فهرست مطالب

گیاه پزشکی کاربردی - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 25، شهریور 1398)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 25، شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد قاسمی، داریوش شهریاری، سمیه فراهانی* صفحات 1-10
  شبه قارچ عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه فلفل  Phytophthora capsiciیکی از مخرب ترین عوامل کاهنده عملکرد گیاه فلفل در مناطق تحت کشت این محصول در دنیا می باشد. این بیمار گر می تواند در تمام مراحل رشدی به ریشه ها و طوقه گیاه حمله کند و سبب پژمردگی یا مرگ گیاه گردد. در این تحقیق، جدایه های شبه قارچ بیمار گر از مزارع و گلخانه های فلفل مناطق مختلف شهرستان ورامین از گیاهان بیمار دارای علایم مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و طوقه و بوته میری جمع آوری شد. نمونه ها پس از شستشو و ضدعفونی سطحی، در محیط کشت نیمه انتخابی (CMA+ PARPH) کشت گردیدند. تشخیص گونه بر اساس خصوصیات مورفولوژیک و کلید های شناسایی اروین وریبیرو (1996) انجام گرفت. بیماری زایی گونه ها روی گیاهان میزبان مربوطه به اثبات رسید و تفاوت بیماری زایی جدایه پس از مایه زنی روی فلفل رقمPlato  تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از کل نمونه برداری ها از مناطق مختلف، جمعا 10 جدایه خالص P. capsici به دست آمد. جدایه Ph-pi-51 جمع آوری شده از روی فلفل از منطقه پیشوا با شاخص شدت بیماری 6/91 درصد در گروه آماری a با بیش ترین میزان بیماری زایی به عنوان قوی ترین بیمار گر قرار گرفت. به ترتیب، جدایه کریم آباد Ph-ka-21، با شاخص شدت بیماری6/88 در گروه آماری ab با بیشترین بیماری زایی بعد از جدایه پیشوا بوده است و همچنین جدایه های  Ph-ta-16و Ph-dv-44 با شاخص شدت بیماری 8/48 و3/33 کم ترین میزان بیماری زایی روی فلفل داشته است و در گروه بیمار گر های با بیماری زایی ضعیف قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: فلفل، Phytophthora capsici، جدایه، بیماری زایی
 • فرشاد امیری، مژده ملکی*، رمضان اصغری صفحات 11-23

  به منظور شناسایی فون نماتد های انگل گیاهی باغات میوه شهرستان های اشتهارد و نظر آباد واقع در استان البرز، طی سال های 97-1396، تعدادی نمونه خاک، ریشه و اندام های هوایی گیاهان از مناطق مورد نظر استان جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، عملیات شستشوی خاک و ریشه ها، اقدام به استخراج نماتد ها گردید و سپس نمونه ها تثبیت شده و به گلیسیرین خالص انتقال داده شدند. از نماتد های جداشده به تفکیک جنس، اسلاید های میکروسکوپی دایمی و برش های لازم از قسمت های مختلف بدن تهیه گردید. پس از مشاهدات میکروسکوپی، اندازه گیری های لازم و رسم تصاویر موردنیاز، با استفاده از منابع و کلید های معتبر اقدام به شناسایی گونه های استخراج شده، گردید. طی بررسی های ریخت سنجی و ریخت شناسی ، تعداد شش گونه نماتد متعلق به سه جنس به شرح زیر شناسایی گردید: Aphelenchus avenae, Paraphelenchus myceliophthorus, Aphelenchoides centralis, Aphelenchoides fuchsi, Aphelenchoides parabicaudatus, Aphelenchoides varicaudatus در میان نماتد های شناسایی شده، گونه Aphelenchoides fuchsiبرای نخستین باز از استان البرز و برای دومین بار از دنیا گزارش می شود. همچنین گونه Aphelenchoides varicaudatus برای دومین بار از ایران گزارش می شود.

