فهرست مطالب

نشریه آینده پژوهی شهری
سال یکم شماره 3 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مصطفی موحدی نیا*، مسلم قاسمی صفحات 1-24

  یکی از رویکردهای اخیر در زمینه مرمت بافت های تاریخی، رویکرد بازآفرینی پایدار شهری که نسبت به رویکردهای پیشین دید جامع تر به بافت تاریخی و حفاظت آن دارد. در این رویکرد به منظور مرمت بافت تاریخی از تمامی ابعاد توسعه پایدار شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و زیست محیطی استفاده شده است. این پژوهش با هدف سنجش و ارزیابی راهبردی کیفیت بافت محدوده بازار کرمان با رویکرد بازآفرینی سعی بر آن دارد که با روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوا (کمی و کیفی) و با بررسی اسناد و بیانیه های مربوط به بازآفرینی و پژوهش های انجام گرفته شده با این رویکرد، دیدی جامع از ابعاد و معیارهای آن داشته باشد. از این رو روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و دارای ماهیت پیمایشی است و جمع آوری داده از طریق بررسی اسنادی و کتابخانه ای، پرسش نامه (از دیدگاه 50 نفر از مسیولان  و ساکنین محدوده) انجام شده است. سپس داده ها در نرم افزار Excel وارد و تحلیل و پس از آن  با استفاده از مدل راهبردی QSPM مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفته اند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار GIS درقالب شاخص های موثر بازآفرینی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک راهبردی QSPM راهبرد و راهکارهای موثر بازآفرینی محدوده استخراج گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بافت تاریخی از کیفیت لازم جهت باز آفرینی برخوردار نبوده و نیازمند اقدامات متعدد در خصوص زنده سازی بافت همچون احیا و مرمت ابنیه تاریخی در محدوده بافت تاریخی دارد. در این رابطه، نتایج حاصل از تکنیک سوات نیز  نشان دهنده این امر است که استراتژی آن از نوعWO  بوده و قابلیت حفاظت و تغییر را در صورت  استفاده از نقاط قوت جهت برطرف کردن ضعف ها دارا می باشد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی شهری، بافت های تاریخی، کیفیت، محدوده بازار، کرمان
 • افشین قربانی پارام* صفحات 25-48
  این تحقیق با هدف ارایه الگوی جدید برج سازی بر مبنای توسعه پایداری اجتماعی در استان تهران انجام گرفته است. به لحاظ جمع آوری داده ها پیمایشی محسوب می شود. در جمع آوری داده ها از روش های کمی و کیفی استفاده شد. جامعه آماری دو گروه کارشناسان، دانشجویان دکترای معماری و خبره گان ساکن در این شهر بودند. حجم نمونه برای  کارشناسان 384 نفر و برای خبرگان  14 نفر بوده است. از دو روش نمونه گیری خوشه ای و هدفمند استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها را پرسشنامه ی محقق ساخته و مصاحبه با خبرگان تشکیل داد. روش تجزیه و تحلیل داده ها بهره برداری از شاخص های آمار توصیفی، آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS بوده است. مهمترین یافته های تحقیق حاکی از آن بود که طراحی فضاهای باز بازی، هنری، فرهنگی و تفریحی در برج ها می تواند در ارتقاء تعاملات و حس تعلق و دور کردن اثرات منفی زندگی صنعتی بر روی ساکنان موثر واقع گردد. طراحی انعطاف پذیر برج ها  و مرتفع سازی محدودیت های سازه ای با راهکار هایی مانند (طراحی نواری برج ها و طراحی آتزیوم و تسهیل دسترسی مناسب و تعبیه فضاهای باز...) قادر است در توسعه پایدار و ارتقاء حس رضایت ساکنان تاثیرگذار باشد. عملکرد مناسب در طراحی بام و همکف، ایجاد فضاهای مناسب اجتماعی، تعاملاتی در کاهش مشکلات برج نشینی و ایجاد سرزندگی و مشارکت عمومی و به تبع آن توسعه پایدار اجتماعی نقش آفرین باشد. طراحی گردشگاه و مجهز کردن برج ها به خدمات عمومی اولیه (رستوران، مغازه، مهد کودک، آرایشگاه، سوپر مارکت، باشگاه، استخر...) قادر است در ایجاد حس تعلق و تعاملات، و از سوی دیگر در کاهش سفرها در شهر و توسعه اجتماعی موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: برج سازی، توسعه، پایداری اجتماعی، استان تهران
 • علی اصغر خراسانی نژاد*، مریم کریمیان بستانی، زکیه علیزاده، حسین عادل زاده صفحات 49-69

