فهرست مطالب

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1400)

نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیده راضیه پورمحمدی*، سهراب مروتی، کیوان احسانی صفحات 1-23
  قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی جهت هدایت بشر است. انسان برای رشد معنوی همواره درحال تلاش است و برای تربیت معنوی می توان از آیات قرآن بهره گرفت. در بین آیات واژه «یهدی» یکی از واژگان هم معنای تربیت می باشد. با 53 مرتبه تکرار در آیات، بیشترین فراوانی را در مشتقات«هدی» به خود اختصاص داده است. امروزه توجه به امور معنوی با توجه به وارد شدن در عرصه تکنولوژی و دیدگاه ماده گرایانه تقلیل یافته است. از این رو ضرورت توجه به هوش معنوی جهت تربیت معنوی از اهمیت والایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین مفهوم تربیت معنوی در قرآن با استخراج مشتقات«یهدی» در تربیت معنوی می باشد. روش پژوهش توصیفی_تحلیلی است. جامعه پژوهش، تمام آیات قرآن کریم و نمونه آماری آیات مربوط به واژه«یهدی» می باشد. در این پژوهش با مراجعه به تفاسیر و تدبر در آیات، ابتدا مفهوم هوش معنوی در آیات تبیین شده و سپس تمامی گزاره های تربیتی به طور هدفمند استخراج و نقش مولفه ها در تربیت معنوی مشخص شده است. نتایج پژوهش حاضر با تحلیل محتوای آیات و طبقه بندی موضوعی آن ها به طور همزمان و پیوسته به سنجش نقطه تمرکز و جهت گیری آیات حاکی از آن است که مفهوم هوش معنوی فعل «یهدی» به چهار رکن اصلی: 1. مبانی تقویت اعتقاد معنوی؛ 2. توانایی درک حقایق معنوی؛ 3. معنادارکردن رفتارهای معنوی؛ 5. موانع ترفیع ظرفیت معنوی جهت تربیت معنوی تبیین شده است.
  کلیدواژگان: تربیت معنوی، هوش معنوی، یهدی، تحلیل محتوا
 • محمد دانش نهاد*، محمدحسن وکیلی صفحات 25-39
  یکی از مفاهیم جوانحی ارزشمند تربیتی در منابع دینی حیاء می باشد که آثار شگرف و بسیار مهمی برای آن در تربیت انسانها ذکر گردیده است اما آن چیزی که بر اساس روایات جای تامل دارد آن است که تمام اقسام حیاء از چنین اهمیتی برخوردار نیستند بلکه ضدارزش می باشند. تحقیق پیشرو به دنبال آن است که مبتنی بر روایات میان حیاء ممدوح و حیاء مذموم تفکیک نماید و پس از آن راهکارهای تحصیل حیاء ممدوح و راهکارهای درمان حیاء مذموم را در جهت تربیت صحیح انسان ارایه نماید. از جمله نتایج تحقیق آن که 1- راهکارهای تحصیل حیاء ممدوح متفاوت با راهکارهای درمان حیاء مذموم می باشد. 2- راهکارهای تحصیل حیاء به طور کلی از دو طریق آموزش حیاء و ایجاد آن حاصل می گردد که خود ایجاد حیاء نیز متوقف بر تمرین نمودن و نورانی نمودن درونی است. 3- راهکارهای درمان حیاء مذموم نیز نیازمند مراحلی همچون تفکر نمودن در قبح نداشتن انجام امور شایسته در نزد خداوند متعال، تامل در بی ارزش بودن سخن دیگران در برابر خداوند متعال و رعایت نمودن اصل تدریج در مقابله با حیاء مذموم است.
