فهرست مطالب

Plant Molecular Breeding - Volume:7 Issue: 2, Summer and Autumn 2019

Journal of Plant Molecular Breeding
Volume:7 Issue: 2, Summer and Autumn 2019

 • تاریخ انتشار: 1401/02/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیده سپیده سیدموسوی، آرمان محمودی اطاقوری، طاهره سادات آقاجانزاده، حبیب زارع صفحات 1-11

  جنگلهای هیرکانی دارای تنوع بالایی از خزه ها است و تحقیق در رابطه با طبقه بندی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجاییکه سه گونه remotifolia Forsstroemia ،besseri Homalia و catenulata Pseudoleskeella ازگونه های انحصاری و بومی این جنگلها هستند، لذا در پژوهش حاضر، 14 جمعیت از سه استان گیلان، مازندران و گلستان در ارتفاعات تقریبا یکسان در پاییز سال 1396 جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آشکار کردن روابط بین این جمعیتها، تجزیه و تحلیل خوشه ای بر اساس تاکسونومی عددی و الگوهای زایموگرام آنزیمهای پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز با مسافت اقلیدسی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های تاکسونومی عددی نشان داد که ارتفاع گیاه، طول سلولهای حاشیه لامینال و طول میانی سولهای لامینال صفات مناسبی جهت تمایز بین گونه های remotifolia. F ،besseri. H و catenulata. P و همچنین جمعیت آنها از یکدیگر است. تجزیه و تحلیل داده های زایموگرام تنوع ژنتیکی را در بین گون ه ها و همچنین در درون و میان جمعیتهای remotifolia. F ،besseri. H و catenulata. P نشان داد. بر این اساس، الگوی باندی ایزوآنزیم پراکسیداز به ترتیب 6 ،7 و 5 باند برای remotifolia. F ،besseri. H و catenulata. P نشان داد. همچنین 4 باند ایزوآنزیمی برای سوپراکسید دیسموتاز برای هر سه گونه شناسایی شد. علاوه بر این در مطالعه حاضر، تجزیه و تحلیل های مورفولوژیکی در برخی از جمعیت ها با الگوی باندی ایزوآنزیمها مطابقت ندارد. به عنوان نتیجه گیری کلی میتوان بیان کرد که مطالعات بیوسیستماتیکی (مورفومتری و ایزوآنزیم های پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز) remotifolia. F و catenulata. P رابطه نزدیک بین آنها را نشان میدهد

  کلیدواژگان: بیوسیستماتیک، جنگلهای هیرکانی، تاکسونومی عددی، زایموگرام
 • فرامرز هوشیار دل، رضا درویش زاده، حمید حاتمی مالکی، مرجان جنت دوست صفحات 12-18

  کلرید به عنوان مهمترین ریز مغذی در تولید توتون در نظر گرفته میشود. اما مقدار زیاد تجمع کلرید در برگهای توتون اثرات سوء بسیاری بر کیفیت توتون مانند ظرفیت سوزش (capacity Burning) دارد. شناسایی مکانهای صفت کمی (QTL) که در تجمع کلرید نقش دارند، برای بهبودکیفیت توتون مفید است. هدف از این مطالعه شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با تجمع کلرید با استفاده از نقشه یابی جمعیت شامل 225 خانواده 3:F2 حاصل از تلاقی لاینهای "31 Seres Basma "و "406 SPT "میباشد. نقشه پیوستگی با 23 نشانگر ریز ماهواره (SSR) و 29 نشانگر نواحی بین توالیهای تکراری ساده (ISSR) چند شکل ساخته شد که 8/570 سانتیمورگان از ژنوم توتون را پوشش میداد. سی و چهار عدد از این نشانگرهای چند شکل در 7 گروه پیوستگی قرار گرفتند. فاصله بین دو نشانگر مجاور 3/17 سانتیمورگان بود. برای شناسایی QTLهای کنترل کننده تجمع کلرید از نقشه یابی فاصله ای مرکب (CIM) استفاده شد. یک (R توجیه شده توسط این 12/QTL7 درصد 2 QTL برای تجمع کلرید در گروه پیوستگی 3 شناسایی شد. درصد واریانس فنوتیپی)بود. ارتباط معنی داری بین نشانگرهای ISSR و تجمع کلرید یافت نشد. نتیجه تلاش حاضر میتواند پایه ای برای انتخاب به کمک نشانگر (MAS) در برنامه های اصلاحی توتون باشد.