  اولویت هر شهری اطمینان از امنیت شهروندان ساکن در آن شهر می باشد. یکی از دلایل توسعه و پیشرفت سریع شهرهای هوشمند، امکان نظارت بر شهروندان و تامین امنیت آنها می باشد. در این راستا پژوهش حاضر به تبیین و تحلیل امنیت شهری در سمنان بر اساس زیرساخت ها و امکانات هوشمند پرداخته است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، آمیخته (ترکیبی) است. داده های مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی- میدانی (پرسشنامه و مشاهده) گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل Fuzzy AHP استفاده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، بین امکانات و زیرساخت های هوشمند و ارتقای امنیت شهر سمنان، در سطح اطمینان بالای 99/0، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که هر 14 گویه مورد بررسی، در سطح P=0/000 (درصد اطمینان) رابطه مستقیمی با ارتقاء امنیت شهر سمنان دارند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که با توجه به اینکه سطح معناداری از (05/0) بیشتر است، با اطمینان 95/0 می توان گفت که در میان مناطق شهر سمنان به لحاظ تاثیر امکانات و زیرساخت های هوشمند شهری و ارتقای امنیت سمنان تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت، نتایج مدل AHP فازی جهت رتبه بندی هر یک از ابعاد امنیت در شهر سمنان در چارچوب امکانات و زیرساخت های هوشمند نشان داد امنیت اقتصادی با وزن نرمال شده 432/0، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که امکانات و زیرساخت های هوشمند شهری تاثیر بسزایی در ارتقاء امنیت شهر سمنان دارند.

  کلیدواژگان: امنیت شهری، امکانات و زیرساختها، هوشمندسازی، شهر سمنان
 • سید حسین شاهد*، ابراهیم فتحی نیا صفحات 70-91

  امروزه با کاهش منابع طبیعی در مناطق روستایی و نیز تحولاتی که مدرنیزاسیون در بخش طبیعی و انسانی از جمله در بین افراد تحصیل کرده و جوانان گذاشته، موجب شده است تا سلایق و دیدگاه های متفاوت در زمینه اشتغال و درآمد بین افراد به وجود آید. در نتیجه این امر، ظرفیت جمعیت پذیری روستاها کاهش یافته و بدین ترتیب موج مهاجرت روستاییان به شهرها در دهه اخیر مشکلاتی را در توسعه روستا و شهر پدید آورده است. در این شرایط تنوع بخشی و متنوع سازی ظرفیت های اشتغال در مناطق روستایی و توسعه مشاغل متناسب با تغییرات اجتماعی- اقتصادی و محیطی ضرورت یافته است. بر این اساس، هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه های شاغلان و ساکنان روستا درباره تاثیر صنایع چوبی در متنوع سازی اقتصاد روستایی بخش جوکار شهرستان ملایر است. جامعه آماری کارگاه های موجود در این 9 روستا (یعنی 150 کارگاه و 17235 نفر شاغل در این کارگاه ها) است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران با خطای 5 درصد 380 نفر انتخاب گردید. ابراز پژوهش پرسشنامه است که  پایایی آنها بر اساس روش آلفای کرونباخ به میزان  0/890 شاغلان و 0/935 ساکنان تایید شد. شاخص های پژوهش شامل اشتغال، درآمد، کاهش فقر، رکود فعالیت های کشاورزی و تنوع فعالیت های اقتصادی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش T تک نمونه ای بهره گرفته شده است.  نتایج تحقیق نشان داد که طبق دیدگاه شاغلین صنایع چوبی و ساکنان روستا، شکل گیری کارگاه های صنایع چوبی در روستاها نقش مثبتی در ایجاد و تقویت اقتصاد روستایی و متنوع سازی آن داشته است به گونه ای که این صنایع توانسته اند با تفاوت دیدگاهی که در شاخص درآمد و کاهش فقر بین دو گروه وجود دارد تاثیر مثبتی در متنوع سازی اقتصاد روستاهای مورد مطالعه داشته باشند.

