فهرست مطالب

آینده پژوهی شهری - سال سوم شماره 3 (پاییز 1402)

نشریه آینده پژوهی شهری
سال سوم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد رضایی*، مرضیه موغلی، محمدابراهیم عفیفی صفحات 1-24

  طرح های جامع شهری به عنوان مهم ترین ابزار مدیریتی در مقیاس شهر در طی چند دهه که از ظهور آن می گذرد با مسایلی روبرو بوده که دستیابی به اهداف و نتایج مدنظر خود را با کمرنگی همراه کرده است. به طورکلی، یکی از روش های مهم در شناخت میزان موفقیت طرح های توسعه شهری، ارزیابی آن ها در راستای اصول توسعه پایدار هست. پرداختن به مبحث ارزیابی طرح جامع، به عنوان ابزاری مهم در راستای سنجش موفقیت و تحقق پذیری پیشنهادهای طرح جامع به شمار می رود و به برنامه ریزان شهری کمک خواهد نمود بهتر با مشکلات تهیه و تدوین طرح های جامعی که تهیه شده اند، آشنا شوند. هدف این مقاله ارزیابی تحقق پذیری پیشنهادهای اصلی و تاثیرگذار در طرح جامع شهر نورآباد ممسنی با استفاده از کاربست رویکرد آینده پژوهی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی در بازه زمانی 10 ساله صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش دلفی و مشارکت 30 نفر متخصص نتایج در محیط نرم افزار میک مک تحلیل شد و سپس این عوامل بر اساس میزان اهمیت و عدم قطعیت، اولویت بندی و حیاتی ترین عوامل مشخص و برای شناسایی پیشران های کلیدی از نرم افزار (Micmac) و برای سناریو نگاری از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ده عاملی که در ستون اثرگذاری مستقیم بیشترین نقش را داشته اند، عبارت اند از یکسانی محتوای طرح، زمان تهیه طرح، دخالت مسیولین، عدم ارتباط با مشاور، راهکار های غیرمعقول، عدم توجه به شرایط محلی، نبود کمک دولتی، کمبود اعتبار و عدم وجود درآمد پایدار.

  کلیدواژگان: طرح های توسعه شهری، طرح جامع، آینده پژوهی، عدم قطعیت، شهر نورآباد ممسنی
 • ناصر قانعی فر، حسن رضائی*، وحید احمدی صفحات 25-40
  آنچه در مواجهه با «خانه» مورد شناسایی قرار می گیرد ساختار بصری و ادراکی است که برای مخاطب یا بهره بردار ایجاد می شود و این ادراک تاثیر قابل توجهی در میزان شناخت وی نسبت به محیط به همراه دارد. مقاله ی حاضر با هدف ارزیابی خوانایی و «وضوح بصری» در خانه های دزفول طی دوره های قاجار و پهلوی سعی در واکاوی سیر این تحولات داشته و این پرسش را مطرح می کند که وضوح بصری در خانه های دزفول طی دوره های قاجار و پهلوی چه سیر تحولی دارد؟. پژوهش حاضر به روش ترکیبی، بر مبنای داده های کمی حاصل از نرم افزار دپث مپ و تحلیل این داده ها به روش استدلال منطقی صورت گرفته است. نمونه های موردی شامل 20 خانه بوده که به روش هدفمند با توجه به عدم مداخلات کالبدی از میان خانه های دزفول در دوره های قاجار و پهلوی انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد خانه های دوره پهلوی سطح بیشتری از قابلیت دسترسی را نسبت به دوره قاجار در اختیار دارند. همچنین در دوره قاجار خانه های یک حیاط از یکپارچگی بیشتری نسبت به خانه های دو و سه حیاط برخوردار هستند و بر این اساس خانه های دوره پهلوی یکپارچه تر از خانه های دوره قاجار تلقی می شوند. نتایج پژوهش پیرامون وضوح بصری حاکی از آن است که این معیار در دوره ی قاجار نسبت به دوره ی پهلوی سطح کمتری داشته؛ لذا با گذر از دوره ی قاجار به پهلوی میزان آن در خانه ها افزایش یافته است و موجب شده خانه های دوره پهلوی خواناتر و وضوح بصری بیشتری نسبت به خانه های قاجار داشته باشند.
  کلیدواژگان: وضوح بصری، خانه، دوره قاجار و پهلوی، دزفول
 • سعید یوسفیان شهریاری، دانیال لطفعلی زاده*، لیلا خوشنود صفحات 41-59