  کلیدواژگان: نظام تعلیم و تربیت اسلامی، روایات، حیاء ممدوح، حیاء مذموم
 • حسنعلی رضی، فهیمه شریعتی*، ناهید مشایی، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف صفحات 41-59
  خودشفقتی» یا شفقت بر خود، یک فضیلت اخلاقی بنیادین در ساحت ارتباط با خود است که در دو دهه ی اخیر مورد توجه روانشناسی مثبت گرا قرار گرفته و آثار متعددی را در جنبه های نظری و کاربردی آن پدید آورده است. از سوی دیگر، قرآن کریم آیات بسیاری در رابطه با ایجاد و ارتقاء این فضیلت دارد که تاکنون استخراج نشده و می تواند گام بلندی در توسعه و تعمیق مطالعات تربیتی موجود به شمار آید. روان شناسان رویکردهای درمانی و برنامه های آموزشی ویژه ای برای شفقت برخود مطرح نموده اند؛ لکن برنامه تربیتی قرآن، در سه ساحت شناخت، عاطفه و رفتار قابل جستجوست که مسیله ی این پژوهش، استخراج راهکارهای شناختی آن به مثابه لایه ی نخست از نظام تربیت قرآنی با روش تحلیلی و تفسیر موضوعی است. با بررسی آیات با محتوای خودشفقتی، شش راهکار تربیت شناختی به دست آمد که عبارتند از: توحید در ربوبیت و استعانت، باور به حکمت و عدالت الهی، معادباوری، اصلاح نگرش به دنیا و شناخت سنن الهی از جمله محافظت از صابران، همگانی بودن رنج، تکلیف به تناسب وسع و... این راهکارهای شناختی، دارای جامعیت، کمال و اطمینان بخشی بالایی هستند که به دلیل برخورداری از مبانی وحیانی، امتیاز ویژه ای نسبت به مکاتب بشری دارد.
  کلیدواژگان: خودشفقتی، تربیت قرآنی، تربیت شناختی، شفقت بر نفس، ارتباط با خود
 • فرج الله هدایت نیا*، عبدالله جوان، نفسیه سادات فاضلیان صفحات 61-83
  حقوق زوجه در فقه و حقوق اسلامی از جایگاه والا و اهمیت خاصی در بعد جسمی و روانی برخوردار است. با توجه به تاکید اسلام به تحکیم خانواده، کاهش آسیب های خانواده و نقش تربیتی زوجه در تربیت فرزندان، در این پژوهش، حق سلامت روانی زوجه از سوی زوج با نگاهی نو و با رویکرد فقهی و حقوقی بررسی و شاخصه ها، عوامل تامین سلامت روانی زوجه و ابعاد مختلف آن روشن گردید. در این راستا، عواملی همچون عامل قوامیت زوج، غیرت ورزی زوج، معاشرت نیکو، تفریحات سالم، ارتباط جنسی زوج با زوجه و نقش هریک از این عوامل در سلامت روانی و آرامش روحی زوجه و همچنین تزاحم بین حقوق زوج با حق سلامت زوجه و راهکارهای مقابله با آن ها بر اساس دیدگاه های فقهی و حقوقی و با تاکید بر آثار تربیتی تبیین گردید. در نتیجهی این بررسی ها مشخص شد که حقوقی که فقه اسلامی برای زوجه در ابعاد مختلف بر عهده زوج قرار داده، سبب تامین سلامت و آرامش روانی زوجه و درنهایت، ارتقای سلامت خانواده و آثار مثبت تربیتی خواهد گردید.
  کلیدواژگان: سلامت روانی زوجه، قرآن، حدیث، فقه، تربیت
 • زینب تقدسی*، عباس مصلایی پور یزدی، عاطفه زرسازان، بخشعلی قنبری صفحات 85-107
  احادیثی در کتب روایی اسلامی موجود است که اشاره به سه مرحله هفت ساله برای تربیت فرزندان دارد. با مطالعات آیات و روایات دیگر، دوره قبل از تولد نیز شامل اقدامات تربیتی است. همچنین در قرآن کریم و احادیث، توصیه ها و نکاتی دربردارنده چگونگی تربیت فرزندان موجود است. از طریق تلفیق و تطبیق مراحل با توصیه های تربیتی و توجه به جنسیت دختر و پسر که باعث تفاوت ویژگی های شخصیتی و وظایف می شود، می توان به تحلیلی از مراحل تربیت فرزندان در قرآن و حدیث دست یافت. در عهد عتیق و تلمود نیز توصیه های تربیتی برای فرزندان وجود دارد که می توان برای آن ها سه مرحله پیش از تولد تا شش سالگی، شش تا سیزده سالگی، سیزده تا هجده سالگی و جوانی در نظر گرفت. از مقایسه بین مراحل تربیت فرزندان در اسلام و یهودیت نتیجه می شود که اگر چه نکات مراحل تربیت فرزند در برخی موارد مشترک است اما مراحل در اسلام به تفصیل و کامل و تفکیک سنی بیان شده است و موارد جدیدی با توجه به ظرفیت بالاتر بشر در زمان اسلام مطرح می شود. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی- مقایسه ای و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و با بررسی آیات، تفاسیر، بررسی خانواده احادیث و روایات دیگر، عهد عتیق، تلمود و کتب دیگر بوده است.