  کلیدواژگان: تجمع کلرید، نقشه یابی فاصله ای مرکب، نقشه یابی پیوستگی، توتون شرقی
 • خدیجه اسماعیل زاده، محمد زارع مهرجردی*، محمود قربان زاده نقاب صفحات 19-30

  یکی از گونه های در معرض خطر و همیشه سبز جنگلهای هیرکانی ایران، شمشاد هیرکانی (hyrcana Buxus) میباشد. ارزیابی تنوع ژنتیکی مرحله مهمی برای حفظ این گونه میباشد. DNA با کیفیت برای بررسی با نشانگرهای مولکولی لازم بوده و بنابراین ما روش های استخراج DNA از نمونه های برگی hyrcana Buxus را مورد مقایسه قرار دادیم. کمیت و کیفیت DNA های استخراج شده با اسپکتروفتومتر و الکتروفورز مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین از نشانگرهای ISSR برای مقایسه کیفیت DNA برای تکثیر با PCR استفاده شد. نتایج نشان داد که کمیت، کیفیت، و کارایی PCR و تکرار پذیری در DNA های استخراج شده با روش های مختلف متفاوت بود. کیفیت DNA تعیین شده بر اساس A280/A260 در دامنه 02/1 تا 97/1 قرار گرفت. بیشترین غلظت DNA تعیین شده با روش اسپکتروفتومتری به روش استخراج Sanchez-Cota) l/ng 3/695)تعلق داشت و کمترین مقدار در روش Edward4 (l/ng 7/204) حاصل شد. در روش مقایسه شدت باند DNA استخراج شده با ladder DNA بیشترین غلظت در روش Onate2 مشاهده گردید. در میان روش های مختلف، روش های Doyle and Doyle ،Sánchez-Cota و Onate تغییریافته منجر به حصول کمیت و کیفیت خوبی از DNA استخراجی شدند که آخرین روش (Onate2 (کمیت و کیفیت خوبی از DNA استخراجی را ایجاد کرد و از لحاظ هزینه و زمان کارامدتر بود. Onate2 بهترین نتایج تکثیر با پرایمرهای ISSR را داشت.

  کلیدواژگان: درخت شمشاد، کمیت و کیفیت DNA، ISSR، PCR
 • طیبه روشن کار، زهرا موحدی*، ناصر صباغ نیا صفحات 31-38

  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش شوری (0 ،25/0 ،1 ،2 دسی زیمنس بر متر مربع) بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه بادرشبو (.L moldavica Dracocephalum)تحت شرایط سیستم هواکشت در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. اثر تنش شوری به ویژه در بیشترین غلظت (2 دسی زیمنس بر مترمربع) برای کلیه صفات شامل ارتفاع بوته ، تعداد شاخه گلدار ، تعداد برگ در گیاه، قطر ساقه وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک ساقه ، وزن خشک ریشه، طول ریشه، تعداد ریشه های مویین، تعداد ریشه های اصلی، قطر ریشه، محتوای کلروفیل کل، کلروفیل a ،کلروفیل b ،محتوای کاروتنویید، محتوای سدیم ریشه، محتوای سدیم برگ، محتوای پتاسیم برگ، مقدار پروتیین، مقدار پرولین، پراکسیداز و کاتالاز معنیدار بود و صفات اندازهگیری شده را نسبت به شاهد کاهش داد. کلرید سدیم در غلظت 2 دسی زیمنس بر مترمربع باعث کاهش 58/43 درصدی تعداد برگ در بوته نسبت به شاهد شد. بیشترین تعداد ریشه های مویین (78/19)در تیمار شوری با غلظت 25/0 دسی زیمنس بر متر مربع مشاهده شد که با افزایش غلظت کلرید سدیم به 2 دسی زیمنس بر متر مربع با کاهش معنیداری همراه بود. محتوای پروتیین کل برگ، تجمع پرولین و فعالیت آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز در بالاترین غلظت کلرید سدیم (2 دسی زیمنس بر متر مربع) نسبت به شاهد افزایش معنیداری نشان داد. نتایج این آزمایش نشان میدهد که تحمل گیاه دارویی بادرشبو به تنش شوری با افزایش تجمع پرولین، پروتیینهای محلول و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی القا میشود.

