فهرست مطالب

پژوهش های جرم شناختی پلیس - پیاپی 6 (بهار 1401)
 • پیاپی 6 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صادق سلیمی صفحات 1-26
  زمینه و هدف

  سازمان پلیس بین الملل برای ایجاد همکاری و هماهنگی بین پلیس های ملی دولت های عضو ایجاد شده است. این سازمان به منظور رسیدن به اهداف خود اعلان های مختلف و در راس آنها اعلان قرمز صادر می کند که مشابه یک حکم یا مجوز جلب بین المللی متهمین و مجرمین می باشد. مطابق ماده 2 اساسنامه اینترپل، این سازمان باید در عملکرد خود روح حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند. لذا این سوال مطرح است که چه ساز و کاری در تضمین حقوق بشر در سازمان اینترپل پیش بینی شده است؟

  روش

  پژوهش حاضر کیفی و باتوجه به ماهیت موضوع، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

   با توجه به اینکه برخی از دولت های خودکامه از اینترپل به عنوان ابزاری جهت تعقیب و دسترسی به مخالفین خود که در واقع فقط اتهام سیاسی داشتند استفاده می نمودند از دو دهه پیش برخی افراد و سازمانها به طور مستمر و منطقی از این امر انتقاد نموده و ضرورت تدوین سازوکاری جهت رعایت حقوق بشری افراد را  مورد تاکید قرار دادند. از این رو، با اصلاحاتی که در اساسنامه کمیسیون کنترل فایل های اینترپل به عمل آمد، این کمیسیون دارای صلاحیت و ترکیبی شبه قضایی گردید و افراد می توانند نزد این کمیسیون تظلم نموده و آرا و تصمیمات کمیسیون برای ارگانهای اینترپل و دولت های عضو در خصوص حذف اطلاعات پردازش شده در اینترپل لازم الاجرا است.

  نتایج

  با مطالعه و تحلیل مقررات و ساختار کمیسیون و به ویژه نمونه آرای صادره در این پژوهش به این نتیجه می رسیم که کمیسیون همواره سعی می کند با حفظ بیطرفی، حافظ و ضامن حقوق بشری افراد باشد.

  کلیدواژگان: حقوق بشر، اینترپل، حقوق متهم، اعلان قرمز
 • علی صفاری، راضیه صابری، الهام تبریزی صفحات 27-68
  زمینه و هدف

  شیوع کووید-‌19 از سال‌2020 جهان را‌ به‌شدت متاثر کرده و شواهد اولیه نشان می دهد که یکی از ‌این تاثیرات کاهش یا افزایش نرخ جرم است.به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی این تغییر، دستور ماندن در خانه توسط‌دولت‌ها ‌بود که زندگی و ‌فعالیت‌های روزمره ‌را‌ تحت تاثیر خود قرار داد. از‌ آنجا‌که صدور و ‌انجام ‌این دستورات در زمان‌ها و ‌به ‌روش‌های مختلف بر شیوه و‌سبک زندگی مردم‌تاثیرگذاشته ،یک آزمایشگاه طبیعی به‌وجود آمد تا امکان آزمون برخی نظریه‌های جرم‌شناختی مرتبط برای تبیین تغییر نرخ ‌جرایم ارتکابی‌ فراهم‌شود.

