فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
پیاپی 64 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • اکبر ابراهیمی اورنگ*، داود حسینی نسب، رحیم بدری گرگری صفحه 1

  شواهد نشان می دهد که بخش عمده ای ازمشکلات فراگیران، در نتیجه عدم توجه به شایستگی روانی-اجتماعی بویژه آگاهی اجتماعی آنان است. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تاثیر برنامه یادگیری اجتماعی - هیجانی جامع بر آگاهی اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 97-96 بود. با توجه به نوع روش تحقیق، نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شد، به این صورت که، از بین کلاس های دانشگاه فرهنگیان چهار کلاس (دو کلاس دختر و دو کلاس پسر) انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل تقسیم شدند، گروه های آزمایش طی6 جلسه (5/1 ساعته) با برنامه یادگیری اجتماعی- هیجانی جامع آموزش دیدند و گروه های کنترل آموزشی دریافت نکردند. برای جمع آوری اطلاعات، از بعد آگاهی اجتماعی پرسشنامه کفایت اجتماعی- روانی تام استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه انجام گرفت. نتایج نشان داد که آموزش برنامه یادگیری هیجانی- اجتماعی جامع بر آگاهی اجتماعی دانشجویان دختر و پسر گروه آزمایش تاثیر معنی داری داشته است، اما بین گروه های آزمایش تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج این تحقیق اثربخشی آموزش برنامه یادگیری هیجانی- اجتماعی جامع بر آگاهی اجتماعی دانشجومعلمان را مورد تایید قرار داد.

  کلیدواژگان: یادگیری اجتماعی - هیجانی جامع، آگاهی اجتماعی، دانشجومعلمان
 • احمد فتحی عبدالهی*، محمدرضا نیکبخت، آرش تحریری، فیروز محمودی صفحه 2

  هدف تحقیق بررسی اثربخشی برنامه درسی مبتنی بر مساله بر بار شناختی و پیشرفت تحصیلی در درس حسابداری پیشرفته 2 در دانشگاه پیام نور بوده و یک پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است و از جامعه آماری، نمونه ای به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه PBL و کنترل به طور تصادفی قرار داده شدند. گروه PBL در معرض متغیر مستقل و گروه کنترل با شیوه مبتنی بر سخنرانی در این درس آموزش داده شدند و سپس نمرات بار شناختی با ابزار پرسش نامه استاندارد بار شناختی اندازه گیری و این داده ها به همراه نمرات پایان نیمسال پیشرفت تحصیلی افراد با آزمون MANCOVA مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره برای ترکیب متغیرهای وابسته معنی دار بوده (F=7.895 & P=0.004) و بین گروه PBL و کنترل تفاوت وجود دارد و در مقایسه های جفتی مشخص شد که بین بار شناختی وارد شده بر دانشجویان در دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد (F=2.308 & P=0.147) ولی تفاوت نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان بین دو گروه معنی دار است (F=16.450 & P=0.001). از آنجا که نمرات پیشرفت تحصیلی در گروه PBL بیشتر از گروه کنترل است نشان می دهد که برنامه درسی یادگیری مبتنی بر مساله توانسته نقش موثری در یادگیری دانشجویان ایفا نماید که با در نظر گرفتن توسعه شایستگی های حرفه ای و یادگیری مادام العمر که در این برنامه درسی مدنظر قرار می گیرد، بیانگر این مساله است که به این برنامه درسی در رشته حسابداری و علی الخصوص در سطوح پیشرفته تر حسابداری مالی باید توجه بیشتری صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: بار شناختی، PBL، حسابداری مالی پیشرفته
 • اکبر عطادخت*، رعنا پورزرگر صفحه 3

  با توجه به تاثیرات مخرب شیوع بیماری های عفونی واگیردار مانند کووید-19 و بحران اجتماعی ناشی از آن بر سلامت جسم و روان، پژوهش پیش رو با هدف پیش بینی آشفتگی های هیجانی براساس سبک های دفاعی و راهبردهای مقابله ای در رویارویی با اپیدمی کووید-19 به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن مشتمل بر کلیه افراد 15 تا 50 ساله ساکن استان اردبیل در نیمه ی دوم سال 1399 بود که از بین این جامعه، با استفاده از جدول مورگان 403 نفر به شیوه هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه سبک های مقابله ای در رویارویی با اپیدمی کووید-19، پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) و پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) را تکمیل نمودند. داده های به دست آمده با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مولفه های آشفتگی هیجانی (افسردگی، اضطراب و استرس) با سبک دفاعی رشدیافته و راهبردهای مقابله کارآمد کووید-19، رابطه منفی و با سبک دفاعی رشدنایافته و راهبردهای مقابله ناکارآمد کووید-19 رابطه مثبت دارد اما بین مولفه های آشفتگی هیجانی و سبک دفاعی روان آزرده رابطه معناداری یافت نشد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که 30 درصد واریانس افسردگی، 24 درصد واریانس اضطراب و 27 درصد واریانس استرس به متغیرهای پیش بین تبیین می شود. بنابراین یافته های این پژوهش نشان داد که سبک های دفاعی و راهبردهای مقابله از عوامل موثر در بروز آشفتگی هیجانی هنگام رویارویی با اپیدمی کووید- 19 است که استفاده از این نتایج می تواند با کاهش آسیب پذیری در مقابل کووید-19، به بهبود کیفیت زندگی مردم و سلامت جامعه کمک نماید.

