فهرست مطالب

پژوهش های نوین روانشناختی - پیاپی 72 (زمستان 1402)

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
پیاپی 72 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 30
|
 • زهرا احمدی کاظم آبادی، فریبرز درتاج*، حسن احدی، صادق نصری، فاطمه قائمی صفحات 1-9
  هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش شفقت به خود بر اسناد شخصی و بهزیستی هیجانی مادران دارای کودکان استثنایی بود. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل مادران دارای کودک استثنایی بود که کودک آنها در یکی از مدارس استثنایی شهر رفسنجان در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول آموزش بودند که تعداد آنان در مجموع 320 نفر بود. در این مطالعه 37 مادر دارای کودک استثنایی به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. مادران حاضر در گروه آزمایش به مدت 12 هفته تحت آموزش شفقت به خود (12 جلسه) قرار گرفتند. پرسشنامه های مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه اسناد شخصی (راتر، 1992) و پرسشنامه بهزیستی ذهنی (کییز و ماگیار-مو، 2003) بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش شفقت به خود بر اسناد شخصی (0001>P؛ 54/0=Eta؛ 02/42=F) و بهزیستی هیجانی (0001>P؛ 56/0=Eta؛ 32/42=F) مادران دارای کودکان استثنایی تاثیر معناداری داشته است. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، آموزش شفقت به خود با تمرکز بر تصویرسازی شفقت نسبت به خود و دیگران، استفاده از درماندگی خلاق، تصریح اهداف ارزشمند، تقویت رفتارهای شفقت آمیز و توسعه رفتارهای هوشمندانه، می تواند به عنوان روشی موثر در جهت بهبود اسناد شخصی و بهزیستی هیجانی مادران دارای کودکان استثنایی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش شفقت به خود، اسناد شخصی، بهزیستی هیجانی، کودکان استثنایی
 • گل مهر احمدی، امینه کاشانیان، نفیسه بابایی، نجیبه اکبرزاده امیردهی*، عماد ایمانی راد، فاطمه محمدزاده صفحات 11-19
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و هیپنوتراپی شناختی-رفتاری بر تحمل پریشانی زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری را کلیه زنان 25 تا 40 ساله شهر ساری دارای اختلال ملال پیش از قاعدگی در سال 1399 تشکیل می دادند که توسط متخصص زنان به مراکز مشاوره روانشناختی ارجاع داده شده بودند. 45 نفر از این جامعه به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری گمارده شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از: مقیاس تحمل پریشانی (DTS) و پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PSST). درمان مبتنی بر شفقت در 8 جلسه 90 دقیقه ای و هیپنوتراپی شناختی-رفتاری نیز در 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا گردید. در ضمن گروه کنترل در حین اجرای پژوهش مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه درمان متمرکز بر شفقت و هیپنوتراپی شناختی-رفتاری در مقایسه با گروه کنترل اثربخشی معنادار و پایداری داشته است (001/0=P). همچنین نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<P). نتایج بیانگر این بود که روان شناسان و متخصصان می تواند از درمان متمرکز بر شفقت و هیپنوتراپی شناختی-رفتاری برای بهبود تحمل پریشانی در زنان دچار اختلال ملال پیش از قاعدگی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر شفقت، هیپنوتراپی شناختی-رفتاری، تحمل پریشانی، اختلال ملال پیش از قاعدگی
 • خلیل اسماعیل پور*، رضا محمدزاده صفحات 21-29
  در پژوهش حاضر به بررسی روابط ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با اختلالات نقص توجه-بیش فعالی، سلوک و نافرمانی مقابله ای در میان کودکان دبستانی پرداخته شده است. نمونه آماری این مطالعه را 533 نفر از کودکان 11 9 ساله تشکیل می داد که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از بین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان تبریز انتخاب شده بودند. کودکان با تکمیل پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (CERQ-K-P) و والدین آن ها نیز با پر کردن فرم والد پرسشنامه فهرست رفتاری کودکان (CBCL)، در پژوهش حاضر شرکت نمودند. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که تعدادی از (نه همه) راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با این مشکلات رابطه دارند. برخی از راهبردها مرتبط با یک یا دو اختلال بودند، اما ملامت کردن دیگران و برنامه ریزی مجدد مثبت به عنوان راهبرد مشترک تنظیم شناختی هیجان در هر سه اختلال بود. راهبردهای دارای اثر منفی و مثبت در مورد هر یک از این اختلالات و همچنین تلویحات آسیب شناختی و درمانی این یافته ها درمورد اختلالات برونی سازی کودکان، و نقش آن ها در تبیین اختلالات نقص توجه-بیش فعالی، سلوک و نافرمانی مقابله ای در مقاله بحث شده است.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، نقص توجه-بیش فعالی، اختلال سلوک، نافرمانی مقابله ای، کودکان دبستانی
 • علی اسماعیلی*، نسرین غلامی صفحات 31-39
  درمان اصلاح سوگیری توجه یک درمان نوظهور برای اختلالات اضطرابی است و بنظر می رسد این درمان می تواند بر کاهش مصرف مواد در معتادان و سوگیری شناختی هم اثر داشته باشد هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی اصلاح سوگیری توجه با ترکیب شرطی سازی عامل بر کاهش سوگیری توجه معتادین تحت درمان متادون بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمن سه گروهی با پیگیری بود. 60 نفر مرد دبراساس ملاک های مورد نظر با نمونه گیری در دسترس انتخاب و درسه گروه (کنترل، اصلاح سوگیری توجه ، اصلاح سوگیری توجه به همراه تقویت و تنبیه) به طور تصادفی قرار گرفتند. دو گروه آزمایش مداخلات را دریافت کردند و کروه کنترل مداخله ای را دریافت نکرد. برای اندازه گیری سوگیری توجه و مداخلات ازآزمایه دات پروب(مکلیود و همکاران،1986) در دو زمان ارایه محرک (600 میلی ثانیه برای سنجش سوگیری توجه و 200 میلی ثانیه برای سنجش سوگیری پیش توجه) با محرک های واژه و تصویر استفاده شد. یافته ها نشان داد بین هر سه گروه در پس آزمون و پیگیری سوگیری توجه و سوگیری پیش توجه تفاوت وجود دارد. علاوه بر این، مقایسه بین مداخله اصلاح سوگیری توجه با گروه اصلاح سوگیری توجه به همراه تقویت و تنبیه نشان داد، گروه اصلاح سوگیری توجه به همراه تقویت و تنبیه، سوگیری توجه کمتری در پس آزمون و پیگیری داشتند. نتیجه اینک درمان اصلاح سوگیری توجه یک مداخله کارآمد، و درمان اصلاح سوگیری همراه با شرطی سازی عامل مداخله ای کارآمدتر برای کاهش سوگیری معتادان تحت درمان متادون است.
  کلیدواژگان: اصلاح سوگیری توجه، شرطی سازی عامل، آزمایه پروب دات، معتادین تحت درمان متادون
 • مریم اسماعیلی*، داود خاکشور، ماهگل توکلی، محمدرضا نجفی صفحات 41-48
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش ذهن اگاهی مثبت بر تنظیم شناختی هیجان و تعداد حملات تشنجی نوجوانان مبتلا به اختلال شبه صرع انجام گرفت. این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح سری های زمانی یک گروه و بدون گروه گواه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل نوجوانان 14 تا 18 سال مبتلا به اختلال شبه صرع شهر اصفهان در سال 1401 بود. در این پژوهش 14 نوجوان مبتلا به شبه صرع با روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به دو گروه دختر و پسر تقسیم شدند (هرگروه 7 نفر). این دوگروه، برنامه آموزشی ذهن آگاهی مثبت را در 8 جلسه دریافت نمودند. پرسشنامه مورد استفاده، شامل پرسشنامه جمعیت شناختی جهت اندازه گیری تعداد حملات تشنجی و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، 2001) بود. روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD بود و با برنامه SPSS-24 بررسی شد. نتایج نشان داد این مداخله، بر تنظیم شناختی هیجان و تعداد حملات تشنجی تاثیر معنادار داشته (05/0P<) و توانسته بر راهبرد های مثبت تنظیم شناختی هیجان (002/0, P= 23/680F=)، راهبرد های منفی تنظیم شناختی هیجان (001/0, P= 35/485F=) و تعداد حملات تشنجی (001/0, P= 20/304F=) تاثیر بگذارد. بنابراین، برنامه آموزشی ذهن آگاهی مثبت می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش استفاده از راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و تعداد حملات تشنجی و افزایش استفاده از راهبرد های مثبت تنظیم شناختی هیجان نوجوانان مبتلا به اختلال شبه صرع به کار رود.
  کلیدواژگان: تشنج های غیر صرعی روانزا، ذهن آگاهی، تنظیم شناختی هیجان، تشنج
 • مهناز اسمعیلی*، علیرضا ماردپور، قادر زاده باقری صفحات 49-60
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان دارای تعارضات زناشویی بود. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. در این پژوهش جامعه آماری کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در زمستان سال 1401 بودند. در مرحله اول با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 45 نفر با نمره 111 و بالاتر در پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی و ثنایی(1387) انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در 2 گروه آزمایش(هر گروه 15 نفر) و یک گروه کنترل(15 نفر) جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش اول تحت 10 جلسه 90 دقیقه ای زوج درمانی هیجان‏مدار و گروه آزمایش دوم تحت 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان پذیرش-تعهد قرار گرفتند. از مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان نلسون و کارول(2006) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده ها از به دست آمده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد هر دو مداخله مذکور در مرحله پسآزمون و پیگیری اثربخشی معناداری بر پرخاشگری ارتباطی پنهان داشته است(05/0>P). نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که زوج درمانی هیجان مدار اثربخشی بیشتری بر کاهش پرخاشگری ارتباطی دارد(05/0>P).
  کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان مدار، درمان پذیرش-تعهد، پرخاشگری ارتباطی پنهان، تعارضات زناشویی
 • رباب بشارت قراملکی، امیر پناه علی*، داود حسینی نسب صفحات 61-70
  چکیدهطلاق عاطفی از جمله پدیده های شایع در ایران است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر واقعیت درمانی گلاسر به شیوه گروهی بر سازگاری زناشویی، تمایزیافتگی عاطفی و صمیمیت در زوج های دارای طلاق عاطفی است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی تک گروهی با طرح سری های زمانی بود. از جامعه آماری، زوجین متاهل دارای طلاق عاطفی که برای مشاوره به مراکز آرامش اندیشه و علامه امینی شهر تبریز مراجعه کرده بودند، تعداد 16 نفر (8 زوج) به روش هدفمند در گروه نمونه قرار گرفتند. شرکت کنندگان 8 جلسه واقعیت درمانی گلاسر به شیوه گروهی (دو جلسه در هفته) هر جلسه یک ونیم ساعت را طی کردند و قبل از شروع مداخله، پس از پایان مداخله و یک ماه پس از پایان مداخله به سوالاتپرسشنامه سازگاری زناشویی و مقیاس تمایزیافتگی زوجین و مقیاس صمیمیت زناشویی پاسخ دادند. داده های به دست آمده به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که که مداخله واقعیت درمانی گلاسر به شیوه گروهی، موجب افزایش سازگاری زناشویی و صمیت زوجین در زوجین دارای طلاق عاطفی می شود. همچنین نتایج نشان داد که این افزایش در مرحله پیگیری نیز تداوم دارد. نتایج این پژوهش، اثربخشی مداخله واقعیت درمانی گلاسر به شیوه گروهی را بر تمایزیافتگی عاطفی زوجین دارای طلاق عاطفی را تایید نکرد.
  کلیدواژگان: زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی به شیوه گروهی، سازگاری زناشویی، تمایز یافتگی عاطفی، صمیمیت زوجین، طلاق عاطفی
 • روجا بیگدلی*، محبوبه چین آوه، داود جعفری صفحات 71-82
  هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان پذیرش و تعهد بر اضطراب و رضایت از زندگی مبتلایان به دیابت بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. در این پژوهش جامعه آماری کلیه زنان مبتلا به دیابت نوع 2 شهر تهران در سال 1401 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 75 نفر انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در 3 گروه(هر گروه 25 نفر) جایگزین شدند. سپس گروه های آزمایش هر کدام تحت 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان هیجان مدار و پذیرش/تعهد قرار گرفتند. از سیاهه اضطراب بک و همکاران و مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده ها از به دست آمده از تحلیل واریانس آمیخته با نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد هر دو مداخله مذکور اثربخشی معناداری بر بهبود اضطراب و رضایت از زندگی داشته است(05/0>P). نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که درمان پذیرش و تعهد اثربخشی بیشتری بر اضطراب و رضایت از زندگی دارد(05/0>P). بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می‏توان گفت که درمان هیجان مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می توانند به عنوان شیوه‏های درمانی مناسب برای بهبود بر اضطراب و رضایت از زندگی مبتلایان به دیابت در مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به کار برده شوند.
  کلیدواژگان: درمان هیجان مدار، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اضطراب، رضایت از زندگی، دیابت
 • متین چهارراهی*، محمدرضا زربخش بحری، جواد خلعتبری، طاهر تیزدست صفحات 83-92
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی مدل ساختاری پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه بر اساس ترومای دوران کودکی با میانجی گری سبک های دلبستگی در دانشجویان انجام شد.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‏ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. به این منظور تعداد 380 نفر از این افراد به روش نمونه‏گیری در دسترس (شیوه آنلاین) انتخاب شدند و به فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ نسخه سوم (YSQ-S3) یانگ و براون (2005)، فرم کوتاه پرسشنامه ترومای دوران کودکی (CTQ-SF) برنشتاین و همکاران (2003) و پرسشنامه سبک های دلبستگی (ASQ) هازن و شاور (1987) پاسخ دادند. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS نسخه 24 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین ترومای کودکی و سبک‏های دلبستگی با طرحواره های ناسازگار اولیه همبستگی معناداری وجود دارد (01/0>p). همچنین نتایج نشان داد مسیرهای مستقیم این پژوهش معنادار شدند و مسیر غیرمستقیم ترومای کودکی از طریق نقش میانجی سبک‏های دلبستگی بر طرحواره های ناسازگار اولیه معنادار بود (072/0=RMSEA، 935/0=CFI، 968/0=AGFI، 911/0=IFI و 05/0>P-value).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته‏های این پژوهش، مدل اصلاح شده از برازش مطلوبی برخوردار بود و بر این اساس می توان از نتایج پژوهش حاضر برای تبیین عوامل موثر بر طرحواره های ناسازگار اولیه و همچنین به عنوان الگویی مناسب برای طراحی برنامه های جامع پیشگیری از طرحوار ه های ناسازگار اولیه در دانشجویان بهره برد.

