فهرست مطالب

 • پیاپی 65 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • گوسان پارسی - کریشنا هندی
  دومان ریاضی* صفحه 1

  در تاریخ جهان دیده شده است که مردم کشوری برای زمانی طولانی به عنواین مختلف از قبیل جنگ, مهاجرت, دین و.. به یک زبان دیگر هم سخن گفته اند. این آمیختگی زبان و فرهنگ باعث به وجود آمدن سبکها و فرمهای هنری بسیاری شده و همینطور تاثیرات متقابلی بر روی فرهنگ و هنر هر دو کشور, از آنزمان به بعد گذارده است. در پژوهش های باستانشناسانه ای که پیش از انقلاب توسط پروفسور اد کیل و هییت باستان شناختی کانادایی در قلعه یزد گرد صورت گرفت یک ستون نقشدار نیز یافت شد که حاوی نقوش مختلفی بود. بعد از مدتی این ستون (شاید ستونها) به موزه رام واقع در شهر تورنتو انتقال یافت.با توجه به پژوهشهایی که در این زمینه انجام دادم متوجه شدم که یکی از این نقوش, میتواند مربوط به یک رقصنده یا خنیاگر باشد و جالب تر اینکه فرم و پوشش این رقصنده شباهت زیادی به گوسان پارتی و شاید کریشنا ایزد هندی دارد. با توجه به اسناد و مدارک موجود در باره گوسانها که جزو یکی از اولین و مهمترین گونه بازیگران خنیاگر بودند, این فرضیه مطرح میشود که آیا این دیوار نگاره میتواند نقشی از یک گوسان باشد؟ و اینکه نقش برجسته یک گوسان چطور میتواند زینت بخش قصر یک شاه شود؟ بر آن شدم تا پژوهشی را در این عنوان انجام دهم.

  کلیدواژگان: گوسان، کریشنا، ساسانیان
 • واکاوی تاریخی تحلیلی تاثیر مولفه های کالبدی، بر حس تعلق خاطر در مساجد دوره صفوی از دید نمازگزاران (مطالعه موردی مساجد امام خمینی(ره)، شیخ لطف الله، حکیم و آقانور شهر اصفهان)
  مهدیه احمدی، هیرو فرکیش*، وحید احمدی، احمد میرزا کوچک خوشنویس صفحه 2

  یکی از درخشان ترین دوره های معماری ایران پس از ورود اسلام، دوره صفوی است. اما شاید تاریخ معماری آن نسبت به دوره های سلجوقی، ایلخانی و تیموری ناشناخته مانده است. شاید با معناترین بنا در شهراسلامی، «مسجد» باشد. معماری مسجد، علاوه بر رعایت اصول کاربردی وتزیینی، بر مفاهیمی دینی واعتقادی اشاره دارد. پژوهش حاضر دنبال پاسخگویی به سوال، «چه ارتباطی از طریق واکاوی تاریخی تحلیلی مابین حس تعلق خاطر و مولفه های کالبدی مساجد دوره صفوی وجود دارد؟»می باشد. هدف این تحقیق شناسایی وتبیین مولفه های کالبدی در معماری مساجد صفوی، با انجام مطالعات کتابخانه ای ومیدانی، و استفاده از روش آمیخته اکتشافی،وسنجش میزان تاثیر مولفه های کالبدی بر میزان تعلق خاطر افراد، است. پس از واکاوی تاریخی تحلیلی، شناسایی مولفه های شکل دهنده نظام کالبدی مساجد صفوی وتایید آنها توسط 73 استادتمام یا دانشیار دانشگاه های کشور در حوزه معماری اسلامی، دسته بندی نظام کالبدی در 5 دسته مولفه«کالبدی- سازمان فضایی-نور-کالبد و هندسه-سلسله مراتب» صورت گرفت و معیارهای موثر بر افزایش حس تعلق خاطر، استخراج شد. دو مدل پرسشنامه طبق طیف لیکرت تنظیم و با روش مدل یابی معادلات ساختاری، روابط بین متغیرها و میزان تاثیر آنها در مساجدامام خمینی، شیخ لطف الله، حکیم وآقانور بدلیل مشابهت چهار مسجد با یکدیگر از جهات مختلف، صورت گرفت. یافته های تحقیق وجود رابطه معنادار بین مولفه های نظام کالبدی با میزان حس تعلق خاطر نمازگزاران را نشان می دهد، که درآن میزان تاثیرگذاری مولفه کالبدی از 5 دسته مولفه ذکرشده، بیشتر بود. همچنین وجود مولفه های نظام کالبدی درکنار هم، سبب ایجاد حس تعلق خاطر به آن مسجد شده؛ودر نهایت اگر در مساجد جدید، مولفه های نظام کالبدی به صورت مناسب و هماهنگ با هم تعریف شوند، حس تعلق خاطر در نمازگزاران افزوده می گردد.