  کلیدواژگان: استان البرز، فون، Aphelenchidae، Aphelenchoididae
 • مرضیه شازده احمدی*، سید افشین سجادی، زین العابدین شهادتی مقدم صفحات 25-36

  جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis (Bt) از خاک های مناطق جنگلی شهرستان های مختلف استان گلستان جدا سازی و ژن Cry و Vip عامل تولید توکسین و پروتیین موثر روی حشرات در آن ها ردیابی شد. از کل 42 نمونه خاک مورد بررسی از طریق بازدارندگی انتخابی استات سدیم، تعداد 160 جدایه Bt جدا سازی گردید. پس از کشت کلنی ها، رنگ آمیزی اختصاصی و شناسایی میکروسکوپی در 40 درصد از جدایه ها انجام شد، پروتیین کریستالی کشنده برای بسیاری از حشرات مشاهده گردید. بررسی مولکولی جدایه های Bt نشان داد که در 12 جدایه ژن هایCry  و Vip وجود داشتند. آزمایشات تعیین ساختار ژنی برای وجود سه ژن Cry 1A (شامل Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac) و ژن های Cry1I، Cry1F، Cry2، Cry9 و Vip3Aa با استفاده از 8 جفت آغاز گر اختصاصی انجام شد. ژن های Cry1Ab، Cry2 و Cry1F در همه جدایه ها مشاهده شد، ولی ژن های Cry1Aa، Cry1I و Cry1Ac فراوانی بسیار کم (کم تر از 20 درصد) داشتند و یا در هیچ یک از جدایه ها یافت نشدند. نتایج این تحقیق می تواند برای ردیابی جدایه های بومی باکتری Bt که دارای پروتیین های کریستالی موثر روی حشرات هستند، مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: پروتئین کریستالی، ژن های Cry و Vip، Bacillus thuringiensis، شناسایی مولکولی
 • سیمین صباغیان، فرشاد رخشنده رو*، توفیک البینو، حمیدرضا زمانی زاده صفحات 37-49

  در طی فصول زراعی سال های 95-1394 به منظور تعیین پراکنش PNRSV و ToRSV در گل رز و علف های هرز پیچک و شیرتیغی مجاور آن ها در استان های تهران، البرز، مازندران و مرکزی از 600 نمونه برگ رز و 50 نمونه برگ علف هرز بدون علایم و با علایم به صورت کاملا تصادفی نمونه برداری شد. توسط آزمون الایزای مستقیم DAS-ELISA نمونه ها ارزیابی شدند. نتایج نشان داد گل رز در استان های تهران، البرز، مازندران و مرکزی به ترتیب 24/39%، 7/30%، 8/44% و 1/38% به PNRSV و 38%، 6/25%، 3/32% و 3/28% به ToRSV و علف های هرز پیچک و شیرتیغی به ترتیب 26% و 18% به PNRSV و ToRSV آلوده بودند. نمونه های آلوده با استفاده از بافر فسفات پتاسیم (1/7 pH=) حاوی ماده ضد اکسیداتیو بر روی گیاهان علفی در گلخانه مایه زنی شدند. برای تایید آلودگی ویروسی نمونه ها، از آزمون RT-PCR و پرایمر های اختصاصی جهت تکثیر قطعات اختصاصی از طول ژنوم PNRSV و ToRSV در نمونه های رز و گیاه محک استفاده شد. نمونه هایی که در آزمون های سرولوژیک آلوده به ویروس تشخیص داده شده بودند، با هر دو جفت آغازگر مورد استفاده واکنش دادند و قطعات ژنتیکی مورد انتظار با اندازه های 210 جفت باز مربوط به پروتیین پوششی PNRSV و 500 جفت باز مربوط به پلیمرازToRSV  برای نمونه های آلوده تکثیر شدند. در این بررسی برای اولین بار حضور عوامل ویروس PNRSV و ToRSV در گیاه رز و علف های هرز مورد ارزیابی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: پراکندگی، RT-PCR، DAS-ELISA، TAS-ELISA، گل سرخ، دامنه میزبانی
 • عیسی جبله*، بهزاد امیری، مجید طاهریان صفحات 51-60

