فهرست مطالب

پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1400)

نشریه پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها
سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد غفاری فرد*، حسین رضایی، محمدرضا شجاعی صفحات 11-43

  با توجه به پیشرفت های قابل توجه در کشورهای مختلف، کماکان فقر از موضوعات چالش برانگیز کشورهای درحال توسعه می باشد. بررسی اثرگذاری سیاست های مختلف اقتصادی بر پدیده فقر همیشه موردتوجه سیاست گذاران اقتصادی بوده است و علی رغم اعمال سیاست های حمایتی و اقتصادی توسط دولت ها مسئله تله فقر و قرار گرفتن کشور در چرخه فقر از موضوعات اساسی و قابل تامل بوده است بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش پویایی سیستمی سیاست هایی که می تواند این پدیده را در ایران تحلیل کند استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که جهت خروج از تله فقر از سناریوهای افزایش نیروی کار همراه با بهبود تکنولوژی، افزایش میل نهایی به پس انداز و افزایش درآمدهای نفتی دولت می توان استفاده کرد؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی می بایست جهت خروج ایران از تله فقر، افزایش مهارت نیروی انسانی متخصص همراه با افزایش تکنولوژی، افزایش درآمدهای نفتی و افزایش میل نهایی به پس انداز جهت افزایش تولید و توسعه زیرساخت ها و حمایت از اقشار آسیب پذیر را مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: تله فقر، رشد اقتصادی، پویایی سیستم، ایران
 • علی عسگرحلوائی* صفحات 45-69
  مدل ها همواره در بخش قابل توجهی از تحقیقات کمی و کیفی مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرند. برخی پژوهشگران یا از ابتدا مدلی را مبنای تحقیق خود قرار می دهند و آن را در یک جامعه جدید یا تحت شرایطی جدید می آزمایند یا اینکه برای دست یابی به یک مدل جدید در یک حوزه مشخص تلاش می کنند. در هر صورت آنچه ضروری است شیوه مواجهه با مدل های مختلف و دست یابی به درکی شفاف از جایگاه آن ها در نقشه کلان مدیریت استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار است. اینکه چگونه یک مدل را تحلیل و ارتباط آن با سایر مدل های موجود در حوزه مدیریت استراتژیک را بررسی نمود، موضوع اساسی این پژوهش است. هدف از تدوین این مقاله ارایه دیدگاهی جامع به منظور بهبود مراحل توسعه و تحلیل مدل های مفهومی است. برای این منظور مدل اجرای استراتژی ریبنیاک (2005) مبنای تحلیل قرار گرفته است. ابتدا با تبیین یک چارچوب منطقی جهت توصیف و تجزیه وتحلیل مدل ها، مدل موردنظر را توصیف و تحلیل نمودیم و سپس بر اساس مبانی ارایه شده و جهت گیری کاربرد مدل اجرای استراتژی، آن را توسعه داده و در نهایت مدل جدید پیشنهادی را ارایه نمودیم.
  کلیدواژگان: مدل، مدل سازی، مدیریت استراتژیک، توسعه مدل
 • فتانه یاراحمدی*، الهام شهبازی صفحات 71-92
  هر انسان به برقراری تعامل با دیگران نیاز دارد. انسان موجودی اجتماعی است و یکی از ویژگی های آن زندگی کردن با دیگران و برقراری تعامل با آن هاست. برقراری تعامل با دیگران یک نیاز است. تعامل انسانی به مطالعه رفتار انسان ها در محیط سازمان با سایرین می پردازد تا در نهایت نتایج کار سازمان بهبود یابد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه های تعامل با توسعه روابط انسانی کارکنان شهرستان نهاوند بود. این پژوهش از نظر نوع، توصیفی-همبستگی، از نظر زمان، مقطعی، به لحاظ ماهیت، کاربردی و از منظر وسعت، پهنانگر است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان مدارس شهرستان نهاوند می باشند که تعداد آن ها حدود 1800 نفر بود و تعداد 317 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در گردآوری داده ها از روش توزیع مجازی پرسشنامه فردبه فرد استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط افراد خبره تایید و پایایی آن 83/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل حاصل از این پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج نشان داد تمامی شیوه های تعامل با توسعه روابط انسانی کارکنان شهرستان نهاوند رابطه مثبت و معناداری دارند.
  کلیدواژگان: شیوه های تعامل، توسعه روابط انسانی، کارکنان مدارس، شهرستان نهاوند
 • محمدمهدی مهتدی*، پوریا اصفهانی صفحات 93-114