  کلیدواژگان: معماری، نظام کالبدی، حس تعلق خاطر، معماری دوره صفوی، شهر اصفهان
 • بررسی علل استقرار نیروی متفقین در اصفهان و برخورد آنها با مردم در جنگ جهانی دوم
  ابوالقاسم باقری، علیرضا ابطحی* صفحه 4

  نیروهای متفقین، شامل نیروهای شوروی و انگلیس در شهریور 1320 ش/ سپتامبر 1941م ایران را اشغال کردند. بعد از مدتی نیروهای آمریکایی هم به آنان اضافه شدند. این نیروها پس از ورود به ایران و برای رسیدن به اهداف خود، در مناطق مختلف به خصوص بعضی از شهرها، از جمله اصفهان مستقر شدند و شروع به گشت زنی کردند. استقرار و گشت زنی نیروهای متفقین در اصفهان، خواه و ناخواه برخورد این نیروها با مردم اصفهان را در پی داشت. هدف پژوهش حاضر، بررسی علل استقرار و گشت زنی نیروهای متفقین در اصفهان و برخوردهای آنان با مردم اصفهان است. برای بررسی این موضوع، از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با کمک اسناد منتشر نشده و جراید مربوط به موارد استقرار نیروهای متفقین در اصفهان در جنگ جهانی دوم و همچنین دادخواست های مردم اصفهان به مقامات شهر در اعتراض به رفتار این نیروها استفاده شده است. یافته پژوهش حاضر نشان داد اهمیت جغرافیایی و ارتباطی اصفهان، وجود عوامل و طرفداران آلمان در آن و همسایگی با محل زندگی ایلات بختیاری و قشقایی، متفقین را به استقرار و گشت زنی نیروهای خود در این شهر و مناطق اطراف ملزم کرد. همچنین حضور نیروهای متفقین در شهر اصفهان، علاوه بر آنکه به شکستن شخصیت حقوقی و حقیقی مقامات و مردم اصفهان و برخوردهای برتری جویانه آنان با مردم در این شهر انجامید، در رواج پدیده هایی چون ناامنی و اشاعه فساد در شهر نیز اثر گذاشت.

  کلیدواژگان: علل استقرار نیروهای متفقین، اصفهان، مردم، جنگ جهانی دوم
 • تاثیر سیاست مذهبی گورکانیان هند بر مهاجرت پزشکان ایرانی
  محمد مهرآئین، امیر تیمور رفیعی*، محمد نبی سلیم صفحه 5

  پزشکی در هند دارای پیشنه دیرنه می باشد ،چناچه در عصر ساسانی و اسلامی کتب پزشکی هند یکی از منابع علمی آن دوران را شامل می گشت .پزشکی هند در عصر کورکانی وارد مرحله جدید از رشد و بازآفرینی قرار گرفت که عامل آن مهاجرت پزشکان ایرانی به هند و اشتغال آنها در دربار گورکانیان هند بود.علت این مهاجرت ها ،سیاست های سخت گیرانه مذهبی پادشاهان صفوی و اوضاع مساعد هند بواسطه سیاست تساهل مذهبی مغولان هند بود.مغولان بعد از استیلا ء کامل بر هند در عصر اکبر شاه در یافتند ادامه حکومت بر هند که از لحاظ جغرافیای تاریخی و مذهبی تعدد اقوام و مذاهب گوناگون را شامل می شود به سادگی میسر نخواهد بود و تنها به کمک سیاست مذهبی تسامح و مدارا می توان بر جامعه کثرت گرایی هند حاکم بود.حمایت های دربار مغولان و پاداش های سخاتمندانه شان عاملی مهیج برای جذب نجکان ایرانی بود.این نوشتار به تاثیر سیاست مذهبی گورکانیان در جذب جامعه پزشکی ایران در عصر صفوی می پردازد که فرظیه اصلی آن تاثیر سیاست های مذهبی گورکانیان برای مهاجرت پزشکان ایرانی چه بوده است ؟در پاسخ می توان گورکانیان در هنگامه ای منادی آزادی مذهب بودند که جامعه نخبکان ایرانی در برابر سیاست های متعصب دولت صفوی در رنج فشار بود و بدین دلیل هندوستان پنگاهی برای جذب این گروه نخبه از جامعه ایرانی شد .

