فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 9 (پیاپی 116، آذر 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رقیه نوروزی، ابوالقاسم سیادت پناه، فرزانه میرزایی، روح الله فاتح، محمد خلیفه قلی، جعفر عدنانی ساداتی* صفحات 590-597
  زمینه و هدف

  لیشمانیوز جلدی یکی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است که به عنوان یک مشکل بهداشتی در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا محسوب می شود. در حال حاضر جهت درمان لیشمانیوز جلدی از گلوکانتیم استفاده می شود که با توجه به عوارض بالا و ایجاد مقاومت، استفاده از درمان جایگزین مخصوصا استفاده از گیاهان و ترکیبات طبیعی مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت ضدلیشمانیایی عصاره متانولی ریشه گیاه قاصدک (Taraxacum officinale) بر پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در محیط کشت آزمایشگاهی می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی تجربی، عصاره به روش سوکسله تهیه شد و برای بررسی اثر عصاره ی متانولی ریشه گیاه قاصدک، بر روی انگل لیشمانیا ماژور غلظت های 1200- 300 میلی گرم بر میلی لیتر، تهیه شد. گلوکانتیم به عنوان کنترل مثبت و آب مقطر به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. سپس به تمام لوله ها 106 عدد انگل زنده اضافه و تمامی گروه ها در دمای 1± 25 درجه سانتی گراد نگهداری شد و در فواصل زمانی 24 ، 48 و 72 ساعت تعداد انگل های زنده توسط تریپان بلو و با استفاده از لام نیوبار و میکروسکوپ نوری (روش Hemocytometer) مورد شمارش  قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار SigmaPlotTM13 میزان     IC50 برای عصاره فوق محاسبه گردید. لازم به ذکر است تمام مراحل آزمایش در سه نوبت تکرار شد و نتایج به صورت میانگین در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میزان IC50 عصاره متانولی ریشه گیاه قاصدک بعد از 24، 48 و 72 ساعت بر روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور04/1، 9/0 و 68/0 میلی گرم بر میلی لیتر محاسبه گردید. بالاترین کشندگی (100%)، در غلظت 1200 میلی گرم بر میلی لیتر بعد از 72 ساعت مواجهه مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  عصاره ی متانولی ریشه گیاه قاصدک در غلظت های مختلف بر رشد پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور اثر ممانعتی دارد و پیشنهاد می شود بررسی های بیشتر و کامل تر بر روی اجزای تشکیل دهنده ی این گیاه و اثر کشندگی انگل در شرایط درون تنی انجام پذیرد.

  کلیدواژگان: گیاه قاصدک، لیشمانیا ماژور، عصاره متانولی، محیط کشت آزمایشگاهی
 • غلامرضا شریفی راد، الهه رحیمی نیا، حوریه رحیمی نیا*، فاطمه خیرالهی، پریسا صراف، سارا رضاپوران، الهام رمضانی پور صفحات 598-605
  زمینه و اهداف

  از آن جایی که بیشترین تغییرات جسمی و روانی در سنین کودکی اتفاق می افتد بنابراین توجه به پیشگیری از بیماری های شایع کودکان جزو اولویت های اولیه می باشد به طوری که توجه به وضعیت بهداشت این افراد از اهمیت ویژه ای برخورداراست لذا بر آن شدیم پژوهش حاضررا با هدف تعیین وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان در شهر قم اجرا نماییم.

  مواد وروش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که در سال 95 بر روی 400 نفر از دانش آموزان 7-5 ساله که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 13 مدرسه شهر قم انتخاب شدند، انجام شد. ابزارجمع آوری داده ها "فرم ارزیابی مقدماتی و پزشکی سلامت دانش آموزان" که شامل وزن، قد،BMI،اختلال شنوایی وبینایی و مشکل دهان و دندان بود. داده های آماری با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در بررسی رشد جسمی (قد و وزن)، میانه قد و وزن دختران و پسران از میانه استاندارد رشد پایین تر بود. در معاینه بینایی و شنوایی  کل دانش آموزان، 6/1%دچار اختلال بینایی در یک یا هر دو چشم،8/0% دچار اختلال در یک یا هر دو گوش و3/86% دارای پوسیدگی دندان بودند، از نظر پدیکلوزیس تنها 3/6% دارای پدیکوز و از لحاظ وضعیت تغذیه ای تنها 12% از وضعیت نا مناسبی برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر از آن جایی به طور کلی میزان وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان نامطلوب بود لذاعلاوه بر انجام برنامه های خود مراقبتی، رعایت بهداشت دهان ودندان، ارزیابی سلامت بینایی و شنوایی، تغذیه صحیح و ورزش نیز توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: دانش آموزان، سلامت جسمی، اختلال
 • صدیقه سادات برهانی، نسرین حیدریه*، نسیم حیاتی رودباری، کامبیز روشنائی صفحات 606-617
  زمینه و هدف