  کلیدواژگان: آشفتگی های هیجانی، سبک های دفاعی، راهبردهای مقابله ای، اپیدمی کووید- 19
 • امیر ابن عباسی*، محمدعلی نظری، هدی جلال کمالی صفحه 4

  وقتی یک محرک ناهمگن در یک توالی از محرک های همگن ارایه شود، طول مدت آن بیشتر به نظر می آید. آزمایشی برای بررسی اثر موقعیت مکانی محرک ناهمگن بر ادراک زمان طراحی شد؛ یک محرک ناهمگن در زنجیره ای از محرک های همگن قرار می گرفت و موقعیت مکانی آن در هر کوشش متغیر بود. 16 موسیقی دان و 16 غیرموسیقی دان به صورت داوطلبانه و با فراخوان قبلی در آزمایش شرکت کردند. آزمودنی ها باید قضاوت می کردند که محرک ناهمگن از محرک های استاندارد طولانی تر است یا کوتاه تر. سپس داده های دو گروه به شاخص های نقطه ی تعادل ذهنی و آستانه ی افتراقی تبدیل شدند و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که برای غیرموسیقی دانان، محرک های ناهمگنی که جایگاه دورتری در زنجیره دارند، نسبت به آن هایی که جایگاه نزدیک تری دارند، طولانی تر ادراک می شوند. برخلاف نتایج غیرموسیقی دانان، اثر موقعیت مکانی محرک ناهمگن در موسیقی دانان مشاهده نشد؛ زمان ذهنی آن ها بدون تغییر باقی ماند. پژوهش جاری نشان داد که موسیقی دانان از سطوح بالاتر پردازش اطلاعات زمانی برخوردارند و شواهدی در زمینه ی نیرومندی پیام های بالا به پایین آن ها فراهم آورد.

  کلیدواژگان: ادراک شنیداری، اتساع زمان، موقعیت مکانی محرک ناهمگن، موسیقی دانان
 • عظیم مهاجری*، محمد نریمانی، رضا کاظمی صفحه 5

  هدف پژوهش حاضر اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و خود دلسوزی شناختی بر بهبود سازگاری زناشویی و عزت نفس جنسی زوجین در معرض طلاق شهر اردبیل بود. طرح تحقیق این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش، را کلیه زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز کاهش طلاق شهر اردبیل در سال 1397 تشکیل می دهند. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از زوجین مراجع کننده به مرکز کاهش طلاق شهر اردبیل بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه گمارده شدند. پژوهش با کمک پرسشنامه های سازگاری زناشویی گراهام و اسپنیر و عزت نفس جنسی زینا و همکاران جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و خود دلسوزی شناختی (CMT) نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بر سازگاری و عزت نفس جنسی اثر بخش بوده اند (001/0≥P). بنابراین با توجه به اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و خود دلسوزی شناختی (CMT) می توان از این مداخلات در محیط های مشاوره و روان درمانی خانواده استفاده کرد.

  کلیدواژگان: زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد، خود دلسوزی شناختی، سازگاری زناشویی، عزت نفس جنسی، طلاق
 • روح انگیز عیدی، مرضیه علیوندی وفا* صفحه 6

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‏ای بهزیستی معنوی در رابطه بین سلامت روانی و بهزییستی اجتماعی و هیجانی شهروندان کلان شهر تبریز بود. مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی به روش مدل-یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد ساکن شهر تبریز، که از بین آنها تعداد600 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد و پرسشنامه‏های سلامت عمومی، بهزیستی معنوی و سوالات مقیاس بهزیستی اجتماعی و بهزیستی هیجانی پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی را تکمیل نمودند. در بخش تجزیه و تحلیل آمار استنباطی، از مدل‏یابی معادلات ساختاری، با کمک نرم افزار لیزرل، استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که متغیرهای بهزیستی هیجانی، بهزیستی اجتماعی و بهزیستی معنوی تاثیر معنادار و مثبتی بر سلامت روانی افراد ساکن در کلان شهر تبریز دارند. مقادیر مربوط به ضریب مسیرها در مدل نهایی تحقیق بیانگر آن بود که بهزیستی هیجانی 38 %، بهزیستی معنوی 62 % و بهزیستی اجتماعی 47% تغییرات مربوط به متغیر سلامت روانی را به طور مستقیم تبیین می کنند. از سوی دیگر، بهزیستی هیجانی با ضریب 44/0 نیز نشان داد که به طور غیرمستقیم از طریق متغیر تعدیل کننده بهزیستی معنوی به میزان 44 % بر متغیر وابسته سلامت روانی تاثیر دارند. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بهزیستی اجتماعی تاثیر معناداری بر بهزیستی معنوی ندارد. نهایتا یافته ها حاکی از آن بود بهزیستی هیجانی و بهزیستی اجتماعی بیشترین تاثیر بر متغیر سلامت روانی را دارند، همچنین بهزیستی معنوی نقش تعدیل کننده‏ای در رابطه بین بهزیستی هیجانی و سلامت روانی داراست.

  کلیدواژگان: سلامت روانی، بهزیستی اجتماعی، هیجانی و بهزیستی معنوی
 • آرزو لشکری، محسن دهقانی*، وحید صادقی فیروزآبادی، محمود حیدری، علی خطیبی صفحه 7

