فهرست مطالب

مدیریت بازاریابی هوشمند - سال سوم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1401)

نشریه مدیریت بازاریابی هوشمند
سال سوم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مجید ولی محمدی، علیرضا اسکندری نژاد* صفحات 12-22

  شیوه های تامین مالی نهادهای خیرخواهانه یکی از موضوعات پراهمیتی است که در ایران کمتر بدان پرداخته شده است. پژوهش حاضر بر اساس روش پیمایش آنلاین غیرمحدود خودگزینش گر، رفتارها، نگرش ها و باورهای مردم ایران در خصوص نحوه کمک به سازمان های خیرخواهانه، فواصل زمانی انجام کمک، کانال های آشنایی با فعالیت های خیرخواهانه و میزان کمک نقدی به سازمان های خیرخواهانه را می سنجد. بر اساس یافته های پژوهش می توان ادعا کرد که نگرش ها، رفتارها و باورهای مشارکت کنندگان در این پژوهش قرابت بسیار زیادی با شیوه تامین مالی جمعی دارد. در این شیوه، سازمان ها می توانند با راه اندازی پلتفرم های مناسب، از تعداد کثیری از افراد مقادیر اندکی پول دریافت کنند. یافته های این پیمایش آنلاین نشان می دهد که اکثر مشارکت کنندگان از طریق شبکه های اجتماعی با خیریه ها آشنا شده اند، در فاصله زمانی نهایتا یک ماهه کمک خود را انجام می دهند و همچنین اکثر آنها کمتر از 50 هزار تومان کمک مالی می کنند، موضوعی که موید کارآمدی روش تامین مالی جمعی در ایران است. به نظر می رسد که حرکت به سوی تامین مالی جمعی از سوی سازمان های خیرخواهانه در ایران می تواند در تامین مالی آنها با توجه به کنش های خیرخواهانه مردم اثرگذار باشد.

  کلیدواژگان: تامین مالی جمعی، نیکوکاری، مدیریت خیریه
 • فرشته جلائی* صفحات 15-33
  عملیات مالی و حسابداری یکی از فرآیندهای مهم در هر سازمان محسوب می شود که اثرگذاری خود را بر سایر بخش ها در قالب جریان های مالی و روابط علی و معلولی نشان می دهد. از این رو با تعریف فرآیندهای مالی در قالب روش پویایی شناسی سیستم، میتوان این فرآیندها را مدلسازی و بصورت پویا مورد تحلیل قر ار داد. روش پویایی شناسی سیستم با تعریف روابط علی و معلولی بین متغیرها، بدنبال درک جامع و نظام مند از عملکرد کل سیستم و شناخت ارتباط درونی بین اجزاء سیستم است. از طرفی، امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری، عوامل زیادی را مد نظر قرار می دهند. بر مبنای رویکردهای موجود، تصمیم گیری سرمایه گذاران تنها بر مبنای تجزیه و تحلیل های تکنیکی و عقلایی انجام نمی پذیرد. در این پژوهش محقق در جهت بررسی کاربرد پویایی شناسی سیستم در تصمیم گیری های مالی ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مرور تحقیقات پیشین به یک دسته بندی از این تاکتیک ها دست یافته است. در ادامه نیز به صورت مروری مباحث مربوط پویایی شناسی سیستم و تصمیم گیری های مالی بیان شده است. در انتها نیز با یک نتیجه گیری و پیشنهاداتی این پژوهش پایان یافته است.
  کلیدواژگان: پویایی شناسی سیستم، تصمیم گیری مالی، سرمایه گذاری
 • سید محمد صفوی همامی*، مهدی محمدی صفحات 23-37

  با شیوع بیماری کووید-19 و ملزوم شدن دورکاری برای بقا و ادامه فعالیت های تجاری، سازمان های مختلف در موقعیتی جدید قرار گرفته اند که در آن، شکل گیری استراتژی های بازاریابی دیجیتال و اجرای آن ها در فضای مجازی بیش از پیش اهمیت یافته است. این پژوهش از طریق رویکردی هوشمند و اکتشافی به بررسی موثرترین عوامل فرهنگی می پردازد که بر موفقیت یا شکست بازاریابی سازمان ها در دوران دورکاری تاثیرگذار هستند. با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارکنان و کادر مدیریتی درگیر در بخش های بازاریابی سازمان های دورکار، این تحقیق به شناسایی الگوهای رفتاری و ارزش های فرهنگی پرداخته که می توانند در شرایط کار از راه دور، به کارایی و خلاقیت در بازاریابی کمک کنند. از عوامل حیاتی یافت شده می توان به تاکید بر خودگردانی کارکنان، تشویق به خلق ایده های نوآورانه در بازاریابی، انعطاف پذیری در سیاست ها و پروتکل های سازمانی، و اهمیت دادن به بهره وری عملکردی به جای ساعات کاری معمول اشاره کرد. در مقابل، تحلیل اطلاعات نشان می دهد که نبود ارتباطات موثر بین تیم های دورکار و چالش های مدیریتی در نظارت بر عملکرد، از موانع اصلی در پیاده سازی استراتژی های بازاریابی موثر به شمار می روند. این یافته ها اهمیت دارند، زیرا نشان از تغییر نقش عوامل فرهنگی دارند که در اکوسیستم کار از راه دور بر بازاریابی سازمان ها تاثیر می گذارند.

