فهرست مطالب

نقدنامه زبان های خارجی - پیاپی 2 (دی 1397)

نقدنامه زبان های خارجی
پیاپی 2 (دی 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/10/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مازیار مهیمنی * صفحات 5-16

  خاصه در اعصار شتابان است که مسیله وارگی تاریخ نقاب از رخ بر می گیرد. نمودهای بیرونی این شتاب هرچه باشند، پیامد ثابت آن مسخ پیاپی پاسخ ها به پرسش است که خلط پرسش و پاسخ را در پی می آورد و در نهایت به استقرار خلط عام می انجامد. بر اساس این مشاهدات، میشل مه یر رویکردی عقلانی و فلسفی به تاریخ را پیشنهاد می کند که عقلانیت آن مبتنی بر توان تشخیص پرسش از پاسخ است و منش فلسفی آن در گرو تقلا برای سامان دادن و معنا بخشیدن به پرسش ها. در کتاب تاریخ چیست؟ این رویکرد مسیله شناختی در برابر دو ادراک مرسوم از روایت تاریخی موضع می گیرد: یکی ادراک اثبات گرا که بر مادیت رویدادهای گذشته تمرکز می کند و مسیله وارگی آن ها را کوچک می شمارد؛ دوم ادراک فرجام شناختی که معنای تاریخ را در غایت آن می جوید.

  کلیدواژگان: مسئله شناسی، پرسش گری، میشل مه یر، شتاب تاریخ، اثبات گرایی، فرجام شناسی
 • حسن زختاره* صفحات 17-24
  ویلیام مارکس در جستاری با نام وداع با ادبیات از بی اعتباری و مرگ ادبیات و پژوهش های ادبی در دوران هم روزگار سخن می گوید. او برای نشان دادن درستی داوری اش و گذار از دوران وداع با ادبیات به عصر ادبیات وداع، تاریخ ادبیات را از سده هفدهم به این سو به سه دوره تقسیم می کند و سپس می کوشد بازتاب مرگ ادبیات و گسستن پیوندهای میان ادبیات، واقعیت و جامعه را در ادبیات بجوید. به باور او، خاستگاه بی ارزشی ادبیات را باید در پیدایش و بحث پیرامون انگاره هایی چون امر والا، گذرایی و ناگذرایی زبان و سرانجام اسارت در صورت جست. نوشته پیش رو تلاشی است برای شناساندن و بررسی خوانش تاریخی مارکس به آنچه او «ادبیات» می خواند.
  کلیدواژگان: مارکس، مرگ ادبیات، زیبایی شناسی، امر والا، گذرایی زبان
 • هادی دولت آبادی* صفحات 25-34
  شناخت تصویری که از فرهنگ خود نزد دیگران ایجاد شده است به مردم یک کشور امکان می دهد با دیدگاهی انتقادی به خود نگاه کنند. کتاب عجب! این فرانسویان! نوشته ماری ترپس زبان شناس فرانسوی است که در خصوص تصویر موجود از فرانسویان نزد مردم ملل مختلف نگاشته شده است. کتاب همزمان به نگاه منفی مردم دنیا در خصوص رفتار و فرهنگ فرانسوی و جنبه های مثبت آن در دید آنها می پردازد. نویسنده به واژگانی از زبان فرانسوی اشاره می کند که در بسیاری زبان های اروپایی وارد شده اند و جنبه های فرهنگ فرانسه را در غالب کلیشه هایی نشان می دهد. نقطه ضعف اصلی این اثر عدم اشاره به نگاه مردم مناطق «جنوب» و «شرق» دنیا در خصوص فرانسه است که بیشتر به مستعمرات سابق فرانسه برمی گردد و نویسنده به اروپا و آمریکای شمالی در اثر خود بسنده کرده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ فرانسه، زبان فرانسوی، فرهنگ اروپایی، کلیشه، شناخت دیگری
 • رضا رضایی* صفحات 35-42
  مارگریت دوراس در آثارش شیوه های تازه ای را در عرصه رمان نویسی آزموده و رونق تازه ای به نثر فرانسوی بخشیده است. نثر دوراس با بیانی فشرده و ابهامی شاعرانه و سنت شکن، خواننده را غافل گیر می کند. دوراس با اتکا بر شیوه روایی «جریان سیال ذهن» قاعده های وضع شده «دستور زبان»، از جمله بندی گرفته تا چگونگی کاربرد اسم و صفت و قید را زیر پا می گذارد. جستار پیش رو به خوانش یکی از آثار عمده در زمینه تحلیل گفتمان ادبی که پیرامون آثار دوراس به رشته تحریر درآمده است اختصاص دارد. بازنمایی زنان و گفتمان در آثار داستانی مارگریت دوراس از سوزان کوهن درس نامه ای است در نقد ادبی که با رویکردی گفتمان محور شکل گیری و تبلور معنا و زوایای پنهان آن را در آثار داستانی مارگریت دوراس و از خلال مفاهیمی چون ژانر، متنیت، بینامتنیت و سبک بررسی کرده است.  [1] .Stream of consciousness
  کلیدواژگان: مارگریت دوراس، تحلیل گفتمان ادبی، متنیت، بوطیقای نثر
 • صابر محسنی * صفحات 43-50