  اختلال شخصیت مرزی با الگویی از بی ثباتی خلق، روابط بین فردی، هویت و نیز تکانشگری مشخص می شود که هزینه زیای را بر سیستم بهداشتی کشورها وارد می کند. هسته اصلی اختلال شخصیت مرزی دشواری در تنظیم هیجان است که یکی از مولفه های دشواری در تنظیم هیجان ناگویی هیجانی است. از جمله متغیرهای دیگر مرتبط با اختلال شخصیت مرزی، افسردگی و اضطراب هستند که با ناگویی هیجانی نیز رابطه دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای اضطراب و افسرگی در ارتباط با ناگویی هیجانی و اختلال شخصیت مرزی بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی توصیفی و روش پژوهش حاضر از نوع مدلیابی معادلات ساختاری است. جامعه این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه های شهیدبهشتی و علم و فرهنگ بودند که از این میان 429 نفر از دانشکده های برق، روانشناسی، ادبیات و حقوق به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های افسردگی بک، اضطراب بک، مقیاس اختلال شخصیت مرزی و ناگویی هیجانی پاسخ دادند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای لیزرل و SPSS استفاده شد. شاخص های برازش مدل (GFI=0.94، CFI=0.97، 0.06 RMSEA=) نشان داد که مدل مذکور از برازش خوبی برخوردار است. نتایج تحلیل آماری نشان دادند که ناگویی هیجانی با میانجی گری افسردگی و اضطراب قادرند اختلال شخصیت مرزی را پیش بینی کنند، به نحوی که افسردگی و نیز اضطراب به صورت مثبت و مستقیم و نیز ناگویی هیجانی به طور مثبت و غیر مستقیم قادر به تبیین ویژگی های اختلال شخصیت مرزی بودند. این یافته ها تلویحات عملی در مداخلات بالینی دارند که در شناسایی و درمان اختلال شخصیت مرزی می توان از آن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، ناگویی هیجانی، اضطراب، افسردگی
 • سمیه جاویدفر*، مجید محمود علیلو، عباس بخشی پور صفحه 8

  هدف پژوهش حاضر ، تعیین تفاوت ذهن آگاهی و  بدتنظیمی هیجانی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و عادی بود. آزمودنی‏های پژوهش شامل دو گروه بود که گروه بالینی را 20 فرد مبتلا بهGAD  تشکیل می‏دادند که به شیوه نمونه گیری در دسترس از بیماران مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی بزرگمهر و مراکز مشاوره شهر تبریز  و گروه کنترل نیز به همان تعداد بعد از همتاسازی از بین همراهان مراجعان مراکز مشاوره انتخاب شدند. آزمودنی ها به مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی (DERS)، پرسشنامه نگرانی پن استیت (PSWQ) و مقیاس توجه آگاهی هشیارانه (MAAS) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیره  (MANOVA) و تحلیل ممیز استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین گروه بهنجار و گروه اضطراب فراگیر، در تنظیم هیجانی و خرده مقیاس های آن تفاوت معناداری وجود داشت (01/0>p). همچنین بین گروه بیمار و گروه سالم از نظر میزان ذهن آگاهی تفاوت معنی دار وجود داشت (01/0>p)، تحلیل ممیز نیز نشان داد که ذهن آگاهی پایین و مشکل تنظیم هیجانی به خوبی می توانند عضویت و یا عدم عضویت یک فرد در گروه کنترل و یا گروه اضطراب فراگیر را پیش بینی کنند. به طور کلی ذهن آگاهی و بدتنظیمی هیجانی بعنوان دو عامل فراتشخیصی احتمالا می توانند در پدیدآیی اختلال اضطراب فراگیر نقش داشته باشند.ند.

  کلیدواژگان: اختلال اضطراب فراگیر، بدتنظیمی هیجانی، ذهن آگاهی
 • معصومه جداری*، علی نقی اقدسی، مرضیه علیوند وفا صفحه 9

  هدف این تحقیق، الگویابی مداخله مبتنی بر ابعاد روان شناختی و معنوی در ارتقاء سبک زندگی اسلامی و بهبود اضطراب وجودی با توجه به نقش تعدیل کنندگی سطوح معرفت دینی بود. طرح تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس-آزمون و دارای گروه کنترل است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه جامعه زناشویی (زن و شوهران) شهر تبریز که حایز نشانه های اضطراب بودند، تشکیل می دهد. نمونه آماری عبارت بود از60 نفر زوج که به مراکز مشاوره شهر تبریز مراجعه می کنند، از این 60 نفر زوج، 30 زوج به عنوان گروه کنترل و 30 زوج دیگر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، ابزارهای تحقیق عبارت بودند از: مقیاس اضطراب وجودی گود، پرسشنامه سبک زندگی اسلامی. همچنین، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد روش مداخله مبتنی بر ابعاد روان شناختی و معنوی بر ارتقاء سبک زندگی اسلامی و مولفه های آن (اثربخشی نماز در زندگی، توجه و عمل به مستحبات، التزام به انجام نماز و مراقبت) اثربخش است، ولی مداخله مورد نظر بر بعد حضور قلب در نماز اثربخش نیست. همچنین، نتایج تحلیل آماری نشان داد روش مداخله مبتنی بر ابعاد روان شناختی و معنوی بر اضطراب وجودی اثربخش است.

  کلیدواژگان: ابعاد روانشناختی و معنوی، سبک زندگی اسلامی، اضطراب وجودی
 • میترا ولی بیگی، نعیمه محب*، رضا عبدی صفحه 10

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی روانشناختی بر مبنای خوشبینی و تاب آوری با میانجی گری رضایت از زندگی در دانشجویان دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. نمونه این پژوهش شامل 554 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی(361 نفر زن و 193 نفر مرد) بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (ریف، 1989)، پرسشنامه تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی (جکسون و کلاریج، 1991)، پرسشنامه خوشبینی (شییر و کارور، 1994) و پرسشنامه رضایت از زندگی (دینر و همکاران، 1985) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از مدل ساختاری تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد خوشبینی (19/2 , t=06/0 r =)، تاب آوری (21/21 , t=65/0 r =) و رضایت از زندگی (30/7 , t=23/0 r =) با بهزیستی روانشناختی رابطه معنی داری دارند. همچنین خوشبینی (50/7 , t=27/0 r =) و تاب آوری (30/15 , t=54/0 r =) با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنی داری دارند. از طرفی نقش میانجی رضایت از زندگی در ارتباط بین خوشبینی با بهزیستی روانشناختی و تاب آوری با بهزیستی روانشناختی مورد تایید قرار گرفت (05/0 >p). با توجه به نتایج شایسته است آموزش تاب آوری و خوشبینی در فهرست برنامه های درمانی مشاوران دانشگاه قرار گیرد تا از این راهبردها برای افزایش افزایش رضایت از زندگی و بهزیستی روانشناختی بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، خوشبینی، تاب آوری، رضایت از زندگی، اختلال شخصیت مرزی
 • پریسا پورمحمد* صفحه 11
  هدف