  کلیدواژگان: پزشکان ایرانی، مهاجرت، عصر صفوی، سیاست مذهبی، گورکانیان هند
 • پیامدهای اقتصاد نفتی در عصر پهلوی دوم بر ساختار سیاست در جامعه ایران
  حسین حسین زاده، فریدون اکبرزاده*، لنا عبدالخانی، حامد محقق نیا صفحه 6

  اقتصاد ایران ایران در دهه دوم حکومت محمدرضا شاه، بیش از پیش به سوی رانتیر شدن و نفتی شدن پیش رفت. با ملی شدن صنعت نفت درآمدهای نفتی به ایران تعلق قرار گیرفت و اگر چه پس از آن کنسرسیوم نفتی برای استخراج و فروش نفت ایران به وجود آمد، اما رفته رفته جایگاه نفت در اقتصاد و به تبع آن سیاست ایران ویژه و بسیار تاثیرگذار شد، به حدی که رانت نفت موجب شکل گیری بیش از پیش دولت رانتیر نفتی ای شد شد که پیامدهای داخلی و خارجی زیادی برای ایران در بر داشت. در این مقاله، با روش تحلیلی-توصیفی، به این پرسش پرداخته می شود که مهم ترین پیامدهای «نفتی شدن» اقتصاد برای سیاست و دولت در ایران، در ابعاد داخلی چه بود؟ از مهم ترین دستاورد داخلی این وابستگی ایجاد نهادهای اداری، سیاسی و امنیتی، در پرتو درآمدهای نفتی و اصلاحات از بالا از سوی شاه بیش از هر چیز متکی بر درآمدهایی بود که از قبل نفت به دست آورده بود.

  کلیدواژگان: اقتصاد نفتی، حزب رستاخیز، ساواک، سازمان برنامه و بودجه، ارتش
 • جایگاه فیل هندی در سپاهیگری عصر غزنوی
  محسن شاه بختی، مصطفی ناصری راد*، بشری دلریش، جواد سخا صفحه 8

  استفاده از فیل در سپاهیگری قدمتی باستانی دارد . از سلسله های سلاطین دوره اسلامی، غزنویان، به دلیل لشکر کشی های متعدد به سرزمین هند، توانستند از این حیوان به عنوان یکی از ارکان نظامیگری در نبردهای برون مرزی و درون مرزی خود سود ببرند. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی تحلیلی ویژگی های نظامی فیل جنگی را در سپاه غزنویان بررسی نماید. تبیین و تشریح جایگاه و کارکرد فیل در سپاهیگری غزنوی مهم ترین مساله این مقاله است. پرسش این است که سپاه غزنویان از کدام ویژگی های نظامیگری این حیوان بهره برده اند و نقاط قوت و ضعف استفاده از آن در این کارزار ها چه بوده است؟یافته های این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین ویژگی این حیوان در پیکارها، ایجاد رعب و وحشت با گسستن صفوف سپاه دشمن، پایمال کردن آن ها، پشتیبانی سپاه خودی، حمل سلاح و نفرات و ویران کردن استحکامات سپاه دشمن بود. آسیب رساندن به خرطوم و رم کردن از بارزترین نقاط ضعف این حیوان در پیکارها بود. اما تامین خوراک و آب، تیمار و حتی محل نگهداری فیل ها از عمده ترین مشکلات بود.

