فهرست مطالب

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی - پیاپی 51 (تابستان 1401)

فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
پیاپی 51 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کرم حبیب پور گتابی*، مرتضی قلیچ، فرهاد بزرافکن صفحات 1-46
  نظر به اهمیت و ضرورت آگاهی از اثرگذاری خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان، تحقیق حاضر با استفاده از طرح ارزشیابی و روش شناسی کمی (روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه)، به ارزیابی این اثرگذاری در چهار خدمت بیمه تکمیلی، وام ضروری، کمک هزینه های عصا، عینک، سمعک و سفر، و تورهای مسافرتی زیارتی و سیاحتی، و پیشنهادها برای بهبود این اثربخشی پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بازنشستگان ساکن در سرتاسر کشور که از چهار خدمت نامبرده استفاده کرده اند که از بین آنها، 1317 نفر به عنوان حجم نمونه در 5 پهنه استانی با استفاده از روش های نمونه گیری تصادفی ساده با استراتژی جدول اعداد تصادفی و براساس ملاک تعداد جمعیت بازنشستگان در هر پهنه استانی و استان متعلق هر پهنه انتخاب و مورد پیمایش تلفنی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که گرچه بازنشستگان بطور نسبی از خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق با ابتنای بر چهار خدمت مورد بررسی ناراضی اند، اما در مجموع ارزیابی مثبتی از اثربخشی این خدمات بر کیفیت زندگی شان دارند. نتایج تحقیق، گرچه بر دو وجه همزیستی نارضایتی بازنشستگان و کارآمدی خدمات صندوق در کیفیت زندگی بازنشستگان دلالت دارد، اما به نظر می رسد اثربخشی بهینه این خدمات، نیازمند بازتعریف و جریان سازی بازنشستگی و کیفیت زندگی آنها براساس مفاهیم بازنشستگی فعال و کیفیت زندگی ذهنیت گراست.
  کلیدواژگان: بازنشستگی، کیفیت زندگی، خدمات اجتماعی و فرهنگی، اثربخشی
 • امیرمحمد کلابی*، فاطمه شراعی صفحات 47-76
  کارآفرینی اجتماعی شامل فعالیت های خلق ارزش اجتماعی نوآورانه است،که راهکاری اثرگذار و پایدار در راه توسعه اجتماعی جوامع می باشد. ماهیت کارآفرینی اجتماعی به گونه ای است که برای ایجاد ارزش و توسعه آن، نیازمند شناسایی ارزش های شخصی کارآفرینان در طول زمان هستیم؛ بنابراین هدف پژوهش شناسایی و معرفی روند تکاملی این ارزش ها درطول زمان بوده که منجربه ارزش آفرینی اجتماعی شده اند. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و روش تحقیق آن آمیخته متوالی اکتشافی است. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و تکنیک مصاحبه عمیق هدفمند با 17 کارآفرین برتر دارنده جایزه مسیولیت اجتماعی برای جمع ‏آوری داده ‏ها و روش نمونه ‏گیری هدفمند گلوله برفی استفاده و بخش کمی پژوهش از طریق آزمون تی تک‏ نمونه ‏ای انجام و داده‏ های مورد نیاز آن از طریق پرسشنامه محقق ساخت با 150 نفر از مدیران و کارآفرینان شرکت‏ های برتر و روش نمونه‏ گیری در دسترس صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد که نظام ارزشی کارآفرینان سلسله مراتبی است و خلق ارزش مشترک مرحله ای میان خلق ارزش فردی و خلق ارزش اجتماعی است. همچنین نتایج حاکی از آن است که ارزش های کارآفرینان در طول زمان شکل می گیرند و ارزش های کارآفرینان اجتماعی موفق که منجر به رشد و توسعه کشور شده اند، عبارتند از: سعادتمندی جامعه، کرامت انسانی، عرق ملی و میهن پرستی، اخلاق گرایی، استقلال مالی، پایداری روابط با دیگران، تعالی گروهی، برابری و عدالت، آسودگی و امنیت، رفاه کارکنان، اثبات خود به دیگران وقدرت و دیده شدن.
  کلیدواژگان: ارزش شخصی، خلق ارزش مشترک، کارآفرینی اجتماعی، ارزش اجتماعی
 • زهرا حق روستا، آیت الله ممیز*، جلال حقیقت منفرد صفحات 77-103

