فهرست مطالب

پژوهشنامه نقد ادب عربی - سال دهم شماره 21 (پاییز و زمستان 1399)
 • سال دهم شماره 21 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسین ابویسانی صفحات 7-32

  امروزه ادبیات تطبیقی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و حوزه های مطالعاتی آن گسترش یافته است. اما آنچه در این میان ضروی می نماید، پیروی از اصول ساختارمند و انجام پژوهش های روشمند است تا از قبل آن، دستاوردهای مفید فایده ای حاصل آید و زمینه را برای مطالعات مرتبط فراهم تر کند. در همین راستا کتاب إشکالیه التیارات و التاثیرات الادبیه فی الوطن العربی؛ دراسه مقارنه/ چالش جریان ها و تاثیرات ادبی در موطن عربی؛ بررسی تطبیقی، نوشته سعید علوش سعی دارد ضمن بیان چالش ها و بررسی تاثیر و تاثرهای موجود در جریان های معاصر ادب عربی، آن ها را به شیوه ای علمی، مورد نقد و تحلیل دهد و با ارایه نمونه هایی چند، راه های برون رفت از چالش ها را گوشزد نماید. گفتار پیش رو قصد دارد با روش تحلیل محتوای کمی و کیفی و با هدف معرفی، نقد و تبیین مولفه های شکلی و محتوایی اثر یاد شده، نقاط قوت و ضعف احتمالی آن را به تصویر کشد. نتایج حاصله نشان می دهد با وجود آن که برخی کاستی های هر چند صوری در این اثر دیده می شود، ولی اساس آن عالمانه و مشفقانه خلق شده و در روشمند کردن پژوهش های این حوزه، به نوبه خود گامی رو به جلو برداشته است.

  کلیدواژگان: خوانش نقدی، ادبیات تطبیقی، چالش جریان های عربی، سعید علوش
 • محمدرضا اسلامی، عبدالاحد غیبی*، امیر فرهنگ دوست صفحات 33-56
  معناسازی و معنابخشی به مفهوم وطن، از دیرباز تا کنون همواره از چالش بر انگیزترین موضوعات در آراء جامعه شناسان، سیاست پژوهان و دیگر عرصه های علوم شناختی بوده است. در این میان، از کارسازترین نگرش هایی که وطن را نه به صورت مستقل، بلکه در پیوند جدایی ناپذیری با انسان قرار داده، تعریفی است که درسایه سار هویت انسانی صورت می پذیرد. امین معلوف، نویسنده لبنانی تبار مقیم فرانسه، از نویسندگان معاصری است که این پدیده مهم را از دریچه هویت انسانی نگریسته و جوانب مهمی از آن را در رمان التایهون مورد تبیین قرار می دهد. وی که در صورت های پیرامتنی، نظریه پردازی های مهمی را در راستای پیوند دو مقوله وطن و هویت ارایه نموده، تنها معنای منطبق با حقیقت در ذیل مفهوم وطن را در نگرش هایی می پندارد که با اصل هویت انسانی همسو بوده و آن را مخدوش نسازد. این قلم برآن است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی، مفهوم وطن را از منظر این نویسنده پردغدغه بررسی و براساس مولفه های هویت شناختی واکاود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در نگاه معلوف، هویت انسانی و ویژگی های وحدت بخش آن در رویکردهایی چون: «جهان وطنی»، الگوی «ملی گرایی مدنی» و «کثرت باوری دینی» به شکل ویژه ای انعکاس دارد که با اتخاذ چنین باورهایی از سوی دولتمردان و مردم، وطن در متعالی ترین مفهوم خود تعریف شده، تعارض از میان برخاسته و همبستگی در کارسازترین ظرفیت خود میان آحاد مردم تحقق می یابد.
  کلیدواژگان: وطن، هویت انسانی، امین معلوف، رمان التائهون
 • اقدس بهزادی پور*، انسیه خزعلی، عواد کاظم لفته الغزی صفحات 57-97

  یتناول هذا البحث الجوانب الرواییه لرسوم "ناجی العلی" الکاریکاتیریه مستعینا بمنهج السردیه. حیث إن حضور الجوانب الرواییه فی هذه الرسوم والتی تمثلت فی الشخصیات الثابته وتسمیتها، وکونها مزوده بالوحدات السردیه والنسیج اللغوی عبر التعلیق المرفق بالرسوم والمشاهد اضفت علیها بعدا رواییا. یهدف البحث إلی استجلاء العناصر السردیه فی اربعین لوحه مختاره قد تم اختیارها وفق الموضوع المتناول والمیزات السردیه والرواییه فیها والتی شکلت القضیه الفلسطینیه ماده دسمه فیها بصفتها من ضمن ادب النضال او فن المقاومه. وهی الاشتغال اللونی للاسود والابیض، الحدث، والشخصیه والبنیه الزمکانیه. وقام بالکشف عن الجوانب السردیه للوحات فی خطاب اللوحات البصری، والخطاب الکتابی فی التعلیق الذی یشفعه "العلی" عاده برسومه. یعد "ناجی العلی" راید الکاریکاتیر السیاسی العربی بل المبدی والمبدع فی هذا الفن. توصل البحث إلی ان الاعتماد علی الشخصیات الثابته هی استراتجیه العلی السردیه وانه برع فی توظیف تقنیه الاسترجاع عبر النسیج اللغوی والاستباق بالخطوط والاحجام. وعن الحدث ووعاءه المکان ووظایفه فی اعماله، ففلسطین والارض هی الحاضن المکانی الرییس للاحداث فی اعماله ووظایف المکان تتجلی إما عبر التصریح المباشر بالدوایر المکانیه وإما عبر الخواء المکانی وغیاب المکان. ایضا تغطی لوحاته ثیمات الابیض والاسود المتجلیه فی ثیمات الفضاء السردی لتوحی إلی دلالات الخواء المکانی عبر الابیض والحاله السوداویه المولمه عبر الاسود.