  کلیدواژگان: بازاریابی، فرهنگ سازمانی، رفتار سازمانی، تحلیل درونی هوشمند
 • پویا احمدی نوجانی* صفحات 34-59
  این مقاله یک بررسی سیستماتیک از 1722 مقاله در رابطه با بازاریابی بین المللی که در طول سال های 1995 تا 2015 در شش مجله برتر بین المللی کسب و کار منتشر شده را ارایه می دهد. آنالیز ارایه شده در این مقاله بر روی پنج حوزه اصلی متمرکز می باشد: مشخصات محققان درگیر در تحقیقات بازاریابی بین المللی، مشارکت کنندگان اصلی در ارایه ی مقالات بازاریابی بین المللی بر اساس بهره وری و تاثیر آن ها، ویژگی های ساختاری مقالات منشتر شده در زمینه ی بازاریابی بین المللی، مقالات با بیشترین تاثیر در زمینه بازاریابی بین المللی و موضوعات خاص تحقیقات بازاریابی بین المللی و تکامل آن ها در طول زمان. آنالیز نتایج نشان داد که حوزه بازاریابی بین المللی در طول دوره ی تحقیق پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرده و بهبود مستمر، کیفیت پیشرفته و پوشش گسترده موضوع در این زمینه مشاهده می شود. جهت گیری های مفید برای تحقیقات آینده موضوعی بوده که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: بازاریابی بین المللی، بررسی سیستماتیک، آنالیز نتایج
 • محسن شعبانی*، حمید رحیمیان صفحات 46-63
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین سرمایه ی روانشناختی با بهره ‎وری نیروی انسانی در شرکت گاز استان سمنان انجام گردید. این پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و ازنظر شیوه ی جمع آوری داده ها، توصیفی بوده و از نوع تحقیقات همبستگی به شمار می رود. جامعه ی آماری این تحقیق، مشتمل برکلیه ‎ی کارکنان رسمی شاغل در شرکت مذکور بود که تعداد 107 نفر از آن‎ها برای انجام مراحل آزمون و به روش نمونه ‎گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ‎ی سرمایه ی روانشناختی لوتانز و پرسشنامه ‎ی سنجش بهره‎ وری نیروی انسانی هرسی و گلدسمیت استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها و بکارگیری آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی، نتایج حاصله نشان دادکه از بین ابعاد سرمایه ‎ی روانشناختی، مولفه های خودکارآمدی، خوش بینی و تاب آوری بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر گذار بوده ولی تاثیر بعد امیدواری بر بهره وری نیروی انسانی در این شرکت مورد تایید قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: سرمایه ی روانشناختی، بهرهوری نیروی انسانی، شرکت گاز، سمنان
 • مهدی مهدی زاده رستم*، احسان اسماعیلی، رضا خرم دل صفحات 235-253
  زندگی بشر از ابتدای تاریخ تاکنون برای رسیدن به کمال و پیشرفت پر از نشیب و فرازهای گوناگون بوده است ، آنچه در سالهای اخیر مشاهده می شود ، حاکی از رشد صعودی و حیرت انگیز نرخ تحولات به مدد فناوری اطلاعات و افزایش روزافزون دانش و آگاهی آدمی است . بدیهی است که روش های قدیمی تولید و توزیع دانش که براساس ارتباطات چهره به چهره طراحی شده اند ، به تدریج کارایی خود را از دست می دهند و لزوم استفاده از ابزاهای نوین احساس می شود . به منظور پاسخگویی به این نیاز ، یادگیری الکترونیکی که صورت تکامل یافته ای از روش های قدیمی آموزش و یادگیری با استفاده از فناوری اطلاعات است ، از اوایل دهه مطرح و به سرعت به عنوان روش برتر یادگیری در عصر دانش و آگاهی معرفی شد. یادگیری الکترونیک به واقع آموزش از طریق کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری چند رسانه ای و اینترنت است که به مدد رشد روز افزون فناوری اطلاعات سهل الوصول گشته است. یادگیری الکترونیک فرآیند آموزش را از شیوه کلاس های سنتی به آموزش online منتقل کرده و مزایای بسیاری را برای فرد یادگیرنده و سازمان در بر خواهد داشت. زمان و مکان در آموزش به شیوه یادگیری الکترونیک مفهوم امروزی خود در شیوه کلاسهای سنتی را از دست می دهد، به این معنا که محدودیت زمانی و مکانی در آن وجود نخواهد داشت. در این مقاله به بررسی خصوصیات، عوامل و چالشهای پیش روی یادگیری الکترونیک ، پرداخته و از زوایای مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و تا حد امکان سعی خواهیم کرد آن را تبیین و ارایه کنیم.
  کلیدواژگان: شیوه های یادگیری، پیدایش یادگیری الکترونیک، یادگیری الکترونیک
 • عباس قاسم زاده* صفحات 269-293
  از مهم ترین ارکان هوش تجاری، رقابت است. رقابت زدایی و رقابت گرایی در کسب و کارها بر مبنای اطلاعات به دست می آید. آنچه اکنون در به دست آوردن یک مزیت رقابتی بر مبنای هوش و هوشمندی شکل می گیرد، مولفه ی هوش رقابتی است. استفاده از این نوع هوش (هوشمندی) می تواند در شناسایی موقعیت ها اعم از احتمالی، قطعی و یا عدم قطعیت به مدیران و استراتژیست ها در بازار رقابتی کمک بهینه ای کند. هدف در این مقاله، مدیریت و سازماندهی هوش رقابتی شرکت گاز استان فارس براساس معیارهای تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ی مقایسات زوجی تکمیل شده توسط 21 نفر از خبرگان، مدیران و کارشناسان واحدهای استراتژی سازی در زمینه ی هوش تجاری و کسب و کار رقابتی سازمان های دولتی و خصوصی محقق گشت. با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بهبودیافته، نتایج نشان داد که عوامل مدیریتی با وزن 288/0 در رتبه ی نخست، عوامل تامین کننده با وزن 205/0 در رتبه ی دوم، عوامل عملیاتی با وزن 187/0 در رتبه ی سوم، عوامل استراتژیک با وزن 173/0 در رتبه ی چهارم و عوامل بازاریابی با وزن 147/0 در رتبه ی پنجم قرار گرفتند. بنابراین در شرایط عدم قطعیت اگر قرار شد از هوش رقابتی در سازمان ها استفاده گردد، بنابر نظرسنجی خبرگان امر باید این مولفه های جامع و اولویت آنها را در طراحی و استقرار هوش رقابتی، عملیاتی کرد.
  کلیدواژگان: هوش رقابتی، عوامل موثر هوش رقابتی، عدم قطعیت
|
 • Majid Valimohammadi, Alireza Eskandari Nezhad * Pages 12-22