  کلیدواژگان: غزنویان، هندیان، سپاهیان، فیل
 • حمیده تقی زاده سیس*، محمدتقی امامی خویی، محمد کلهر صفحات 27-51

  با به قدرت رسیدن دولت شیعی صفوی در همسایگی خلافت عثمانی، برای توجیه جنگ میان دو مذهب اسلامی، تمسک به تبرا از سوی آنها می توانست برای ترغیب سربازان جهت تن دادن به جنگ با دیگری، راهگشا باشد؛ لذا شاهد کاربرد سیاسی گسترده این حکم فقهی، از سوی صفویان هستیم. مقاله حاضر، به بررسی ده قرارداد از دوران صفوی تا قاجار، با هدف پاسخ به چند پرسش تالیف شده است: تبرا به عنوان یک حکم فقهی چه تاثیری در عرصه سیاسی روابط ایران و عثمانی داشته است؟ صفویان در کدام یک از این معاهدات از تبرا منع شده اند؟ و این که در برابر این الزام، عثمانی ها چه تعهدی را پذیرفته اند؟ تحقیق حاضر که با روش پژوهش تاریخی مبتنی بر تحلیل انجام پذیرفته، نمایان گر این واقعیت است که فرمانروایان دو کشور هر گاه منافع شان ایجاب می کرد، از تبرا به عنوان حربه ای سیاسی برای مقابله با دیگری بهره برده اند. دیگر این که در سرتاسر دوران صفوی منع از تبرا جزء بندهای ثابت همه قراردادهای ایران با عثمانی است.

  کلیدواژگان: صفوی، عثمانی، سنی، تبری، شیعه
 • حسن آتش آب پرور، محمدکریم یوسف جمالی*، اسماعیل سنگاری، شکوه سادات اعرابی هاشمی صفحات 151-172

  اعداد در فرهنگ و باورهای مردم ایران و جهان از جنبه رمزی یا مقدس و شوم بودن دارای جایگاه خاصی هستند به گونه ای که بعضی از آن ها را خوب و مقدس و برخی را بد و شوم می پندارند. در ایران نیز، بخصوص بعد از دین زرتشت اعداد نقش بسزایی را در اساطیر و سنت ها جامعه ایفا می کنند. تدوام مقدس بودن اعداد در ادوار تاریخی و انتقال به فرهنگها و تمدن های پسین خود باعث شده تا نقش بسیاری از این اعداد در زندگی امروز نیز قابل مشاهده باشد. برخی از این اعداد پیوندی دیرینه با باورهای آنها دارند و ریشه شناسی اش آنان را با دلایل مقبولیت و رواج آنها آشنا می سازد این دلایل گاه دینی و گاه اسطوره ای می باشند. بنظر می رسد شناخت محیط پیرامون، قدرت های جادویی، مذاهب و ادیان در مقدس شدن اعداد نقش داشته اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آن است که مقدس شدن اعداد تا حدود زیادی متاثر از مذاهب، ادیان، باورها و تغییرات فصلی بوده است.

  کلیدواژگان: اعداد مقدس، فرهنگ، هخامنشیان، ساسانیان
|
 • Persian Gusan - Indian Krishna
  Duman Riyazi * Page 1

  Throughout history, there were several nations forced to speak other languages and to learn about other cultures as a result of war, migration, religious beliefs, and so on. This fusion of language and culture has led to the emergence of many artistic styles and forms. This was a reciprocal influence on the culture and art of both countries or all the countries involved in the specific historic event such as war, migration, etc. Archaeological excavations carried out by Professor Ed Keele and a Canadian archeological team at Yazdgerd castle before the revolution of Iran revealed a critical column that contained a number of motifs. After a while, the column was moved to the ROM Museum in Toronto.In this article I provide reference to evidence and documents form pasts centuryes to present, and I would make this argument that one of these motifs can be an obvious representative of a dancer or a singer. This paper includes a piece from my lifelong research in the field of theatre and show form.The article explains how the carved details in the form and cover of this excavated motif are very similar to Gusan and maybe Krishna, the Indian god. There are several historical Books that talk about Gusans as pioneers of acting in the world. The hypothesis explains how this mural can be perceived as a typical role of a Gusan. A proposed explanation is provided as to how the prominence of a Gusan can adorn the palace of a king.

