فهرست مطالب

تحقیقات نظام سلامت حکیم - سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 92، بهار 1400)

مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم
سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 92، بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن سلحشوری، رضا احمدی کهنعلی، علی حیرانی* صفحات 1-5

  آینده پژوهی رشته ای از مطالعات علمی است که با بررسی احتمال رویدادهای آینده در سطوح مختلف، در پی درک بهتر تغییرات پیرامون انسان، جامعه و محیط است و یکی از دلایل استفاده از آن، تلاش در راستای فهم موضوعاتی است که از آنها بی اطلاع هستیم، زیرا برای مواجهه با آینده و برنامه ریزی بهتر، بایستی شناخت کافی در موضوع مربوطه داشته باشیم. نظام سلامت مملو از موضوعات غیرقطعی و پیچیده ای است که پرداختن به آنها با تکیه بر یافته های حاصل از رویدادهای گذشته پرمخاطره است. به نظر می رسد که آینده پژوهی می تواند با در اختیار گذاشتن پارادایم ها و رویکردهای مختلف، به ابعاد گوناگون و چالش های متنوع نظام سلامت بپردازد و ضمن کمک به درک عمیق تر پیچیدگی ها، راهکارهای مفید و موثری برای توسعه دانش و مدیریت در عرصه سلامت ارایه کند. پیشنهاد می شود دانش آینده‎پژوهی برای برنامه ریزی های مرتبط با سلامت در راستای ارتقای نگاه مدیران این نظام ترویج داده شود و بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، سناریونگاری، نظام سلامت
 • پژمان حموزاده*، سید سجاد رضوی، مانی یوسفوند، سعید معنوی، قاسم صادقی صفحات 6-13
  مقدمه

  پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی از طریق کاهش هزینه ها و افزایش قدرت خرید مردم، افراد را به سمت استفاده بیشتر از این خدمات نسبت به افراد فاقد پوشش بیمه ای سوق می دهد. یکی از الزامات پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی، تعیین تعرفه این خدمات است. این مطالعه با هدف تبیین فرآیند تعرفه گذاری خدمات دندانپزشکی در جمهوری اسلامی ایران در سال 1398 به انجام رسید.

  روش کار

  برای تعیین تعرفه خدمات دندانپزشکی مراحل مختلفی انجام شد: شناسایی فهرست خدمات، تعیین جزء حرفه ای، جزء فنی و جزء مواد و لوازم مصرفی. داده های مورد نیاز از طریق برگزاری 10 جلسه با حضور اعضای شورایعالی بیمه سلامت کشور (معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی، سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی)، دو جلسه با انجمن های علمی تخصصی دندانپزشکی، گزارش های مرکز آمار ایران و بررسی هزینه های واقعی کلینیک های دندانپزشکی سراسر کشور جمع آوری شد.

  یافته ها

   جزء حرفه ای به روش هزینه زندگی و از طریق محاسبه تعداد واحد ارزش نسبی قابل ارایه در طول یک سال و سپس درآمد سالانه مورد انتظار یک دندانپزشک عمومی به دست آمد. جزء فنی از طریق تعیین هزینه های تمام شده سالانه کلینیک های دندانپزشکی و جزء مواد و لوازم مصرفی به روش قیمت تمام شده براساس عملکرد واقعی کلینیک های دندانپزشکی سراسر کشور محاسبه شد. یافته های به دست آمده برای هر یک از مراحل انجام پژوهش در جلسات مختلفی در دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت کشور مطرح شد و پس از بررسی نهایی به تایید رسید.

  نتیجه گیری

  تعرفه گذاری خدمات دندانپزشکی مزایای مختلفی از قبیل هدفمند کردن فرآیند پوشش بیمه ای این خدمات، تسهیل فرآیند نظارت بر تعرفه ها، مدیریت هزینه توسط مراکز ارایه دهنده، تسهیل فرآیند به روزرسانی تعرفه خدمات موجود و تسهیل فرآیند تعرفه دار کردن خدمات جدید دارد.