  کلیدواژگان: ناجی العلی، الکاریکاتیر، الخطاب، السردیه
 • طاهره جهانتاب، احمدرضا حیدریان شهری*، بهار صدیقی، سید حسین سیدی صفحات 99-124

  از جمله شاخصه های بارز متون روایی معاصر، کاربست فنون روایی چندلایه در آن است. رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی نمونه ای درخشان از این دست رمان ها است. مخاطب پس از مطالعه صفحات آغازین رمان درمی یابد با اثری چندلایه مواجه است که جهت ورود به دنیای آن باید خود به عنوان کنشگر ثانویه متن با در کنار هم چیدن بخش های مختلف رمان، به آن راه جوید. پژوهش حاضر بر آن است تا به شیوه تحلیل محتوا به بررسی ساخت مایه های روایی و به طور اخص شگردهای زمانی این رمان بپردازد. انتخاب این موضوع برای نویسندگان از آن جهت اهمیت داشته که حارثی با دقت و موشکافی فراوانی، به پرورش عنصری پرداخته که ژرار ژنت، نظریه پرداز فرانسوی با دقت فراوانی تمامی جوانب آن را بررسی کرده است. از این رو بر آن شدیم تا این مولفه را در رمان مزبور براساس نظریه روایی ژنت تحلیل و واکاوی نماییم. بررسی ها نشان داد که نویسنده با قرار دادن طرح روایت بر ساختاری غیرخطی و به کمک تکنیک هایی همچون زمان پریشی و سیلان ذهن توانسته است رمانی مدرن و چندلایه خلق کند. در این رمان نویسنده به اقتضای مقاصد خویش از کمیت های نوشتاری متفاوتی برای بیان ابژه ها استفاده کرده است. بسامد مکرر، بیش از دیگر بسامدها به کار رفته و به نوعی به سبک نگارش نویسنده بدل گشته است.

  کلیدواژگان: رمان، روایت، راوی، زمان، بسامد، شتاب، ژنت
 • صدیقه حسینی، مهین حاجی زاده*، حمید ولی زاده صفحات 125-150

  یکی از انواع روابط متن، بیش متنیت است که رابطه بین دو متن ادبی را بررسی می کند. این رابطه بر اساس برگرفتگی است و به عنصر هم حضوری نمی پردازد. براساس دیدگاه ژنت رابطه برگرفتگی، به دو دسته تقلیدی و تراگونگی تقسیم می شود. تراگونگی به معنای تغییر در گفتن چیزی به شیوه ای دیگر است، در حالی که تقلید گفتن چیزی دیگر به روشی مشابه است و برخلاف تراگونگی هدف در آن تغییر نیست. تراگونگی نیز زیر شاخه هایی دارد که از مهم ترین آنها  تراجایی است که در شکل و معنا رخ می دهد و موجب تکثیر معنا می گردد. بررسی بسامد یا ارتباط دفعات تکرار فعل با بازگویی آن در پیش متن و بیش متن دلالت بر تغییر آن از طریق تراجایی دارد که تغییری جدی در رابطه بیش متنیت است. با توجه به آن که رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی تحت تاثیر رمان فرانکنشتاین(1818) مری شلی نوشته شده است، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی به بررسی رابطه تراگونگی در بسامد رخدادهای بین این دو رمان و تغییرات ایجاد شده در تعداد دفعات بازگویی رخداد های بیش متن از نوع تراجایی می پردازد.  بسامد مکرر و منفرد تکرار شونده در بیش متن با ابجاد ابهام و تکرار نشانه ها مصداق عینی تراجایی است.

  کلیدواژگان: بیش متنیت، تراجایی، بسامد رویدادها، فرانکشتاین، فرانکشتاین فی بغداد، مری شلی، احمد سعداوی
 • طاهره حیدری صفحات 151-179

