فهرست مطالب

عقل و دین - پیاپی 24 (بهار و تابستان 1400)
 • پیاپی 24 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدامین مومنی*، عزت الله مولایی نیا، محمدکاظم رحمان ستایش صفحات 8-25

  یکی از مهم ترین رویکردهای تفسیری به ویژه در آیات صفات خبری، رویکرد تاویل است که عموم معتزله و غالب شیعیان بر لزوم آن -البته در چارچوب ضوابط و قواعد خاص- معتقدند. در جهت مقابل، غالب اهل سنت از اهل حدیث، سلفیان و بیشتر اشعری مذهبان ظاهرگرایند. در این میان، برخی از متکلمان شیعی معاصر با ارایه نظریه جدیدی که می توان آن را «ظهور تصدیقی» نامید، راه سومی را در پیش گرفته و بر این باور هستند که نه جمود بر ظاهر ابتدایی رواست و نه تاویل و تصرف در آیات بجاست؛ بلکه لازم است با توجه به قراین لفظی و معنوی کلامی و عقلی، کلام را بر همان ظاهر خود حمل کنیم و بدون دست کشیدن از ظاهر به دست آمده از معنای جمله، با توجه به قراین، معنای درست و مقصود حقیقی گوینده را به دست بیاوریم. در این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی با تکیه بر منابع کتابخانه ای، این نظریه از این جهت مورد بررسی و نقد قرار گرفته است که آیا واقعا این نظریه، جدا از نظریه تاویل است یا همان است ولی با دو ادبیات گفتاری. در نهایت، به این نتیجه رسیده ایم که اختلاف این دو نظریه در برخی مصطلحات تاویل، صوری و به اصطلاح، لفظی است نه واقعی و معنوی.

  کلیدواژگان: ظهور تصدیقی، تاویل، صفات خبری، آیت الله سبحانی، آیات متشابه، شیعه
 • حمیده تجملیان، خسرو باقری نوع پرست*، سعید وزیری، سید علیرضا افشانی صفحات 26-45

  هدف از نگارش این مقاله تبیین مفهوم «عقل»، به  مثابه یکی از مفاهیم مهم و پربسامد قرآنی، می باشد. این مفهوم در قرآن کریم جایگاهی ویژه دارد و تکرار این واژه، نشان دهنده ی اهمیت وافر آن است. در این جستار با همین هدف  و از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی  به  تحلیل مفهومی «عقل» و استخراج مقولات معنایی آن از آیات قرآن کریم پرداخته شده است. جامعه تحلیلی تحقیق، شامل کلیه آیات قرآن کریم به همراه تفاسیرشان و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق بوده که به صورت هدفمند مورد مطالعه و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با بررسی بافت(سیاق) مفهوم و از طریق استخراج مفاهیم متقارب مشخص شد که مفهوم «آیه-آیات» در اغلب موارد در کنار عقل سامان یافته و ازاین رو می تواند هم نشین «عقل» محسوب شود. مدالیل آیات ونشانه هایی که باید نسبت به آن ها عقل ورزی شود، درآیات ناظر به تکوین(پدیده های طبیعی)، «توحید، معاد و نبوت» و در آیات ناظر به تشریع، «ظواهرآیات وحی» می باشد.

  کلیدواژگان: قرآن، عقل، آیه، تحلیل مفهومی، هم نشینی
 • نعمت الله بدخشان*، عزیزالله سالاری صفحات 46-65

  مولانا جلال الدین محمد بلخی در آثار خود به ویژه مثنوی معنوی، بر خلاف دیدگاه فلسفی معروف به پانته ایسم و معتقدان به حلول و اتحاد، اعتقاد به وحدت وجود را با تجلی و تنزه و تعالی خدا سازگار و قابل جمع می داند و حتی مدعی است که از این نگاه، می توان تصویری مطلوب تر و نزدیک تر از هر دیدگاه دیگری نسبت به خدای دین داشت. در اینجا کوشیده شده است با کاربرد روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به اثبات باورمندی مولوی به دیدگاه وحدت وجود بپردازیم و سپس فروع آن را تبیین و بررسی کنیم؛ به ویژه به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه او تجلی و تنزه و تعالی خدا را بر مبنای اصل اساسی مکتب خود (وحدت وجود) تبیین و اثبات می نماید. از این رو، برای آشنایی با مکتب عرفانی و بررسی دیدگاه مولانا، ابتدایا به معرفی مشرب عرفانی و اعتدال اندیشه و روش فکری او می پردازیم و سپس بر مبنای وحدت وجود به تقسیم وحدت به وحدت آفاقی و انفسی و تمایز گذاری میان مقام ذات و مقام اسماء و صفات الهی و اعتقاد به تشبیه در عین تنزیه و تنزیه در عین تشبیه که فروع و پیامدهای این اصل هستند مبادرت می ورزیم.

