فهرست مطالب

پژوهش در ورزش تربیتی - پیاپی 26 (بهار 1401)
 • پیاپی 26 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی ضیائی، نجف آقایی، مرجان صفاری*، رضا یوسفی زنوز صفحات 17-50

  هدف مطالعه حاضر مرور نظام مند پژوهش های حوزه فعالیت بدنی زمان فراغت بود. این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه است که به روش مرور نظام مند اجرا گردید. به این منظور ابتدا جهت تعیین معیارهای ورود و خروج به تحقیق یک فرم ارزیابی تهیه شد و روایی صوری و محتوایی آن توسط پنج تن از متخصصان حیطه مدیریت ورزش و اوقات فراغت تایید شد. بعد از گزینش منابع مرتبط، به منظور اطمینان از اعتبار یافته ها، از ضریب توافق اسکات استفاده گردید. این ضریب توافق بین کدگذاران 80 درصد به دست آمد. در جستجو برای گردآوری اطلاعات، بر اساس کلید واژه های مورد استفاده، 831 مقاله از سال 1383 تا 1397 شناسایی و با بررسی های بیشتر و در نظر گرفتن معیارهای ورود به تحقیق، 101 مقاله تحلیل شدند. در مجموع 280 گزاره متنی شناسایی گردیدند. سپس گزاره های متنی شناخته شده به 185 مورد تلخیص شد. در گام بعدی، این 185 گزاره در قالب چهار دسته کلی الف- محرک ها یا عوامل، ب- مفاهیم یا موانع، ج- پیامدها و د- حوزه های نیازمند تغییر تقسیم بندی شدند. بنابر گزاره های متنی نهایی، به مسیولان و تصمیم گیران کلیدی پیشنهاد می شود که از طریق توسعه همکاری های بین سازمانی، توجه جامعی به ضرورت مشارکت اقشار مختلف جامعه (مانند گروه های آسیب پذیر) در برنامه های فعالیت بدنی زمان فراغت داشته باشند

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، فعالیت بدنی، مرور نظام مند
 • جواد شهولی کوه شوری، احمدرضا عسکری، رسول نظری* صفحات 51-84
  تغییرات یا رویدادهایی در آینده وجود دارد که احتمال وقوع شان نسبتا کم، اما تاثیر بالقوه آنها بر پیشبرد امور، فوق العاده زیاد است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی به شناسایی شگفتی سازها و پیشران های موثر بر آینده ورزش تربیتی ایران پرداخته شده است. این پژوهش از نظر شیوه از نوع تحقیقات آمیخته و بر اساس پارادایم نظریه پیچیدگی و دارای رویکرد اکتشافی است. مشارکت کنندگان در این پژوهش 14 خبره متخصص در حوزه های آینده پژوهی و ورزش تعلیم و تربیتی و آشنا به آینده پژوهی بودند که ابتدا به صورت هدفمند و سپس با روش گلوله برفی انتخاب گردیدند و در سه دور اجرای تکنیک دلفی درباره 4 شگفتی ساز و 17 پیشران شناسایی شده، به اجماع رسیدند. این پیشران ها در 5 دسته اجتماعی، فناوری، زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی دسته بندی شدند. به نظر می رسد برای عدم غافلگیری توسط شگفتی سازها و پیشران ها، از "زمان واکنش" که فاصله ای بین سیگنال های ضعیف زمان حال و زمان وقوع شگفتی سازهای آینده است، لازم است متولیان ورزش تربیتی، برنامه ریزی جامع و عملیاتی جهت رصد آینده و پیشنگری آینده برای توسعه ورزش تربیتی تدوین نمایند. از این رو شناسایی شگفتی سازها و پیشران های موثر بر آینده ورزش تربیتی ایران تا حدودی می توانند آینده های گوناگون را با احتمالات مختلف شناسایی نمایند.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، شگفتی ساز، پیشران، ورزش آموزشی، تکنیک دلفی
 • سعیده کاشانی، محمد کشتی دار*، رضا حیدری، مهدی اصفهانی، فخر سادات طباطبائیان صفحات 85-116

  هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین و طبقه بندی عوامل موثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی و به لحاظ اجرا پیمایشی است که به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسش نامه بود. در بخش کیفی پژوهش، افراد نمونه به صورت هدفمند و در بخش کمی پژوهش از بین اساتید تربیت بدنی و ورزش یک و دانشجویان غیرتربیت بدنی که از برنامه کاربردی مجازی تربیت بدنی استفاده کرده اند، طبق جدول مورگان تعداد 323 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. بر اساس نتایج پژوهش، چهار مولفه فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، عوامل انگیزشی و عوامل محتوایی به عنوان عوامل موثر بر برگزاری کلاس های مجازی واحد تربیت بدنی عمومی شناسایی شدند. در این میان مولفه محتوایی در وضعیت مطلوبی قرار نگرفت که طراحان این برنامه باید توجه بیشتری به عوامل محتوایی دخیل در برنامه کاربردی داشته باشند و اقدامات اصلاحی را برای نسخه های بعدی انجام بدهند. با توجه به نتایج پژوهش، در جهت بهره برداری از نظام آموزش مجازی در دانشگاه های سراسر کشور برای برگزاری واحدهای تربیت بدنی عمومی باید با ایجاد فرصت هایی از قبیل توسعه فناوری اطلاعات، فرهنگ سازی و ایجاد نگرش مثبت نسبت به آموزش مجازی، توسعه و استفاده از نیروی انسانی دارای صلاحیت کافی جهت ارایه نظام آموزشی مجازی، تحول در نظام برنامه ریزی درسی در بهره گیری از برنامه های آموزش مجازی در اولویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی، عوامل محتوایی، عوامل انگیزشی
 • شبنم فرضی خالدی، شهاب بهرامی*، بهرام یوسفی صفحات 117-146
  هدف از این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی هوشمندسازی هنرستان های تربیت بدنی با رویکرد مدرسه یادگیرنده و پایدار بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، معلمان، مدیران و...) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (18 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظامند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. بر اساس نتایج، 79 مولفه غربال شده در چهار سطح، 10 منظر و 23 بعد چارچوب بندی و کدگذاری شدند. ساختار مدل مفهومی به صورت توالی سطوح مفهومی ظرفیت سازی (اکوسیستم دانش محور)، هوشمندسازی (مدرسه هوشمند)، یادگیرندگی (مدرسه یادگیرنده) و پایداری (مدرسه پایدار) بود. سطح ظرفیت سازی شامل دو منظر پیشران ها و الزامات نهادی، حمایت ها و منابع اکوسیستمی است. هوشمندسازی شامل سه منظر مدیریت فناوری محور، زیرساخت ICT هنرستان ها و دسترسی به شبکه های محیطی است. سطح نیز یادگیرندگی شامل سه منظر قابلیت سیستم آموزشی، سواد فناوری اعضا و محیط یادهی-یادگیری بود. سطح پایداری نیز شامل دو منظر کارکردهای محیطی و بلوغ سازمانی هنرستان ها است. هوشمندسازی مدارس فرایندی سیستماتیک و چندبعدی است که عناصر آموزشی، مدیریتی، فناوری و رفتاری را در یک سیستم جدید و یادگیرنده یکپارچه می کند تا به پایدار برسد. مدل ارایه شده می توان در تحلیل و برنامه ریزی اجرای الگوی هوشمندسازی برای هنرستان های تربیت بدنی مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: مدیریت آموزشی، فناوری آموزشی، یادگیرندگی سازمانی، پایداری سازمانی، دبیرستان ورزش
 • محمد پورکیانی*، علی افروزه، محمدرضا برومند، سحر سهیلی صفحات 147-172