  کلیدواژگان: Dracocephalum moldavic، رنگیزه های فتوسنتزی، شوری، هواکشت، صفات فیزیولوژیکی
 • مینا کاظمیان، ولی الله قاسمی عمران*، الهام محجل کاظمی، مریم کلاهی صفحات 39-49

  جهش در لایه های مریستمی سلولهایی با بیش از یک آرایش ژنتیکی (شیمر) در بافت ایجاد میکند. وقوع جهش در لایه L1 مریستم راس ساقه موجب ایجاد شیمر پریکلینال (فنوتیپ pinwheel) میشود. رنگ گل بنفشه آفریقایی از رنگیزه آنتوسیانین منشا میگیرد. آنزیم UDP-گلوکز فلاونویید 3-گلیکوزیل ترانسفراز به عنوان عضو موثر در مسیر بیوسنتز آنتوسیانین و رنگ گل به شمار میرود که موجب تجمع آنتوسیانین در گلبرگها میشود. این تحقیق به مطالعه روش های باززایی مستقیم و غیر مستقیم و ریزنمونه های متفاوت به منظور تکثیر دو فنوتیپ pinwheel) ارقام "تار و ترانه" و "آغاز") گیاه شیمر پریکلینال بنفشه آفریقایی در شرایط vitro in پرداخته است. بیان ژن UF3GT با روش qPCR مقایسه شد. همچنین ارزیابی آنتوسیانین با روش HPLC صورت گرفت. نتایج در هر دو رقم مشخص کرد که ریزنمونه ساقه گلدهنده بیشترین درصد فنوتیپ pinwheel را تولید مینماید، درحالی که ریزنمونه برگ کمترین درصد فنوتیپ pinwheel را نشان میدهد. علاوه بر این، خصوصیت جهش یافته در نتایج حاصل از باززایی برگ ارقام شیمر محو گردید. همچنین مطابق نتایج در روش باززایی مستقیم بیشترین درصد شیمر پریکلینال ایجاد شد. بررسی بیان ژن مشخص کرد که در بخش رنگی گلبرگ pinwheel ،ژن UF3GT بیان بالایی داشته در حالی که بیان ژن UF3GT در بخش سفید به طور معنیداری کاهش یافته است. همچنین آنالیز HPLC مشخص کرد محتوی دلفینیدین و سیانیدین در بخش سفید گلبرگ هر دو رقم حضور نداشته است. به نظر میرسد که مسیر بیوسنتز آنتوسیانین بلوکه شده و تجمع آنتوسیانینها در گلبرگ رخ نداده است. گلآذین احتمالا به دلیل داشتن جوانه جانبی، میتواند الگوی pinwheel را در گیاهان باززایی شده القا کند. به نظر میرسد که لایه های L2+L1 در شکل گیری اپیدرم مشارکت داشته و موجب ایجاد فنوتیب pinwheel شده است.