  در این مقاله به معرفی و بررسی کتاب خودترجمه ادبی: دورنماهای نظری پرداخته می شود که دربرگیرنده ده مقاله ارایه شده در همایشی به همین نام می باشد که در سال 2012 در دانشگاه اودین ایتالیا برگزار شده است. خودترجمه به عنوان «ترجمه ای که یک نویسنده از اثر خود به زبان دیگر ارایه می کند» تعریف شده است. این کتاب شامل دو بخش است که به ترتیب با رویکردهای بیرونی (عوامل تاریخی، اجتماعی و...) و رویکردهای درونی (که متن و مولف را در مرکز مطالعه قرار می دهند) به بررسی جنبه های مختلف خودترجمه ادبی می پردازند.

  کلیدواژگان: خود-ترجمه، نقد ترجمه، ترجمه ادبی، نویسنده-مترجم، مترجم
 • مصطفی حسینی* صفحات 51-56

  کتاب حماسه و نافرمانی: بررسی شاهنامه فردوسی به قلم پرفسور دیک دیویس اثر ارزشمندی در حوزه شاهنامه پژوهی است. این کتاب دارای پیش گفتاری مفصل، مقدمه ای مختصر و چهار فصل است. چنان که از مقدمه کتاب دانسته می شود این کتاب در اصل برای مخاطب غیرایرانی نوشته شده است. غرض نخست از نگارش این کتاب کوشش برای تعدیل باوری عمومی درباره حماسه بزرگ پارسی است. غرض دیگر آن است که دیدگاه منفی براونی درباره شاهنامه در غرب را تصحیح کند، زیرا چنین دیدگاهی سبب شده نوعی بی میلی به برابر نهادن شاهنامه با آثار بزرگ کلاسیک به وجود آید. افزون بر این ها، دیویس می خواهد انتقادهای فن گرونبام، که شاهنامه را تا سطح اثری صرفا منظوم و ملال انگیز فرومی کاهد، رد و پاسخ دهد. دیویس در فصل پایانی کتاب از چشم غربی به خطبه آغازین داستان بیژن و منیژه می نگرد و برخی از نکته های مغفول مانده این داستان را برجسته می کند.

