فهرست مطالب

فناوری آموزش - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 62، بهار 1401)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 62، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/26
 • تعداد عناوین: 15
|
 • جعفر ترک زاده*، مهدی آهنگری، مهدی محمدی، رحمت الله مرزوقی، ستار هاشمی صفحات 221-236
  پیشینه و اهداف

  بهبود و سطح کیفیت و اثربخشی آموزش های الکترونیکی در دانشگاه ها، مستلزم بررسی و شناخت عوامل درونی و بیرونی موثر بر آن است. به این منظور مدل ها و چارچوب هایی برای ارزیابی اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی ایجاد شده است. با این حال تنوع ابعاد نظام اثربخشی در ادبیات پژوهشی و تعدد مدل ها، نه تنها بر خلا نظری در این حوزه دلالت دارد؛ حوزه عملیاتی و فنی این موضوع را نیز با چالش روبرو ساخته است. هدف از این پژوهش کیفی، بررسی و واکاوی مولفه های اثربخشی بیرونی یادگیری الکترونیک به منظور ایجاد تحول کیفی در آموزش نظام دانشگاهی است.

  روش ها

  در این پژوهش تلاش شد تا به شناسایی مولفه های ارزیابی اثربخشی بیرونی دوره های الکترونیکی دانشگاهی با رویکرد  مطالعه کیفی پرداخته شود. روش پژوهش، کیفی و به طور ویژه «مطالعه موردی کیفی» است. در این راستا، مشارکت کنندگان بالقوه   این پژوهش شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشکده های مجازی دانشگاه های شیراز، پیام نور و مدرسین آموزش های مجازی دانشگاه علامه طباطبایی و تعدادی از متخصصین و تولیدکنندگان محتوا و طراحان آموزش بودند، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع معیار (تخصص و تجربه) و با لحاظ اشباع داده ها انتخاب شدند و در همین راستا متناسب با هدف مذکور، با 25 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه هایی صورت گرفت. سپس داده های به دست آمده، از طریق فن تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  به منظور رسیدن به این مهم، پژوهشگر با مطالعه روی مدل هایی از یادگیری ترکیبی و اکتشافی مرتبط و انجام مصاحبه با فعالان و اساتید خبره این حوزه و تحلیل داده های استخراج شده حاصل از این مصاحبه ها ، بررسی اسناد، مبانی نظری و سوابق پژوهشی آموزش الکترونیک در دانشگاه های کشورهای پیشرفته و ایران، تاثیر مولفه های ارزیابی اثربخشی بیرونی بر آموزش الکترونیکی را به عنوان یک مضمون سازمان دهنده، شامل 12 مضمون پایه با عناوین زیر در این نظام یادگیری، امری مهم و ضروری برشمرده است: اقتصادی کردن و افزایش بهره وری؛ پویایی و انعطاف پذیری نسبت به  تحولات و فناوری های نوین آموزشی؛ فرهنگ سازی آموزش الکترونیکی سازمانی؛ رقابت پذیری تولیدات، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی مختص یادگیری الکترونیکی؛ تشخیص و پاسخ گویی به نیازهای محیطی؛ یادگیری مادام العمر؛ تحقق الگوهای شایستگی؛ تحقق اهداف و تعالی سازمان بهره بردار؛ ارتقای توانمندی های حرفه ای در محیط کار؛ تقویت آموزش های فنی وحرفه ای؛ موفقیت؛ تاثیرگذاری و رقابت پذیری  فراگیران. اعتبار نتایج با استفاده از روش همسوسازی داده ها، اعتبارپذیری، اعتمادپذیری و اتکاپذیری داده های پژوهش بررسی شد. در گام بعدی محقق با استفاده از شاخص روایی محتوایی (CVI) به تعیین مناسبت و ضرورت مضامین و مضمون سازمان دهنده استخراج شده پرداخت. به منظور اعتباریابی چارچوب حاصله از روش معیار مقبولیت و باورپذری استفاده شد. برای تعیین معیار مقبولیت چارچوب ارایه شده چهار شاخص تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم و کنترل مورد استفاده قرار گرفت. قطعا شناخت این مولفه ها می تواند در ارزیابی شایسته اثربخشی جامع دوره های یادگیری الکترونیکی ضروری و  اطمینان بخش باشد.

  نتیجه گیری

  در جمع بندی و نتیجه گیری از یافته ای پژوهش می توان گفت این پژوهش نشان داد که ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی یک چرخه جامع است که تنها محدود به ارزیابی اثربخشی آنچه که در درون نظام آموزش الکترونیکی صورت می گیرد، نمی شود؛ بلکه باید دید آیا نظام آموزش الکترونیکی توانسته است به نیازهای جامعه نیز پاسخ دهد و رسالت و ماموریتی که برای سازمان در نظر گرفته شده است را به خوبی محقق کند یا خیر. در این پژوهش 12 مولفه جهت شناسایی و ارزیابی اثربخشی بیرونی نظام آموزش الکترونیکی دانشگاهی کشف شد که بررسی و ارزیابی هریک از این مولفه ها می تواند بیانگر ابعاد مختلف اثربخشی بیرونی آموزش الکترونیکی باشد. همچنین رابطه تعاملی بین سطح بیرونی و درونی اثربخشی یادگیری الکترونیکی و تاثیر متقابل آن دو سطح بررسی و تحلیل شد. محدودیت های پژوهش حاضر این بود که یافته ها به صورت میدانی و در صحنه عملیاتی گردآوری نشده است و دیگر آنکه نمونه های مشابه جامعی وجود نداشته که مورد مقایسه و بررسی بیشتر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اثربخشی بیرونی آموزش الکترونیکی، کیفیت آموزشی، دانشگاه پاسخگو
 • مهران محمدی، زهره خوش نشین*، نسرین محمدحسنی صفحات 237-248
  پیشینه و اهداف

  بازیوارسازی به معنای استفاده از عناصر و مکانیک های بازی در محیط غیر بازی به طور فزاینده ای در محیط های یادگیری به عنوان راهی برای افزایش انگیزه دانش آموزان و نتایج یادگیری به کار می رود. در حالی که تحقیقات متعددی با هدف بررسی اثربخشی بازیوارسازی در زمینه آموزش انجام شده است. اما در خصوص به کارگیری دقیق عناصر بازیوارسازی با استفاده از ابزارهای آموزشی جدید در زمینه های مختلف آموزشی، نقاط کوری وجود دارد. در مطالعه حاضر با بهره گیری از ابزارهای آموزشی کاهوت و منتی متر با تمرکز بر جدول پیشتازان به بررسی تاثیر عناصر رقابت و مشارکت بر یادگیری و انگیزه رغبتی دانش آموزان در درس ریاضی پرداخته شده است.

  روش ها 

  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه چهارم شهرستان دیواندره در سال تحصیلی 1400-1399 بود. نمونه مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین کلاس های سطح شهر مشتمل بر دو کلاس20 نفره انتخاب و در گروه های آزمایش جایگذاری شدند. روش تحقیق، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. ابزار پژوهش شامل آزمون های یادگیری محقق ساخته و پرسش نامه انگیزه امینی فر و صالح صادق پور بود که ضریب پایایی آن با معیار آلفای کرونباخ برای آزمون یادگیری 93/0 و انگیزه رغبتی 81/0 محاسبه شد. محیط یادگیری گروه های آزمایش به صورت همزمان و جداگانه به مدت ده جلسه با استفاده از ابزارهای آموزشی کاهوت و منتی متر تحت تاثیر عناصر بازیوارسازی رقابت و مشارکت قرار گرفتند.

  یافته ها

  برای بررسی آمار توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف معیار استفاده گردید. اختلاف میانگین پیش آزمون و پس آزمون یادگیری دانش آموزانی که در محیط بازیوارسازی شده با استفاده از ابزار آموزشی کاهوت مبتنی بر عنصر رقابت آموزش دیده بودند 45/19 و در محیط بازیوارسازی شده با استفاده از ابزار آموزشی منتی متر مبتنی بر عنصر مشارکت 9/23 بود. در متغییر انگیزه رغبتی اختلاف میانگین پیش آزمون و پس آزمون در محیط بازیوارسازی شده با استفاده از ابزار آموزشی کاهوت مبتنی بر عنصر رقابت 95/4 و در محیط بازیوارسازی شده با استفاده از ابزار آموزشی منتی متر مبتنی بر عنصر مشارکت 1/8  به دست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون کولموگروف -اسمیرونف برابری واریانس ها برقرار بود و نرمال بودن توزیع داده ها تایید گردید. با توجه به نتایج حاصل از آزمون همگنی واریانس ها، از آنجایی که سطح معناداری بزرگتر از (05/0) می باشد، فرض صفر مبنی بر همگنی واریانس ها مورد تایید قرار گرفته و در سطح اطمینان 95 درصد مفروضه همگنی واریانس ها مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکووا) در بسته آماری spss نشان داد، با سطح معناداری کوچکتر از 05/0 و در سطح اطمینان 95 درصد بین استفاده از ابزارهای آموزشی کاهوت و منتی متر مبتنی بر عناصر بازیوارسازی رقابت و مشارکت در یادگیری و انگیزه رغبتی دانش آموزان تفاوت معنادارتری وجود داشته است. لذا فرض صفر رد و فرض مقابل مبنی بر عدم برابری میانگین میزان یادگیری و انگیزه رغبتی در محیط بازیوارسازی شده با تمرکز بر جدول پیشتازان با استفاده از ابزارهای آموزشی کاهوت و منتی متر مبتنی بر عناصر رقابت و مشارکت، پذیرفته شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد استفاده از ابزار آموزشی منتی متر مبتنی بر عنصر مشارکت نسبت به ابزار آموزشی کاهوت مبتنی بر عنصر رقابت بر یادگیری و انگیزه رغبتی دانش آموزان در محیط بازیوارسازی شد، تاثیر معنادارتری داشته است. از این رو بهتر است طراحی محیط های یادگیری بازیوارسازی شده با بهره گیری از جدول پیشتازان مبتنی بر مشارکت و نه رقابت باشد.

  کلیدواژگان: بازیوارسازی، جدول پیشتازان، ابزار آموزشی، رقابت و مشارکت، یادگیری، انگیزه
 • مرجان معصومی فرد*، مهدی محمودی، مهری پارسا سیرت صفحات 249-261
  پیشینه و اهداف

  روش های تدریس فناورانه در دنیای امروز، از قبیل تدریس معکوس، به عنوان یک بخش مهم و جدایی ناپذیر از مجموعه فعالیت های یاددهی- یادگیری، فرصت های منحصر به فردی برای معلمان جهت تدریس بهتر و به کارگیری شیوه های مختلف آموزشی برای یادگیری بیشتر و متناسب با نیاز هرکدام از دانش آموزان ایجاد کرده است، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر استفاده از دو روش تدریس معکوس و روش تدریس سنتی بر میزان یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی درس فارسی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی انجام شد.

  روش ها 

  این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت از نوع طرح های نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 است. نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت. دو کلاس به عنوان نمونه تحقیق به تعداد 25 نفر و 35 نفرانتخاب شد، از تمامی دانش آموزان هر دو کلاس، پیش آزمون بعمل آمد، سپس دانش آموزان در دو کلاس به صورت همگن توزیع شدند، در یکی از کلاس ها درس فارسی به روش تدریس معکوس (یک رویکرد تدریس پیشرفته و مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات) و در کلاس دیگر درس به روش سنتی (تدریس به شیوه معمول سخنرانی و پرسش و پاسخ) آموزش داده شد و سپس پس آزمون گرفته شد، نکته قابل ذکر آن است که تمامی دانش آموزانی که در کلاس به شیوه تدریس معکوس قرار گرفتند، حداقل یک وسیله الکترونیکی از قبیل تبلت، گوشی تلفن همراه، دستگاه پخش دی وی دی یا سی دی، کامپیوتر و غیره در منزل داشتند تا فیلم ها را توسط آنها تماشا کرده و بازخورد آن را روز بعد به کلاس آورند. ابزار گردآوری داده ها جهت بررسی میزان یادگیری درس فارسی شامل پرسش نامه پیشرفت تحصیلی محقق ساخته درخصوص درس فارسی دوم دبستان بود، همچنین ابزار گردآوری داده ها جهت سنجش خودکارآمدی دانش آموزان پرسش نامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی (MJSES) بود که روایی محتوایی آن توسط دوازده نفر از متخصصان تعلیم و تربیت مورد تایید قرار گرفت، همچنین  پایایی هر دو ابزار نیز با آزمون های آماری مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که روش تدریس معکوس بر میزان یادگیری و خودکارآمدی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی گروه آزمایش تاثیر مثبت دارد. به گونه ای که میزان یادگیری و خودکارآمدی در دانش آموزانی که با استفاده از روش تدریس معکوس، درس فارسی دوم دبستان را یادگرفته اند، نسبت به دانش آموزانی که به مطالعه درس فارسی با شیوه های سنتی و پرسش  وپاسخ پرداخته اند بالاتر بوده است.