  کلیدواژگان: ترومای کودکی، دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه
 • میرجواد چهراقی، فاطمه محمدی شیرمحله*، علی رضا شکرگزار، مریم ابوالحسنی، محمدآرش رمضانی صفحات 93-102
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی رژیم درمانی همراه با ورزش و اثر تلفیقی آن با گروه درمانی متمرکز بر هیجان بر نشانگان خوردن شبانه بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون_پسآزمون و گروه‬ کنترل با دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد چاق مبتلا به پرخوری مراجعه کننده به کلینیک چاقی بیمارستان سینا شهر تهران در سال 1401 بود. حجم نمونه پژوهش شامل 51 نفر (هر گروه 17 نفر) بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خوردن شبانه بود. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد اما هر دو گروه آزمایش پژوهش مداخله رژیم درمانی همراه با ورزش را در طول 12 جلسه دریافت کردند و یکی از گروه های آزمایش 10 جلسه تقریبا 2 ساعته درمان متمرکز بر هیجان را نیز دریافت کرد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه رژیم درمانی همراه با ورزش در تلفیق با گروه درمانی متمرکز بر هیجان بر نشانگان خوردن شبانه اثربخشی معناداری دارد (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که رژیم درمانی همراه با ورزش بر نشانگان خوردن شبانه اثربخشی معناداری ندارد (05/0<P). نتایج نشان می داد که رژیم درمانی همراه با ورزش در تلفیق با گروه درمانی متمرکز بر هیجان، احتمالا درمان کارآمدتری در مقایسه با رژیم درمانی همراه با ورزش برای درمان نشانگان خوردن شبانه در افراد مبتلا به چاقی با اختلال پرخوری بوده است.
  کلیدواژگان: چاقی، درمان متمرکز بر هیجان، رژیم درمانی، نشانگان خوردن شبانه، ورزش
 • آزاده چوب فروش زاده*، عذرا محمدپناه اردکان، رویا شفیع زاده، الهه شیروی صفحات 103-110
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت به خود بر بحران هویت میانسالی و اضطراب مرگ میانسالان شهر اصفهان بود. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل650 زن بازنشسته سازمان بهزیستی شهر اصفهان در رده سنی 40 تا 60 سال در سال1399 بودند که تعداد 30 نفر شامل دو گروه 15 نفره جهت گروه های آزمایش و گواه به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بحران هویت میانسالی رجایی و همکاران (1387) و پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (1970) استفاده شد. ابتدا پرسشنامه های بحران هویت میانسالی و اضطراب مرگ با شرایط یکسان بر روی گروه ها انجام شد. سپس یک دوره آموزش 8 جلسه ای مداخله مبتنی بر شفقت به خود بر اساس رویکرد شفقت درمانی گیلبرت (2009) بر روی گروه آزمایش انجام گرفت در حالی که گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند و پس از اتمام جلسات آموزش پس آزمون بحران هویت میانسالی و اضطراب مرگ از دو گروه به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داده که مداخله مبتنی بر شفقت در گروه آزمایش کاهش معناداری در بحران هویت میانسالی و اضطراب مرگ به وجود آورده است. می توان نتیجه گیری کرد مداخله مبتنی بر شفقت به خود باعث کاهش بحران هویت در میانسالان و رسیدن افراد به یک هویت موفق و کاهش اضطراب مرگ می گردد.
  کلیدواژگان: شفقت به خود، بحران هویت، اضطراب مرگ، میانسالان
 • فریبا حسینی، محمدرضا عابدی*، یوسف گرجی صفحات 111-121
  پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته مشاوره ای مبتنی بر رابطه والد - نوجوان و تعیین اثربخشی آن بر کیفیت تعامل والد-نوجوان و سازگاری نوجوانان انجام گرفت. روش پژوهش کیفی، پدیدارشناختی و روش پژوهش در قسمت کمی، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 بود که در دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل هستند. نمونه در قسمت کیفی شامل 19 نوجوان بود که به شکل هدفمند انتخاب و تحت مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در قسمت کمی نیز در این پژوهش تعداد 35 نوجوان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایدهی شدند (18 نوجوان در گروه آزمایش و 17 نوجوان در گروه گواه). مادران نوجوانان حاضر در گروه آزمایش، بسته مشاوره ای مبتنی بر رابطه والد - نوجوان را طی 9 هفته در 9 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. پیش آزمون قبل از اجرای مداخله و پس آزمون پس از اتمام مداخله اجرا شد. دو ماه بعد نیز مرحله پیگیری اجرا شد. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه رابطه والد- فرزندی (فاین، مورلند و شوبل، 1983) و پرسشنامه سازگاری فردی-اجتماعی کالیفرنیا (کلارک و همکاران، 1953) بود. نتایج نشان داد که بسته مشاوره ای مبتنی بر رابطه والد - نوجوان از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی کافی است. همچنین این بسته مشاوره ای بر کیفیت تعامل والد-نوجوان (0001>P؛ 69/0=Eta؛ 01/74=F) و سازگاری فردی (0001>P؛ 59/0=Eta؛ 73/47=F) و اجتماعی (0001>P؛ 63/0=Eta؛ 24/57=F) نوجوانان تاثیر داشته است.
  کلیدواژگان: بسته مشاوره ای، کیفیت تعامل والد-نوجوان، سازگاری، نوجوانان
 • شیرین ربانی، محمدمسعود دیاریان*، فهیمه نامدارپور صفحات 123-133
  پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته درمانی تلفیقی رویکرد بوین و روایت درمانی بر اساس روابط خانوادگی و بررسی اثربخشی آن بر تمایزیافتگی زوجین متعارض انجام گرفت. روش پژوهش کیفی در بخش مطالعه رویکرد بوین و روایت درمانی، تحلیل مضمون و در بخش مربوط به روابط خانوادگی زوجین متعارض گراندد تیوری بود. روش پژوهش در قسمت کمی، نیمه آزمایشی با طرح سه مرحله ای (پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری) و دو گروهی (گروه آزمایش و گروه گواه) با دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری کیفی پژوهش شامل کتب، مقالات و پایان نامه های حوزه رویکرد بوین و روایت درمانی، و همچنین شامل متخصصان حوزه مشاوره خانواده بود که اعتبار بسته درمانی تلفیقی بوین و روایت درمانی را مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل زوجین متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره شرق تهران در سه ماهه بهار سال 1400 بود. نمونه ها در قسمت کیفی شامل 31 مقاله و کتاب حوزه رویکرد بوین و روایت درمانی، 8 زوج متعارض و همچنین 15 متخصص حوزه مشاوره خانواده بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نمونه در بخش کمی نیز پژوهش شامل 25 زوج متعارض بود که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (13 زوج در گروه آزمایش و 12 زوج در گروه گواه). نتایج نشان داد که بسته درمانی تلفیقی رویکرد بوین و روایت درمانی از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی کافی است. همچنین این بسته درمانی بر تمایزیافتگی (0001>P؛ 72/0=Eta؛ 23/173=F) زوجین متعارض تاثیر داشته است.
  کلیدواژگان: رویکرد بوئن، روایت درمانی، تمایزیافتگی، زوجین متعارض
 • فاطمه رحیمی*، آرزو اصغری صفحات 135-143
  زمینه و هدف

  افسردگی در نوجوانان رشد شخصی و شغلی را به شدت می تواند مختل کند. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان شفقت محور بر سرکوبگری عاطفی و خودنهان سازی در نوجوانان مبتلا به افسردگی بود.