  لوفلوکساسین یک آنتی بیوتیک فلوروکینولون است .مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک ها،از جمله آنتی بیوتیک های فلوروکینولون،  باعث تغییرات دیستروفیک درتخمدان ها می شود.در این مطالعه اثرات آنتی بیوتیک لووفلوکساسین بر تکوین فولیکول های تخمدان و میزان آپوپتوز آن ها در شرایط برون تنی و درون تنی موش های سوری نژاد NMRI بررسی شد.

  روش بررسی

  درمطالعه برون تنی، تخمدان های جداسازی شده از حیوانات با غلظت های 1 ، 2 ،  5 و 10  میکروگرم بر میلی لیتر به مدت 6 روز تحت تیمار با آنتی بیوتیک لووفلوکساسین  قرار گرفتندو در مطالعه درون تنی موش های ماده در گروه های تجربی تحت تیمار با داروی لووفلوکساسین با غلظت های 100، 200، 400 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن  قرار گرفتند. و پس از  24 روز حیوانات گروه درون تنی، کشته شده و نمونه بافت تخمدان تهیه شد.سپس رنگ آمیزی H&E جهت بررسی های بافتی و همچنین تکنیک  Real Time PCR جهت بررسی میزان بیان ژن های  Bax و Bcl-2 برای هر دو گروه انجام شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه برون تنی نشان داد  که دوز 2 میکروگرم بر میلی لیتر، آپوپتوز را در فولیکول اولیه تک لایه القاء نمود.دوزهای 5 و10 میکروگرم بر میلی لیتر، روند القاء آپوپتوز را در فولیکول اولیه چند لایه افزایش دادند.تعداد فولیکول های ثانویه در دوز  5 میکروگرم بر میلی لیتر، بیشترین کاهش را داشت در صورتی که تعداد فولیکول بالغ  در دوز 10 میکروگرم بر میلی لیتر بیشترین افزایش را داشت.با افزایش غلظت لووفلوکساسین، بیان ژن Bax  کاهش و بیان Bcl-2 افزایش معنی داری داشت.در مطالعه درون تنی مشاهده شد که تعداد فولیکول های اولیه و ثانویه به طور معنی داری به صورت وابسته به دوز کاهش یافت. تعداد فولیکول های آترتیک با افزایش دوز،به طور معنی داری افزایش یافت. با افزایش غلظت لووفلوکساسین در این گروه، بیان هر دو ژن  Bax و Bcl-2  افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  این بررسی نشان می دهد که آنتی بیوتیک لووفلوکساسین باعث القا آپوپتوز در فولیکول های تخمدان می شود.

  کلیدواژگان: لووفلوکساسین، آپوپتوز، فولیکول های تخمدان، Bax، Bcl-2
 • سیاوش خداپرست، مقداد فرج پور پیربستی، وحید بخشعلی پور* صفحات 618-627
  زمینه و هدف

  سواد سلامت به دلیل نقشی که در پیشبرد تصمیم‌گیری‌های مناسب در زمینه سلامت روانی سالمندان دارد، می‌تواند کیفیت زندگی آن‌ها را از خود متاثر کند. این پژوهش با هدف بررسی همبستگی بین سواد سلامت با سلامت روانی و شاخص‌های کیفیت زندگی سالمندان غیر‌فعال شهرستان لاهیجان در سال 1400 انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی-همبستگی، دویست سالمند از شهرستان لاهیجان انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های سواد سلامت، سلامت روانی گلدبرگ و کیفیت زندگی استفاده شد. داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و با کمک آزمون‌های آماری کولموگروف-اسمیرنف، آنالیز واریانس، t، و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد که میانگین سنی سالمندان پژوهش2/6±‌9/64 سال است. میانگین نمره سواد سلامت 2/58 که از نظر سواد سلامت در سطح مرزی، سلامت روانی 1/25 و کیفیت زندگی 7/40 که در سطح مطلوب قرار داشتند و بین سواد سلامت و سلامت روانی و شاخص‌های کیفیت زندگی ارتباط آماری معناداری وجود داشت (P˂0/001).

