فهرست مطالب

پژوهشنامه تاریخ تشیع - سال سوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1398)

پژوهشنامه تاریخ تشیع
سال سوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا ابوئی مهریزی* صفحات 1-23

  همگرایی میان مذهب تشیع و نشانه ها و الگوهای آن در سیاست و فرهنگ ایرانی در آثار نخبگان دوره صفوی فراوان انعکاس یافته است. در این میان، محمدامین وقاری یزدی، ادیب و شاعر سده یازدهم هجری در دیوان و منشآت خویش به روشنی تعلقات شیعی و ایرانی این عهد را نمایانده است. اینکه وقاری چگونه همزمان به بازتاب گرایش های شیعی و سنت های سیاسی سلطنت و وزارت در ایران عصر صفوی پرداخته است، پرسش اصلی این تحقیق است. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی و به روش توصیفی و تحلیلی و شیوه کتابخانه ای، خاصه با تکیه بر دیوان وقاری به بررسی آرا و گرایش های فکری وی پرداخته است. در این تحقیق به دست آمده است که علی رغم آنکه وقاری از ادیبان کمتر شناخته شده دوره صفوی است، ولی وی در خلال دیوان خود همنوایی میان تشیع و ایران مآبی را در قالب اظهار محبت و ارادت به اهل بیت، دوستداری ایران زمین و خاندان صفوی و مظاهر فرهنگ و ادب فارسی نشان  داده است.

  کلیدواژگان: وقاری، دیوان وقاری، تشیع، ایران، اندیشه ایران شهری، صفویه
 • مرضیه تراجی*، عفت سادات افضل طوسی صفحات 25-43

  فالنامه طهماسبی، یکی از نسخه های مصور دوران صفویه است که حاوی مضامینی چون تفال به شیعه و تاویل به نیکی و بدی امر به استعانت به الطاف اهل بیت است. این نسخه در زمان حکومت شاه طهماسب صفوی مصور شد. شاه طهماسب با یاری علمای شیعه و رهنمایی بزرگانی چون محقق کرکی و علامه مجلسی، یکی از بهترین راه ها را برای انتقال مفاهیم مذهبی، آراستن متون به تصاویر اهل بیت، می دانست. از این رو وی با حمایت از هنرمندان، فضا را برای توسعه تشیع فراهم ساخت. شاه طهماسب بر آن بود که با مضامین شیعی و تجسم بصری امامان به خصوص امام علی(ع) تفکر و بینش شیعه را در سراسر ایران تحکیم بخشد. در این مقاله به این پرسشها پاسخ داده شده است: مضامین شیعی در نگاره های فالنامه طهماسبی کدام است؟ نشانه ها و نمادهای ولایت امام علی(ع) در نسخه چگونه است؟ در پاسخ به پرسش های مقاله، هدف زیر موردنظر بوده است: شناسایی و تحلیل نگاره های فالنامه براساس مضامین شیعی و نشانه های ولایت امام علی(ع). روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ای و جمع آوری مطالب و تحلیل نگاره ها و نمادهای شیعی به روش توصیفی است.

  کلیدواژگان: فالنامه طهماسبی، شیعه، امام علی(ع)، نگارگری، قرآن کریم، شاه طهماسب صفوی
 • علی حسن بگی* صفحات 45-59

  تشابه اسمی از آسیب هایی است که دانش رجال و تراجم نویسی، همیشه با آن روبرو بوده است. سید حسن فرید هزاوه ای در سال1349ش، پیش گویی آخوند ملافتحعلی سلطان آبادی را درباره شیخ فضل الله نوری و آیت الله شیخ عبد الکریم حایری نقل کرد. در تاریخ اراک، حسن فرید نام و لقب دو نفر از شخصیت های علمی این شهر است. برخی از نویسندگان و عالمان رجال و تراجم این دو را خلط کرده و پیش گویی مذکور را به غیر ناقل اصلی نسبت داده اند. این نوشتار در صدد رفع اشتباه و انتساب گزارش به ناقل اصلی است. تا کنون نوشته ای در جداسازی این هم نامی یافته نشده است. بررسی ها نشان می دهد که حسن فرید، نام و لقب یکی از مجتهدان و نام و لقب یکی از دبیران ریاضی است. همچنین ناقل پیش گویی، سید حسن فرید هزاوه ای، دبیر و معلم ریاضی است. در نتیجه انتساب این گزارش به آیت الله سیدحسن فرید محسنی اراکی صحیح نیست. مراجعه به منابع اصلی گزارش پیش گویی مذکور، امکان جداسازی و تمییز میان این دو شخصیت را فراهم کرده است.