  کلیدواژگان: ژن UF3GT، سیانیدین، دلفینیدین، کشت بافت، گیاهان زینتی
 • ریحان سیکدر، ابوالکلام آزاد، محمدانور حسین* صفحات 50-62

  بادام زمینی (.L hypogaea Arachis) یکی از دانه های روغنی مهم در جهان است که منبع مهم پروتیین در بسیاری از کشورها محسوب میشود. برای بررسی ماهیت قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس صفات عملکرد و اجزای عملکرد، یک آزمایش دای آلل کامل 4 × 4 در قطعه آزمایشی موسسه کشاورزی هستهای بنگلادش، واقع در میمنسینگ - بنگلادش انجام و صفات مربوطه ثبت شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معنیداری بین والدین و هیبریدها از نظر عملکرد و صفات مربوطه وجود دارد. تجزیه واریانس ترکیبپذیری عمومی (GCA) خصوصی (SCA)و متقابل نیز تغییرات معنیداری را برای تمامی صفات مورد مطالعه نشان داد. نتایج ترکیب پذیری عمومی و خصوصی حاکی از وجود هر دو اثر افزایشی و غیر افزایشی در کنترل صفات مورد مطالعه بود. تاثیرات چشمگیر اثر غیرافزایشی ژنها نشان میدهد که انتخاب در نسلهای پیشرفته بسیار موثر میباشد. معنی داری اثرات متقابل برای همه صفات نشان دهنده نقش اثرات مادری در بروز این صفات است. ژنوتیپهای 1-1-1-24GC و Badam China میتوانند والدین مناسبی در تلاقی برای بهبود صفات تعداد دانه در غلاف، وزن 100 غلاف، وزن 100 دانه، درصد پوست و عملکرد در بوته باشند. نتایج مقایسه میانگینها و ترکیب پذیری خصوصی نشان داد که ژنوتیپها قابلیت لازم در انتقال این صفات کمی مهم را دارند. تجزیه وتحلیل ترکیب پذیری خصوصی و هتروزیس نشان داد که در بین F1های حاصل از تلاقیها ترکیب Badam China × 1-1-1-24 GC برای بسیاری از صفات مناسب بوده و از آن میتوان برای انتخاب ژنوتیپهای با صفات مطلوب در طی نسلهای در حال تفرق جهت به حداکثر رساندن علمکرد استفاده کرد.

  کلیدواژگان: Arachis hypogaea، تلاقی دای آلل، والدین، هیبریدها، اثر ژن و بهبود عملکرد
 • اصغر استاجی*، زهرا جزائی صفحات 63-70

  گونه های Tuber ،شامل قارچهای خوراکی و ارگانیسمهای همزیست گیاهی هستند که دارای ارتباط سودمند با ریشه درختان و گیاهان خاصی (اکتومایکوریزا) میباشند. این قارچها بعد از واکنش با گیاه میزبان، اندامهای زیرزمینی تولید میکنند که دارای ارزش اقتصادی بالا بوده و به عنوان ترافل شناخته میشود. گونه های متفاوتی از ترافلها وجود دارند که براساس گونه و منشای، کیفیت و ارزش تجاری آنها متفاوت است. شناسایی ترافلها براساس آنالیز مورفولوژیکی ممکن است به دلیل تحت تاثیر محیط قرار گرفتن دقیق نباشد. اما استفاده از نشانگرهای مولکولی میتواند دقیقتر، ارزانتر و بررسی آن نیز آسانتر باشد. در این پژوهش، بیست نشانگر ISSR برای بررسی ژنتیکی ترافلهای سیاه و قهوه ای مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه، در مجموع 57 باند چندشکل تکثیر شدند (متوسط 18/5 باند). مقدار PIC و تنوع ژنتیکی (H) بطور متوسط به ترتیب 37/0 و 50/0بود. در طی آنالیز باندها، مشخص شد که نشانگرهایی با توالی GA ،G)AG ،(T)AG (و GAC باندهای بهتری تولید کردند. نتایج آنالیز جمعیت نشان داد سه کلاستر اصلی A ،B و C وجود داشت. چهار سویه اردبیل، خلخال، زنجان و ارومیه در گروه اول و سویه های قهوه ای و سیاه گلستان نیز در گروه های دوم و سوم قرار گرفتند. نتایج آنالیز جمعیت بیانگر آن بود که ترافلهای مورد بررسی دو خزانه ژنتیکی مجزا داشتند. براساس 2 = DK ،نمونه های اردبیل، خلخال، زنجان و اورمیه در گروه یکسان قرار گرفتند و بقیه ترافلها در گروه دیگر بودند.