  هندوانه یکی از مهم ترین محصولات شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی محسوب می شود؛ در این شهرستان کنه تارتن دولکه ایTetranychus urticae  یکی از آفات مهم این محصول به حساب می آید؛ استفاده بی رویه از سموم شیمیایی سبب ایجاد جمعیت مقاوم این آفت به آفت کش ها شده و باقی مانده سموم به دلیل تازه خوری این محصول بسیار حایز اهمیت است. کیفیت تغذیه گیاه میزبان عامل موثری بر رشد و تولید مثل آفات محسوب می شود. به منظور بررسی تاثیر تغذیه در شرایط مزرعه ای بر روی فراوانی مراحل مختلف زیستی کنه تارتن دولکه ای بر روی هندوانه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار (کود مرغی، کود گاوی، کود گوسفندی، NPK، NPK+ هیومیک اسید، هیومیک اسید و شاهد) در سه زمان نمونه برداری، در سال 1394، در شهرستان اسفراین اجرا شد. نتایج نشان داد بیش ترین جمعیت کنه تارتن دولکه ای در تیمار کود مرغی در مراحل زیستی (تخم، لارو، پوره و بالغ) به ترتیب با میانگین (34/1 ± 27/12، 78/1 ± 04/12، 35/1 ± 04/8 و 69/1 ± 73/12) و کم ترین جمعیت در تیمار کود NPK + هیومیک اسید گرانوله در مراحل زیستی (تخم، لارو، پوره و بالغ) به ترتیب (67/0± 16/4، 55/0± 88/2، 38/0± 18/2 و 67/0± 07/5) مشاهده گردید. بر اساس نتایج این تحقیق و اثر کاهنده نوع تیمار کود دهی بر جمعیت کنه تارتن دولکه ای، مشخص گردید دو تیمار کود هیومیک اسید گرانوله و هیومیک اسید + NPK گرانوله در مزارع هندوانه می توانند جهت کنترل کنه تارتن دو لکه ای مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: هندوانه، Tetranychus urticae، کود، تغییرات جمعیت، اسید هیومیک، NPK
 • پرسا تیموری*، سید وحید علوی صفحات 61-62
  طی بازدید های انجام شده طی نیمه پایانی زمستان 1397 تا ابتدای بهار 1398 از باغات گلابی در استان مازندران، نشانه هایی مشابه سوختگی در سرشاخه ها و جوانه های جانبی مشاهده شد. به منظور بررسی و شناسایی عامل بیماری، نمونه های دارای علایم به آزمایشگاه منتقل گردید و پس از ضد عفونی سطحی توسط الکل اتانول 70% و محلول هیپوکلریت سدیم 5/0 درصد در تشتک های پتری حاوی محیط کشت آب آگار (WA) و سیب زمینی دکستروز آگار (PDA) همراه با 5/1 درصد آنتی بیوتیک تتراسایکلین و استرپتومایسین کشت داده شد و در دمای 25 درجه سلسیوس نگهداری گردید. پرگنه قارچ، ابتدا به رنگ کرم تا قهوه ای روشن و سپس به رنگ سبز تیره تغییر رنگ یافت و پس از پنج روز پیکنیدیوم های قارچ در محیط کشت ظاهر شدند. در نهایت خالص سازی جدایه های قارچی به روش نوک ریسه و تک اسپور انجام و جدایه های خالص درتشتک های حاوی محیط کشت PDA کشت داده شد. پیکنید ها تیره رنگ و تقریبا صاف با گردن نسبتا بلند بوده و کنیدی های آن اغلب تک سلولی و تقریبا تخم مرغی شکل تا بیضوی و شفاف اما در توده اسپور تیره رنگ بودند. کلامیدوسپور های آن نامنظم و در زنجیره های منشعب و غیرمنشعب به صورت میانی و انتهایی تشکیل شدند. بر اساس خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی قارچ در محیط کشت و طبق توصیف ارایه شده توسط منابع معتبر علمی (Boerema et al., 2004)، گونه Phoma glomerata شناسایی شد. آزمون های بیماری زایی بر روی ده نهال سالم یک ساله و شاخه های فاقد بیماری انجام شد. سوسپانسیون حاوی اسپور های ثانوی با غلظت (106 × 1 اسپور در میکرو لیتر) روی آن ها پاشیده شد. گیاهان شاهد تنها با آب مقطر سترون آغشته شدند و پس از قرار دادن در محفظه پلاستیکی در دو دامنه دمایی 2 ±15 و 2± 23 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90%، در گلخانه نگهداری شدند. پس از ده روز علایم بیماری شامل لکه های زرد با حاشیه سوخته مشاهده شد که با علایم ارایه شده در منابع (Chuan and Chand, 1980) مطابقت داشت. گیاهان شاهد فاقد علایم مزبور بودند. به منظور تهیه توده میسلیومی جهت استخراج DNA ژنومی، از محیط غذایی PDB (Potato dextrose broth) استفاده شد. استخراج DNA به روش CTAB انجام گردید (Doyle and Doyle, 1987؛ امیردهی و همکاران، 1396). نواحی ژنومی ITS1-5.8S-ITS2 تکثیر و تعیین توالی شدند. جهت تکثیر این نواحی از ترکیب آغازگر ITS1 با توالی)'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3'5) به عنوان آغازگر مستقیم و آغازگر ITS4 به عنوان