  کلیدواژگان: تعرفه، تعرفه گذاری، قیمت تمام شده، جزء حرفه ای، جزء فنی، خدمات دندانپزشکی
 • الهام احمدنژاد، سهند ریاضی اصفهانی*، مهسا مجاهدی، نگار اسعد سجادی، الهام عبدالمالکی، رضوانه الوندی، سارا صفارپور، شیوا صفری، مبینا محمدی پیروز، ژاله عبدی، علی اکبری ساری صفحات 14-22
  مقدمه

  نشان داده شده که برخی از عوامل با افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-19 همراهی دارند. این مطالعه یک بررسی مروری نظام مند با هدف یافتن عوامل همراه با افزایش مرگ ومیر ناشی از کووید-19 است.

  روش کار

  جستجوی نظام مند در پایگاه های داده Medline/PubMed، Scopus و Google Scholar با کلیدواژه هایی که ارتباط بین مرگ ومیر را نشان دهند شامل خطر نسبی، نسبت مخاطره و نسبت شانس انجام شد و در مجموع 20 مقاله وارد مطالعه شدند. چهار عامل سن (سال) با نسبت شانس، سابقه ابتلا به دیابت با نسبت شانس، جنسیت (مرد در مقابل زن) با نسبت شانس و جنسیت (مرد در مقابل زن) با نسبت مخاطره که در بیش از دو مطالعه تکرار شده بودند در متاآنالیز وارد شدند.

  یافته ها

   مجموعا 65 عامل که با افزایش مرگ ومیر کووید-19 همراهی دارند شناسایی شدند. مهم ترین عوامل شامل این موارد بودند: داشتن سابقه دیابت با نسبت شانس 23/ 12 (27/ 36-13/ 4)، بستری در بخش مراقبت های ویژه با خطر نسبی 5/79 (38/ 8- 00/ 4) و نیاز به تنفس مکانیکی با خطر نسبی 36/ 7 (7/ 10- 06/ 5). این عوامل را می توان به 3 گروه تقسیم کرد: 1) عوامل فردی و ژنتیکی 2) بیماری های زمینه ای و 3) یافته های بالینی و آزمایشگاهی در زمان ابتلا.

  نتیجه گیری

   باتوجه به شناسایی این عوامل خطر لازم است درمورد رعایت توصیه های پیشگیرانه و اطلاع رسانی خطر در افراد دارای این عوامل خطر، توجه بیشتری شود. همچنین این افراد در هنگام غربالگری جمعیت برای کووید-19، در هنگام دریافت واکسن و در مراکز درمانی در هنگام تریاژ بیماران مبتلا به کووید-19 در اولویت قرار گیرند.

  کلیدواژگان: کووید-19، متاانالیز، مرور نظام مند، مرگ ومیر، عوامل خطر
 • ابراهیم جعفری پویان، امیرحسین جهانشیر، مریم السادات عسکری، مریم تاجور، مرتضی رابطی* صفحات 22-34
  مقدمه

  بیمارستان ها به عنوان یک مرکز شبانه روزی در همه نظام های سلامت شناخته می شوند. در یکی از بسته های مهم طرح تحول به منظور ارتقای پاسخگویی به مراجعه کنندگان در ساعات غیراداری و تعطیل، پزشکان مقیم با تخصص های مختلف از سال 1393 در بیمارستان به خصوص اورژانس مستقر شده اند که انتظار می رفت در ‏عملکرد اورژانس و رضایت بیماران تاثیر به سزایی داشته باشد. بنابراین، ‏پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی بسته پزشکان متخصص مقیم اورژانس، به بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت های بهبود آن پرداخته است.

  روش کار

  در این پژوهش کیفی با 19 پزشک متخصص، 2 پزشک فوق تخصص، 4 پزشک عمومی و 2 کارشناس که عمدتا از پزشکان مقیم و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند، مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمده است. تحلیل داده ها با استراتژی تحلیل موضوعی و با کمک نرم افزار ‏MAXQDA 10 انجام شد.

  یافته ها

  حضور پزشک متخصص در شیفت عصر ‏و شب و تسریع در تعیین تکلیف بیماران مهم ترین نقاط قوت بسته و نظام پرداخت، نبود نظارت بر عملکرد پزشکان و آسیب به آموزش دانشجویان چالش ها و نقاط ضعف اصلی طرح بوده است.