  کلیدواژگان: دیویس، شاهنامه، براون، گرونبام، حماسه و نافرمانی
 • طاهره رضایی* صفحات 57-70
  ریالیسم جادویی همچون بومی سازی در ایران هنوز در پیچ و خم تعریف است. در سال های اخیر بحث پیرامون بومی سازی نظریه های ادبی داغ بوده و در این بین عطشی هم برای تولید، تعریف و تشریح ریالیسم جادویی وجود داشته است. کتاب بومی سازی ریالیسم جادویی در ایران نوشته محمد حنیف و محسن حنیف تلاشی است ارزشمند در راستای بازشناساندن ریالیسم جادویی به داستان نویسان ایرانی از ورای نظریات متاخر در این باب، و همزمان استفاده از این مبحث به عنوان معبری برای ارایه راهکاری عملی برای بومی سازی این گونه ادبی در ایران. در مقاله حاضر کتاب بومی سازی ریالیسم جادویی را از لحاظ قوام محتوای ادبی و موفقیت در ارایه نمونه عملی بومی سازی نظریه ادبی واکاوی می کنیم.
  کلیدواژگان: بومی سازی، رئالیسم جادویی، نظریه ادبی، نقد
 • احمد رمضانی*، پیوند میهن دوست صفحات 71-78
  هدف از این مقاله بررسی انتقادی کتاب دانش آموز و کتاب کار درس زبان انگلیسی ویژه دانش آموزان پیش حرفه ای پایه نهم است. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است. با توجه به معیارهای پیشنهادی نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی اثر ارایه گردید و سپس پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت کتاب و متناسب سازی محتوای آن با توجه سطح توانمندی دانش آموزان کم توان ذهنی داده شد. از مهم ترین نقاط قوت کتاب جدا از معرفی کارکردهای زبانی و روال های اجتماعی، استفاده از جملات امری برای آموزش موضوعات درسی است. از مهم ترین نقاط ضعف کتاب می توان به متوقف شدن آموزش اعداد واختصاص ندادن بخشی برای یادآوری و مرور آنچه در کتاب های پیشین آموخته شده اشاره نمود.
  کلیدواژگان: زبان انگلیسی، دانش آموزان کم توان ذهنی، کتاب دانش آموز، کتاب کار، پایه نهم، نقد
 • محمدرضا فخرروحانی* صفحات 79-86
  ترجمه متون اسلامی و به ویژه شیعی از زبان های شرقی به زبان انگلیسی ضرورتی انکارناپذیر برای نشر و تبیین معارف اسلامی در جهان است. گستراندن این معلومات دینی برای مسلمانان جهان از اولویت برخوردار بوده و پس از آن معرفی اسلام و آموزه های آن به دیگر مناطق جغرافیایی دینی مطرح می شود. از سوی دیگر، برخی از اشخاص و یا موسسات اقدام به ترجمه و نشر کتاب های اسلامی به زبان انگلیسی می کنند. اما همه این ترجمه ها از کیفیت بالای آکادمیک انگلیسی برخوردار نبوده و گاه بازخوردهای نامناسبی را در جامعه هدف ایجاد می کنند. این مقاله به ایرادات موجود در این حوزه پرداخته و راهکارهایی را پیشنهاد می کند که مهم ترین آن ایجاد کردن رشته تربیت مترجم متون اسلامی و به خصوص شیعی در بعضی از دانشگاه هاست.
  کلیدواژگان: ترجمه آثار اسلامی، تربیت مترجم متون اسلامی، روند ترجمه در ایران، نشر معارف شیعه، مخاطبان جهانی ترجمه
 • علی درخشان*، فرحناز طاهری صفحات 87-106

  کتاب های آموزشی یکی از شاخص ترین عناصر برنامه آموزشی درکلاس هستند و نقش بسزایی درآموزش زبان انگلیسی ایفا می کنند. اما نتایج پژوهش های گذشته حاکی از آن است که حتی کتاب های آموزشی ویژه مکالمه به ندرت مطالب لازم برای یادگیری توانش کاربردشناسی را فراهم می آورند. یکی از اطلاعات کاربردشناسی که نقشی اساسی در یادگیری زبان خارجی بازی می کند، انواع مختلف کنش های گفتاری است که دربخش های ارتباطی کتب درسی دیده می شوند. بنابراین، بر اساس چارچوب تحلیلی ولنگا (2004)، پژوهش توصیفی حاضر به استخراج و تحلیل چگونگی استفاده از فرا زبان و انواع کنش های گفتاری و فراوانی آنها در 3 کتاب امریکن هدوی 2، اینترچنج 2 و فور کورنرز 2 می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که امریکن هدوی 2 شامل بیشترین (37%) واینترچنج 2 (25%) شامل کمترین میزان اطلاعات کاربردشناسی دراین مطالعه بوده اند. درمجموع، نتایج نشان دادند که ورودی فرا زبانی برای زبان آموزان قابل توجه نیست، در حالیکه اطلاعات فرا زبان در کتب درسی نقش مهمی در درک کنش گفتاری ایفا می کند. در نتیجه، به نظر می رسد که یکی از استنتاجات مطالعه پیشرو این است که کتب درسی آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی/دوم دربیان اطلاعات فرا کاربردشناسی درقسمت های ارتباطی کتب بسیار ضعیف عمل کرده اند.  تحلیل بخش های تعاملی با درنظرگرفتن کاربردشناسی فرهنگی و زبان بینابینی می تواند موجب بهبود کتب درسی شوند. بنابراین، کتب درسی آینده می توانند با د رنظرگرفتن صورت های مختلف کاربردشناسی و موقعیت های غنی بافت-محور برای زبان آموزان طراحی شوند.