  پراشتهایی روانی، یکی از انواع اختلالات خوردوخوراک است که در افراد جوان شیوع داشته و سلامت جسمی و روان شناختی بیماران مبتلا به آن را به خطر می اندازد. رویکردهای نظری و درمان های متعددی برای این اختلال ایجاد شده است. رفتاردرمانی دیالکتیکی که بد تنظیمی هیجانی را در این بیماران هدف قرار می دهد، یکی از جدیدترین درمان های مطرح در درمان پراشتهایی روانی به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی فنون مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی (ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی) در بهبود علایم پراشتهایی روانی، بیماران مبتلا به این اختلال انجام گرفت.

  مواد و روش

  در چارچوب طرح های تک آزمودنی با خطوط پایه ی چندگانه، دو بیمار مبتلا به اختلال پراشتهایی روانی، به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس ملاک های ورود و خروج از پژوهش، انتخاب شدند و 11 جلسه رفتاردرمانی دیالکتیکی انفرادی به صورت هفتگی و مبتنی بر راهنما بر روی این بیماران انجام گرفت. ابزارهای مورداستفاده شامل مصاحبه ی تشخیصی ساختاریافته (SCID) و سیاهه اختلالات خوردن (EDI) بود که بیماران در جلسات پیش درمان، پنجم، هفتم، جلسه ی آخر و نیز پیگیری یک ماهه، ازنظر آزمون خط پایه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج از طریق ترسیم های دیداری، درصد بهبودی و اندازه اثر مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

   یافته های پژوهش حاضر نشان داد که DBT موجب کاهش معنی دار در علایم اختلال پراشتهایی روانی می شود.

  نتیجه گیری

   مبتنی بر یافته های این پژوهش، می توان بیان کرد که رفتاردرمانی دیالکتیکی، به عنوان یک رویکرد جدید، در کاهش علایم پرخوری و پاک سازی بیماران مبتلا به اختلال پراشتهایی روانی مفید است.

  کلیدواژگان: پراشتهایی روانی، رفتاردرمانی دیالکتیکی، بدتنظبمی هیجان
 • سمانه میرزامحمدی*، رسول حشمتی صفحه 12

  مطالعات متعددی ارتباط مثبت و معنی دار بین علایم وسواس و درهم آمیختگی افکار را گزارش نموده و آن را پیش بین قدرتمندی برای علایم وسواس دانسته اند. در تحقیقات قبلی اثربخشی ذهن آگاهی براختلال وسواسی - جبری (OCD) بررسی شده، اما تاثیر این روش بر آمیختگی افکار روشن نیست.بنابراین پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر درهم آمیختگی افکار در افراد دارای نشانه های OCD است.این پژوهش، از نوع طرح آزمایش تک آزمودنی با خط پایه چندگانه بود که تعداد 3 دانشجوی دانشگاه تبریز به شکل هدفمند و داوطلبانه و غربال گری در این طرح شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی درآمیختگی افکار (TFI) در مراحل خط پایه، حین آموزش و پیگیری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل نموداری و ترسیمی و همچنین برای تحلیل نتایج، فرمول درصد بهبودی و اندازه اثر به کار رفت. نتایج نشان داد آموزش ذهن آگاهی، از نظر بالینی تاثیر معنادار در تغییر آمیختگی فکر - عمل، فکر - شی و فکر- رویداد دارد. براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی در تغییر آمیختگی افکار افراد دارای نشانه های OCD اثر بخش است.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، آمیختگی افکار، اختلال وسواسی - جبری
 • پرستو امیری، شهرام محمدخانی*، مهدی اکبری، جعفر حسنی، اسماعیل فرجی صفحه 13

  خودمدیریتی اساس درمان دیابت تلقی شده و بر پایه ی از عوامل روانشناختی و اجتماعی قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تجربی برازش مدلی بود که در آن روابط ساختاری بازنمایی هایی شناختی بیماری با خودمدیریتی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک با توجه به نقش واسطه ای راهبردهای خودتنظیمی مدنظر قرار گرفت. این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی (مدل سازی معادلات ساختاری) بود که با حجم نمونه 250 نفر نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک در شهر تبریز انجام شد. ابزارهای پژوهشی شامل: پرسشنامه ادراک بیماری IPQ، مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زا CISS، پرسش نامه استاندارد خودکارآمدی دیابت، مقیاس خودمدیریتی دیابت DSMS بود. داده ها در نرم افزار SPSS و لیزرل تجزیه و تحلیل شدند. ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی با مدل اندازه گیری برازش دارد (CFI=0.95 , NFI=0.97 , RMSEA=0.09). نتایج نشان داد که بازنمایی های شناختی به ترتیب با ضریب استاندارد -0.73 و -0.50 بر خودتنظیمی و خودمدیریتی در سطح p>0.05 اثر معنی دار دارند. همچنین، خودتنظیمی نیز با ضریب استاندارد 0.47 بر خودمدیریتی اثر معنی دار دارد. تصورات شناختی نوجوانان درباره بیماری از طریق مولفه های خودتنظیمی (خودکارآمدی و روش های مقابله ای) بر خودمدیریتی بیماری دیابت در نوجوانان تاثیر می گذارد. بنابراین با شناسایی و اصلاح تصورات شناختی ناکارآمد و بهبود راهبردهای خودتنظیمی نوجوانان دیابتی می توان خود مدیریتی این بیماری را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: بازنمایی های شناختی، راهبردهای خودتنظیمی، خودمدیریتی، دیابت نوع یک، نوجوان
 • شهروز نعمتی*، هاشم عطاپور صفحه 14