  کلیدواژگان: مراحل تربیت، تربیت فرزندان، تربیت اسلامی، تربیت یهود
 • علیرضا عیوضی*، جعفر نجف پور، رضا میرزایی صفحات 109-126
  زندگی مدرن با دو پدیده نوظهور یعنی فن آوری و رسانه، پیوند تنگاتنگی دارد و این دو پدیده، در کنار فایده های عملی و کاربردی، باعث بروز بحران های رفتاری و اخلاقی فراوانی شده اند. از سوی دیگر، نظام فکری مدرن راهکار تربیتی مشخصی برای حل این معضلات ارایه نکرده و خود نیز در بسیاری از موارد، در تار و پود این مسایل گرفتار شده است. یکی از این معضلات که در سال های اخیر بسیار محسوس تر و ملموس تر شده، پدیده «مصرف گرایی تظاهری» است که این مقاله به مسایل مربوط به آن پرداخته است. مصرف گرایی تظاهری را تورستین وبلن در نظریه اقتصاد نهادگرا بسط و تشریح کرده است. مطالعه حاضر ابتدا ارتباط این ایده را با نظریه مقایسه اجتماعی لیون فستینگر روشن کرده، سپس براساس الگوها و اسوه های حسنه قرآن کریم به ارایه مدل راهکاری و تربیتی برای مهار این معضل پرداخته است. براساس یافته های مقاله راهکارهای تربیتی بر چند اصل استوار شده اند: ارجحیت علم الهی بر سایر دارایی ها؛ شناسایی صحیح فرد برتر؛ پیروی از فرد صالح تر؛ صبر در آموختن و تعالی روح، قبول مسیولیت رفتارهای خود، شناخت چگونگی تاثیرگذاری بردیگران؛ تفکر و مناجات در تنهایی برای رسیدن به تصویر دقیق از خود؛ اعتدال در مصرف، بخشش مایحتاج ضروری، انفاق جامع، نمایش کار خیر و عدم نمایش فرد خیر.
  کلیدواژگان: قرآن، آموزه های تربیتی، مصرف گرایی تظاهری، اسوه حسنه
 • عصمت همتی* صفحات 127-143
  دعا، در متون اسلامی از دو جنبه هدف و روش تربیتی مورد توجه قرارگرفته است. موضوع این نوشتار تبیین اهداف و مبانی نظری دعا، با تکیه بر صحیفه سجادیه است. صحیفه به عنوان منبع مهم معارف توحیدی ،بعد از قران بیشترین تواتر سندی را دارد . روش پژوهش توصیفی _تحلیلی با تکیه بر متن است. دعا، در واقع تجلی عشق و محبت به معبود ازلی همراه با خوف و خشیت برای درک حضور و رسیدن به قرب و لقاء الهی وبه این معنا هدف نظام تربیتی اسلام شمرده می شود. دقت در دعاهای صحیفه،این رهنمود را به دست می دهد که دعا را انواعی است : دعای اولیا، حدیث عبودیت و ابراز بندگی و در آن مقام ،عین اجابت است. گاه دعا وسیله کاهش درد و رنج یا ابزاری برای رفع حوایج و نیازهای زندگی و در همه حال، دعا ابزار انسان خاکی برای اتصال به مبدا هستی است. مبانی هستی شناختی دعا، باور به خدای خیرخواه، قادر، بخشنده و مبانی انسان شناسی آن توجه به فطرت الهی و خودشناسی و درک نیازمندی و فقر وجودی انسان است.