  روش

  در نوشتار حاضر تاثیر اجرای پروتکل بهداشتی، به ویژه فاصله گذاری اجتماعی بر نرخ‌ ‌ جرایم کودک‌آزاری، سرقت تعزیری، کیف‌زنی ‌و ‌جیب‌بری، منازعه و‌کلاهبرداری شبکه ای (رایانه ای)در استان‌های تهران، مازندران، خراسان رضوی، فارس،آذربایجان شرقی،کردستان، ‌سیستان و ‌بلوچستان با بررسی تعدادی از نظریات جرم شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های جرایم فوق مربوط‌به ‌دو ‌دوره قبل و ‌بعد از ‌شیوع کووید19 است که از طریق مرکز‌ آمار و ‌فناوری اطلاعات قوه قضاییه به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش سری‌های زمانی منقطع استفاده شده‌است.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش درصد کاهش یا‌ افزایش جرایم ‌موردمطالعه طی دو‌ دوره قبل و ‌بعد از ‌شیوع بیماری کووید‌ 19نشان می‌دهد که میانگین درخصوص ‌سه جرم‌ کودک‌آزاری (75/8-)، منازعه (29/8-)، کیف‌زنی و‌ جیب‌بری (01/26-)،‌ روندکاهشی را ‌نشان می‌دهد. یعنی جرایم‌مذکور در دوران پس‌از‌ شیوع بیماری براساس‌میانگین بدست آمده در کل استان‌های بررسی شده،‌کاهش‌یافته‌است. با ‌این وجود،هنگام‌بررسی استان‌ها‌ به‌تفکیک معلوم‌می‌گردد برخی استان‌ها‌ همانندکردستان (درخصوص‌جرایم‌کودک‌آزاری و‌کیف‌زنی‌و‌جیب‌بری)،مازندران (در مورد جرایم‌منازعه و ‌کیف‌زنی ‌و‌ جیب‌بری) و‌در نهایت استان‌های آذربایجان شرقی و‌فارس (درخصوص‌جرم‌منازعه) در دوران پس‌از‌شیوع روند افزایشی داشته‌اند. درمقابل، میانگین حاصله برای کل استان‌های موردبررسی،درخصوص‌دو‌جرم ‌ سرقت تعزیری (34/3) و‌ کلاهبرداری شبکه‌ای (03/16)، در دوران پس‌از‌شیوع کووید‌19افزایش یافته است.البته درخصوص ‌همین دو‌جرم،وقتی به‌تفکیک استان‌ها ‌دقت شود،مشاهده می‌گردد که میزان این دو‌جرم‌ در استان‌های خراسان رضوی،سیستان و‌ بلوچستان و ‌مازندران در دوران پس‌از‌شیوع ‌کاهش‌یافته‌است.

  نتایج

  در نهایت، این نتیجه حاصل می گردد که شیوع کووید19 و فاصله گذاری اجتماعی الگوی فعالیت های روزمره را تغییر داده و ساختارهای فرصتی ایجاد شده در اثر این تغییرات باعث تغییر در نرخ جرایم کودک‌آزاری،کیف‌زنی و ‌جیب‌بری و ‌منازعه،برخلاف جرایم‌کلاهبرداری‌شبکه‌ای و ‌سرقت تعزیری، طی ‌دو ‌دوره قبل و ‌بعد از ‌شیوع ‌کووید‌19شده است.

  کلیدواژگان: کووید19، پروتکل های بهداشتی، نرخ جرم، نظریه فعالیت روزمره
 • غلامرضا تاج بخش صفحات 69-88
  زمینه و هدف

  با توجه به نقش موثر نهاد خانواده نسبت به نهادهای اجتماعی دیگر در اقدامات پیشگیرانه و رابطه دوجانبه این نهاد و  اعتیاد به مواد مخدر و تاثیرات آنها بر یکدیگر؛ به طوری که از یک سو اعتیاد، خانواده را به رکود و انحطاط می کشاند و از سوی دیگر پدیده ای است که تاحدودی ریشه در مسایل اجتماعی خانوادگی دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل پیشگیری خانه محور از گرایش فرزندان به اعتیاد است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده ها، کمی- کیفی از نوع کیو می باشد. مشارکت کنندگان این پژوهش تعداد 40 نفر از متخصصان نظیر اساتید دانشگاه در رشته های جامعه شناسی و روان شناسی، قضات، مشاوران خانواده، ماموران نیروی انتظامی، کارشناسان اورژانس اجتماعی و اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که برای دستیابی به اعتبار آن با روش اعتبار محتوا اندازه گیری شد و برای پایایی از روش آزمون مجدد استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتری؛ دبلیو کندال استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد اولین مولفه خانوادگی تاثیرگذار در ارتباط با پیشگیری از اعتیاد، عامل دانش افزایی مهارتهای زندگی بویژه مهارت حل مسیله  با میانگین 69/14 می باشد. عامل افزایش بهداشت روانی (عزت نفس،  آرامش روحی، احساس خودکارآمدی، رهایی از استرس) با میانگین 94/12و عامل  معنویت  گرایی و پایبندی نگرشی و عملی به  ارزش های مذهبی با میانگین 81/11 پس از آن در رتبه دوم و سوم اهمیت قرار گرفتند.