  دستیابی به عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهر از جمله برخورداری از خدمات حمل ونقل، انبارداری و... یکی از اهداف مهم برنامه ریزان شهری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی توصیفی-تحلیلی می باشد که به بررسی و ارایه الگویی ساختاری راهبردی برای توسعه خدمات عمومی شهری از منظر عدالت فضایی پرداخته است. برای بررسی روند کار در این راه ابتدا شاخص هایی برای این کار استخراج گردید. در گام اول با استفاده از نرم افزار ArcGis و از طریق روابط موجود در این نرم افزار ابتدا وضعیت پراکندگی شاخص های خدمات عمومی در این استان با استفاده از ابزار Hot Spot و همچنین با استفاده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی GWR به بررسی رابطه بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات عمومی در این استان کویری پرداخته شد در ادامه نیز به ارایه الگوی راهبردی برای توسعه خدمات عمومی از طریق مدل پشتیبانی تصمیم (SDSS) پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که وضعیت دسترسی به خدمات عمومی شهری در این استان نامناسب است و شهرستان زاهدان با مرکزیت سیاسی قوی بهترین وضعیت را داراست از جمله مهم ترین نتایج کاربردی این پژوهش می توان به تولید نرم افزار توزیع بودجه اشاره کرد.

  کلیدواژگان: الگوی ساختاری، خدمات عمومی، عدالت فضایی، سیستان و بلوچستان، DEMATEL
 • مرسده طهماسبی فرد، فرح حبیب*، زهرا سادات سعیده زرآبادی صفحات 60-75
  یکی از مهم ترین مسایل و دغدغه های امروز شهری، نابسامانی و ناهماهنگی نماهای شهری است. این نابسامانی نماهای شهری، منجر به ایجاد اغتشاش بصری شهرهای امروزی در سطح کلان شده است. ازآنجاکه اغتشاش بصری در نتیجه اختلال در ادراک ایجاد می گردد، تبیین معیارهای موثر بر اغتشاش بصری نما در فرایند ادراک می تواند جهت رفع این معضل راهگشا باشد. با این هدف، این پژوهش بر مبنای مطالعات نظریه های ادراکی، به بررسی معیارهای موثر در ایجاد اغتشاش بصری در فرایند ادراک نما پرداخته و مسیر فرایند ادراکی که منجر به اغتشاش و یا آرامش بصری می گردد، مشخص شده است. سپس از طریق پرسشنامه و بر مبنای طیف لیکرت تاثیر معیارها سنجیده شده است و از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون فریدمن معیارهای موثر بر اغتشاش بصری رتبه بندی شده اند تا میزان اهمیت آن ها مشخص شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم هماهنگی و ارتباط اجزاء، عدم خوانایی و ازدیاد داده ها بیشترین اهمیت و داده های جدید و ناآشنا کمترین اهمیت را در ایجاد اغتشاش بصری در فرایند ادراک نما دارد.
  کلیدواژگان: ادراک بصری، نمای شهری، اغتشاش بصری، فرایند ادراک
 • فاطمه رشیدی، ماجده قلی پور*، علی رحمانی فیروزجاه، سیده اکرم اصحابی صفحات 76-95