  نتیجه گیری

  استفاده از روش تدریس معکوس به عنوان یک روش تدریس فناورانه نوین بیش از روش سنتی می تواند منجر به تقویت یادگیری فرد شده و احساس خودکارآمدی را در شاگردان افزایش دهد؛ زیرا قبل از شروع کلاس درس یادگیرنده از طریق درگیری با محتوای درس فعالانه می آموزد و در حین شرکت در کلاس درس نیز با آمادگی بیشتری وارد کلاس می شود و آمادگی قبلی او موجب یادگیری عمیق تر و احساس کارآمدی می شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود استفاده از این روش تدریس فناورانه به ویژه در زمان پاندمی کرونا که شرکت در کلاس های حضوری محدود شده است، به منظور عمق بخشیدن به تجربیات یادگیری شاگردان در یادگیری زبان فارسی، در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: روش تدریس سنتی، روش تدریس معکوس، یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی
 • سینا ترکاشوند، بهبود یاریقلی*، وحیده مرادیان محمدیه صفحات 263-280
  پیشینه و اهداف

  با رشد فناوری های نوین اطلاعاتی، نظام های آموزشی نیز دست خوش تغییراتی شده است. بدین صورت که به استفاده از فناوری های نوین در آموزش و یادگیری پرداخته اند. فناوری های نوین آموزشی این قابلیت را دارد که آموزش رایگان را در سرتاسر جهان فراهم آورد و تحقق بخش عدالت آموزشی گردد. اما در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته به دلیل چالش های فراوان، موجب ایجاد شکاف دیجیتال بین شهرهای  برخوردار و کمتر برخوردار و  در نتیجه موجب ناعدالتی آموزشی شده است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر تبیین چالش های شکاف دیجیتال بر اجرای عدالت آموزشی است تا بتواند مشکلات پیش روی تحقق عدالت آموزشی را  در کشور برطرف سازد.

  روش ها

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. لذا از جنس پژوهش های کیفی و از نوع تحلیل فلسفی است.  رویکرد پژوهش تحلیلی و انتقادی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای- اسنادی است. جامعه پژوهش، کلیه پژوهش هایی است که به بررسی شکاف دیجیتال و عدالت آموزشی پرداخته بودند و با بررسی پیشینه، تعداد 30پژوهش به صورت مستقیم در این زمینه یافت شد. روش تحلیل داده ها، پژوهشگرمحور است. روایی داده ها براساس تحلیل دیدگاه صاحب نظران به دست آمد. پایایی پژوهش نیز در هم سویی یافته ها با دیگر پژوهش های انجام گرفته، صورت پذیرفت.

  یافته ها

  بیانگر آن است که چالش های گوناگونی بر شکاف دیجیتال و ناعدالتی آموزشی اثرگذار بوده است. از جمله چالش های عمده که موجب شکاف دیجیتال در نظام آموزش و پرورش کشور شده است عبارتند از: چالش های حاکمیتی- زیرساختی،  آموزشی، فرهنگی و اقتصادی. چالش حاکمیتی- زیرساختی براساس شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تحلیل قرار گرفته است و گویای نابرابری در زیرشاخص های دسترسی، استفاده و مهارت در میان استان های کشور است. بدین صورت که استان های مرکزی در رتبه بالا قرار دارند و استان های محروم و مرزنشین در رتبه آخر در هر سه زیرشاخص قرار دارند. چالش آموزشی نیز  مبتنی بر مولفه هایی چون پایین بودن سطح سواد دیجیتال معلمان و خانواده ها، مدیریت آموزشی متمرکز، سیاست گذاری آموزشی و تکیه بر روش های تدریس سنتی است. چالش فرهنگی نیز بر مولفه هایی همچون جنسیت، نژاد و زبان مبتنی است. چالش اقتصادی نیز مبتنی بر مولفه هایی چون سطح پایین درآمد خانواده ها، فقر، اولویت تامین معاش بر یادگیری و گران بودن ابزارهای فناوری آموزشی معطوف است. راهکارهایی برای برون رفت از هریک از چالش ها می توان برشمرد که عبارتند از: بالابردن سطح سواد دیجیتال در دانش آموزان و والدین، تقویت انگیزه رقابت و تلاش، تاکید بر روش های تدریس الکترونیکی و بهره گیری از فناوری نوین آموزشی در تدریس. همچنین برخی راهکارهای دیگر مانند ارتقاء سطح باند استفاده از اینترنت، سرمایه گذاری در منابع انسانی و توسعه اینترنت داخلی؛، نظیر تهیه نقاط دسترسی به اینترنت در هر مدرسه و کتابخانه، ارایه وام با بهره کم برای تجهیزات عمومی در مناطق روستایی و مناطق فقیرنشین شهری، اقداماتی برای کاهش قیمت تجهیزات (برداشتن مالیات، ارایه یارانه) و وام های کم بهره برای خانواده های کم درآمد، تشکیل جلسات آموزش وب رایگان برای محرومان و ارایه آدرس اینترنتی رایگان به همه دانش آموزان است.

  نتیجه گیری

  گویای آن است که شکاف دیجیتالی در سه سطح قابل بررسی است: محلی، ملی و جهانی. در هر سه سطح، چهار عنصر در شکاف دیجیتال دخیل هستند که عبارتند از:  آموزش، اقتصاد، حکمرانی و فرهنگ. لذا برای برون رفت از شکاف دیجیتال و تحقق عدالت آموزشی در نظام آموزشی کشور باید ابتدا شکاف ها را شناسایی کرد و سپس نسبت به برطرف کردن آن ها اقدام نمود. بر همین اساس نظام تعلیم و تریت کشور زمانی می تواند به هدف غایی خود که جامعه عادل است دست یابد که بتواند مشکلات پیش روی عدالت را از میان بردارد.

  کلیدواژگان: شکاف دیجیتال، عدالت آموزشی، آموزش آنلاین، آموزش و پرورش، چالش ها
 • پدرام حصاری*، فرهاد چگنی صفحات 281-292
  پیشینه و اهداف

   آموزش الکترونیک جدید ترین شکل آموزش از راه دور است و به رویکردی در برنامه ریزی درسی گفته می شود که در آن علاوه بر استفاده از روش های فراگیر محور، از ابزارهای رایانه ای و اینترنت استفاده می شود. امروزه توجه روزافزونی به رویکرد آموزش مجازی در یادگیری و یاددهی به منظور پاسخگویی به تغییرات و چالش های پیش روی آموزش عالی وجود دارد. رویکردی که به طور خاص متناسب با آموزش جدید می باشد و سبب بهبود آموزش در فضای آموزش عالی می شود. مولفه های متعددی در یادگیری و یاددهی در شیوه آموزش مجازی موثر می باشند و همچنین تاثیر آموزش و یادگیری مجازی در دروس با ماهیت مختلف متفاوت هست. این موضوعات پژوهشگران را بر آن داشت تا در مورد ماهیت آموزش مجازی در دروس مختلف تحقیق به عمل آورند. این پژوهش در پی شناخت اثرگذاری آموزش مجازی در رشته معماری است. آموزش معماری در سطوح مختلف وجهی از آموزش عالی است که به دلیل نقش و جایگاه حرفه ای این رشته در کشور از روش و فرآیند ویژه ای برخوردار است. ماهیت این رشته به دلیل برگرفته بودن از دروس عملی و نظری از سایر رشته ها متفاوت است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، تبیین جایگاه آموزش مجازی در رشته معماری و به طور خاص در دروس عملی و نظری این رشته است که برگرفته از ماهیت عملی و نظری است. همین موضوع ضرورت شناخت تاثیر آموزش مجازی در این رشته را آشکار می کند.

  روش ها

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از نوع کمی و کیفی است. جامعه آماری این پژوهش 78 نفر از دانشجویان رشته معماری دانشگاه تربت حیدریه و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل موارد کیفی و کمی است.  به این صورت که مولفه های موثر در آموزش مجازی از مقالات معتبر در این زمینه استخراج شده اند. همچنین برای سنجش تاثیر آموزش مجازی در دروس عملی و نظری معماری از نرم افزار Statistica و پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه به کار رفته در پژوهش به صورت پنج گزینه ای طیف لیکرت طراحی شده و از ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی اعتبار و پایایی پرسش نامه استفاده شده است. جهت تحلیل اطلاعات در این پژوهش اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS شده و پس از آن تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت می گیرد.

   یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان می دهد که شش شاخص تعامل پذیری، تفسیر، حمایت همتا، فهمیدن تمام جوانب موضوع، ارتباط و پشتیبانی مدرس در آموزش مجازی در رشته معماری و دروس عملی و نظری آن موثرند.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر با تمرکز بر تاثیر آموزش مجازی در دروس عملی و نظری معماری در دانشگاه انجام شده است که نتایج به دست آمده در این پژوهش می تواند برای محیط های یادگیری و همچنین دیگر دروس به طور عام سودمند باشد. این پژوهش بیان می کند که آموزش مجازی تاثیرات فراوانی در یادگیری معماری و تعامل بیشتر در این رشته و در دروس عملی و نظری دارد؛ ولی میزان اثرگذاری مولفه های مرتبط با آموزش مجازی در هر دو درس عملی و نظری با یکدیگر متفاوت بوده، همچنین در دروس نظری اثرگذاری آموزش مجازی به مراتب بیشتر از دروس عملی است.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، رشته معماری، دروس عملی، دروس نظری
 • رضا موحدی*، فروغ بختیاری همدانی، حشمت الله سعدی صفحات 293-306
  پیشینه و اهداف

  بخش کشاورزی از جمله بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور است که برای پیشبرد هدف های خود در راستای توسعه کشاورزی و روستایی نیازمند داشتن مدیریت مناسب است. بررسی مدیریت دانش و چابکی سازمانی دو راهکار مهم در مسیر مدیریت سازمان هاست. مدیریت دانش به تلاش هایی اشاره دارد که به طور نظام مند برای تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد و شامل مولفه های کسب، ذخیره، انتقال و کاربرد دانش است. چابکی سازمانی نیز شامل مولفه های توانایی ایجاد تغییر، انعطاف پذیری، پاسخگویی، همکاری، آموزش و یادگیری در سازمان است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش با چابکی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران می باشد

  روش ها 

  این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 450 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی استان تهران بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران 207 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه استاندارد است که از سه بخش تشکیل شده است: 1- مشخصات بیوگرافی پاسخگویان، 2- سوالات مربوط به چابکی سازمانی با تعداد 27 گویه و 3- سوالات مدیریت دانش با 23 گویه. منبع پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش لاوسن (2003) با 23 گویه و 4 متغیر شامل: کسب دانش با 4 سوال، انتقال دانش با 6 سوال، ذخیره دانش با 6 سوال، و کاربرد دانش با 7 سوال می باشد که بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت به بررسی اثر مدیریت دانش می پردازد. پرسش نامه چابکی سازمانی این پژوهش مربوط ژانگ (2012) است که دارای 27 گویه و4 متغیر شامل: سرعت با 7 سوال، پاسخگویی 6 سوال، انعطاف پذیری با 7سوال، شایستگی با 7 سوال و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شوند. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس انجام شد. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل چابکی سازمانی، مدیریت دانش و متغیرهای فردی بودند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که بین چابکی سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد و از میان مولفه های چابکی سازمانی، مولفه «توانایی ایجاد تغییر»، «انعطاف پذیری» و «توانایی پاسخگویی» به ترتیب از مهم ترین تبیین کننده ها بوده و نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. نتایج در خصوص مولفه مدیریت دانش نیز نشان داد که «کاربرد دانش» با ضریب تاثیر 902/0 بیشترین تاثیر را در تبیین متغیر وابسته مدیریت دانش داشته است. پس از آن به ترتیب مولفه «انتقال دانش»، «کسب دانش»، و «ذخیره دانش» با ضرایب 894/0، 720/0 و 474/0 در رتبه های بعدی قرار گرفتند و این ارتباط مثبت و معنی دار است.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش چابکی سازمانی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز افزایش می یابد و بالعکس. یعنی با افزایش هرکدام از مولفه های مدیریت دانش، مولفه های چابکی سازمانی نیز افزایش می یابد و سازمان به همان نسبت چابک تر خواهد شد. با توجه به اینکه مهم ترین بعد چابکی سازمانی در این تحقیق «توانایی ایجاد تغییر» بود لذا یک سازمان چابک باید توانایی شناسایی و ایجاد تغییرات در محیط سازمانی را داشته باشد. علاوه بر این، مدیریت نیز خود باید به دنبال تغییر بوده و از آن استقبال کند. در همین راستا، استفاده از برنامه های آموزشی فنون مدیریت تغییر در جهت تحقق چابکی سازمانی پیشنهاد می شود.

   

  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، مدیریت دانش، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان و مدیریت
 • محمد احمدی ده قطب الدینی*، مهدیه سادات حسینی زیدآباد، الهام محمودآبادی صفحات 307-322
  پیشینه و اهداف

  شواهد پژوهشی نشان می دهد فناوری به طور موثری در کلاس های درس به کار برده نمی شود و اساتید زیادی هستند که احساس می کنند آمادگی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را ندارند. این واقعیت یک اعلام خطر برای اساتید است؛ زیرا کاربرد فناوری در کلاس درس به طور بی صدا و خاموش بر فرایندها و پیامدهای آموزشی تاثیر می گذارد. این بدین معناست که فناوری به گونه ای مثبت نمرات درسی را که نشانگر اصلی در جنبش پاسخگویی در طی سه دهه اخیر هستند تغییر نمی دهد؛ بلکه فناوری، درگیری فراگیران را که یکی از وظایف اصلی آموزش و پرورش یادگیرندگان است، به طور مثبت افزایش می دهد. از جمله بازیگران اصلی در هرگونه ادغام موثر فناوری در فرایند آموزشی، اساتید هستند. ICT فرصتی برای اساتید فراهم می کند تا محیط های جدید و نوین مجازی را برای یادگیرندگان فراهم کنند و امیدوارند بتوانند فرایند یادگیری را تحریک و تقویت کنند. از نظر حرفه ای، از اساتید انتظار می رود، از امکانات فناوری برای حمایت از آموزش موثر و فعالیت های مرتبط استفاده کنند. با برجسته تر شدن نقش فناوری در آموزش و یادگیری، خواسته ها از اساتید برای استفاده از فناوری در انجام وظایف خود نیز برجسته خواهد شد. ادغام فناوری به عنوان ترکیب فناوری با راهبردهای آموزشی و یادگیری به منظور برآورده کردن استانداردهای برنامه درسی و اهداف یادگیری هر درس است. از جمله مواردی که باید به آن توجه شود اثر ادغام فناوری در آموزش توسط اساتید بر پذیرش و کاربرد فناوری در یادگیری توسط دانشجویان است که می تواند موجب تسهیل یادگیری دانشجویان شود. این پژوهش با هدف بررسی نقش ادراک دانشجو از ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرایند آموزش توسط اساتید بر پذیرش و کاربرد ICT جهت یادگیری انجام گرفت. همچنین نقش واسطه ای باورها، نگرش و نیت دانشجو در رابطه بین ادراک دانشجو از ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش توسط استاد و کاربرد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای یادگیری مورد بررسی قرار گرفت.

