فهرست مطالب

پژوهشنامه تاریخ تشیع - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1399)

پژوهشنامه تاریخ تشیع
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ابراهیم احدی قورتولمش*، محمد سپهری صفحات 1-27

  قرن سوم و چهارم هجری دوران گسترش تکاپوی شیعیان در سرزمین های تحت سلطه خلافت عباسی بود و سرزمین های شرقی این خلافت، یعنی ایران فرهنگی نیز در این دوران شاهد تحولات بسیاری، مانند تشکیل دولت های علویان طبرستان و آل بویه، قیام و جنبش ها و همچنین دعوت اسماعیلی و نشر افکار امامیه در راستای تعمیم و گسترش جریان تشیع بوده است. از قرن چهارم به بعد، تکاپوی شیعیان و نقش آفرینی های آن ها در فضای اجتماعی سیاسی ایران تا حدی متوقف شد. دلیل این توقف به عنوان مسیله تحقیق، ضرورت مطالعه موانع پیش روی این فرایند و عدم استمرار اقبال این جریان ها را مورد کنکاش قرار می دهد. بررسی موانع سر راه فرایند گسترش تشیع در این تحقیق، بر اساس چهارچوب نظریه پخش هاگر استرند انجام می گیرد، تا ضمن دستیابی به اطلاعات کیفی و کمی دراین خصوص، به دسته بندی تاثیرگذارترین آن ها در این گسترش تاریخی پرداخته شود.

  کلیدواژگان: تشیع، نظریه پخش، ایران، عباسیان
 • بهمن صدر*، ولی دین پرست صفحات 29-51
  فرمانروایان قراقویونلوها در شیوه حکمرانی خود تحت تاثیر حکومت هایی چون ال جلایر و تیموریان بودند. طبقه سادات در این حکومت ها، هم به لحاظ سیاست های مذهبی که اتخاذ نموده بودند و هم به دلیل افزایش تمایلات شیعی و گسترش تصوف در عصر آن ها بیش از پیش مورداحترام و تکریم بودند. قراقویونلوها نیز سعی می کردند با اتخاذ سیاست هایی نظیر: نزدیک شدن به خاندان های برجسته سادات و برقراری پیوند خویشاوندی با آنان، جذب و به کارگیری سادات در سمت های اداری و قضایی و دینی، اعطای هدایا و سیورغالات به سادات و حمایت از سادات عالم و دانشمند، ارادت و احترام خود را نسبت به این زراری پیامبر؟ص؟ نشان داده و از جایگاه سادات در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خویش بهره ببرند. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است سعی گردیده ضمن بررسی زمینه های تعامل و تقابل قراقویونلوها با سادات، جایگاه سادات در دوره حکمرانی قراقویونلوها را بررسی کرده و برخی از شخصیت های علمی و ادبی و سیاسی آن ها معرفی گردد.
  کلیدواژگان: خاندان های سادات، قراقویونلوها، قرن نهم، تشیع
 • علیرضا غلام پور* صفحات 53-71

  مطالعه نامه ها به عنوان مستندات تاریخی در شناخت عملکرد بازیگران سیاسی دوره خلافت علی (ع)، نقش ارزنده ای در غنای پژوهش های تاریخ اسلام دارد. در این بین تحلیل رفتار سیاسی عبدالله بن قیس، مشهور به ابوموسی اشعری از منظر نامه ها و تطبیق آن با گزارش های تاریخی از رفتار وی در عصر خلافت علی(ع)، هدف این پژوهش است. این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی از طریق احصای جملات و واژه های معنادار مندرج در نامه ها و مقایسه بین آن ها و نیز مشاهدات تاریخی در منابع از نوع رفتار ابوموسی، به دنبال پاسخ به این سیوال است که تا چه میزان ادعاهای موجود در نامه های ابوموسی اشعری با رفتار سیاسی او مطابقت دارد؟ استخراج نکات محوری مانند رفتار دشمنانه، خاینانه، ناسپاسانه، عدم اطاعت پذیری، نفاق، فریب خوردگی و بی خبری ابوموسی در نامه های دیگران، خصوصا علی (ع) و ادعای ابوموسی اشعری مبنی بر دوری از فتنه، عمل به رضای خدا، نفع رساندن به مردم و نیز پشیمانی گناه از سوی دیگر، با مجموعه اقدامات وی، ارزیابی گردید که نتایج آن، حکایت از عدم انطباق میان ادعاها و رفتار سیاسی او در این برهه از تاریخ اسلام دارد.

