقلاب در برنامه های توسعه از گفتمان مصرح در قانون اساسی رخ داده است، به گونه ای که طی جریان حکومتمندشدن سیاست های مسکن؛ سطوح ظهور، مراجع حدگذاری، و چارچوب های طبقه بندی، شکلی خاص، محدود، و حکومت پذیر از ابژه، به مثابه انسانی اقتصادی، را دیدنی و رویت پذیرکردند که منجر به این شد که مسکن از حقی همگانی به امتیازی ویژه بدل شده و از دسترس همگان خارج گردد.
  کلیدواژگان: مسکن، دیرینه شناسی سیاست، تحلیل گفتمان، صورت بندی ابژه، حکومتمند شدن مسکن
 • عامر نیک پور*، محمد سلیمانی، مونا غلامی، بهناز محمدیاری صفحات 39-69

  فقر یکی از مهم ترین چالش های شهرنشینی است. این پژوهش با هدف تحلیل پراکنش فضایی شاخص های فقر در شهر گرگان به نگارش درآمدهاست. داده های خام از بلوک های آماری سال های 1390 و 1395 استخراج شده است. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی، برای سنجش فقر از روش تحلیل عاملی و برای تحلیل فضایی از روش خودهمبستگی فضایی موران استفاده شد. طبق نتایج وضعیت برخی از شاخص ها ازجمله بار تکفل، بیکاری کل، مساکن استیجاری، میزان سالخوردگی و نسبت طلاق در مقایسه با سال 1390 بدتر شده است. در پهنه بندی سال 1390 حدود 32/52 درصد جمعیت و 26/12 درصد مساحت در پهنه فقر قرار داشتند، درحالی که این مقدار در سال 1395 به 75/44 درصد جمعیت و 48/22 درصد مساحت افزایش یافت. با مقایسه درصد تغییر هر یک از متغیرهای چهارگانه مشخص شد، بیشترین تغییر مربوط به متغیر خانوار و جمعیت واقع در پهنه خیلی فقیر است که به ترتیب 201 و 183 درصد رشد داشت، و سپس مربوط به خانوار و جمعیت واقع در پهنه فقیر است که به ترتیب 163 و 135 درصد رشد داشت. طبق نتایج مدل موران، فقر شهری در هر دو سال 1390 و 1395 در شهر گرگان از همبستگی فضایی برخوردار است و از الگوی توزیع خوشه ای پیروی می کند.

  کلیدواژگان: الگوی فضایی، پهنه فقر، درصد تغییر، گرگان
 • ونداد بنائی کشتان، حسن احمدی*، حسین ذبیحی صفحات 71-95

  زبان و اصطلاحات عامیانه از قدیمی ترین عناصر متن شهر هستند. هدف از این پژوهش، استفاده از مفاهیم زبانشناسی و اصطلاحات عامیانه زبان در تحلیل محتوای متن شهر می باشد. روش مورداستفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، 37 مشاور املاک از مناطق 22 گانه تهران به روش نمونه گیری در دسترس برای مصاحبه انتخاب شدند. از آنان خواسته شد تا اصطلاحات عامیانه زبان که در مقوله معاملات مسکن و معرفی محلات کاربرد فراوان دارند را بیان کنند. همچنین با مراجعه به آگهی های مسکن در سایت های اینترنتی دیوار و شیپور و نیز صفحات مشاوران املاک در اپلیکیشن اینستاگرام، اصطلاحات مشابه، استخراج شدند. در ادامه، فرآیند کدگذاری و مقوله بندی این اصطلاحات انجام شد، به این صورت که همه اصطلاحاتی که دارای درون مایه معنایی مشترک بودند در یک مقوله قرار گرفتند. بر این اساس، 8 مقوله تاثیرگذار بر ارزش گذاری مسکن و محله مبتنی بر اصطلاحات عامیانه زبان به دست آمد که به ترتیب درصد تکرار عبارت اند از: 1- ویژگی های جغرافیایی زمین ساختمان در محله و شهر؛ 2- ویژگی های حقوقی؛ 3- امکانات رفاهی ساختمان؛ 4- ویژگی های طبیعی، اقلیمی و شرایط محیطی ساختمان؛ 5- ویژگی های مصالح و عمر بنا؛ 6- ویژگی های عامیانه؛ 7- امکانات خدماتی ساختمان؛ و 8- ویژگی های مهندسی ساختمان. ازنظر ارزش گذاری مسکن و محله در متن شهر، 5 مقوله تحریف شده، نادرست یا بیش از ارزش ذاتی هستند و فقط 3 مقوله دارای ارزش گذاری هم تراز ارزش ذاتی می باشند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، متن شهر، مسکن و محله، اصطلاحات عامیانه
 • محمد بهزادپور* صفحات 97-130