  روش ها 

  این پژوهش، یک روش تحقیق همبستگی بود. یک نمونه 201 نفری از دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیام نور به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و داده های مورد نیاز به کمک پرسش نامه TAM و مقیاس ادراک دانشجویان از ادغام ICT در فرایند آموزش جمع آوری شد. داده ها نیز با روش تحلیل مسیر تحلیل و بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد اثر مستقیم ادراک دانشجویان از ادغام و کاربرد ICT در فرایند آموزش توسط اساتید بر نگرش، سهولت و سودمندی ادراک شده ICT برای یادگیری مثبت و معنی دار و بر کاربرد واقعی ICT برای یادگیری منفی و معنی دار است؛ اما بر نیت رفتاری کاربرد ICT برای یادگیری اثر معنی داری نداشت.  همچنین نتایج نشان داد نیت رفتاری کاربرد ICT برای یادگیری، نگرش نسبت به کاربرد  ICTبرای یادگیری، سهولت و سودمندی ادراک شده کاربرد ICT برای یادگیری نقش واسطه ای مثبت و معنی داری در رابطه بین ادراک دانشجو از ادغام ICT در فرایند آموزش توسط استاد و کاربرد واقعی ICT برای یادگیری توسط دانشجو داشتند.

  نتیجه گیری

  بنابر نتایج، سهولت و سودمندی ادراک شده کاربردICT  برای یادگیری توسط دانشجو می تواند اثر ادراک دانشجو از ادغام و به کارگیریICT در فرایند آموزش توسط مدرس را بر کاربرد واقعی ICT برای یادگیری توسط دانشجو تسهیل کند.

  کلیدواژگان: ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، مدل پذیرش فناوری، آموزش عالی، دانشجویان
 • مریم سادات قریشی خوراسگانی* صفحات 323-338
  پیشینه و اهداف

  یکی از فناوری های پیشگام که در بحران کووید 19 نقش مهمی ایفا نموده است، یادگیری سیار است. یادگیری سیار به عنوان ابزاری قدرتمند در آموزش و یادگیری پدیدار شده است و به عنوان یکی از راه حل های عملی جلوگیری از تعطیلی دانشگاه ها قلمداد می شود. علی رغم اهمیت یادگیری سیار به عنوان ابزاری که استراتژی های یادگیری را تغییر داده تا فراگیر بتواند با رویکرد انعطاف پذیری، یادگیری خود را مدیریت کند و افق های جدیدی را در حوزه نظام آموزشی گسترده است؛ چالش هایی را نیز همراه خواهد داشت؛ بنابراین، شناسایی این چالش ها می تواند، به ارایه راهکارهای حل آن و بهره مندی بیشتر از فناوری در فرایند یاددهی - یادگیری کمک کند. بر این اساس، پژوهش حاضر به شناسایی چالش های یادگیری سیار از دیدگاه دانشجویان پرداخته است.

  روش ها 

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی است. جامعه هدف، دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه الزهرا (س) بودند که تجربه استفاده از تلفن همراه برای آموزش الکترونیکی را داشتند. براین اساس، با استفاده از نمونه گیری هدفمند، با تعداد 32 دانشجو تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای کلایزی استفاده شد. برای اعتباربخشی داده ها، از روش بازبینی توسط همکاران و بررسی پایایی از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شد و میزان توافق بین دو کدگذاری برابر با 86 به دست آمد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد، از مجموع 315 کد استخراج شده، 68 کد به چالش های جسمی، 35 کد به چالش های روان شناختی، 31 کد به چالش های کیفیت یادگیری، 63 کد به چالش های سخت افزاری،52 کد به چالش های زیرساختی، 39 کد به چالش های مهارتی،27 کد به چالش های حمایتی اختصاص داشت. چالش های جسمی شامل سردرد و سرگیجه، خستگی مفرط چشم، تشدید بیماری های عصبی و اختلال خواب؛ چالش های روان شناختی شامل استرس و اضطراب، افسردگی و ناامیدی و عدم تمرکز و حواس پرتی؛ چالش های سخت افزاری شامل مشکلات صفحه کلید، مشکلات باطری و شارژ آن، مشکلات میکروفن و صدا، مشکلات دانلود فایل ها، مشکلات آی سی، مشکلات حجم کم حافظه موبایل؛ چالش های زیرساختی شامل اینترنت ضعیف و امکانات و تجهیزات؛ چالش های مهارتی شامل مهارت های فردی؛ چالش های کیفیت یادگیری شامل کیفیت امور آموزشی و پژوهشی و چالش های حمایتی شامل حمایت سازمانی، حمایت خانواده و حمایت اساتید بوده است.

  نتیجه گیری

  بحران کرونا بار دیگر بی عدالتی آموزشی و توزیعی را نمایان کرد و بسیاری از دانشجویان مناطق محروم برای حضور در کلاس های مجازی و انجام امور آموزشی و پژوهشی با چالش های جدی روبرو شده اند. ازآنجاکه، استفاده از موبایل برای اکثر دانشجویان تنها گزینه برای شرکت در کلاس های مجازی محسوب می شود؛ بنابراین، برای رفع یا کاهش چالش های جسمانی؛ برنامه ریزی کلاس ها با فواصل معین، استفاده از اسلایدهایی با رنگ های شاد و روشن، ترکیبی از متن، فیلم و استفاده از روش های ترکیبی آنلاین و آفلاین، برای کاهش چالش های جسمانی پیشنهاد می شود. جهت رفع چالش های زیرساختی استفاده رایگان از اینترنت پرسرعت، خرید یا اجاره  سرورهای قدرتمند برای ارایه خدمات آموزش مجازی توصیه می شود. حمایت های مالی دانشگاه و خریداری امکانات مناسب ازجمله رایانه و تلفن همراه می تواند در رفع بسیاری از چالش های سخت افزاری موثر واقع شود. برای رفع چالش های مهارتی؛ مهارت آموزی کار با نرم افزارهای آموزشی و پیام رسان دانشگاهی و برگزاری کارگاه های مختلف مقدماتی و پیشرفته برای دانشجویان ضروری است. همچنین در راستای چالش های حمایتی، پیشنهاد می شود دانشگاه با جذب منابع مالی از سازمان های مختلف و جذب حمایت های خیرین و اختصاص بودجه مناسب، ابتدا به شناسایی دانشجویان کم برخوردار و نا برخوردار خود پرداخته و سپس با اختصاص وام هایی با بهره کم به دانشجویان مذکور برای تهیه رایانه و تلفن همراه و وام های بلاعوض جهت دانشجویان کم برخوردار، در رفع چالش های حمایتی بیش ازپیش همت گمارد. همچنین، اساتید با شناسایی دانشجویان مذکور در کلاس های خود، با انعطاف بیشتر و کمک های آموزشی، شرایط دانشجویان را درک کنند. درک خانواده ها از شرایط تحصیلی و مهیا نمودن محیط آرام و امکانات در حد توان، می تواند چالش های روانشناختی را به حداقل رساند. علی رغم اینکه توجه و رفع چالش های زیرساختی و سخت افزاری به عنوان پیش نیاز کیفیت یادگیری از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما برای رفع چالش های کیفیت یادگیری؛ راهکارهایی ازجمله، اختصاص فعالیت های مفید برای افزایش یادگیری دانشجویان، انجام کار گروهی با تقسیم کار عادلانه جهت جلوگیری از فشار کار روی دانشجویان، بازخوردهای مناسب و به موقع اساتید، تنوع ارایه تکالیف به صورت کتبی و شفاهی، توصیه می شود. درنهایت با رفع چالش های مذکور، چالش های روان شناختی ناشی از استرس و ناامیدی در دانشجویان نیز رفع خواهد شد.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، یادگیری سیار، بحران کووید 19، چالش ها، پدیدارشناسی
 • سروش رزقی، علیرضا مقدم*، میثم مدرسی صفحات 339-350
  پیشینه و اهداف

  آموزش مهارت های کارآفرینی از عوامل کلیدی برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار به حساب می آید. در اکثر کشورها علاوه بر آموزش کارآفرینی در دوره های دانشگاهی، تلاش های گسترده ای برای آموزش کارآفرینی به کودکان و دانش آموزان ابتدایی در حال انجام است. با این حال در کشورهایی با اقتصاد وابسته به منابع، سطح آموزش کارآفرینی در مدارس پایین است. طراحی و توسعه برنامه های آموزشی در حوزه کارآفرینی در مدارس می تواند به تقویت نگرش کارآفرینانه و پیش زمینه های مورد نیاز برای ورود به عرصه کارآفرینی و ترجیح کارآفرینی به عنوان یک گزینه مناسب شغلی کمک کند. البته شواهد حاکی از این است که آموزش های رسمی کارآفرینانه نمی تواند انگیزه لازم برای شروع یک کسب و کار جدید را ایجاد کند. مهارت های به دست آمده از طریق انجام بازی ها می توانند سریع تر از آن چیزی که در کلاس ها یادگرفته می شود، به دست آیند و دوام بیشتری دارند. امروزه از بازی ها و ویژگی های بازی برای ایجاد نوآوری در امر آموزش و یادگیری در کارآفرینی استفاده می شود و این یکی از جذاب ترین و چالش برانگیزترین کاربردهای بازی است. استفاده از بازی ها، روش مناسبی برای تجربه زندگی و دنیای پیچیده و ناشناخته کارآفرینی است به خصوص آنکه این تجربه در محیطی شکل می گیرد که از دانش آموز در برابر خطرات جدی مانند ورشکستگی یا آسیب های عاطفی محافظت می کند. بنابراین، این پژوهش به بررسی اثر بازی های ویدیویی بر تقویت خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح شغلی کارآفرینی نوجوانان پرداخته است.

  روش ها 

  در این تحقیق از روش شبه آزمایشی استفاده شده است. برای این منظور جمعی از دانش آموزان متوسطه اول شهرستان بیرجند در تحقیق مشارکت داشتند. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای و به صورت هدفمند استفاده شد. بدین ترتیب، ابتدا دو مدرسه پسرانه سماء و دارالعلوم با توجه به همسانی جنسیت، ویژگی های خانوادگی و سطح درآمد خانوارها به عنوان خوشه های اصلی در نظر گرفته شدند. در هر مدرسه تعداد 24 نفر از بین دانش آموزان 13 تا 14 ساله به صورت تصادفی انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در نهایت 20 نفر به عنوان گروه آزمایش و 22 نفر به عنوان گروه کنترل، از ابتدا تا انتهای تحقیق مشارکت داشتند. از هر چهار گروه پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. داده های به دست آمده به وسیله نرم افزار SPSS26 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  براساس نتایج آزمون t نمونه های مستقل تقویت خودکارآمدی کارآفرینانه نوجوانان گروه آزمایش به دلیل انجام بازی های ویدیویی (و نه شرایط محیطی و عوامل خارجی) تایید شد. همچنین، نتایج آزمون t نمونه های مستقل تاثیر انجام بازی های ویدیویی بر ترجیح شغلی کارآفرینی نوجوانان را تایید کرد. براساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز رابطه مثبت و معنی دار خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح شغلی کارآفرینی نوجوانان تایید شد. در مجموع نتایج پژوهش نشان داد انجام بازی های ویدیویی بر تقویت خودکارآمدی کارآفرینانه و  ترجیح شغلی کارآفرینی مشارکت کنندگان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  جنبه نوآوری تحقیق ما، انتخاب هوشمندانه بازی های ویدیویی برای آموزش کارآفرینی بود. طی مشاهدات صورت گرفته تاثیر بازی بر ارتقای مهارت های تیمی و کار گروهی کاملا مشهود بود. همچنین، افزایش ترجیحات شغلی کارآفرینانه در گروه آزمایش را می توان به بالا رفتن اعتماد به نفس و ارتقای مهارت های رهبری نسبت داد. نتیجه جالب توجه دیگری که در مطالعه به دست آمد مربوط به اهمیت نقش برنامه ریزی و هماهنگی در افزایش اثربخشی بازی ها برای آموزش است. بنابراین، پیشنهاد می شود به منظور افزایش اثربخشی بازی ها در آموزش رضایت و پشتیبانی مسیولین مدرسه و اولیا، مشارکت بازیکنان و انجام بازی به صورت تیمی، ایجاد فضای رقابتی و تسهیل خودارزیابی و انتخاب هوشمندانه بازی های ویدیویی و برنامه ریزی مدت بازی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، بازی ویدئویی، خودکارآمدی، ترجیح شغلی
 • حمیدرضا قزلسفلو*، سید حسین علوی صفحات 351-362
  پیشینه و اهداف

  بررسی روند رو به رشد بکارگیری فناوری درصنعت ورزش مبین آن است که استقرار فناوری های مختلف ورزشی به عنوان ابزاری چندجانبه توانسته است از طریق توسعه مهارت ادراکی و کاهش تصمیمات اشتباه و ناکارآمد، چالش های موجود در سازماندهی مسابقات ورزشی را به حداقل برساند. استفاده از فناوری پرنده های بدون سرنشین، فناوری تشخیص نقطه تماس توپ با زمین در ورزش گلف و راگبی و کمک داور ویدیویی در والیبال، تنیس و فوتبال جدیدترین فناوری های کاربردی در حوزه داوری است. رشد این پدیده از یک سو ریشه در محدودیت توانایی های انسانی داشته و از سوی دیگر بازتاب توانمندی در تعیین و پیش بینی نقطه توقف برای نقش آفرینی تکنولوژی در ایفای وظایف پیچیده و حساس است. لذا یکی از  مهم ترین حوزه های نفوذ فناوری مربوط به مقوله داوری در رویدادهای ورزشی است. مبهم بودن بسیاری از خطاها و نبود هیچ راهی برای تشخیص صحیح آن و سردرگمی داوران در اتخاذ تصمیم درست همیشه تیتر اول رسانه های ورزشی را به خود اختصاص است. علی رغم وجود مقاومت های بی شمار، فناوری های کنترل و تعقیب توپ و ورزشکاران در زمان اجرای حمله و دفاع از طریق به کارگیری دوربین های فوق پیشرفته و سیستم دوربین چشم شاهین به طور گسترده ای در مسابقات جهانی والیبال مورد استفاده قرار گرفته است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فناوری های ورزشی رویداد محور بر ابعاد آموزش و ارتقای شغلی داوران سوپر لیگ والیبال کشور بود.