  کلیدواژگان: کاربردشناسی، فرا کاربردشناسی، ارزیابی کتاب های درسی، برنامه درسی
 • ناهیده کلاشی* صفحات 107-110
  کتاب آموزشی دوره عملی ترجمه زبان فارسی تالیف سویل طالیبووا، نشر انتشارات دانشگاه دولتی زبان شناسی مسکو «ریما» در سال 2010 میلادی چاپ اول دارای 96 صفحه مطلب است که مطابق با سرفصل‏ مصوب دانشگاه دولتی زبان شناسی مسکو و برای درس «ترجمه شفاهی زبان خارجه 1» تهیه و تدوین شده است و به عنوان کتاب مرجع یا کمک درسی برای درس های ترجمه شفاهی و کتبی دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده ترجمه دانشگاه دولتی زبان شناسی مسکو مورد استفاده قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش فارسی، زبان روسی، دوره عملی ترجمه
 • زینب صادقی* صفحات 111-116
  حادثه چرنوبیل یکی از حوادث دردناک عصر ماست که در زمان خود به دلیل مسایل سیاسی چندان به آن پرداخته نشد. کتاب «زمزمه های چرنوبیل» اثر سویتلانا آلکسیویچ به شیوه مستندنگاری و مصاحبه با بازماندگان این حادثه، به شرح این ماجرا پرداخته است. کتاب مذکور پس از برنده شدن جایزه نوبل، از شهرت جهانی برخوردار گردید و به بسیاری از زبان های زنده دنیا ترجمه شد. نوشتار حاضر ضمن معرفی کتاب و ترجمه آن، به شرح ماجرای چرنوبیل می پردازد.
  کلیدواژگان: زمزمه های چرنوبیل، سویتلانا آلکسیویچ، اوکراین، حادثه اتمی
 • علی بیات* صفحات 117-124
  دکتر تحسین فراقی مدیر "مجلس ترقی ادب" در شهر لاهور، تحقیقات ارزنده ای در معرفی، تبیین و بزرگداشت آثار و افکار علامه اقبال انجام داده است. کتاب جهات اقبال هم در 207 صفحه درباره ی تبیین افکار و نظریات علامه اقبال است که چاپ آن از "بزم اقبال، لاهور" برای بار نخست در 1993 و چاپ دوم آن در 2016 میلادی انجام شده است. کتاب دارای 9 مقاله است که بیشتر آنها بین سال های 1983 تا 1993در مجلات و نشریات هند و پاکستان به طور پراکنده چاپ شده است و حاوی مطالب و تحقیقات عمده ای در باب اقبال شناسی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: تحسین فراقی، جهات اقبال، علامه اقبال، جمهوریت، عصر و فکر اقبال
 • صدیقه سادت رجایی زاده* صفحات 125-130

  کتاب تاریخ ادب اردو تالیف نورالحسن نقوی در سال 1997 میلادی در چاپخانه ایجوکیشنل بک هاوس علیگر به چاپ رسید. این اثر شامل حجم گسترده ای از اطلاعات عمومی ادبیات اردو است که در آن به بررسی شکل گیری زبان اردو و همچنین بیان مختصر انواع ادبی نظم و نثر به ترتیب تاریخی و همچنین معرفی شاعران و نویسندگان اردو پرداخته شده است. این کتاب که شامل مجموعه ای از اطلاعات ضروری تاریخ ادبیات اردو هست، به لحاظ کارآمد بودن و محتوای آموزشی می تواند به عنوان مرجعی کارآمد و مفید مورد توجه داوطلبان و مخاطبین زبان اردو قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: تاریخ ادب اردو، نورالحسن نقوی، زبان اردو
 • معصومه غلامی* صفحات 131-136

