فهرست مطالب

نشریه حقوق بشر و شهروندی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/05/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • زهرا بیدار*، عادل شیبانی، غلامرضا مولابیگی صفحات 1-22
  اجرای صحیح و موثر احکام قضایی، موید استقرار حاکمیت قانون و نشان دهنده توانایی و کارآمدی نهاد دادگستری در نظام حکمرانی جوامع است. این موضوع در آن دسته از مراجع قضایی که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. ضرورت مطالعه و آسیب شناسی سازوکار اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نیز برآمده از همین واقعیت است چراکه به دلایل پیش گفته، می توان اجرای احکام صادرشده از این نهاد را به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، به شمار آورد. علی رغم این اهمیت آمار نشان می دهد بیشترین تراکم پرونده های معوقه در دیوان، مربوط به شعب اجرای احکام است. سوال این است؛ موانع و کاستی های این وضعیت چیست و مهم تر از آنچه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع و کاستی ها وجود دارد؟ در جستجوی پاسخ، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین مسایل و چالش های اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری را در سه بخش ساختار، فرایند و رویه قضایی بررسی کرده است. مطابق یافته های پژوهش می توان با استفاده از ظرفیت ماده (9) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی برای به روز رسانی و ارتقاء فرایندهای اداری قضایی و ارایه محتوای آموزشی متناسب برای دادرسان و دست اندرکاران اجرای احکام دیوان عدالت اداری بر مسایل موجود غلبه کرد.
  کلیدواژگان: اجرای احکام، حقوق عامه، دادرسی اداری، دیوان عدالت اداری، رویه قضایی
 • محمد داوری* صفحات 23-40
  صیانت از حقوق بزه دیده در اندیشه حقوقی اسلام و اسناد مهم بین المللی جایگاه ویژه ای دارد؛ وجود چالش هایی در حوزه قانون گذاری و قضایی، سبب شده است کرامت بزه دیده آسیب پذیر باشد؛ مطالبات بزه دیده به جبران خسارت های مادی او محدود نمی شود بلکه علایق و خواسته های روحی و روانی او قابل توجه است. مقاله حاضر در پی آن است تا بررسی کند چه چالش های قانون و قضایی در راستای تکریم انسانی بزه دیده در فرایندهای کیفری وجود دارد؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد علی رغم توجه قانون گذار نسبت به برخی از خواسته های مادی بزه دیده، خلاهای قانونی مهمی به ویژه نسبت به نیازهای غیرمادی او در قوانین جزایی مشاهده می شود؛ با این وجود قانون جدید آیین دادرسی کیفری نشان می دهد قانون گذار در بسیاری موارد به روشنی به حقوق بزه دیده و کرامت او توجه ویژه ای داشته است اما اجرایی شدن این قوانین در مراجع قضایی نظارت ویژه ای را می طلبد مخصوصا آنکه برخی حقوق بزه دیده در قانون سابق نیز در مواردی اجرا نشده یا متفاوت از هدف حمایتی قانون گذار اجرا شده است؛ با این حال توجه مستمر مراجع قضایی و نظارت مراجع عالی قضایی در این خصوص راهگشاست.
  کلیدواژگان: بزه دیده، کرامت انسانی، فرایندهای کیفری، چالش های قانونی، چالش های قضایی
 • وحید حیدری* صفحات 41-54
  توجه به مبادی تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در جامعه از جمله مباحثی است که نقش مهمی در تبیین محدودسازی حقوق و آزادی های شهروندان به وسیله نظام های حقوقی دارد. در این میان توجه به مصلحت خود افراد در قانون گذاری، رویکردی است که تحت عنوان «پترنالیسم» در فلسفه حقوق مطرح می شود. اخذ نظریه مزبور موجب می شود که دایره توجیه جرم انگاری و محدودسازی اعمال صرفا مبتنی بر «اصل ضرر» وسعت یابد. با توجه به وجود اصل 40 قانون اساسی که شرایط استیفای حقوق افراد را «عدم اضرار به غیر» و «منع تجاوز به منافع عمومی» بیان می کند، این سوال شکل می گیرد که «نسبت میان نگاه قیم مآبانه و همچین تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران به چه صورت است؟» پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به پرسش مذکور برمی آید. توجیه تقنین بر مبنای پترنالیسم و وجود مصادیقی در حقوق خصوصی و همچنین حقوق کیفری که به نظر می رسد می توان وجود آنها در نظام حقوقی ایران را مبتنی بر نگاه مذکور مدلل ساخت، موجب می شود که تعیین ضوابط تقنین در نظام حقوقی ایران را فراتر از اصل ضرر بدانیم.
  کلیدواژگان: پترنالیسم، اصل ضرر، حقوق و آزادی های شهروندان، حقوق شهروندی، نظام حقوقی ایران
 • علی بهرامی* صفحات 55-70