  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، دنبالان قهوهای، دنبالان سیاه، مارکر، ISSR
|
 • Seyedeh Sepideh Seyed Mousavi, Arman Mahmoudi Otaghvari, Tahereh A. Aghajanzadeh *, Hbib Zare Pages 1-11

  The Hyrcanian forests have a remarkable variety of moss species which research on their taxonomy is of great importance. Since Forsstroemia remotifolia, Homalia besseri and Pseudoleskeella catenulata are exclusive and native mosses species of Hyrcanian forests, so in the current study, fourteen populations from three provinces in the north of Iran including Golestan, Mazandaran and Guilan were collected at the same altitudes in autumn 2017. In order to reveal the relationships among these species and populations, a cluster analysis based on numerical taxonomy and zymogram patterns of peroxidases and superoxide dismutase with Euclidean distances was performed. Numerical taxonomy analysis showed plant length, marginal laminal cell length and middle laminal cell length are appropriate traits to distinguish the species of F. remotifolia, H. besseri and P. catenulata from each other as well as their populations. The zymogram analysis showed genetic variability among species and also within populations of F. remotifolia, H. besseri and P. catenulata. Accordingly, the isozyme banding pattern of peroxidases showed a total of 6, 7 and 5 bands for F. remotifolia, H. besseri and P. catenulata, respectively. However, 4 isozyme bands were detected for superoxide dismutase for all three species. Furthermore, the morphological analyses in some populations was not matched with the isoenzyme banding pattern of enzymes in the current study. In conclusion, the biosystematics studies (morphometry and zymogram patterns of peroxidase and superoxide dismutase) indicate the close relationship between F. remotifolia and P. catenulata.

  Keywords: biosystematics, Hyrcanian forests, Numerical Taxonomy, Zymogram
 • Faramarz Hoshyardel, Reza Darvishzadeh *, Hamid Hatami Maleki, Marjan Jannatdoust Pages 12-18

  Chloride is considered as the most important micronutrient in tobacco production. But excessive amounts of chloride accumulation in leaves of tobacco have many adverse effects on the tobacco quality, such as burning capacity. Identification of quantitative trait loci (QTL) involved in chloride accumulation would be beneficial for the improvement of tobacco quality. The objective of this study was to identify genomic regions associated with chloride accumulation by using a mapping population consists of 225 F2:3 families derived from hybridization between ‘Basma Seres 31’ and ‘SPT 406’ lines. Linkage map was constructed with 23 microsatellite (SSR) and 29 inter simple sequence repeat (ISSR) polymorphic markers which covered 570.8 cM of the tobacco genome. Thirty-four of these polymorphic markers were mapped to 7 linkage groups. Distance between two adjacent markers was 17.3 cM. Composite interval mapping (CIM) was used to identify QTLs controlling chloride accumulation. One QTL for chloride accumulation was identified on linkage group 3. The percentage of phenotypic variance (R2) explained by this QTL was 12.7%. A significant association was not found between ISSR markers and chloride accumulation. The outcome of present effort can be a basis for marker aided selection (MAS) in tobacco breeding programs.