  کلیدواژگان: مولوی، وحدت وجود، تجلی(تشبیه)، تعالی (تنزیه)، خدا
 • سید عبدالله امینی*، مجید ضیایی قهنویه، رضا رضازاده صفحات 66-81

  یکی از مهمترین مباحث عرفان نظری اصطلاح «اعیان ثابته» است و از طرفی دیگر یکی از مهمترین مباحث فلسفه نیز اصطلاح «ماهیت» است. عده ای از عرفاء و حکماء اعیان ثابته و ماهیت را یک اصطلاح و مترادف می دانند و بسیاری از آنان نیز این دو اصطلاح را مباین یکدیگر تلقی می کنند زیرا با توجه به اینکه عارف اعیان ثابته را امری ثبوتی می داند و ثبوت همان وجود است لذا شبهاتی را به وجود آورده و بحث های زیادی به دنبال داشته است، تا آنجا که عده ای حتی اعتقاد پیدا کرده اند که اگر «اعیان ثابته» همان ماهیت باشد پس عرفاء اصالت ماهیتی هستند. در این مقاله قصد داریم به پاره ای از ویژگی های «اعیان ثابته» و تطبیق آنها بر ماهیات و بیان بعضی از شبهات موثر، این همانی اعیان ثابته با ماهیت را روشن کرده و معنای ثبوت در اعیان ثابته را تبیین و نیز روشن کنیم که آیا این ثبوت امری عدمی است، یا وجودی؟ و در صورت عدمی بودن چگونه امری عدمی منشا آثار وجودی می گردد؟ و اگر وجودی است چگونه با اعتقاد به عدمی بودن آن سازگاری دارد؟ و آیا عرفاء مانند متکلمین معتزله اعتقاد به واسطه بین وجود و عدم دارند؟

  کلیدواژگان: ماهیت، اعیان ثابته، ابن عربی، اسماء و صفات، تعین طولی و عرضی، حضرت علمیه
 • زینب عسکریان* صفحات 82-97

  مسیولیت معرفتی در قالب مولفه های درون گرایانه؛مسیله مسیولیت معرفتی از مباحث مهم معرفت شناسی معاصر است. رویکرد درونگرایانه در معرفت شناسی با پذیرش کنترل ارادی انسان در کسب باورهای خود بر این مسیولیت تاکید دارد. غالب درون گرایان معتقدند تا زمانی که از بهترین قراینی که برایمان فراهم است پیروی کنیم در باورهای خود موجه هستیم. هدف این مقاله این است تا با روش تطبیق آراء معرفت شناسان درون گرا و اندیشه آیت الله جوادی آملی، نشان دهد ایشان همچون درون گرایان معرفتی بر درونی بودن شرایط معرفت تاکید دارند و بر این عقیده است که فاعل شناسا نیازمند اقامه دلیل برای برخی باورهای خود است و لذا واجد مسیولیت معرفتی است و وظیفه معرفتی دارد که با پیگیری قرینه باورهای صادق را افزایش و باورهای کاذب را کاهش دهد. بنابراین در رویکرد ایشان فاعل شناسا علاوه بر مسیولیت شکل دهی شاکله معرفتی خود با فضایل عقلانی (مسیولیت معرفتی برونگرایانه)، مسیولیت معرفتی درونگرایانه نیز همچون اقامه دلیل در پذیرش مطلبی که بدیهی نیست و نیز توجه به اشکالات معقول و لزوم پاسخگویی به آنها را برعهده دارد.