  در سال های اخیر، سازمان های بین المللی برای خلق یک جهان فراگیر، برنامه های مختلفی را ارایه کرده اند. یکی از برنامه هایی که اخیرا توسط کمیته بین المللی پارالمپیک معرفی شد و در ایران نیز اجرا شد، برنامه جهانی «من می توانم» است. این برنامه درصدد است نگرش جوانان را نسبت به افراد دارای معلولیت تغییر دهد. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی تاثیر اجرای برنامه «من می توانم» بر تغییر نگرش دانش آموزان مدارس ابتدایی نسبت به ورزش فراگیر بود. راهبرد پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری شامل 50 نفر از دانش آموزان پایه ششم دبستان بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه 25 نفری کنترل و تجربی جای گرفتند. گروه تجربی در سه جلسه تحت آموزش برنامه های من می توانم قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه نگرش کودکان نسبت به ورزش فراگیر(بلاک، 1995) و چک لیست صفات (سیپراستاین،2006) برای ارزیابی نگرش شناختی بود که جهت جمع آوری داده ها، از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و پرسش نامه ها قبل و پس از اجرای برنامه در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل متغیرها از آزمون های آنالیز واریانس مختلط، تی مستقل و تعقیبی برونفرونی و همچنین ویل کاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد این برنامه تاثیر معناداری بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به ورزش فراگیر (001/0=p) و همچنین نگرش نسبت به تعدیل قوانین (001/0=p) دارد. پیشنهاد می شود برنامه «من می توانم» در سرفصل های درسی تربیت بدنی قرار گیرد و به صورت مستمر در مدارس ابتدایی ایران اجرا شود. با اجرای این برنامه در مدارس، علاوه بر بهبود و ارتقا نگرش مثبت نسبت به افراد دارای معلولیت و ادغام آنان در جامعه، بسیاری از محدودیت های موجود برای افراد دارای معلولیت در جامعه نیز از بین خواهد رفت.

  کلیدواژگان: فراگیری، ورزش فراگیر، برنامه من می توانم، ورزش معلولین
 • محمدحسین محسنی چلک، فرشاد امامی*، محمدحسین قربانی، رسول طریقی صفحات 173-196

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی مفهومی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی اجرا شده است. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی و از نظر هدف کاربردی است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش دانشجویی، خبرگان و اساتید مطلع در مسایل ورزش دانشجویی کشور بود. برای انجام مصاحبه و کسب اطلاعات لازم در ارتباط با موضوع تحقیق تعداد 17 نفر به شکل کاملا غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام گرفت. عوامل شناسایی شده در قالب 212 عبارت معنایی و 38 کد باز بدون تکرار، 8 کد محوری و 3 مقوله درج و برای اولویت بندی کدها و مقوله ها از آنتروپی شانون استفاده شد و در انتها مدل مفهومی ترسیم گردید. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 25 برابر با 751/0 بوده که در سطح توافق عالی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مولفه های مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی شامل عنصر آگهی، روابط عمومی، صحه گذاری، تبلیغ، خرده فرهنگ، طبقه اجتماعی، خدمات و منابع و مدیریت مشارکت است و این مولفه ها در قالب سه بعد ترویج، زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی و مدیریت توسعه قابل طبقه بندی است. مشارکت پایدار ورزش دانشجویی نیازمند افرادی است که در این امر فعالیت دارند؛ بنابراین، افرادی باید جذب شوند که هم در برنامه ریزی و هم در سیاست گذاری ورزش دانشجویی نخبه باشند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوای کیفی، مشارکت پایدار، ورزش دانشجویی
 • معصومه گل صنم لو، مهرزاد حمیدی، حسین رجبی نوش آبادی*، نصرالله سجادی صفحات 197-220
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر توانمندسازی بر خود کارآمدی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی بود. روش پژوهش کمی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران تربیت بدنی کشور به تعداد 27530 تشکیل دادند. با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 380 نفر از دبیران تربیت بدنی به تفکیک 188 مرد و 192 زن به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای بود. برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه استفاده شد. این پرسش نامه ها عبارت بودند از پرسش نامه توانمندسازی دبیران تربیت بدنی اقتباس شده از دو پرسش نامه توانمندسازی کارکنان رکنی لموکی (2013) و پرسش نامه بهبود عملکرد شغلی کارکنان آوام له (2013)، پرسش نامه خود کارآمدی با اقتباس از پرسش نامه خود کارآمدی معلمان بندورا (2006) و پرسش نامه عملکرد شغلی معلمان برگرفته از پرسش نامه عملکرد شغلی معلمان امین، شاه، ایاز و آتا (2013). تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS21 و نرم افزار LISREL8انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد بین توانمندسازی و خودکار آمدی دبیران برابر 56/0 با ضریب معناداری 02/7 t= هست که نشانگر تاثیر معنا دار و مستقیم توانمندسازی بر روی خود کارآمدی دبیران تربیت بدنی کشور بود. همین طور نتایج نشان داد که مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد بین توانمندسازی و عملکرد شغلی دبیران برابر 53/0 با ضریب معناداری 87/8 t= بود که این یافته نیز نشان داد، توانمندسازی بر روی عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی کشور تاثیر معنا دار و مستقیم داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر بر توانمندی های دبیران تربیت بدنی افزوده شود، این امر می تواند سبب بهبود خود کارآمدی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شود.
  کلیدواژگان: رفتار سازمانی، سازمان های ورزشی، وزارت آموزش و پرورش، دوره های ضمن خدمت، ورزش دانش آموزی
 • سیاوش خداپرست، حسن عبدی*، هاشم اسماعیلی، وحید بخشعلی پور صفحات 221-242