  کلیدواژگان: متنوع سازی اقتصاد روستایی، تنوع بخشی اقتصاد، توسعه پایدار روستایی، شهرستان ملایر، بخش جوکار
 • سایه امیدواری*، سمیه امیدواری صفحات 92-111
  هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای مولفه های معماری همساز با اقلیم در وضعیت ساخت و سازهای بافت قدیم و جدید شهر یزد است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن 50 نفر از کارشناسان و خبرگان برنامه ریزی و مدیریت شهری است که تمام جامعه به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضرایب رگرسیون و برای تدوین راهبردها از روش SWOT استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد فضاهای شهری در بافت قدیمی شهر یزد منطبق بر اصول عملی طراحی اقلیمی است. اصول کلی طراحی در بافت قدیمی شهر یزد تاثیر زیادی در تعدیل شرایط سخت اقلیمی در بافت قدیمی این شهر داشته است. برابر بررسی های صورت گرفته ضعف ها و قوت ها در رابطه با معماری همساز با اقلیم در شهر یزد با ضرایب 9/05 و 7/63  بیشترین مقدار و نقاط فرصت ها و تهدیدات با ضرایب 7/01 و 6/074 کمترین مقدار را به خود اختصاص داده اند. در نتیجه وضعیت سازگاری ساخت و سازها در بافت جدید شهر یزد با وضعیت اقلیمی این شهر با نقاط ضعف بی شماری روبرو است. بر این اساس این مطالعه اقدام به تدوین راهبردهایی در این خصوص کرده است.
  کلیدواژگان: معماری، آسایش اقلیمی، بافت قدیم و جدید، مصالح ساختمانی، شهر یزد
 • حسن حکمت نیا، افسانه ابراهیمی*، بهادر پسندیده طالمی صفحات 112-129

  گردشگری یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی جوامع به شمار می رود. توسعه گردشگری منجر به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال مستقیم و غرمستقیم و همچنین کسب درآمد ارزی برای کشور می گردد. برای بهره مندی بیشتر از آثار مثبت گردشگری، توجه به خلاقیت و نوآوری از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به آثار و جاذبه های متعدد گردشگری در استان خراسان جنوبی و به ویژه شهر بیرجند از یک طرف و خشکسالی های چندین ساله از طرف دیگر توجه به این صنعت در بهبود وضعیت اقتصادی این منطقه تاثیر گذار است در این راستا، پژوهش حاضر در صدد بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری در شهر بیرجند با تاکید بر خلاقیت می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه از 67 فعال گردشگری و گردشگر جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار Amos تجزیه و تحلیل صورت گرفته است. متغیرهای موثر بر گردشگری شهری با تکیه بر خلاقیت به 6 مولفه کلی (اقتصادی، زیرساختی و کالبدی، محیط زیست، فناوری اطلاعات، سیاسی و امنیتی، اجتماعی و فرهنگی) که هر کدام در برگیرنده چند شاخص میباشد، تقسیم شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه سیاسی و امنیتی با ضریب 1/58 و مولفه فناوری اطلاعات با 1/3 بیشترین تاثیر بر گردشگری شهر بیرجند با تاکید بر خلاقیت داشته اند.واژه های کلیدی: گردشگری شهری ، خلاقیت، شهر خلاق، شهر بیرجند.