  Keywords: Gusan, Krishna, Sasanian
 • Analytical historical analysis of the effect of physical components, on the Sense of belonging to Safavid mosques from the view of the worshipers (Case study of the mosques of Imam Khomeini, Sheikh Lotfollah, Hakim and Agha Noor in Isfahan )
  Mahdieh Ahmadi, Hero Farkisch *, Vahid Ahmadi, Ahmad Mirza Kouchak Khoshnevis Page 2

  One of the most brilliant periods of Iranian architecture after Islam is the Safavid period.But perhaps its architectural history is less known compared to Seljuk, Ilkhanid, Timurid periods.As we know,the most meaningful building in an Islamic city is the "mosque."The present study seeks to answer the question,"What is the connection between our sense of belonging&physical components of Safavid mosques through our historical-analytical analysis?"The purpose of this study is to identify&explain physical components in architectural design of Safavid mosques by conducting library&field studies&by using heuristic mixed method,and to measure effect of physical components on level of belongingness of individuals to mosques. After a deep historical-analytical analysis, resulting to identification of components of physical system of Safavid mosques&their approval by73full professors or associate professors of universities in field of Islamic architecture, these physical components are classified into5categories of"physical,spatial organization,light direction,geometrical hierarchy or order. Afterwards,the most effective criteria for increasing sense of belonging were extracted.Two models of the questionnaire were created&answers were analyzed according to Likert scale&by using structural equation modeling.The relationships between variables&their impact on mosques of Imam Khomeini,Sheikh Lotfollah,Hakim&AghaNoor were studied considering their similarities at different levels.Findings show a significant relationship between components of physical system with degree of belongingness of the worshipers where role of physical component is more important than other components.The existence of these components altogether creates a sense of belongingness to that mosque;and finally,if in the newly built mosques, components of physical system are defined properly&in harmony with each other,the sense of belongingness will increase within worshipers.

  Keywords: architecture, Physical system, sense of belonging, Architecture in the Safavid period, Isfahan
 • Investigating the reasons for the deployment of the Allied forces in Isfahan and their treatment of the people in World War II
  Abolghasem Bagheri, Ali Reza Abtahi * Page 4

  Allied forces, including Soviet and British forces, occupied Iran in September 1941. After a while, American forces were added to them. After entering Iran and achieving their goals, these forces were stationed in various areas, especially in some cities, including Isfahan, and began patrolling. The deployment and patrolling of the Allied forces in Isfahan has inevitably led to clashes between them and the people of Isfahan. The purpose of this study is to investigate the reasons for the Allied presence and patrol in Isfahan and their dealings with the people of Isfahan. To investigate this issue, a descriptive-analytical approach has been used with the help of unpublished documents and newspapers related to the deployment of the Allied forces in Isfahan in World War II and also the petitions of the people of Isfahan to city officials to protest the behavior of these forces. The findings of the present study showed that the geographical and communication importance of Isfahan, the presence of German agents and supporters in it and its proximity to the Bakhtiari and Qashqai tribes, forced the Allies to deploy and patrol their forces in this city and surrounding areas. Also, the presence of Allied forces in the city of Isfahan, in addition to breaking the legal and real personality of the officials and people of Isfahan and their superior treatment of the people in this city, also contributed to the spread of phenomena such as insecurity and corruption in the city.

  Keywords: Reasons for Deployment of Allied Forces, Isfahan, people, World War II
 • The Impact of Indian Gurkhani Religious Policy on the Migration of Iranian Physicians
  Mohammad Mehraein, Amir Rafiei *, Mohamad Salim Page 5

  Medicine in India has a long history, as in the Sassanid and Islamic eras, Indian medical books were one of the scientific sources of that time. India and their occupation was in the court of the Gurkhanids of India. The reason for these migrations was the strict religious policies of the Safavid kings and the favorable situation in India due to the policy of religious tolerance of the Mongols of India. After the complete conquest of India during the reign of Akbar Shah, the Mongols continued to rule. India, which in terms of historical and religious geography includes a plurality of different ethnicities and religions, will not be easily accessible, and only with the help of religious policy can tolerance prevail in India's pluralistic society. Mongol court support and generous rewards Sean was an exciting factor in attracting Iranian Najkan. This article deals with the impact of Gurkhanian religious policy in attracting the Iranian medical community in the Safavid era. O preachers of religious freedom were the elite society Iranians were under pressure from the fanatical policies of the Safavid government, and for this reason India became a bulwark to attract this elite group from Iranian society.