  در چند دهه اخیر با افزایش روند شهرنشینی و انبوه سازی مسکن در کشور، ایجاد فضای طبیعی در شهرها که از عوامل موثر در افزایش سرزندگی ساکنان می باشد رنگ باخته است. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی جایگاه طبیعت بر سرزندگی ساکنان در مجتمع های مسکونی است. چهار مجتمع مسکونی اکباتان در تهران، پردیسان در قم، زیتون در اصفهان و مهرگان در قزوین به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شدند. پژوهش به لحاظ هدف شناختی، روش انجام آن توصیفی - تحلیلی و روش پژوهش تلفیقی از روش کیفی و کمی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه و مشاهدات میدانی از محل؛ و روش تجزیه وتحلیل داده ها، استفاده از مدل ANP است. پس از شاخص سازی بر اساس نتایج، سرزندگی در مجتمع مسکونی زیتون و اکباتان وضعیت بهتری نسبت به مجتمع مسکونی پردیسان و مهرگان دارد. در مولفه ها نیز، در مولفه کالبدی دو مجتمع اکباتان و زیتون، مولفه ادراکی دو مجتمع اکباتان و زیتون، مولفه اجتماعی مجتمع زیتون و در مولفه های بصری و عملکردی نیز اکباتان و مولفه زمانی نیز دو مجتمع اکباتان و زیتون بهترین وضعیت را داشته اند. در راستای بررسی شاخص طبیعت و تاثیر آن بر سرزندگی مطالعات میدانی از طریق ساکنین با تدوین پرسشنامه انجام شد، بر اساس فرمول کوکران و جدول مورگان 384 پرسشنامه برای هر مجتمع تهیه، سپس شاخص های مورد بررسی مورد تحلیل واقع شد خروجی تحلیل بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است بر این اساس به ترتیب اکباتان و زیتون، بر اساس میزان فضای سبز و رضایت ساکنین در وضعیت بهتری قرار داند.

  کلیدواژگان: طبیعت، سرزندگی، روابط همسایگی، مجتمع های مسکونی، تعاملات اجتماعی
 • کسری کتاب اللهی، اصغر مولایی* صفحات 131-164

  امروزه بخش های مهمی از شهرها با نیات سرمایه داری، جهت طرح های بزرگ مقیاس مورد استفاده قرار می گیرد. در خلال این طرح ها، بسیاری از مردم متضرر می شوند. پیامدهای تملک اراضی در بسیاری از طرح های توسعه، سبب نارضایتی های گسترده ای بین ساکنین مناطق در طرح شده است. همین عامل موجبات تضعیف حق ساکنین و ضررهای مادی و هویتی بسیاری گردیده و مشکلات عدیده ای را رقم زده است. لذا ضروری می نماید این مقوله از منظر دین مبین اسلام مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش ضمن مطالعه منابع علمی و نصوص دینی، ذیل مفهوم شهر ایرانی-اسلامی، 3 بعد فقهی، حقوق شهروندی و اخلاقی، مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی پژوهش این است که "جایگاه اصول فقهی، اخلاقی و قواعد آن با تاکید بر مفهوم تملک در پروژه های توسعه شهری کدام است؟". نتایج پژوهش نشان داد قواعد تسلیط، لاضرار و مصلحت یکی از مهم ترین اصول فقهی است که رعایت آنها باید در شهرسازی اسلامی ایران در جهت تحکم بنیان خانواده، ثبات مالکیت، احترام به شهروندان موردتوجه قرار گیرد. در همین راستا مفاهیم شهرسازی اسلامی باید به عنوان یک ضرورت در قوانین مرتبط با شهر گنجانده شود. عدم روزآمدی تعدادی از قوانین کشور و تفسیر نادرست از مصلحت جمعی در طرح های بزرگ مقیاس که بیشتر با نیات اقتصادی و شهوات سیاسی اجرا می گردد، ازجمله دلایل وجود مشکلات در حوزه تملک اراضی است.