  کلیدواژگان: گردشگری شهری، خلاقیت، شهر خلاق، شهر بیرجند
 • حسنیه سعیدی*، ملیحه ذاکریان صفحات 130-146
  شهر زابل در شمال استان سیستان و بلوچستان از کانون های پرخطر از نظر تغییرات اقلیمی در ایران است. این مسیله، ضرورت پژوهش راجع به تاب آوری اقلیمی را در این شهر مهم و دوچندان نموده است. پژوهش از نوع مطالعات کاربردی بوده و به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. بنابراین، مبتنی بر مطالعات اسنادی و بررسی های میدانی است. پرسشنامه، متناسب با موضوع و بر مبنای طیف پنج گزینه ای لیکرت، برای شهروندان شهر زابل با تعداد 314 نفر تنظیم و توزیع شد. از روش های آماری مثل تی تک نمونه ای و مدلسازی معادلات ساختاریAmos استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که وضعیت شاخص های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و نهادی در وضعیتی پایین تر از سطح نرمال یا نامطلوب و شاخص محیطی در وضعیت نسبتا نامطلوب قرار دارد. شاخص کالبدی (10/18-)، اقتصادی (8/53-)، اجتماعی (6/54-) و نهادی (11/17-) و مقدار شاخص محیطی برابر 1/56- به دست آمد. همچنین، بر اساس نتایج عامل محیطی دارای بیشترین تاثیر بر تاب آوری اقلیمی در شهر زابل با ضریب بتا 0/46 در سطح معناداری 0/007 بود. پس از آن، عامل نهادی (0/049 =P، 0/37=β) و عامل اجتماعی با ضریب بتا 0/34 و سطح معناداری 0/005 دارای تاثیر مستقیم و معنادار بر تاب آوری اقلیمی در شهر زابل بودند. هم چنین عامل های کالبدی (0/205 =P، 0/20=β) و اقتصادی (0/461 =P، 0/09=β) فاقد اثر معنادار بودند.
  کلیدواژگان: تاب آوری، تغییر اقلیم، تاب آوری اقلیمی، شهر زابل
|
 • Mostafa Movahedinia *, Moslem Ghasemi Pages 1-24

  One of the recent approaches in the field of restoration of historical textures is the approach of sustainable urban regeneration, which has a more comprehensive view of the historical context and its protection than the previous approaches. In this approach, in order to restore the historical context, all dimensions of sustainable development, including economic, social, cultural, managerial and environmental dimensions have been used. However, this study aims to measure and strategically evaluate the quality of the texture of the Kerman market area with a regeneration approach. With this approach, have a comprehensive view of its dimensions and criteria. Therefore, the present research method is applied in terms of purpose and has a survey nature, and data collection has been done through documentary and library review, questionnaire (from the perspective of 50 officials and residents of the area). The data were then entered and analyzed in excel software and then analyzed using the qspm strategic model. The obtained information was analyzed using GIS software in the form of effective regeneration indicators and the strategy and effective strategies for area regeneration were extracted using the qspm strategic technique. The results show that the historical texture does not have the necessary quality to recreate and requires various measures to revive the texture, such as revitalization and restoration of historic buildings within the historical texture, so that the results of the Swot technique also show this. Its strategy is of WO type and has the ability to protect and change if strengths are used to eliminate weaknesses.