  روش

  پژوهش نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران در سال 1401 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 45 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه درمان فراشناختی، درمان شفقت محور و گروه گواه جایدهی شدند. گروه آزمایش 1 تحت جلسات درمان فراشناختی و گروه آزمایش 2 تحت جلسات درمان شفقت محور قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های افسردگی بک (1996)، سرکوبگری عاطفی لارسون و جاستین (1990) و پرسشنامه سازگاری وینبرگر (1971) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-24 و آزمون کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). همچنین درمان فراشناختی نسبت به درمان شفقت محور دارای اثربخشی بیشتری در کاهش سرکوبگری عاطفی و خودنهان سازی در نوجوانان بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش، درمان فراشناختی با سازماندهی مجدد هیجانی، کنترل شناختی و تحمل پذیری منجر به کاهش سرکوبگری عاطفی و خودنهان سازی نوجوانان مبتلا به افسردگی شد؛ بنابراین پیشنهاد می شود از این روش ها در کنار سایر روش های درمانی در جهت بهبود کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به افسردگی استفاده شود.

  کلیدواژگان: درمان فراشناختی، درمان شفقت محور، سرکوبگری عاطفی، خودنهان سازی، افسردگی
 • مریم زرنقاش، احمد مرادی*، وجیهه حیدری فرد صفحات 145-152
  دانش آموزان دیرآموز اغلب در شکاف آموزش و پرورش عادی و ویژه قرار می گیرند و فراموش می شوند، در حالی که بررسی ویژگی-های روان شناختی این گروه از دانش آموزان از ضروریات است. پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر برنامه آموزش کفایت اجتماعی بر هوش هیجانی، ابراز وجود و خودکارآمدی دانش آموزان دیرآموز انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس-آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دیرآموز پسر پایه نهم شهر اهواز در سال تحصیلی 1401- 1402 بود. تعداد 50 نفر از این دانش آموزان به شیوه نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت مداخله برنامه کفایت اجتماعی قرار گرفت. جهت اندازه گیری هوش هیجانی از آزمون هوش هیجانی گلمن (1998)، برای سنجش ابراز وجود گمبریل و ریچی (1975) با پایایی 88/0و به منظور ارزیابی خودکارآمدی از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (1982) با پایایی 79/0 استفاده گردید. نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که هوش هیجانی گروه های پژوهش در پس آزمون با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند. اما ابراز وجود و خودکارآمدی گروه آزمایش نسبت به گواه بعد از مداخله افزایش یافته است و دو گروه با یکدیگر تفاوت معنادار آماری داشتند (p≤0/05). در نتیجه می توان از برنامه آموزش کفایت اجتماعی به عنوان یک روش مداخله ای جهت ارتقاء خودکارآمدی و افزایش ابراز وجود دانش آموزان دیرآموز بهره برد تا آنها بتوانند در جامعه به عنوان شهروندانی مستقل و کارآمد ظاهر شوند.
  کلیدواژگان: ابراز وجود، آموزش کفایت اجتماعی، خودکارآمدی، دانش آموز دیر آموز، هوش هیجانی
 • بهنام سلحشور بناب، علی شاکر دولق*، علی خادمی صفحات 153-161
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی بر بهبود عملکرد فیزیولوژیکی (فشار خون سیستولیک و دیاستولیک) و روان شناختی (افسردگی، استرس، اضطراب) در مبتلایان به فشار خون اولیه انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی مردان مبتلا به فشارخون اولیه بود که در نیمه اول سال 1400 به کلنیک شمس شهر بناب مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 40 نفر بود که به صورت داوطلبانه انتخاب و سپس به صورت تصادفی ساده در 2 گروه 20 نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) گمارده شدند. برای گروه آزمایش فراشناخت درمانی در 9 جلسه 90 دقیقه ای و به صورت هفته ای یک جلسه برگزار شد. به منظور گردآوری داده ها از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس از دستگاه اندازه گیری فشارخون استفاده شد. از روش تحلیل کواریانش چندمتغیره (مانکوا) به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که فراشناخت درمانی منجر به تفاوت معنی دار بین گروه ها در اضطراب، استرس، فشار سیستولیک و فشار دیاستولیک شد(01/0P<). به عبارتی، فراشناخت درمانی منجر به کاهش اضطراب و استرس و بهبود عملکرد فیزیولوژیکی (فشار خون سیستولیک و دیاستولیک) در آزمودنی های گروه آزمایش نسبت گروه کنترل شد (01/0P<). اما تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه در مولفه افسردگی معنی دار نبود (05/0P>). براساس نتایج بهره گیری از این روش درمانی به منظور بهبود شرایط روانشناختی و به تبع آن کاهش مشکلات جسمانی افراد مبتلا به فشار خون اولیه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: فراشناخت درمانی، عملکرد فیزیولوژیکی، فشار خون اولیه
 • هاله شابیک، پروانه محمدخانی*، پروین کدیور صفحات 163-170
  اختلال های هیجانی بر سلامت روان و جسم افراد تاثیرگذار است و موجب مشکلات جسمی و روانی و مشکلات بین فردی می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای بدتنظیمی هیجانی در ارتباط بین سوءرفتار هیجانی و نشانه های اختلال هیجانی در نوجوانان بود. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان شهر تهران بودند که از بین آن ها 530 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داد ه ها از پرسش نامه بدتنظیمی هیجانی گراتز و رومر (DER-2004)، مقیاس تروماهای دوران کودکی(CTQ-1998)، مقیاس مختصر نشانه های بیماری (SCL-90-R-1973)، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS23 و نرم افزار LISREL8.8 استفاده شد. مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که سوءرفتار هیجانی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم (از طریق بدتنظیمی هیجانی)، بر نشانه های اختلال های هیجانی نوجوانان تاثیر می گذارد. ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی با مدل اندازه گیری، برازش دارد (87/0CFI=، 98/0 NFI=، 058/0 RMSEA=). همسو با مدل مک لافین، نتایج این پژوهش نشان داد که سوءرفتارهای هیجانی بر نشانه های اختلال های هیجانی زنان تاثیر دارد و هم چنین این یافته ها تاکید می کنند که بدرفتاری هیجانی از طریق مکانیسم های هیجانی موجب پدیدآیی مشکلات هیجانی می شود.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، اختلال هیجانی، ترومای کودکی، سوء رفتار هیجانی
 • سایه ناز صنیعی آباده، ایلناز سجادیان*، منصوره بهرامی پور اصفهانی صفحات 171-180
  اختلال بی نظمی خلق اخلالگر با ویژگی هایی مانند خشم و تحریک پذیری شدید و مداوم، علاوه بر ایجاد مشکلات عملکردی در کودکی منجر به کاهش سلامت روان در بزرگسالی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر تحریک پذیری و خودکارآمدی در روابط با همسالان در کودکان دارای اختلال بی نظمی خلق اخلالگر بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل پسران 8 تا 11 سال دارای اختلال بی نظمی خلق اخلالگر شهر اصفهان به همراه مادرانشان بودند که به مراکز تخصصی مشاوره کودک شهر اصفهان مراجعه کردند. از میان آن ها 30 کودک به همراه مادرشان به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و سپس در هر گروه (آزمایش و کنترل) 15 نفر به صورت تصادفی قرار گرفتند.گروه آزمایش تحت مداخله طرحواره درمانی طی 10 جلسه 60 دقیقه ای با کودکان و 30 دقیقه ای با مادران و به صورت هفته ای یکبار قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اختلال کژتنظیمی خلقی ایذایی(شاه محمدی قهساره و همکاران، 1400)، شاخص واکنش پذیری عاطفی(استرینگرز و همکاران، 2012) و مقیاس خودکارآمدی در تعامل با همسالان(ویلر و لد،1982) بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و نتایج نشان داد طرحواره درمانی بر بهبود تحریک پذیری و خودکارآمدی در روابط باهمسالان در کودکان با اختلال بی نظمی خلقی اخلالگر تاثیر معناداری دارد(01/0>p). بنابراین می توان از طرحواره درمانی به عنوان مداخله ای موثر بر تحریک پذیری و افزایش خودکارآمدی در روابط کودکان دارای اختلال بی نظمی خلق اخلاگر بهره گرفت.
  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، تحریک پذیری، خودکارآمدی در روابط، اختلال بی نظمی خلق اخلالگر
 • آزاده طالبی، لیلا کاشانی وحید*، مریم اساسه، غلامعلی افروز، منوچهر مرادی صفحات 181-188
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی توانبخشی رایانه ای موسیقیایی خانواده- محور بر حرکت های کلیشه ای کودکان دارای اختلال طیف اتیسم انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مرکز خورشید شهر آمل در شش ماهه اول سال تحصیلی 1401 بود. در این پژوهش تعداد 30 کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایدهی شدند (هر گروه 15 کودک). کودکان حاضر در گروه آزمایش توانبخشی رایانه ای موسیقیایی خانواده- محور را طی 10 هفته در 10 جلسه 30 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه درجه بندی اتیسم (گیلیام، 2014) (ARS) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که توانبخشی رایانه ای موسیقیایی خانواده-محور بر حرکت های کلیشه ای (0001>P؛ 61/0=Eta؛ 92/44=F) کودکان دارای اختلال طیف اتیسم تاثیر معنادار دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که توانبخشی رایانه ای موسیقیایی خانواده- محور با بکارگیری موسیقی و خاصیت درمانی آن و همچنین بهره گیری از خانواده برای تعمیق یادگیری و برقراری ارتباط موثر با کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش حرکت های کلیشه ای کودکان دارای اختلال طیف اتیسم مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اختلال طیف اتیسم، توانبخشی رایانه ای، موسیقیایی خانواده محور، حرکت های کلیشه ای
 • زهرا طالقانی، زهرا نقش*، منصوره حاج حسینی، مسعود کبیری صفحات 189-198
  پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزشی حل مسیله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر و بررسی اثربخشی آن بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان با درماندگی آموخته شده انجام گرفت. روش پژوهش کیفی، تحلیل مضمون به شیوه آتراید-استرلینگ (2001) و روش پژوهش در قسمت کمی، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر و پسر با درماندگی آموخته شده بود که در دوره اول و دوم متوسطه در سال تحصیلی 1401-1400 در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. نمونه در این پژوهش شامل 70 دانش آموز با درماندگی آموخته شده بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایدهی شدند (36 دانش آموز در گروه آزمایش و 34 دانش آموز در گروه گواه). دانش آموزان حاضر در گروه آزمایش، بسته آموزشی حل مسیله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر را طی 12 هفته در 12 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه شایستگی اجتماعی (فلنر، لاس و فیلیپس، 1990) و پرسشنامه درماندگی آموخته شده (کوینلس و نلسون، 1988) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بسته آموزشی حل مسیله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی کافی است. همچنین این بسته آموزشی بر شایستگی اجتماعی (0001>P؛ 62/0=Eta؛ 10/111=F) دانش آموزان با درماندگی آموخته شده تاثیر داشته است.
  کلیدواژگان: حل مسئله، روان شناسی مثبت نگر، شایستگی اجتماعی، درماندگی آموخته شده
 • اعظم عاشوری، حمزه احمدیان*، شهرام همایونفر صفحات 199-208
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیم گری هیجانی و تبعیت از درمان افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب انجام شد. پژوهش حاضر کمی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش را افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب مراجعه کننده به بیمارستان های قلب شهرستان همدان در فصل بهار سال 1402 تشکیل دادند. در این پژوهش تعداد 27 بیمار مبتلا به عروق کرونری قلب با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و با شیوه تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایدهی شدند (14 بیمار در گروه آزمایش و 13 بیمار در گروه گواه). بیماران حاضر در گروه آزمایش مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را طی 8 هفته در 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیم گری هیجانی (گروس و جان، 2003) و پرسشنامه تبعیت از درمان (موریسکی و همکاران، 2008) استفاده شد. داده های حاصل با تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیم گری هیجانی و تبعیت از درمان افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب تاثیر معنادار دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با بهره گیری از فعالیت ها و نگرش ذهن آگاهانه و پرداختن به احساسات و هیجان و شناخت های مشکل ساز می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود خودتنظیم گری هیجانی و تبعیت از درمان افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، خودتنظیم گری هیجانی، تبعیت از درمان، بیماری عروق کرونری قلب
 • صدف علیزاده درخشی، جواد حاتمی*، سید مهدی سجادی، اسماعیل عظیمی صفحات 209-216
  تفکر انتقادی روشی برای حل مسایل، مبتنی بر استدلال های اقناعی، منطقی و عقلانی است که شامل بررسی، ارزیابی و انتخاب پاسخ صحیح برای یک کار معین و رد مستدل سایر راه حل های جایگزین است و امروزه بر لزوم توجه نظام آموزشی به ارتقای تفکر انتقادی از طرق مختلف توجه ویژه ای صورت می گیرد. در این راستا با توجه به روند رو به رشد گرایش به بازی های دیجیتالی، اهمیت طراحی بازی های آموزشی به شکل دیجیتالی با رویکرد تقویت تفکر انتقادی بیشتر شده است. بدین منظور در تحقیق حاضر به منظور ارتقای تفکر انتقادی به ارایه ی یک چهارچوب و مدل بر مبنای نظریه سازنده گرایی اجتماعی جهت طراحی بازی آموزشی دیجیتالی انجام شده است. بر اساس مرور پیشینه تحقیقاتی اجزای اصلی مدل موردنظر، شامل نیازسنجی، تعیین هدف، تحلیل یادگیرنده، مولفه های تفکر انتقادی، سطوح اجرای تفکر انتقادی، اصول بازی، عناصر بازی، ژانر بازی، حمایت های آموزشی، ارزشیابی از کیفیت بازی، ارزشیابی از یادگیرنده و بازخورد و شامل زیرمجموعه های فرعی به دست آمدند که به منظور اصلاح و تایید مدل از روش اعتباریابی درونی استفاده شده است. در این مدل از ده نفر از متخصصان بازی های آموزشی برای اعتباریابی دعوت به عمل آمد. این اعتباریابی پس از سه دور با ضربب توافقی 84% مورد تایید متخصصین قرار گرفت. همچنین این مدل با بررسی مبسوط چهارچوب نظری به شکل دسته بندی شده و خلاصه شامل اجزای نیازسنجی، تعیین هدف، تحلیل یادگیرنده، مولفه های تفکر انتقادی، سطوح اجرای تفکر انتقادی، اصول بازی، عناصر بازی، ژانر بازی، حمایت های آموزشی، ارزشیابی از کیفیت بازی، ارزشیابی از یادگیرنده و بازخورد شد.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، بازی آموزشی دیجیتالی، طراحی آموزشی، سازنده گرایی اجتماعی