  افراد دارای نارسایی های تحولی در مقایسه با افراد عادی  در معرض افزایش  انواع بدرفتاری ها هستند. هدف پژوهش حاضرمطالعه کودک آزاری در کودکان دارایرسایی های ذهنی و تحولی است.  در این راستا، کلیدواژه های تخصصی child abuse، child maltreatment، Mental Retardation، Intellectual and Developmental Disability، Adaptive-Cognitive Disabilities، و Cognitive Delays فرمولبندی شده و در بخش پیشرفته پایگاه Web of Science وارد گردید. نتایج بازیابی شده مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اعمال معیارهای ورود و خروج مقالات به مطالعه، تعداد 18 مقاله برای دستیابی به هدف پژوهش مورد واکاوی بیشتر قرار گرفتند.  شواهد پژوهشی زیادی وجود دارد که  افراد دارای نارسایی های تحولی در مخاطره بالایی از انواع بدرفتاری در مقایسه با همسالان عادی خود در حوزه های خشونت جسمانی، سوء استفاده جنسی و قربانی شدن از سوی همسالان (مانند قلدری) هستند. طراحی برنامه های مداخله ای و آموزشی به ویژه برنامه های جامعه- محور برای مراقبت و پیشگیری از بدرفتاری و سوءاستفاده از افراد دارای نارسایی های ذهنی و تحولی ضروری است.

  کلیدواژگان: بدررفتاری، کودک آزاری، نارسایی های ذهنی و تحولی، مطالعه مروری نظامند
 • وجیهه جوانی*، احمد موتاب، ابوعلی ودادهیر صفحه 15

  ورزش پدیده ای است که همواره دارای تاثیرات اجتماعی و فرهنگی در جوامع انسانی بوده است. چنین تاثیراتی، پرداختن به ابعاد روانشاسی اجتماعی در ورزش زورخانه ای بعلت آمیختن آیین ها و الگوهای رفتار اجتماعی در غالب فرهنگ ورزش زورخانه ای بارزتر می کند. بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال واکاوی کارکردهای ورزش زورخانه ای از دیدگاه روانشناسی اجتماعی بود. که با روش کیفی داده بنیاد انجام شد و با استفاده از تحلیل مصاحبه های انجام گرفته با صاحب نظران، در نهایت مدل نظری کارکردهای روانشناسی اجتماعی در ورزش زورخانه ای با چهار مقوله؛ خرده فرهنگ ورزش زورخانه ای، هویت پهلوانی، شبکه های اجتماعی تاثیرگذاری و ویژگی های رهبری شکل گرفت. مطابق یافته ها، در چهارچوب خرده فرهنگ ورزش زورخانه رفتارهای رهبری، الگوهای ارتباطی و انتظارات رفتاری به طور مطلوب پذیرفته شده و سطح بالایی از اعتماد برقرار می شود. که بیانگر این واقعیت است که ورزش زورخانه ای کارکردهای مهمی در عرصه روانشاسی اجتماعی ورزشی دارد که با برنامه ریزی برای بهره برداری از ظرفیت های ورزش ورزخانه ای، می-توان از آنها در سطح جامعه سود برد.

  کلیدواژگان: زورخانه، ورزش، روانشناسی اجتماعی، کارکرد
|
 • Akbar Ebrahimi Orang *, Davood Hosseininasab, Rahim Badri Gargary Page 1

  Evidence shows that the major part of learners' problems is due to lack of attention to psychosocial competence, especially their social awareness. The purpose of the present study was determining the effect of social-emotional learning program on the social awareness of Farhangian University teacher trainees in East Azerbaijan. The present study is a quasi-experimental research with pretest-posttest design and a control group. The population of the study included all male/female teacher trainees of East Azerbaijan Farhangian University in the academic year of 97-96. According to the research method, the sample was selected using available sampling. In this way, four classes (two girls 'and two boys' classes) were selected from among the classes of Farhangian University and randomly divided into two experimental groups And control groups. The experimental groups trained a comprehensive social-emotional learning program in 6 sessions (1.5 hours) and control groups did not receive interventional. to collect data on social awareness of the students, social-psychological efficiency questionnaire was used. Data were analyzed using one-way covariance analysis. The results showed that comprehensive emotional-social learning program had a significant effect on the social awareness of the experimental group in female and male students, but there was no significant difference between the experimental groups. The results of the present study confirmed the effectiveness of social-emotional learning program training on the social awareness of teacher trainees.

  Keywords: Comprehensive social-emotional learning, social awareness, teacher trainees
 • Ahmad Fathi Abdollahi *, Mohammadreza Nikbakht, Arash Tahriri, Firooz Mahmoodi Page 2

  The aim of this study is to determine the effectiveness of problem-based learning on East Azerbaijan Payame Noor University (PNU) students cognitive load (CL) and educational achievement in advanced accounting II classroom. The method is a semi empirical research with pretest-posttest comparison-group designs. The statistical population consists of PNU accounting bachelor students. Two samples selected and putted in test and control groups via targeted sampling so that each one of them had 12 people. Test group exposed to problem-based learning and control group were trained by lecture-based method and then CL scores was obtained via standard questionnaire and with semester end marks was examined by MANCOVA method. Findings show that MANCOVA test was statistically significant (F=7.895 & P=0.004) and thus there is difference between two groups and so on at the ANCOVA tests there was no significant difference between two groups in cognitive loading (F=2.308 & P=0.147). Other finding show that there is significant difference between two groups in educational achievement (F=16.450 & P=0.001). Since the averages of educational achievement in test group are more than control group it shows that the problem-based learning has effective role in students learning. Considering the improvement in professional competencies and lifelong learning that PBL contains and other curriculums lacking such elements, it’s necessary to get more attention on it at accounting curriculum.