  Keywords: Chloride accumulation, Composite interval mapping, linkage map, Oriental tobacco
 • Khadijeh Esmaeilnezhad, Mohammad Zare Mehrjerdi *, Mahmoud Ghorbanzadeh Naghab Pages 19-30

  Buxus hyrcana is one of the endangered and evergreen species of the Hyrcanian forests in Iran. The genetic diversity assessment is an essential step towards the conservation of this species. High-quality DNA is required for molecular markers analysis; therefore, we compared different DNA extraction methods on leaf samples of B. hyrcana. The quantity and quality of the extracted DNAs were evaluated by spectrophotometry and gel electrophoresis. Also, ISSR (Inter simple sequence repeats) markers were applied on the extracted DNAs to compare their quality for PCR amplification. Results showed that quantity, quality, and PCR efficiency and reproducibility were different for DNA extracted using different methods. The quality of the DNA at the absorbance A260/A280 ratio ranged from 1.02 to 1.97. The highest concentration of DNA measured by spectrophotometry belonged to the Cota-Sanchez extraction protocol (695.3 ng/ml) and the lowest value was obtained with Edward4 method (204.7 ng/ml). The modified Onate method (Onate2) was extracted the highest DNA concentration by comparison of brightness against the DNA ladder. Among the different extraction methods, the good quality and quantity were obtained in extracted DNA for Doyle and Doyle, Cota-Sánchez and modified Onate protocols; the latter method (Onate2) created both good quality and quantity of extracted DNA and operated effectively in terms of cost and time. Onate2 had the best amplification results with ISSR primers.

  Keywords: Box tree, DNA quality, quantity, ISSR, PCR
 • Tayebeh Roshankar, Zahra Movahedi *, Naser Sabaghnia Pages 31-38

  Salinity stress effect especially the highest concentration (2 dS m-2), was significant for all traits including plant height (PH), number of flowering branches (NFB), number of leaves per plant (NLP), stem diameter (SD), fresh shoot weight (FSW), fresh root weight (FRW), dry shoot weight (DSW), dry root weight (DRW), root length (RL), number of hairy roots (NHR), number of main roots (NMR), root diameter (RD),  total chlorophyll content (TCC), chlorophyll a (Cha), chlorophyll b (Chb), carotenoid content (CC), root sodium content (RSC), leaf sodium content (LSC), leaf potassium content (LPC), protein amount (PA), proline magnitude (PM), peroxidase (POD), catalase (CAT)and decreasedthe measured traits compared to the control. NaCl at 2 dS m-2 induced- salinity reduced the number of leaves per plant by 43.58% compared to the control. The highest number of hairy roots (19.78) was observed in salinity treatment with 0.25 dS m-2, which was accompanied by a significant decrease with increasing sodium chloride concentration to 2 dS m-2. The total leaf protein content, proline accumulation and antioxidant activity of catalase and peroxidase at the highest salt concentration (2 dS m-2) showed a significant increase compared to control. The results of this experiment indicate that the tolerance of the herbaceous medicinal plant to salt stress is induced by increasing the accumulation of proline, soluble proteins and antioxidant enzymes activity.

  Keywords: Dracocephalum moldavic, Photosynthetic pigments, Salinity, aeroponics, Morphological Indices, Physiological traits
 • Mina Kazemian, Vali Ollah Ghasemi Omran *, Elham Mohajel Kazemi, Maryam Kolahi Pages 39-49