 • سعیده فتاحی*، رضا قربان جهرمی، نور علی فرخی، اسماعیل سعدی پور صفحات 217-226
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توسعه ی راهبرد خود تنظیمی و آموزش راهبردهای شناختی بر اساس مدل انگلرت بر عملکرد ریاضی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر 9 تا 11 ساله مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. در مرحله اول با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 45 نفر انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در 2 گروه آزمایش(هر گروه 15 نفر) و یک گروه کنترل(15 نفر) جایگزین شدند. سپس دانش آموزان گروه های آزمایش تحت 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش راهبردهای خودتنظیمی و 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش راهبردهای شناختی قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله‏ای دریافت نکرد و در لیست انتظار باقی ماند. از پرسشنامه اختلالات یادگیری خاص کلورادو(CLDQ) ویلکات و همکاران(2011) و آزمون کی‏مت(IKMDT) کانلی(1988) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق نرم‏افزار SPSS نسخه 24 با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بن‏فرونی انجام شد. نتایج نشان داد هر دو مداخله خودتنظیمی و شناختی مذکور در مرحله پسآزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان داشته است(05/0>P). نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی تاثیر بیشتری نسبت به آموزش راهبردهای شناختی بر بهبود عملکرد ریاضی دارد(05/0>P).
  کلیدواژگان: راهبردهای خودتنظیمی، راهبردهای شناختی، عملکرد ریاضی، اختلال یادگیری
 • علی اصغر فرشی اقدم، منصور بیرامی*، مصطفی زارعان، جلیل باباپور خیرالدین، تورج هاشمی نصرت آباد صفحات 227-238
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سرمایه روانشناختی در رابطه با پیش بینی افکار خودکشی با توجه به عامل های شخصیتی و کارکردهای خانوادگی در بین دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه های تبریز بود. مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی به روش مدلیابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر تبریز بودند. نمونه انتخابی شامل 240 نفر از بین جامعه آماری مورد نظر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش عبارتند از: پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت، مقیاس سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه سرمایه های روان شناختی، پرسشنامه افکار خودکشی بک. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که عامل های شخصیت هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق نقش میانجی سرمایه های روانشناختی توانایی پیش بینی افکار خودکشی را دارد اما کارکرد خانواده فقط به صورت مستقیم توانست افکار خودکشی را پیش بینی نماید. بنابراین افکار خودکشی متاثر از عامل های شخصیت و کارکرد خانواده می باشد. بر این اساس مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود. از این یافته میتوان برای طراحی مداخله و رویکرد جامع کاهش آسیب های روانشناختی و خودآسیب رسان در جامعه دانشجویی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: افکار خودکشی، عامل های شخصیت، کارکرد خانواده
 • اشرف کرمی، زینب خانجانی*، مرضیه علیوندی وفا صفحات 239-248
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش پروتکل جامع یوگا بر توجه انتخابی، بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان دارای نشانگان نقص توجه بیش فعالی(ADHD) بود. این پژوهش شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پسر دبستانی شهرستان میانه در سال تحصیلی 98-97 بودند. نمونه پژوهش40 آزمودنی بود که باروش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای (با استفاده از پرسشنامه علایم مرضی کودکان CSI-4 فرم والدین) انتخاب و تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پیش آزمون و پس آزمون، با آزمون استروپ انجام شد. گروه آزمایش 6 ماه آموزش یوگا در قالب یک پکیج (برنامه-های تنفسی، حرکات، تن آرامی، تصویرسازی و مراقبه) تمرین داشت. داده ها با آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش یوگا در مرحله پس آزمون در هر دو موقعیت همخوان و ناهمخوان موجب کاهش معنادار" نمره تداخل، زمان آزمایش، تعداد خطا، زمان واکنش" و افزایش معنادار "پاسخ صحیح" در گروه آزمایش شد(05/0p <). آموزش یوگا اثربخش بوده و موجب بهبود توجه انتخابی، بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان دارای نشانگان ADHDشده است. بنابراین می توان از یوگا درجهت طراحی روش های درمانی غیردارویی مانند یوگادرمانی برای بهبودی کودکان دارای نشانگان و یا اختلال AD HD بهره برد.
  کلیدواژگان: توجه انتخابی، بازداری پاسخ، کنترل تداخل، آموزش یوگا، نقص توجه بیش فعالی (ADHD)
 • آسیه مرادی، علی احمدیان*، عیسی محمدی، رقیه قویدل کلور صفحات 249-256
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان سینه انجام شد. این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان 20 تا 50 ساله دارای سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تهران در سال 1399-1400 بود که 30 نفر داوطلب از بین آن ها به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). برای گروه آزمایش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در 8 جلسه هفتگی به مدت 1 ساعت در هر جلسه اجرا شد. داده ها از طریق پرسشنامه های اضطراب مرگ تمپلر و مقیاس نشخوار ذهنی هوکسما و مارو قبل و بعد از مداخله درمانی جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.در گروه آزمایش پس از آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، میانگین نمرات نشخوار فکری و اضطراب مرگ به ترتیب از (87/42، 33/11) به (93/36، 26/9)، کاهش یافت که این کاهش معنادار بود (01/0P<). در حالیکه در گروه کنترل این میزان قبل از مداخله (24/42، 73/10) و بعد از آن (31/42، 80/10) تفاوت معنادار نبود (01/0P>).نتایج نشان داد، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نشخوار فکری و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان سینه موثر می باشد. لذا از این روش می توان در مراکز درمانی در جهت کاهش مشکلات روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان سینه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، سرطان سینه، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، نشخوار فکری
 • بهار ملک پور شهرکی، رضا احمدی*، احمد غضنفری صفحات 257-265
  پژوهش حاضر با هدف طراحی بسته آموزشی مهارت های زندگی ویژه کودکان و تعیین اثربخشی آن بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش کیفی، تحلیل مضمون به شیوه آتراید-استرلینگ (2001) و روش پژوهش در قسمت کمی، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 12698 نفر تشکیل دادند. نمونه در این پژوهش شامل 109 دانش آموز دوره اول ابتدایی بود که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه-های آزمایش و گواه جایدهی شدند (56 دانش آموز در گروه آزمایش و 53 دانش آموز در گروه گواه). دانش آموزان حاضر در گروه آزمایش، بسته آموزشی مهارت های زندگی را طی 10 هفته در 10 جلسه 75 دقیقه ای به صورت گروهی دریافت نمودند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های اجتماعی (گرشام و الیوت، 1999) بود. نتایج نشان داد که بسته آموزشی مهارت های زندگی ویژه کودکان از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی کافی است. همچنین این بسته آموزشی بر مهارت های اجتماعی (0001>P؛ 65/0=Eta؛ 38/196=F) دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر داشته است. بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که بسته آموزشی مهارت های زندگی با آشنایی دانش آموزان با نقاط قوت و ضعف خود، مهارت ارتباط موثر و همدلی، مدیریت هیجانات، مهارت حل مسیله و تفکر خلاق می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان دوره ابتدایی
 • بهرام ملکی*، سید عدنان حسینی صفحات 267-277
  هدف این مطالعه طراحی مدل یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و باورهای انگیزشی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها همبستگی، از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه فرهنگیان استان کردستان (2011 نفر) در سال تحصیلی 1401-1400 بود که از میان آنها 300 دانشجو (138 زن و 162 مرد) به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی (MSLQ)، پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی (ASRQ)، پرسشنامه سرمایه روان شناختی (PCQ) و مقیاس خودکارآمدی دانشجویان (MJSES) جمع آوری شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS نسخه 21 انجام شد. نتایج نشان داد که مدل با داده های پژوهش برازش دارد. با توجه به یافته ها، متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، باورهای انگیزشی و سرمایه روان شناختی بر یادگیری خودتنظیمی اثر مستقیم و معنادار (01/0>P) دارند. همچنین خودکارآمدی تحصیلی و باورهای انگیزشی از طریق سرمایه روان شناختی بر یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان اثر غیرمستقیم و معنادار (05/0>P) دارند. بنابراین ابعاد سرمایه روان شناختی با ایجاد بستر برای پاسخ های انطباقی، می تواند رابطه خودکارآمدی و باورهای انگیزشی با خودتنظیمی در یادگیری را از مسیرهای مختلف بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: باورهای انگیزشی، خودکارآمدی تحصیلی، سرمایه روان شناختی، یادگیری خودتنظیمی
 • محمد منصوری، محمد دریکوند* صفحات 279-287
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی براساس «تیوری انتخاب» و «تیوری گاتمن» بر رضایت زناشویی زنان دارای اختلاف زناشویی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی شامل دوگروه آزمایشی و یک گروه گواه با طرح پیش آزمون-پس آزمون و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان متاهل دارای اختلافات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره تسنیم در شهرستان شوش در سال 1401 بودند که 60 زن به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفری (دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه) گمارده شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی، جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس مکرر استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که هر دو گروه غنی سازی مبتنی بر تیوری انتخاب و تیوری گاتمن بر رضایت زناشویی زنان تاثیر معنی داری دارد (01/0>p) . همچنین در مرحله پیگیری، تاثیر دو روش در طول زمان نیز معنی دار بوده است اما تیوری انتخاب هم درمرحله ی پس آزمون و هم در طول زمان، پایداری درمانی بیشتری در مقایسه با آموزه های تیوری گاتمن دارد (01/0>p). با توجه به نتایج پژوهش، مداخله های مبتنی بر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی (تیوری انتخاب و تیوری گاتمن) می توانند به عنوان یک پروتکل درمانی توسط مشاوران و متخصصان به کار گرفته شوند.
  کلیدواژگان: غنی سازی زندگی زناشویی، تئوری انتخاب، نظریه گاتمن، رضایت زناشویی
 • حسین نادری پور، ابوالقاسم یعقوبی*، رسول کرد نوقابی، مسیب یارمحمدی واصل صفحات 289-299
  مطالعات نشان داده است که خردورزی یک عامل مهم در بسیاری از حوزه ها از جمله عملکرد تحصیلی است. بنابراین هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای اندازه گیری خردورزی تحصیلی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و اعتباریابی آزمون بود. به همین منظور نمونه ای شامل 420 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1402-1401 به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس محقق ساخته خردورزی تحصیلی، پرسشنامه درگیری تحصیلی و مقیاس ترس از شفقت به خود را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسی داده ها در تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر آن بود که هر 18 گویه بار عاملی قابل قبولی دارند و یافته ها حاکی از سه عامل بودند (شناختی، عاطفی، تاملی). نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که مقیاس برازش قابل قبولی دارد. یافته ها نشان داد که بین خردورزی تحصیلی با درگیری تحصیلی و ترس از شفقت به خود همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن بود که آلفای کرونباخ مقیاس از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که این مقیاس از روایی و پایایی خوبی بهره مند است و کارایی لازم برای اندازه گیری خردورزی تحصیلی در سه عامل مذکور را دارد.
  کلیدواژگان: خردورزی تحصیلی، پایایی، روایی
|
 • Zahra Ahmadi Kazemabadi, Fariborz Dortaj *, Hassan Ahadi, Sadegh Nasri, Fatemeh Ghaemi Pages 1-9
  The present study was conducted to investigate the effectiveness of self-compassion training on personal attribution and emotional well-being of mothers with exceptional children. The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group design. The statistical population of the research included mothers with exceptional children whose children were studying in one of the exceptional schools of Rafsanjan city in the academic year of 2019-2019, and their number was 320 in total. 37 mothers with exceptional children were selected through voluntary sampling method and were randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental group received self-compassion training during twelve sessions. The applied questionnaires included Personal attribution Questionnaire (Rotter, 1992) and Mental Well-Being Questionnaire (Keyes, Magyar-Moe, 2003). The data from the study were analyzed through Covariance. The results showed that self-compassion training has significant effect on the Personal attribution (F=42.02; Eta=0.54; P<0001) and emotional well-being (F=42.32; Eta=0.56; P<0001) in mothers with exceptional children. According to the findings of the present study, self-compassion training can be used as an efficient method to improve Personal attribution and emotional well-being of mothers with exceptional children through focusing on the method of Visualizing compassion for self and others, using creative helplessness, articulating worthwhile goals, fostering compassionate behaviors, and developing intelligent behaviors.