  کلیدواژگان: : دعا، مبانی نظری، نظام تربیتی، صحیفه سجادیه
 • محمدرضا امین* صفحات 145-163

  مهم ترین نقش قرآن کریم، نقش تربیتی هدایتی آن است، که از طریق مضامین و شیوه های تربیتی ایفا می شود؛ و می تواند از برخی از ویژگی های زبان شناختی قرآن تاثیر بپذیرد. هدف از این نوشتار کشف تاثیر حاصل در تربیتی هدایتی قرآن در صورت انکار واقع نمایی اخبارهای آن است. برای نیل به این هدف، تاثیر انکار واقع نمایی اخبارهای قرآن بر شیوه ها و مضامین اصلی تربیتی آن بررسی می شود. از سویی مهم ترین شیوه های تربیتی قرآن عبارتند از: الگودهی، تذکر، انذار، تبشیر، بیان حکمت و علت عواقب نامطلوب، تمثیل، بیان داستان، نصیحت، و موعظه. از دیگر سو، از حیث زبان شناختی، در رد واقع نمایی زبان قرآن، انکارها و تفصیل های مختلفی مطرح است. روش کار در این مقاله چنین است، پس از تفکیک دیدگاه های مهم قایل به واقع نانمایی قرآن، روش ها و مضامین اصلی تربیتی قرآن استخراج، و سپس تاثیر هریک از آن دیدگاه ها بر شیوه ها و مضامین مرتبط به صورت مجزا بررسی می گردد. نتایج حاصل از تحلیل ارتباط چهار دیدگاه منکر واقع نمایی اخبارهای قرآن، با تک تک مضامین و شیوه های تربیتی مرتبط با واقع نمایی چنین است که با نفی واقع نمایی اخبارهای قرآن، نقش تربیتی هدایتی آن در تمام این مضامین و شیوه های تربیتی هدایتی خنثی می شود.

  کلیدواژگان: اخبارهای قرآن، تربیت، هدایت، واقع نمایی
 • آمنه شاهنده* صفحات 165-179
  یکی از دغدغه هایی که معمولا در بین انسانها وجود داشته و از نیازهای اساسی آنها محسوب می شود، کسب آرامش است. در دین اسلام مسایل اساسی درباره انسان و آرامش او، مفهوم آرامش، مصادیق آرامش حقیقی، عوامل و راه های تحصیل آن و به تبع آنها تاثیر تربیتی ذکر خدا در کسب آرامش انسان طرح و تبیین شده است. آرامش حقیقی در پناه ذکر و یاد خداوند و به تبع آن در لوای توجه به مصادیق ذکر خدا به دست می آید. کسانی که از یاد خدا فاصله گرفته و ارتباط کمتری با خداوند دارند، معمولا در زندگی خود مضطرب و نگران بوده و مشوش به نظر می آیند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی نقش تربیتی ذکر و یاد خداوند در دستیابی انسان به آرامش حقیقی از منظر قرآن و حدیث است. چند موضوع مهم درباره آرامش اعم از چیستی، چگونگی و مفهوم شناسی آرامش، مصادیق ذکر خداوند و راه های رسیدن به آرامش از منظر آیات و روایات و نقش تربیتی آنها در رسیدن به آرامش در این مقاله از جمله: تلاوت قرآن، اقامه نماز، ارتباط با اذکار و ادعیه، تسبیح و تنزیه الهی و ازدواج مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله در صدد هستیم تا بر مبنای آیات قرآن و روایات ماثور ایمه معصوم(ع) در راستای بررسی مصادیق ذکر خداوند، به تبیین نفش تربیتی یاد خدا جهت کسب آرامش در زندگی انسان بپردازیم.
  کلیدواژگان: ذکر خدا، آرامش، قرآن، حدیث، نقش تربیتی
 • حسن باقری نیا* صفحات 181-198
  این پژوهش به تشریح مفهوم اقتدار، تربیت دینی و پیامدهای ناشی از اقتدار نامشروع معلم پرداخته است. از سویی اقتدار معلم یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تعلیم و تربیت است؛ از دیگر سو، یکی از عوامل مرتبط با معلم که موجب آسیب در نظام تربیتی می شود، انتخاب و اعمال نامناسب اقتدار از سوی معلم می باشد. در این پژوهش از روش تجزیه و تحلیل مفهوم با نظر به شبکه معنایی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که مفهوم اقتدار در آموزه های قرآنی گونه های مختلفی دارد که برخی موجه و برخی ناموجه است. گونه های موجه اقتدار معلم برخاسته از ویژگی های دانشی و اخلاقی او بوده و از این رو تربیت دینی مورد نظر در قرآن، امری فرایندی است؛ یعنی یک جریان مستمر، تدریجی و زمانمند می باشد و مانند اقسام شبه تربیت همچون تلقین و تحمیل، یک جانبه نیست؛ بلکه دوسویه و تعاملی است. همچنین در تحلیل آیات قرآن مشخص شد که مسیولیت فردی شاگرد در قبال سرنوشت خود، شان انسانی معلم و همچنین رفتار انسانی او مانع از اقتدار ناموجه است. از این رو در تعلیم و تربیت و به ویژه تربیت دینی باید مراقب اقسام ناموجه اقتدار بود.