  پاندمی ویروس کووید 19، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری داشته است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تاثیرگذاری بحران کرونا بر وضعیت کیفیت زندگی زنان است. ادبیات نظری کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، نابرابری جنسیتی و نظام نقش، مبنای فرضیه های تحقیق قرار گرفت. فرضیه های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی، رضایت زناشویی انریچ، حمایت اجتماعی فیلیپس و پرسشنامه محقق ساخته درباره گرانباری نقش و رعایت فاصله فیزیکی، مورد آزمون قرار گرفتند. داده های تحقیق با روش پیمایش و از طریق پرسشنامه الکترونیکی به شیوه اتفاقی و نمونه 397 نفر از زنان متاهل تهرانی، جمع آوری شدند و با نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تاثیر کرونا بر وضعیت کیفیت زندگی زنان، یکسان نیست و عواملی همچون بهره مندی از شبکه حمایت اجتماعی، رضایتمندی از زندگی زناشویی، حضور در شبکه های اجتماعی مجازی به زنان جامعه نمونه تحقیق این امکان را می داد که با وجود گرانباری و فشار نقش در مواجهه با بحران کرونا، کیفیت زندگی خود را حفظ کنند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، ویروس کووید 19، گرانباری نقش، حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی، شهر تهران
 • علی زبیدی، عباس معروف نژاد* صفحات 96-122

  امروزه معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه به خصوص در مناطق مرکزی شهر، گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ شده است. نبود و یا کمبود پارکینگ های عمومی با توجه به توسعه روزافزون شهرها به افزایش ترافیک، ازدحام جمعیت، آلودگی، کاهش کیفیت زندگی شهری و... به ویژه در کلان شهرها منجر شده است. هدف این تحقیق در چارچوب رویکرد نظری حاکم و با استفاده از مدل مارکوس به ارزیابی بیست وشش پارکینگ عمومی هسته مرکزی منطقه 1 کلان شهر اهواز با با در نظر گرفتن هفت شاخص (مساحت، امکانات، دسترسی، امنیت، زیبایی، هزینه ورودی و نظافت) و بر اساس روش به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان استفاده کننده از پارکینگ های عمومی کلان شهر اهواز می باشد، حجم نمونه از طریق روش KMO و بارتلت 111 نفر در نظر گرفته شده است، برای پایایی پرسشنامه که به دقت و اعتمادپذیری و ثبات نتایج اشاره می کند از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن 0.861 محاسبه شده است. از نظر نوآوری، در این پژوهش در ارزیابی شاخص ها سعی شده به نسبت پژوهش های پیشین که کمتر موردتوجه واقع شده، این پژوهش بدان ها به دید عمیق تری نگاه کرده است؛ زیرا قابلیت تاثیرگذاری و اثربخشی هریک از شاخص های پژوهش در محدوده موردمطالعه از نظر ظرفیت، مکان و طرز تفکر و برخورد مخاطبان و نظارت مسیولین بر آن، متغیر بوده است. همچنین با استفاده یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره که در 5 سال اخیر مطرح شده (روش مارکوس) به تبیین و ارزیابی داده های تحقیق پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد: از 26 پارکینگ عمومی در محدوده موردمطالعه، پارکینگ های طبقاتی کارون، رفاه، شهید فهمیده، نخل، شاهد و... به ترتیب با ارزش کمی؛ 91.37، 89.45، 87.20، 86.16 و 85.74 از حیث هفت شاخص موردبررسی در جایگاه اول تا پنجم قرار دارند.

  کلیدواژگان: پارکینگ عمومی شهری، هسته مرکزی، کلان شهر اهواز، مدل مارکوس
|
 • Ahmad Rezaiee *, Marzie Moghali, Ebrahim Afifi Pages 1-24

  Comprehensive urban plans, as the most important management tool on a city-wide scale, have faced problems in the decades that have passed since their emergence, which have accompanied the achievement of their intended goals and results. Addressing the issue of comprehensive plan evaluation is considered an important tool to measure the success and feasibility of comprehensive plan proposals and will help urban planners to better deal with the problems of preparing and compiling comprehensive plans that have been prepared Become familiar. The purpose of this article is to evaluate the feasibility of the main and effective proposals in the comprehensive plan of Noorabad Mamasani City using the application of the futurology approach. The present study, in terms of applied purpose, has been conducted in terms of exploratory method at the exploratory level and based on the future research approach. In this study, using the Delphi method and the participation of 30 experts, the results were analyzed in the Mick Mac software environment, and then these factors were determined based on the importance and uncertainty, prioritization, and the most vital factors, and to identify the drivers. The key is the software (Micmac) and the script is used for the scripting wizard software. interference of officials, lack of communication with the consultant, unreasonable solutions, lack of attention to local conditions, lack of government assistance, lack of credit assistance, and lack of stable income.