  این پژوهش در پی آن است که چگونگی تولید و زایش معنا در رمان «حارس التبغ» اثر علی بدر را به عنوان یک متن معنادار تحلیل کند. برای رسیدن به این هدف، باید با تحلیل ساختار روایی این روایت، از لایه سطحی متن عبور کرده و به لایه های عمیق برسیم تا بتوانیم علاوه بر ساختارهای سطحی معنادار، ساختارهایی را که در عمق متن واقع شده اند پیدا کنیم. زیرا این ساختارهای درونی علاوه بر اینکه دارای دلالت معنایی هستند، در حال تولید کردن معنا هم هستند. می خواهیم بدانیم چرا شخصیت اصلی چندین بار تغییر هویت داده است و آیا در این رمان، اندیشه با ساختار روایت ارتباط دارد؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی لایه های سطحی و ژرف این روایت، ارتباط ظریف و مستقیم بین اندیشه نویسنده و ساختارهای روایی این رمان مشخص می گردد. در اندیشه علی بدر ترس و نگرانی ناشی از بی ثباتی عراق، دارای اهمیت بسیار زیادی است و این ترس و نگرانی در شخصیت یوسف سامی صالح (همان حیدر سلمان، کمال مدحت) در ارتباط با خود، با دیگران و با جهان نمایان شده است و بدترین ترس و نگرانی، نگرانی از مرگ است. همچنین می توان ادعا کرد که «این اثر زیباست». زیرا زیبایی بر پایه تناسب است و تناسب، منطقی خاص دارد و منطق منسجم سه پاره ابتدایی، میانی و انتهایی بر رمان حاکم است.

  کلیدواژگان: علی بدر، حارس التبغ، روایت شناسی، پیرنگ، ژرف ساخت روایی
 • حجت رسولی، فیروزه حسینی* صفحات 181-210

  تعد الرموز ظاهره فنیه فی القصیده الحدیثه .فهی إحدی السمات البارزه عند الشعراء المعاصرین. من بینهم محمد مهدی الجواهری، الشاعر العراقی المعاصر الذی وظف العدید من العناصر الطبیعیه بالوعی والاستهداف. فصور افکاره الوطنیه باستخدام الرموز للکشف عن افکاره الداخلیه ذات المعانی الدلالیه الإیجابیه والسلبیه. بذل قصاری جهده لتصویر اضطرابات المجتمع لاستیقاظ الوعی عند الناس . السوال هنا ما هی اسباب توظیف هذه العناصر عند الشاعر؟ وما هی دلالاتها؟ تستهدف هذه الدراسه الحالیه تحلیل عناصر الطبیعه مع دلالاتها الحقیقیه و الرمزیه فی اشعار الجواهری فی ضوء المنهج التحلیلی الوصفی. دلت النتایج الحاصله علی ان صوره الطبیعه فی اشعار الجواهری تاره تکون حقیقه وتاره رموز للافکار وخلجات نفسه. إذ نراه یشیر إلی العناصر الرمزیه یستلهم من عناصر الطبیعه کاللیل، البدر، السماء، الشمس، البوم، الغراب، النسر و... . لقد استخدم ااجواهری الرموز بشکل مباشر وغیر مباشر للاحتجاج علی الوضع الحالی لمجتمعه والتعبیر عن افکاره وان تکون غطاء للتعبیر عن الاحتجاج علی الوضع الراهن. فمن اهم العوامل التی دفعته إلی استخدام الرموز هی ثقافه محمد مهدی الجواهری الغنیه، قراءاته فی القدیم ونظره المستدیم فی الموروث،معرفته بالادب والمفردات الواسعه، إلمامه وإتقانه للشعر العربی القدیم واهتمامه باسلوب العصر العباسی.

  کلیدواژگان: الشعر الحدیث، الرموز، محمد مهدی الجواهری، عناصر الطبیعه، الجمالیه
 • مهین ظهیری*، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی صفحات 211-239

  با ظهور نظریه های مختلف در زمینه پژوهش های ادبی، پژوهشگران به واکاوی ادبیات از جنبه های گوناگون پرداخته و از رهگذر کاربست چنین نظریه هایی و تطابق آنها با متون مختلف، به ملموس و عینی ساختن نظریه ها کمک شایانی نموده اند. از جمله این نظریه ها، هنجارشکنی است که در مکتب فرمالیسم مطرح شده. هنجارشکنی در دیدگاه مکتب فرمالیسم، تعریفی از سبک تلقی می گردد، تا آنجا که  بسامد فراوان هنجارشکنی در اشعار شاعر یا نویسنده ای، سبک آن شاعر یا نویسنده را معرفی می کند. جفری لیچ یکی از شخصیت های ممتاز شکل گرای انگلیسی است که به تقسیم بندی هنجارشکنی در هشت گروه پرداخته است. علت انتخاب این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی هنجارشکنی معنایی و نوشتاری شعر ریم قیس کبه بر اساس نظریه جفری لیچ می پردازد، ارتباط بسیار تنگاتنگ شعر این شاعر با تابلوهای نقاشی است؛ زیرا شعر وی به نوعی برگردان تابلوهای خواهر نقاشش به شمار می رود. رهیافت حاصل از این واکاوی بیانگر آن است که هنجار شکنی معنایی در شعر ریم قیس کبه بیشتر از طریق هم نشینی و جانشینی به وجود آمده و در موارد اندکی نیز  از راه علم بیان یا صور خیال حاصل شده است.  هنجار شکنی نوشتاری در شعر وی نیز در مواردی  چون: جدا نویسی حروف واژگان، نوشتن پلکانی و عمودی سطرهای شعری و... بوده و هدف از آن، افزون بر نقل اندیشه و احساس به خواننده، دیداری کردن شعر و تجسم بخشیدن به مفهوم آن است.