  پیاده سازی فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری سبب ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و خلق خدمات نوآورانه می شود. پژوهش حاضر با هدف اجرای فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری، به شناسایی مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری نوین می پردازد. پژوهش برحسب هدف،کاربردی و ازنظر نوع روش پژوهش، توصیفی است. اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و تکنیک دلفی به دست آمده است. ابتدا 30 نفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه بر اساس رشته و مدرک تحصیلی شناسایی شدند که در نهایت 23 نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب و با استفاده از روش دلفی فازی در چهار مرحله دیدگاه های آن ها استخراج و مورد پالایش قرارگرفت. بر اساس خروجی تحلیل، مولفه های موثر بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری کشور، شامل 4 بعد کارآفرینی، بانکداری نوین، کارآفرینی سازمانی و ارزش ها و 13 مولفه است. یافته ها نشان می دهد بیشترین میزان موافقت خبرگان در بعد کارآفرینی: خلق، اجرا و بهره برداری از ایده، در بعد کارآفرینی سازمانی: افراد، نوآوری، اهداف، ساختار و محیط، در بعد بانکداری نوین: فناوری اطلاعات، مهارت نیروی انسانی، تنوع خدمات و در بعد ارزش ها: ارزش های حاکم بر جامعه و سازمان می باشند. مولفه های شناسایی شده قادر است زمینه کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری نوین را فراهم نموده، عملکرد آن ها را بهبود ببخشد. و بانک ها را قادر سازد تا موقعیت خود را در فرایند کارآفرینی سازمانی مورد ارزیابی قرار دهند.

  کلیدواژگان: بانکداری، کارآفرینی سازمانی، نوآوری، تکنیک دلفی-فازی
 • محمود مهام* صفحات 105-133
  تداوم زیست جمعی و استمرار جوامع انسانی در سرزمین موجب شکل یابی تدریجی متقابل جامعه و محیط به صورت انواعی از مجتمع های زیستی است. ارتباط جوامع انسانی با تنوع محیطی در پیشینه زیستی در فلات مرتفع ایران، پیدایی سه نوع جامعه (عشایری، روستایی و شهری) را موجب شد که بخشی از میراث طبیعی-انسانی بشر هستند. تغییر در آن ها با هدف گذاری بهبود زندگی، نیازمند شناخت بافت مجتمع های زیستی است تا به «پایداری» بینجامد. اسناد و برنامه های توسعه ای، واجد پشتوانه های علمی -فنی هستند که بر ترکیب و نوع روابط قدرت در سطوح مختلف تاثیرگذارند. دستور کار 2030 هر چند از انسجام بالایی برخوردار می باشد اما عملا انعکاس مواجهه ی قدرت ها با یکدیگر است. با توجه به محوریت «پایداری» در این سند، پرسش آغازین عبارت است از: «پایداری» توسعه در سند 2030 دارای چه سازوکار و کدام جهت گیری است؟ با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، فرضیه زیر ارایه شده است: سند 2030 در تلطیف روابط شمال و جنوب و جایگزینی همکاری در سطح داده ها و اطلاعات از یک طرف و رقابت در سطح دانشی و نقش کاربری از طرف دیگر، تدوین گردیده است و با بخشی نگری و غفلت از پیوندها(غذا و خاک «و» آب و انرژی)، بی توجهی به مساله تقسیم منابع، تقلیل گرایی در مشارکت، نپرداختن به اندرکنش سواد زیست بوم شناسی و زنجیره تامین مالی، نتوانسته تجمیع تجارب و یافته های اسناد توسعه ای پیشین باشد.
  کلیدواژگان: مجتمع های زیستی، پیوند خاک و غذا، مداخله، پیوند آب و انرژی، سند 2030
 • اکبر ذوالفقاری*، طاها عشایری، امرالله کشاورز صفحات 135-167