  کلیدواژگان: درون گرایی، قرینه، توجیه، مسئولیت معرفتی، مبناگرایی
 • رمضان علی تبار* صفحات 98-115
  در قرآن کریم به صورت مستقیم و غیرمستقیم به «عقل» به عنوان یکی از منابع و ابزارهای معرفتی پرداخته و بر اساس آن، بشر به تعقل و عقلانیت دعوت شده است. در برخی آیات قرآن کریم به صورت مستقیم و با دلالت مطابقی از واژه عقل و مشتقات آن استفاده شده و در دسته دیگر به صورت غیر مستقیم و با دلالت التزامی، در قالب واژه هایی نظیر: قلب، لب، فواد و امثال آن و با کارکردهایی نظیر تفکر، تفقه، شعور، بصیرت و درایت به عنوان کارکردهای عقل اشاره شده است. این واژگان در قرآن کریم، مترادف یا مرتبط با کارکردهای معرفتی عقل هستند. بر اساس آیات قرآن کریم، عقل دارای کارکردهای مختلف (اعم از معرفتی و غیرمعرفتی) است. این کارکردها در مسایل علوم انسانی نمایان تر است. در مقاله حاضر در مقام جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و در مقام داوری (تجزیه و تحلیل اطلاعات) با روش عقلی و نقلی و با تاکید بر آیات قرآن کریم برخی کارکردهای عقل طبقه بندی و تحلیل شده است. بر اساس نتایج این نوشتار، کارکردهای نظری و عملی، طبیعی و فراطبیعی، منبعی و ابزاری، انتقادی و روش شناختی به عنوان برخی کارکردهای عقل از منظر قرآن مورد تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: عقل، قرآن، کارکرد معرفتی، کارکرد عملی
 • شرافت زبردست، محمدحسین ایراندوست*، حسن معلمی صفحات 116-133
  تبیین ماهیت حرکت قطعیه و توسطیه و تحقق خارجی آن ها از مسایل مهم در مباحث فلسفه است. در این زمینه دیدگاه های مختلفی وجود دارد که شاخص ترین آن دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا است. هر کدام از این دیدگاه ها، دارای الزامات و نتایج متفاوتی است. این نوشتار سعی دارد به تحلیل نظرات این دو فیلسوف در زمینه ماهیت حرکت و نتایج هر یک بپردازد و در مقاله حاضر به لحاظ جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و به لحاظ ماهیت روش از روش توصیفی وتحلیلی استفاده شده است. ازیافته های مقاله این است که ابن سینا قایل به وجود خارجی حرکت توسطیه است وحرکت قطعیه را خیالی وتوهمی می داند؛ اما ملاصدرا حرکت قطعیه را واقعی و در خارج موجود می داند و آن را یک امرمتصل سیال می داند که وجود واحد شخصی دارد که کل آن در کل زمان است. درک این حقیقت راه را برای حرکت جوهری و رفع موانع آن هموار ساخت و با اثبات حرکت جوهری بسیاری ازمسایل غامض فلسفی از قبیل معاد جسمانی، حدوث و قدم عالم و...حل شد.
  کلیدواژگان: حرکت قطعیه، حرکت توسطیه، حرکت جوهری، ابن سینا، ملاصدرا
 • عبدالرحیم فرج زاده*، محمدرضا حبیبی مهر، محسن زارعی صفحات 134-148
  تربیت، یکی از پرکاربردترین واژه هایی است که در مکاتب بشری و اسلامی از آن یاد شده است. نظام های تربیتی مبتنی بر دیدگاه بشری، جایگاه تربیت انسان را در محدوده ی دنیا و خوب زیستن تعریف می کنند، اما نظام تربیت اسلامی با نگرش به عالم پس از مرگ خوشبختی و پیشرفت انسان در دنیا را از اهداف تربیت می داند. از نگاه علامه طباطبایی کمال، رشد و سعادت انسان در گرو پیروی از دستورات اسلام  است. نظام تربیت اسلامی و بشری با وجود اختلافات در مبانی، دارای نقاط اشتراکی هستند. سوال پژوهش کنونی که عبارت است از اینکه تعامل بین نظام تربیت بشری و اسلامی با تاکید بر نظریه علامه طباطبایی چگونه محقق می شود؟ یافته های پژوهش، حاکی از آن است که تعامل بین آن دو نظام، ممکن و از ضروریات است. پیشنهاد بر این است که هویت نظام تربیت اسلامی با دیدگاه علامه طباطبایی و همفکران او اصل قرار گیرد و هویت نظام تربیت بشری بر آن مبنا سامان یابد.
  کلیدواژگان: نظام تربیت بشری، نظام تربیت اسلامی، علامه طباطبایی، تعامل
|
 • Mohammad Amin Momeni *, Ezzatollah Molaeenia, Mohammad Kazem Rahman Setayesh Pages 8-25