  کلیدواژگان: اقتدار معلم، تربیت دینی، تلقین
 • مریم نساج* صفحات 199-213
  تربیت نفس از مهم ترین مراحل رسیدن به قرب الهی و بالاترین راه سعادت است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی از طریق استنتاج بر پایه روش تدبری و ساختارشناسی آیات قرآن بر مبنای توقیفی بودن آیات در صدد بیان حقیقت تربیت نفس با نگاه تدبر گونه به سوره ناس است. نتایج پژوهش حاکی از آن است تربیت نفس انسان از دیدگاه سوره ناس در گرو پناه بردن به ذات حق و پذیرفتن ربوبیت و مالکیت و الوهیت خداوند است. از طریق روش ساختارشناسی و معناشناسی آیات با بررسی اسلوب واژگانی، تصویر هنری، آوایی، می توان به این حقیقت دست یافت که برای رهایی از شرور نفس و شیطان های انسی و جنی، تنها راه پناه بردن به ذات احد یکتاست که از طریق تذکر و یادآوری، همراهی فکر و عقیده و عمل با زبان و محاسبه اعمال می توان نفس خود را از وسوسه های خناس گونه نجات داد و به سعادت رسید؛ بر طبق آیات مخلصین کسانی هستند که لحظه به لحظه در هر کاری خداوند را به یاد دارند و به او پناه می برند لذا هیچ وسوسه گر خناسی نمی تواند در آن ها نفوذ داشته باشد.
  کلیدواژگان: تربیت نفس، سوره ناس، ساختارشناسی، محاسبه، تذکر
 • عبدالله گوهری طالع*، علی تردست صفحات 215-227
  آثار سوء تجرد در منابع دینی بیشتر از زاویه اهمیت ازدواج، مطرح شده اند؛ زیرا، به هر اندازه که ازدواج مطلوب و مفید باشد طبعا به همان اندازه تجرد می تواند نامطلوب و مضر تلقی شود. براساس رویکرد قرآنی و حدیثی، تجردگرایی در دو بعد فردی و اجتماعی، آثار متعدد زیانبار دارد؛ تجرد در بعد فردی دارای آثار سویی چون عدم تکامل انسان، عدم آسایش، کنار گذاشتن راه انبیاء، محرومیت از بزرگ ترین نعمت، سوء فرجام، افتادن در گناه، است و در بعد اجتماعی آثاری چون گسترش فساد اخلاقی، به هم خوردن نظام خانواده و اجتماع، تهدید امنیت اجتماعی و بروز ناهنجارهای اجتماعی را در پی دارد. راه حل تمام این مشکلات در تاسیس، تحکیم و تسهیل نهاد خانواده نهفته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی با استناد به قرآن و احادیث در پی پاسخ به این سوال است که تجرد چه آثار سوء تربیتی به دنبال دارد؟ که پاسخ به آن علاوه بر توسعه آگاهی افراد، به نهادها و مراکز حفظ ارزش های دینی و تربیتی نسبت به عواقب پدیده تجردگرایی، هشدار می دهد.
  کلیدواژگان: تجرد، آثار سوء، تربیت، قرآن، حدیث
|
 • Seyedeh Razieh Pourmohammadi *, Sohrab Morovati, Kyvan Ehsani Pages 1-23
  The Holy Quran is the last divine book to guide mankind. Man is always striving for spiritual growth and the verses of the Qur'an can be used for spiritual education. Among the verses of the word "Yehdi", one of the words also means education. With 53 repetitions in verses, it has the highest frequency in "Hoda" derivatives. Today, attention to spiritual matters has been reduced due to entering the field of technology and materialistic views. Therefore, the need to pay attention to spiritual intelligence for spiritual education is of great importance. The purpose of this study is to explain the concept of spiritual education in the Qur'an by extracting "Jewish" derivatives in spiritual education. The research method is descriptive-analytical. The study population is all the verses of the Holy Quran and the statistical sample of verses related to the word "Yahdi". In this research, by referring to interpretations and contemplation in verses, first the concept of spiritual intelligence in verses is explained and then all educational propositions are purposefully extracted and the role of components in spiritual education is determined. The results of the present study, by analyzing the content of the verses and their thematic classification simultaneously and continuously measuring the focus and orientation of the verses, indicate that the concept of spiritual intelligence of the verb "Yahdi" has four main pillars: 1. Fundamentals of strengthening spiritual belief ; 2. The ability to understand spiritual truths; 3. Making spiritual behaviors meaningful.