  با رشد و توسعه گردشگری، یکی از الگوهای نسبتا نوظهور در آن گردشگری جنگ می باشد که در ایران به صورت عمده در قالب سفرهای راهیان نور و با حضور چند میلیون نفر به مقصد مناطق عملیاتی در مرز مشترک ایران و عراق صورت می پذیرد. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای این گونه از گردشگری در ایران تدوین گردیده است. پژوهش در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. در فاز کیفی با استفاده از مصاحبه با خبرگان و تحلیل مضامین استخراج شده از این مصاحبه ها، 39 عامل موثر بر شکل گیری تقاضای سفر به مناطق موردمطالعه استخراج شد که در پنج گروه دسته بندی شدند. در فاز کمی، نتایج مزبور در قالب پرسشنامه ای به اعتبارسنجی گذاشته شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی مبتنی بر معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده و تاثیر هر یک از عوامل شناسایی شده بر موضوع موردبررسی قرار داده شده و مورد تایید قرار گرفت. در نهایت بر پایه نتایج پژوهش، پیشنهادهایی به منظور تقویت انگیزه حضور در این مناطق و افزایش تقاضا برای آن مطرح شد که توجه به آن ها از سوی سازمان های متولی می تواند به افزایش حجم تقاضا برای بازدید از این مناطق منجر گردد.

  کلیدواژگان: تقاضای سفر، گردشگر، گردشگری جنگ، راهیان نور، معادلات ساختاری
 • ساسان شعبانی*، محمود اکرامی صفحات 115-140
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی محتواهای متنی-تصویری و صوتی-تصویری در آموزش الکترونیک کارکنان ستادی بانک قرض الحسنه رسالت انجام شده است. جامعه موردنظر، شامل 135 نفر از کارکنان ستادی می باشد که بر اساس روش نمونه گیری مورگان، 100 نفر به روش تصادفی انتخاب گردیده اند. این پژوهش به صورت توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. برای جمع آوری داده های موردنیاز، با توجه به اینکه هدف، سطح یک از الگوی 4 سطحی کرک پاتریک می باشد، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی و پایایی آن نیز مورد تایید است. به گونه ای که به منظور اندازه گیری روایی، سوالات پرسشنامه در بین 20 متخصص موضوعی، توزیع و روایی آن تایید گردید. خروجی های آزمون های آماری در نرم افزار spss در مورد آزمون آلفای کرونباخ برای محتوای متنی-تصویری، 85/0 و آلفای کرونباخ برای محتوای صوتی - تصویری، 89/0 می باشد که پایایی تایید می گردد. پرسشنامه شامل 22 سوال بوده است که 11 سوال در مورد محتوای متنی - تصویری و 11 سوال در مورد محتوای صوتی_تصویری پرسیده شده است. بر اساس اصل همزمانی مایر، ارایه پرسشنامه ها بلافاصله بعد از ارایه محتوا صورت گرفته است. نتایج به دست آمده، شامل اثربخشی هر دو سطح از محتوا بوده؛ همچنین نتایج به دست آمده موید این است که محتوای صوتی-تصویری از محتوای متنی-تصویری اثربخش تر بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، اثربخشی، محتوای مجازی
 • سعید ضرغامی*، مقصود امیری صفحات 141-168
  در سیستم های نظامی، ساختار مدیریتی به صورت سلسله مراتب فرماندهی بوده و معمولا سیستم به صورت بسته بوده و ساختار بازخوردی و انتقادی برای زیردستان چندان مورد توجه نبوده است. لذا، برای حفظ انگیزه در یک سیستم دستوری، عدالت در ابعاد مختلف به عنوان رکن اصلی مدنظر است. در این مطالعه به تاثیرات بین عدالت سازمانی و تعهد و انگیزه کاری کارکنان در یک سازمان نظامی پرداخته شده است. با استفاده از روش پیمایشی، 180 پرسشنامه بین جامعه آماری در کل رده های نظامی در سطح کشور توزیع شد. تحلیل نتایج از نوع علی بوده و برای این منظور از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای تحلیل روابط و مناسب بودن مدل استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار AMOS تحلیل های لازم به طور عمیق انجام شد. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی روی انگیزه کاری با ضریب   استاندارد 32/0 اثر مستقیم و با ضریب 278/0 اثر غیرمستقیم و در کل با ضریب 598/0 اثر دارد. همچنین عدالت سازمانی روی تعهد سازمانی تاثیر معنادار داشته و ضریب   استاندارد 41/0 به دست آمد. اثر تعهد سازمانی در انگیزه کاری کارکنان معنادار بوده و ضریب   استاندارد 68/0 در خروجی تحلیل حاصل شد. نهایتا، بر اساس روابط تایید شده، بر اساس مدل منطق، الگوی بهبود عملکرد در سرمایه انسانی سازمان پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تائیدی، انگیزه کاری، عملکرد
|
 • Mohammad Ghaffary Fard *, Hussein Rezai, Mohammadreza Shujaei Pages 11-43