  Keywords: cognitive loading, PBL, advanced financial accounting
 • Akbar Atadokht *, Rana Pourzargar Page 3

  Considering the destructive effects of the prevalence of infectious diseases such as Covid-19 and the resulting social crisis on physical and mental health, a leading study has been conducted to predict emotional distress based on defense styles and coping strategies in the coping of Covid-19 epidemic. The research method was descriptive-correlational and its statistical population included all people aged 15 to 50 living in Ardabil province in the second half of 1399. From this population, 403 people were purposefully selected and completed the Defense Styles Questionnaire(DSQ), the Covid-19 Epidemic Coping Styles Questionnaire and the Depression, Anxiety and Stress Questionnaire(DASS). The obtained data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The results showed there was a negative relationship between the components of emotional distress (depression, anxiety and stress) with the developed defense style and effective coping strategies of Covid-19 and a positive relationship with the undeveloped defense style and ineffective coping strategies of Covid-19; But no significant relationship was found between the components of emotional distress and disturbed mental defense style. The regression results also showed that 30% of the variance of depression, 24% of the variance of anxiety and 27% of the variance of stress were explained by the predictor variables. Therefore, the findings of this study showed that defense styles and coping strategies are effective factors in the development of emotional distress when dealing with the Covid-19 epidemic. Using these results can help improve the quality of life and public health by reducing vulnerability to Covid-19.

  Keywords: emotional distress, Defensive styles, coping strategies, Covid epidemic - 19
 • Amir Ebneabbasi *, Mihammadali Nazari, Hoda Jalal Kamali Page 4

  When an oddball stimulus is presented within a stream of homogeneous stimuli, its duration tends to be overestimated. An experiment designed to investigate the effect of oddball serial position on subjective duration; An oddball stimulus was embedded in a series of standard stimuli and randomly positioned in each trial. 16 Musicians and 16 nonmusicians participated in the experiment voluntarily and through previous invitation. Participants asked to judge whether the oddball was shorter or longer than the standards. Then, the data of two groups were transformed to the point of subjective equality (PSE) and difference limen (DL) and were compared. The results indicated that for nonmusicians, the oddballs occurring in later positions in the stream of stimuli are perceived to be longer than oddballs occurring in earlier positions. In contrast with the results of nonmusicians, there was no oddball position effect with musician participants; their subjective duration remained constant. The present study indicated that the musicians have higher levels of temporal information processing and provided evidences regarding the strength of musician’s top-down signals.

  Keywords: Auditory perception, time dilation, oddball serial position, musicians
 • Azim Mohajeri *, Mohammad Narimani, Reza Kazemi Page 5

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of couples-based therapy based on acceptance and commitment and cognitive self-compassion on improving marital adjustment and sexual self-esteem of couples who were exposed to divorce in Ardebil. The research design was a pretest-posttest test with a control group. The statistical society of this study is all couples applying for divorce referring to divorce reduction centers of Ardabil city in 1397. The research sample consisted of 60 couples referring to divorce reduction center in Ardabil who were selected by random sampling and randomly assigned to two groups of control and control group. The research was conducted with Graham and Spenier marital adjustment questionnaire and sexual self-esteem (Zina et al.). Multivariate analysis of covariance analysis (MANCOVA) was used to analyze the data. The results showed that acceptance and commitment (ACT) and cognitive self-compassion (CMT) couples had a significant effect on sexual compatibility and self-esteem (P <0.001). Therefore, due to the efficacy of cognitive-acceptance (ACT) and cognitive self-healing (CMT), these interventions can be used in family counseling and psychotherapy settings.

  Keywords: Acceptance, Commitment based couple therapy, cognitive self-compassion, Marital Adjustmen, Sexual Self-Esteem, Divorce
 • Rouhangiz Eidi, Marziyeh Alivandi Vafa * Page 6

  This study aimed at investigating the mediating role of spiritual well-being in the relationship between mental health and social and emotional well-beings in people living in the Tabriz Metropolis. The present study is a correlation study using structural equation modeling. The statistical population consisted of all residents in Tabriz, out of whom 600 were selected through purposeful sampling and completed the General Health Questionnaire, Spiritual Well-being Scale, Social Well-being Scale, and Emotional Well-being of the Standard Mental Well-being Scale. The structural equation modeling was used to analyze the inferential statistics through LISREL. The results showed that the variables of emotional well-being, social well-being and spiritual well-being have a significant and positive effect on mental health of people in Tabriz. The values of path coefficients in the final model of the study indicated that emotional well-being, spiritual well-being, and social well-being could directly explain the changes in mental health variables as 38%, 62%, and 47%, respectively. On the other hand, it was revealed that emotional well-being (with coefficient of 0.44) indirectly had an effect through the moderator variable of spiritual well-being on the dependent variable of mental health. Moreover, the findings showed that social well-being had no significant effect on spiritual well-being. Finally, the findings indicated that emotional well-being and social well-being had the highest impact on the variable of mental health. Besides, spiritual well-being plays a moderating role in the relationship between emotional well-being and mental health.