  کتاب «اقبال- مجدد عصر» از دکتر سهیل بخاری بر 226 صفحه اشتمال دارد. این کتاب که اولین بار در سال 1976م به چاپ رسیده بود پس از تجدید نظر از سوی نویسنده آن دومین بار توسط اقبال آکادمی پاکستان در لاهور  در سال 1990م به چاپ رسید. نویسنده در این کتاب کوشیده است که با ارایه اشعار اقبال و آرای منتقدین و محققین ثابت کند که اقبال نبی و پیغمبر عصر خویش بوده است که رسالت نجات امت اسلامی را بر دوش خویش احساس می کرده است.

  کلیدواژگان: اقبال، شعر اردو، سهیل بخاری، امت اسلام
|
 • Maziar Mohaymeni * Pages 5-16

  Particularly in the hasty ages appeares the problematicity of the History. Whatever are the visible effects of this haste, its constant consequence is an accelerated metamorphosis of answers into questions that leads to the confusion of questions and answers, and ultimately leads to the establishment of a general confusion. According to these observations, Michel Meyer proposes a rational and philosophical approach to History, whose rationality is based on the ability to recognize question from answer, and its philosophical nature depends on the struggle to arrange questions and give them some meaning. In the book What Is History? this problematological approach takes a stand against two current perceptions of historical narrative: first the positivist perception that focuses on the materiality of past events and neglects their problematicity; second, an eschatological perception that seeks the meaning of History in its end.

  Keywords: Problematology, Questioning, Michel Meyer, Haste of History, Positivism, Eschatology
 • Hasan Zokhtareh * Pages 17-24
  William Marx in an inquiry about the literature, called Farewell to Literature discusses the lack of credibility and death of literary and literary research in contemporary times. To show his correct judgment and passing the era of farewell to literature to the era of literature of farewell, he divided the literature history after eighteen century into three eras. Then he is trying to look for the effect of death of literature and breaking the links between literature, reality and society in literature. He believes that the origin of literature devaluation should be looked in the emergence and discussion about notions such as the sublime, language transitivity and language intransitivity and finally confinement in form. This paper is an effort to identify and analyze the historical study of Marx view to what he calls as “Literature”.
  Keywords: Marx, Death of Literature, Aesthetics, The Sublime, Language Transitivity
 • Hadi Dolatabadi * Pages 25-34
  Knowing the image created by others from their culture allows the people of a country to look at themselves. The book Oh la la! These French people! Written by Marie Treps, a French linguist, has been written about the image of the French people among the people of various nations. The book simultaneously looks at the negative point of views of the world's people about French behavior and culture and its positive aspects. The author refers to French words that have come into many European languages ​​and show the aspects of French culture in terms of stereotypes. The main drawback of this effect is not to refer to the people of the regions of the "South" and "East" of the world in relation to France, which goes back to the former French colonies and the writer has suffered from Europe and North America.
  Keywords: French Culture, French, European Culture, Stereotype, Knowing Others
 • Reza Rezaei * Pages 35-42
  In her works, Marguerite Duras has presented new methods to the field of fiction  and has enriched French prose. With conciseness and poetic ambiguity and a deconstructive approach in expression Duras’ prose makes the reader staggered. Based on stream of consciousness narrative technique, From sentence to word, Duras rearranges predetermined and fixed grammatical rules and structures. This essay is allocated to the critical reading of one of the most influential references in literary criticism on Duras Works. Women and Discourse in the Fiction of Marguerite Duras: Love, Legends, Language is a comprehensive handbook in literary criticism which through a discursive approach and notions like genre, texture, intertextuality and style has scrutinized the unrevealed aspects of meaning in the fictional universe of Marguerite Duras.
  Keywords: Marguerite Duras, Literary Discourse Analysis, Texture, Poetics of Prose
 • Saber Mohseni * Pages 43-50

  This article presents and reviews the book titled L’Autotraduction littéraire: Perspectives théoriques. It includes 10 articles presented in an international seminar by the same name, which took place at the Udine University in Italy in 2012. Auto-translation is defined as “The translation that an author presents of his own work in another language”. This book is divided into two parts that address the different aspects of auto-translation by considering external factors (historical, cultural and social contexts) and internal factors (which treats the text and the author as the focus of the studies).