  نتایج

  با توجه به اینکه پیشگیری خانه محور نقش موثری بر کاهش گرایش فرزندان به مصرف مواد مخدر و روانگردان دارد. بر این اساس ضرورت دارد برای داشتن خانواده های بالنده، سالم و متعادل و بالطبع جامعه ای سالم به مولفه های پیشگیرانه خانه محور توجه ویژه شود.

  کلیدواژگان: شناسایی، اولویت یندی، پیشگیری، خانه محور، اعتیاد فرزندان
 • مهدی اجلی، داود ماله میر صفحات 89-120
  زمینه و هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر، آسیب‌شناسی صنعت ساختمان بر بروز سرقت منزل است. بدین منظور، شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل (آسیب‌های) کلیدی صنعت ساختمان بر بروز سرقت منزل به منظور پیشگیری و کاهش سرقت از منزل، ضرورت اساسی انجام این پژوهش است.

  روش‌

   پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. بدین ترتیب ابتدا با مرور ادبیات، سایت‌ها و کتابخانه‌ها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مختلف مسیولین ناجا، مدلی مفهومی از آسیب‌های صنعت ساختمان شامل 16عامل شناسایی و استخراج شد. سپس با توزیع پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته در میان مسیولین و مدیران خبره فرماندهی انتظامی قزوین و با بکارگیری رویکرد تحلیل عاملی تاییدی با نرم‌افزار S-PLS، تاثیر یا عدم تاثیر نهایی این عوامل مورد آزمون قرار گرفت. در ادامه با عنایت به حساسیت تعیین اهمیت عوامل در فرماندهی انتظامی قزوین، با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری نسبتا نوین سوارا[1]، وزن و اهمیت عوامل محاسبه شده و رتبه‌بندی نهایی آن‌ها تعیین شد.

  یافته‌ها

   بر اساس یافته های پژوهش حاضر نتایج آزمون و تحلیل عاملی تاییدی نشان از تاثیر تمامی 16 عامل در بروز سرقت منزل داشت. همچنین خروجی تکنیک سوارا نشان داد که عامل کلیدی دهم یعنی "باز کردن در برای کسانی که با واحدهای دیگر ساختمان کار دارند" با بیشترین وزن به عنوان مهم‌ترین عامل، و عامل "عدم ایمن‌سازی راه‌های ورودی به ساختمان" با کمترین وزن به عنوان کم‌اهمیت‌ترین عامل در بروز سرقت منزل می‌باشند.

  نتایج

  با عنایت به رتبه هر یک از عوامل از نظر اهمیت در بهبود وضعیت صنعت ساختمان و ارایه راه‌کارهای اجرایی و عملی در این زمینه، گام موثری در این صنعت و بهبود مسیولیت‌های پلیسی در جهت پیشگیری از سرقت منازل برداشته خواهد شد.

  کلیدواژگان: صنعت ساختمان، سرقت از منزل، تحلیل عاملی تاییدی، رتبه بندی، سوارا
 • عسکر جلالیان صفحات 121-141
  زمینه و هدف

   اقدامات تروریستی و چالش های ناشی از آن، جامعه بین المللی را بر آن داشته که اسناد متعددی برای مقابله با آن به تصویب برساند. کمیسیون حقوق بین الملل در زمان تدوین پیش نویس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان، را ارایه کرد تا جرایم تروریستی نیز در زمره صلاحیت دیوان قرار گیرد اما عدم اتفاق نظر در تعریف تروریسم منجر به آن شد در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. لذا این سوال مطرح است که آیا امکان شناسایی تروریسم در چارچوب صلاحیت دیوان ذیل جرم جنایت علیه بشریت وجود دارد؟

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  امروزه مفهوم جرم "جنایت علیه بشریت" آنقدر موسع شده که می تواند تروریسم که واجد تمامی خصوصیات برای شناسایی به عنوان "جرم بین المللی" است را به راحتی در ذیل خود مورد شناسایی حقوقی قرار دهد.

  نتایج

  بر اساس واقعیتهای موجود تروریسم واجد تمامی خصوصیات برای شناسایی به عنوان جرم بین المللی است. با اندکی تامل هر چهار خصیصه یک جرم بین المللی بر آن مترتب می گردد و به راحتی قابل شناسایی در زمره جنایت علیه بشریت می باشد و لذا امکان توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر این مبناء وجود دارد.