  نتیجه‌گیری

  با توجه به ارتباط سواد سلامت با سلامت روانی و کیفیت زندگی، توجه هر‌چه بیشتر به ارتقای سواد سلامت در سالمندان و برنامه‌ریزی جهت بهبود عوامل تاثیرگذار در برنامه‌های ارتقای کیفیت زندگی ضروری به نظر می‌رسد.

  کلیدواژگان: سلامت، شادکامی، کیفیت زندگی، سالمندان
 • بهمن قاسم زاده، سعید شهسواری، آیسا ملکی، روح الله کلهر صفحات 628-639
  زمینه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت شاخص‌های عملکردی در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین قبل و بعد از اجرای طرح تحول و اینکه اجرای طرح تحول چه تاثیری بر شاخص‌های عملکردی بیمارستان‌ها داشته، انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت طولی انجام شد که مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های بیمارستانی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها یک چک‌لیست شامل مشخصات کلی بیمارستان‌ها و شاخص‌های عملکردی بود. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل سری زمانی منقطع و نرم‌افزار آماری STATA نسخه 15 انجام شد. برای تشخیص وجود یا عدم وجود شکستگی ساختاری در سری‌های زمانی مورد مطالعه از آزمون چاو استفاده شد.

  یافته‌ها

  شاخص‌های عملکردی هفت بیمارستان بررسی شدند. روند چرخش تخت بعد از آزمایش 060/0 در هر ماه افزایش داشت (‌032/0=P). روند طول مدت اقامت بعد از آزمایش به اندازه 170/0 در هر ماه افزایش داشت. در اولین ماه پس از آزمایش کاهش در درصد اشغال تخت به اندازه 41 درصد بود (005/0=‌P) که معنا‌دار است. روند درصد اشغال تخت بعد از آزمایش بیش از 2 درصد در هر ماه افزایش معنادار داشت (005/0<P).

  نتیجه‌گیری

  طرح تحول در بازه زمانی قبل و بعد از اجرا در کل بیمارستان‌های مورد مطالعه دارای اثرات مثبتی بوده و تغییراتی در بیشتر شاخص‌های عملکردی ایجاد کرده است. طرح تحول نظام سلامت با کاهش پرداخت از جیب، به‌خصوص برای افرادی که به دلیل عدم برخورداری از توان مالی، بیماری و درمان خود را پیگیر نبوده‌اند، سودمند واقع شده است.

  کلیدواژگان: شاخص های وضعیت سلامت، سلامت، طرح تحول نظام سلامت، برنامه ریزی سلامت، ایران
 • محمد دهش، ناهید رژه*، سید داوود تدریسی، علی طیبی صفحات 640-649
  زمینه و هدف

  بیماران سالمند تحت همودیالیز در معرض خطر بیشتری برای سقوط و پیامدهای مهم آن هستند سقوط می تواند منجر به ترس فرد از تجربه سقوط بعدی شود. هنوز اطلاعات کمی در مورد ترس از سقوط در این جمعیت پرخطر وجود دارد. این مطالعه با  هدف تعیین ترس از سقوط و عوامل مرتبط با آن در سالمندان تحت دیالیز ناشی از سقوط مراجعه کننده به بیمارستان های شهر تهران سال 1400انجام شد.
  روش بررسی 

  پژوهش حاضر یک توصیفی - مقطعی بود که  بر روی 197 سالمندان تحت دیالیز مراجعه کننده به بیمارستان های شهر تهران در سال 1400  انجام شد. بیماران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد بررسی شامل مشخصات جمعیت شناختی، ترس از سقوط بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، از طریق نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   میانگین سن بیماران12/8±02/70 بود. اکثریت نمونه ها  را مردان(5/63%) تشکیل می دادند. میانگین زمان دیالیز (16/50±03/29) ماه بود. میانگین ترس از سقوط 24/8±29/16 و در حد بالا بود. بین ترس از سقوط و اطلاعات جمعیت شناختی ارتباط معناداری وجود داشت(05/0>P).