  کلیدواژگان: نقد ادب عربی، هنجار شکنی معنایی، هنجار شکنی نوشتاری، الگوی لیچ، ریم قیس کبه
 • فاطمه قادری*، مجتبی قنبری مزیدی صفحات 241-265
  ازخودبیگانگی، پدیده ای است به قدمت تاریخ بشر که معنای گسترده ای دارد. دامنه مفهوم این پدیده از غربت رمانتیک که حاصل دلتنگی و بازگشت به کودکی است، آغاز گشته و تا بیگانگی روان شناختی که نتیجه فرار از خویشتن به دنبال شرایط سیاسی و اجتماعی است، امتداد می یابد. این پدیده در برخی دوره ها به دلایل متعددی فزونی یافته است. در عصر معاصر، ملت الجزایر به دلیل حضور استعمار و بحران های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، گرفتار این پدیده شده اند. عبد الحمید بن هدوقه، رمان نویس الجزایری که پیامدهای حضور استعمار در این دوره را احساس کرده، به انعکاس بیگانگی در آثار خود پرداخته است. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به دنبال آن است تا پدیده ازخودبیگانگی ذاتی و فرهنگی را با تکیه بر نظریه از خود بیگانگی ملوین سیمن در رمان «غدا یوم جدید» مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نویسنده توانسته نمودهای از خودبیگانگی را که دستاورد حضور استعمار و نتیجه برخی سنت های قدیمی است در قالب شخصیت های داستان ارایه دهد و ضمن نقد این پدیده تلاش نموده راه هایی نظیر بالا بردن روحیه نقد در شرایط موجود جامعه و ارزش گذاری به هویت و فرهنگ خودی را برای مقابله با آن پیشنهاد دهد.
  کلیدواژگان: ملوین سیمن، از خود بیگانگی، عبدالحمیدبن هدوقه، رمان غدا یوم جدید
 • محمدحسن محمدی*، علی باقر صفحات 267-298
  مخالفت با قرآن کریم و ایراد وارد ساختن بر بعضی ساختارهای نحوی آن، از دیرباز تا کنون، سابقه ای بس دراز دارد و افراد ناآگاهی بر قرآن ایرادهای نحوی وارد ساخته اند. لکن در در طول تاریخ، دانشمندان و نحویان و مفسران به آن اشکالات پاسخ های مستدل و قانع کننده ای ارایه داده اند. یکی از کهن ترین و مهم ترین کتاب هایی که در آن به شکاکان و طراحان ایرادهای نحوی پاسخ داده شده، کتاب تاویل مشکل القرآن تالیف: عبدالله بن مسلم بن قتیبه الدینوری (213-276ق) است که در خلال این مقاله به مناسبت بحث، به بخش هایی از آن اشاره خواهد شد. بعضی از آیاتی که در طول زمان بر آنها ایرادهای نحوی طرح نموده بودند، بعدها به مرور زمان، «آیات مشکل» نامیده شد. ما در این مقاله به عنوان نمونه، به ده مورد از برجسته ترین و مهم ترین آیات شریفه که مدعیان به آن ها ایرادات نحوی وارد ساخته اند، اشاره می نماییم؛ سپس با نگاهی گذرا به زندگی نامه شیخ طبرسی و به مشایخ و تلامیذ وی و نیز به معرفی آثار شیخ می پردازیم که یکی از برجسته ترین آثار ماندگار او همان تفسیر مشهور مجمع البیان است. همچنین نظرات و دیدگاه های نحوی وی را پیرامون همان ده آیه مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
  کلیدواژگان: تفسیر، شیخ طبرسی، اشکالات، اغلاط نحوی، آراء نحویان و مفسران
 • زهره ناعمی، هدی یزدان* صفحات 299-321
  یکی از نظریات جدید حوزه زبان شناسی، نظریه نقش گرای نظام مند هالیدی است. طبق این نظریه، ساختار زبان، حاصل تاثیر نقش هایی است که زبان در بافت ارتباطی و در جهان خارج به عهده می گیرد. این تاثیر در سه سطح «فرانقش اندیشگانی»، «فرانقش بینافردی» و «فرانقش متنی» تحلیل می شود. فرآیندهای فرانقش اندیشگانی که امکان تحلیل جملات و سپس تحلیل متن را ممکن می سازند، از نظر معنایی در شش گروه قابل دسته بندی هستند و متناسب با معنای خود، مشارکین ویژه ای را می پذیرند. پژوهش حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی زبان شناسانه، قصیده «إلی دوده» میخاییل نعیمه را از دیدگاه «فرانقش اندیشگانی» بررسی کند. پس از بررسی این قصیده که از دیوان «همس الجفون» انتخاب شده است، مشخص شد که از میان شش فرآیند مطرح شده در فرانقش اندیشگانی، فرآیند مادی با بیش ترین بسامد و بعد از آن نیز به ترتیب فرآیندهای ذهنی، رابطه ای، وجودی و بیانی قرار دارند. کاربرد فرآیندهای فرانقشی، آن هم با چنین ترتیب بسامدی، گویای آن است که این شاعر رمانتیسم در شعر خود، علاوه بر این که به بیان مفاهیم ذهنی، همچون مفاهیم فلسفی و عرفانی تمایل دارد، در پی اقناع مخاطب نیز هست؛ از این رو بیش تر مفاهیم و تجربیات پیچیده را در قالب فرآیند مادی بازنمایی می کند. بسامد کاربرد فرآیند ذهنی نشان داد که نعیمه از شخصیتی درون گرا و بسیار حساس برخوردار است. عدم به کارگیری فرآیند رفتاری در این شعر گویای ذهن گرایی نعیمه است. تکیه شاعر بر کاربرد فرآیند بیانی آن هم از نوع پرسشی، گواه دیگری بر شخصیت درون گرای او است. بنابراین بررسی فرآیندهای فرانقش اندیشگانی، به خوبی شیوه اندیشه و تمایلات فکری و روحی میخاییل نعیمه را هویدا می سازد.
  کلیدواژگان: فرانقش اندیشگانی، قصیده «إلی دوده»، میخائیل نعیمه، نقش گرای هالیدی، همس الجفون
 • عباس نجفی، ناصر زارع* صفحات 323-348
  خروج از هنجار رایج نوشتار یکی از گونه های هنجارگریزی است. هنجارگریزی نوشتاری که در تقسیم بندی لیچ یکی از هشت گونه هنجارگریزی محسوب می شود، هنگامی مورد استفاده شاعر قرار می گیرد که کلمات به تنهایی بار معنایی کافی برای انتقال پیام را نداشته باشند؛ ضمن این که این فرصت را به خواننده می دهد تا در تعامل با متن، برداشت آزادی داشته باشد. سعدی یوسف از شاعرانی است که هنجارگریزی نوشتاری در شعر او جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است؛ به گونه ای که می توان استفاده از هنجارگریزی نوشتاری را ویژگی سبکی او به شمار آورد. در پژوهش پیش رو سعی بر آن است تا با شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به شواهدی که نشان دهنده آشنایی زدایی نوشتاری است، ابتدا نمونه های این نوع هنجارگریزی درشعر این شاعر عراقی مشخص شده و سپس توضیح داده شود که  هنجارگریزی مورد بحث، در شعر او تا چه اندازه رویش طبیعی و بی تکلف داشته است. در نهایت یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مصادیق هنجارگریزی نوشتاری در شعر سعدی یوسف عبارتند از: جدا نویسی حروف واژه ها و استفاده از جای خالی، نوشتن پلکانی و عمودی سطرهای شعری، استفاده از اشکال هندسی و شکل تصویری اعداد، تکرارکلمات و ایجاد هماهنگی بین مفهوم واژه و شکل نوشتاری آن و تغییر اندازه قلم و به کارگیری واژه هایی از زبان انگلیسی. هدف ازکاربست این نشانه های دیداری، جلب توجه خواننده و تاثیر گذارتر کردن کلام شعری در حوزه عاطفه و برجسته تر کردن عینیت معنا و همچنین تکامل پیام شعری است.
  کلیدواژگان: شعر معاصر عرب، عراق، هنجارگریزی نوشتاری، لیچ، سعدی یوسف
|
 • Hossein Abavisani Pages 7-32