  کلیدواژگان: تروریسم، جنایت علیه بشریت، دیوان بین المللی کیفری، صلح و امنیت بین المللی، توسعه صلاحیت
 • عباس کریم نژاد، مهدی اسماعیلی، حسن حاجی تبار فیروزجایی صفحات 143-161
  زمینه و هدف

  در تاریخ تحولات حقوق کیفری و از زمان شکل گیری حقوق مدرن، نظریه های جرم شناختی بسیاری برای تبیین ارتکاب جرم مفهوم سازی شده اند. با این حال، نظریه کلاسیک حقوق کیفری با تاکید بر رویکردهای هزینه - فایده و انتخاب عقلانی، ارتکاب جرم را در بستر متغیرهای فردی تحلیل می کند. به باور این نظریه، بزهکاران کنشگران عقلانی و اقتصادمحوری هستند که با در نظر گرفتن منافع و هزینه های جرم در حالتی مرتکب جرم می شوند که منافع حاصل از جرم بیش از هزینه های آن ها باشد. رشد رویکردهای میان رشه ای و تمرکز پژوهشگران اقتصاد به مسیله جرم در پرتو توجه به نظریه های خرد، قرایت سنتی از نظریه کلاسیک را متفاوت کرد.

  روش

   پژوهش حاضر کیفی و باتوجه به ماهیت موضوع، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  امروزه تحلیل های اقتصادی از جرم در پرتو نگرش های میان رشته ای، آمیزه ای از جرم شناسی، اقتصاد و حقوق کیفری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظریه های جرم شناسانه انتخاب عقلانی، فعالیت روزمره، پیشگیری وضعی و بزهکاری یقه سفیدها خاستگاه اصلی هزینه های اجتماعی و منافع جرم هستند.

  نتایج

  در مجموع، کاربست نظریه های اقتصادی و تحلیل جرم شناختی نظریه انتخاب عقلانی این امر را ثابت کرد که نظریه مورد اشاره دارای جامعیت نیست. به عبارت بهتر، بزهکاران یقه آبی به اعتبار شخصیت مجرم، مرتکب جرم می شوند از دامنه این نظریه خارج می شوند.  همچنین هزینه های اجتماعی ارتکاب جرم، طرد شدن مجرم و انگ مجرمانه در جامعه  خواهد بود و منافع جرم برای مجرمان اعم از منافع مادی (مالی) و روانی (فرونشاندن نفرت، خشم و انتقام؛ فرونشاندن شهوت و کسب لذت) در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: انتخاب عقلانی، اقتصاد جرم، بزهکاری یقه سفید، هزینه جرم، منافع جرم
|
 • Sadegh Salimi Pages 1-26
  Field and Aim

  The International Police Organization has been established to establish cooperation and coordination between the national police of member states. In order to achieve its goals, the organization issues various notices, headed by a red notice, which is similar to an international arrest warrant for defendants and criminals. According to Article 2 of the Interpol Charter, the organization must abide by the spirit of the Universal Declaration of Human Rights. There is a question, what mechanism is envisaged in Interpol to guarantee human rights?

  Method

  The present study is qualitative and according to the nature of the subject, in terms of practical purpose and in terms of collecting information by documentary method and by studying valid laws and sources and the information obtained is descriptive-analytical.

  Findings

  Considering that some authoritarian governments used Interpol as a tool to pursue and gain access to their opponents, who were in fact only politically charged, some individuals and organizations have consistently and logically criticized this for the past two decades. And stressed the need to develop a mechanism to respect the human rights of individuals. Therefore, with the amendments made to the Articles of Association of the Interpol Files Control Commission, this commission has a quasi-judicial jurisdiction and composition, and individuals can complain to this commission and the Commission's decisions and decisions for Interpol bodies and member states regarding the removal of processing information. Is applicable in Interpol.

  Conclusions

  By studying and analyzing the rules and structure of the commission and especially the sample of votes issued in this research, we come to the conclusion that the commission always tries to maintain impartiality, protect and guarantee the human rights of individuals.