آغازگر معکوس با توالی ('-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3'5) استفاده شد (White and Morgan, 1987؛ White et al., 1990). مخلوط واکنش PCR با حجم نهایی 25 میکرو لیتر شامل 5/6 میکرو لیتر آب دیونیزه استریل، 5/13 میکرو لیتر 2X PCR Master Mix ، 5/0 میکرو لیتر از هر آغازگر به غلظت نهایی 10 پیکومول و 4 میکرو لیتر DNA طی واکنش زنجیره ای پلی مراز شامل واسرشت سازی اولیه در دمای 94 درجه سلسیوس به مدت دو دقیقه و سپس 38 چرخه تحت           1- دانشجوی دکتری، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران 2- دانشیار، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری، ایران نویسنده مسیول مکاتبات: p_teymuri@yahoo.com شرایط واسرشت سازی در 94 درجه سلسیوس به مدت 30 ثانیه، اتصال در دمای 50 درجه سلسیوس 30 ثانیه، گسترش در دمای 72 درجه سلسیوس 30 ثانیه و گسترش نهایی در دمای 72 درجه سلسیوس به مدت 10 دقیقه در دستگاه ترموسایکلر قرار گرفت و سپس محصول نهایی از طریق الکتروفورز در ژل آگارز 2/1 درصد ارزیابی شد (White et al., 1990). پس از تعیین توالی و همردیف سازی با توالی های موجود در بانک ژن GenBank (NCBI) توسط نرم افزار BLAST مقایسه و شباهت جدایه های مورد نظر با قارچ Phoma glomerata (Corda) Wollenw & Hochapfel در سطح 99 درصد مشخص گردید. قارچ Phoma glomerataاولین بار از کشور هند به عنوان عامل بیماری در فیکوس گزارش گردید Mathur, 1979)). همچنین این قارچ با علایم سرخشکیدگی و سوختگی جوانه های جانبی گلابی نیز برای اولین بار از هند گزارش شد (Chuan and Chand, 1980). در ایران نیز وجود این قارچ اولین بار بر روی گندم (صفایی و همکاران، 1379) گزارش گردید و پس از آن بر روی کدوییان (حاتمی و همکاران، 1387)، فیکوس (آقاپور و همکاران، 1388)، نارنگی (رستمی و همکاران، 1392)، رزماری (Moshrefi Zarandi et al., 2015) در مناطق مختلف ایران گزارش شد. بنابراین این قارچ تاکنون در ایران بر روی درختان گلابی گزارش نشده است و این اولین گزارش از وقوع سوختگی جوانه و سرشاخه با عامل قارچی Phoma glomerataروی درختان گلابی (Pyrus communis) در ایران است.
  کلیدواژگان: توالی نواحی ITS، سوختگی سرشاخه، Pyrus communis، Phoma glomerata
|
 • Mohammad Ghasemi, Dariush Shahriari, Somayeh Farahani * Pages 1-10
  Phytophthora capsici, is one of the most destructive factors of pepper crown and root rot in pepper cultivation regions across the world. This pathogen attacks the roots and crown of the plant at all growth stages and causes the wilt or death of the plant. In this study, fungus isolates collected from the pepper fields and greenhouses in different regions of Varamin and plants with symptoms of damping-off, root and crown rot. Samples were cultivated in semi-selective Phytophthora culture medium (CMA + PARPH) after washing and disinfection. Cultivars were identified on morphological characteristics and identification keys of Erwin Verbieru (1996). The pathogenicity of the species was demonstrated on host plants and the isolate pathogenicity was determined after inoculation on Plato sensitive cultivar by Golsir et al. methods. According to results from all sampling from different regions, a total of 10 pure P. capsici isolates were obtained. The Ph-pi-51 isolate collected from pepper from Pishva region with a disease severity index of 91.6% was in the statistical group “a” with the highest rate of pathogenesis as the most destructive pathogen. Karimabad Ph-ka-21 isolate, with a disease severity index of 88.6 in the ab statistical group, was the most pathogenic after the first isolate. Also the Ph-ta-16 and Ph-dv-44 isolates with the disease severity index of 48.8 and 33.3 had the lowest rates of disease on pepper and were included in the group of isolates with low pathogenicity.
  Keywords: Pepper, Phytophthora capsici, isolate, pathogenicity
 • Farshad Amiri, Mojdeh Mleki *, Ramezan Asghari Pages 11-23