  Today, comparative literature has received more attention than ever and its fields of study have expanded. However, what is required is to follow structured principles and conduct systematic research in order to obtain useful results and to provide a basis for relevant studies. In this regard, the bookThe problematic literary currents and influences in the arab world, a comparative study written by Saeed Alloush, expresses the challenges and studies their impact and effects on the contemporary currents of Arabic literature and attempts to critique and analyze them in a scientific way and by providing some examples and suggesting ways to get out of the challenges.and this is what comparative literature and any methodological knowledge seeks and considers as the headline of its work. The pioneering discourse aims to portray the potential strengths and weaknesses of the said work through the method of analyzing quantitative and qualitative content in order to present, critique and explain the formal and content components of the said work. The results showed that despite some formal deficiencies in this work, its foundation was done wisely and compassionately, and it in turn took a step forward in the methodology of research in this field.

  Keywords: critical reading, Comparative Literature, The problematic literary currents, Saeed Alloush
 • Mohammad Reza Eslamy, Abdolahad Gheibi *, Amir Farhangdust Pages 33-56
  Defining the concept of homeland has always been one of the most challenging issues in the opinions of sociologists, political scientists and other fields of cognitive sciences. In the meantime, identity meanings to the homeland are among the fundamental approaches that have raised deep issues and currents in the field of sociology of literature. Amin Maalouf, a Lebanese writer living in France, is one of the authors who views this important phenomenon through the lens of identity and explains important aspects of it in the novel Al- TAEHOON. He, who had previously presented important theories in order to connect the two categories of homeland and identity, considers the only true meaning under the concept of homeland in the human approach to it. Therefore, this article intends to study the concept of homeland from the perspective of this concerned author in a descriptive-analytical way and explores it based on the identity perspective. The result of the research shows that Maalouf has considered the interpretations derived from human identity as the highest and most comprehensive perspective in reading the concept of homeland that by adopting the approaches of the Cosmopolitanism, the model of civil nationalism and religious pluralism It presents solidarity in an effective way between the people and the homeland.
  Keywords: Homeland, Human Identity, Amin Maalouf, Al-TAEHOON Novel
 • Aqdas Behzadi Pour *, Enseyeh Khazali, Awad Kazem Lafteh Alghezi Pages 57-97