  کلیدواژگان: تشابه اسمی، حسن فرید، شیخ عبدالکریم حائری، شیخ فضل الله نوری، ملافتحعلی سلطان آبادی
 • محمدکاظم علیجانی*، مائده علیپور صفحات 61-79

  ابن شهرآشوب مازندارنی دانشمند ذو فنون شیعی در سده ششم هجری و نویسنده سه کتاب معالم العلما، مناقب آل ابی طالب و مثالب النواصب با بن مایه های تاریخی است. کتاب مثالب النواصب وی کوششی است در ادامه سنت ردیه نویسی که بر کاستی ها و ضعف ها و مطاعن تاکید دارد. وی در این اثر کوشیده است با توجه به اوضاع سیاسی نامناسب شیعیان و با بهره گیری از ابزار تاریخ نویسی، جایگاه شیعیان را تقویت کند در این مقاله ویژگی های تاریخی ردیه نویسی ابن شهرآشوب با تاکید بر کتاب مثالب النواصب و با استفاده از دو نسخه موجود از این کتاب بررسی شده است. ابن شهرآشوب با رویکرد تاریخی- کلامی و نگاه انتقادی به اخبار و تکیه بر سند و بهره گیری گسترده از منابع فریقین، شیوه ای را در تاریخ نویسی پیش گرفته که به زعم وی از سوی همگان مورد پذیرش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ابن شهرآشوب، تاریخ نویسی، ردیه نویسی، مثالب النواصب
 • سیده فاطمه میراقاسی رودکی*، عباس احمدوند، محمدرضا بارانی صفحات 81-101

  مجلسی از بزرگتر ین نویسندگان حدیث شیعه در دوره صفویه، به دلیل رواج اخباری گری و تشیع در ایران و نیاز مردم به آشنایی با معصومان% به نشر آثار شیعه پرداخت. از میان آثار پرشمار مجلسی، جلاءالعیون به جهت گردآوری روایات سیره پیامبر$ به زبان ساده بر مبنای روایات شیعی و با استناد به منابع اهل سنت، ارزش فراوانی دارد که بررسی روش شناسی مجلسی در این کتاب بسیار ارزشمند است.در این مقاله روش سیره نگاری علامه مجلسی در جلاء العیون بررسی شده است تا روشن گردد مجلسی با چه رویکردی به بهره گیری از گزاره های تاریخی و روایی شیعه و اهل سنت پرداخته، و هم چنین در تدوین سیره نبوی دنبال چه هدفی بوده است؟ دست آورد پژوهش اینکه مجلسی سیره نبوی را در جلاء العیون مستند به گزارش های تاریخی منابع شیعی کرده و بر پایه ترکیب گزارش های تاریخی با استدلال های کلامی شیعی به دنبال تبیین باورهای کلامی شیعه بوده و در این زمینه استناد به منابع اهل سنت را نیز مورد توجه قرار داده تا بتواند برای اهل سنت آن روزگار یا مستبصران آن دوره شواهدی برای باورهای شیعه بیاورد و به استوارسازی باورهای شیعه بپردازد.

  کلیدواژگان: سیره نگاری، علامه مجلسی، جلاءالعیون، روش شناسی مجلسی
 • سید علیرضا واسعی* صفحات 103-119