  روش ها 

  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش آمیخته اکتشافی عملیاتی شد. در فاز کیفی تعداد 10 نفر از داوران بین المللی به روش نمونه گیری قضاوتی در مصاحبات نیمه سازمان یافته حضور داشتند. با توجه به محدودیت های ناشی از شیوع کرونا ویروس، این فاز از پژوهش به صورت مصاحبه تلفنی و ایجاد یک گروه پژوهش در شبکه مجازی تا دستیابی به اشباع نظری انجام گرفت. در فاز کمی پژوهش تعداد 130 داور رسمی فدراسیون والیبال به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مستخرج از فاز کیفی پژوهش مشتمل بر متغیرهای کیفیت قضاوت، فرصت رشد و ارتقا، آموزش و یادگیری، امنیت قضاوت و پوشش رسانه ای بود که پایایی درونی آن به روش آلفای کرونباخ تایید شد (78/0≤α). درنهایت به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، پس از اطمینان از شاخص برازش الگوی پژوهش بر مبنای شاخص های سه گانه (برازش ساختاری، برازش اندازه گیری و برازش کلی الگوی پژوهش) نرم افزار PLS و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد(05/0 ≥P).

  یافته ها

  بررسی شاخص های سه گانه روایی همگرا، روایی واگرا و روایی کلی الگوی پژوهش، مقادیر شاخص ها موید توان مطلوب سازه های آشکار در پیش بینی سازه نهایی پژوهش (کارایی شغلی) بود. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار فناوری بر ابعاد پنج گانه کارایی شغلی داوران بود. همچنین نتایج تحلیل مسیر الگو نشان داد که سازه آموزش و یادگیری(05/0≥P، 59/11t= ،67/0Lf=) و سازه کیفیت قضاوت (05/0≥P، 47/8t= ،65/0Lf=) بیشترین تاثیر را از فناوری های ورزشی داشتند.

  نتیجه گیری

  محدودیت حضور داوران در کلیه صحنه ها و همچنین زاویه دید نامناسب منشا بسیاری از تصمیمات اشتباه است. علی رغم اینکه ایجاد توقف های متعدد و درخواست کنترل ویدیو توسط مربیان به عنوان استراتژی ای جهت ایجاد وقفه و مرور اهداف تاکتیکی خود به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد اما به دلیل پیامدهای غیرقابل انکار فناور ها در ابعاد آموزش و قضاوت عاری از اشتباه، 93 درصد داوران دارای رویکرد موافق با کاربرد فناوری در مسابقات بودند. بنابراین مدیران کمیته داوران فدراسیون والیبال می توانند از طریق استقرار فناوری های مرتبط با مسابقات علاوه بر کاهش اشتباهات داوران، شرایط رشد و حضور هرچه بیشتر داوران ایرانی را در تورنمنت های بین المللی فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: فناوری ورزشی، ویدئو چک، داور، کیفیت قضاوت
 • ایوب محمدیان*، محمدبشیر صدیقی، محمد سرکانی صفحات 363-386
  پیشینه و اهداف

  با استقرار آموزش مبتنی بر اینترنت اشیا، دانش آموزان و دانشجویان می توانند با استفاده از سنسورهای جاسازی شده محیط را بهتر کشف کنند. آن ها می توانند در هر زمان به محتوای آموزشی و سایر اطلاعات دسترسی پیدا کنند. معلمان همچنین می توانند دستگاه های پوشیدنی و تلفن های هوشمند را در کلاس های درس برای بهبود آموزش و یادگیری استفاده کنند. با اینکه تکنولوژی های نوین نظیر مدارس هوشمند، آموزش های الکترونیکی، محتواهای آموزشی الکترونیکی و تجهیزات کلاس های هوشمند توانسته اند تاثیر مثبتی بر روند آموزش و انتقال مفاهیم به فراگیران داشته باشند؛ اما نتوانسته اند چالش های این حوزه را به خوبی رفع کنند. با توجه به این که اینترنت اشیا علاوه بر به کارگیری تکنولوژی های اشاره شده از طریق همگرایی فناوری مانند رایانش ابری، عظیم داده ها، بلاک چین، تلفن های هوشمند، اشیا و محیط کلاس و... توانسته است روی صنعت آموزش از طریق خلق روش های نوین آموزش و یادگیری، ارتقای سیستم های نظارت و کنترل و بهبود تصمیم گیری ها از طریق تحلیل داده ها، تاثیر شگرفی داشته باشد. بنابراین می توان ادعا کرد که اینترنت اشیا از طریق ارایه راه کارهایی کاربردی، می تواند بخش آموزش را در حل مشکلات و چالش های پیش رویش، توانمند سازد.

  روش ها

  این پژوهش از منظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی است و براساس نحوه جمع آوری داده ها از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) است. در ابتدای تحقیق برای شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در آموزش از روش فراترکیب استفاده شده است که در این روش ابتدا تعداد 4638 عنوان مقاله یافت شد که پس از بررسی 490 مقاله استخراج شد و از این تعداد 128 مقاله برای تحلیل نهایی مورداستفاده قرار گرفتند. همچنین با استفاده از ابزار پرسش نامه برای اولویت بندی کاربردهای اینترنت اشیا در آموزش، از روش تصمیم گیری چند معیاره بهترین - بدترین (BWM) استفاده شده است.

  یافته ها

  تجزیه وتحلیل یافته ها نشان داد که کاربردهایی مانند «پردیس هوشمند»، «سلامت و بهداشت دانش آموزان یا دانشجویان» به ترتیب بالاترین اولویت ها را به خود اختصاص داده اند. کاربردهایی مانند «آموزش و یادگیری»، «کلاس هوشمند»و«سیستم ردیابی یا حمل ونقل هوشمند» در اولویت های بعدی قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش می توان برای رفع مشکلات صنعت آموزش پیشنهاد هایی را ارایه کرد. در حوزه کاربردی به کمک فناوری اینترنت اشیا می توان مشکلاتی از قبیل محدود بودن آموزش به یک مکان و زمان، هدر رفتن زمان کلاس به دلیل تراکم بالای افراد، هوشمند نبودن و هزینه زیاد نگهداری مراکز آموزشی، عدم نظارت دقیق بر سلامت و بهداشت دانش آموزان یا دانشجویان، مناسب نبودن فضاهای آموزشی برای افراد ناتوان جسمی (معلول)، عدم هوشمندی سیستم حمل ونقل را کاهش داد. همچنین می توان به سیاست گذاران صنعت آموزش پیشنهاد کرد که با توجه به این که بخش های «نظارت هوشمند بر سلامت»، « انرژی هوشمند» و « امنیت» دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرکاربردها هستند و باید توجه ویژه به این بخش ها داشته باشند. همچنین اقدام در جهت آموزش همگانی و عمومی و تبلیغات گسترده در آشنایی جامعه با محصولات هوشمند و فناوری اینترنت اشیا به منظور افزایش پذیرش کاربران و ایجاد تقاضا صورت پذیرد. از محدودیت های پژوهش می توان به  تعداد محدود خبرگان آشنا با فناوری اینترنت اشیا در بخش آموزش کشور اشاره کرد و در تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد روابط بین  کاربردها و زیر کاربردها و اولویت آن ها براساس شاخص های امکان پذیری و جذابیت بررسی شود.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیاء، آموزش، روش بهترین- بدترین، تصمیم گیری، کاربردها
 • وحیدرضا میرزائیان* صفحات 387-400
  پیشینه و اهداف

  اگرچه تعداد فزاینده ای از پژوهش ها، به مزایای استفاده از فناوری ترجمه ماشینی برای زبان آموزی  پرداخته است؛ لیکن پژوهش های دیگری نیز وجود دارد که بر معایب استفاده از این فناوری در آموزش زبان اشاره داشته است. نگرش کلی در جوامع آموزش زبان، عدم استفاده از ترجمه چه سنتی و چه الکترونیکی برای یادگیری زبان است. بنابراین، پژوهش حاضر، سیر کاربرد این فناوری در زبان آموزی را مورد بررسی قرار داده است تا به این جمع بندی برسد که آیا استفاده از این فناوری در مجموع برای زبان آموزی  مفید است یا خیر.

  روش ها 

  یک صد مقاله در خصوص تاثیر ترجمه ماشینی بر آموزش زبان که در سال های 2000 تا 2020 میلادی منتشر شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. جهت انتخاب این مقالات، کلیدواژگان مهم شناسایی و به صورت خودکار در بانک های اطلاعاتی مهم جستجو شد؛ سپس به صورت دستی با جستجو در مجلات مهم در حوزه کاربرد فناوری در آموزش زبان یافت شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش مرور علمی و فراتحلیل استفاده شد. در مرحله اول، اطلاعات آماری مثل تعداد شرکت کنندگان، زبان های مورد آموزش، جفت زبانی مورد استفاده، متغیرهای مورد نظر و مهارت های زبانی مورد پژوهش استخراج  شد. در مرحله دوم، فراتحلیل تاثیر این فناوری بر زبان آموزی صورت گرفت. از دوازده پژوهش برای انجام فراتحلیل و از مدل تصادفی پیروی از چارچوب فراتحلیل استفاده شد . با توجه به اندازه کوچک نمونه ها ضریب جی هج بر روی کوهن مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  طبق یافته های این پژوهش، اکثر پژوهش های ترجمه ماشینی تاکید می کنند ترجمه ماشینی ابزاری مفید در زبان آموزی است. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد، زبان آموزان، نظرات متناقضی در مورد استفاده از ترجمه ماشینی برای یادگیری زبان دارند. این یافته ها دیدگاه ها و نگرانی های مختلفی را مطرح نمود. گرچه ترجمه ماشینی می تواند خطا های واژگانی را در مهارت نوشتاری به زبان خارجی کاهش دهد، اما در نهایت ممکن است الزاما منجر به یادگیری زبان نشود. پژوهش حاضر، فقدان سناریوهای صحیح آموزشی برای پیاده سازی ترجمه ماشینی در آموزش زبان را مشخص نمود. از آنجا که صرفا استفاده از ابزار، یادگیری را تضمین نمی کند، مدرسان زبان ابتدا باید ماهیت ترجمه ماشینی را درک نمایند و سپس سعی کنند روش های مناسبی را برای استفاده از آن با زبان آموزان خود پیدا کنند. بر اساس پژوهش های پیشین، عوامل مختلفی بر کیفیت خروجی ترجمه ماشین تاثیر می گذارد و مدرسان باید این عوامل را  مد نظر داشته باشند. علاوه بر این، تنوع میان زبان آموزان نیز خود مسئله مهمی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. با این حال، طراحی های آموزشی نباید فقط به روش هایی برای استفاده موثر از ترجمه ماشینی در انجام تکالیف زبانی محدود شود بلکه باید به دنبال راه هایی برای پرورش یادگیری زبان آموزان در دراز مدت باشد.

  نتیجه گیری

  وقتی ترجمه ماشینی بسیار دقیق می شود، مدرسان ممکن است با بی انگیزگی زبان آموزان نسبت به یادگیری زبان دیگر روبرو شوند. علاوه بر این، وقتی ترجمه ماشینی چه در زندگی روزمره و چه در محیط های آموزشی شیوع بیشتری پیدا کند، زبان آموزان ممکن است استفاده از ترجمه ماشینی را غیراخلاقی ندانند و ترجمه ماشینی ممکن است در آینده نزدیک به ضرورتی در فرهنگ آموزش زبان تبدیل شود. در این زمینه، مدرسان باید رهنمودهای روشنی در مورد ملاحظات اخلاقی در خصوص استفاده از ترجمه ماشینی به زبان آموزان ارایه دهند.