  نتیجه گیری

  اهمیت بیمارستان ها بدون حضور پزشکان به ویژه در بیمارستان های آموزشی و دولتی بسیار ناچیز خواهد بود. دستورالعمل برنامه پزشکان متخصص مقیم نسبت به سایر بسته های طرح تحول نظام سلامت به طور دقیق اجرا نشد. علل و عوامل متعددی در این پژوهش برای این بی توجهی شناسایی شد که می توانند تا حدی راهگشای سیاست گذاران و مدیران حوزه سلامت باشند.

  کلیدواژگان: بسته پزشکان متخصص مقیم، طرح تحول نظام سلامت، علوم پزشکی تهران، اورژانس، مقیم
 • محمدفاروق خسروی*، علی محمد مصدق راد، محمد عرب صفحات 35-54
  مقدمه

  حکمرانی یکی از کارکردهای مهم مدیریت نظام سلامت است. حکمرانی خوب نظام سلامت منجر به عملکرد بهتر نظام سلامت و در نهایت، دستیابی به نتایج سلامتی بهتر برای مردم جامعه می شود. با وجود این، مفهوم حکمرانی در نظام سلامت، مبهم و پیچیده است. بنابراین، هدف این مطالعه تبیین مفهوم حکمرانی نظام سلامت است.

  روش کار

  این پژوهش با روش مرور مفهومی انجام شد. در این پژوهش تمامی مقالات مرتبط با حکمرانی نظام سلامت در پایگاه های Medline، EMBASE، ProQuest، Scopus، Cochrane Library و Science Direct و موتورهای جستجوی Google و Google Scholar جستجو و گردآوری شد. در نهایت، تعداد 95 مقاله انتخاب و با روش تحلیل محتوایی تحلیل شد.   

  یافته ها

  حکمرانی نظام سلامت «ایجاد سیستمی شامل ساختارها، فرآیندها، ارزش ها، قوانین، اختیارات و قدرت برای مدیریت هدفمند منابع، هماهنگی و هدایت رفتار ذی نفعان، تولیت برنامه های بهداشتی و درمانی و ارزشیابی عملکرد نظام سلامت با هدف تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه» است. سیاست گذاری سلامت، برنامه ریزی استراتژیک، سازمان دهی، تولیت و کنترل عناصر اصلی تشکیل دهنده حکمرانی نظام سلامت هستند. عوامل محیطی، سیستم های اطلاعات، فرهنگ مناسب، مشارکت و همکاری جامعه و مدیریت منابع بر حکمرانی نظام سلامت تاثیر می ‎گذارند. حکمرانی نظام سلامت بر اهداف نظام سلامت شامل سلامتی مردم، محافظت مالی و پاسخگویی نظام سلامت اثر می گذارد. از شاخص های پاسخگویی همچون مشارکت، شفافیت، عدالت، کارآیی، مسیولیت پذیری، کنترل فساد، اثربخشی، اخلاق محوری، قانون مداری و پایداری می توان برای ارزشیابی حکمرانی نظام سلامت استفاده کرد در نهایت، مدل و چک لیستی برای ارزشیابی حکمرانی نظام سلامت توسعه یافت.

  نتیجه گیری

   واژه حکمرانی مفهومی انتزاعی، پیچیده و چندبعدی است که در حال توسعه و تکامل است. تقویت عناصر سیاست گذاری سلامت، برنامه ریزی استراتژیک، سازمان دهی، تولیت و کنترل برای دستیابی به حکمرانی خوب نظام سلامت ضروری است.

  کلیدواژگان: حکمرانی، نظام سلامت، مرور مفهومی
 • نجمه الملوک امینی، زهرا نیکوسرشت، لیلا احمدی سلطان آبادی، فرحناز ثابتی، زینب ایمانی، فرزانه فرد، ریحانه احسانی* صفحات 55-64
  مقدمه

  افزایش سواد سلامت مردم بااستفاده از بسترهای مجازی در پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر در دوران همه گیری کووید-19 بسیار مهم است. هدف از مطالعه حاضر بررسی عملکرد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در استفاده از بسترهای مجازی در آموزش سلامت به جمعیت تحت پوشش طی همه گیری کووید-19 بود.