  ابوطالب، برپایه داده های تاریخی، یکی از شخصیت های بزرگ دوره پایانی تاریخ جاهلیت عرب و عهد آغازین اسلامی و دارای  نقشی موثر و مثبت در حیات نبوی بود. وی با اینکه به حکم جایگاه سنتی خود، سه ماموریت دفاع از خانواده و انسجام آن، محافظت از نظام قبیله، شهر و ساختار آن، و ایفای نقش مراقبت از آیین ها و باورهای پذیرفته شده را بر عهده داشت، اما به رغم همه اینها، در معرض انتخاب دیگری بود که در نهایت دگردیسی ملایم جامعه را به سوی حقیقت میسر می ساخت، هر چند کنشگری های او درنگاه همترازان و بزرگان مکه از وجاهت قابل دفاعی برخوردار نبود. مقاله پیش رو، با عنایت به این پرسش کانونی که ابوطالب در چالش سنت و حقیقت چگونه عمل کرد و آیا در حمایت از پیامبر$ دغدغه حقیقت داشت یا به حکم موقعیت اجتماعی و فرهنگی، حمایت از عصبه عشیره/ قبیله، می کوشد بر مبنای تیوری انتخاب گلسر که تلاشی برای تبیین اقدام آدمیان در برگزیدن مسیر زندگی براساس نیازهای پایه ای است، با روش تاریخی و تحلیل مضمون، پاسخ قابل دفاعی برای آن عرضه کند، بی آنکه بر کشمکش های عقیدتی اصراری ورزد. فرضیه مقاله آن است که کنشگری های او در مواجهه با پیش آمدها، تابع حقیقت خواهی شکل می گرفت نه دفاع از سنت. البته نویسنده اذعان دارد که درباره ابوطالب، کنش ها و گرایش های عقیدتی او آثار فراوانی پدید آمده، اما از منظر نوشته حاضرکه رویکردی انسان شناسانه و فراتر از نگره های دینی دارد، هنوز بایسته بحث و گفتگو است.

  کلیدواژگان: ابوطالب، چالش سنت، پیروی از حقیقت، تئوری انتخاب، گلسر
|
 • Mohammad Reza Abuii Mehrizi * Pages 1-23

  The convergence of Shi'a religion and its signs and patterns in Iranian politics and culture is widely reflected in elites’ works of the Safavid period. In the meantime, Mohammad Amin Waqari Yazdi, literate and poet of the 11th century, has represented the Iranian and Shi'a belongings of this era in his Diwan and compositions. The main question of this research is how Waqari simultaneously reflects Shi'a tendencies and political traditions of Iran monarchy and ministry in the Safavid period. The present study has considered his votes and mental attitude through historical approach and library and descriptive-analytical method especially relying on Diwan-i Waqari. Findings of the research indicate that although Waqari is of less-known literates of the Safavid period, in his Diwan he expressed the convergence between Shi'ism and Iran in the form of expressing affection and devotion to the Ahl al-Bayt, loving Iran and the Safavid dynasty, and Persian culture and literature manifestations.

  Keywords: Waqari, Diwan-i waqari, Shi'ism, Iran, Iranshahri Thought, Safavid
 • Marzie Toraji *, Effat Alsadat Afzal Tousi Pages 25-43

  Tahmasebi Falnama is one of the illustrations of the Safavid era that contains topics such as concepts of Shi'a and the interpretation of good and evil, which is due to the submission of the Ahl al-Bayt. This manuscript was illustrated during the reign of Shah Tahmaseb. Shah Tahmaseb with the help of Shi'a scholars and the guidance of the greats such as Mohaqqeq Al-Karaki and Mohammad baqer Majlesi considered that one of the best ways to convey religious concepts was to recite texts and editions to Ahl al-Bayt's images. Therefore, he provided grounds for Shi'a development by supporting artists. Shah Tahmaseb intended to reinforce Shi'a thoughts and insights all over Iran through Shi'a concepts and imams’ visualization especially Imam Ali (as). This article answers these questions; What are Shi'a concepts in Tahmasebi Falnama figures? What are the signs and symbols of Imam Ali(as) guardianship in the manuscript? To answer these questions the following objective was considered: Identification and analysis of Falnama figures based on Shi'a concepts and signs of Imam Ali (as) guardianship. This paper used the library method and collecting subjects and analysis of Shi'a figures and symbols in the descriptive method.

  Keywords: Tahmasebi Falnama, Shi'a, Imam Ali (AS), Painting, Holy Quran, Shah Tahmaseb
 • Ali Hassan Bagi * Pages 45-59

  Nominal similarity has always been one of the harms of al-rijāl and Trajom knowledge. In 1349, Seyyed Hassan Farid Hazavehei narrated Mullah Fath Ali Sultanabadi’s prediction about Sheikh Fazlullah Nouri and Ayatollah Sheikh Abdul Karim Haeri. In the history of Arak, Hassan Farid is the name and the title of two scientific personalities of the city. Some writers and scientists of al-rijāl and Trajom have confused these two and attributed the prediction to the non-original narrator. This article seeks to correct the error and attribute the report to the original narrator. No writing has been found to separate this nominal similarity so far. Studies indicate that Hassan Farid is both the name and title of one of the mujtahids and one of the mathematics teachers. The narrator of the prediction is also Seyyed Hassan Farid Hazavehai, the mathematics teacher. As a result, the attribution of this report to Ayatollah Seyyed Hassan Farid Mohseni Araki is not correct. Referring to the main sources of the prediction report has made it possible to separate and distinguish between these two characters.