  In order to identify the plant parasitic nematodes, some soil and root tissues of plants samples were collected from different crops in of Eshtehard and Nazarabad, Alborz province, through 2017-8. After transferring the samples to the laboratory, soil and root washing operations, nematode extraction, transferring and fixing in pure glycerin were performed. Permanent microscopic slides and incisions were made from different parts of the body of some species. After microscopic observations, the necessary measurements and drawing of the required images, the extracted species were identified using different keys. During the survey and morphological studies, six nematode species of three genera were identified as follows: Aphelenchus avenae, Paraphelenchus myceliophthorus, Aphelenchoides centralis, Aphelenchoides fuchsi, Aphelenchoides parabicaudatus, Aphelenchoides varicaudatus Among the identified nematodes, the species Aphelenchoides fuchsi is reported for the first time in Alborz province and for the second time in the world. Aphelenchoides varicaudatus is also reported for the second time in Iran.

  Keywords: Alborz Province, fauna, Aphelenchidae, Aphelenchoididae
 • Marzyeh Shazdehahmadi *, Syed Afshin Sajadi, Zain Alabedin Shahadati Moghadam Pages 25-36

  Native strains of Bacillus thuringiensis (Bt) were isolated from forest soils of the different areas of Golestan Province and Cry and Vip genes, responsible of the effective toxin, were monitored. From a total of 42 soil samples examined through selective sodium acetate detention, 160 Bt isolates were separated. After planting the colonies, specific staining and microscopic identification were observed in 40% of isolates crystalline proteins that are toxic to many insects. Molecular study showed that in 12 isolates, gene Cry1 existed. Genetic structure tests for presence of 3 gene Cry1A (including Cry1Ac, Cry1Ab, Cry1Aa) and genes Cry1I, Cry1F, Cry2, Cry 9, Vip3Aa was carried out using the 8 pair of specific primers. Genes Cry1Ab, Cry2, Cry F were observed in all isolates, but the genes of Cry1Aa, Cry1I, Cry1Ac had very low frequency (Lower than 20%) or not found in any of the isolates. The results of this research could be very useful for tracking native Bt isolates that contain effective crystalline proteins for insects

  Keywords: Crystalline protein, Cry, Vip genes, Bacillus thuringiensis, Molecular identification
 • Simin Sabaghian, Farshad Rakhshandehroo *, Toofik Elbeaino, Hamidreza Zamanizadeh Pages 37-49

  During the growing seasons of the years 2013-2014, Alborz, Mazandaran, Markazi and Tehran provinces were surveyed to assess the distribution of PNRSV and ToRSV in rose plants, field bindweed and common sow thistle weeds grown nearby the sampled roses. A total numbers of 600 symptomatic and asymptomatic rose leaves and 50 weeds were sampled. Using with the DAS-ELISA serological test, samples were tested. Results indicated that roses are infected to PNRSV with the infection rates of 39.24%, 30.7%, 44.8% and 38.1% and to ToRSV with the infection rates of 38%, 25.6%, 32.3% and 28.3% through in Tehran, Alburz, Mazandaran and Markazi respectively.  It was also revealed that PNRSV and ToRSV was respectively 26% and 18% incidence in weeds. Infected samples were mechanically inoculated on herbaceous propagative and indicator plants using with the potassium phosphate buffer pH 7.1 containing the antioxidant materials. To confirm the presence of viral infections in diseased roses and indicator plants, infected plants were analyzed by RT-PCR, using PNRSV-specific primers to amplify a related portion of the PNRSV and ToRSV genomes. Those infected samples have positively reacted with the both specific primers and desired DNA fragments with the size of about 210bp for the coat protein of PNRSV and 500bp for the polymerase of ToRSV were amplified for them. By this research and for the first time, presence of PNRSV and ToRSV in rose plant and herbaceous weeds was assessed.