  روش کار

  در مطالعه مقطعی حاضر، از داده های موجود فعالیت های آموزشی در فضای مجازی گروه آموزش و ارتقای سلامت  معاونت بهداشت  در بازه زمانی شهریور تا پایان دی ماه 1399 استفاده شد. متغیرهای مورد مطالعه شامل تعداد گروه های مجازی، تعداد اعضای گروه ها، تعداد پیام های بارگزاری شده، منابع مطالب بارگزاری شده و تعداد مدیرگروه ها در ماه های مختلف بود.

  یافته ها

  در مدت 5 ماه برنامه، تعداد 660 گروه مربوط به سفیران سلامت خانواده،183 گروه رابطین بهداشت محلات، 519  گروه مجازی خودیار، 120 گروه  مربوط به کارکنان سازمان های برون بخشی  و 132 گروه مجازی برای دانش آموزان و معلمان آنها تشکیل شد. بیشترین تعداد پیام های بارگزاری شده در تمامی گروه ها از طرف ستاد معاونت بهداشت دانشگاه بود و گروه رابطین بهداشت محلات و سفیران سلامت به طور متوسط با 31/0±76/0 و28/0± 72/0  پیام در روز بیشترین میانگین ارسال پیام در یک روز را به خود اختصاص دادند.

  نتیجه گیری

  از زمان شروع فعالیت های آموزشی در بستر فضای مجازی، زیرساخت و اقداماتی توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران فراهم شد که می تواند اثرات منفی محدودیت های ناشی از اپیدمی کووید-19 را بر خدمات آموزشی، بهداشتی و پیشگیری را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: معاونت بهداشت، آموزش سلامت، شبکه اجتماعی، کووید-19
 • مهدی رضایی، سیده فاطمه میربازغ، محمدرضا کردباقری، شکوه ورعی* صفحات 65-75
  مقدمه

  رضایت شغلی پرستاران یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفیت مراقبت پرستاری است. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.

  روش کار

  این پژوهش، یک مطالعه مقطعی بود که در بخش‌های اورژانس 14 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه رضایت‌مندی شغلی هرزبرگ بود. نمونه‌های مورد پژوهش 665 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس بودند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات کسب شده با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی (میانگین و انحراف معیار و کای دو) و نرم‌افزار Version 18 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ ها

   نتایج نشان داد میانگین (انحراف معیار) رضایت‌مندی شغلی پرستاران (831/36 ± 58/141) متوسط رو به پایین بود و در بین ابعاد رضایت‌مندی شغلی، بالاترین میزان رضایت به ترتیب در دو بعد، ارتباط با همکاران و بیماران (3/48درصد) و جایگاه شغلی (7/27درصد) و پایین‌ترین میزان رضایت به ترتیب در دو بعد، حقوق و مزایا (4/62درصد) و وضعیت و شرایط کار (3/49درصد) بود.

  نتیجه‌ گیری

   در تمامی سازمان‌ها رضایت شغلی، عاملی مهم در ایجاد انگیزه، کارآیی و مسیولیت‌پذیری کارکنان شناسایی شده است. در بخش اورژانس شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران، می‌تواند راهکاری برای اعمال مداخلات موثر به‌مظور ارتقای رضایت شغلی پرستاران، ارتقای کیفیت مراقبت پرستاری و کاهش ترک خدمت آنها باشد.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، پرستار، بخش اورژانس، عوامل موثر
 • علی محمد مصدق راد، حامد رحیم پور لنگرودی* صفحات 76-93
  مقدمه