  کلیدواژگان: اثر، نگارش زبان، ترجمه ماشینی، فراتحلیل
 • حبیب الله دلدار، مجیدرضا رضوی*، محمدعلی فقیه نیا صفحات 401-412
  پیشینه و اهداف

  نوجوانی، گذر از مرحله کودکی به بزرگسالی است که در آن بلوغ جسمانی، عاطفی و اجتماعی رخ می دهد و توانایی های ذهنی و قابلیت های شناختی و عاطفی نوجوان شکل می گیرد. طبق بررسی ها، کودکان و نوجوانان بیش ترین مخاطبین رسانه ها را تشکیل می دهند و از این رو می توان گفت رسانه ها و شبکه ها اجتماعی نقش مهمی در جامعه پذیر کردن نوجوانان دارد. برای حفظ و مصونیت نوجوانان از صدمات فرهنگی و عقیدتی رسانه ها، دو روش وجود دارد: یکی سانسور فناوری-های اطلاعاتی و دیگری افزایش دانش و مهارت نوجوانان در رویارویی با رسانه ها (سواد رسانه ای). هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش سواد رسانه ای بر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و بهبود بلوغ عاطفی بود.

  روش ها

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر سنگان در سال تحصیلی 98-1397 بودند (705= N). بر اساس معیارهای ورود به پژوهش، تعداد 30 نفر از این دانش آموزان به صورت هدفمند گزینش شدند و به صورت تصادفی دردوگروه 15 نفره آزمایش و گواه جایگزین گردیدند. ابزار مورد استفاده جهت اجرای پیش آزمون برای هر دو گروه عبارت بود از: از پرسشنامه وابستگی به شبکه های اجتماعی رضایی (1394) و پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویر سینگ و بهارگاوا (EMS). سپس گروه آزمایش در یک دوره 4 ماهه و طی 8 جلسه آموزش سواد رسانه ای دریافت نمودند. گروه کنترل هیچ نوع آموزشی در این مدت دریافت نکردند. بعد از سپری شدن این دوره 4 ماهه، هر دو گروه در پس آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از روش آماری تحلیل کوواریانس با نرم افزار spss-22 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های توصیفی تحقیق حاضر نشان داد از نمونه 30 نفری دانش آموزان دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 98 -1397 شهر سنگان که بر اساس معیارهای ورود به پژوهش به صورت هدفمند گزینش شدند، 15 نفر پسر و 15 نفر دختر بودند. از کل این تعداد 8 نفر در سال دهم و 12 نفر در سال یازدهم و 10 نفر در سال دوازدهم دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل بودند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش سواد رسانه ای به طور معناداری منجر به کاهش استفاده از شبکه های اجتماعی و بهبود بلوغ عاطفی دانش آموزان در پنج عامل کلی از عدم بلوغ عاطفی (عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، ناسازگاری اجتماعی، فروپاشی شخصیت و فقدان استقلال) در گروه آزمایش شد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار آموزش سواد رسانه ای در کاهش استفاده از شبکه های اجتماعی و بهبود بلوغ عاطفی دانش آموزان بود. به عبارت بهتر، دانش آموزان با شرکت در جلسات آموزش سواد رسانه ای توانستند حضور خود در شبکه های اجتماعی را کاهش داده و همچنین بلوغ عاطفی نیز در آنها بهبود یابد. لذا می توان گفت آموزش سواد رسانه ای به نوجوانان، می تواند تا حد زیادی از بروز مشکلات و آسیب های روانشناختی آنها بکاهد. سواد رسانه ای با تکیه بر فواید و مزایای خود با تجهیز دانش آموزان (رشد و ارتقای مهارت های تفکر انتقادی) در خصوص پردازش پیام های رسانه ای، امکان استفاده درست و هوشمندانه آنها از رسانه ها در فضای جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی را فراهم می کند. سواد رسانه ای همچنین باعث افزایش آگاهی اجتماعی، تصمیم گیری مسیولانه و مهارت های اجتماعی مانند اشتراک، همدلی و مهربانی می شود. همچنین سواد رسانه ای با بهزیستی کامل روانی در ابعاد مختلف پذیرش خود، ارتباط مثبت با دیگران، خود مختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصی و عاطفی ارتباط دارد در نتیجه سواد رسانه ای سبب بهبود بلوغ عاطفی می شود. این پژوهش بطور همزمان به بررسی نقش سواد رسانه ای بر بهبود بلوغ عاطفی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در یک جمعیت مشخص به صورت همزمان پرداخته است. محدودیت زمانی و مکانی برای اجرای یک دوره پیگیری دو تا سه ماهه جهت بررسی دوام تاثیر مهارت آموزی سواد رسانه ای، از محدودیت های این پژوهش بود.

  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، شبکه های اجتماعی، بهبود بلوغ عاطفی
 • مهدی بدلی*، مرضیه دهقانی صفحات 413-422
  پیشینه و اهداف

  شیوع بیماری در ووهان چین با نام کرونا بحران در بهداشت عمومی منطقه ای و جهانی ایجاد کرد که این امر منجر به تغییرات در اکثر ابعاد زندگی شد. به دلیل فاصله گذاری اجتماعی و مصون ماندن از بیماری، روش آموزش از حضوری به الکترونیکی تغییر یافت؛ همین امر که ناگهانی نیز رخ داده بود، مساله کاهش میزان یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان را باعث شد.  همچنین دانشجویان در آموزش عالی به علت اعمال محدودیت های سفر و فاصله گذاری اجتماعی، اقدامات ایزوله سازی، اعمال قرنطینه، بسته شدن پردیس های دانشگاه و بسته شدن مرزها به شدت تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته اند و در راستای آن به انگیزش تحصیلی دانشجویان نیز لطمه هایی وارد شده است که تعویق ورود به دانشگاه یکی از بیشترین آسیب هاست. مرور پژوهش ها نشان از آن دارد که در ایام کرونا، میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دچار افت شده است، بنابراین نیاز به یک راهکار آموزشی برای رفع این مساله است. کلاس معکوس الکترونیکی در شرایط کرونا می تواند مورد توجه باشد. اگرچه تحقیقات بیانگر تاثیر بهتر کلاس معکوس بر عملکرد یادگیرندگان است؛ اما هنوز مشخص نیست که چگونه کلاس معکوس الکترونیکی منجر به عملکرد بهتر می شود و به پژوهش های بیشتری در این زمینه نیاز است؛ از این رو این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی کلاس معکوس الکترونیکی بر میزان عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان انجام شد.

  روش ها 

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. از جامعه دانشجویان  رشته علوم تربیتی دانشگاه تهران، 38 دانشجو با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد و با استفاده از روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش آزمون عملکردی محقق ساخته و انگیزش تحصیلی (والرند و همکاران، 1989) بود. اجرای این پژوهش بدین ترتیب بود که بعد از هماهنگی با دانشجویان، ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون در بستر محیط آنلاین و استفاده از وب سایت پرس لاین به عمل آمد؛ سپس به تدریس آموزش تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از سامانه ای لرن دانشگاه تهران، ادوبی کانکت و یک مدرس برای هر دو گروه پرداخته شد. آموزش برای گروه کنترل با استفاده از روش متداول و به شکل مستقیم برگزار شد و برای گروه آزمایش از طریق کلاس معکوس الکترونیکی صورت گرفت. گفتنی است که برای هر دو گروه به مدت سه ماه و هر هفته یک جلسه (مجموعا 12 جلسه) آموزش برگزار شد. در نهایت پس آزمون عملکرد و انگیزش تحصیلی برای هر دو گروه اجرا شد. یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و روش کواریانس تحلیل شد. شایان ذکر است که قبل از استفاده از روش تحلیل، مفروضه های آن با استفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنوف و آزمون لوین بررسی شد.

  یافته ها

  در این پژوهش 38 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل شرکت کرده بودند که سن آنها بین 19 تا 22 بود (33/1= SD، 44/20=M). مقایسه دو گروه با آزمون تی مستقل (651/0=t) نشان داد که بین میانگین سنی گروه آزمایش70/0 ± 14/20 و گروه کنترل 49/0 ± 68/20 تفاوت معنی داری وجود نداشت. شایان ذکر است که 82 درصد شرکت کنندگان دختر بودند. نتایج نشان داد کلاس معکوس الکترونیکی بر عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی تاثیر معنادار داشته است (001/0≥P)؛ به طوری که پس از مداخله آزمایشی، میانگین گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در هر دو متغیر بیشتر بود.

  نتیجه گیری

    کلاس معکوس الکترونیکی بر میزان عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان تاثیر دارد. بنابراین توصیه می شود برای بهبود عملکرد و انگیزش تحصیلی و همچنین موفقیت یادگیری الکترونیکی، از کلاس معکوس الکترونیکی استفاده شود.

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، کلاس معکوس الکترونیکی، عملکرد تحصیلی، انگیزش تحصیلی
 • شهرام ملانیا جلودار، محمد امیری* صفحات 423-437
  پیشینه و اهداف

  دانشجویان به عنوان رکن و محور اصلی نظام آموزشی و دانشگاه هستند که توجه به شرایط آنها و شناسایی موانع دست یابی شان به اهداف نظام آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به شیوع ویروس کرونا از سال 2019  استفاده از ابزارهای یادگیری الکترونیک توسط استادان و دانشجویان مورد توجه قرار گرفت و با اینکه مزایای زیادی این نوع از آموزش ها می توانند داشته باشند، در سوی دیگر می توانند مخاطراتی را هم برای دانشجویان و جوانان ایجاد کنند. از مزایای استفاده از آن می توان به دسترسی دانشجویان به منابع مطالعاتی بیشتر و امکان گوش کردن به تدریس برای دفعات زیاد و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه به دلیل عدم نیاز به حضور فیزیکی اشاره کرد. یکی از مهم ترین مضرات آن استفاده بیش از حد و غیرضروری از اینترنت به بهانه مطالعه و شرکت در کلاسهای آموزش مجازی است که امکان کنترل میزان استفاده از آن توسط والدین را مشکل تر می کند.  پدیده استفاده بیش از اندازه و غیرضروری از اینترنت و فضای مجازی می تواند منجر به اختلال عملکرد روانی و آموزشی دانشجویان شود که به عنوان استفاده اینترنتی شناخته می شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه استفاده نادرست از اینترنت با برنامه مطالعه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران در زمان شیوع پاندمی کوید19 است.

  روش ها 

  تحقیق از نوع پیمایشی بود. از میان حدود13500 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران در سال تحصیلی 1400-1399،  تعداد 550 دانشجو براساس انتخاب تصادفی برگزیده شده و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، در قسمت متغیر مستقل پرسش نامه استاندارد یانگ (1998) و قسمت متغیر وابسته پرسش نامه محقق ساخته است که دارای اعتبار صوری بوده  که در آن پایایی متغیر اعتیاد به اینترنت 0.88 و متغیر برنامه مطالعه دانشجویان برابر 0.91 محاسبه شد. در این مطالعه برای بررسی رابطه میان متغیرهای پیش بین و ملاک علاوه بر آزمون های پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر از روش اندازه گیری اشتراک اطلاعاتی (Mutual Information) نیز استفاده شده است. این روش نه تنها میزان وابستگی خطی بین دو متغیر تصادفی را بررسی می کند؛ بلکه وابستگی غیر خطی را هم اندازه گیری می کند. این روش کاربرد بسیار زیادی در نظریه اطلاعات دارد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که متغیر کل استفاده از اینترنت رابطه معکوس و معنی داری در حد متوسط با متغیر برنامه مطالعه دانشجویان دارد (0.35- = ضریب پیرسون). و اینکه هر 5 مولفه متغیر استفاده از اینترنت) تاثیر اینترنت بر تاخیر کارها، ترجیح بودن در اینترنت نسبت به کارها، میزان وابستگی به اینترنت ، اعتراض دیگران در استفاده افراطی از اینترنت و پناه آوردن به اینترنت به دلیل شرایط) رابطه معکوس و معنی داری با متغیر برنامه مطالعه دانشجویان دارند. این 4 مولفه اول توانستند 0.17 درصد از واریانس متغیر برنامه مطالعه دانشجویان را تبیین نمایند. در اندازه گیری وابستگی بین متغیرهای استفاده از اینترنت و برنامه مطالعه دانشجویان با دو روش اندازه گیری اشتراک اطلاعاتی و سایر روش ها با وجود تفاوتهای جزیی به هم نزدیک بودند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد وابستگی و استفاده نادرست از اینترنت به دو حالت متفاوت ناخودآگاه و خودآگاه با نتیجه برنامه مطالعه دانشجویان ارتباط دارد. نتیجه نشان می دهد که در بین مولفه های استفاده از اینترنت، تاثیر اینترنت بر تاخیر کارها بیشترین رابطه را با متغیر برنامه مطالعه دانشجویان دارد. مولفه اعتراض دیگران در استفاده افراطی از اینترنت به دلیل تاثیرپذیری از اعتراض خانواده و اطرافیان روی برنامه مطالعه دانشجویان رابطه مستقیم و مثبتی را نشان می دهد؛ اما با تاثیرپذیری غیرمستقیم از ابعاد دیگر استفاده اینترنتی، اثر مستقیم و مثبت بر روی متغیر برنامه مطالعه دانشجویان کم رنگ شده است.