  Keywords: Human Rights, Interpol, Defendants' Rights, Commission for the Control of Interpol Files, Red Notice
 • Ali Saffari, Razieh Saberi, Elham tabrizi Pages 27-68
  Field and Aim

   The outbreak of Covid-19 has severely affected the world since 2020, and preliminary evidence suggests that one of these effects is a reduction or increase in crime rates. It affected his life and daily activities. Because the issuance and execution of these orders at different times and in different ways influenced people's lifestyles, a natural laboratory was created to test some related criminological theories to explain the changing rate of "crimes".

  Method

  In the present paper, the effect of health protocol implementation, especially social distance, on the rates of child abuse, theft, punishment, punishment and harassment, conflict and network fraud (computer) in the provinces of Tehran, Mazandaran, Khorasan Razavi, Fars, East Azerbaijan, Kurdistan, Sistan and Baluchestan has been studied by examining a number of criminological theories. The data of the above crimes are related to both the period before and after the outbreak of Covid 19, which were obtained through the Statistics and Information Technology Center of the Judiciary. Intermittent time series method has been used to analyze the data. 

  Findings

   Based on the research findings, the percentage of decrease or increase in crimes studied during the two periods before and after the outbreak of the disease shows that the average for the three crimes of child abuse (-8/75), conflict (-8/29), bag Obligatory women (-26/01) show a decreasing trend. That is, the mentioned crimes have decreased in the post-epidemic period based on the average obtained in all the studied provinces. However, when examining the provinces, it is clear that some provinces, such as Kurdistan (in terms of child abuse and quality of women and forced labor), Mazandaran (in terms of conflict crimes and the quality of women in the post-conflict period, in East and South Africa) Have increased. In contrast, the average for all the provinces studied, for the two crimes of robbery (3/34) and network fraud (16/03), has increased in the post-outbreak period of 19. It turns out that the rate of these two crimes in the provinces of Khorasan Razavi, Sistan and Baluchestan and Mazandaran has decreased in the post-outbreak period.

  Conclusions

  Finally, it is concluded that the prevalence of Covid 19 and social distancing have changed the pattern of daily activities and the opportunity structures created as a result of these changes have changed the rates of child crime, harassment, punishing, and impunity and conflict, as opposed to cybercrime. And رTheft has been committed during the two periods before and after the outbreak of the coup d'état.

  Keywords: Covid 19, Health Protocols, Crime Rate, Daily Activity Theory
 • GholamReza Tajbakhsh Pages 69-88
  Field and Aim

  Considering the effective role of the family institution in relation to other social institutions in preventive measures and the bilateral relationship between this institution and drug addiction and their effects on each other; On the one hand, addiction leads the family to stagnation and decline, and on the other hand, it is a phenomenon that is partly rooted in family social issues. Therefore, the aim of this study is to identify and prioritize home-based prevention factors of children 's tendency to addiction.

  Method

  The present study is applied in terms of purpose and in terms of nature is exploratory research and in terms of data collection method is quantitative-qualitative Q-type. Participants in this study were 40 specialists such as university professors in the fields of sociology and psychology, judges, family counselors, law enforcement officers, social emergency experts and members of the Anti-Narcotics Coordination Council who were purposefully selected. The data collection tool was a researcher-made questionnaire which was measured by content validity method and retest method was used for reliability. In order to analyze the data from the nonparametric test; W. Kendall was used.

  Finding

  The results showed that the first effective family component in relation to addiction prevention is the knowledge-enhancing factor of life skills, especially problem-solving skills with an average of 14.69. The factor of increasing mental health (self-esteem, peace of mind, self-efficacy, relief from stress) with an average of 12.94 and the factor of spirituality and attitude and practical adherence to religious values ​​with an average of 11.81 were ranked second and third, respectively.

  Conclusions

  Considering that home-based prevention has an effective role in reducing children's tendency to use drugs and psychotropic substances. Accordingly, in order to have growing, healthy and balanced families and, of course, a healthy society, it is necessary to pay special attention to the preventive components of the home.

  Keywords: Identification, Index Priority, Prevention, Home-Based, Children's Addiction
 • Mehdi Ajalli, Davood Malehmir Pages 89-120
  Field and Aim

  The main purpose of this study is the pathology of the construction industry on the incidence of burglary. To this end, identifying, evaluating and ranking the key factors (injuries) of the construction industry on the occurrence of home burglary in order to prevent and reduce burglary is a basic necessity of this study.