  فاصله اجتماعی همان درجه دوری و نزدیکی افراد و گروهایی قومی است. ایران جامعه ای چند قومی با ساختار جغرافیایی قومی متفاوت و همراه با مناسک قومی متنوع است. همین امر وجود فاصله اجتماعی را امری طبیعی نموده است. دانشگاه محل حضور افراد با گروه های قومی متنوع است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پیمایش جامعه شناختی فاصله اجتماعی بین دانشجویان است. روش پژوهش از نوع پیمایش (کمی) و ابزار آن پرسشنامه است. سطح پایایی متغیرها با استفاده از آلفای کرونباخ تایید و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران برابر با 461 نفر تعیین گردید. یافته ها نشان می دهد میانگین فاصله اجتماعی در بین مردان بیشتر از زنان؛ در بین روستاییان بیشتر از شهری و در بین افراد مجرد بیشتر از متاهل است. یافته ها همچنین حکایت دارد رابطه بین سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت)، تعصب اجتماعی، تصورات قالبی، تبعیض اجتماعی، اختلافات تاریخی و شناخت و آگاهی اجتماعی با فاصله اجتماعی معنی دار است. نتایج رگرسیون نشان می دهد ضریب تعیین برابر با 0.349 است.یافته ها همچنین حکایت دارد رابطه بین سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت)، تعصب اجتماعی، تصورات قالبی، تبعیض اجتماعی، اختلافات تاریخی و شناخت و آگاهی اجتماعی با فاصله اجتماعی معنی دار است. نتایج رگرسیون نشان می دهد ضریب تعیین برابر با 0.349 است.

  کلیدواژگان: فاصله اجتماعی، سرمایه اجتماعی، نظام جغرافیایی، اختلافات تاریخی
 • محمد حسن شربتیان*، فهیمه آذرنیا، جواد جهانشیری صفحات 169-218

  ظرفیت کسب، تفسیر و درک اطلاعات سلامت برای تصمیم گیری انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت را می توان موضوع رابطه هدفمند این پژوهش تعریف کرد.رویکرد نظری عاملیت با تاکید بر فرصت و انتخاب برای تحلیل متغیرها و تبیین یافته ها مطرح شده است.روش شناسی این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال مناطق شهری مشهد بر اساس نمونه ای برابر با 650 نفر به صورت حجم متناسب با هر منطقه به صورت تصادفی ساده در نظر گرفته شده است.از ابزار پرسشنامه استانداردشده،توافق داوران جهت رسیدن به روایی محتوایی و ضریب پایایی سواد سلامت (822/0) و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (800/0) استفاده شده است.نتایج بیانگر این است که بر اساس تحلیل فضایی خوشه بندی، میانگین وضعیت سواد سلامت به نسبت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت به طور کل و متمایز در سطح مناطق شهری بهتر بوده است.وضعیت میانگین متغیر وابسته در سطح مناطق شهری چندان مطلوب نبوده است.متغیرهای زمینه ای با متغیرهای اصلی تحقیق رابطه معناداری نداشته اند.میزان و شدت روابط بین فرضیه های اصلی و فرعی در سطح معناداری کمتر از 05/0 در حد متوسط و بالابوده است.نتایج بتای رگرسیون نشان می دهد که مولفه های عملکردی،ارتباطی، انتقادی و پایه به ترتیب با مقدار، ضریب هبستگی69 درصد بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته داشته اند.همچنین نتایج معادله پیش بینی می تواند 49 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند .

  کلیدواژگان: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، سوادسلامت، شهروندان، مناطق شهری، مشهد
 • احسان علینی* صفحات 219-254
  امروزه مسیله فساد اقتصادی در جهان، به یکی از مهم ترین دغدغه های گروه ها و نهادهای اجتماعی و همچنین دولت ها تبدیل شده است. گسترش این پدیده در بیشتر کشورها، جنبه ساختاری و نهادی پیدا کرده است. فساد در طی دو دهه اخیر رشد چشم گیری در ایران داشت است. در مقاله حاضر، نگارنده با استفاده از روش اسنادی و الگوی تحلیلی مبتنی بر تاثیر گذاری سطوح مختلف اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) بر یکدیگر، به بررسی ریشه ها و فرآیندهای ساختاری شیوع چنین فساد گسترده ای در دستگاه دولتی کشور پرداخته است. بر اساس این الگوی تحلیلی، در دوران پس از انقلاب، با غلبه یابی فرهنگ سیاسی نیروهای مسلط، مشارکت شهروندان و گروه های اجتماعی به انسداد سیاسی انجامید و این امر به وجود آمدن انحصار در بخش اقتصادی را به همراه داشت؛ این انحصار در نهایت منشا بروز فساد شد. نتایج تحقیق نشان می دهند وضعیت تعامل سطوح یاد شده مثبت نبوده و این امر تاثیرات منفی بر حوزه اقتصادی گذاشته است. در بخش اقتصادی چهار مدل سیاست گذاری غلط را می توان بررسی و ردیابی کرد: دولتی شدن گسترده اقتصاد، رواج سرمایه داری تجاری و مصرف گرایی افسارگسیخته، اتخاذ سیاست های بازتوزیعی و چند نرخی بودن ارز.
  کلیدواژگان: فساد، فرآیندهای ساختاری، دولت، جمهوری اسلامی
 • مهدی شعبان زاده خوشرودی*، امید گیلان پور، ابراهیم جاودان، محسن رفعتی صفحات 255-295
  در این مطالعه ابتدا تابع عرضه و تقاضای محصولات گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر تصریح و سپس در قالب مدل سیستم معادلات همزمان برآورد شد. در ادامه از کشش تقاضای الگوها برای محاسبه تغییرات رفاه مصرف کنندگان محصولات پروتیینی در دو حالت بعد از حذف یارانه ارز ترجیحی و سناریوی ارز 35000 تومانی استفاده گردید. نتایج برآورد تابع عرضه محصولات گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر نشان داد که عرضه محصولات دامی و پروتیینی نسبت به قیمت بی کشش است و با افزایش قیمت نهاده ها عرضه ی محصولات مذکور کاهش می یابد. ضمن آن که تحریم های اقتصادی بر عرضه ی محصولات دامی و پروتیینی تاثیر منفی داشته است. بر اساس نتایج تابع تقاضا نیز، قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر بر تقاضای این محصولات اثر منفی و معنی دار دارد. همچنین بر پایه نتایج گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماهی جانشین هستند؛ ضمن آن که گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر برای مصرف کنندگان به عنوان کالاهای ضروری تلقی می گردند. در نهایت نیز نتایج نشان داد که با حذف یارانه ارز ترجیحی و تغییر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر در بازار به ترتیب به معادل 191324، 55236، 38564 و 12513 تومان، مازاد رفاه مصرف کنندگان محصولات پروتیینی معادل 318468 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: سیاست یارانه ارز ترجیحی، محصولات دامی و پروتئینی، تابع عرضه و تقاضا، رفاه مصرف کنندگان
|
 • Karam Habibpour Gatabi *, Morteza Ghelich, Farhad Bazrafkan Pages 1-46
  Considering the importance and necessity of being aware of the impact of socio-cultural services of the Civil Servants Pension Fund on the quality of life of retirees, the present study uses a evaluation design and methodology quantitative (survey method with questionnaire technique), examine four supplementary insurance, essential loans, cane, glasses, hearing aids and travel allowances, and pilgrimage and tourist tours services, and suggestions for improving this effectiveness. The statistical population of the study includes all retirees living across the country who have used the four mentioned services, of which 1317 people as a sample size in 5 provincial areas using simple random sampling methods with random number table strategy and based on the number of retirees in each province and province belonging to each region were selected and surveyed by telephone. The findings showed that although retirees are relatively dissatisfied with the fund's socio-cultural services, they generally have a positive assessment of the effectiveness of these services on their quality of life. The results of the study, although indicate the coexistence of retirees' dissatisfaction and the efficiency of the fund's services in the quality of life of retirees, but it seems that the optimal effectiveness of these services requires redefining and mainstreaming retirement and their quality of life based on the concepts of active retirement and subjectivist quality of life.
  Keywords: Retirement, Quality of life, socio-economic services, Effectiveness
 • Amir Mohammad Colabi *, Fatemeh Sharaei Pages 47-76
  Social entrepreneurship is the activity of creating social value through innovation. The nature of social entrepreneurship is such that in order to create and develop value, we must identify the personal values of entrepreneurs; Therefore, the purpose was to identify and introduce the evolutionary process of personal values of social entrepreneurs over time that have led to social value creation. This study is exploratory in terms of its developmental-applied purpose and research method. In the qualitative part, the content analysis method and purposeful in-depth interview technique with the top 17 entrepreneurs holding the Social Responsibility Award are used to collect data and the purposeful snowball sampling method, and the quantitative part of the research is done through a t-test. The required data were obtained through a researcher-made questionnaire with 150 managers and entrepreneurs from top companies using the available sampling method. The results show that the value of entrepreneurs is hierarchical, and the creation of shared value is a step between the creation of personal and social value. The results show and the values of successful social entrepreneurs that have led to the growth and development of the country are: The well-being of society, human dignity, national and patriotic sweat, moralism, financial independence, sustainability in relationships with others, group excellence, equality and justice, comfort and security, employee well-being, proving oneself to others and power.
  Keywords: Personal Value, Create Shared Value, social entrepreneurship, Social Value
 • Zahra Haghroosta, Ayatollah Momayez *, Jalal Haghighat Monfared Pages 77-103