  Keywords: Self-translation, Translation Criticism, Literary Translation, Author-Translator, Translator
 • Mostafa Hoseini * Pages 51-56

  The Epic and Sedition: The case of Ferdowsi’s Shahnameh by Dick Davis is a scholarly book on Shahnameh-scholarship. It consists of a long prologue, a brief introduction, and four chapters. As it is known from the prologue, the book has been written for the Western reader. The primarily aim of the book is to adjust the popular perception of what the great Persian epic is about. The second purpose is to correct the negative judgment, i.e. Edward Browne’s dislike of the work. According to Davis, it is the prime cause for the Western reluctance to grant the work the status of a major literary classic work. In addition, Davis tries to reject Grunebaum’s idea that says the poem is a product of a rather naïve and primitive talent. The last chapter is about the story of Bizhan and Manizheh under Western eyes.

  Keywords: Davis, Shahnameh, Grunebaum, Browne, Epic, Sedition
 • Tahereh Rezaei * Pages 57-70
  Magical realism, very much like transplantation or localization, is still to be defined. In recent years, transplantation of literary theories in Iran has been a major concern and at the same time many writers and theoreticians have tried to produce, define and explicate magical realism. The book, Transplanting Magical Realism in Iran by Mohammad and Mohsen Hanif is a significant endeavor to redefine magical realism from the most recent critical perspectives opened up to it and at the same time it tries to use this trajectory to provide practical examples of transplantation of this literary theory in Iran. In this article, the writer intends to evaluate the strength of arguments in this book, and to see whether the writers have been successful in providing a practical specimen of literary transplantation or not.
  Keywords: Transplantation (Localization), Magical Realism, Literary Theory, Critical evaluation
 • Ahmad Ramezani *, Payvand Mihandoust Pages 71-78
  The purpose of this article was to review the English course book (student book and workbook) developed for 9thgraders with intellectual disabilities. The method applied was descriptive –analytic. Regarding the proposed criteria by the Council for Reviewing Books and Texts on Humanities, areas of strength and weak points in terms of form and content were presented. Furthermore, series of suggestions were proposed to ameliorate both the quality and the content of the book in terms of the students’ capabilities. The strong point of this book could be pointed out as the use of imperative forms to teach different concepts apart from presenting language functions and social routines. The weaknesses included stopping teaching numbers, and not allocating a specific section to recap what students have learned in 7thand 8thgrades.
  Keywords: English, Students with Intellectual Disabilities, Student Book, Workbook, 9th Grade, Review
 • Muhammad-Reza Fakhr-Rohani * Pages 79-86
  Translation of Islamic, particularly Shiite, texts from major oriental languages into English is of paramount significance in dissemination of Islamic teachings in the world. It follows that training translators of Shiite texts is a career in which it is expected only of universities to prove their academic competence and scholarly performance. In contrast, Shiite seminaries have long assumed other tasks, not much related to training translators. The critical appraisal of certain Shiite texts in English translation reveals that not all of them have been successful, hence inappreciable, for several reasons. The present paper tries to highlight some problem areas and certain aspects that might improve the current translation trends and situations.
  Keywords: Translation of Shiite Islamic Texts, Translation Movement, Translator Training, English Translation in Iran, Global English Readership, World Trends in Translation
 • Ali Derakhshan *, Farahnaz Taheri Pages 87-106