  وجود مواد شیمیایی سمی و قابل اشتعال و ماشین آلات سنگین از یک سو و دوری تاسیسات نفتی از جوامع شهری از سوی دیگر، دسترسی موثر کارکنان صنعت نفت ایران به خدمات سلامت را ضروری می سازد. ارایه خدمات سلامت در صنعت نفت ایران با چالش هایی مواجه است. این پژوهش با هدف مقایسه روش های ارایه خدمات سلامت به کارکنان شرکت های نفتی پیشرو در جهان به منظور ارایه الگوی مناسب ارایه خدمات سلامت برای صنعت نفت ایران انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش به روش مرور تطبیقی در سال 1399 انجام شد. 8 شرکت نفتی آرامکو، نفت ابوظبی، نفت ایران، گازپروم، نفت چین، ساسول، بریتیش پترولیوم و شورون مورد مطالعه قرار گرفتند. از روش تحلیل چارچوبی برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  عواملی مثل پراکندگی جغرافیایی فعالیت شرکت نفتی، وجود خدمات سلامت باکیفیت در منطقه فعالیت شرکت نفتی، نوع خدمات سلامت مورد نیاز، مقتضیات سیاسی کشور محل فعالیت، قوانین و مقررات ملی و منطقه ای سلامت و سیاست های مسیولیت اجتماعی شرکت نفتی در انتخاب نوع مدل ارایه خدمات بهداشتی و درمانی اثر دارد. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ایران باید از لحاظ ساختاری و وظیفه ای کوچک تر شود و فعالیت های خود را بیشتر معطوف ارایه خدمات مرتبط با فوریت های پزشکی و بیماری های شغلی کند. در مناطق برخوردار شهری، خدمات مرتبط با بیماری های غیرشغلی باید از طریق خرید راهبردی خدمات سلامت یا عقد قرارداد با بیمه های سلامت عمومی و خصوصی برای کارکنان صنعت نفت ایران تامین شود.

  نتیجه گیری

   شرکت های بزرگ نفتی باتوجه به دامنه فعالیت و کیفیت خدمات سلامت موجود در منطقه فعالیت خود از مدل مناسبی برای ارایه خدمات سلامت به کارکنانشان استفاده می کنند. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ایران باید مشارکت بیشتری در ارایه خدمات فوریت های پزشکی و طب کار و مشارکت کمتری در درمان مستقیم بیماری های غیرشغلی داشته باشد.

  کلیدواژگان: شرکت نفتی، خدمات بهداشتی و درمانی، مرور تطبیقی
 • مسلم آرموئیان، پری ناز شاهرودی*، احمد قدمی صفحات 94-103
  مقدمه

  مهمترین ضامن موفقیت طرح تحول سلامت، توجه به ارایه دهندگان خدمات آن طرح است. از این رو مطالعه حاضر بعد از گذشت حدود 6 سال از اجرای آن، با هدف تعیین رضایت مندی پرستاران و پیراپزشکان انجام شد.

  روش کار

  مطالعه به شکل توصیفی مقطعی بر روی 384 نفر از پرسنل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1399 انجام شد. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد رضایت مندی شغلی بود، بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل 30 سوال برای سنجش رضایت مندی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمارتوصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که نمره کلی رضایت شغلی بعد از اجرای طرح تحول سلامت درحد متوسط و برابر4/10± 8/87 بوده است. در بین ابعاد مختلف رضایت شغلی بیشترین نمره، سهم بعد رضایت از همکاران برابر 0/3± 7/21 و کمترین نمره برای بعد رضایت از حقوق و پرداختی ها برابر7/2± 9/10 بود. تنها بین سن و نمره بعد ماهیت کار رضایت مندی بعد از اجرای طرح تحول ارتباط معنادار (003/0=p، 151/0=r) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   باوجود اقدامات انجام شده پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت به منظور ارتقای رضایت مندی کادر درمان، هنوز میزان رضایت آنها، به خصوص درمورد شرایط ارتقا و حقوق، در حد قابل قبول نیست. این موضوع می تواند کیفیت کار تیم مراقبتی را متاثر کند که به نظر می رسد نیاز به تامل و توجه بیشتر مسیولان دارد.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، پرسنل بخش درمان، طرح تحول نظام سلامت، بیمارستان های آموزشی
|
 • Mohsen Salahshouri, Reza Ahmadi Kahanali, Ali Heyrani* Pages 1-5

  Futures studies is a field of scientific studies that seeks to better understand changes in humans, society, and the environment by examining the probability of future events at different levels, and one of the reasons for its use is to try to understand topics that we are unaware of because in order to face the future and plan better, sufficient knowledge should be done in the relevant subject. The health system is full of uncertain and complex issues that are risky to address based on findings from past events. It seems that futures research can consider various dimensions and challenges of health system by providing different paradigms and approaches, and while helping to better understand the complexities, provide useful and effective solutions for the development of knowledge and management in the field of health. It is suggested that futures studies knowledge be promoted for health-related planning in order to improve the view of the managers of this system and be given more attention.