  This research aims to examine the narrative aspects in Naji al-Ali's images using a narratology method. The presence of narrative aspects in these images as manifested in the fixed characters and the choice of names for them as well as the usage of narrative units and linguistic context in descriptive and explanatory phrases in the cartoons add a narrative dimension to the images and scenes. This study seeks to explain narrative elements in forty selected cartoons, investigating the usage of black and white, literary element, character and temporal and spatial structure in them. Thus, it has examined the narrative aspects of the cartoons in visual and written discourses of the phrases included in the images. The results show that the usage of fixed characters is Naji al-Ali's narrative strategy and he has been leading in using the techniques of temporal association as shown in the phrases and the technique of forecasting using lines and figures. Regarding the literary and spatial elements, it needs to be noted that the location and its functions in his works are Palestine and the earth, where the events and actions take place and its functions are manifested either through the names of the places or their absence. The black and white themes pervade the narrative atmosphere of his cartoons so that they show the empty places by the white color and sorrow by black.

  Keywords: Naji al-Ali, cartoon, discourse, Narratology
 • Tahere Jahantab, Ahmadreza Heidaryan *, Bahar Seddighi, Seyed Hosein Seyedi Pages 99-124

  As of outstanding indicators of contemporary narrative texts is the function of complicated narrative techniques in it. As in first reading of these novels, Addressee become astray in involute corridor of the novel and even misunderstand Sayyiedat el-Qamar novel of Jokha Al-harti is a vivid example of these novels. After reading the first pages of novel, Addressee understand. He accost with multilayer opus that for entrée to its world he-as the second agent of text-should carry awareness light and by putting together the different parts of that novel he can enter its world. Deals with the narrative structures and especially the temporal techniques of this novel. The choice of this subject was important for the authors because Al-harti has cultivated this element with great care and scrutiny, an element which the French theorist Gerard Genette has studied with great care. Therefore, we decided to analyze this component in the novel based on Genet's theory of narrative theory. Studies have shown that: by putting plan of narrative in nonlinear framework and using techniques such as anachronies and stream of consciousness, the author could create a modern multiple novel. According to her goals At this novel was used a constant written quontity for declaration of issues. Frequent frequency used more than other frequencies, Continual frequency became the genre depiction of the author.

  Keywords: novel, Narrative, Narrator, time, Frequency, duration, Genette
 • Seddigeh Hosseini, Mahin Hajizadeh *, Hamid Valizadeh Pages 125-150

  One of the types of textual relations is Hypertextuality, which studies the relationship between two literary texts. This relationship is based on adaptation and does not address the element of intertextuality. According to Genette's view, the adaptation is divided into two parts: imitation and transformation. The transformation means to change something in a different way, while an imitation is to say something in a similar way and Its purpose is not purposive change. The extension of meaning in the hypotext has been done through transposition, which is a serious change. Frequency or Number of times an event occurs in the story and the number of times it is mentioned in the narrative in hypotext and hypertext implies a serious change or transformation. As regards the novel Frankenstein in Baghdad by Ahmed Saadawi was inspired by the Frankenstein by Mary Shelley, This descriptive-analytic and comparative study analyzes the transformation in the frequency of events between the two novels and changes in the the number of times it is mentioned in the narrative. The study of types of frequencies, especially repeating singulative narration and repeating narrative, is  objective examples of transposition in hypertext.

  Keywords: Hypertextuality, Transformation, Event Frequency, Frankenstein, Mary Shelley, Ahmed Saadawi
 • Tahereh Heydari Pages 151-179

  This research seeks to analyze the production and birth of meaning in the novel "The Tobacco Keeper"(Hars al-Tabagh) by Ali Badr as a meaningful text. To achieve this goal, we must analyze the narrative structure of this story, go through the superficial layer of the text and reach the deeper layers so that, in addition to the superficial structures of meaning, we can find the structures that are in the depth of the text. Because these internal structures, in addition to having a semantic connotation, also produce meaning. We want to know why the initial position of the narrative plot, "The Tobacco Keeper", began with the act of death? Is there a change in the main character by comparing the beginning and end of the narrative? Has there been a change in the structure of the narrative? Was there a movement in the novel "The Tobacco Keeper"? In the middle of the story we see the main character changing her identity several times. Why? Is there a relationship between thought and narrative structure? The study of the superficial layers of this novel reveals a precise and direct connection between the author's thought and the narrative structures of this novel. The fear and anxiety caused by the instability of Iraq is very important in the thought of Ali Badr, and this fear and anxiety is reflected in the personality of Youssef Sami Saleh (Haider Salman, Kamal Medhat) in his relationship with himself, others and the world. And the worst fear and anxiety is the fear of death.

  Keywords: Ali Badr, Hars al-Tabagh, Narratology, plot, Depth of Narrative
 • Hojjat Rasouli, Firouzeh Hoseini * Pages 181-210

  Symbols are prominent features of contemporary literature that are used in various functions such as elements of nature, personality, culture and civilization, etc. Mohammad Mehdi Javaheri, a prominent Iraqi poet, is one of the poets who in many of his poems has portrayed his patriotic and peaceful ideas in the form of various symbols. But the question is, how did Javaheri use symbols to express his intentions and thoughts? What is his purpose in using symbols? The present study has tried to provide evidence of the elements of nature along with its real and symbolic meanings in jewelry poems through analytical-descriptive method. The results showed the rich culture of Javaheri, his knowledge and studies on ancient literature and his mastery of various literary texts and his wide vocabulary; They are one of the most important factors that led him to use symbols. He has directly and indirectly used the living and non-living elements of nature such as night, month, sky, sun, owl, crow, eagle, etc. By using symbols with positive and negative semantic meanings and along with beautiful and symbolic illustrations, Javaheri has conveyed his inner intentions and thoughts to the reader and with this style he has elevated his poetry.