  Keywords: Self-compassion training, Personal attribution, Emotional well-being, exceptional children
 • Golmehr Ahmadi, Amine Kashanian, Nafiseh Babaei, Najiba Akbarzadeh Amirdehi *, Emad Imani Rad, Fatemeh Mohammadzadeh Pages 11-19
  The aim of the present study was to compare the effectiveness of compassion-based therapy and cognitive-behavioral hypnotherapy on the distress tolerance of women with premenstrual dysphoria. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group with a three-month follow-up phase. The statistical population consisted of all women aged 25 to 40 in Sari city with premenstrual dysphoria in 2019 who were referred to psychological counseling centers by gynecologists. 45 people from this community were selected in a purposeful way and randomly assigned in three groups of 15 people. The research tools were: Distress Tolerance Scale (DTS) and Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST). Compassion-based therapy was implemented in 8 sessions of 90 minutes and cognitive-behavioral hypnotherapy was implemented in 8 sessions of 90 minutes. Meanwhile, the control group did not receive any intervention during the research. Mixed variance analysis was used to analyze the data. The results showed that both treatment groups focused on compassion and cognitive-behavioral hypnotherapy had significant and stable effectiveness compared to the control group (P=0.001). Also, the results showed that there is no significant difference between the two experimental groups (P<0.05). The results indicated that psychologists and specialists can use any of these two treatments to improve distress tolerance in women with premenstrual dysphoria.
  Keywords: compassion-based therapy, cognitive-behavioral hypnotherapy, Distress Tolerance, premenstrual dysphoria
 • Khalil Esmaeilpour *, Reza Mohammadzadeh Pages 21-29
  The current study scrutinizes the structural relations between cognitive emotion regulation strategies and attention deficit-hyperactivity, conduct and oppositional defiant disorders among primary school children. The sample of the study included of 533 elementary school students (aged 9-11) of Tabriz city, whom were selected through multi-stage cluster sampling method. Children and their parents participated in the study by filling out Cognitive Emotion Regulation Strategies Questionnaire (CERQ-K-P) and Child Behavior Checklist (CBCL), respectively. Data were analyzed through structural equation modeling. The results showed significant relationships between some (not all) of emotion regulation strategies with attention deficit-hyperactivity, conduct, and oppositional defiant disorders. Some of strategies were related with one or two of these problems, however “blaming others” and “positive reappraisal” were common strategies for the cognitive regulation of emotion in all three disorders. Significant negative and positive strategies of cognitive emotion regulation about externalizing disorders, as well as pathological and therapeutic implications of these findings, and the role of these strategies in explaining attention deficit-hyperactivity, conduct, and oppositional defiant disorders have been discussed in the article.
  Keywords: Cognitive emotion regulation strategies, attention deficit-hyperactivity disorder, conduct disorder, oppositional defiant disorder, primary school children
 • Ali Esmaeili *, Nasrin Gholami Pages 31-39
  Attentional bias modification therapy is an emerging therapy for anxiety disorders. it seems that this method of treatment can also reduce the desire to use drugs and cognitive bias in addicts. The aim of the present study is to determine The effectiveness of Attentional Bias Modification Therapy with combining operant conditioning on the reduction of attentional bias in Addicts treated with methadon .. The method of this research was a semi-experimental type with a pre-test, post-test design of three groups with follow-up. Based on the desired criteria, 60 men were randomly selected and assigned to three groups (control, modification of attention bias, modification of attention bias with reinforcement and punishment). Two experimental groups received the interventions and the control group did not receive the intervention. To measure attention bias and interventions, the dot-probe test (McLeod et al., 1986) was used at two stimulus presentation times (600 milliseconds and 200 milliseconds(. The findings showed that there is a significant difference between all three groups in the post-test and follow-up of attention bias and pre-attention bias. In addition, the comparison between the attention bias modification and the attention bias modification group with reinforcement and punishment showed that the attention bias modification group with reinforcement and punishment had less attention bias in the post-test and follow-up. The result is that attention bias modification treatment is an effective intervention, and the use of bias modification treatment with reinforcement and punishment is a more efficient intervention to reduce the bias of addicts treated with methadone
  Keywords: Attentional bias modification therapy, operant conditioning, dot probe test, addicts under methadone treatment
 • Maryam Esmaeili *, Davood Khakshoor, Mohgol Tavakoly, Mohamad Reza Najafi Pages 41-48
  The present study was conducted to assess the effectiveness of positive mindfulness training on the cognitive regulation of emotion and the number of seizures in adolescents with Pseudo-epilepsy. This research was semi-experimental with a time series design of one group and no control group in three stages: pre-test, post-test, and one-month follow-up. The statistical population included adolescents aged 14 to 18 years with Pseudo-epilepsy in Isfahan City in 1401. In this research, 14 adolescents with pseudo-epilepsy were selected and divided into two groups of boys and girls (7 people in each group). These two groups received the positive mindfulness training program in 8 sessions. The questionnaire used included a demographic questionnaire to measure the number of convulsive attacks and a cognitive emotion regulation questionnaire (Garnefski, 2001). The statistical method was the analysis of variance with repeated measurements and LSD post hoc test and was analyzed with the SPSS-24 program. The results showed that this intervention had a significant effect on the cognitive regulation of emotion and the number of convulsive attacks (P<0.05) and was able to affect the positive strategies of cognitive regulation of emotion (F=680.23, P=0.002), the negative strategy of cognitive regulation excitement (F= 485.35, P= 0.001) and the number of convulsive attacks (F= 304.20, P= 0.001). Therefore, the positive mindfulness training program can be used as an efficient method to reduce negative cognitive emotion regulation strategies and the number of seizures and increase the use of positive cognitive emotion regulation strategies in adolescents with Pseudo-epilepsy
  Keywords: Psychogenic Nonepileptic Seizures, Mindfulness, cognitive emotion regulation, Seizures
 • Mahnaz Esmaeili *, Ali Reza Maredpour, Ghader Zadeh Bagheri Pages 49-60
  The purpose of this study was to comparison of effectiveness of emotion-focused couple therapy and acceptance and commitment therapy on covert relational aggression among women with marital conflicts. This semi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design with control group and follow-up 2 month. In this research, the statistical population was all women who referred to counseling centers in Tehran city in winter year 2023. In the first stage, using convenience sampling method, 45 women with a score of 111 and above in the marital conflict questionnaire of Barati and Sanai (2008) were selected and then randomly divided into 2 experimental groups (each group 15 people) and one control group (15 people) were replaced and experimental groups underwent emotion-focused couple therapy (10 sessions 90 minutes) and acceptance and commitment therapy (8 sessions 90 minutes). To collect data covert communication aggression scale of Nelson and Carroll (2006). Analysis of variance with repeated measures with SPSS software version 24 was used for data analysis. The results showed that both interventions had a significant effect on covert relational aggression among women with marital conflicts (P<0.05). In addition, the results of Bonferroni post hoc test showed that emotion-focused couple therapy is more effective in covert relational aggression (P<0.05). Based on the results of the present study, it can be said that emotion-focused couple therapy and acceptance and commitment therapy can be used as a treatment method to on covert relational aggression among women with marital conflicts in marital counseling centers.
  Keywords: emotion-focused couple therapy, acceptance, commitment therapy, covert relational aggression, Marital Conflicts
 • Robab Besharat Qaramaleki, Amir Panahali *, Davood Hosseini Nasab Pages 61-70
  Emotional divorce is one of the most common phenomena in Iran. The aim of the present study is to investigate the effect of Glasser reality therapy in a group manner on marital adjustment, emotional differentiation and intimacy in couples with emotional divorce. The research method was a semi-experimental one-group type with a time series design. From the statistical population, married couples with emotional divorce who had referred to Andisheh and Allameh Amini Centers for counseling, 16 couples (8 couples) were included in the sample group in a targeted way. The participants completed 8 sessions of couple therapy based on reality therapy in a group manner (two sessions per week), each session lasting 1.5 hours. Before the intervention, after the end and one month after the end of the intervention, the participants answered the questions of the Marital Compatibility Questionnaire, the Couple Differentiation Scale, and the Marital Intimacy Scale. The obtained data were analyzed by the repeated measures ANOVA. The results of the research showed that the intervention of Glasser reality therapy in a group manner increases marital compatibility and intimacy of couples in couples with emotional divorce. Also, the results showed that this increase continues in the follow-up phase. The results of this research didn't confirm the effectiveness of Glasser reality therapy in a group manner intervention on the emotional differentiation of couples with emotional divorce
  Keywords: Group-Based Reality Therapy, Marital adjustment, Emotion Differentiation, Intimacy, Couples Emotional Divorce
 • Roja Bigdeli *, Mahboubeh Chinaveh, Davod Jafari Pages 71-82
  The purpose of this study was to comparison effectiveness of emotion-focused therapy and acceptance and commitment therapy on anxiety and life satisfaction in patients with diabetes. This semi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design with control group and follow-up 2 month. In this research, the statistical population was all women with type 2 diabetes in Tehran city in year 1401., With using convenience sampling method, 75 people were selected and then randomly divided into 3 groups (each group 25 people) were replaced and experimental groups underwent emotion-focused therapy (8 sessions 90 minutes) and acceptance and commitment therapy (8 sessions 90 minutes), but the control group received no training and remained in the waiting list. To collect data Beck anxiety inventory of Beck and et al and satisfaction with life scale of Diener and et al. Analysis of variance with repeated measures with SPSS software was used for data analysis. The results showed that both interventions had a significant effect on improving anxiety and life satisfaction (P<0.05). In addition, the results of Bonferroni post hoc test showed that acceptance and commitment therapy is more effective in anxiety and life satisfaction (P<0.05). Based on the results of the present study, it can be said that emotion-focused therapy and acceptance and commitment therapy can be used as a treatment method to on anxiety and life satisfaction in patients with diabetes in counseling centers.
  Keywords: emotion-focused therapy, acceptance, commitment therapy, Anxiety, Life satisfaction, Diabetes
 • Matin Chaharrahi *, Mohammad Reza Zarbakhsh Bahri, Javad Khalatbari, Taher Tizdast Pages 83-92
  Background and Aim