  The methods of financing charitable organizations is one of the most important issues that is less addressed in Iran. Based on the self-selective unlimited online survey method, the present study measures the behaviors, attitudes and beliefs of the Iranian people about how to help charitable organizations, time intervals of providing aid, channels of familiarity with charitable activities and the amount of cash donations to charitable organizations. Based on the research findings, it can be claimed that the attitudes, behaviors and beliefs of the participants in this study are very close to the method of crowdfunding. In this way, organizations can receive small amounts of money from large numbers of people by setting up the right platforms. The findings of this online survey show that most of the participants have become acquainted with charities through social networks, they end up donating within a month, and most of them donate less than 50,000 Tomans, which confirms the effectiveness of the co-financing method in It is Iran. It seems that the move towards crowdfunding by charitable organizations in Iran can be effective in financing them according to the benevolent actions of the people.

  Keywords: Collective financing, Charity, charitable management
 • Fereshteh Jalaie * Pages 15-33
  Financial operations and accounting is one of the most important processes in any organization that shows its impact on other sectors in the form of financial flows and causal relationships. Therefore, by defining financial processes in the form of system dynamics method, these processes can be modeled and dynamically analyzed. The system dynamics method, by defining the causal relationships between variables, seeks a comprehensive and systematic understanding of the performance of the whole system and the recognition of the internal relationship between the components of the system. On the other hand, investors today consider many factors when choosing an investment. Based on existing approaches, investors' decisions are not made solely on the basis of technical and rational analysis. In this research, in order to investigate the application of system dynamics in financial decisions, the researcher has first obtained a classification of these tactics by using library studies and reviewing previous research. The following is a review of system dynamics and financial decision making. In the end, this research has ended with a conclusion and suggestions.
  Keywords: system dynamics, Financial Decision Making, Investment
 • Sayed Mohammad Safavi Hemami *, Mahdi Mohammadi Pages 23-37