  Keywords: Spiritual education, spiritual intelligence, Yahdi, Content Analysis
 • MOHAMMAD DANESHNAHAD *, MOHAMMADHASAN VAKILI Pages 25-39
  One of the valuable concepts of education is modesty in religious sources, for which wonderful and very important effects have been mentioned in educating human beings, but what is worth considering according to the narrations is that not all forms of modesty are of such importance but are anti-human. Leading research seeks to distinguish between the praiseworthy modesty and the reprehensible modesty based on the narrations, and then to present the strategies for studying the praiseworthy modesty and the treatment strategies for the reprehensible modesty in order to properly educate human beings. Among the results of his research, which are as follows: 1. The strategies for studying Mamdouh's modesty are different from the strategies for treating reprehensible modesty. 2- Strategies for learning modesty are generally achieved through two modes of teaching modesty and creating it. Creating modesty itself stops at practicing and enlightening the inner self. 3- Strategies for treating reprehensible modesty also require steps such as thinking about not doing good deeds in the sight of God Almighty, reflecting on the worthlessness of others' words before God Almighty, and observing the principle of gradualness in dealing with reprehensible modesty.
  Keywords: Islamic education system, Narrations, Praised modesty, Condemned modesty
 • Hasanali Razi, Fahime Shariati *, Nahid Mashaee, Hamidreza Aghamohammadian Pages 41-59
  "Self-compassion" or self-compassion is a fundamental moral virtue in the field of self-relationship that has been considered by positivist psychology in the last two decades and has produced numerous works in its theoretical and practical aspects. On the other hand, the Holy Quran has many verses related to the creation and promotion of this virtue that has not been extracted so far and can be considered as a big step in the development and deepening of existing educational studies. Psychologists have developed therapeutic approaches and special training programs for self-compassion; However, the Quranic educational program can be searched in three areas: cognition, emotion and behavior. The aim of this research is to extract its cognitive solutions as the first layer of the Quranic educational system by analytical method and thematic interpretation. By examining verses with self-contained content, ten cognitive training strategies were obtained, which are: monotheism in lordship and help, verse attitude, rationalism, foresight, understanding the laws of existence, recognizing limitations, believing in valuation, recognizing obstacles and believing in the universality of suffering. . These cognitive strategies are more comprehensive, complete, and reassuring than existing psychological approaches.
  Keywords: Quranic Education, Cognitive Education, Self-Compassion, Self-Relationship
 • Farajollah Hedayatnia *, Abdullah Javan, Nafiseh Sadat Fazeliyan Pages 61-83
  The wife's rights in Islamic jurisprudence and law have a high status and special importance in the physical and psychological dimensions. According to Islam's emphasis on strengthening the family, reducing family injuries and the role of the wife's education in raising children, in this study, the husband's right to mental health with a new perspective and with a jurisprudential and legal approach to study and characteristics, factors providing mental health and Its various dimensions became clear. In this regard, factors such as the factor of the couple's consistency, the couple's non-tourism, good socializing, healthy recreation, the couple's sexual relationship with the wife and the role of each of these factors in the wife's mental health and peace of mind. They were explained based on jurisprudential and legal views and with emphasis on educational works. As a result of these studies, it was found that the rights that Islamic jurisprudence has imposed on the wife in various dimensions will provide the wife with health and peace of mind, and ultimately, promote family health and positive educational effects.