  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی ورزشی کودکان/نوجوانان ورزشکار بود. روش پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. کلیه دانش آموزان ورزشکار شهر رشت در سال تحصیلی 99-1398 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که از میان آنها 30 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین و تقسیم شدند و به پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2005) و مقیاس خودکارآمدی ورزشی (کرل و همکاران، 2007) پاسخ دادند. شرکت کنندگان گروه آزمایش، 8 جلسه برنامه مهارت های زندگی را دریافت نمودند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی ورزشی دانش آموزان ورزشکار مناطق محروم، تاثیرگذار بود و آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به آزمودنی های گروه کنترل در پس آزمون ، خودکارآمدی ورزشی و تنظیم هیجان سازگارانه بیشتر و تنظیم هیجان ناسازگارانه کمتری داشتند و از نظر آماری معنی دار بود. بنابراین استفاده از آموزش مهارت های زندگی می تواند موجب افزایش خودکارآمدی ورزشی و تنظیم هیجان سازگارانه و نیز کاهش تنظیم هیجان ناسازگارانه دانش آموزان ورزشکار شود.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی ورزشی، راهبردهای تنظیم هیجان، مهارت های زندگی
 • مهدی حدادی، رحیم رمضانی نژاد*، مینا ملائی صفحات 243-264

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین جایگاه اجتماعی و تعهد حرفه ای با میانجی هویت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر رشت بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی شهر رشت بودند (265 نفر) و نمونه آماری به صورت کل شمار انتخاب شدند. روایی پرسش نامه ها توسط کارشناسان خبره (19 نفر) و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که جایگاه اجتماعی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای و هویت سازمانی دارد. همچنین هویت سازمانی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای داشت. اثر متغیر جایگاه اجتماعی روی تعهد حرفه ای نیز به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی تبیین شد. بررسی نقش ویژگی های جمعیت شناختی بر جایگاه اجتماعی نشان داد بین سابقه خدمت با جایگاه اجتماعی و بین وضعیت استخدامی با جایگاه اجتماعی رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد، در صورتی که رابطه مدرک تحصیلی با جایگاه اجتماعی منفی و معنا داری بود. بنابراین به متصدیان آموزش و پرورش شهر رشت پیشنهاد می شود برای افزایش جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان تربیت بدنی، زمینه ارتقای هویت سازمانی آنان را فراهم نمایند تا از این طریق تعهد معلمان تربیت بدنی را به حرفه و در نهایت به سازمان آموزش و پرورش افزایش دهند.