  With the spread of the Covid-19 disease and the necessity of remote work to survive and continue business activities, various organizations have been placed in a new situation where the formation of digital marketing strategies and their implementation in cyber space has become more important. Through an intelligent and exploratory approach, this research examines the most effective cultural factors that influence the success or failure of organizations'' marketing during remote work. By analyzing the data obtained from semi-structured interviews with employees and management staff involved in the marketing departments of telecommuting organizations, this research identified behavioral patterns and cultural values that can contribute to efficiency and creativity in marketing in remote work conditions. Some of the critical factors found include emphasizing employee self-management, encouraging the creation of innovative ideas in marketing, flexibility in organizational policies and protocols, and giving importance to functional productivity rather than regular working hours. On the contrary, data analysis shows that the lack of effective communication between remote teams and management challenges in performance monitoring are the main obstacles in implementing effective marketing strategies. These findings are important, because they indicate the changing role of cultural factors that influence the marketing of organizations in the telecommuting ecosystem.

  Keywords: Marketing, Organizational Culture, Organizational Behavior, Intelligent internal analysis
 • Pooya Ahmadi Nowjani * Pages 34-59
  The chapter provides a systematic review of 1722 international marketing articles published in the top six international business journals during the period 1995–2015. The analysis focuses on five major areas: profiles of authors involved in international marketing research; major contributors of international marketing articles based on their productivity and impact; structural characteristics of articles published on international marketing; articles with the greatest impact in the international marketing field; and specific themes of international marketing research covered and their evolution over time. The analysis revealed that the international marketing field has experienced a significant proliferation during the investigation period as demonstrated by its continuous refinement, improved quality, and extensive topical coverage. Fruitful directions for future research on the subject are discussed..
  Keywords: system dynamics, Financial Decision Making, Investment
 • Mohsen Shabani *, Hamid Rahimian Pages 46-63
  The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between psychological capital and human resource productivity in Semnan gas company. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method and is considered to be correlational.The statistical population of this research consists of all the official employees working in the mentioned company, among whom 107 people were selected to perform the test steps and by random sampling method .Luthans Psychological Capital Questionnaire and Hersey and Goldsmith's Human Force Productivity Questionnaire were used to collect data. After analyzing the data and applying Pearson correlation and linear regression tests, the results showed that among the dimensions of psychological capital, the components of self-efficacy, optimism and resilience have an effect on the productivity of human resources, but the effect of the component of hope on the productivity of human resources in this The company was not approved.
  Keywords: Psychological capital, Productivity of human resources, Gas Company, Semnan
 • Mehdi Mehdi Zadeh Rostam *, Ehsan Esmaili, Reza Khorram Del Pages 235-253
  From the beginning of history until now, human life has been full of ups and downs to achieve perfection and progress. . It is obvious that the old methods of production and distribution of knowledge, which are designed based on face-to-face communication, are gradually losing their effectiveness and the need to use new tools is felt. In order to meet this need, e-learning, which is an evolved form of the old methods of teaching and learning using information technology, was introduced in the early decade and quickly introduced as the superior method of learning in the age of knowledge and awareness. E-learning is actually learning through computers, multimedia computer networks and the Internet, which has become accessible thanks to the increasing growth of information technology. E-learning will move the learning process from traditional classroom to online learning and will bring many benefits to the learner and the organization. Time and place in e-learning teachings lose their modern meaning in traditional classroom methods, meaning that there will be no time or space constraints. In this article, we examine the characteristics, factors and challenges facing e-learning, and analyze it from different angles, and we will try to explain and present it as much as possible.
  Keywords: Learning methods, the emergence of e-learning, e-learning
 • Abbas Ghasemzade * Pages 269-293
  One of the most important pillars of business intelligence is competition. Competitiveness and competitiveness in businesses are based on information. What is now formed in gaining a competitive advantage based on intelligence and intelligence is the component of competitive intelligence. Using this type of intelligence (intelligence) can help managers and strategists in the competitive market in identifying situations, whether possible, definitive, or uncertainty. The purpose of this article is to manage and organize the competitive intelligence of Fars Province Gas Company based on the criteria of multi -criteria. The data collection in this study was researched using the couple's comparison questionnaire by 21 experts, managers and experts of strategic units in the field of commercial intelligence and competitive business of public and private organizations. With improved fuzzy hierarchical analysis method, the results showed that managerial factors weighing 0.288 in the first rank, 0.205 weight supply factors, operational factors weighing 0.87 in third, strategic factors weighing 173/ 0 ranked fourth and marketing factors weighing 0.147. Therefore, in a state of uncertainty, if competitive intelligence is to be used in organizations, according to expert polls, these comprehensive components and their priority should be operational in designing and establishing competitive intelligence.
  Keywords: Competitive intelligence, Effective Factors of Competitive Intelligence, Uncertainty