  کلیدواژگان: استفاده اینترنتی، کوید 19، برنامه مطالعات دانشجویان
|
 • J. Torkzadeh *, M. Ahangari, M. Mohammadi, R. Marzooghi, S. Hashemi Pages 221-236
  Background and Objectives

  Improving and enhancing the quality and effectiveness of e-learning in the universities require examining and recognizing the internal and external factors affecting it. To this end, certain models and frameworks have been developed to evaluate the effectiveness of the e-learning system. However, the diversity of the dimensions of the effectiveness system in the literature and the multiplicity of the models not only implies a theoretical gap in this area but also it has challenged the operational and technical scopes of the issues. The purpose of this qualitative study is investigating and analyzing the external effectiveness components of e-learning in order to make a qualitative change in higher education system.

  Methods

  In this study, it was attempted to thoroughly identify the components of evaluating the effectiveness of academic e-courses with a qualitative approach.  The research method is qualitative, and in particular "qualitative case study”. Thus, the potential contributors to this study included all faculty members of Virtual Colleges of Shiraz Universities, Payam Noor, and Allameh Tabatabai University virtual education instructors and a number of content development specialists and educational designers (n = 25) who were selected based on purposeful sampling in terms of  criteria (expertise and experience) and considering data saturation, In line with the aforementioned purpose, an interview was conducted with 25 experts in this field. Then, the obtained data were analyzed through the content analysis technique.

  Findings

  In order to achieve this, by studying the models of  blended and  related exploratory learning and interviewing the experts and skillful professors of this field and analyzing the data extracted from such interviews, reviewing the documents, theoretical foundations, and research backgrounds of e-learning in the  universities of the developed countries and Iran, the researcher has highlighted the influence that external effective evaluation components have on e-learning as an organizing content including twelve major themes with the following titles to be significant and necessary in the education system: economizing and increasing  productivity; the dynamics and flexibility  related to the new educational developments and technologies; cultivation of organizational e-learning; competitiveness of the products; training and employment of human resources specialized in e-learning; identifying and responding to environmental needs; lifelong learning; realization of patterns of competence; realizing the goals and excellence of the beneficiary organization; promotion of professional capabilities in the workplace; strengthening technical and vocational education; and success, effectiveness, and competitiveness of the learners. The results were validated using data matching method, the validity, the reliability and reliability of the research data. In the next step, the researcher used content validity index (CVI) to determine the relevance and necessity of themes and the extracted organizing theme. The validity and reliability criteria were used to validate the framework. Four criteria for adaptation, intelligibility, generalizability and control were used to determine the acceptability of the proposed framework. Certainly, knowledge of these components can be necessary and reliable in properly evaluating the overall effectiveness of the e-learning courses.

  Conclusion

  After summing up the findings of this study, it is shown that evaluating the effectiveness of e-learning is a comprehensive cycle that is not just limited to evaluating the effectiveness of what is done within the e-learning system. Rather, it should be seen whether the e-learning system has been able to respond to the needs of the society and to fulfill the mission intended for the organization or not. In this study, 12 components were identified to evaluate the external effectiveness of the university e-learning system, and the study and evaluation of each of these components can indicate different dimensions of the external effectiveness of e-learning. Also, the interaction between external and internal levels of e-learning effectiveness and the interaction between the two levels were investigated and analyzed. The limitations of the present study were that the findings were not collected in the field and in the operational scene, and that there were no similar comprehensive samples to be further compared and studied.

  Keywords: External effectiveness Of E-learning, Educational quality, Responsive University
 • M. Mohammadi, Z. Khoshneshin *, N. Mohammadhasani Pages 237-248
  Background and Objectives

  Gamification means the use of elements and mechanics of a game in a non-game environment increasingly used in learning environments as a way to increase student motivation and learning outcomes. While several studies have been conducted to investigate the effectiveness of gamification in education. But there are blind spots regarding the precise application of gamification elements using new educational tools in various educational fields. In this study, using the educational tools of Kahoot and Mentimeter with focus on the leaderboard, the effect of the elements of competition and has been investigated cooperation on learning and approach motivation of math lesson.

  Methods

  The statistical population of the study included all fourth-grade male students in Divandarreh in the academic year 2020-2021. The study sample was selected using the available sampling method from the classes of the city. consisting of two classes of 20 people and placed in experimental groups. The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test design. The research instruments included researcher-made learning tests and Aminifar and SalehSadeghpour motivation questionnaire whose reliability coefficient was calculated with Cronbach's alpha criterion for learning test 0.93 and approach motivation 0.81. The learning environment of the experimental groups was presented simultaneously and separately surveyed for ten sessions using the educational tools of Kahoot and Mentimeter were influenced by gamification’s elements of competition and cooperation.

  Findings

  Mean and standard deviation indexes were used to evaluate descriptive statistics. The difference between the mean pre-test and post-test learning of students who were trained in a gamified environment using Kahoot the competition-based educational tools was 19.45 and in a gamified environment using Mentimeter educational tools based on the cooperation element was 23.9. In the variable of approach motivation, the difference between the mean of pre-test and post-test obtained in the gamified environment using Kahoot educational tools based on the competition element was 4.95 and in the gamified environment using Mentimeter educational tools based on the cooperation element was 8.1. respectively. Based on the results of the Kolmogorov-Smirnov test, the variances were equal and the normality of the data distribution was confirmed. According to the results of the variance homogeneity test, since the significance level is greater than (0.05), the null hypothesis based on variance homogeneity was confirmed and the assumption of variance homogeneity was confirmed at a 95% confidence level. Data analysis by multivariate analysis of covariance (MANOVA) in SPSS statistical package showed that with a significance level of less than 0.05 and a 95% confidence level, there was a significant difference between the use of Kahoot and Mentimeter educational tools based on competition and cooperation gamification’s elements in learning and students' approach motivation. Therefore, the null hypothesis is rejected and the opposite hypothesis is based on the inequality of the average learning rate and approach motivation in a gamified environment with a focus on the leaderboard using the teaching tools of Kahoot and Mentimeter based on the elements of competition and cooperation, was accepted.

  Conclusion

  The results of this study indicated that the application of the Mentimeter educational tool based on cooperation element, compared to Kahoot educational tool based on competition element, has a more significant effect on student's learning and approach motivation in the gamified environment. Therefore, it is better to design gamified learning.

  Keywords: gamification, leaderboard, Educational tools, Competition, Cooperation. Learning, motivation
 • M. Masoomifard *, M. Mahmodi, M. Parsa Sirat Pages 249-261
  Background and Objectives

  Technological teaching methods in today's world, such as flipped teaching, as an important and integral part of the set of teaching-learning activities, have created unique opportunities for teachers to teach better and use different teaching approaches according to the needs of each student to help them learn more. The purpose of this study was to compare the effect of flipped approach and traditional teaching method on the learning rate and the academic self-efficacy of Persian lessons for the second-grade elementary students.

  Methods

  This is applied research in terms of purpose and a quasi-experimental design with pre-test and post-test in terms of nature. The statistical population included all female students in the second grade of elementary school in district 4 of Tehran in the academic year of 2018-2019. Sampling was done randomly in multi-stage clusters. Two classes were selected as the research sample of the study with 25 students in one class and 35 students in the other. All students were pre-tested and then distributed homogeneously in both classes. In one of the classes, the Persian lessons were taught using flipped instruction (an advanced teaching approach based on information and communication technology), and in the other class, the same lessons were taught utilizing the traditional teaching method (a conventional way of teaching including lectures, questions and answers) and then the post-test was taken. It should be noted that all students who received flipped method had at least one electronic device such as a tablet, cell phone, DVD or CD player and computer at home in order to watch the videos and have classroom feedback the next day.  Data collection instruments to assess the level of learning Persian lessons included the researcher-made Academic Achievement Questionnaire for the Persian lessons of the second-grade elementary school. Also, the data collection instrument to measure the students' self-efficacy was the Standard Academic Self-Efficacy Questionnaire (MJSES), the content validity of which was confirmed by twelve educational experts while the reliability of both scales was evaluated and confirmed by the statistical tests.

  Findings

  The results of the analysis of covariance showed that the flipped instruction had a positive effect on the learning rate and self-efficacy of the second grade elementary students in the experimental group; that is the rate of learning and self-efficacy of the students who have learned the Persian lessons of second grade elementary school by the flipped approach, has been higher than the students who have learned the Persian lessons by the traditional teaching method including questions and answers.

  Conclusions

  Using the flipped instruction as a new technological teaching method can strengthen individual learning and increase students' sense of self-efficacy more than the traditional teaching method. Since the learner actively learns by engaging with the content of the lessons before attending the classroom, she/he can participate in the class with more readiness. It means that his or her previous preparation leads to deeper learning and a sense of efficiency. Therefore, using this technological teaching method especially during the corona pandemic while attending the classes is limited is recommended and it should be included at the top of the education agenda in order to deepen students' learning experiences in Persian lessons.

  Keywords: Traditional teaching methods, flipped teaching methods, Learning, educational self-efficacy
 • S. Torkashvand, B. Yarigholi *, V. Moradiyan Mohammadieh Pages 263-280
  Background and Objectives

  With the growth of new information technologies, educational systems have also undergone changes in terms of using new technologies in teaching and learning. New educational technologies have the potential to provide free education around the world and to achieve educational justice. But in developing and underdeveloped countries, due to their many challenges, a digital divide has been created between the rich and the poor cities which, in itself, has led to educational injustice. Accordingly, the purpose of this study is to explain the challenges of the digital divide on the implementation of educational justice in order to solve the problems leading to the realization of educational justice in the country.

  Methods

  The present study is a descriptive-analytical study. Therefore, it is a qualitative research and philosophical analysis. The research approach is analytical and critical. The method of data collection is library- documentary. The research population includes all the studies that had examined the digital divide and educational justice and by investigating the background, 30 research studies directly related to this context were found. The data analysis method was researcher-oriented. The validity of the data was obtained based on the analysis of experts' views. The reliability of the study was in line with the findings of other studies.

  Findings

  The findings of the study indicate that various challenges have affected the digital divide and educational injustice. The challenges that have caused the digital divide in the country's education systems are as follows: governance-infrastructure challenges, educational, cultural and economic challenges. The governance-infrastructure challenge has been analyzed based on the Communication and Information Technology Development Index and shows inequality in the sub-indicators of access, usage and skills among the provinces of the country. Thus, the central provinces are in the top rank and the deprived and border provinces are in the last rank in all three sub-indicators. The educational challenge is also based on components such as the low level of digital literacy of teachers and families, centralized educational management, educational policy-making and reliance on traditional teaching methods. The cultural challenge is also based on components such as gender, race and language. Economic challenge is also based on components such as: low income of families, poverty, priority of earning a living on learning and expensive educational technology tools. Solutions to overcome each of these challenges can be listed as follows: raising the level of digital literacy in students and parents, strengthening the motivation to compete and strive, emphasizing e-learning methods and using new technology  in teaching. Also, some other solutions such as upgrading the bandwidth of using the Internet, investing in human resources and developing the internal Internet such as  providing Internet access points in every school and library, providing low-interest loans for public equipment in rural areas and urban slums, measures to reduce equipment prices (tax exemption, subsidies provision) and low-interest loans for low-income families, free web education sessions for the deprived, providing free Internet address for all students.

  Conclusion

  The findings show that the digital divide can be examined at three levels: local, national and global. At all three levels, four elements are involved in the digital divide, namely education,  economy, governance, and culture. Therefore, in order to get out of the digital divide and achieve educational justice in the country's educational system, we must first identify the gaps, and then take action to eliminate them. Therefore, the country's education system can achieve its ultimate goal, which is a fair society, when it can eliminate the problems facing justice.

  Keywords: Digital Divide, Educational justice, online education, Education, Challenges
 • P. Hessari *, F. Chegeni Pages 281-292
  Background and Objectives

  E-learning is the newest form of distance learning and is an approach to curriculum planning in which, in addition to using inclusive methods, computer tools and the Internet are used. Today, there is a growing attention paid to the e-learning approach to learning and teaching in order to meet the changes and challenges facing higher education. This is an approach that is specifically tailored to the new education and improves education in the higher education environment. Numerous components are effective in learning and teaching in the method of virtual education and also the effect of virtual teaching and learning in the courses  having different content is different. These topics have inspired the researchers to study the nature of e-learning in various courses. This study seeks to identify the impact of virtual education in the field of architecture. Architecture education at different levels is an aspect of higher education that has a special method and process due to the role and position of professionals of this field in the country. The nature of this field is different from other fields due to being taken without practical and theoretical courses. Therefore, the purpose of this study is to explain the status of virtual education in the field of architecture and specifically in the practical and theoretical courses of this field which are derived from the practical and theoretical nature.

  Methods

  This research is applied in terms of its purpose and descriptive in nature and of survey type. The data collection instruments in this study are both quantitative and qualitative. The statistical population of this research is 78 undergraduate students of architecture in the University of Torbat Heydarieh. Data collection tools in this study include qualitative and quantitative cases. The software named Statistica and a questionnaire were used to assess the impact of e-learning on practical and theoretical courses in architecture. The questionnaire used in the research was anchored on a five Likert scale. Cronbach's alpha coefficient was used to check the validity or reliability of the questionnaire. In order to analyze the data in this study, the collected information was inserted into SPSS software and then the data were analyzed at both descriptive and inferential levels.

  Findings

  The findings of this study show that the six indicators of interactivity, interpretation, peer support, understanding all aspects of a subject, communication and teacher support are effective in virtual education in the field of architecture and its practical and theoretical courses.

  Conclusion

  The present study focuses on the effect of virtual education on practical and theoretical courses in architecture at the university. The results obtained in this study can be useful for learning environments as well as other courses in general. This study reveals that virtual education has many effects on learning architecture and having more interaction in this field and in practical and theoretical courses, but the effectiveness of the components related to virtual education in both practical and theoretical courses are different from each other. Moreover, in the theoretical courses, the effectiveness of e-learning is far greater than in practical courses.