  Keywords: Wife mental health, Qur'an, Hadith, Fiqh, Training
 • Zeinab Taghaddosi *, Abbas Musallai Poor, Atefeh Zarsazan, Bakhshali Ghanbari Pages 85-107
  There are hadiths in narration books that refer to three seven-year stages for raising children. Also in the Holy Quran and hadiths, there are recommendations and tips on how to raise children. Through analyzing, combining and adapting the steps with educational recommendations and paying attention to the gender of girls and boys, which makes the difference between the personality traits and the duties of the girl and the boy, can reach the stages of upbringing children in quran and hadith. In the Old Testament and Talmud, there are also educational recommendations for children that can be considered three stages before birth to first six years, six to thirteen years, thirteen to eighteen years and youth. From the comparison between the stages of raising children in Islam and Judaism, it is concluded that although the points of the stages of raising children are common in some cases, but the stages in Islam are expressed in detail and paying attention to the age and new cases are considered due to higher human perception capacity in Islam time. The research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library, and it is with studing verses, interpretations, examining the family of hadiths and other narrations, The Old Testament, Talmud and other books.
  Keywords: upbringing stages, children upbringing, islamic upbringing, jewish upbringing
 • Alireza Eivazi *, Jafar Najafpour, Reza Mirzaei Pages 109-126
  Modern life is closely related to two emerging phenomena, namely technology and media, and these two phenomena, along with practical and applied benefits, have caused many behavioral and moral crises. On the other hand, the modern intellectual system has not provided a specific educative solution to solve these problems, and in many cases, it has been involved in these issues. One of these problems, which has become much more tangible in recent years, is the phenomenon of "Conspicuous Consumption", which this article addresses. Conspicuous Consumption has been developed by Thorstein Veblen in the theory of institutional economics. The present study first clarifies the relationship between this idea and Leon Festinger's theory of social comparison, and then, based on the good roles and models of the Holy Quran, presents a solution and educative model to control this problem. Based on the findings of the article, educative strategies are based on several principles: the superiority of divine knowledge over other assets; Correct identification of the superior person; Following a more competent person; Patience in learning and exalting the soul, accepting responsibility for one's own behavior, knowing how to influence others; Thinking and praying alone to achieve an accurate picture of oneself; Moderation in consumption, forgiveness of essential necessities, comprehensive almsgiving, showing good deeds and not showing someone who does good deeds.
  Keywords: Quran, Educative teachings, conspicuous consumption, Good roles
 • Esmat Hemmati * Pages 127-143
  In Islamic contexts, prayer has been considered from both aspects of purpose and educational method. The subject of this article is the description of position, goals and theoretical foundations of prayer, based on " Sahifah Sajjadiyyah ".After Quran, Sahifah is of the highest documentary, and one of the most important sources of monotheistic knowledge. The present research has been done via a descriptive - analytical method, based on text. If prayer is a display of love and affection for the eternal God, together with awe and trepidation to find out the presence and to attain the position of nearness and meeting God, it will be the ultimate goal of the Islamic educational system. By paying attention to Sahifah, one can deduce that prayer is of different types: The prayer of Saints is the expression of worship and divulgence of servitude; in such a case, prayer by itself is the same as granting. Sometimes, prayer is a means of reducing pain and suffering, or a tool for meeting the needs of life at all times. The prayer of the earthy man is trying to connect with the origin of the universe. The ontological foundation of prayer is the belief in a benevolent omnipotent and merciful God, and it's anthropological bases are paying attention to the divine nature, self-knowledge, and understanding of the needs and existential poverty of the human beings.
  Keywords: : prayer, Theoretical Foundations, Educational system, Sahifah sajjadiyyah
 • Mohammad Reza Amin * Pages 145-163

  The Holy Quran's most important role is its education-guidance role; a role that is accomplished through educational contents and methods. The most prominent quranic educational contents and methods are: contents pertaining to perfectionism, social ethics, ethics of war, family relationship, resurrection, and personal ethics; introducing pattern, remembrance, warning, annunciation, aphorism and expressing the causes of bad consequences, allegory, story-telling, advice-giving, and moralizing. On the other hand, from linguistic viewpoint, regarding to rejection of quranic statements' reality-representing some partial and divider ideas have been raised. This article is aimed to study what is the impact of denial of quranic statements' reality-representing and education-guidance role of the quran. After studying the relationship between four rejective viewpoints related to reality-representing and each of quranic educational contents and methods, it was brought to light that denial of quranic statements' reality-representing neutralizes the Holy Quran's education-guidance role as regards to all these education-guidance contents and methods.