  کلیدواژگان: قواعد فقهی، حقوق شهروندی، قاعده تسلیط، طرح های توسعه
 • یاسمن نزیمی، کاوه تیمورنژاد*، کرم الله دانش فرد صفحات 165-191

  بهره گیری از قابلیت های بی شمار فناوری در عرصه مدیریت شهری نیز، پیامدهای شگرفی به همراه دارد و توسعه آن در قالب خدمات هوشمند شهرداری ها، نیازمند مدیریت عملکرد درست منابع انسانی است. با توجه به ورود به عرصه انقلاب چهارم و توسعه پارادایم جدید به نام مدیریت منابع انسانی دیجیتال، حوزه های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی، ازجمله مدیریت عملکرد منابع انسانی، می بایست بر اساس این نوع رویکرد بازنگری و به روز شوند. بنابراین، این پژوهش با هدف تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال به انجام رسید. با توجه به پیش فرض فلسفی فرا اثبات گرا، روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است چرا که هدف آن توسعه یک دانش کاربردی در حوزه مدیریت منابع انسانی است. کلیه مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شهرداری تهران به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و از میان آنها، 210 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه ای بسته و محقق ساز مشتمل بر 16 گویه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها استفاده شد. جهت انجام تجزیه وتحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال شامل پنج بعد و شانزده مولفه شد و روابط فرضی الگو در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تایید قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: مدیریت عملکرد منابع انسانی، عصر دیجیتال، شهرداری تهران
|
 • Masoomeh Shafiee, Ali Akbar Tajmazinani *, Behrang Sedighi Pages 1-37
  The present study, taking the perspective of policy archeology, investigates the discourse space that has led to the emergence of the housing policy object after the revolution as the only possible and desirable object, in order to understand correctly the rules that govern the scattered components of the housing policy-making discourse in post-revolutionary Iran. In this regard, Foucauldian discourse analysis was used. The results show the deviation occurred in the formation of the housing policy-making object after the post-revolution Iran in the development programs from the official discourse of the Islamic Republic (authorized in the constitution), so that during the process of govermentalization of housing policies, surfaces of emergence, authorities of delimitation, and grid of specifications made the particular, limited, and governable form of the object, as an homo oeconomicus visible, leading to housing to be transformed to a special privilege from a public right to and be out of reach of everyone.
  Keywords: housing, policy archeology, discourse analysis, object formation, housing governmentalization
 • Amer Nikpour *, Mohammad Soleymani, Mona Gholami, Behnaz Mohammadyari Pages 39-69

  Poverty is one of the most important challenges of urbanization today. The fuzzy method was used to scale the indicators, the factor analysis method was used to measure poverty and the Moran spatial correlation method was used for spatial analysis. According to the results, the situation of some indicators such as livelihood burden, dependency burden, total unemployment, rented housing, aging rate, and divorce ratio has worsened compared to before. In the zoning of 1390, about 32.52% of the population and 26.12% of the area were in the poverty zone, while in 2016, this amount increased to 75.44% of the population and 48.22% of the area. Also, the growth of the number of blocks, area, population, and household in very poor and impoverished areas has been more than affluent and very affluent areas. A comparison of the percentage change of each of the four variables shows that the largest change is primarily related to the household variable and the population in the very poor area, which grew by 201 and 183%, respectively, and secondly by the household and population located in It is a poor area that grew by 163 and 135 percent, respectively. According to the results of the Moran model, urban poverty in both 1390 and 1395 in Gorgan has a pattern of cluster distribution and spatial correlation.

  Keywords: Spatial pattern, Poverty zone, Percentage of change, Gorga
 • Vandad Banaei Keshtan, Hasan Ahmadi *, Hossein Zabihi Pages 71-95

  The purpose of this study is to use linguistic concepts and slang phrases in analyzing the content of the city text. The method used in this research is qualitative content analysis with an inductive approach. For data collection, 37 real estate consultants from 22 districts of Tehran were selected for interviews by the accessible sampling method. They were asked to express slang phrases that are widely used in the field of residential transactions and the introduction of neighborhoods. Also, by referring to the real estate advertisements on the online platforms including Divar and Sheypoor, as well as the real estate consultants’ pages on the Instagram App, similar phrases were extracted. Next, the process of coding and categorizing these phrases was done in such a way that all phrases that had a common semantic theme were placed in the same category. Accordingly, 8 categories affecting the valuation of housing and neighborhoods based on slang phrases in terms of percentage of repetition were obtained, respectively, which are: 1- geographical features of the building land in the neighborhood and the city; 2- legal features; 3- building welfare facilities; 4- natural, climatic features and environmental conditions of the building; 5- properties of materials and life of the building; 6- slang features; 7- building service facilities; and 8- building engineering features. In terms of residential and neighborhood valuation in the context of the city, 5 categories are distorted, incorrect, or more than intrinsic value, and only 3 categories have parity equal to intrinsic value.