  Keywords: Future research, scenario planning, health system
 • Pejman Hamouzadeh*, Seyed-Sajjad Razavi, Mani Yousefvand, Saeed Manavi, Ghasem Sadeghi Pages 6-13
  Introduction

  Insurance coverage of dental services through reducing costs and increasing the purchasing power of people, leads insured people to use more of these services than people without insurance coverage. One of the requirements of dental services insurance coverage is to determine the tariff of these services. The aim of this study was to explain the tariff-setting process of dental services in Islamic Republic of Iran in 2020.

  Methods

  Various steps were taken to determine the tariff for dental services: identifying the list of services, determining the professional component, the technical component and the consumables and materials component. The required data were collected through ten meetings with the members of the Supreme Council of Health Insurance (Deputy of Treatment, Medical Council of the Iran, and Basic and Complementary Insurance Organizations), two meetings with specialized dental associations, reports of the Statistics Center of Iran and a review of the actual costs of dental clinics across the country.

  Results

  The professional component was obtained by the cost of living method and by calculating the number of units of relative value that can be provided during a year and then the expected annual income of a general dentist. The technical component was calculated by determining the annual costs of dental clinics and the consumables and materials component by the costing method based on the actual performance of dental clinics across the country. The obtained results for each stage were presented in various meetings in the Secretariat of the Supreme Council of Health Insurance and were confirmed after the final review.

  Conclusion

  Tariff-setting of dental services has various advantages such as targeting the insurance coverage process of these services, facilitating the process of monitoring tariffs, cost management by provider centers, facilitating the process of updating the tariff of existing services and facilitating the process of tariff-setting of new services.

  Keywords: Tarif f, Tariff-Setting, Costing, Professional Component, Technical Component, Dental Services
 • Elham Ahamdnezhad, Sahand Riazi-Isfahani*, Mahsa Mojahedi, Negar Asad Sajjadi, Elham Abdolmaleki, Rezvaneh Alvandi, Sara Saffarpour, Shiva Safari, Mobina Mohammadi-Pirooz, Zhaleh Abdi, Ali Akbari-Sari Pages 14-22
  Introduction

  Some factors have been found to be associated with increased mortality from Covid-19. This study is a systematic review and meta-analysis aimed at finding the factors associated with the increased mortality among Covid-19 patients.

  Methods

  Systematic searches of Medline/PubMed, Scopus, and Google Scholar databases were performed using keywords that correlated mortality, including relative risk (RR), risk ratio, and odds ratio(OR). A total of 20 articles were included in this study. Four factors including age (years) with OR, underlying diabetes with OR, gender (male vs. female) with OR, and gender (male vs. female) with OR which reported by in more than two studies, were meta-analyzed.

  Results

  A total of 65 factors were identified that are associated with an increase in death from Covid-19. The most important factors were: History of diabetes with an odds ratio of 12.23 (4.13–36.27); Hospitalization in the intensive care unit with a relative risk of 5.79 (4.00-8.38); and requiring which reported by mechanical ventilation with a relative risk of 7.36 (5.06–10.7). These factors can be classified into three categories: 1) individual and genetic factors 2) underlying diseases and conditions, and 3) clinical and laboratory findings.

  Conclusion

  Having identified these risk faktors, it is necessary to pay more attention on preventive measures and raising awarness among  people with these risk factors. This findings may help health care organizations to prioritize high risk groups for screening and triaging for Covid-19 and for receiving Covid-19 vaccine.

  Keywords: Covid-19, meta-analysis, systematic review, mortality, risk factors
 • Ebrahim Jaafaripooyan, Amirhosein Jahanshir, Maryam Sadat Askari, Maryam Tajvar, Morteza Rabeti* Pages 22-34
  Introduction

  Hospitals are recognized as a 24/7 center in all health systems. Under the health transformation plan, one specific program was envisaged to improve the response to clients during non-business hours and holidays via different specialties being stationed in the hospitals, especially emergency departments, since 2014. It was expected to have a significant impact on emergency performance and patient satisfaction. Therefore, the present study aims to qualitatively evaluate the program of specialists residing in the emergency department, examining its strengths and weaknesses and opportunities for improvement.