  Keywords: Urban Development Plans, comprehensive plan, Futures studies, Key drivers, Norabad Mamasani
 • Naser Ghaneifar, Hasan Rezaei *, Vahid Ahmadi Pages 25-40
  What is identified in the attitude toward the house is the visual and perceptual structure that is formed for the audience. Intending to evaluate the level of visual clarity in Dezful houses during the Qajar and Pahlavi periods, this article tries to analyze the course of its developments and answers the question of What was the evolution of visual clarity in Dezful houses during the Qajar and Pahlavi periods? The present research was conducted using a combined method, based on the quantitative data obtained from the Depthmap software and the analysis of these data using the method of logical reasoning. The case samples included 20 houses, which were selected purposefully, considering the lack of physical interventions, from among the houses of Dezful in the Qajar and Pahlavi periods. The results of the research show that the houses of the Pahlavi period have a higher level of Connectivity compared to the Qajar period. Also, in the Qajar period, houses with one yard are more integrated than houses with two and three yards, and according to this, the houses of the Pahlavi period are considered more integrated than the houses of the Qajar period. The results of the research on visual clarity indicate that this criterion has a lower level in the Qajar period than in the Pahlavi period Therefore, by passing from the Qajar period to the Pahlavi period, the amount of Intelligibility in the houses has increased, and it has made the houses of the Pahlavi period more legible and more visually clear than the Qajar houses.
  Keywords: Intelligibility, house, Qajar, Pahlavi period, Dezful
 • Saeid Shahrayari, Danial Lotfalizade *, Leyla Khoshnood Pages 41-59

  Achieving spatial justice in the distribution of public services including the provision of transportation services, storage, and ... is an important goal of urban planners. This research is applied in terms of applied and descriptive methodological analysis, which has examined the provision of a strategic structural model for the development of urban public services in terms of space justice. To study the process of doing this, indicators were first developed for this purpose. In the first step, using the ArcGIS software and the relationships existing in this software, first, the dispersion of public service indicators in the province using the Hot Spot tool and also using the GWR regression model to investigate the relationship between the Distribution of population and distribution of public services in this desert province. Subsequently, a strategic model for the development of public services was provided through the decision support model (SDSS). The results indicate that access to urban public services is inappropriate in this province, and the city of Zahedan with its strong political centrality has the best situation. One of the most important results of this research can be the production of software distribution software.

  Keywords: Structural pattern, public services, Spatial justice, Sistan, Baluchestan, DEMATEL
 • Mercedeh Tahmasbifard, Farah Habib *, Zahra Sadat Saeideh Zarabadi Pages 60-75
  One of the most important urban issues and concerns today is the disarray and inconsistency of urban facades. This disarray of urban facades has led to the visual clutter of today's cities on a macro level. Since visual clutter is created as a result of a disturbance in perception, explaining the effective criteria for visual clutter in the process of perception can be a way to solve this problem. With this aim, this research, based on studies of perceptual theories, has investigated the effective criteria for creating visual clutter in the perceptual process, and the path of the perceptual process that leads to visual clutter or relaxation has been determined. Then, the impact of the criteria was measured through a questionnaire and based on the Likert scale, and the effective criteria on visual clutter were ranked through SPSS software and using Friedman's test to determine their importance. The findings of the research show that the lack of coordination and connection of components, lack of readability, and increase of data are the most important, and new and unfamiliar data are the least important in creating visual clutter in the perception process.
  Keywords: visual perception, Urban Facades, Visual Clutter, Perception Process
 • Fatemeh Rashidi, Majedeh Gholipour *, Ali Rahmani Firouzjah, Seyedeh Akram Ashabi Pages 76-95