  کلیدواژگان: تعهد حرفه ای، جایگاه اجتماعی، معلمان تربیت بدنی، هویت سازمانی
 • سپیده شبانی، مهرعلی همتی نژاد*، شهرام شفیعی، رسول فرجی، بهبود یاریقلی صفحات 265-294
  نهادهای تربیتی نقش اساسی در جامعه پذیری افراد، انتقال و نهادینه سازی ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی دارند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادهای تربیتی در نهادینه سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم های فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود. 13 مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و جامعه شناسی که بر اساس نمونه گیری هدفمند ملاک مدار انتخاب شده بودند، تا رسیدن به حد اشباع نظری، انجام شد. داده های به دست آمده با استفاده از کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد مصاحبه ها توسط دو نفر متخصص همکار مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد نهادهای تربیتی همچون خانواده، رسانه، آموزش و پرورش و آموزش عالی در قالب چهار تم اصلی و 13 مقوله شامل فرهنگ پذیری (آموزش فرزندان، خانواده ها، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید، شهروندان)، الگوسازی و انتقال الگوهای فرهنگی-هواداری (تولید محتوای فرهنگی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، اشاعه و ترویج الگوهای فرهنگی)، ارتقا آکادمیک فرهنگ هواداری (توسعه مطالعات فرهنگی و غنی سازی محتوای کتب درسی) و هم اندیشی و شبکه سازی فرهنگی (تعامل و همکاری متقابل و زمینه سازی تحقق اهداف فرهنگی) در شکل گیری و نهادینه سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم های فوتبال نقش دارند. به نظر می رسد توجه بیشتر نهادهای تربیتی به امر آموزش مخاطبین ورزشی، تلاش در جهت الگوسازی و انتقال الگوهای فرهنگی و هم چنین هم اندیشی و شبکه سازی این نهادها با یکدیگر بتواند به واسطه توسعه فرهنگ و آداب حضور افراد در استادیوم های فوتبال، سطح خشونت و پرخاشگری تماشاگران و سایر افراد حاضر در استادیوم ها را کاهش دهد و از وقوع حوادث امنیتی پیشگیری نماید.
  کلیدواژگان: آداب حضور، استادیوم فوتبال، فرهنگ هواداری، نهادهای تربیتی، نهادینه سازی
|
 • Ali Ziaee, Najaf Aghaei, Marjan Saffari *, Reza Yousefi Zenouz Pages 17-50

  The present study aimed to systematically review the recent researches in the field of leisure time physical activity using managerial approach. This study was a secondary study that has been done in systematic review method. In doing so, firstly to determine the inclusion and exclusion criteria, an evaluation form was prepared and its face validity was then confirmed by 5 experts in the field of sport and leisure management. In the initial search for data collection, based on pre-determined key words, 831 articles were recognized between 2005 to 2018-time period. Considering the research inclusion criteria, 101 articles were analyzed. In sum, 280 textual propositions were identified. Afterwards the detected textual propositions were summarized into the 185 items. In the next step, these 185 propositions were divided into four categories: a- motivators, b- concepts or barriers, c- outcomes, d- the change-needed fields. So, it is suggested to key decision makers to have a comprehend attention on issues contributed to providing participation necessities for all segments of the population (i.e. vulnerable groups) by promoting inter-organizational collaborations.

  Keywords: Leisure time, Physical Activity, Systematic Review
 • Javad Shahvali Kohshouri, Ahmadreza Askari, Rasool Nazari * Pages 51-84
  There are changes or events in the future that are relatively unlikely to occur, but their potential impact on advancing affairs is extremely high. This research has identified the effective Wild Cards and drivers on the future of Iran’s educational sport using Delphi technique. This research is mixed research regarding method and based on the paradigm of complexity theory and has exploratory approach. Participants consisted of 14 experts in the field of futurology and educational sport who are first selected in a targeted manner and then by snowball, and reached consensus in three phases of implementing Delphi technique about 4 identified Wild Cards and 17 drivers. These drivers have categorized in 5 categories of social, technology, environmental, economic, and political. It was shown in order not to be surprised by the Wild Cards and drivers, from “reaction time” which is a gap between weak signals of the current time and the time of occurrence of the future Wild Cards, trustees of educational sport should develop an operational and comprehensive planning for future monitoring and previewing for developing educational sport. The results showed that identifying the Wild Cards and drivers that affect the future educational sport of Iran can identify, to some extent, different future with different possibilities.
  Keywords: Futurology, Wild Cards, Driver, Educational Sport, Delphi Technique
 • Saeedeh Kashani, Mohammad Keshtidar *, Reza Heydari, Mahdi Esfahani, Fakhr Al-Sadat Tabatabai Pages 85-116