  Implementing the organizational entrepreneurship process in the banking system creates added value for customers and creates innovative services. Therefore, the present study, with the aim of implementing the organizational entrepreneurship process in the banking system, identifies the components and indicators affecting organizational entrepreneurship in the modern banking system in Iran. The research is applied in terms of purpose and descriptive and survey in terms of the type of research method. The information is obtained from two methods of documentary study and Delphi technique. The statistical population includes 23 experts in the field of entrepreneurship and banking, whose views have been extracted and refined in four stages using the fuzzy Delphi method. Based on the output of the analysis, the components affecting organizational entrepreneurship in the country's banking system include 4 dimensions of entrepreneurship, modern banking, organizational entrepreneurship and values ​​and 13 components. Findings show the highest level of expertise in the entrepreneurship dimension: creation, implementation and exploitation of ideas, in the organizational entrepreneurship dimension: people, innovation, goals, structure and environment, in the new banking dimension: information technology, manpower skills, service diversity and in Values ​​dimension: are the values ​​that govern society and the organization. The identified components are able to provide the background of organizational entrepreneurship in the new banking system, improve their performance

  Keywords: Banking, organizational entrepreneurship, Innovation, Delphi-Fuzzy Technique
 • Pages 105-133
  The continuity of collective life and the continuity of human societies in the land causes the gradual formation of mutual interaction between society and the environment in the form of various biological complexes. Changes in these biological complexes, aiming at improving life and further development, require understanding the context of biological complexes in order for development interventions to lead to "sustainability". Development documents and programs have scientific-technical support that affect the composition and type of power relations at different levels. The 2030 Agenda , in fact a reflection of the conflict of needs and demands and therefore the confrontation of powers. Given the centrality of "sustainability" in this document, the initial question is: What is the mechanism and direction of "sustainability" of development in the 2030 document? The 2030 document has been drafted with the aim of smoothing of North-South relations and the replacement of "cooperation" in the level of data and information on the one hand and "competition" at the level of knowledge and the role of the user, on the other hand, it has been compiled and by partitioning and neglecting the links ("food and soil" and "water and energy"), ignoring the issue of resource sharing, reductionism in participation, not addressing the interaction of ecological literacy and the financing chain , Failed to aggregate the experiences and findings of previous development documents.
  Keywords: Biological complexes, Connection of soil, food, Intervention, water, energy links, document 2030
 • Akbar Zolfaghari *, Taha Ashayeri, Amrullah Keshavarz Pages 135-167

  Social distance is the degree of distance and closeness of individuals and ethnic groups (physical and emotional). Iran is a multi-ethnic society with a different ethnic geographical structure and with diverse ethnic rituals. This has made the existence of social distance a natural thing. The university is home to a variety of ethnic groups. Accordingly, the main purpose of the research is to survey the sociological distance between students. The research method is survey (quantitative) and its tool is a questionnaire. The level of reliability of the variables was confirmed using Cronbach's alpha and the sample size was determined to be 461 using the Cochran's formula. Findings show that the average social distance between men is higher than women; It is more than urban among villagers and more than married among single people. Findings also indicate that the relationship between social capital (trust, cohesion and participation), social prejudice, stereotypes, social discrimination, historical differences and social cognition and awareness with social distance is significant. The regression results show that the coefficient of determination is equal to 0.349.ocial prejudice, stereotypes, social discrimination, historical differences and social cognition and awareness with social distance is significant. The regression results show that the coefficient of determination is equal to 0.349.