  The Covid 19 pandemic has had many economic and social consequences, but the lower groups tended to suffer the most in terms of class, gender, ethnicity and race.  This study attempts to show the different aspects of the impact of the Corona crisis on women's quality of life. The hypothetical basis of the research is the theoretical literature on quality of life, social support, gender inequality and role system. The research hypotheses were tested using standard questionnaires of quality of life, Enrich's marital satisfaction, Phillips social support, and a researcher-made questionnaire on role weighting and social distance. The research data were collected by survey method and an electronic questionnaire available with the participation of 397 married women in Tehran and analyzed by Spss and Amos software. The results show that the Corona epidemic does not change the lives of men and women in the same way, and women are usually more vulnerable to the consequences of the virus. Women have the opportunity to enjoy a higher quality of life in the face of Corona through factors such as benefiting from the social support network, marital satisfaction, and presence in virtual social networks, despite the stress and pressure caused by the role.

  Keywords: quality of life, COVID-19 virus, Pressure caused by the role, social support, marital satisfaction, Tehran City
 • Ali Zobydy, Abbas Maroofnezhad * Pages 96-122

  Today, the crisis of the lack of vehicle parking areas, especially in central urban areas, has plagued most large cities, as the lack or shortage of public parking lots because of growing urban development has engendered increased traffic jams, pollution, reduced quality of life in cities, etc. The goal of this study was to employ the Marcus Model to examine 26 public parking lots in the central areas of District 1 of the metropolis of Ahvaz using seven indicators of area, facilities, access, security, beauty, entry fees, and cleanliness through survey methods. The statistical population of the study comprised public parking lot users of the city of Ahvaz. The sample volume was 111 using the KMO and Bartlett’s test. Cronbach’s alpha of 0.861 was estimated for the reliability of the study questionnaire, which measures the accuracy and consistency of the findings. From an innovation perspective, the study aimed to broaden its focus on examining the indicators, as compared to previous research. This is because the effectiveness of each of the indicators under study varied in terms of capacity, place, thinking, user encounter, and officials’ monitoring. Also, one of the multi-criteria decision-making methods (MARCOS Model) was used to explain the study data. Study findings showed that out of the 26 public parking lots in the study area, story parking lots of Karun, Refah, Shaid Fahmide, Nakh, Shahed, etc. with the respective quantitative values of 91.37, 89.45, 87.20, 86.16, and 85.74 ranking first to fifth in terms of the seven indicators examined.

  Keywords: Urban Public Parking, Central Core, Ahvaz metropolis, Marcos model
 • Saman Sobhani * Pages 123-139
  Historical neighborhoods have special values inside them; and, in addition to inducing a sense of collective memories, they have to have some criteria in respect of achieving desirable environmental quality for citizens to live. From the perspective of urban planners and designers, a neighborhood as an urban space has to satisfy various needs of citizens in terms of activities as well as their spiritual requirements. In this research based on components of environmental quality in one of the neighborhoods with historical value resulting from a theoretical model presented (functional-structural, physical-spatial, and substantive), integrated analysis has been performed on the Khajeh Khezr neighborhood in Kerman. Then, after studying its weaknesses and strengths points of it based on the AIDA model, some mechanisms have been presented to promote environmental quality, based on neighborhood organization; and, related urban design projects have been defined, accordingly. In this research, the descriptive-analytical method and review of texts have been used in the form of library studies; and, case study has been applied as well as observation and questionnaire in the form of field studies. Analyzing the findings shows that inhabitants in Khajeh Khezr neighborhood are not very satisfied with the quality of the urban environment of the neighborhood. To improve the quality of the environment in Khajeh Kheza neighborhood, emphasis should be put on creating variety and balance in design, strengthening non-motorized traffic, and prioritizing organization and betterment of the neighborhood.
  Keywords: Environmental quality, Kerman, Khajeh Khezr, neighborhood, historical