  کلیدواژگان: رفتارشناسی سیاسی، نامه ها، ابوموسی اشعری، خلافت علی (ع)
 • محمدامین فندرسکی پور*، سعید طاوسی مسرور، امداد توران صفحات 73-93

  مدرسه کلامی حله، از کانون های علمی شیعی به شمار می رود که در خلال قرن های ششم تا هشتم، علمای بسیاری در آن بالیدند. سید بن طاووس (م 665) و ابن فهد حلی (م 841)، دو تن از متکلمان در مدرسه حله هستند. حیات آن ها در دو برهه زمانی متفاوت بود؛ به گونه ای که سید بن طاووس در پایان عصر خلافت عباسی و آغاز حکومت ایلخانان مغول می زیست که در اندیشه سیاسی شیعه، جایر خوانده می شدند؛ اما ابن فهد حلی حدود دو قرن بعد، در دوره ای که این حکومت های جایر متلاشی شده، حکومت های ملوک الطوایفی سر برآورده و شمار شیعیان نسبت به قبل فزونی یافته بود، متولد شد. این اختلاف زمانی سبب شد که این دو اندیشمند شیعی در عین حال که هر دو پیرو جریان فقهی - کلامی در مکتب حله بودند، اندیشه های سیاسی متمایزی داشته باشند و نوع خط مشی آنان در برخورد با حاکم جایر متفاوت باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است، با به کارگیری منابع کتابخانه ای و نقد گزارش های موجود در آنها، به بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی سید بن طاووس و ابن فهد حلی پرداخته ایم.

  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی شیعه، سیدبن طاووس، ابن فهد حلی، حکومت جائر، اختیارات فقیه
 • عباس میرزایی* صفحات 95-113

  این مقاله به بررسی رابطه عبدالملک بن مروان، به عنوان یکی از مقتدرترین خلفاء اموی، و امام سجاد(ع)، به عنوان رهبر جامعه شیعیان می پردازد و تلاش می کند این دوره بیست ساله را بر اساس گزارش های گوناگون مورد تحلیل رفتاری قرار دهد. این موضوع افزون بر آشکار کردن جایگاه سیاسی امام سجاد(ع)، از منظری فراتر می تواند راهی برای فهم فعالیت های سیاسی و اجتماعی شیعیان در نیمه دوم سده نخست هجری باشد. پرسش بررسی شده این است که عبدالملک در طول دوران بیست ساله حکومت خود چه سیاست و سبک رفتاری با امام سجاد (ع) داشته است؟ آیا می توان رابطه ای تمام سفید، همان گونه که منابع اهل سنت می گویند، یا رابطه ای تمام سیاه، همان گونه که منابع شیعه می گویند، تصور کرد؟ به نظر می رسد می توان دو الگوی رفتاری متفاوتی برای ارتباط میان آن دو تصور کرد. عبدالملک تا اواخر خلافت خود، رفتاری مناسب و تعامل گونه با امام سجاد(ع) داشت؛ ولی از اوایل دهه نود، سبک رفتاری خود با امام را تغییر داد و فشارها و سخت گیری های جدی برای حضرت ایجاد کرد. از این رو این پژوهش عمدتا با بررسی منابع تاریخی، به این نتیجه دست یافت که سیر رفتار عبدالملک نسبت به امام سجاد(ع)، با رفتاری تعاملی شروع و با رفتاری تقابلی به اتمام رسید. دستاوردی که بر پایه شرایط سیاسی - اجتماعی امام سجاد (ع) می تواند در فهم بسیار از تحولات رهبری شیعه در این دوره، نقش موثری داشته باشد.