  Method

  The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. Thus, first, by reviewing the literature, websites and libraries, interviews and various lectures of NAJA officials, a conceptual model of the damage of the construction industry including 16 factors was identified and extracted. Then, by distributing the researcher-made questionnaire among the officials and expert managers of Qazvin Disciplinary Command and using the confirmatory factor analysis approach with S-PLS software, the final effect or lack of effect of these factors was tested. Then, considering the sensitivity of determining the importance of factors in Qazvin Disciplinary Command, using a relatively new Savara decision-making technique, the weight and importance of factors were calculated and their final ranking was determined.

  Finding

  Based on the findings of the present study, the results of the test and confirmatory factor analysis showed the effect of all 16 factors on the incidence of burglary. The output of the Savara technique also showed that the tenth key factor was "opening the door for those working with other units of the building" with the highest weight as the most important factor, and the factor of "not securing the entrances to the building" with the lowest weight as the least important factor. They are at home in case of burglary.

  Conclusions

  Considering the rank of each factor in terms of importance in improving the situation of the construction industry and providing executive and practical solutions in this field, an effective step will be taken in this industry and improving police responsibilities to prevent burglary.

  Keywords: construction industry, theft, home burglary, confirmatory factor analysis, ranking, rider
 • Askar Jalalian Pages 121-141
  Field and Aim

  Terrorist acts and their challenges have prompted the international community to adopt a number of instruments to counter them. At the time of drafting the Statute of the International Criminal Court, the International Law Commission proposed that another category of crimes be included in the Court's jurisdiction, so that terrorist offenses would be included in the Court's jurisdiction, but disagreed on the definition of terrorism. As a result, it did not fall within the jurisdiction of the Court. Therefore, the question is whether it is possible to identify terrorism within the jurisdiction of the Court under the crime of crimes against humanity?

  Method

  This research has been done in terms of practical purpose and in terms of collecting information by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.

  Findings

  Today, the concept of the crime of "crime against humanity" has become so widespread that it can easily legally identify terrorism, which has all the characteristics to be recognized as an "international crime".

  Conclusions

  Based on the existing facts, terrorism has all the characteristics to be recognized as an international crime. With a little reflection, all four features of an international crime are committed on it and it can be easily identified as a crime against humanity, and therefore it is possible to develop the jurisdiction of the International Criminal Court on this basis.

  Keywords: Terrorism, Crime against Humanity, International Criminal Court, International Peace, Security, Jurisdiction of the Court, Rome Statute
 • Abbas Karimnejad, Mahdi Esmaeli, hassan haji tabar firozjaei Pages 143-161
  Field and Aim

  In the history of criminal law developments and since the formation of modern law, many criminological theories have been conceptualized to explain crime. However, the classical theory of criminal law analyzes the commission of crime in the context of individual variables, with an emphasis on cost-benefit approaches and rational choice. According to this theory, criminals are rational and economic-oriented actors who commit a crime by considering the benefits and costs of the crime in a situation where the benefits of the crime outweigh their costs. The growth of interdisciplinary approaches and the focus of economists on the problem of crime in the light of attention to micro-theories have differentiated the traditional reading from classical theory.

  Method

  The present study is qualitative and according to the nature of the subject, in terms of practical purpose and in terms of collecting information by documentary method and by studying valid laws and sources and the information obtained is descriptive- analytical.

  Findings

  Today, economic analysis of crime in the light of interdisciplinary approaches is a mixture of criminology, economics and criminal law. The findings of this study show that criminological theories of rational choice, daily activity, situational prevention and white-collar delinquency are the main sources of social costs and benefits of crime.

  Conclusions

  In general, the application of economic theories and criminological analysis of rational choice theory proved that the theory in question is not comprehensive. In other words, blue-collar criminals commit crimes based on the personality of the offender, and go beyond the scope of this theory. Also, the social costs of committing a crime will be the rejection of the offender and the criminal stigma in society, and the benefits of the crime for criminals will include material (financial) and psychological benefits (suppression of hatred, anger and revenge; suppression of lust and pleasure).

  Keywords: Rational choice, crime economics, white-collar delinquency, crime cost, crime benefits