  Keywords: contemporary literature, Mohammad Mehdi Javaheri, Elements of Nature, Aesthetics
 • Mahin Zohairy *, Mohammad Javad Pourabed, Rasoul Ballawy Pages 211-239

  With the emergence of various theories in the field of literary research, researchers have analyzed the literature from various aspects. Researchers have made different theories tangible and objective through the application of such theories and their adaptation to different texts tangible and objective. Among these theories is a norm-breaking that has been proposed in the school of formalism. In the view of the followers of the school of formalism, norm-breaking is considered a definition of style, insofar as the high frequency of norm-breaking in the poems of a poet or writer introduces the style of that poet or writer. Jeffrey Leach is one of the most prominent English characters who has divided norm-breaking into eight groups.In this research, we used a descriptive-analytical method to analyze the structure of Reem Qais Kobe's poetry based on Jeffrey Leach's theory, and in this regard, we focused on semantic and written norm-breaking, which are the most frequent types in the poet's poetry. The approach obtained from this analysis indicates that the semantic norm-breaking in the poem of Rim has been created mostly through coexistence and substitution, and in a few cases it has been achieved through the science of expression or forms of imagination. The norm-breaking writing in his poetry is also in cases such as: separating the letters of the words, writing step by step and vertically the lines of the poem.