  The purpose of this study was to identify and analyze the effective factors on the virtual education of the general physical education course of Ferdowsi University of Mashhad during the coronavirus. The research is practical in terms of purpose, descriptive in nature and a survey that was conducted in a mixed method (qualitative and quantitative). Data collection tools in this study were library studies, interviews and questionnaires. In the qualitative part of the research, the sample was purposefully selected, and in the quantitative part, among the teachers of physical education and sports and non-physical education students who used the virtual physical education applied program, 323 people were randomly selected as the research sample according to Morgan table. Based on the results of the research, four components of information technology, human resources, motivational and content factors were identified as effective factors in organizing virtual physical education classes. In the meantime, the content component was not in a desirable situation, so the designers of this program should pay more attention to the content factors involved in the program and take corrective measures for the next versions. According to the research results, in order to take advantage of the virtual education system in universities across the country to hold general physical education units, it is necessary to create opportunities for education and conduct studies in universities for the development of information technology, create a culture and a positive attitude towards virtual education, development and use of qualified human resources for the virtual education system, change in the curriculum planning system and physical education course topics as a prerequisite for the transformation of university systems in the use of virtual education programs should be given priority.

  Keywords: Virtual Education, information technology, Human Resources, Content Factors, Motivational factors
 • Shabnam Farzi Khaledi, Shahab Bahrami *, Bahram Yousefy Pages 117-146
  The aim of this research was designing an Intelligent Building model of Physical Education Conservatories with a sustainable and learning school approach. The research method selected a qualitative type with a systematic heuristic approach. The statistical population consisted of two sections of human resources (professors, teadhers, managers, etc.) and information resources (books, articles, documents, media, etc.). The sampling was done in a sufficient number and with a judgmental method based on theoretical saturation (n = 18). Research tools included systematic library study and structured exploratory interviews. The validity of the instrument was evaluated and validated based on exemplary legal and scientific validity, expert opinion, and agreement between the examiners. To analyze the findings was used multi-stage conceptual coding with system analysis approach. Based on the results of 79 components screened at four levels, 10 perspectives and 23 dimensions were framed and coded. The conceptual model structure consisted of successive levels: capacity building (student-centered ecosystem), intelligence (smart school), learning (learning school), and sustainability (sustainable school). Capacity building includes two perspectives on propulsion and institutional requirements, support and ecosystem resources. Intelligence includes three perspectives on technology-based management, ICT infrastructure, and access to environmental networks. Levels of learning also included three perspectives on educational system capability, member technology literacy, and learning-learning environment. Finally, the level of sustainability includes two perspectives on environmental functions and organizational maturity in vocational schools. School intelligence is a systematic, multidimensional process that integrates educational, managerial, technological, and behavioral elements into a new, integrated learning system to achieve sustainability. The proposed model can be used in the analysis and planning of the implementation of intelligent modeling for physical education vocational schools.
  Keywords: Educational management, Educational Technology, Organizational Learning, Organizational Sustainability, Sports High School
 • Mohammad Pourkiani *, Ali Afrouzeh, Mohammad Boroumand, Sahar Soheili Pages 147-172