  Keywords: Virtual training, Architecture, Practical lessons, Theoretical lessons
 • R. Movahedi *, F. Bakhtiari-Hamedani, H. Saadi Pages 293-306
  Background and Objectives

  The agricultural sector is one of the most important economic and social sectors of the country that needs proper management to achieve the goals of agricultural and rural development. Knowledge management (KM) and organizational agility (OA) are two important strategies in managing organizations. KM refers to resources that are systematically designed to foster the most effective learning and lifelong learning in the organization and includes such components as acquisition, storage, transfer and application of knowledge. OA also includes such components as the ability to create change, flexibility, accountability, collaboration, training and learning in the organization. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the relationship between KM and OA is in Agricultural Jihad Organization, Tehran branch.

  Methods

  This research was an applied one in terms of its aims and survey in terms of its data collection procedures. The statistical population includes 450 agricultural Jihad staff. Out of these, 207 were selected and included in the sample using Cochran formula. The research instrument was a standard questionnaire that consisted of three parts: 1) biographical characteristics of the respondents, 2) questions related to organizational agility, 3) questions related to knowledge management. The instrument for assessing knowledge management was used with 23 items and 4 variables including: knowledge acquisition with 4 questions, knowledge transfer with 6 questions, knowledge storage with 6 questions, and application of knowledge with 7 questions; all items were anchored on a five-point Likert scale. The organizational agility questionnaire was used by Zhang (2012), with 27 items and 4 variables including: quickness with 7 questions, responsiveness with 6 questions, flexibility with 7 questions, competency with 7 questions; all items were anchored on a five-point Likert scale. Statistical analysis was performed using SPSS software and Smart PLS. The main variables of this study included organizational agility, knowledge management and individual variables.

  Findings

  The results showed that there was a significant relationship between organizational agility and knowledge management, and among the components of organizational agility, the component of "ability to create change", "flexibility" and "ability to respond" were the most important determinants and played an important role in this regard. The results about knowledge management components showed that "knowledge application" by an effect coefficient of 0.902 had the highest impact on dependent variable of KM. The items including "knowledge transfer", "knowledge acquisition", and "knowledge storage" were other important components by coefficients of 0.894, 0.720, and 0.474, respectively.  

  Conclusion

  The results of this study showed that there was a positive and significant relationship between organizational agility and knowledge management in Agricultural Jihad Organization, Tehran branch. This means that increasing each component of organizational agility leads to an increase in knowledge management vice versa. Given that the most important dimension of organizational agility in this study was "ability to make a change", an agile organization would be able to identify and make changes in the organizational environment. In this regard, it is recommended to use educational programs to change management techniques in order to achieve organizational mobility.

  Keywords: Organizational Agility (OA), Knowledge Management (KM), Agricultural Jihad Organization, Organizational Mangement
 • M. Ahmadi Deh Qutbuddini *, M. S. Hosseini Zaydabad, E. Mahmoodabadi Pages 307-322
  Background and Objectives

  Research evidence shows that technology is not being utilized effectively within classrooms and there are many instructors who feel unprepared to implement ICT. This realization is alarming since the use of technology in classrooms has had a muted impact on educational processes and outcomes. This could be interpreted to mean that technology is not positively changing test scores, which have become a major indicator in the accountability movement over the past 30 years. Technology is however positively increasing student engagement which arguably is one of the significant tasks in the education of learners. Instructors are among the key players in any effective integration of technology in the instructional process. The ICT offer instructors an opportunity to provide learners with innovative new virtual environments that can hopefully stimulate and enhance the learning process. Professionally, instructors are expected to harness the affordances of technology to support effective teaching and related activities. As the role of technology in teaching and learning becomes more prominent, so will the demands on instructors to engage technology in carrying out their duties. Integrating technology as combining technology with teaching and learning strategies is done in order to meet the curriculum standards and learning outcomes of each lesson. One of the issues that should be considered is the effect of integration of technology in teaching process by instructors on the acceptance and application of technology in student learning, which can facilitate students' learning. This study aimed to investigate the role of students' perception of ICT integration in teaching by instructors on students' acceptance and use of ICT for learning as well as the mediating role of students' beliefs, attitudes and intention in the relationship between students' perception of ICT integration in the teaching process by instructors and actual usage of ICT for learning.

  Methods

  This research is a correlational research method and a sample of 201 students of Islamic Azad and Payam Noor universities was selected by a multistage cluster sampling method. The required data were collected by the TAM questionnaire and scale of students' perception of ICT integration in the teaching process. The data were analyzed by path analysis method

  Findings

  The results showed that the direct effect of students' perception of ICT integration in the teaching process by instructors on attitude, perceived ease, and usefulness of ICT for learning is positive and significant and on actual usage of ICT for learning is negative and significant; but this effect on the behavioral intention of ICT use for learning is not significant. The results also showed that the behavioral intention of ICT use for learning, attitude toward ICT use for learning, perceived usefulness and ease of ICT use for learning had a positive and significant mediating role in the relationship between students' perception of ICT integration in the teaching process by the instructors and actual usage of ICT for learning by the student.

  Conclusion

  According to the results, the perceived ease and usefulness of using ICT for learning by the student can facilitate the effect of students' perception of the integration and use of ICT in the teaching process by the instructors on the actual usage of ICT for learning by students.

  Keywords: ICT integration in the teaching process, Technology Acceptance Model, Higher education professors, students
 • M.S. Ghoraishi Khorasgani * Pages 323-338

  role in COVID-19 crisis is mobile learning. Mobile learning has emerged as a powerful tool in teaching and learning which is considered as one of the beneficial and practical solutions to prevent the closure of the universities. Despite the significance of mobile learning as a tool that has changed the learning strategies by helping the learners to manage their learning with a flexible approach and to provide new horizons in the field of education system, it has its own challenges. Therefore, identifying these challenges can help provide solutions and make the most of technology in the teaching-learning process. Accordingly, the present study has identified the challenges of mobile learning from the perspective of students.

  Methods

  The present study is applied in terms of purpose and phenomenological in terms of qualitative approach. The target population were undergraduate, graduate and doctoral students of Al-Zahra University who had some experiences in using cell phones for e-learning. Accordingly, after utilizing purposive sampling, 32 students were interviewed until the theoretical saturation was reached. To analyze the interviews, the Colaizzi content analysis method was used. To validate the data, peer review method was applied and the reliability was checked through using the two-coder agreement which was equal to 86 between two codes.

  Findings

  The findings showed that out of 315 extracted codes, 68 codes were dedicated to physical challenges, 35 codes to psychological challenges, 31 codes to quality learning challenges, 63 codes to hardware challenges, 52 codes to infrastructure challenges, 39 codes to skill challenges, and 27 codes to supportive challenges. Physical challenges include: headache and dizziness, extreme eye fatigue, exacerbation of neurological diseases and sleep disturbance. Psychological challenges include: stress and anxiety, depression and hopelessness, and lack of concentration and distraction. Hardware challenges include: keyboard problems, battery and charging problems, microphone and audio problems, file download problems, IC problems, and low mobile memory problems. Infrastructure challenges include: poor internet and facilities and equipment. Skills challenges include individual skills. Learning quality challenges include: quality of teaching and research. Supportive challenges included: organizational support, family support, and faculty support.distributional injustices, and that many students in disadvantaged areas have encountered serious challenges in attending virtual classes and conducting educational and research work. Since for most students using a mobile phone is the only option for attending virtual classes, it is recommended to eliminate or reduce physical challenges through scheduling classes at regular intervals, using brightly colored slides, combining text, videos, and using a combination of online and offline techniques. To meet the infrastructure challenges, it is recommended to use free high-speed Internet and also to purchase or rent powerful servers to provide e-learning services. University funding and the purchase of appropriate facilities including computers and mobile phones can help address many of the hardware challenges. To address skill challenges, training skills in working with educational software and academic messengers and holding various introductory and advanced workshops are essential for students. Moreover, to address supportive challenges, it is suggested that the universities seek financial resources from various organizations and charitable support and allocation of appropriate budget; after identifying low-income and underprivileged students, low-interest loans or grants should be allocated to these students for buying computers and mobile phones and by providing underprivileged students with free loans the supportive challenges can be overcome more than before. Also, instructors should understand the students' conditions by identifying the mentioned students in their classes and deal with them with more flexibility and educational aids. The families’ understanding of the educational conditions and providing a convenient environment and facilities to the best of their abilies can minimize psychological challenges to the least. Despite the fact that paying attention to infrastructure and hardware challenges as a prerequisite for the quality of learning is crucial, to meet the challenges of quality learning, solutions such as allocating useful activities to increase students' learning, doing teamwork with a fair division of tasks to avoid the pressure of work on students, appropriate and timely feedback from instructors, and a variety of written and oral assignments are highly recommended. Finally, it can be noted that by overcoming these challenges, the psychological challenges of stress and frustration in students will also be alleviated.

  Keywords: Lived Experience, M- Learning, COVID 19 Crisis, Challenges, Phenomenology
 • S. Rezghi, A. Moghaddam *, M. Modarresi Pages 339-350
  Background and Objectives

  Training of entrepreneurship skills is considered as one of the key factors to achieve sustainable economic development. In most countries, in addition to entrepreneurship education in college courses, extensive efforts to teach entrepreneurship to children and primary school students are in progress. However, countries with resource-dependent economy have low levels of entrepreneurship education in schools. Design and development of training programs in the field of entrepreneurship in schools can strengthen the entrepreneurial attitudes or the background needed to enter the field of entrepreneurship; and in fact, consider entrepreneurship as a suitable career choice or entrepreneurial job preference. The evidence suggests that formal training cannot create the required entrepreneurial motivation to start a new business. Skills acquired through playing games can be obtained faster and can last longer than what is learned in the classroom. Today, games and game features are used to create innovations in teaching and learning in entrepreneurship and this is probably the most attractive and challenging application of the games. Using games is a good way to experience life and the complex and unknown world of entrepreneurship, especially beacuse this experience takes place in an environment that protects the student from serious risks such as bankruptcy or emotional damage. Therefore, this study investigated the effect of video games by enhancing adolescents' self-efficacy on their career preferences.

  Method

  In this research, a quasi-experimental method was used. For this purpose, some high-school students in Birjand participated in this research. A purposive cluster sampling method was used to select participants. To this end, considering the homogeneity of gender, family characteristics, and income level of the family, the two boys' schools, namely “Sama” and” Darol - Oulum” were considered as the main clusters. In each school, 24 students were selected randomly from 13- to 14-year-old students and were divided into experimental and control groups. Eventually, 20 people participated as the experimental group and 22 people participated as the control group. Pre-test and post-test were taken from all of the four groups and paired samples t-test and Pearson Correlation were used to test the research hypotheses. The data were analyzed using SPSS 26.

  Findings

  The results of the independent samples t-test confirmed the increase in entrepreneurial self-efficacy of adolescents in the experimental group through video games (and not environmental conditions and external factors). Also, the results of independent samples t-test confirmed the effect of video games on adolescent entrepreneurial job preference. Based on the results of Pearson correlation test, a positive and significant relationship between entrepreneurial self-efficacy and adolescent entrepreneurial job preference was also confirmed. Overall, the results showed that playing video games has a positive and significant effect on enhancing entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial job preferences of the participants.

  Conclusion

  The innovative aspect of our research was the smart choice of video games for entrepreneurship education. During the observations, the effect of the game on the improvement of team skills and teamwork was evident. Also, the increase in entrepreneurial job preferences in the test group can be attributed to increasing self-confidence and improving leadership skills. Another interesting result obtained in the study is the importance of the role of planning and coordination in increasing the effectiveness of games for education. Therefore, in order to increase the effectiveness of games in training, satisfaction and support of school officials and parents, it is recommended that the participation of players and playing as a team, creating a competitive environment and facilitating self-assessment and smart choice of video games and game time planning should be considered.

  Keywords: Entrepreneurship training, Video Games, Self-efficacy, Occupational preferences
 • H.R. Ghezelsefloo *, S.H. Alavi Pages 351-362
  Background and Objectives

  Research on the growing trend of using technology in the sports industry shows that the establishment of various sports technologies as a multifaceted tool has been able to minimize the challenges in organizing sports competitions by developing perceptual skills and reducing incorrect and non-efficient decisions. The use of Hawk-Eye technology, the technology of detecting the point of contact of the ball with the court in the sports such as golf and rugby and the assistance video referee in volleyball, tennis and football are the latest applied technologies in the field of refereeing. On the one hand, the growth of this phenomenon is rooted in the limitation of human capabilities and on the other hand, it reflects the ability to determine and predict the stopping point for technology to play a role in performing complex and sensitive tasks. Therefore, one of the most important topics of technological influence is related to the category of refereeing in sports events. The ambiguity of many mistakes and lack of ways to identify them correctly and the confusion of the referees in making the right decision, have always been the headlines of the sports media. Despite considerable human resistance, ball and athletes control and tracking technologies have been widely used in world volleyball competitions during offensive and defensive use through the use of high-tech cameras and Hawk-Eye System. Therefore, the purpose of this study was to investigate the impact of event-based sports technologies on the training and career development of referees in the Iran Volleyball Super League.