  Keywords: Critique of Arabic Literature, Semantic Norm-breaking, Written Norm-breaking, Leach Pattern, Rim Qais Kobeh
 • Fatemeh Ghaderi *, Mojtaba Ghanbari Pages 241-265
  Alienation is a phenomenon dating back to human history that has a broad meaning. The concept of this phenomenon starts from romantic homelessness, which is the result of nostalgia and return to childhood, and extends to psychological alienation, which is the result of escaping from the pursuit of political and social conditions. This phenomenon has increased in some periods for various reasons. In the contemporary era, the Algerian people have been affected by this phenomenon due to the presence of colonialism and the resulting economic and social crises. The Algerian novelist Abdelhamid ben Hadouga, who felt the consequences of the presence of colonialism in this period, reflected alienation in his works. Relying on a descriptive-analytical method, this research seeks to investigate the phenomenon of intrinsic and cultural alienation based on Melvin Seaman's theory of alienation in the novel "The New Day Food". Findings of the research indicate that the author has been able to present a manifestation of alienation that is the result of the presence of colonialism and the result of some old traditions in the form of story characters and while criticizing this phenomenon has tried Suggest your own identity and culture to deal with it.
  Keywords: Melvin Seaman, alienation, Algerian novel, Abdelhamid ben Hadouga, Wa Ghadan Yaoum Djadid (And tomorrow is a new day) novel
 • Mohammadhasan Mohamadi *, Ali Baqer Pages 267-298
  About the record of objection to Quran by heretics and self-interest people after falling Quran on the heart of Holy Mohammad Mostafa for different reasons, the religious scientists, interpreters and syntactic authorities have presented many different reasonable and logic answers in the form of many papers and books during the centuries; one of the most important is Ta'vil o moshkel-al- Quran by Abū Muhammad Abd-Allāh ibn Muslim ibn Qutayba al-Dīnawarī al-Marwazī (828-889) some related part of which will be mentioned in this paper. From that time to the present time, many misunderstanding and prejudiced exegeses of the similar Quran verses have been used for the purpose of seduction, deviation and conflict making in Islamic people and animosity with Quran, which were then called the Problematic Verses by the time. The standing of famous literary men and interpreters such as Tabari, Shaykh Tusi, Zamakhshari, Tabarsi Aminoleslam, Al-Suyuti, Seyed Hashem Bohrani, al-Alusi, and Mohammed Abdu, and also the contemporary Shiite authorities and exegesis expert such as Ayatollah Sobhani, Javadi- Amoli, etc for the exegesis of problematic verses is shown in their works in details in which they have presented the exact and serious replies to the doubts and criticisms  of skeptics, self- interested persons and some orientalists as the views of Sheikh Tabresi are discussed in this paper.
  Keywords: exegesis, Shaykh Tabarsi, problems, Syntactic Errors, Opinions of Syntactic Authorities, Interpreters
 • Zohreh Naemi, Hoda Yazdan * Pages 299-321
  New theories in the field of linguistics have good potential for analyzing and examining literary texts. One of these theories is Holliday's systematic rationalist theory. According to this theory, the structure of language is the result of the influence of the roles that language takes on in the context of communication and in the outside world. This effect is analyzed at three level, ideational metafunction Interpersonal function Textual function, the para-role processes of thinkers, which make it possible to analyze sentences and then analyze the text, can be semantically categorized into six groups and accept special participants according to their meaning. The present study has tried to study Mikha'il Nu'ayma poem "Ele Dodeh" from a "Ideational metafunction" perspective with a descriptive-analytical method and a linguistic approach. After examining this poem, which was selected from the Divan of "Hams al-jufūn", it was found that among the six processes discussed in Ideational metafunction, the material process has the highest frequency, followed by the mental, relational process, respectively. There are existential and expressive. It is worth mentioning that Nu'ayma did not use the behavioral process in this poem. The use of transcendental function, even in such a frequency order, shows that this poet of romanticism in his poetry, in addition to expressing mental concepts, such as philosophical and mystical concepts, also seeks to convince the audience; hence, it mostly represents complex concepts and experiences in the form of material process. Inaddition, frequency of application of mental process showed that Nu'ayma highly sensitive and highly sensitive. Given that the poet has not taken Advantage of the behavioral process in this ode, he has an attitude of mind - oriented. The poet’s emphasis on the application of the language process is another proof of his personality. Therefore, it should be said that the study of Ideational metafunction clearly demonstrates the way of thinking, mental, and spiritual tendencies of Mikhail Naeema.
  Keywords: Ideational metafunction, The Ode Ele Dode, Mikhail Naeema, Halliday's Systemic functional theory, Hams Al-Jofoon
 • Abbas Najafi, Naser Zare * Pages 323-348
  Graphological deviation which is one of the eight types of deviations in Leach's classification is used by the poet when the words alone do not have enough meaning to convey a message. It gives the readers the opportunity to have their own interpretation in their interaction with the text. In graphological deviation, the poet goes beyond the usual norms in writing and attracts the reader's attention to the text. The poet makes new shapes by changing the text and makes the poem more sensible and tangible and shares the joy of artistic creation with the reader. Among the contemporary poets, the Iraqi poet Saadi Youssef tried to take his poetry as far away from sentences, words and sounds and as close to living tangible shapes.In other words, he tried to turn poetry into a visual creature rather than just a readable one. Saadi Youssef is one of the poets that graphological deviation has taken a prominent place in his poetry; in such a way that the use of graphological deviation can be considered as his stylistic feature. Therefore, most of his poems are great enough to be worth reading. In the present study, the most important types of graphological deviation in Saadi Youssef's poetry are discussed. The aim of this study is to answer the following questions by examining and analyzing the types of graphological deviation in Saadi Youssef's poetry. What are the most common types of graphological deviation in Saadi Youssef's poetry? What methods did the poet use to in order to have graphological deviations in his written texts? What are the semantic meanings of this type of deviation?
  Methodology
  In the present study, an attempt is made to describe the examples of this type of deviation in the poetry of this Iraqi poet by descriptive-analytical method and by citing evidence that shows graphological deviation, and then to explain that how much the discussed deviation has naturally and unpretentiously grown in his peoms. Discussion and
  results
  Modern poetry is no longer just an arrangement of words together and in a definite format. If in the past, poetry was considered merely a verbal art, the poets today, however, try to convey their message to the audience as much as possible by using all the lexical and non-lexical possibilities. For this reason, sometimes a poet is silent in the lines of his poem and expects the reader to discover and understand his unspoken words through his utterances. The importance of this attitude is that the audience of the poem is in the center of importance and comes out of the passive listening body and gains a share in the joy of artistic creation. In graphological deviation, the poet goes beyond the usual norms in writing and attracts the reader's attention to the text. The poet makes new shapes by changing the text and makes the poem more sensible and tangible and shares the joy of artistic creation with the reader. According to Jeffrey Leach, the permissible limit to graphological deviation is only to the extent that communication is not interrupted and accentuation can be interpreted. Saadi Youssef paid special attention to graphological deviation in his collection of poems.The most repetitive examples of graphological deviation in Saadi Youssef's poetry are: separating the letters of words and using spaces, stepping and vertical writing of poetic lines, using geometric shapes and visual forms of numbers, repetition of words and coordination between words meaning and its written form,and change of font size and use of English words. Using spaces and the repetition of letters and phrases are two different types of graphological deviation that have frequently been used in Saadi Youssef's poetry. The main purpose of using visual cues in Saadi Yousuf's poetry is to help the audience read the poem correctly, highlight the desired text, share the artistic pleasure with the audience, and attract more attention of the audience through visualizing the text. Where he uses space, he paid attention to the time and patience of the audience, while preserving their share of free perception. In most cases, the purpose of changing the font and using the numbers was to emphasize the desired phrases and numbers. In other cases, the purpose of using visual cues is to help the audience see the poem in addition to hearing it and find it more tangible and therefore more believable. Graphological deviation far from any ostentation has flowed into the poet's poetry in a completely natural way and has helped the audience in receiving the message.
  Conclusion
  Findings show that the most important examples of graphological deviation in Saadi Youssef's poetry are: separating the letters of words and using spaces, stepping and vertical writing of poetic lines, using geometric shapes and visual forms of numbers, repetition of words and coordination between words meaning and its written form,and change of font size and use of English words. The purpose of using these visual signs is to attract the reader's attention and make the poetic words more effective in the field of emotion and also to emphasize the objectivity of meaning and to develop a poetic message.
  Keywords: contemporary Arabic poetry, Iraq, Graphological Deviation, Saadi Yusuf