  Keywords: Mental Health, Social, Emotional Well-being, Spiritual Well-being
 • Arezou Lashkari, Mohsen Dehghani *, Vahid Sadeghi-Firoozabadi, Mahmood Heidari, Ali Khatibi Page 7

  Borderline personality disorder is characterized by a loge- pattern of, affect instability, unstable relationships, distorted sense of self, and impulsivity which cost a lot for the health system. The core feature of borderline personality disorder is emotion regulation difficulties and alexithymia is one of emotion regulation difficulties components. Depression and anxiety are variables that are related to borderline personality disorder and alexithymia, as well. This study aimed to investigate the mediating role of depression and anxiety whit alexithymia and borderline personality disorder. The design and the method of study was descriptive correlation and structural equation modeling, respectively. The sample of 429 students of Shahid Beheshti and Science and Culture universities who were selected by convenience sampling from psychology, literature, law and electrical engineering faculties answered the Beck depression inventory-II, Beck anxiety inventory, personality assessment inventory- borderline feature, and alexithymia questionnaire. LISREL and SPSS software were used to analyze the data. Model fit indices (GFI= 0.94, CFI=0.97, RMSEA=0.06) indicate that the model fit well. The findings showed that depression and anxiety mediate alexithymia and borderline personality disorder relationship, in a way that depression and anxiety positively and directly and also alexithymia positively and indirectly could explain borderline personality disorder. The findings have practical implications for clinical psychologists and can be useful in the diagnosis and therapy of borderline personality disorder. Keywords: borderline personality disorder, alexithymia, depression, anxiety

  Keywords: Borderline personality disorder, Alexithymia, depression, Anxiety
 • Somayeh Javidfar *, Majid Mahmood Alilo, Abbas Bakhshipour Page 8

  The aim of this study was to compare mindfulness and emotional dysregulation between patients with GAD and healthy group. Research subjects included two groups that subjects of clinical group were patients (n=20) with GAD selected by purposive sampling methodfrom consecutive referees to psychiatric and psychological clinics of Tabriz. The control group (n=20) was selected among people who were accompanying the patients. All patients were asked to complete the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) and Penn State Worry Questionnaire (PSWQ). Data were analyzed by Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and discriminant analysis. Results showed that There was a significant difference between patients with GAD and  healthy group in emotion regulation subscales (P<0/01). Also there was a significant difference between both groups in mindfulness. (P<0/01). Besides, Discriminant analysis indicated that low mindfulness and emotion dysregulation could correctly classified cases either GAD or healthy group. Overall, mindfulness and emotional dysregulation as two transdiagnostic factors probably have a role in development of GAD.

  Materials and Methods

  Twenty patients with GAD were selected nonrandomly from consecutive referees to psychiatric and psychological clinics of Tabriz. The control group of 20 people was selected from patient’s accompanying. All patients were asked to complete the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) and Penn State Worry Questionnaire (PSWQ).

  Results

  There is a significant difference (p < 0/01) between GAD with healthy group in emotion regulation total score and in all subscales. Also there is a significant difference (p < 0/05) between the GAD with healthy group in mindfulness. Discriminant analysis indicated that low mindfulness and emotion regulation difficulties could correctly classified cases either GAD or health group.

  Conclusion

  Overall, mindfulness and emotional dysregulation as two transdiagnostic factors probably have a role in development of GAD.

  Keywords: Generalized Anxiety Disorder, emotional dysregulation, Mindfulness
 • Masomeh Jedari *, Ali Nagi Agdasi, Marzeh Alivandvfa Page 9

  The purpose of this study was to model an intervention based on psychological and spiritual dimensions in promoting Islamic lifestyle and improving existential anxiety due to the moderating role of religious knowledge levels. The research design was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study consists of all the marital community (husbands and wives) of Tabriz city with anxiety symptoms. The statistical sample consisted of 60 couples who referred to Tabriz counseling centers, out of which 60 couples, 30 couples were selected as control group and 30 couples as experimental group. In this study, the research tools were: Goodness Existential Anxiety Scale, Islamic Lifestyle Questionnaire. Multivariate covariance was used to analyze the data. The results of statistical analysis showed Intervention Based on Psychological and Spiritual Dimensions in Promoting Islamic Lifestyle and its components (Effectiveness of prayer in life, attentiveness and practice, commitment to prayer and caring) is effective, but the intervention is not effective on the presence of the heart in prayer. Also, the results of statistical analysis showed Intervention based on psychological and spiritual dimensions is effective on existential anxiety.

  Keywords: Psychological, spiritual dimensions, Islamic lifestyle, existential anxiety
 • Mithra Valibeigi, Naimeh Moheb *, Reza Abdi Page 10

  The aim of this study was to analyze the structural relationship between psychological well-being based on optimism and resilience mediated by life satisfaction in students with symptoms of borderline personality disorder. The present study was a descriptive model of structural equation modeling. The sample of this study included 554 students of Allameh Tabatabai University (361 females and 193 males) who were selected by multi-stage cluster sampling and psychological well-being questionnaire (Reef, 1989), resilience questionnaire. (Connor and Davidson, 2003) completed the Borderline Personality Disorder Questionnaire (Jackson and Claridge, 1991), the Optimism Questionnaire (Shearer and Carver, 1994), and the Life Satisfaction Questionnaire (Diner et al., 1985). Data were analyzed using a structural model. The results showed that Optimism ( t =2.19 , r= 0.06), resilience ( t =21.21 , r= 0.65) and life satisfaction ( t =7.30 , r= 0.23), have a significant relationship with psychological well-being. Also, optimism ( t =7.50 , r= 0.27), and resilience ( t =15.30 , r= 0.54) have a positive and significant relationship with life satisfaction. On the other hand, the mediating role of life satisfaction in the relationship between optimism with psychological well-being and resilience with psychological well-being was confirmed (p <0.05). According to the results, resilience and optimism training should be included in the list of treatment programs of university counselors to benefit from these strategies to increase life satisfaction and psychological well-being.

  Keywords: psychological well-being, Optimism, Resilience, Life satisfaction, Borderline personality disorder
 • Parisa Pourmohammad * Page 11
  Introduction

  Bulimia nervosa is one of the eating and feeding disorders which is more prevalent in youth and endangers psychological and physical health of the sufferers. Variuos theoretical and Therapeutic approaches have been established for this disorder. Dialectical behavior witch targets emotion disregulation in these people, is among newest treatment approaches for this disorder. The aim of this research is to investigate the effectiveness of the techniques based on dialectical behavior therapy in improving the symptoms of bulimia nervosa in these patients.