  In recent years, international organizations have put forth various programs in way of creating an inclusive world. One of the programs which has recently been introduced by the International Paralympic Committee and has also been implemented in Iran is the "I’mPOSSIBLE" global program. This program aims to change young people's attitude toward people with disabilities. Thus, the main objective of the current study was to identify the impact of the implementation of the "I’mPOSSIBLE" program on changing the attitude of primary school students toward inclusive sport. The present study was of an applied and semi-experimental type. The statistical sample consisted of 50 sixth grade students who were put into two groups of 25 control and experimental students. The experimental group was trained in three sessions in accordance with the "I’mPOSSIBLE" program. The measurement tools included a questionnaire designed to assess children's attitude toward inclusive sport (Block, 1995) and an adjective checklist (Siperstein, 2006) in way of evaluating the cognitive attitude that used the pre-test and post-test design to obtain data. The questionnaires were given to both groups before and after the implementation of the program. To analyze the variables, the mixed model analysis, the independent T, the follow-up extrapolation as well as the Wilcoxon tests were used. The results indicated that the program had a significant effect on changing the students' attitudes toward inclusive sport. It is suggested that the "I’mPOSSIBLE" program be included in the physical education (PE) curriculum and be implemented continuously in the primary schools in Iran. By implementing this program in schools, a large number of the existing restrictions for people with disabilities in society will be eliminated in addition to improving and promoting a positive attitude towards people with disabilities and their integration into the society.

  Keywords: inclusion, inclusive sport, imPOSSIBLE program, sport for disable person
 • Mohammad Hosein Mohseni Chelak, Farshad Emami *, Mohammad Hossein Ghorbani, Rasoul Tarighi Pages 173-196

  The present study aimed to provide a conceptual pattern of sustainable participation in student sports. The research method is qualitative content analysis and applied purpose. Research participants included people with management history at various levels of student sports, experts, and informed professors in student sports issues. To conduct interviews and obtaining information in relation to the issue of research, 17 people’s opinions were completely were examined.  For data collection, semi-structured interviews were used and analyzed using MAXQDA software. The factors identified in the form of 212 semantic phrases and 38 open codes without repeat, 8 axial codes, and 3 categories were used and for prioritizing codes and categories of Shannon entropy, and at the end, the concept model was drawn. The Kappa method was used to measure the reliability and quality control of the present study. The kappa coefficient calculated by SPSS software is 25 times 0.751, which is at the level of excellent agreement. The results showed that the components of sustainable participation in student sports included the ad element, public relations, verification, advertisement, subculture, social class, service and resources, and participation management. These components are promoted in the form of three dimensions of promotion, social and cultural infrastructure and management. Sustainable involvement of student sport requires people who work in this manner; therefore, people should be attracted to be elite in both planning and policymakers.

  Keywords: Qualitative content analysis, Sustainable participation, Student sports
 • Masoumeh Golsanamlou, Mehrzad Hamidi, Hossein Rajabi Noush Abadi *, Seyed Nasrollah Sajjadi Pages 197-220
  The purpose of this study was to investigate the effect of empowerment on self-efficacy and job performance of physical education teachers. The research method was quantitative and the target population of the study consisted of 27530 physical education teachers in the country. Using Krejcie and Morgan sampling table, 380 physical education teachers, 188 male and 192 female, were selected as the sample population. The random sampling method was one-stage cluster. To collect data from three questionnaires of empowerment of physical education teachers adapted from two questionnaires of staff empowerment of Rokni Lemoki (2013) and the questionnaire of improving job performance of staff of Awamle (2013), self-efficacy questionnaire adapted from the self-efficacy questionnaire teachers’ self-efficacy of Bandura (2006), the teachers’ job performance questionnaire was taken from the teachers' job performance questionnaire of Amin, Shah, Ayaz and Ata (2013). Data analysis was performed at both descriptive and inferential levels using SPSS21 software and LISREL8 software. The results showed that the value of standard regression coefficient between empowerment and self-efficacy of teachers is 0.56 with a significant coefficient of t = 7.02, which indicates a significant and direct effect of empowerment on self-efficacy of physical education teachers in the country. The results also showed that the standard regression coefficient between empowerment and job performance of teachers was 0.53 with a significance coefficient of t = 8.87, which also showed that empowerment had a significant and direct effect on the job performance of physical education teachers in the country. Therefore, it can be concluded that if the capabilities of physical education teachers increase, it can improve the self-efficacy and job performance of physical education teachers.
  Keywords: Organization Behavior, Sport Organizations, Ministry of Education, In-service courses, Student sports
 • Siavash Khodaparast, Hassan Abdi *, Hashem Esmaeili, Vahid Bakhshalipour Pages 221-242