  With the developments and innovations that have taken place in the present century and the innumerable advances that have appeared at the level of the universe; But poverty still plagues some countries in the world, especially in the Third World. Poverty is a multidimensional phenomenon that explains a kind of human need for a living. To analyze the data of this research, the system dynamics method has been used and Vinsim software has been used for this set. The scientific estimation of the variables of this research has been considered during the years of 1397 to 1417. The scenarios used in this set are: increase of labor force with technology, increase of marginal propensity to save, increase of government oil revenues. The results show that in order to get out of the poverty trap, scenarios of increasing labor force with technology, increasing the marginal propensity to save and increasing government oil revenues should be used. A practical proposal given to the government; The training of the expert workforce accompanied by the increase of technology and also that; Government with increasing oil revenues; Reduce foreign debt and allocate overdue interest on foreign debt in the form of grants to poor people.

  Keywords: poverty trap, economic growth, system dynamics, Iran
 • Ali Asgarhalvaei * Pages 45-69
  Models are always used in a significant part of quantitative and qualitative research of strategic management. Some researchers either base their research on a model from the beginning and test it in a new society or under new conditions; Or they are trying to come up with a new model in a specific area. In any case, what is necessary is how to deal with different models and achieve a clear understanding of their position in the strategic management master plan. How to analyze a model and examine its relationship with other models in the field of strategic management is the main topic of this research. The purpose of this article is to provide a comprehensive perspective to improve the development and analysis of conceptual models. For this purpose, Hrebiniak (2005) strategy implementation model is the basis of analysis. First, by explaining a logical framework for describing and analyzing the models, we described and analyzed the desired model, and then based on the presented principles and orientation of the application of the strategy implementation model, we developed it and finally presented the proposed new model.
  Keywords: Modeling, strategic management, model development
 • Fataneh Yarahmadi *, Elham Shahbazi Pages 71-92
  Every human being needs to interact with others. Man is a social being and one of its characteristics is living with and interacting with others. Interacting with others is a necessity. Human interaction studies the behavior of human beings in the organization with others in order to ultimately improve the results of the organization. The purpose of this study was to investigate the relationship between interaction methods with the development of human relations of Nahavand employees. This research was descriptive-correlative in terms of type, cross-sectional in terms of time, practical in terms of nature and broad in terms of scope. The statistical population of this study was all employees of Nahavand city. The statistical population of the study is all employees of schools in Nahavand city, whose number was about 1800 people, of which 317 people were selected as the sample size. In data collection, the virtual distribution method of individual questionnaire was used. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was 0.83. The analysis of this study was performed using SPSS software at both descriptive and inferential levels. The results showed that all methods of interaction with the development of human relations of Nahavand employees have a positive and significant relationship
  Keywords: Interaction Methods, Development of Human Relations, School Staff, Nahavand City
 • MohammadMahdi Mohtadi *, Pourya Esfahahni Pages 93-114