  Keywords: Quranic Statements, Guidance, education, Reality-Representing
 • Amene Shahande * Pages 165-179
  One of the concerns that usually exists among human beings and is one of their basic needs is gaining peace. In the religion of Islam, the basic issues about man and his peace, the concept of peace, examples of true peace, its factors and ways of education and, consequently, the educational effect of mentioning God in achieving human peace have been designed and explained. True peace is found in the shelter of remembrance of God and, consequently, in paying attention to the examples of remembrance of God. Those who distance themselves from the remembrance of God and have less contact with God are often anxious and worried and confused in their lives. The present research with analytical-descriptive method seeks to investigate the educational role of remembrance of God in achieving true peace from the perspective of the Qur'an and Hadith. Some important topics about peace, including what, how and concept of peace, examples of mentioning God and ways to achieve peace from the perspective of verses and hadiths and their educational role in achieving peace in this article, including: reciting the Qur'an, offering prayers, communication with Azkar and supplication, divine glorification and purification, and marriage have been studied and studied. In this article, we are trying to explain the educational effect of remembering God in order to gain peace in human life, based on the verses of the Qur'an and the effective narrations of the Infallible Imams (AS) in order to study the examples of remembrance of God.
  Keywords: remembrance of God, peace, Quran, Hadith, educational role
 • Hassan Bagherinia * Pages 181-198
  This study describes the concept of authority, religious education and the consequences of illegitimate teacher authority. Teacher authority is one of the most important issues in education; On the other hand, one of the factors related to the teacher that causes damage in the educational system is the improper use of authority by the teacher. In this research, the method of concept analysis with respect to the semantic network has been used. The research findings show that the concept of authority in Quranic teachings has different types, some of which are justified and some of which are unjustified. The justified types of teacher authority arise from his knowledge and moral characteristics, and therefore the religious education considered in the Qur'an is a process; That is, it is a continuous, gradual, and temporal flow, and it is not one-sided, like all kinds of quasi-education, such as indoctrination and imposition; It is two-way and interactive. Also, in the analysis of Quranic verses, it was found that the individual responsibility of the student towards his own destiny, the human dignity of the teacher and also his human behavior prevent unjustified authority. Therefore, in education and especially religious education, one should be careful of unjustified types of authority.
  Keywords: teacher authority, religious education, indoctrination
 • Maryam Nassaj * Pages 199-213
  Self-education is one of the most important steps to reach nearness to God and the highest path to happiness. This descriptive-analytical research seeks to express the truth of self-education with a contemplative view of Surah Nas through inference based on the method of contemplation and structuralism of Quranic verses based on the confiscation of verses. The results of the research indicate that the training of the human soul from the point of view of Surah An-Nas depends on taking refuge in the essence of truth and accepting the Lordship, ownership and divinity of God. Through the method of structure and semantics of the verses, by examining the lexical style, artistic, phonetic image, it can be achieved that the only way to get rid of the evil of the soul and the devils of man and jinn is to take refuge in the essence of oneness. Remembering, accompanying thought and belief and action with language and calculating deeds can save one's soul from temptations and achieve happiness; According to the verses, the sincere are those who remember God from time to time in everything and seek refuge in Him, so no tempter of khanasi can influence them.
  Keywords: Self -education, Surah Nas, structural, Calculation, Hint
 • گوهری طالع Gohari.Tale *, Ali Tardast Pages 215-227
  AbstractThe effects of celibacy in religious sources have been discussed more in terms of the importance of marriage; Because, as much as marriage is desirable and useful, of course, celibacy can be considered undesirable and harmful. According to the Qur'anic and hadith approach, abstractionism has many harmful effects in both individual and social dimensions; In the individual dimension, celibacy has negative effects such as lack of human development, lack of comfort, abandonment of the way of the prophets, deprivation of the greatest blessing, misfortune, falling into sin, and in the social dimension, effects such as the spread of moral corruption, disruption of family and society. , Poses a threat to social security and the emergence of social anomalies. The solution to all these problems lies in establishing, consolidating and facilitating the institution of the family. This research, with a descriptive-analytical approach based on the Qur'an and hadiths, seeks to answer the question: What are the negative effects of celibacy? The answer to it, in addition to developing the awareness of individuals, warns institutions and centers for the preservation of religious and educational values ​​about the consequences of the phenomenon of abstractionism.
  Keywords: abstraction, Adverse effects, education, Quran, Hadith