  The present study aims to done investigate evaluation of the structural model for predicting early maladaptive schemas based on childhood trauma with mediating role of attachment styles in students.

  Research method

  The statistical population of this researcher was all students who were studying in Karaj Branch, Islamic Azad University in the academic year of 2020-2021. Aaccording to convenience sampling method, 380 people was selected as samples and they were asked to fill in Young schema questionnaire – short form version 3 (YSQ-S3) of Young and Brown (2005), short form of the childhood trauma questionnaire (the CTQ-SF) of Bernstein and et al (2003) and attachment styles questionnaire (ASQ) of Hazen and Shaver (1987). Data were analyzed using Pearson correlation and structural equation modelling with using SPSS-24 and AMOS software was investigated.

  Results

  The results showed that there is a significant relationship between childhood trauma and attachment styles with early maladaptive schemas (P <0.01). The results also showed that most of the direct paths of this study were significant and the indirect paths of childhood trauma were significant through the mediating role of attachment styles on early maladaptive schemas (RMSEA=0/072, CFI=0/935, AGFI=0/968, IFI=0/911, P-value<0/05).

  Conclusion

  Proposed model had an acceptable fitness to the data and based on current research can be used to explain the factors affecting early maladaptive schemas and also as a suitable model for designing comprehensive programs to prevent early maladaptive schemas in students.

  Keywords: Attachment, childhood trauma, Early maladaptive schemas
 • Mir Javad Chehraghi, Fatemeh Mohammadi Shir Mahalleh *, Shokrgozar Ali Reza, Maryam Abolhasani, Mohammad Arash Ramezani Pages 93-102
  The purpose of the present study was to compare the effectiveness of therapeutic diet combined with exercise and its combined effect with the group emotion focused therapy on night eating syndrome. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and a control group with two-month follow-up. The statistical population of the study included all obese people suffering from overeating who referred to the obesity clinic of Sina Hospital in Tehran in 1401. The sample size of the research included 51 people (17 people in each group) who were selected by available sampling method. The research tool included night eating Questionnaire (NEQ). The control group did not receive any intervention, but both research experimental groups received diet therapy intervention with exercise during 12 sessions, and one of the experimental groups received 10 sessions of approximately 2 hours of emotion-focused therapy. Mixed variance analysis was used to analyze the data. The results showed that the therapeutic diet group combined with exercise combined with emotion-focused therapy has a significant effect on night eating syndrome (P<0.05). Also, the results showed that the therapeutic diet combined with exercise has no significant effect on night eating syndrome (P<0.05). The results showed that the therapeutic regimen combined with exercise in combination with the emotion-focused therapy is probably a more efficient treatment compared to the therapeutic diet combined with exercise for the treatment of night eating syndrome in obese people with binge eating disorder.
  Keywords: diet therapy, Exercise, emotion-focused therapy, night eating syndrome
 • Azadeh Choobforoushzadeh *, Azra Mohammadpanah Ardakan, Roya Shafizadeh, Elahe Shirovi Pages 103-110
  The aim of the present study was to determine the effectiveness of Self-compassion-based intervention on middle-aged identity crisis and death anxiety among middle-aged people in Isfahan city. The research was conducted as a semi-experimental type using a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population consisted of 650 retired welfare women of Isfahan city in 2020 and the age group of 40 to 60 years, of which 30 people including two groups of 15 people were selected for the test and control groups by voluntary sampling method. Tow find Rajaee et al.'s midlife identity crisis questionnaire (1387) and Templer's death anxiety questionnaire (1970) were used to collect information. First, the midlife identity crisis and death anxiety questionnaires were administered to the groups under the same conditions. Then, an 8-session Self-compassion-based intervention course based on Gilbert's (2009) compassionate therapy theory was conducted on the experimental group, while the control group did not receive any training, and after completing the post-test training sessions, mid-life identity crisis and death anxiety from two The group came into action. Data were analyzed using analysis of covariance test. The results showed that self-compassion in the experimental group caused a significant reduction in middle-aged identity crisis and death anxiety. It can be concluded that Self-compassion-based intervention reduces the identity crisis in middle-aged people and helps people achieve a successful identity and reduce death anxiety.
  Keywords: Self- Compassion, Identity Crisis, death anxiety, Middle age
 • Fariba Hoseini, Mohammadreza Abedi *, Yousef Gorgi Pages 111-121
  The present study was conducted to developing a counseling package based on parent-adolescent relationship and determining its effectiveness on the quality of parent-adolescent interaction and adolescent adjustment. The research method was qualitative, phenomenological, and the research method in the quantitative part was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group and a two-month follow-up period. The statistical population of the study included adolescents in Isfahan in the academic year 2020-2021 who are studying in the second year of high school. In the qualitative part, the sample consisted of 19 teenagers who were purposefully selected and subjected to in-depth interviews. In the quantitative part, in this research 35 adolescent were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (18 in the experimental and 17 in the control group). The mothers of the adolescent in the experimental group received the counseling package based on the parent-teenage relationship during 9 weeks in 9 sessions of 75 minutes. Pre-test was performed before the intervention and post-test was performed after the intervention. Two months later, the follow-up phase was carried out. The applied questionnaires in this study included Parent-Child Relationship Questionnaire (Fine, Moreland & Schwebel, 1983) and California Individual-Social Adjustment Questionnaire (Clark et al, 1953). The results showed that the counseling package based on the parent-adolescent relationship has sufficient content validity according to experts. Also, this counseling package had an impact on the quality of parent-adolescent interaction (P<0001; Eta=0.69; F=74.01) and individual (P>0001; Eta=0.59; F=47.73) and social adjustment.
  Keywords: Counseling package, quality of parent-adolescent interaction, adaptation, Adolescents
 • Shirin Rabbani, Mohammad Masoud Dayarian *, Fahimeh Namdarpour Pages 123-133
  The aim of this study was to developing a combined therapy package of Bowen's approach and narrative therapy based on family relationships and investigating its effectiveness on the differentiation of conflicted couples. The method of qualitative research in the study section was Bowen's approach and narrative therapy, theme analysis, and grounded theory in the section related to family relations of conflicted couples. The research method in the quantitative part was semi-experimental with a three-stage design (pre-test-post-test and follow-up) and two groups (experimental group and control group) with a two-month follow-up period. The qualitative statistical population of the research included books, articles and theses in the field of Bowen's approach and narrative therapy, as well as experts in the field of family counseling, who examined the validity of the integrated package of Bowen's therapy and narrative therapy. The statistical population of the quantitative part also included conflicted couples who referred to counseling centers in East Tehran in the spring quarter of 2022. The samples in the qualitative part included 31 articles and books in the field of Boen's approach and narrative therapy, 8 conflicting couples, as well as 15 experts in the field of family counseling, who were selected purposefully. The sample in the quantitative part of the research included 25 conflicting couples who were selected by purposeful sampling and randomly replaced in two experimental and control groups. The results showed that, this treatment package had an effect on the differentiation of conflicting couples.
  Keywords: Bowen's approach, narrative therapy, differentiation, conflicted couples
 • Fatemeh Rahimi *, Arezou Asghari Pages 135-143
  Background and purpose

  Depression in teenagers can severely disrupt personal and professional growth. The aim of the present study was to compare the effectiveness of metacognitive therapy and compassion-based therapy on emotional repression and self-disclosure in adolescents with depression.