  Keywords: Social Distance, Social capital, Geographical System, Historical Disputes
 • Mohammad Hasan Sharbatiyan *, Fahimeh Azarnia, Javad Jahashiri Pages 169-218

  The capacity to acquire, interpret and understand health information to make decisions about health-promoting behaviors can be defined as the purposeful relationship of this study.The theoretical approach of agency has been proposed with emphasis on opportunity and choice to analyze variables and explain the findings.The methodology of this research is descriptive and correlational and the statistical population of citizens over 18 years of age in urban areas of Mashhad based on a sample of 650 people in terms of volume appropriate to each region is considered a simple random.The standardized questionnaire, judges' agreement was used to achieve content validity and reliability coefficient of health literacy (0.822) and health-promoting behaviors (0.800).The results indicate that based on the spatial analysis of clustering, the average health literacy status was better than the health-promoting behaviors in general and distinctly in urban areas.status of the dependent variable in urban areas has not been very favorableBackground variables did not have a significant relationship with the main variables of the research.The extent and intensity of the relationships between the main and secondary hypotheses are significantly less than0.05 on average and above.The beta regression results show that the functional,communication, critical and basic components with the value of 69% correlation coefficient, respectively,had the greatest effect on the dependent variable. Also,the results of the prediction equation can explain49% of the variance of the dependent variable.

  Keywords: Health Promoting Behaviors, Health Literacy, Citizens, Urban Areas, Mashhad
 • Ehsan Alini * Pages 219-254
  Today, the issue of economic corruption in the world has become one of the most important concerns of social groups and institutions, as well as governments. The spread of this phenomenon in most countries has found a structural and institutional aspect. Corruption has grown significantly in Iran over the past two decades. In the present article, the author uses the documentary method and analytical model based on the influence of different social levels (political, economic and cultural) on each other, to examine the roots and structural processes of the prevalence of such widespread corruption in government. According to this analytical model, in the post-revolutionary period, with the dominance of the political culture of the ruling forces, the participation of citizens and social groups led to political obstruction, which led to the creation of monopolies in the economic sector; this monopoly eventually became the source of corruption. The results show that the interaction status of the mentioned levels is not positive and this has negative effects on the economic field. In the economic sector, four erroneous policy models can be examined and traced: the widespread governmentalization of the economy, the prevalence of commercial capitalism and unbridled consumerism, the adoption of redistributive policies, and the multi-currency nature.
  Keywords: Corruption, Structural Processes, State, Islamic Republic
 • Mehdi Shabanzadeh Khoshrody *, Omid Gilanpour, Ebrahim Javdan, Mohsen Rafati Pages 255-295
  in this study, the supply and demand functions of products including red meat, chicken, eggs and milk were first specified and then estimated in the form of a system of simultaneous equations.Then, the demand elasticity of the models was used to calculate the changes in the welfare of consumers of protein products under in two cases, after removing the subsidy of the preferred currency and the 35,000 Toman currency scenario. The results of estimating the supply function of red meat, chicken, egg and milk showed that the supply of livestock and protein products is inelastic than the price and with the increase of input prices, the supply of these products decreases. Based on the results of the demand function, the prices of red meat, chicken, eggs and milk have a negative and significant effect on the demand for these products. Also based on the results of red meat, chicken and fish are substitutes; In addition, red meat, chicken, eggs and milk are considered necessary commodities for consumers. Finally, the results showed that by removing the preferential currency subsidy and changing the price of each kilogram of red meat, chicken meat, eggs and milk in the market to 191,324, 55,236, 38,564 and 12,513 tomans, respectively, the welfare surplus of protein product consumers is equal to 318,468 thousand billion Toman has decreased.
  Keywords: Preferential Currency Subsidy Policy, Livestock, Protein Products, Supply, Demand Function, Consumer Welfare