  Keywords: Nominal similarity, Hassan Farid, Sheikh Abdul Karim Haeri, Sheikh Fazlullah Nouri, Mullah Fath Ali Sultanabadi
 • Muhamadkazem Alijani *, Maedeh Alipour Pages 61-79

  Ibn Shahr Ashob Mazandarani is a Shi'a scientist of the 6th century and writer of these three books with historical themes; Ma'alim al-Ulama, Manaqib al-Abi Talib, and Mesalib al-Nawasib. The book Mesaleb al-Nawasib is an attempt to continue the tradition of refutation writing that emphasizes the shortcomings and obedience. In this work, he has tried to reinforce the position of Shi'ites considering their improper political status through historiographical tools. This article has studied the historical features of Ibn Shahr Ashoob's refutation writing with an emphasis on the book Mesalib al-Nawasib and using two existing versions of this book. Ibn Shahr Ashoob has adopted a method in historiography to be accepted by everyone with a verbal historical approach and critical view of the news and relying on the document and benefiting from the sources of the two sects

  Keywords: Ibn Shahr Ashoob, Historiography, Refutation writing, Mesalib al-Nawasi
 • Seyedeh Fatemeh Miraghasi Roudaki *, Abbas Ahmadvand, Mohammad Reza Barani Pages 81-101

  Majlesi, one of the greatest writers of Shi'a hadith in the Safavid period, published Shi'a works due to the prevalence of the ʾAkhbāri approach and Shi'ism in Iran and the need for familiarity with the Infallible Imams (AS). Among his numerous works, Jalaa ol-Oyun is highly valuable as it compiles behavior (sira) of prophet Muhammad (PBUH) narrations in simple language based on Shi'a narrations and according to Sunni sources. In this research methodology of Allameh Majlesi in writing behavior (sira) of prophet in Jalaa ol-Oyun is considered to determine first, with what approach he benefited from historical propositions and Shi'a and Sunni narrations. Second, what was his objective in compiling behavior (sira) of prophet Muhammad (PBUH)? Finding of the research indicates that Majlesi documented behavior (sira) of prophet Muhammad (PBUH) by Shi'a sources historical reports and seek to explain Shi'a verbal beliefs based on combining historical reports with Shi'a verbal reasonings while also have considered documenting Sunni sources to adduce Shi'a beliefs for the Sunnis or mustabsirs of the time and reinforce these beliefs.

  Keywords: Writing behavior (sira) of prophet, Allameh Majlesi, Jalaa ol-Oyun, Methodology of Allameh Majlesi
 • Alireza Vasei * Pages 103-119

  According to historical data, ʾAbū Ṭālib was one of the greatest figures in the last period of the Arab ignorance history and the early Islamic era who played an effective and positive role in Prophet life. To his traditional position order, he had three missions; defending the family and its coherency, protecting the tribal system, city and its structure, and caring for the accepted rites and beliefs, yet he had another choice that allowed a gentle transformation of the society toward the truth. However, his actions were not acceptable from the viewpoint of peers and elders of Mecca. The main question of the present article is how ʾAbū Ṭālib acted in the dilemma of tradition and truth and whether he was concerned about the truth in supporting the Prophet (PBUH) or due to the social and cultural order tries to protect the tribe. This study seeks a defensible answer for the issue without insisting on doctrinal conflicts through historical and content analysis methods and based on Glasser’s choice theory which is an attempt to explain the human action in choosing the way of life according to fundamental needs. The article hypothesis is that his actions in confronting events were dependent on truth-seeking not defending the tradition. Anyhow, the author acknowledges that there are many works about ʾAbū Ṭālib,‌ his actions and doctrinal tendencies, but still has to be discussed from the viewpoint of the present article which has an anthropological approach beyond religious views.

  Keywords: ʾAbū Ṭālib, Tradition challenge, Truth-seeking, choice theory, Glasser