  Method

  It was a semi-experimental research based on a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the research included teenagers suffering from depression who referred to the Education Counseling Center of District 5 of Tehran in 2022, and 45 people were selected by available sampling method. Randomly, they were placed in three groups: metacognitive therapy, compassion-based therapy, and control group. Experimental group 1 underwent metacognitive therapy sessions and experimental group 2 underwent compassion therapy sessions. The research tools included Beck's (1996) depression questionnaire, Larson and Justin's (1990) emotional suppression questionnaire, and Weinberger's (1971) adjustment questionnaire. Data were analyzed using SPSS-24 software and multivariate covariance test.

  Findings

  The results showed that there is a significant difference between the two experimental groups and the control group (P<0.05). Also, metacognitive therapy was more effective than compassion therapy in reducing emotional suppression and self-disclosure in adolescents (P<0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of the research, metacognitive therapy with emotional reorganization, cognitive control and tolerance led to the reduction of emotional repression and self-disclosure in adolescents with depression; Therefore, it is suggested to use these methods along with other treatment methods to improve the quality of life of teenagers suffering from depression.

  Keywords: metacognitive therapy, compassion-based therapy, emotional suppression, self-disclosure, depression
 • Maryam Zarnaghash, Ahmad Moradi *, Vajihe Heydarifard Pages 145-152
  Slow- Learner students are often placed in the gap between normal and special education and are forgotten, while examining the psychological characteristicsthem is essential. The current research was conducted with the aim of measuring the effect of social adequacy program on emotional intelligence, self-expression and self-efficacy of Slow-learners. The research method was a semi-experimental pre-test-post-test type. The statistical population included all late-learning male students of ninth grade in Ahvaz city in the academic year of 2022-2023. 50 of these students were selected by systematic random sampling and randomly replaced in two experimental and control groups. The experimental group underwent the intervention of the social adequacy program for 10 sessions. To measure emotional intelligence, Golman's emotional intelligence test (1998) with a reliability of 0.852, to measure from the self-expression questionnaire of Gamberil, Riechi's self-expression questionnaire (1975) with a reliability of 0.88, and to evaluate self-efficacy from the Scherer, Maddox's general self-efficacy questionnaire (1982) was used with a reliability of 0.79. The result of the multivariate covariance analysis test showed that the emotional intelligence of the research groups did not differ significantly from each other in the post-test. self-expression and self-efficacy of the experimental group increased compared to the control group after the intervention, and the two groups had a statistically significant difference (p≤0.05). As a result, the social adequacy training program can be used as an intervention method to improve self-efficacy and increase the self-expression of late learners so that they can appear in the society as independent and efficient citizens.
  Keywords: self-expressio, Self-efficacy, social competence education, slow-learner, Emotional Intelligence
 • Behnam Salahshour Bonab, Ali Shaker Doulag *, Ali Khademi Pages 153-161
  The present paper aims to investigate the efficiency of metacognitive therapy in improving physiological (systolic and diastolic blood pressure) and psychological (depression, stress, anxiety) performance in patients with primary hypertension. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. However, the statistical population of the study included all men with primary hypertension who had visited the Shams Clinic, located in Bonab city, in the first half of 2020. The research sample consisted of 40 individuals who were selected voluntarily and then randomly assigned to 2 groups of 20 people (experimental group and control group). Furthermore, for the experimental group, metacognition therapy was held in nine sessions of 90 minutes and one session per week. Depression, anxiety, stress scale, and blood pressure measuring device were used to collect the data. multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was applied to analyze the data. The findings showed that, however, metacognitive therapy led to significant differences between groups in anxiety, stress, systolic pressure, and diastolic pressure (P<0.01). In other words, metacognitive therapy led to the reduction of anxiety and stress and the improvement of physiological function (systolic and diastolic blood pressure) in the subjects of the experimental group compared to the control group (P<0.01); although the difference between the mean scores of the two groups in the depression component was not significant (P>0.05). Therefore, as the results, it is suggested to apply this treatment method to improve psychological conditions and consequently reduce the physical problems of individuals with primary blood pressure
  Keywords: metacognitive therapy, physiological function, primary blood
 • Hale Shabek, Parvaneh Mohammadkani *, Parvin Kadivar Pages 163-170
  Emotional disorders affect people's mental and physical health and cause physical and mental problems and interpersonal problems. The aim of the present study was to investigate the mediating role of emotional dysregulation in the relationship between emotional misbehavior and emotional disorder symptoms in adolescents. The research method was descriptive-correlation and structural equation modeling. The statistical population included all adolescents of Tehran, from among whom 530 people were selected by purposive sampling. Gratz and Romer Emotional Dysregulation Questionnaire (DER-2004), Childhood Trauma Questionnaire (CTQ-1998), Brief Symptoms Scale (SCL-90-R-1973) were used to collect data. SPSS23 software and LISREL8.8 software were used for data analysis. Structural equation modeling showed that emotional abuse both directly and indirectly (through emotional dysregulation) affects the symptoms of emotional disorders in adolescents. The evaluation of the hypothetical research model using fit indices showed that the hypothetical model fits the measurement model (CFI=0.87, NFI=0.98, RMSEA=0.058). In line with McLaughlin's model, the results of this research showed that emotional abuse has an effect on the symptoms of emotional disorders in women. Also, these findings emphasize that emotional abuse causes emotional problems through emotional mechanisms.
  Keywords: Emotion Regulation, emotional disorder, childhood trauma, Emotional abuse
 • Sayehnaz Saniei Abadeh, Ilnaz Sajjadian *, Mansoureh Bahramipour Isfahani Pages 171-180
  Disruptive mood dysregulation disorder, characterized by intense and persistent anger and irritability, causes functional problems in childhood and decreases mental health in adulthood. The present study sought to investigate the effectiveness of schema therapy on irritability and peer interaction self-efficacy of children with disruptive mood dysregulation disorder. The research method was quasi-experimental with a pre-test, post-test, follow-up, and a control group design. The statistical population included 8-11-year-old boys with disruptive mood dysregulation disorder in Isfahan in 2021-2022 and their mothers who referred to specialized child counseling centers in Isfahan. Among them, 30 children and their mothers were selected purposively and randomly assigned to experimental and control groups, each comprising 15 individuals. The experimental group’s children underwent schema therapy during ten weekly sessions of 60 minutes while their mothers received the same therapy for 30 minutes each week. The data were collected by Disruptive Mood Dysregulation Disorder Scale (Shah Mohammadi et al., 1400), the Affective Reactivity Index (Stringaris et al., 2012), and the Children’s Self-efficacy for Peer Interaction Scale (Wheeler & Ladd., 1982) and analyzed by repeated measures analysis of variance (ANOVA). The results revealed that schema therapy significantly reduced irritability and enhanced peer interaction self-efficacy in children with disruptive mood dysregulation disorder (p<.05). Therefore, schema therapy can be regarded as an effective therapy for reducing irritability and increasing self-efficacy in interactions of children with disruptive mood dysregulation disorder.
  Keywords: Schema therapy, Irritability, Self-efficacy in Interaction, Disruptive Mood Dysregulation Disorder&emsp
 • Azadeh Talebi, Leila Kashani Vahid *, Maryam Asaseh, Gholamali Afrouz, Manouchehr Moradi Pages 181-188
  The present study was conducted to investigate the effectiveness of family-centered musical computer rehabilitation on repetitive movements of children with autism spectrum disorder. The research method was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design and a two-month follow-up period. The statistical population included children with autism spectrum disorder in the center of Khurshid Shahr Amol in the first six months of 2022. 30 student with autism spectrum disorder were selected through random sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15 children). The experimental group received ten minute sessions of family-centered musical computer rehabilitation during ten weeks. The applied questionnaire included Autism Rating Questionnaire (Gilliam, 2014) (ARS). The data from the study were analyzed through mixed analysis of Variance and post hoc Bonferroni test via SPSS23 software. The results showed that family-centered musical computer rehabilitation has significant effect on the repetitive movements (F=44.92; Eta=0.61; P<0001) of children with autism spectrum disorder. According to the findings of the present study it can be concluded that family-centered musical computer rehabilitation can be used as an efficient method to decreace repetitive movements of children with autism spectrum disorder by using music and its therapeutic properties as well as using the family to deepen learning and communicate effectively with a child with autism spectrum disorder.
  Keywords: Autism spectrum disorder, family centered, musical computer rehabilitation, repetitive movements
 • Zahra Taleghani, Zahra Naghsh *, Mansoreh Haj Hoseini, Masoud Kabiri Pages 189-198
  The present study was conducted to developing a problem solving Training package based on positive psychology and investigating its effectiveness on the social competence of students with learned helplessness. The research method was qualitative, Theme analysis according to Attride-Stirling (2001), and the research method in the quantitative part was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group and a two-month follow-up period. The statistical population consisted of male and female students with learning helplessness who were studying in the first and second period of high school in the academic year of 2021-2022 in Tehran. The sample in this study included 70 students with learning helplessness who were selected by purposeful sampling and randomly assigned to experimental and control groups (36 students in the experimental group and 34 students in the control group). The students in the experimental group received the problem solving training package based on positive psychology during 12 weeks in 12 sessions of 75 minutes. The applied questionnaires in this study included social competence Questionnaire (Felner, Lease, Philips, 1990) and learned helplessness Questionnaire (Quinless, Nelson, 1988). The data from the study were analyzed through mixed ANOVA via SPSS23 software. The results showed that the problem solving training package based on positive psychology has sufficient content validity according to experts. Also, this training package had an impact on the social competence (P<0001; Eta=0.62; F=111.10) of students with learned helplessness.
  Keywords: problem solving, Positive Psychology, Social Competence, Learned helplessness
 • Azam Ashori, Hamzeh Ahmadian *, Shahram Homayonfar Pages 199-208
  The present study was conducted to investigate the efficacy of mindfulness-based cognitive therapy on the Emotional Self-Regulation and compliance with treatment of people with coronary heart disease. the present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design. The statistical population of this study included patients with coronary heart disease referred to the heart center in Hamadan in the spring season of 2023. 27 Patient with coronary heart disease were selected through voluntarily sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (14 patients in the experimental group and 13 patients in the control group). The patients in the experimental group received mindfulness-based cognitive therapy during 8 weeks in 8 sessions of 90 minutes. The applied questionnaires in this study included Emotional Self-Regulation Questionnaire (Gross, John, 2003) and Compliance with Treatment Questionnaire (Morisky et al, 2008). The data from the study were analyzed through repeated Mixed ANOVA via SPSS23 statistical software. The results showed that mindfulness-based cognitive therapy has significant effect on the emotional self-regulation (f=25.93; eta=0.51; p<0001) and compliance with treatment (f=27.24; eta=0.52; p<0001) of the people with coronary heart disease. according to the findings of the present study it can be concluded that mindfulness-based cognitive therapy can be used as an efficient therapy to increace emotional self-regulation and decrease compliance with treatment people with coronary heart disease with through mindful activities and attitudes and addressing feelings and problem-making emotion and cognitives.
  Keywords: mindfulness-based cognitive therapy, Emotional self-regulation, compliance with Treatment, Coronary heart disease
 • Sadaf Alizadeh Derakhshi, Javad Hatami *, Seyed Mehdi Sajadi, Esmaeil Azimi Pages 209-216