  Keywords: Iranian Physicians, Immigration, Safavid Age, Religious Politics, Gurkhanids of India
 • The consequences of oil economy in the second Pahlavi era on the structure of politics in Iranian society
  Hossein Hossenzadeh, Fereydoun Akbarzadeh *, Lena Abdolkhani, Hamed Mohaghegh Nia Page 6

  Iran's economy in the second decade of Mohammad Reza Shah's rule, Iran became more and more rent-seeking and oil-rich. With the nationalization of the oil industry, oil revenues belonged to Iran, and although after that an oil consortium was formed to extract and sell Iranian oil, but gradually the position of oil in the economy and consequently Iran's policy became special and very influential. To the extent that oil rents led to the formation of an oil rentier government, which had many internal and external consequences for Iran. In this article, using analytical-descriptive method, the question is what were the most important consequences of "oiling" the economy for politics and government in Iran, in internal dimensions? One of the most important internal achievements of this dependence was the establishment of administrative, political and security institutions, in the light of oil revenues and reforms from above, by the Shah relying more than anything on the revenues he had earned from oil.

  Keywords: Oil Economy, Rastakhiz Party, SAVAK, Program, Budget Organization, army
 • The Position of Indian Elephant in Ghaznavids’ Army Deployment
  Mohsen Shahbakhti, Mostafa Naserirad *, Boshra Delrish, Javad Sakha Page 8

  Elephants’ use dates back to ancient times. As one the after-Islamic dynasties Ghaznavid could take advantage of this animal as one of the pillars of their militarism in the extraterritorial and intra-territorial battles due to their numerous army deployments along the Indian borders. The present study aimed to investigate the militaristic properties of the war elephant in Ghaznavids’ army through a descriptive-analytical method. The elaboration and explication of the position and function of elephant in Ghaznavids’ army deployment is the most important issue of this article. The question is “which of this animal’s militaristic properties were employed by Ghaznavid army and what have been the strengths and weaknesses of using them in the army deployments?”The present study’s findings indicated that the creation of terror and dread, disintegration of the enemy’s army lines, treading of the soldiers, supporting friendlies, carriage of weapons and troopers and destruction of the enemy army’s fortifications have been the most important strengths of this animal. Being hit by an arrow, damage to the trunk and stampeding have been amongst the most distinct weaknesses of this animal in the course of the combats. It has been so that the supply of food and water, taking care and even providing a shelter for them have been amongst the most substantial problems for elephant-keeping.

  Keywords: Ghaznavids, Indians, army, Elephant
 • Hamideh Taghizadehsis *, Mohammad Taghi Emami Khoi, Mohamad Kalhor Pages 27-51

  With the rise of the Safavid Shiite government in the neighborhood of the Ottoman Caliphate, their reliance on Tabra to justify war between the two religions could pave the way for persuading soldiers to go to war with each other; Therefore, we are witnessing the widespread political application of this jurisprudential ruling by the Safavids. This article examines ten contracts from the Safavid period to the Qajar period, with the aim of answering a few questions: As an jurisprudential ruling, what effect has Tabra had on the political arena of Iran-Ottoman relations? In which of these treaties are the Safavids forbidden from Tabra? And what obligation did the Ottomans accept in the face of this obligation? The present study, conducted through the method of historical research based on analysis, reflects the fact that the rulers of the two countries, whenever their interests demanded, used Tebra as a political weapon to oppose each other. Another is that throughout the Safavid period, the prohibition of Tabra was a fixed clause in all Iranian contracts with the Ottomans.

  Keywords: Safavid, Ottoman, Sunni, Tabari, Shia
 • Hasan Atash Ab Parvar, Karim Yousefjamali *, Esmaeil Sangari, Shokouhossadat Arabihashemi Pages 151-172

  (Case Study the numbers: three, seven, twelve, forty and seventy-two)AbstractNumbers have a special place in the culture and beliefs of the people of Iran and the world in terms of symbolism or sanctity and sinister, so that some of them are considered good and holy and some are considered bad and sinister. In Iran, especially after the religion of Zoroaster, numbers play an important role in the myths and traditions of society. The continuity of sacred numbers in historical periods and the transfer to their later cultures and civilizations has made the role of many of these numbers visible in life today.Some of these numbers have a long connection with their beliefs and their etymology introduces them to the reasons for their acceptance and prevalence. These reasons are sometimes religious and sometimes mythological. Knowledge of the environment, magical powers, religions and religions seem to have played a role in the sanctification of numbers. This research has been done with a descriptive and analytical approach and the results of this study indicate that the sanctification of numbers has been largely influenced by religions, faiths, beliefs and seasonal changes.

  Keywords: sacred numbers, culture, ancient iran, Achaemenid, sassanids