  Methods

  In this qualitative study, a semi-structured interview was conducted with 19 specialists, two super-specialists, four general practitioners and two experts, mainly as resident physicians and deputy director of treatment at Tehran University of Medical Sciences. Data analysis was performed using thematic analysis strategy with the help of MAXQDA software.

  Results

  The strengths included a transparent communication and job descriptions, a reliable access to specialist services at evening and night shifts and speeding up patients’ care and discharge. As such, the lack of monitoring system for physicians’ performance, payment issues and possible damage to student education were the main challenges and weaknesses

  Conclusion

  The importance of hospitals without the presence of physicians, especially in teaching and public hospitals, will be very small. The instructions of the resident physician’s program were not strictly implemented as opposed to the other programs of the health transformation plan. Numerous causes and factors were identified in this study for this negligence that can to some extent pave the way for health policy makers and managers.

  Keywords: Specialist Residency Program, Health Transformation Plan, Tehran University of Medical Sciences, Emergency services
 • Mohammad Faroug Khosravi*, Ali Mohammad Mosadeghrad, Mohammad Arab Pages 35-54
  Introduction

  Governance is one of the important functions of health system management. Good governance leads to better performance of the health system and ultimately, achieving better health outcomes for the people. Nevertheless, the concept of health system governance is ambiguous and complex. Therefore, the purpose of this study is to explain the concept of health system governance.

  Methods

  This research was conducted using the conceptual review method. All articles related to the health system governance indexed in Medline, EMBASE, ProQuest, Scopus, Cochrane Library and Science Direct databases and Google and Google Scholar search engines were searched, extracted, and assessed. Finally, 95 articles were selected and analyzed by content analysis.

  Results

  Health system governance is “a system of structures, processes, values, laws, power and authority for effective management of resources, coordination of stakeholders’ behaviors, planning and stewardship of health programs and evaluation of health system performance to promote, restore, and maintain health”. Health policy-making, strategic planning, organizing, stewardship and controlling are the main components of the health system governance. Environmental factors, information systems, appropriate culture, community participation and cooperation, and resource management influence the governance of the health system. Health system governance affects the goals of the health system (i.e. public health, financial protection, and responsiveness). Finally, a model and a checklist were developed to evaluate the health system governance.

  Conclusion

  Health system governance is a complex and multidimensional concept that is evolving. Strengthening health policy-making, strategic planning, organizing, stewardship and controlling is essential to achieve good health system governance.

  Keywords: Governance, health system, conceptual review
 • Najmatolmolook Amini, Zahra Nikooseresht, Leila Ahmadi Soltanabadi, Farahnaz Sabeti, Zeinab Imani, Farzaneh Fard, Reyhaneh Ehsani* Pages 55-64
  Introduction

  Increase the level of health literacy about communicable and non-communicable diseases using virtual platforms during the Covid-19 epidemic is important. The purpose of this study was to investigate the performance of the deputy of Health of Tehran University of Medical Sciences in using virtual platforms in health education of the covered population during the Covid-19 epidemic.

  Methods

  In this cross-sectional study, recorded data related to educational activities in cyberspace during the months of September to the end of January was used. The variables studied included the number of virtual groups, the number of members participating in the groups, the number of uploaded messages, the sources of content uploaded, and the group manager in different months.

  Results

  During the under-studied period, about 660 related groups to family health ambassadors, 183 groups of health liaisons, 519 virtual self-help groups, 120 groups related to employees of external organizations, and 132 Virtual groups were created for students and their teachers. The highest number of uploaded messages in all groups was from the deputy of Health, and the group of liaisons and health ambassadors with an average of 0.76 with 0.72 messages per day had the highest average of sending messages per day.

  Conclusion

  Since the beginning of infrastructural and educational activities in cyberspace, effective measures have been taken by the deputy of the Health of Tehran University of Medical Sciences, which can minimize the negative impact of the Covid-19 epidemic on educational, health, and prevention-related activities.