  The textbooks are the center of syllabus and curriculum in classrooms, and they have an important role in English Language Teaching (ELT), but they rarely provide the required materials to acquire pragmatic competence. Findings indicate that teachers' manuals do not contain enough authentic information; thus, they should provide explicit input for language learners to promote their pragmatic information. However, teachers do not tend to use outside materials to teach pragmatics. A kind of pragmatic information which has a vital role in foreign language acquisition is speech act with various kinds in communicative parts of textbooks. Therefore, the present study aimed to analyze three ELT textbooks namely American Headway 2 (Soars & Soars, 1996), Interchange 2 (Hull, Proctor, & Richards, 2013), and Four Corners 2 (Bohlke & Richards, 2012), related to the teaching of functions to find out the frequency and types of speech acts. The present study was a descriptive study based on Vellenga's (2004) framework to illustrate pragmatic information included in ESL and EFL textbooks. It focused on the analysis of metalanguage usage, explicit treatment of speech acts and metapragmatic information. The findings showed that American Headway 2 with 37% included the most pragmatic information, and Interchange 2 with 25% was the poorest among the analyzed textbooks in this study. As a whole, the results revealed that pragmatic input of language learners is not considerable in the textbooks, and textbook metapragmatic plays an important role in speech act realization. Therefore, it seems that one implication of this study is that the EFL/ESL textbooks are poor in metapragmatic information such as speech acts in their communicative parts. Analysis of interactive parts based on cultural and interlanguage pragmatics can help textbook development so that the upcoming textbooks would be designed based on variety of linguistic forms and contextually rich opportunities for students of foreign language.

  Keywords: Pragmatics, Metapragmatics, Textbook Evaluation, Syllabus
 • Nahideh Kalashi * Pages 107-110
  The book of Practical Course of Persian language Translation, written by Sevil Talybova, published by the Publication of the Moscow State Linguistic University “Rema” in 2010. It has 96 pages that conforms to the syllabus of the Moscow State Linguistic University. It is designed for the course “Verbal Translation 1”. It is also designed as a reference or text book for oral and written translation courses for junior and senior students at the Faculty of Translation of the Moscow State Linguistic University.
  Keywords: Applied Psychology, Phraseology, Assessment Of Textbooks, curriculum
 • Zeinab Sadeghi * Pages 111-116
  The Chernobyl accident is one of the most painful events of our time, which was not much discussed at that time due to political issues. The book of Voices from Chernobyl by Svetlana Alexievich is a documentary interview with the survivors of the incident, who describe this story. After gaining the Nobel Prize, the book became world famous and was translated into many languages. The present article introduces the book and its translation in Persian Language, which describes the story of Chernobyl.
  Keywords: Voices from Chernobyl, Svetlana Alexievich, Ukraine, Nuclear Incident
 • Ali Bayat * Pages 117-124
  Dr. Tehseen Faraqi, director of the “Majlis-e-Taraqqi-e-Adab” in Lahore, has done a valuable research in introducing, explaining and celebrating the works of Allama Iqbal. Iqbal's book has 207 pages and it is about explaining Allama Iqbal's thoughts and ideas, which was published in "Bassam Iqbal, Lahore" for the first time in 1993 and its second edition in 2016. The book has 9 papers, most of them were published periodically between 1983 and 1993 in journals of India and Pakistan, which are major articles on Iqbalogy.
  Keywords: Tehseen Faraqi, Jehat-e-Iqbal, Allama Iqbal, Republicanism, Evening, Thought Iqbal
 • Sediqe Sadat Rajaeizadeh * Pages 125-130

  The book Tareekh Adab Urdu (Literary History of Urdu) by Nurul Hasan Naqvi in 1997 was published at Educational Book House, Aligarh. This book includes a lot of general information on Urdu literature, which examines the formation of the Urdu language as well as the brief presentation of various genres of poetry and prose and the introduction of the poets and writers of Urdu language. It, also, contains a collection of essential information on the history of Urdu literature, which can be regarded as an effective and useful reference for Urdu language volunteers and readers in terms of efficiency and educational content.

  Keywords: Tareekh Adab Urdu(Literary History of Urdu), Nurul Hasan Naqvi, Urdu Language
 • Masoumeh Gholami * Pages 131-136

  The book Iqbal Mujaddid-e-Asr (Iqbal the reformer of the time) by Dr. Suhel Bukhari  contains 226 pages. This book was published for the first time in 1976 and after revision by the author, was published for the second time through by Iqbal Academy, Lahore Pakistan in 1990. The author tries to present Iqbal’s poetry along with opinions of critics and researchers to prove that Iqbal was the prophet of his time who worked hard for improving Muslim nation.

  Keywords: Iqbal, Urdu Poetry, Suhel Bukhari, Muslim Nation