  One of the most important interpretive approaches, especially in the verses of narrative attributes, is the approach of allegorical interpretation. The Mutazilites and the majority of Shiites believe in the necessity of allegorical interpretation, but within the framework of special rules and regulations. On the other hand, the majority of Sunnis, including the Ahl-ul-hadith, the Salafis and most of the Asharites are inclined toward exoteric meanings. Meanwhile, some contemporary Shiite theologians have taken a third approach by presenting a new theory that can be called "affirmative signification" and believe that insisting on the initial exoteric meaning and interpreting and changing the meaning of the verses are both incorrect. Rather, they should be understood based on their exoteric meaning, considering both verbal and non-verbal philosophical and rational evidences. Hence, without neglecting the exoteric meaning obtained from the sentence in accordance with the evidences, we can get the correct meaning and the real purpose of the author. Using analytical-critical method based on library sources, the mentioned theory is examined and criticized in this article to find out whether it is really separate from the theory of allegorical interpretation or the same, but with two different expressions. Finally, it is concluded that the difference of the two theories in some terms of interpretation is superficial and verbal, technically speaking, not real and semantic.

  Keywords: Affirmative Signification, Allegorical interpretation, Narrative Attributes, Ayatollah Sobhani, Ambiguous Verses, Shiite
 • Hamide Tajamolian, Khosro Bagheri Noaparast *, Saeed Vaziri, Seyed Alireza Afhani Pages 26-45

  The purpose of this study is to explain the concept of "wisdom" as one of the most frequent and important Qur'anic concepts. The concept of wisdom, as a frequently used word in the Quran, is of great importance in the Holy Quran. Therefore, in this study, the conceptual analysis of "wisdom" and its semantic categories are extracted from the verses of the Holy Quran, using the descriptive-analytical approach. This research uses the verses of the Holy Quran along with their interpretations and databases related to the subject of the research, which were purposefully studied and analyzed. By examining the context in which this concept was used as well as extracting similar other concepts based on syntagmatic relations, it became clear that the concept of "sing-signs" is often organized alongside wisdom and therefore can be considered to have a syntagmatic relation with "wisdom". The denotation of the verses and the signs that should be rationalized are in the verses referring to creation (natural phenomena): "monotheism, resurrection and prophecy" and in the verses referring to legislation: "the exoteric meaning of revelation".

  Keywords: The Holy Quran, wisdom, Sign, conceptual analysis, syntagmatic relations
 • Nematollah Badakhsahn *, Azizollah Salari Pages 46-65

  Rumi in his works, especially Masnavi Ma’anavi, states that the unity of God is compatible with manifestation, purification, and transcendence of God and one can believe in all of them. This is contrary to some other philosophical views like pantheism and those who believe in incarnation and union. Rumi even believes that such a viewpoint can give a better and closer image of God defined in the religious concept. The methodology in this study is descriptive and analytical and it is attempted to prove the belief of Rumi in the unity of existence, first. Then, the sub-principles and traces of this belief in his works are determined and investigated. The unity of existence is the fundamental principle of his school. How he explains and proves the principle, based on the manifestation and purification of God based on, is the question especially answered here. Accordingly, his mystical school and the moderate method of his thoughts are introduced, first. Then, based on the unity of existence, the unity is divided into horizon and souls. Afterwards, the status of essence and the status of Divine names and attributes are shown to be different. The sub-principles and consequences of this belief is resemblance at the same time as purification and purification at the same time as the resemblance. These consequences are also clarified during the study.

  Keywords: Rumi, unity of existence, manifestation, resemblance, Transcendence, Purification, God
 • Seyed Abdollah Amini *, Majid Ziaei Ghahnavieh, Reza Rezazadeh Pages 66-81

  Immutable archetypes (al-aʿyān al thābita) are one of the most important subjects in theoretical mysticism. Similarly, quiddity is one of the most important topics in philosophy. Some mystics and scholars consider immutable archetypes and quiddity synonymous and identical. Many others, however, believe that the two terms are contradictory because mystics consider immutable archetypes to be unchangeability (Soboot) and unchanging is existence itself. Thus, it has raised questions and many debates. Some even go as far as to believe that if "immutable archetypes" are the very essence, the mystics support the principality of quiddity. This study elucidated some of the characteristics of "immutable archetypes" and compared them with the essence. Also expressing some positive doubts, clarified immutable archetypes and essence, and explained the meaning of unchangeability in immutable archetypes. The question was, is positiveness non-existential or existential? And if it is non-existential, how can it be the origin of existential archetypes? And if it is existential, how is it compatible with the belief that it is non-existential? And do muʿtazila mystics believe in the mediation between existence and non-existence