  نتیجه گیری

  فراوانی ترس از سقوط در سالمندانی که سابقه سقوط تحت همودیالیز داشتند، در سطح قابل توجهی بالاتر بوده است. در سالمندان تحت دیالیز، ترس از سقوط به احتمال زیاد در بروز زمین خوردن نقش دارد. مطالعات آینده باید کاهش ترس از سقوط را به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای سقوط در سالمندان تحت دیالیز مورد بررسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: ترس از سقوط، سالمندان، دیالیز
 • ابراهیم نصیری فرمی، رضا خرم مکان، زهره خدادادی جهرمی * صفحات 650-659
  زمینه و هدف

  جراحی همیشه یک تجربه بزرگ برای بیمار محسوب می‌شود، زیرا جراحی از هر نوعی که باشد به منزله تهدیدی برای بدن و زندگی محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف ارزیابی عوامل اضطراب قبل از عمل در بیماران کاندیدای جراحی ستون فقرات انجام شده است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی است که در سال 1400-1399 در بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم روی 120 بیمار کاندیدای جراحی ستون فقرات انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه نظری و همکاران بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد که بیشترین میزان اضطراب مربوط به حیطه نگرانی‌های قبل از عمل (1/85 درصد)بود و در این حیطه، مولفه‌های ترس از عمل جراحی و اطلاع نداشتن از زمان جراحی (3/93 درصد)و در حیطه عوامل تنش‌زا در رابطه با کارکنان اتاق عمل برای مراقبت‌های قبل از عمل نیز مولفه‌های تنها ماندن بیمار تا زمان آغاز جراحی و مشاهده و برخورد افراد نا‌آشنا مانند پزشک بیهوشی و پرستار اتاق عمل، بیشترین اضطراب (3/88 درصد)را در بیماران ایجاد کردند.

  نتیجه‌گیری

  بر اساس یافته‌های این پژوهش، با شناسایی عوامل موثر بر اضطراب قبل از عمل و رفع آن‌ها می‌توان میزان اضطراب قبل از عمل را به حداقل رساند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با به‌کارگیری روش‌های متنوع جهت آموزش بیماران در جهت رفع عوامل موثر بر اضطراب اقدام شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، جراحی ستون فقرات اتاق عمل
|
 • Roghayeh Norouzi, Abolghasem Siadatpanah, Farzaneh Mirzaei, Ruhollah Fateh, Mohammad Khalifeh-Gholi, Jafar Adnani Sadati* Pages 590-597
  Background and Objectives

  Cutaneous leishmaniasis is one of the common diseases between humans and animals that is considered as a health problem in Iran and many countries around the world. At present, glucantime is used to treat cutaneous leishmaniasis. Due to its high side effects and resistance, the use of alternative therapies, especially the use of plants and natural compounds, has been considered by researchers. The aim of this study was to investigate the antileishmania activity of methanolic extract of dandelion root (Taraxacum officinale) on Leishmania major in vitro.

  Methods

  In this experimental study, the extract was prepared by Soxhlet method and to evaluate the effect of methanolic extract of dandelion root on L. major parasite at concentrations of 300-1200 mg / ml. Glucantime was considered as positive control and distilled water was considered as negative control. Then, 106 live parasites were added to all tubes and all groups were kept at 25 ±1 °C. At 24, 48 and 72 hours, the number of live parasites was counted by Trypan Blue using a neobar slide and light microscope (Hemocytometer method). Then the IC50 value for the above extract was calculated using SigmaPlot™ 13 software. It should be noted that all steps of the experiment were done triplicate and the results were considered as average.

  Results

  The IC50 content of methanolic extract of dandelion root after 24, 48 and 72 hours on L. major was calculated to be 1.04, 0.9 and 0.68 mg / ml. The highest mortality (100%) was observed at a concentration of 1200 μg / ml after 72 hours of exposure.

  Conclusion

  Methanolic extract of dandelion root in different concentrations has an inhibitory effect on the growth of L. major and it is suggested that more and more complete studies be performed on the components of this plant and the lethal effect of the parasite in vivo.

  Keywords: Taraxacum officinale, Leishmania major, Methanolic extract, In vitro
 • Gholam Reza Sharifirad, Elaheh Rahiminia, Hoorieh Rahiminia*, Fatemeh Kheirollahi, Parisa Sarraf, Sara Rezapooran, Elham Ramezanypoor Pages 598-605
  Background and Aims

  The most of physical and mental changes occur in childhood, so paying attention to prevention from illnesses among children is from the  primary priorities. so that attention to the health status of these people is of particular importance, so we decided to determine the present study Implement the physical health of students in Qom city.