  Keywords: Distribution, RT-PCR, DAS-ELISA, TAS-ELISA, rose plant, Host range
 • Isa Jabaleh *, Behzad Amiri, Majid Taherian Pages 51-60

  Watermelon with a vast area of cultivation is one of the most important products of the North Khorasan Province and the city of Esfarayen. In these areas, Tetranychus urticae can be considered as one of the most important pests of this product; the uncontrolled use of chemical pesticides causes the population to become resistant to pesticides and remains; poisons are very important for their fresh food; Plant nutrition quality hosts a factor influencing pest growth and reproduction. In order to investigate the effect of nutrition in field conditions on different biological stages of T. urticae, an experiment in the form of a randomized complete block design with seven treatments (chicken manure, cow manure, sheep manure, NPK, NPK + Humic acid, Humic acid and control) in Three sampling times were performed in 2015 in Esfarayen city. The results showed that the largest population of T. urticae in chicken manure on biological stages (egg, larva, nymph and adult), respectively, with an average (34.1 ± 27.12, 78.1 ± 04.12, 35.1 ± 04 . 8 and 69.1 ± 73.12) and the lowest number in the NPK + Humic acid fertilizer granulation in biological stages (egg, larva, nymph and adult), respectively (67.0 ± 16.4, 55.0 ± 88.2, 38.0 ± 18.2 and 67.0 ± 07.5) was observed. The results of this research granular fertilizer treatment Humic acid and Humic acid + NPK granulated onion fields in order to control the two-spotted spider mite is considered

  Keywords: Watermelon, Fertilizer, Tetanychus urticae, Population density, Nutrition
 • Parsa Teymuri *, Sayed Vahid Alavi Pages 61-62
  Due to the observation of a disease symptoms resembling fire blight in pear orchards of Mazandaran province, sampling of the symptoms of blight of buds took place through winter 2018-spring 2019. Samples from infected bud and blighted twigs were cut into 2- to 3-mm pieces, surface of the leaves was sterilized by 75% ethanol for 10 s followed by drowning 3 min in 0.5% sodium hypochlorite, rinsed three times with sterile distilled water, and cultured on water agar (WA) and potato dextrose agar (PDA) with 1.5% streptomycin and tetracycline. Petri dishes were incubated at 25°C. The cultures were initially pale brown and turned dark green with age. Embedded pycnidia were generally formed after 5 days. The pycnidia were agglutinating, globose to subglobose. Hyphal tip from the growing edge of colonies cultured for 3 days at 25°C was transferred to PDA to obtain pure cultures. The colonies were whitish initially and then became olive green to dark brown. Conidia were long, ellipsoid, single-celled, and hyaline or slightly pigmented. The fungus was identified as Phoma glomerata morphologicaly (Boerema et al., 2004). Koch's postulates was done for pathogenicity test. Symptom-free one year old plants and branches were inoculated with spore suspension (1×106 spores/ml). Sterile water was sprayed on another set of plants as non-inoculated control. Each inoculated branch was wrapped in a plastic bag and maintained in a greenhouse at two temperature ranges of 15 ± 2°C and 23± 2°C with 90% rational humidity. After 10 days, symptoms similar to references (Chohan and Chand, 1980) were observed and the same fungus (P. glomerata) was re-isolated. The species of the fungus was confirmed by extraction of genomic DNA from a single spore isolate (Amirdehi et al., 2017 and Doyle and Doyle, 1987). Then, ITS1, 5.8S, ITS2 were amplified with universal primers ITS1 (5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3') and ITS4 (5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3') and maintained at 95°C for 3 min. Thirty eight cycles of PCR were performed by heating at 94°C for 1 min, 55°C for 1 min, and 72°C for 1 min, followed by a final period at 72°C for 10 min (White et al., 1990). The amplicon was sequenced and analyzed using BLAST software, and showed a homology of 99% with a corresponding sequence of Phoma glomerata (Corda) Wollenw & Hochapfel. The fungus was reported by Mathur (1979) on Ficus elastica for the first time from India. The fungus was also reported with symptoms of wilting and burning of the lateral buds of the pear (Pyrus communis) for the first time by Chohan and Chand (1980) from India. In Iran Phoma glomerata was reported from wheat Triticum aestivum L. and cucumber Cucumis sativus L. (Safaee et al., 2000; Hatami et al., 2008), Ficus elastica (Aghapour et al., 2009), Mandarin (Rostami et al., 2011), Rosemary (Moshrefi et al., 2015). Nevertheless, this species has not been observed on P. communis from Iran. This is the first report of bud and twig blight disease of Pear (P. communis) in Iran caused by the fungus Phoma glomerata.
  Keywords: Phoma glomerata, Pyrus communis, Sequences of ITS, twigs blight