  The aim of this study was the effectiveness of life skills training on emotion regulation strategies and sports self-efficacy of children / adolescent athletes. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study consisted of all student-athletes in Rasht in the academic year 2009-2010, from which 30 people were selected by available sampling and randomly replaced in two experimental groups (15 people) and control (15 people). They answered the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnowski et al.2005) and the Sports Self-Efficacy Scale (Kerel et al. 2007). The participants in the experimental group received 8 sessions of life skills program. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results showed that life skills training had an effect on emotion regulation strategies and sports self-efficacy of students in disadvantaged areas. They had more and less maladaptive emotion regulation. It seems that the use of life skills training increases athletic self-efficacy and adaptive emotion regulation, as well as decreases maladaptive emotion regulation in athlete students.

  Keywords: Sports Self-Efficacy, Emotion Regulation Strategies, Life Skills
 • Mehdi Haddadi, Rahim Ramezani Nejad *, Mina Malaei Pages 243-264

  The purpose of this study was to investigate the relationship between social status and professional commitment by mediating the organizational identity among the physical educators in Rasht. The present research is a practical survey that has been performed by using the data gathered through the questionnaire from 265 physical educators (whole population). The validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by experts (19 scholars). Its reliability was examined by Cronbach's alpha and combined reliability. Structural equation modeling using SPSS and PNS software was applied to analyze the data and to evaluate the fitness of the model. The results showed that social status has a positive and significant effect on professional commitment and organizational identity. Furthermore, organizational identity directly and positively affects professional commitment and accounts for its variation approximately. The effect of the social status on professional commitment was also indirectly explained through organizational commitment. There was a positive and significant relationship between social status and the experience and the status of employment. Also, the result demonstrated an inverse and significant relationship between educational status and social status. Therefore, it is suggested to educators in the city of Rasht to increase the educational status and social status of educators in the field of promoting their organizational identity, thereby enhancing the commitment of physical education teachers to the profession and ultimately increasing education organization.

  Keywords: Professional Commitment, Social Status, Physical Education Teachers, Organizational Identity
 • Sepideh Shabani, Mehrali Hematinezhad *, Shahram Shafiee, Rasoul Faraji, Behboud Yarigholi Pages 265-294
  Educational institutions play a key role in the individuals’ socialization, transmission, and institutionalization of cultural and social values and norms. The present study aims to the role of educational institutions in institutionalizing the culture and etiquette of attending in football stadiums.  It employed an exploratory qualitative research design and the conventional content analysis technique. Thirteen deep semi-structured interviews were conducted with sports security and spectators' violent and aggression experts. The interviews were continued up to the theoretical data saturation. The collected data were analyzed using open and axial coding. The validity of coding was confirmed by two co-experts who reviewed and controlled the accuracy of the extracted codes and re-coding the interviews. The findings showed that educational institutions such as family, media, education, and higher education as four main themes and thirteen categories including cultural acceptance (education of children, families, students, teachers, professors, and citizens), modeling, and transmission of cultural-fan models (production of cultural content, awareness, and information, dissemination, and promotion of cultural models), academic promotion of fandom culture (development of cultural studies and enrichment of textbook content) and cultural co-thinking and networking (interaction and cooperation, and paving the path for the realization of cultural goals) are involved in the formation and institutionalization of culture and etiquette in football stadiums. It seems that paying more attention of educational institutions to the training of sports audiences, trying to modeling and transfer of cultural patterns, and having these institutions’ co-thinking and cooperation can develop people's culture and etiquette in football stadiums, reduce the level of violence and aggression of spectators and other people present in the stadiums, and prevent security incidents.
  Keywords: Attendance etiquette, Educational Institutions, football stadium, Internalization, fans culture