  Today, Tourism as one of the most important economic-spatial opportunities, has a significant role in the development process. Many countries are seeking to benefit from world-class and regional tourism markets by striving to promote patterns and types of tourism. But in spite of the material benefits of tourism, one of its most important roles is the transfer of the indigenous and cultural values of a country or community. One of the most important types of tourism is war tourism. Due to the history of eight years of sacred defense, Iran has high potential in this field. Every year, countless caravans of visitors with various motivating are visiting the areas of Rahiyan Noor. Therefore, this study aimed at identifying an analysis of the factors affecting the motivation of pilgrims of the Rahian Noor camps with the aim of planning for the development of the population of pilgrims. In this regard, the factors were first identified through literature reviews and then through interviews with experts. These factors included 39 items that were categorized in 5 sections. The collected data were analyzed using modeling based on structural equations and the effect of each of the identified factors on the subject was examined and confirmed. Finally, based on the results of the research, suggestions were made to strengthen the motivation to be present in these areas and increase the demand for it, which attention to them by the responsible organizations can increase the volume of demand to visit these areas

  Keywords: Tourist, Demand for Tourism, war tourism, Rahian-E Noor, Incentive, Modeling of Structural Equations
 • Sasan Shaabani *, Mahmood Ekrami Pages 115-140
  The present study was conducted to evaluate the effectiveness of text-video and audio-video content among the staff of Resalat Bank. The target population includes 135 staff members, based on Morgan sampling method, 100 people were randomly selected. This research has been done in a descriptive-survey manner. A researcher-made questionnaire was used to collect the required data (considering that the goal is level one of Kirk Patrick's 4-level model), the validity and reliability of which are also confirmed. n order to measure the validity, the questionnaire questions were distributed among 20 subject matter experts and its validity was confirmed. The statistical test results in SPSS software for Cronbach's alpha test for text-video content are 0.85 and Cronbach's alpha for audio-visual content is 0.89, which confirms the reliability. The questionnaire consisted of 22 questions, of which 11 questions were asked about text-visual content and 11 questions about audio-visual content. According to Meyer's principle of concurrence, the questionnaires were submitted immediately after the content was submitted. The results obtained included the effectiveness of both levels of content; The results also confirm that the audio-visual content was more effective than the text-visual content
  Keywords: Virtual Training, Effectiveness, Virtual Content
 • Saeed Zarghami *, Maghsoud Amiri Pages 141-168
  Management structure in military systems, featuring the form of a command hierarchy, is typically a closed system in which providing the subordinates with a structure for giving feedbacks and declaring their criticisms has not been much taken into consideration. The present study is aimed to investigate the effects of organizational justice on commitment and work motivation of the personnel in a military organization. Using the survey method, 180 questionnaires were distributed among the statistical population in all provinces across the country. The analysis of the results is causal and for this purpose the structural equation modeling (SEM) method was performed in order to analyze the relationships and assess model fit that analysis was executed using AMOS software. The results showed that organizational justice has a direct effect on work motivation with a standard β coefficient of 0.32 and an indirect effect with a coefficient of 0.278 and a total effect of 0.598. Also, organizational justice had a significant effect on organizational commitment and the standard β coefficient of 0.41 was obtained. The effect of organizational commitment on work motivation was significant and a standard β coefficient of 0.68 was obtained in the output of the analysis. Finally, based on the approved relationships, based on the logic model, the model of performance improvement in the human capital of the organization is proposed
  Keywords: Organizational Justice, organizational commitment, Structural Equation, Confirmatory Factor Analysis, Work Motivation, performance