  Materials and Method

  This study is based on the framework of single case experimental plan of multiple- baseline type. two patients with bulimia nervosa were chosen by using purposeful method and based on Structured Clinical Interview for DSM-5 Axis I Disorders(SCID) and inclusion and exclusion criteria. Instument used to measure variables included EDI. Clients filled the instrument in the pretrement, and session 5, 7, 11 and one month follow up.The manual-based dialectical behaviora therapy was performed in 11 weekly sessions on the patiants. data was analized by using visual inspection, improvement percentage and effect size(cohen’d).

  Results

  The results of visual inspection and calculating improvement percentage and effect size showed that DBT is effective in improving the symptoms of bulimia nervosa.

  Conclusions

  According to the results of this research, DBT, as a new approach, can be usueful in decreasing the symptoms of bulimia nervosa.

  Keywords: bulimia nervosa, dialectical behavior thrapy, Emotion dysregulation
 • Samane Mirzamohamadi *, Rasoul Heshmati Page 12

  Several studies have reported a positive and significant relationship between obsessive-compulsive symptoms and thought fusion which is a prognosis for obsessive-compulsive symptoms. In previous studies, the effects of mindfulness training on obsessive-compulsive disorder (OCD) had been investigated, but the effect of this method on the thought fusion was not clear. Therefore, the present study aimed to evaluate the effects of mindfulness training on the thought fusion amoung individuals with obsessive- compulsive symptoms. This study was a single-subject project with multiple base line and 3 students from University of Tabriz, who volunteered to participate in this project. To collect data, the Thought –Fusion Integration (TFI) was used during the baseline, training and follow up. Graphical analyze was used to analyze the information and moreover, for the analysis of the results, the formula for the percentage of recovery and the effect size was used. Results indicated that mindfulness training has a clinically significant effect in the change of thought-fusion, thought-object and thought-event.Based on the findings, we conclude that mindfulness training effects in changing the thought fusion of individuals with OCD symptoms.

  Keywords: Mindfulness Training, Thought Fusion, Obsessive – Compulsive symptoms
 • Parastoo Amiri, Shahram Mohammadkhani *, Mehdi Akbari, Jafar Hasani, Esmaiel Faraji Page 13

  Self-management is the basis of diabetes treatment and is based on psychological and social factors. The purpose of the present study was to evaluate the empirical fit of a model in which structural relationships of cognitive representations of disease with self-management of adolescents with type 1 diabetes were considered with regard to the mediating role of self-regulation strategies. This study was a correlation study (structural equation modeling) with a sample size of 250 adolescents with type 1 diabetes in Tabriz. Research tools were: IPQ Disease Perception Questionnaire, CISS Stressful Coping Scale, Standard Diabetes Self-Efficacy Questionnaire, DSMS Diabetes Self-Management Scale. Data were analyzed by SPSS and LISREL. Evaluation of the hypothetical model by using fitness indices showed that the hypothetical model fitted to the measurement model (CFI = 0.95, NFI = 0.97, RMSEA = 0.09). The results showed that cognitive representations with standard coefficient of -0.73 and -0.50 had significant effect on self-regulation and self-management at p> 0.05 level, respectively. Also, self-regulation had a significant effect on self-management with standard coefficient of 0.47. Cognitive perceptions of adolescents about the disease through self-regulation (self-efficacy and coping methods) influence self-management of diabetes in adolescents. Therefore, self-management of this disorder can be improved by identifying and modifying dysfunctional cognitive perceptions and improving self-regulation strategies in diabetic adolescents.

  Keywords: Cognitive Representations, Self-Regulation Strategies, Self-Management, Type 1 Diabetes, adolescent
 • Shahrooz Nemati *, Hashem Atapour Page 14

  People with developmental disabilities are at an increased for multiple types of maltreatment in comparison with their typically developing peers. The aim of current research was to study the maltreatment and child abuse toward children with intellectual and developmental disabilities. Subject keywords including child abuse, child maltreatment, mental retardation, intellectual and developmental disability, adaptive-cognitive disabilities, and cognitive delays are formulated, and then submitted into advanced search section of Web of Science database. Retrieved results were examined and finally 18 papers were chosen for further analysis. There are plenty of evidence-based researches that people with intellectual and developmental disabilities are at increased risk for multiple types of maltreatment in comparison with their typically developing peers, including sexual abuse, physical violence and peer victimization such as bulling. To care and prevention of maltreatment and child abuse toward people with intellectual and developmental disabilities and other developmental disabilities developing a community –based program are needed.

  Keywords: Maltreatment, Child Abuse, children with Intellectual, Developmental Disabilities: A systematic Review Study
 • Vajiheh Javani *, Ahmad Motab, Abouali VEDADHIR Page 15

  Sport is a phenomenon that has always had social and cultural effects in human societies. Such results make addressing the dimensions of social psychology in zurkhaneh sport more prominent due to the combination of rituals and patterns of social behaviour in zurkhaneh sport culture. Therefore, the present study sought to analyze the functions of zurkhaneh sport from social psychology. This study was done with the qualitative data method of the grounded theory and the analysis of interviews with experts. Finally, the theoretical model of social psychology functions in zurkhaneh sport formulated with four categories; Zurkhaneh sports subculture, heroic identity, influential social networks and leadership characteristics were formed. According to the findings, in the Zurkhaneh sports subculture, leadership behaviours, communication patterns, and behavioural expectations are well accepted, and a high level of trust is established. They indicate that zurkhaneh sports have important functions in socio-sports psychology, which can be used at the community level by planning to take advantage of its capacities.

  Keywords: Zurkhaneh, Sports, Social Psychology, Function