  Materials and Methods

  The present study is a descriptive cross-sectional study that was performed in 2016 on 400 students aged 5-7 years who were selected by simple random sampling from 13 schools in Qom city. Data collection tools were "Student Preliminary and Medical Assessment Form" which included weight, height, BMI, hearing and vision impairment and oral problems. Statistical data were analyzed using descriptive and inferential statistics. 

  Results

  In the study of physical growth (height and weight), the average height and weight of girls and boys was lower than the average growth standard. On visual and auditory examination of all students, 1.6% had visual impairment in one or both eyes, 0.8% had impaired vision in one or both ears and 86.3% had tooth decay, in terms of pediculosis only 6.3% had pedicures and only 12% had poor nutritional status. 

  Conclusion

  According to the results of the present study, in general the state of physical health of students was unfavorable, so in addition to self-care programs, oral hygiene heeding, assessment of visual and auditory health, proper nutrition and exercise is also recommended.

  Keywords: physical health, disorders, students
 • Sedigheh Sadat Borhani, Nasrin Heidarieh*, Nasim Hayati Roodbari, Kambiz Roshanaei Pages 606-617
  Background and Objectives

  Levofloxacin is a fluoroquinolone. Long-term use of antibiotics, including fluoroquinolone antibiotics, causes dystrophic changes in the ovaries. In this study, the effects of levofloxacin on the development of ovarian follicles and their apoptosis in the in vitro  and in vivo conditions of NMRI mice were investigated.

  Methods

  In the in vitro study, isolated ovaries of  animals were treated with levofloxacin at concentrations of 1, 2, 5, 10 µg/ml for 6 days and  in the in vivo study were treated with levofloxacin at concentrations of 100, 200, 400 and 800 mg/kg. After 24 days, animals were sacrificed in the in vivo groups and ovary samples were obtained.H&E staining for histological studies also Real Time PCR techniques for study of expression rate of Bax and Bcl-2 genes were performed in both groups.

  Results

  The results of the in vitro study showed that the dose of 2 μg/ml induced apoptosis in the monolayer primary follicles. Doses of 5 and 10 μg/ml increased the induction of apoptosis in the multilayer primary follicle. The number of secondary follicles at the 5 μg/ml dose had the most decrease. While at the dose of 10 μg/ml, the number of mature follicles had the most increase. As the antibiotic concentration increases, the expression of the Bax gene decreases and Bcl-2  gene increases significantly. The results of the in vitro study showed that the number of primary and secondary follicles decreased dose-dependently. The number of atretic follicles increased significantly with increasing dose. The expression of the Bax and Bcl-2  genes increased with increasing levofloxacin antibiotic concentration.

  Conclusion

  This study demonstrates that levofloxacin induces apoptosis in ovarian follicles.

  Keywords: levofloxacin, apoptosis, ovary, ovarian cancer, Bax, Bcl-2
 • Siavash Khodaparast, Meghdad Farajpour Pirbasti*Vahid Bakhshalipour Pages 618-627
  Background and Objectives

  Health literacy can affect the quality of life of the elderly due to its role in promoting appropriate decisions in the field of mental health. this study was conducted to investigate the correlation between health literacy and mental health and quality of life indicators of inactive elderly to Lahijan City in 2021.

  Methods

  In this descriptive-correlational study, 200 elderly people were selected from Lahijan city. Health Literacy Questionnaire (HELIA), Goldberg Mental Health Questionnaire (GQH-28) and Quality of Life Questionnaire (SF-12) were used to collect data. The data were analyzed by SPSS v.23 using Kolmogorov–Smirnov test (test K–S), T-Test, Analysis of variance (ANOVA) statistical tests and pearson correlation coefficient were analyzed.

  Results

  The results showed that the mean age of the elderly in the study was 64.9 years. The mean score of health literacy was 58.2 in terms of borderline health literacy, mental health 25.11 and quality of life 40.7 which were at the desired level and there was a statistically significant relationship between health literacy and mental health and quality of life indicators (P˂0.001).

  Conclusion

  Considering the relationship between health literacy and mental health and quality of life, it seems necessary to pay more attention to promoting health literacy in the elderly and planning to improve the effective factors in quality of life improvement programs.