  کلیدواژگان: امویان، تاریخ اهل بیت، عبدالملک بن مروان، امام سجاد (ع)
 • سید حسین یوسفی فخر* صفحات 115-136

  عاشورا از روزگار نخست تا کنون، موضوع پرکششی برای پژوهشگران مختلف بوده است. مقاله پیش رو با رویکرد کیفی و تحلیل گفتمانی، زمانه 1340 تا 1390 جامعه ایرانی را کاویده، و گفتمان های عاشوراپژوهی این دوره تاریخی را بررسی و تحلیل کرده است. مسیله اصلی این پژوهش، کشف گفتمان های مهم در عاشوراپژوهی در مقطع تاریخی یادشده است. روش تحقیق در این مقاله، کیفی است و در آن از روش، تحلیل گفتمان لاکلا و موفه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، سه گفتمان برتر این دوره پنجاه ساله که یا در طول هم، یا هم زمان با هم جریان داشته اند، عبارت اند از: گفتمان انقلابی، اصلاحی و احساسی عاطفی. بررسی ادبیات عاشوراپژوهی، نشانگر تاثیر اوضاع اجتماعی سیاسی و چالش سنت و تجدد بر این رویکردها و گفتمان هاست. همچنین برآیند پژوهش، نشان از یک گفتمان فعال، ولی پنهان دارد. یعنی گفتمان اخلاقی که از دید مورخین و پژوهشگران مغفول مانده؛ ولی این پژوهش به آن پرداخته است.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، عاشورا پژوهی، گفتمان انقلابی، گفتمان اصلاحی، گفتمان احساسی عاطفی و گفتمان اخلاقی
|
 • Ebrahim Ahadi Qurtulmush *, Mohammad Sepehri Pages 1-27

  The 3rd and 4th centuries of Hijri were the era of expansion of the Shiites in the lands under the rule of the Abbasid Caliphate, and the eastern lands of this Caliphate, i.e. cultural Iran, also witnessed many changes during this period, such as the formation of the Alawite governments of Tabaristan and Al-Buyeh, uprisings and movements, as well as the Ismaili da'wah and the spread of Imamiyya ideas. It has been in line with the generalization and expansion of Shi'ism. However, from the fourth century onwards, the opportunity for the continuation of this dynamic and the struggle of the Shiites and their roles in the social and political atmosphere of Iran was stopped to such an extent that the reason for this stop as a research issue, the necessity of studying the obstacles in front of this process and the lack of continuity of these currents. explores. The investigation of the obstacles on the way to the expansion of Shiism in this research is done based on the framework of Hager Strand's diffusion theory in order to obtain qualitative and quantitative information in this regard and to categorize the most influential ones in this historical expansion.

  Keywords: Shiism, Diffusion Theory, Iran, Abbasids
 • Bahman Sadr *, Vali Dinparast Pages 29-51
  The rulers of the Qura Quyunlu were influenced by governments such as Al-Jalair and Timurids in their way of governance, the Sadat class in these governments was more than ever in terms of the religious policies they had adopted and in terms of the increase of Shiite tendencies and the spread of Sufism in their era. They were respected. Qara Quyunlu also tried to adopt policies such as getting close to prominent families of Sadat and establishing kinship ties with them, recruiting and employing Sadat in administrative, judicial and religious positions, giving gifts and accessories to Sadat and supporting Sadat Alam and Scholars have shown their devotion and respect towards this noble Prophet (PBUH) and use Sadat's position to advance their political goals. In this research, which has been carried out with a descriptive-analytical method, an attempt has been made to investigate the fields of interaction and confrontation between the Qaraqyunloh and Sadat, the position of Sadat during the period of the Qarqyunloh's rule, and some of their scientific, literary and political figures have been introduced.
  Keywords: Sadat families, Qara quyunlus, Ninth Century AH, Shiism
 • Alireza Gholampour * Pages 53-71

  Review : The purpose of this research is to identify the political behavior of Abdullah bin Qays, known as Abu Musa Ash'ari, from the scenarios and to match it with the historical reports of his performance during the Caliphate of Ali (AS). Is there a match between the claims in Abu Musa Ash'ari's letters and his political behavior? Extracting key points such as hostile, treacherous, ungrateful behavior, disobedience, hypocrisy, deception and ignorance of Abu Musa in the letters of others, especially Ali (a.s.) On the other hand, the people's remorse for the sin was measured by a series of historical reports, the result of which is that there is a mismatch between his political claims and his actions in this period of Islamic history.Keyword: Political behavior, letters, Abu Musa Ash'ari, Caliphate of Ali (AS )1.