  Keywords: Essence, immutable archetypes, Ibn Arabi, attributes, longitudinal, latitudinal determinism, Hazrat Ilmiyah
 • Zeynab Askarian * Pages 82-97

  Epistemic responsibility is one of the most important topics in contemporary epistemology. The Internalist theory in epistemology emphasizes on this responsibility by accepting the self-control of human in acquiring his beliefs. Most Internalists believe that we are justified in our beliefs as long as we follow the best evidence available to us. By comparing the thoughts of internalist epistemologists with those of Ayatollah Javadi Amoli, the purpose of this article is to show that Ayatollah Javadi Amoli, like epistemic internalists, emphasizes on the internality and to show that he believes that the subject needs to provide evidence for some of his beliefs and therefore has the epistemological responsibility to increase true belief and decrease false beliefs by seeking evidence. Therefore, in his approach, in addition to the responsibility of forming his epistemological structure with rational virtues (externalism epistemic responsibility), he is also responsible for internalist epistemic duties such as providing evidence for the things not obvious and paying attention to reasonable problems (forms) and being responsible to them.

  Keywords: Internalism, Evidence, justification, Epistemological responsibility, Fundamentalism
 • Ramezan Alitabar * Pages 98-115
  In the Holy Quran, directly and indirectly, "intellect" is considered one of the sources and tools of knowledge and accordingly, human beings are invited to understanding (ta’aqquol). In some verses of the Holy Quran, the word intellect and its derivatives have been used directly and with a conforming indication, and in the other category, indirectly and with indication per nexum, in the form of words such as: heart (qalb), lubb, fuād and the like, and functions such as thinking, to study (tafaqqoh), intelligence, insight and realizing are referred to as the functions of intellect. These words in the Holy Qur'an are synonymous or related to the knowledge functions of the intellect. According to the verses of the Holy Quran, the intellect has different functions (related to knowledge or other than that). These functions are more apparent in humanities. Here, some functions of the intellect are classified and analyzed by the library method (in collecting information) and by the rational and narrative method and by emphasizing on some verses of the Holy Quran (in analyzing information). Based on the results, some functions of intellect such as theoretical and practical, natural and supernatural, source and instrumental, critical and methodological functions of intellect have been analyzed from the perspective of the Qur'an.
  Keywords: Intellect, Quran, Epistemological Function, practical function
 • Sherafat Zebardast, Mohammad Hossein Irandoost *, Hassan Moalemi Pages 116-133
  Explaining the nature of "traversal and being-in-the-middle motion" and their manifestation in the real world is among the crucial topics in the philosophical scopes. There are countless views regarding this topic, the most important of which is that of Avicenna and Mulla Sadra. Each of these views has its different requirements and leads to diverse consequences. The present study intends to analyze the views of these two philosophers on the nature of motion and their outcomes. Library method is employed to collect the needed data and descriptive and analytical methods are utilized to analyze the data. The results indicated that Avicenna believes in the external existence of being-in-the-middle motion and considers traversal motion imaginary and illusory, while Mulla Sadra considers traversing motion a reality with external manifestation and considers being-in-the-middle motion as a mobile connected thing with a unique existence which is totally included within time. Understanding this fact paves the way for the substantial motion and removes its obstacles. By proving the substantial motion, many obscure philosophical problems, such as the bodily resurrection, temporal or pre-eternity creation of the world, etc. were solved.
  Keywords: traversal motion, being-in-the-middle motion, substantial motion, Avicenna, Mulla Sadra
 • Abdolrahim Farajzadeh *, Mohamadreza Habibimehr, Mohsen Zareie Pages 134-148
  Training is one of the most common words in humanity and Islamic schools. The human training systems position human training just in this world and just in living well. But, according to the Islamic training system, felicity after death and human improvement in the world are the goals of training. Philosopher Tabatabai believes that perfection, growth, and felicity are the results of obeying Islamic rules. Although there are some fundamental differences between the Islamic training system and the human training systems, there also exist some similarities between them. The main question here is that how an interaction between the human training system and the Islamic training system can take place according to philosopher Tabatabai’s theory. The result is that such an interaction is possible and necessity. This research suggests that the Islamic training system, in the way philosopher Tabatabai and his supporters have propsed, should be used as the base and then the teachings of human training systems be organized by that.
  Keywords: The human training system, Islamic training system, philosopher Tabatabai, Interaction