  The mutation in the meristem layers creates different genetic backgrounds (chimera) in the plant tissue. The mutation in L1 layer of shoot apical meristem generates a periclinal chimera. UF3GT is an effective enzyme in floral coloration, inducing anthocyanin accumulation in petals. This study investigates direct and indirect regeneration systems and different explants to propagate two cultivars of periclinal chimera (Saintpaulia ionantha), namely Taro taraneh and Aghaz, using in vitro culture. The evaluation of UF3GT gene expression pattern by Real-Time PCR revealed the role of anthocyanin accumulation in the petal coloration of chimera plants. Results pertaining to both cultivars showed that inflorescence and leaf explant had the highest and lowest percentage of pinwheel phenotype, respectively. In addition, mutant characteristics were faded in the leaf regeneration of periclinal chimera. Furthermore, the highest percentage of periclinal chimera was generated in direct regeneration. Gene expression analysis revealed that UF3GT was expressed in the colorful part of chimera petal, while UF3GT expression was significantly reduced in the muted part. HPLC chromatogram also detected that cyanidin and delphinidin components were not present in the white part of either cultivar. The anthocyanin biosynthesis pathway appears to be blocked and anthocyanin accumulation does not occur in the petals. Inflorescence is likely to induce a pinwheel pattern in regenerated plants, probably owing to its lateral bud. It seems that different meristem layers are associated with the formation of epidermis and induce pinwheel phenotype.

  Keywords: Cyanidin, Delphinidin, In vitro culture, Ornamental plants, UF3GT gene
 • Md. Rayhan Sikder, Md. Abul Kalam Azad, Mohammad Anwar Hossain * Pages 50-62

  Groundnut (Arachis hypogaea L.) is one of the major oilseed crops of the world and it is an important source of protein in many countries. To study the nature of combining ability and heterosis for yield and related attributes a 4 × 4 full diallel experiment was conducted at the experimental plot of Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture, Mymensingh, Bangladesh. Data on various quantitative traits including yield were recorded. Significant differences among the parents and their hybrids were observed for yield and related traits. The analysis of variance for general combining ability (GCA), specific combining ability (SCA) and reciprocal combining ability also showed significant variations for all the studied traits. The GCA and SCA reflected that these traits were controlled by both additive and non-additive genes. Predominant regulation by non-additive gene action suggesting selection at a later generation would be much effective. Significant reciprocal effect for all the traits indicates role of maternal effect in the expression for these traits. Genotypes GC (24)-1-1-1 and China Badam were found suitable combiners for number of seeds per pod, 100-pod weight, 100-seed weight, shelling percentage, and yield per plant. Result of mean and GCA suggested that the genotypes have good ability to transfer these important quantitative traits. The SCA and heterosis revealed that the F1 obtained from the cross GC (24)-1-1-1 × China Badam was suitable specific combiner among the F1’s for most of the traits. The F1 may further be exploited for isolating the desirable segregates of these traits for maximizing yield.

  Keywords: Arachis hypogaea, diallel cross, Parents, hybrids, Gene action, yield improvement
 • Asghar Estaji *, Zahra Khazaei Pages 63-70

  Tuber species are edible fungi and plant-symbiotic microorganisms that form a beneficial relationship with the roots of certain trees and plants (ectomycorrhizae). After interaction with a plant host, tuber species produced hypogeous fruit bodies of great economic value known as forest truffles. There are different species of truffles, but based on species and place of origin varied their quality and market price. Truffle identification is based on morphological analysis maybe fail to distinguish them due to highly susceptible to environmental conditions. But using molecular markers to identify truffles can be more accurate, less expensive and reliable monitoring. In this context, twelve inter-simple sequence repeats (ISSR) primers were chosen for amplifying the genetic materials of black and brown truffles. In this study, a total of 57 polymorphic bands were amplified (an average of 5.18 bands). The Polymorphism Information Content (PIC) value and gene diversity (H) was with an average 0.37 and 0.50, respectively. During the ISSR screening good amplification products were obtained from primers based on GA, (AG) G, (AG)T, and GAC repeats. The population analysis result revealed that there are three main clusters A, B and C. Four strains Ardabil, Khalkhal, Zanjan and Urmia were identified to be in the group A cluster.  The strains of at second and third groups were black and brown truffles respectively. The results indicated that truffles had two separate speciation events (DK = 2). According to DK = 2, the samples of Ardabil, Khalkhal, Zanjan and Urmia grouped in the same group and rest of truffles in other groups.

  Keywords: Iranian truffles, Genetic variations, cluster analysis, Tuberaceae