  Keywords: urban regeneration, Historical Contexts, Quality, Market Area, Kerman
 • Afshin Ghorbaniparam * Pages 25-48
  The current research was conducted with the aim of presenting a new model of tower construction based on social sustainability development in Tehran province. In terms of data collection, it is considered as a survey method. In order to collect data, quantitative and qualitative methods were used. The statistical population consisted of two groups of specialists, PhD students in architecture and experts living in this city. The sample size was 384 for specialists and 14 for experts. Two methods of cluster sampling and purposive sampling were used. The data collection tool was a researcher-made questionnaire and interviews with experts. The data analysis method was the use of descriptive statistics indicators and Friedman test using SPSS software. The most important findings of the research indicated that the design of open spaces, art, culture and entertainment in the towers can be effective in promoting interactions, a sense of belonging and avoiding the negative effects of industrial life on residents. Flexible design of towers and removal of structural constraints with solutions such as (strip design of towers, design of atrium, facilitating proper access and installation of open spaces ...) can be effective in sustainable development and enhancing residents' sense of satisfaction. Proper design of roof and ground floor and creating appropriate social-interactive spaces, can play a role in reducing tower problems and creating vitality and public participation and, consequently, sustainable social development. Designing a leisure center and equipping the towers with basic public services (restaurants, shops, kindergartens, hairdressers, supermarkets, clubs, swimming pools ...) is able to create a sense of belonging and interaction, and on the other hand, reduce trips in the city and create social development.
  Keywords: tower construction, development, Social sustainability, Tehran
 • AliAsghar Khorasani Nezhad *, Maryam Karimyan Bostany, Zakiyeh Alizadeh, Hossin Adelzadeh Pages 49-69
  Introduction

  Today, with the expansion of urbanization, Employment-based approaches and smart technologies, in order to maintain the necessary security, it seems. In this regard, the present study to Explanation and Analysis of Urban Security in the Framework of Smart Infrastructure and Facilities (Case study: Semnan City).

  Method

  This research is applied in terms of purpose and quantitative in terms of nature and method of research. The data required for the research were collected by documentary-field method (questionnaire and observation). SPSS software and Fuzzy AHP model were used to analyze the data.

  Results

  The results of one-sample t-test according to the obtained average showed that the city of Semnan has high security in all indicators. The results of Spearman correlation test for the relationship between improving the security of Semnan city and intelligent urban facilities and infrastructure, show a significant and positive relationship between improving the security of Semnan city and smart urban facilities and infrastructure. Finally, the results of the fuzzy AHP model for ranking each of the security indicators in the city of Semnan with emphasis on the role of smart facilities and infrastructure

  Conclusion

  The results showed that there is no significant difference between the areas of Semnan city in terms of the impact of smart facilities and urban infrastructure on improving security and the environmental design index in the framework of smart facilities and infrastructure in promoting urban security in Semnan is more important than other indicators.

  Keywords: urban security, . Facilities, Infrastructure, Intelligence. Semnan City
 • Seyed Hosein Shahed *, Ebrahim Fathi Nia Pages 70-91

  Today, with the decline in natural resources in rural areas, and also the developments in the modernization of natural and human sector, particularly among the young and educated people, has led to the specifications and different views in the field of employment and income arise between people. As a result, the capacity crowd of villages reduced and thus the wave of migration to the cities villagers in decades, the problems in the development of villages and towns. because of the existing workshops in the village of 9, which amounted to 150 workshop, study, and by the formula Cochrane with a margin of error of 5 percent of the 17235 people, 380 (people) of the sample volume that were selected to achieve the results of the principles and scientific 190 questionnaire practitioners of the village and 190 questionnaire was full of the village's residents. and stability them by Cronbach's method of 0.890 professionals and 0.935 residents confirmed and data collected by Excel software, gis, spss, and testing T, 5 study includes indicators of employment, income, poverty reduction, the agricultural activities and diversity of economic activities, which have after determining the appropriate for them through questionnaires. research results showed that the formation of wooden industries workshops in the countryside in order to build and strengthen the rural economy and diversify it, from the perspective of in wooden industries and residents of the village is positive and these industries have managed with differences in income index and reduce poverty exists between the two groups have a positive influence on the diversification of the economy have studied villages.