  Keywords: Deputy of health, Health education, Social network, COVID-19
 • Mehdi Rezaee, Seyedeh Fatemeh Mirbazegh, MohammadReza Kordbagheri, Shokoh Varaei* Pages 65-75
  Introduction

  Nurses job satisfaction is one of the effective factors in improving the quality of nursing care. The aim of this study was to determine the factors affecting job satisfaction of nurses who working in emergency departments in public hospitals, affiliated to Tehran University of Medical Sciences.

  Methods

  This study was a cross-sectional study conducted in the emergency departments of 14 hospitals that affiliated to Tehran University of Medical Sciences. The data collection tool, including a demographic questionnaire and a Herzberg Worksheet Satisfaction Questionnaire. The study sample consisted of 665 nurses working in the emergency department who entered the study by census method. The obtained data were analyzed using descriptive and analytical statistical tests (Mean ±SD and Chi square) and Version 18 SPSS software.

  Results

  The Mean ±SD of job satisfaction in nurses (141.58±36.831) was moderate to low and the highest level of satisfaction in two dimensions, respectively, communication with colleagues and patients (48.3درصد) and job status (27.7%) and the lowest level of satisfaction were in two dimensions, salary and benefits (62.4درصد) and work situation (49.3%), respectively.

  Conclusion

  In all organizations, job satisfaction has been identified as an important factor in creating employee motivation, efficiency and responsibility. Job satisfaction in nurses, improve the quality of nursing care and reduce their retirement.

  Keywords: Job satisfaction, nurse, emergency department, effective factors
 • Ali Mohammad Mosadeghrad, Hamed Rahimpour Langroudi* Pages 76-93
  Introduction

  The existence of toxic and flammable chemicals, heavy machineries and the distance of oil facilities from urban communities, make it difficult for Iranian oil company employees to access health services easily. Health service delivery in the Iranian oil company faces some challenges. This study aimed to compare methods of health service delivery to employees of world leading oil companies to propose an appropriate model for Iran’s oil industry.

  Methodology

  The scope of the oil company’s activity, the existence of quality healthcare services in the area of its operation, the type of health services required, national and international laws and regulations and social responsibility policis of the oil company affect its choice of a health service delivery model. The Iranian oil company has the highest level of direct involvement in providing health services to its employees. It should be more involved in providing emergency medical and occupational services and less involved in the direct treatment of non-occupational diseases. Non-occupational healthcare services should be purchased from existing healthcare providers or health insurance companies.

  Conclution

   There is no one-size-fits-all solution. Leading oil companies use a suitable model to provide health services to their employees considering several contextual factors. Iran Oil Company should provide non-occupational services through strategic purchasing of health services and contracts with health insurance companies.

  Keywords: Oil Company, Health Services, Comparative Review
 • Moslem Armoeyan, Parinaz Shahroudi*, Ahmad Ghadami Pages 94-103
  Introduction

  The most important guarantee for the success of the health transformation plan is to pay attention to the service providers of that plan. Therefore, the present study was conducted about six years after its implementation.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on 384 staff of hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2019. Data collection tools were the Standard Job Satisfaction Questionnaire JDI (Job Descriptive Index), with the first section containing demographic information and the second section containing 30 questions to measure satisfaction. For data analysis, descriptive and analytical statistics were used in SPSS software version 16.

  Results

  The results of the study showed that the overall score of job satisfaction after the implementation of the health transformation plan was moderate and equal to87.8±10.4. Among the various dimensions of job satisfaction, the highest score was the share of satisfaction with colleagues equal to 21.7±3.0 and the lowest score for the satisfaction of salaries and payments was 10.9±2.7. Only relationship between the age and score the dimension of the nature of the job satisfaction after the implementation transformation plan was significant (p = 0.003).

  Conclusions

  Despite the measures taken after the implementation of the health system transformation plan to improve the satisfaction of the medical staff, their satisfaction is still not acceptable, especially in terms of promotion and salaries. This can affect the quality of the care team’s work, which seems to need more attention from the authorities.

  Keywords: Job satisfaction, treatment department personnel, health system transformation plan, educational facilities