  Methods

  The present study was a descriptive research and was conducted adopting mixed exploratory method. In the qualitative phase, 10 international referees were present in semi-organized interviews by judgmental sampling method. Due to the limitations of the coronavirus outbreak, this phase of the research was conducted in the form of a telephone interview and the creation of a research group in a social media to achieve theoretical saturation. In the quantitative phase of the research, 130 official referees of the Volleyball Federation were selected through purposive sampling as the statistical sample of the research. The research instrument was a researcher-made questionnaire extracted from the qualitative phase of the research including the variables of judgment quality, opportunity for growth and promotion, teaching and learning, judgment security and media coverage. The internal reliability of the scale was confirmed by Cronbach's alpha method (α≥0.78). In order to analyze the data, after ensuring the good of fit research index based on triple indicators (structural fit, measurement fit and overall research pattern fit), PLS-3 software and SPSS software were used (P≤0.05).

  Findings

  Examining the triple indicators of convergent validity verified the overall validity of the research model; the values of the indicators confirmed the optimal power of the obvious constructs in predicting the final constructs of the research (job efficiency). The results showed a direct and significant effect of technology on five dimensions of referee’s job performance. Also, the results of model path analysis showed that the teaching and learning (LF=0.67, t=11.59, P≤0.05) and judgment quality (LF=0.65,t=8.47, P≤0.05) had the greatest impact on sports technology

  Conclusion

  Restrictions on presence in all scenes as well as inappropriate viewing angles are the sources of many wrong decisions. Despite numerous pauses and video check requests by coaches, it is frequently used as a strategy to interrupt and review their tactical goals, but because of the undeniable consequences of technology in training dimension and error-free judging, 93% of the referees had a pro-technology approach in competitions. Therefore, the managers of the referee committee of the Volleyball Federation can provide the conditions for the growth and presence of more Iranian referees in international tournaments by establishing technologies related to competitions, in addition to reducing refereeing mistakes.

  Keywords: Sport Technology, video check, referee, quality of judgment
 • M. Mohammadian *, M. Sedighi, M. Serkani Pages 363-386
  Background and Objectives

  Deploying IoT-based education can allow students to explore the environment using embedded sensors. They can access educational materials and other information at any time. Teachers can also use wearable devices and smartphones in the classroom to improve teaching and learning. Although new technologies such as smart schools, e-learning, e-learning content and smart classroom equipment have had a positive impact on the process of teaching and conveying concepts to learners, they have not been able to meet the challenges in this area well enough. Since the Internet of Things, in addition to using the mentioned technologies through technology convergence such as cloud computing, massive data, blockchain, smart phones, objects and classroom environment, etc. has a tremendous effect  on the education industry by creating  new teaching and learning methods, developing the systems of monitoring and control and improving the decisions through data analysis, it is argued that the IoT can empower the education sector to solve the problems and challenges it faces by providing practical solutions.

  Methods

  This research is an applied research in terms of purpose and it is based on mixed methods research (qualitative- quantitative) considering how the data are collected.  At the beginning of the research, the Meta-synthesis method was used to identify the applications of the IoT in education. In this method, 4638 articles were found, and after being reviewed,  490 articles were extracted  among these  128 articles were used for the final analysis. Also, using the questionnaire as a tool to prioritize the Internet of things applications in education, the best-worst multi-criteria decision-making method  was  used.

  Findings

  The findings showed that applications such as "Smart Campus" and "Student Health" have the highest priorities, respectively. Applications such as "Education (Teaching) and Learning", "Smart Class" and "Smart Tracking or Intelligent Transportation stsyem" were the next priorities.

  Conclusion

  According to the findings, suggestions can be made to solve the problems of the education industry. In the field of application, with the help of IoT technology, there are problems such as the limitation of education to one place and time, wasting class time due to high density of people, lack of  intelligence and high maintenance costs of educational centers, lack of accurate monitoring of students' health and hygiene, and the inadequacy of educational facilities for the physically disabled reducing the lack of smartness of the transportation system. Education industry policymakers can also be advised to pay special attention to these areas, given that the areas of "smart health monitoring", "smart energy" and "security" are more important than other sub-applications and they should also pay attention to these special sections. Also, action should be taken for public education and extensive publicity in familiariing the society with smart products and IoT technology in order to increase user acceptance and create demand. Among the limitations of the research, the limited number of experts familiar with IoT technology in the country's education sector vcan be mentioned. It is suggested to examine the relationships between applications and sub-applications and their priority based on the feasibility and attractiveness of the indicators in the future research.

  Keywords: Internet of Things (IOT), Education, Best- worst Method, Decision making, Applications
 • V. Mirzaeian * Pages 387-400
  Background and Objectives

  Although an increasing number of studies have addressed the benefits of using Machine Translation (MT) for language learning, there are other studies pointing out the disadvantages of using this technology in language learning. The general attitude in language teaching societies is the avoidance of translation – traditional form and/or electronic – for language learning. Therefore, the present study examines the application of this technology in language learning to conclude whether the use of this technology is generally useful for language learning or not.

  Method

  One hundred articles on the impact of MT on language learning, published between 2000 and 2020, have been reviewed. To select these articles, important keywords were identified, searched in important databases and then manually by checking important journals in the field of Computer Assisted Language Learning (CALL). In this research, two methods of scientific review and meta-analysis have been used to analyze the data. In the first stage, statistical information such as number of participants, languages ​​taught, language pairs used, variables, and language skills were extracted; and in the second stage, meta-analysis of the impact of this technology on language learning was performed. Twelve studies were selected for meta-analysis and a random model was used to follow the meta-analysis framework. Due to the small size of the samples, the G-hedge coefficient employed was based on Cohen.

  Findings

  The results indicated that most MT studies emphasized that MT was a useful tool for language learning. However, careful examination also revealed that learners had mixed views on the use of MT for language learning. These findings raise a variety of perspectives and concerns, and while MT can increase the results of writing in a foreign language by reducing lexical errors, it may not ultimately lead to language learning. The present study identified the lack of correct educational scenarios for implementing MT in language learning. Since the mere use of tools does not guarantee learning, language teachers must first understand the nature of MT and then try to find appropriate ways to use MT with their learners. Because previous research has shown that various factors affect the quality of MT output, teachers should consider these factors. In addition, diversity among learners is itself an important issue that needs to be addressed. However, instructional design should not be limited to ways to effectively use MT in language assignments, but should look for ways to foster long-term language learning. As there is little research on this topic, more research examining the long-term effects of MT on language learning is also needed. In addition to instructional design, there are other important issues that teachers need to deal with.

  Conclusion

  When MT becomes very accurate, instructors may encounter students' lack of motivation to learn languages. In addition, as MT becomes more prevalent, both in everyday life and in educational settings, learners may not find the use of MT immoral, and MT may become a necessity in the language learning culture in the near future. In this regard, instructors should provide students with clear guidelines on ethical considerations regarding the use of MT.

  Keywords: Effect, writing, machine translation, Meta-analysis
 • H. Deldar, M. R. Razavi *, M. A. Faghih Nia Pages 401-412
  Background and Objectives

  Adolescence is the transition from childhood to adulthood in which physical, emotional, and social maturity occurs and the adolescent's mental abilities and cognitive and emotional abilities are formed. According to the existing studies, children and adolescents make up the largest audience of the media, and therefore the media and social networks play an important role in socializing adolescents. There are two ways to protect adolescents from the cultural and ideological damage of the media: one is to censor information technology and the other is to increase adolescents' knowledge and skills in dealing with the media (media literacy). This study aimed to determine the effect of media literacy training on the use of social media and the improvement of emotional maturity.

  Methods

  The research method was quasi-experimental using a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study consisted of all high school students in Sangan in the academic year 2018-2019 (N = 705). Based on the inclusion criteria, 30 of these students were purposefully selected and randomly assigned into two groups of experimental and control with 15 students in each. The instruments used to perform the pre-test for both groups were: social network addiction questionnaire and the Emotional Maturity Scale (EMS). Then, the experimental group received media literacy training in 4 months and 8 sessions. The control group received no training in this period. After completing these 4 months, both groups were examined in the post-test. Research data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA) and SPSS 22 software.

  Findings

  The results showed that media literacy training significantly reduced the use of social networks and improved students' emotional maturity in five general factors of emotional immaturity (emotional instability, emotional return, social incompatibility, personality collapse and lack of independence) in the experimental group.

  Conclusion

  In general, the results of this study showed a positive and significant effect of media literacy training in reducing dependence on social networks and increasing students' emotional maturity. In other words, by participating in media literacy training sessions, students were able to reduce their dependence on social networks and it also increased their emotional maturity. Therefore, it can be said that media literacy and its education to adolescents could greatly reduce the incidence of psychological problems and injuries. This study examined the role of media literacy on emotional maturity and the degree of dependence on social networks in a specific population simultaneously. This study further examined the role of media literacy on improving emotional maturity and the use of social networks in a specific population simultaneously. One of the limitations of this study was the time and place limit for conducting a two- to three-month follow-up examination to evaluate the duration of the effect of media literacy skills training.

  Keywords: Media Literacy, Social media, Emotional maturity
 • M. Badali *, M. Dehghani Pages 413-422
  Background and Objectives

  The outbreak of the disease in Wuhan, China, called Corona, caused a crisis in regional and global public health, which led to changes in most aspects of life. Due to social distancing and protection from the disease, the method of education changed; it also led to reducing the learning and academic performance of students. Students in higher education have also been severely affected by the virus due to travel restrictions and social distancing, isolation measures, quarantine, closure of university campuses and closure of borders, which also damaged students' academic motivation. Delaying admission to university was one of the biggest challenges. A review of research has shown during COVID-19 pandemic, the rate of learning and academic motivation declined, so there seemed to be a need for an educational solution to address this issue. The electronic flipped classroom in Corona conditions could be considered. Although research indicated a better effect of the flipped classroom on learners' performance, it is not still clear how the electronic flipped classroom would lead to better performance and more research is needed. Therefore, this study was conducted to determine the effectiveness of the electronic flipped classroom on students' academic performance and motivation.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design having experimental and control groups. From the educational students of Tehran University, 38 students were selected as the sample through convenience sampling method and were randomly divided into experimental and control groups. The research instruments were a researcher-made performance test and an academic motivation questionnaire (Walrand et al., 1989). The sessions were held for both groups for three months weekly (a total of 12 sessions). The findings were analyzed using SPSS software version 23 and covariance method. It is noteworthy that before using the covariance method, its assumption was tested using the Kolmogorov-Smirnov test and the Levene's test.

  Findings

  In this study, 38 students participated in two experimental and control groups, aged between 19 and 22 (M = 20.44, SD = 1.33), comparing the two groups with independent t-test (t = 0.651), showed that there was no significant difference between the mean age of the experimental group of 20.14 ± 0.70 and the control group of 20.68 ± 0.49. A total of 82% of the participants were girls. The results showed that the EFC had a significant effect on academic performance and academic motivation (P≤0.001), so that after the experimental intervention, the mean of the experimental group was higher than that of the control group in both variables.

  Conclusion

  The EFC affects students' academic performance and motivation. Therefore, use the EFC improves academic performance and motivation as well as the success of e-learning.

  Keywords: covid-19, electronic flipped classroom, academic performance, Academic
 • Sh. Molania Jolodar, M. Amiri * Pages 423-437
  Background and Objectives

  Students are the main part and backbone of any educational systems and universities. Due to the outbreak of the Covid-19 in 2019, it is necessary for teachers and students to use electronic tools and the Internet more than before. This has both advantages and disadvantages. As an advantage of these tools, the students can access more resources and literature from the Internet. In addition, they can listen to a lecture more and more and they do not need to go to their colleges or schools. Also, they can save time and money. On the other hand, one disadvantage can be unnecessary usage of the Internet under the pressure of studying and participating in e-learning classes, which makes it more difficult for parents to control their children. The phenomenon of excessive and unnecessary use of the Internet and cyberspace can lead to mental and educational dysfunctions of students, which is known as Internet addiction. Internet addiction was firstly studied by Young in 1988. The purpose of this study was to investigate the relationship between improper use of the Internet and the study program of students of Mazandaran Technical and Vocational University during the Covid-19 pandemic.

  Methods

   The research was a survey. Among about 13,500 undergraduate students of Mazandaran Technical and Vocational University in the academic year 2020-2021, 550 students were selected based on random selection. Yang’ (1998) standard questionnaire was used for eliciting the participants’ information with regard to the Internet use and a researcher-made questionnaire was used to collect the required data for the students’ study programs. The formal validity and reliability of the Internet use and students’ study program were 0.88 and 0.91, respectively. In this study, in order to investigate the relationship between independent and dependent variables, in addition to conventional statistical methods, the information sharing measurement method (Mutual Information) was used. This method not only examined the degree of linear dependence between two random variables but also measured the nonlinear dependence. This method has many applications in information theory.

  Results

  The results showed that the total variable of the Internet use had an inverse and significant relationship with the students' study program (Pearson coefficient = -0.35). All five components of the Internet use (the effect of the Internet on work latency, preference for the Internet over work, the degree of Internet dependence, others protesting against the extreme use of the Internet and taking refuge in the Internet due to circumstances) had an inverse and significant relationship with students who enjoyed a study program. These four components could explain 17% of the variance of the students' study program. In measuring the dependence between the variables of the Internet use and study program, students were close to each other with two methods of measuring information sharing and other methods, despite minor differences.

  Conclusions

  It seems that the dependence on and improper use of the Internet are related to the result of students' conscious or unconscious work. The result shows that among the components of the Internet use, the effect of the Internet on work latency has the strongest relationship with the students' study program. The component of others' protest against the extreme use of the Internet due to the influence of the protest of family and others on the students' study program shows a direct and positive relationship. However, with the indirect impact of other dimensions of the Internet use, the direct and positive effect on the variable of students' study program diminishes.

  Keywords: Internet use, covid-19, CStudents' study program