  Keywords: content analysis, City Text, Residential, Neighborhood, Slang Phrases
 • Mohammad Behzadpour * Pages 97-130

  In recent decades, with the increasing trend of urbanization and mass housing in the country, the creation of natural space in cities, which is one of the effective factors in increasing the vitality of residents has faded. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the place of nature on the vitality of residents in residential complexes. Four residential complexes of Ekbatan in Tehran, Pardisan in Qom, Zaytoun in Isfahan and Mehregan in Qazvin were selected as the study areas. In terms of purpose, the research method is descriptive-analytical and the research method is a combination of qualitative and quantitative methods. Data collection tool: questionnaire and field observations; And the method of data analysis is the use of ANP model. After indexing based on the results, vitality in Zaytoun and Ekbatan residential complex is better than Pardisan and Mehregan residential complex. In the components, in the physical component, the two complexes of Ekbatan and Zaytoun, the perceptual component of the two complexes of Ekbatan and Zaytoun, the social component of the complex of Olive, and in the visual and functional components, Ekbatan and the temporal component, the two complexes of Ekbatan and Zaytun are in the best condition. In order to study the nature index and its effect on the vitality, field studies were conducted by residents by compiling a questionnaire, based on Cochran's formula and Morgan table, 384 questionnaires were prepared for each complex, then the studied indicators were analyzed. Cronbach has calculated that Ekbatan and Olive, respectively, are in a better position based on the amount of green space and the satisfaction of the residents.

  Keywords: Nature, Vitality, neighborhood relations, Residential Complexes, Social Interactions
 • Kasra Ketabollahi, Asghar Molaei * Pages 131-164

  Today, important parts of cities with capitalist intentions are used for large-scale projects. Many people are affected by these plans. The consequences of land acquisition in many development projects have led to widespread dissatisfaction among the residents of the areas in the project. This factor has weakened the rights of residents and caused many material and identity losses and has created many problems for the community. Therefore, it is necessary to study this issue from the perspective of the religion of Islam. In this study, while studying scientific sources and religious texts, under the concept of the Iranian-Islamic city, three jurisprudential dimensions, citizenship and moral rights, are examined. The main question of the research is “What is the position of jurisprudential and moral principles and its rules with emphasis on the concept of ownership in urban development projects?” The results showed that the rules of domination, harm and expediency is one of the most important jurisprudential principles that must be observed in Islamic urban planning in Iran in order to maintain and strengthen the family foundation, property stability, and respect for citizens. In this regard, the concepts of Islamic urban planning should be included as a necessity in the laws related to the city. Lack of updating of a number of laws of the country and incorrect interpretation of the collective interest in large-scale projects, which are mostly prepared and implemented with economic intentions and political lusts, are among the reasons for problems in the field of land acquisition.

  Keywords: Jurisprudential Rules, Citizenship Rights, rule of domination, Urban development plans
 • Yasaman Nazimi, Kaveh Teymournejad *, Karamollah Daneshfard Pages 165-191

  Utilizing the innumerable capabilities of technology in the field of urban management also has tremendous consequences, and its development in the form of intelligent municipal services requires the proper management of human resource performance. Given the entry into the field of the Fourth Revolution and the development of a new paradigm called digital human resource management, various areas of the human resource management process, including human resource performance management, should be reviewed and updated based on this type of approach. Therefore, this study was conducted with the aim of explaining the pattern of human resource performance management in Tehran Municipality according to the requirements of the digital city. According to the meta-positivist philosophical presupposition, the present research method is applied in terms of purpose because its purpose is to develop an applied knowledge in the field of human resource management. All senior, middle and operational managers of Tehran Municipality were considered as the community and among them, 210 people were selected as a statistical sample based on simple random sampling method. A closed and researcher-made questionnaire consisting of 16 items was used as the main tool for data collection. SPSS and LISREL software were used for descriptive and inferential analysis. Finally, the research results led to the explanation of the human resource performance management model in Tehran Municipality according to the requirements of the digital city, including five dimensions and sixteen components, and the hypothetical relationships of the model in a large community were tested and confirmed.Abstract should be written in one paragraph and the subject matter (one or two sentences), purpose (one sentence), method (in two to three sentences including research design, statistical population, sample number, sampling method, intervention, instruments (Full name of the instrument, designer's name, and year of the design}, data analysis method (the name of the software used should not be stated), results (two to three sentences including key findings without mentioning the numbers) and conclusions (two sentences) (Verbs should be in past tense)

  Keywords: Human Resource Performance Management, Digital Age, Tehran municipality