  Keywords: Health, Happiness, Quality of Life, Aged
 • Bahman Ghasemzadeh, Saeed Shahsavari, Aisa Maleki, Rohollah Kalhor Pages 628-639
  Background and Objectives

  The present study was conducted to investigate the status of performance indicators in hospitals affiliated to Qazvin University of Medical Sciences before and after the implementation of the transformation plan.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed longitudinally based on hospital data. The data collection tool was a checklist including general characteristics of hospitals and performance indicators. Data analysis was performed using Interrupted time series analysis (ITS) and Statistical software for data science (STATA) v.15. Chow test was used to determine the structural fractures in the studied time series.

  Results

  Hospitals’ performance indicators were examined. In the first month after the intervention, bed rotation increased significantly by 1.148 (P<0.005). The trend of bed rotation after the intervention increased by 0.060 per month (P=0.032). In the first month after the intervention, the decrease or increase in the length of stay in different hospitals was not significant (P>0.005). The length of stay after the intervention increased by 0.170 per month. In the first month after the intervention, the decrease in bed occupancy percentage was 41% (P=0.005) which is significant. The trend of bed occupancy percentage after the intervention was more than 2% per month (P<0.005).

  Conclusion

  The transformation plan in the period before and after implementation in all studied hospitals has positive effects and has made changes in most performance indicators. This plan is especially beneficial for people who have fallen ill due to a lack of financial resources and have not been able to seek treatment.

  Keywords: Health Status Indicators, Health, Health Care Reform, Health Planning, Iran
 • Mohammad Dehesh, Nahid Rejeh*, Seyed Davood Tadrisi, Ali Tayebi Pages 640-649
  Background and Objectives

  The elderly patients undergoing hemodialysis are at higher risk for falling and its critical outcomes compared with their healthy counterparts. Falls can lead to the individual becoming fearful of experiencing subsequent falls. Yet little is known about the fear of falling in this high risk population. The present study aimed to assess the fear of falling and its contributing factors in the elderly patients with the history of falls undergoing hemodialysis, who referred to the hospitals in Tehran city in 2021.

  Methods

   In this descriptive analytic cross sectional study, which was performed on 197 patients undergoing hemodialysis referring to Tehran city hospitals in 2021. Patients were selected with convenience sampling. The instruments for data collection was demographic characteristics scale, FES-I scales. Data analysis was done by using descriptive and inferential tests and was shown via SPSS 21 software.

  Results

   Mean age of participants was 70.02 ± 8.12 years and (63.5%) were men. Mean time on hemodialysis was 29.03 ± 50.16 years. Mean Falls Efficacy Scale-International Score was 16.29 ± 8.24 points, which is consistent with a high fear of falling. There was consistency between adherence to fear of falling and demographic information (p < 0.05).

  Conclusion

  According to the results, the frequency of fear of falling in the elderly patients with the history of falls undergoing hemodialysis was significantly high.  In older hemodialysis patients, fear of falling is a likely contributor to the occurrence of falls. Future researches should explore reducing the fear of falling as a preventive factor for falls in elderly hemodialysis patients.

  Keywords: Fear of falling, adults older, hemodialysis
 • Ebrahim Nasiri Formi, Reza Khorammakan, Zohreh Khodadadi Jahromi * Pages 650-659
  Background and Objectives

  Surgery is always a great experience for the patient because surgery of any kind is a threat to the integrity of the body and life. This study was to evaluate the factors of anxiety and stress before surgery in patients who are candidates for spine surgery.

  Methods

  The present study is a descriptive study that was performed on 120 patients who were candidates for spine surgery in of Peymaniyeh Hospital in Jahrom City 2021. Data collection tools were theoretical questionnaire and colleagues. Data were analyzed using SPSS v.22 and descriptive statistics such as frequency, percentage and Pearson correlation coefficient.

  Results

  The results showed that the highest level of anxiety was related to the area of preoperative anxiety (85.1)and in this area, the components of fear of surgery and not knowing the time of surgery (93.3%)and in the area of stressors in relation to Operating room staff for preoperative care also included the components of the patient being left alone until the start of surgery and the observation and encounter of strangers such as anesthesiologists and operating room nurses, causing the most anxiety (88.3%)in patients.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, by identifying the factors affecting preoperative anxiety and eliminating them, the amount of preoperative anxiety can be minimized. Therefore, it is suggested to use various methods to educate patients to eliminate the factors affecting anxiety.

  Keywords: Anxiety, Spine Surgery, Operating Rooms