  Keywords: Political behavior, Letters, Abu Musa Ash'ari, Caliphate of Ali (AS )
 • Mohammadamin Fendereskipour *, Saeed Tavoosi Masroor, Imdat Turan Pages 73-93

  Hilla Theological School is one of the Shiite scientific centers that many scholars were proud of during the sixth to eighth centuries. Sayyed Ibn Tavous (d. 665) and Ibn Fahad Helli (d. 841) are two theological scholars in the school of Hilla. Their lives were different in two periods of time so that Sayyed Ibn Tavous lived at the end of the Abbasid caliphate and the beginning of the rule of the Mongol ilkhans who were called Jair(Oppressor) in Shiite political thought; But Ibn Fahad Helli was born about two centuries later at a time when these Oppressive governments had disintegrated the governments of the tribal monarchies had risen and the number of Shiites had increased more than before; This difference caused when these two Shia thinkers, while both of them were followers of the jurisprudential-theological current in the school of Hilla, had different political thoughts and their policies were different in dealing with the oppressive ruler. In the present study, which has been done by descriptive-analytical method, by using library resources and criticizing the reports in them, we have made a comparative study of the political thought of Sayyed Ibn Tavous and Ibn Fahad Helli.

  Keywords: Shiite political thought, Sayyed Ibn Tavous, Ibn Fahad Helli, oppressive government, The authority of the jurist
 • Abbas Mirzaei * Pages 95-113

  This article examines the relationship between Abdul Malik bin Marwan, one of the most powerful ‎Umayyad caliphs, and Imam Sajjad (a), as the leader of the Shiite community. This issue, not only ‎would reveal the political position of Imam Sajjad (A), but also can illustrate a way of understanding ‎the political and social activities of Shiites in the second half of the first century AH. The raised ‎question of the present paper is: how did Abdul Malik treat Imam Sajjad during his twenty years of ‎rule? It does not seem possible to imagine a specific pattern of behavior for the relationship ‎between the two though. During his role, Abdul Malik behaved appropriately and interacted with ‎Imam Sajjad (A) until the last years of his caliphate, but from the early nineties (AH), he changed ‎his behavior with the Imam and created severe pressures and strictures against him. Therefore, ‎this study mainly concluded by examining historical sources that the course of Abdul Malik's ‎approach to Imam Sajjad (A) began with an interactive approach and ended with a confrontational ‎approach. ‎

  Keywords: : Umayyads, history of Ahl al-Bayt (A), Abdul Malik bin Marwan, Imam Sajjad (A)
 • Shossein Yousfei Fahkr * Pages 115-136

  Ashura Studies in the Contemporary IranAshura has been an attractive topic for various researchers since the beginning of time. It is this attraction that has caused an enormous amount of literature to be formed on this topic. Literature has different strains and approaches, and in the present day, more researchers have studied it and created various works. Undoubtedly, these works are related to the existing historical and social contexts. The present paper analyzes Iranian society from 1961 to 2011 with a qualitative approach and discourse analysis. It examines the Ashura research discourses of this historical period. The main issue of this research is the discovery of essential discourses in Ashura studies in the mentioned historical period. The research method here is qualitative, using Laclau and Mouffe's discourse analysis method. The research results show that the top three discourses of this fifty-year period, which have been flowing either during the same period or at the same time, are: revolutionary, reformative, and emotional discourse. The review of the Ashura literature pictures the influence of the socio-political situation, indicating the challenge of tradition and modernity on these approaches and discourses. Also, the results of the research show an active but hidden discourse. Historians and researchers neglect moral discourse, but this research has addressed it, a discourse that tries to highlight the moral teachings of Ashura and conveys them to society, formulating the society's ethics based on that.

  Keywords: : discourse analysis, Ashura research, revolutionary discourse, reform discourse, emotional discourse