  با توجه به اولویت فعالیت های اقتصادی و ازجمله اشتغال در سیاست های کلی نظام و شعارهای چند سال اخیر مقام معظم رهبری، فعالیت های کسب وکار از مهم ترین موضوع های مهم پژوهشی است. نظارت قوه قضاییه به عنوان یکی از اهرم های اساسی در اجرای قوانین، به دلیل الزام آوری بالاتر نسبت به سایر نظارت ها، نقش ویژه ای در راستای نظارت بر دستگاه های اجرایی و بهبود فضای کسب وکار دارد. از میان نهادهای متعدد این قوه، سازمان بازرسی کل کشور با توجه به مسیولیت های تعیین شده در قانون اساسی در اصل 174 و دیگر قوانین عادی، ارتباط نظارتی بیشتری با دستگاه های اجرایی دارد. خلاهای بسیاری در امر نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر این دستگاه ها وجود دارد که در نتیجه می تواند آثار نامطلوبی بر فضای کسب وکارها در کشور بگذارد. بر این اساس، در این نوشتار برای ارتقاء عملکرد نظارتی سازمان بازرسی در بهبود فضای کسب وکارها با شناخت ظرفیت های نظارتی این سازمان و توصیف چالش های نظارتی آن، راهکارهایی که می تواند به ارتقاء کیفیت نظارتی این سازمان و به تبع، تسهیل فضای کسب وکارها منجر شود را ارایه دهد.