  Keywords: Diversification of the Rural Economy, Diversify the economy, Sustainable rural development, Malayer County Jowkar District
 • Sayeh Omidvari *, Somayeh Omidvari Pages 92-111
  Traditional architecture in hot and dry climates has been successful in achieving harmony between housing and the environment. Architecture in such areas is a manifestation of climate-friendly architecture that has been formed to provide comfort conditions. This study investigates the components of climate-compatible architecture in the construction of old and new in Yazd. The method of this research is descriptive-analytical and its statistical population consists of 50 experts in urban planning and management that the whole community has been selected as the sample size. Regression coefficients have been used to analyze the data and SWOT method has been used to formulate strategies. Findings show that urban spaces in the old context of Yazd city are in accordance with the practical principles of climate design. The general principles of design in the old context of Yazd have had a great impact on moderating the harsh climatic conditions in the old context of this city. According to the studies, weaknesses and strengths with coefficients of 9.05 and 7.63 have the highest amount and points of opportunities and threats with coefficients of 7.01 and 6.074 have the lowest value. As a result, the compatibility of constructions in the new context of Yazd city with the climatic situation of this city is facing numerous weaknesses. Accordingly, this study has developed strategies in this regard.
  Keywords: architecture, Climatic comfort, Old, New Texture, Building Materials, Yazd city
 • Hasan Hekmatnia, Afsaneh Ebrahimi *, Bahador Pasandideh Talemi Pages 112-129

  Tourism is one of the factors affecting the economic growth and development of communities. The development of tourism leads to an increase in income, the creation of direct and indirect employment, as well as the acquisition of foreign exchange earnings for the country. To benefit more from the positive effects of tourism, attention to creativity and innovation is of great importance. Due to the numerous effects and attractions of tourism in South Khorasan province, especially the city of Birjand on the one hand and droughts of several years on the other hand, attention to this industry is effective in improving the economic situation of this region. In this regard, the present study seeks to Investigat the effective factors in tourism development in Birjand city with emphasis on creativity. This research is applied and the research method is descriptive-analytical and survey. Field data collected through a questionnaire from 67 activists in tourism industry and analyzed using SPSS software and Amos software. Variables affecting urban tourism based on creativity are divided into 6 general components (economic, infrastructure and physical, environment, information technology, political and security, social and cultural), each of which includes several indicators. The results show that the political and security component with a coefficient of 1.58 and the environment component with a coefficient of 1.28 have the greatest impact on tourism in Birjand with an emphasis on creativity.

  Keywords: Urban Tourism, Creativity, Creative City, Birjand
 • Hosniyeh Saeedi *, Malihe Zakerian Pages 130-146
  The city of Zabol in the north of Sistan and Baluchestan province is one of the most dangerous centers in terms of climate change in Iran. This issue has doubled the need for research on climate resilience in this city. The research is an applied study and has been done by descriptive-analytical method. Therefore, it is based on documentary studies and field studies. The questionnaire was prepared and distributed to the citizens of Zabol city with 314 people according to the subject and based on the Likert five-choice spectrum. Statistical methods such as T-sample and structural equation modeling (Amos) are used in SPSS software. Based on the results, it was found that the status of economic, physical, social and institutional indicators is in a situation below the normal or unfavorable level and the environmental index is in a relatively unfavorable situation. Physical index (-10.18), economic index (8-53), social index (6-54) and institutional index (-11.17) and the value of environmental index were equal to -1.56. Also, based on the results, the environmental factor had the greatest impact on climate resilience in Zabol city with a beta coefficient of 0.46 at a significant level of 0.007. After that, the institutional factor (P = 0.049, β = 0.37) and the social factor with a beta coefficient of 0.34 and a significance level of 0.005 had a direct and significant effect on climatic resilience in Zabol. Also, physical (P = 0.205, β = 0.20) and economic (P = 0.461, β = 0.09) factors had no significant effect.
  Keywords: resilience, Climate Change, Zabol City, Climate Resilience