  Critical thinking is a method for solving problems, based on persuasive, logical, and rational arguments, which includes examining, evaluating, and choosing the correct answer for a given task and the reasoned rejection of other alternative solutions. Special attention is paid to various things. In this regard, due to the growing tendency of students towards digital games, the importance of designing educational games in digital form with the approach of strengthening critical thinking has increased. For this purpose, in order to promote critical thinking in students, a framework based on the theory of social constructivism for designing a digital educational game has been done.Based on the review of the research background of the main components of the desired model, including needs assessment, goal setting, learner analysis, critical thinking components, critical thinking implementation levels, game principles, game elements, game genre, educational support, game quality evaluation, learner evaluation, and the feedback and sub-categories were obtained, which was used to modify and verify the model using the internal validation method. In this model, ten experts in educational games were invited for validation. This validation was approved by experts after three rounds with an agreement rate of 84%.Also, this model is categorized and summarized in the form of an extensive review of the theoretical framework, including the components of needs assessment, goal setting, learner analysis, critical thinking components, critical thinking implementation levels, game principles, game elements, game genre, educational support, evaluation of game quality. Evaluation of the learner and feedback.
  Keywords: Critical Thinking, digital educational games, educational design, social constructivism
 • Saeede Fatahi *, Reza Ghorban Jahromi, Norali Farokhi, Esmail Sadipor Pages 217-226
  The purpose of this study was to comparison of effectiveness of training based on self-regulated strategy development model and cognitive strategies training based on Englert model on mathematical performance of students with learning disorder. This semi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design with control group and follow-up 2 month. In this research, the statistical population was all 9-11-year-old male students with specific learning disorder in Tehran city in academic year of 1400-1401. In the first stage, using convenience sampling method, 45 students were selected and then randomly divided into 2 experimental groups (each group 15 students) and one control group (15 students) were replaced and experimental groups underwent self-regulation strategies and cognitive strategies training (10 sessions 90 minutes), but the control group received no training and remained in the waiting list. To collect data Colorado learning difficulties questionnaire (CLDQ) of Willcutt and et al (2011), Iran Key Math diagnostic test (IKMDT) of Knooley (1988). Data analysis was performed using SPSS-24 software with analysis of variance with repeated measures and Bonferroni. The results of the study showed that of self-regulation strategies and cognitive strategies training in post-test and follow up had a significant effect on mathematical performance (P<0.05). In addition, the results of Bonferroni post hoc test showed that self-regulation strategies is more effective in mathematical performance (P<0.05).
  Keywords: cognitive strategies, Self-Regulation Strategies, mathematical, learning disorder
 • Aliasghar Farshiagdam, Mansour Bayrami *, Mostafa Zarean, Jalil Babapour Kheiroddin, Touraj Hashemi Nosratabad Pages 227-238
  The aim of the present study was to investigate the mediating role of psychological capital in predicting suicidal thoughts with regard to personality factors and family functions among students studying in Tabriz universities. The current study is a type of correlation studies using the structural equation modeling method. The statistical population of this research was all the students of the universities of Tabriz city. The selected sample consisted of 240 people from among the target statistical population, who were selected by available sampling method. The research data collection tools are: Big Five Personality Factors Questionnaire, Family Performance Measurement Scale and Psychological Capitals Questionnaire, Beck Suicidal Thoughts Questionnaire. Statistical analysis of data was done using SPSS and AMOS software. The findings of the research showed that personality factors both directly and indirectly through the mediating role of psychological capital have the ability to predict suicidal thoughts, but family functioning could only directly predict suicidal thoughts. Therefore, suicidal thoughts are affected by personality factors and family functioning. Based on this, the final research model had a good fit. This finding can be used to design an intervention and a comprehensive approach to reduce psychological and self-injurious injuries in the student community.
  Keywords: suicidal thoughts, personality factors, family functioning
 • Ashraf Karami, Zeynab Khanjani *, Marziyeh Alivandi Vafa Pages 239-248
  This study aimed to investigate the effectiveness of comprehensive yoga protocol training on selective attention, response inhibition, and interference control in children with attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD). This study was quasi-experimental with pretest-posttest design with a control group. The statistical population was all-male elementary school students in Mianeh city in the academic year 2018-2019. The sample consisted of 40 subjects selected by the multistage cluster sampling method (with Children Symptom Inventory-4 Test (CSI-4) parental form) and was randomly assigned to experimental and control groups. Both pre and post-test stages were evaluated with the software version of the Stroop test. The experimental group participated in 6 months of yoga training as a package (breathing programs, Asana Practice, relaxation, mental imagery, and meditation), and the control group not. The data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results showed yoga training significantly decreased "Interference number, Test time, Error number, Reaction time" and increased "True number" in the experimental group in both congruent and incongruent situations in the post-test (p <0.05).Yoga training has been effective in improving selective attention, response inhibition, and controlling interference in children with ADHD. Therefore, yoga can be used to design non-pharmacological treatments such as yoga therapy to treat children with ADHD symptoms and disorders
  Keywords: selective attention, response inhibition, interference control, yoga training, attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD)
 • Asie Moradi, Ali Ahmadian *, Issa Mohammadi, Roghayeh Ghavidel Kolowr Pages 249-256
  The current research was conducted with the aim of the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on rumination and death anxiety of women with breast cancer.This research was conducted as a semi-experimental type of pre-test and post-test with two experimental and control groups. The statistical population of the study included all females Women aged 20 to 50 years with breast cancer in the year 1399-1400 referring to shohada hospital in Tehran city, among 30 selected by the available sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. (15 people in each group). For the experimental group, Mindfulness-Based Cognitive Therapy was performed in 8 sessions for 1 hour in each session. Data were collected through Templer's death anxiety questionnaires and Nolen Hoeksma's mental rumination scale before and after the therapeutic intervention. Data were analyzed using SPSS software version 24 and analysis of covariance.In the experimental group, after training in cognitive therapy based on mindfulness, the mean scores of rumination and death anxiety decreased from (42.87, 11.33) to (36.93, 9.26), respectively, which was significant. (P<0.01). While in the control group, this amount before intervention (42.24, 10.73) and after (42.31, 10.80) was not significantly different (P>0.01). The results showed that cognitive therapy based on mindfulness is effective in reducing rumination and death anxiety in breast cancer patients. Therefore, this method can be used in medical centers to reduce the psychological problems of breast cancer patients.
  Keywords: mindfulness-based cognitive therapy, Rumination, death anxiety, breast cancer
 • Bahar Malekpour Shahraki, Reza Ahmadi *, Ahmad Ghzanfari Pages 257-265
  The present study was conducted with the aim of designing a life skills training package for children and determining its effectiveness on the social skills of primary school students. The research method was qualitative, Theme analysis according to Attride-Stirling (2001), and the research method in the quantitative part was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group and a two-month follow-up period. The statistical population of the research was made up of 12698 primary school students of Shahrekord city in the academic year of 2021-2022. The sample in this research consisted of 109 students of the first year of elementary school who were selected by the available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (56 students in the experimental group and 53 students in the control group). The students in the experimental group received the life skills training package during 10 weeks in 10 sessions of 75 minutes as a group. The results showed that the life skills training package has sufficient content validity according to experts. Also, this training package had an impact on the social skills (P<0001; Eta=0.65; F=196.39) of social skills of primary school students. Based on the findings of the research, it can be concluded that the life skills training package by familiarizing students with their strengths and weaknesses, effective communication skills and empathy, emotion management, problem solving skills and creative thinking can be an efficient method to improve the social skills of primary school students be used.
  Keywords: Life skills, Social Skills, Primary School Students
 • Bahram Maleki *, Seyed Adnan Hosseini Pages 267-277
  This study aimed to design a self-regulated learning model in students based on academic self-efficacy and motivational beliefs with the mediating role of psychological capital. The research method was applied in objective and correlational of structural equation modeling type in data collection. The statistical population included all students of Farhangian University of Kurdistan (2011 individuals) in the academic year of 2021-2022, among whom 300 students (162 males and 138 females) were selected by systematic random sampling. The Motivational Strategies Questionnaire (MSLQ), Academic Self-regulation Questionnaire (ASRQ), Psychological Capital Questionnaire (PCQ), and Student Efficacy Scale (MJSES) were used to collect data. The data were analyzed with the structural equation modeling through SPSS and AMOS version 21 software. The results showed that the model fits the research data. According to the findings, the variables of academic self-efficacy, motivational beliefs and psychological capital have a direct and significant (P<0.01) effect on self-regulated learning. Also, academic self-efficacy and motivational beliefs through psychological capital have an indirect and significant effect (P<0.05) on self-regulation learning in students. Thus, the dimensions of psychological capital, by creating a platform for adaptive responses, can improve the relationship of self-efficacy and motivational beliefs with self-regulation in learning from different paths.
  Keywords: academic self-efficacy, Motivational Beliefs, Psychological capital, Self-regulated learning
 • Mohammad Mansuori, Mohammad Derikvand * Pages 279-287
  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of marital life enrichment education based on "choice theory" and "Guttman theory" on marital satisfaction of women with marital discord. The research method was semi-experimental including two experimental groups and a control group with a pre-test-post-test design and a two-month follow-up period. The statistical population of this research included all married women with marital disputes who referred to the Tasnim counseling center in Shush city in 2022, 60 women were randomly selected in three groups of 20 (two experimental groups and one control group) ) were assigned. The data were collected using marital satisfaction index questionnaire. Repeated analysis of variance method was used to analyze the dataThe results of data analysis showed that both enrichment groups based on selection theory and Guttman's theory have a significant effect on women's marital satisfaction (p<0.01). Also, in the follow-up phase, the effect of the two methods over time was also significant, but the selection theory has more therapeutic stability both in the post-test phase and over time compared to the teachings of Guttman's theory (p<0.01). According to the results of the research, interventions based on marital life enrichment education (choice theory and Gutman theory) can be used as a therapeutic protocol by counselors and specialists
  Keywords: marital life enrichment, Choice Theory, Guttman theory, Marital satisfaction
 • Hossein Naderipour, Abolghasem Yaghoobi *, Rasool Kord Noghabi, Mosayeb Yarmohammadi Vasel Pages 289-299
  Studies have shown that wising is an important factor in many domains, including academic performance. Therefore, the aim of this study was to the development and validation of a scale to measure academic wising. The research was a descriptive-correlational study and the validation of the test. For this purpose, a sample of 420 students of Bu-Ali Sina University in the 2022-2023 academic year were selected by multistage cluster random sampling method and completed the academic wising scale, academic engagement questionnaire, and fear of self-compassion scale. Data were analyzed using exploratory and confirmatory factor analysis. Examination of the data in exploratory factor analysis showed that all 18 items had acceptable factor load and the finding revealed three factors (cognitive, affective, reflective). Moreover, the results of confirmatory factor analysis indicated that the scale had an acceptable fit. The findings showed that academic wising was significantly correlated with academic engagement and fear of self-compassion. Moreover, the results indicated that the Cronbach's alpha of the scale were favorable. Therefore, it can be concluded that the academic wising scale has very good validity and reliability and can effectively measure academic wising in the three factors mentioned.
  Keywords: Academic Wising, reliability, Validity