  کلیدواژگان: کسب وکارها، سازمان بازرسی کل کشور، نظارت، نظارت قوه قضائیه، نظارت بر دستگاه های اجرایی
 • علی شکرالهی* صفحات 71-96
  سالیانه گزارش های حقوق بشری بسیاری از سوی نهادهای بین المللی، دولت ها، مراکز مختلف غیردولتی و... در مورد وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف ارایه می شود و به مسایل گوناگون همچون تبعیض نژادی، تضییع حقوق اقشار ضعیف جامعه، خشونت علیه زنان و کودکان، حق بر سلامت و بهداشت، منع حمایت از تروریسم و... می پردازد. افزایش بیش از 50 درصدی پخش محتوای مرتبط با پورنوگرافی، افزایش 11 درصدی خشونت علیه کودکان در یک سال، تقویت گروه های افراطی و نژادپرست و... بخشی از وضعیت رو به وخامت حقوق بشری در آلمان است. در این مقاله با استفاده از گزارش های رسمی بین المللی و پایگاه های داده اروپایی و به دور از هر گونه نگاه سیاسی به بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور آلمان که خود از مدعیان حقوق بشر در جهان است پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است و به هر موضوع حقوق بشری به طور مجزا پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: آلمان، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق مهاجران، کرونا، نژادپرستی
|
 • Zahra Bidar *, Adel Sheibani, Gholamreza Mowlabeigi Pages 1-22
  The correct and effective implementation of judicial rulings confirms the establishment of the rule of law and demonstrates the ability and efficiency of the judiciary in the system of governance of societies. This issue is doubly important in the case of judicial authorities that deal with citizens' complaints against government and administrative bodies. The necessity of studying and pathology of the mechanism of execution of judgments in the Court of Administrative Justice also stems from this fact, because for the above reasons, the execution of judgments issued by this body is fundamentally different from other judicial authorities and can be used as an indicator of citizens' rights and freedoms. He counted. For this purpose, the present study, with a descriptive-analytical and pathological method, has designed and studied some of the most important issues and challenges of implementing the rulings of the branches of the Administrative Justice Court. The research has divided the challenges in this field into three parts: structure, process and procedure, and while examining the examples of each title has provided solutions to improve and streamline the enforcement mechanism of the rulings of the Court of Administrative Justice.
  Keywords: Enforcement of sentences, public law, Administrative Justice Court, administrative proceedings, judicial procedure
 • MOHAMMAD DAVARI * Pages 23-40
  The protection of victims' rights has a special place in Islamic legal thought and important international documents; Legislative and judicial challenges have made the dignity of the victim vulnerable; The victim's claims are not limited to compensation for his material damages, but his mental and psychological interests and desires are significant. There is a penalty; However, the new Code of Criminal Procedure shows that the legislature in many cases has clearly paid special attention to the rights and dignity of the victim, but the implementation of these laws in the judiciary requires special supervision, especially that some current rights are violated. Also in cases not implemented or different from the purpose of the legislator; However, the constant attention of the judicial authorities and the supervision of the supreme judicial authorities in this regard is helpful.However, the constant attention of the judicial authorities and the supervision of the supreme judicial authorities in this regard is helpful.
  Keywords: Victims, human dignity, criminal proceedings, Legal challenges, Judicial challenges
 • Vahid Heydari * Pages 41-54
  Attention to the principles of restricting the rights and freedoms of citizens in society is one of the issues that play an important role in explaining the restriction of rights and freedoms of citizens by legal systems. In the meantime, paying attention to the self-interest of individuals in legislation is an approach that is called "paternalism" in the philosophy of law. The adoption of this theory expands the scope of criminalization and restriction of actions based solely on the "principle of harm". Given the existence of Article 40 of the Constitution, which states that the conditions for exercising the rights of individuals are "no harm to others" and "prohibition of encroachment on public interests", the question arises as to "What is the legal status of Iran?" The present study seeks to answer this question with an analytical-descriptive method and with library tools. Justification of legislation based on paternalism and the existence of examples in private law as well as criminal law, which seems to be able to justify their existence in the Iranian legal system based on this view, causes the determination of legislative criteria in the Iranian legal system beyond the principle of harm. To know.
  Keywords: paternalism, the principle of harm, citizens' rights, freedoms, Citizenship rights, Iranian Legal System
 • Ali Bahrami * Pages 55-70

  Given the priority of economic activities, including employment in the general policies of the system and the slogans of the Supreme Leader in recent years, business activities are one of the most important research topics. The Supervision of the judiciary, as one of the basic levers in law enforcement, has a special role in overseeing the executive apparatus and improving the business environment due to its higher binding nature than other oversights. Among the various institutions of this branch, the Inspectorate General of the country has a more supervisory relationship with the executive apparatus, according to the responsibilities set forth in Article 174  of the Constitution and other ordinary laws. There are many gaps in the Supervisory of the National Inspection Organization on these devices, which as a result can have adverse effects on the business environment in the country. Accordingly, in this article, to improve the supervisory performance of the inspection organization in improving the business environment by recognizing the supervisory capacity of the organization and describing its supervisory challenges, solutions that can improve the supervisory quality of the organization and, consequently, facilitate the business environment. And offer lead work.

  Keywords: Businesses, National Supervision Organization, Supervisory, Supervisory of Judiciary, Supervisory of Executive Bodies
 • Ali Shokrollahi * Pages 71-96
  Many human rights reports are presented annually by international organizations, governments, various non-governmental organizations, etc. on the human rights situation in different countries and address various human rights issues such as racial discrimination, abuse of the rights of the poor, violence against women and children. The right deals with health, the prohibition of supporting terrorism, and so on. An increase of more than 50% in the distribution of pornographic content, an 11% increase in violence against children in one year, the strengthening of extremist and racist groups, etc. are part of the deteriorating human rights situation in Germany. This article tries to investigate the cases of human rights violations in Germany, which is one of the claimants of human rights in the world, using official international reports and European databases and away from any political point of view. The research method in this article is descriptive-analytical And each human rights issue is addressed separately.
  Keywords: humam right, Germany, racism, Children's rights, women's rights, Immigrant rights, Covid-19