فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال چهاردهم شماره 44 (بهار 1401)
 • سال چهاردهم شماره 44 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نادر رضائیان، محمدرضا رضوی*، جلیل حیدری دهویی، افسانه زمانی مقدم صفحات 1-26
  هدف

  حمایت از ساخت داخل در کشورهای نفت خیز، رویکردی متداول و به اجماع رسیده است؛ اما در منابع علمی، روش تدوین و پیاده سازی الگوی مناسب برای آن با مشخص کردن حد و شیوه مطلوب مداخله شرکت های ملی نفت و گاز ارایه نشده است. هدف این مطالعه شناسایی محورهای اصلی، ابزارها و راه کارهای حمایتی شرکت ملی گاز ایران برای تقویت توانمندی تولیدکنندگان داخلی و وزن دهی به آن هاست.

  روش

  ابتدا با مرور ادبیات سیاست صنعتی و تجربیات کشورهای نفت خیز، محورهای اصلی، ابزارها و راه کارها احصا شد. سپس موارد احصا شده از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با ماموریت و مقررات شرکت مذکور متناسب سازی و به روش دلفی فازی بومی سازی شد. در پایان به روش مقایسه زوجی بهترین بدترین، به آن ها از نظر اهمیت وزن دهی شد.

  یافته ها

  در این مطالعه ابزارها و راه کارها در 8 محور اصلی و 49 ابزار و راه کار کدگذاری شد. محورهای اصلی به ترتیب اهمیت عبارت اند از: کاهش چالش های محیط کلان اقتصادی و سیاسی با وزن 9/25 درصد، حمایت از پژوهش و توسعه فناوری و نوآوری با وزن 6/13 درصد، مدیریت تقاضا و بازار با وزن 8/12 درصد، حمایت از سرمایه گذاری در زنجیره تامین صنعت گاز با وزن 2/12 درصد، برقراری هماهنگی و مدیریت عوامل بیرونی با وزن 5/11 درصد، حمایت از توسعه منابع انسانی با وزن 5/10 درصد، ایجاد یا تقویت نهادها 1/8 درصد و جبران نقص اطلاعات 5/5درصد.

  نتیجه گیری

  حمایت از سازندگان کالا و تجهیزات داخلی، موضوعی چند انضباطی است و نیازمند به بسته منسجم و متوازنی از ابزارها و راه کارهاست.

  کلیدواژگان: حمایت از ساخت داخل، روش بهترین بدترین، روش های تصمیم گیری چندشاخصه، سیاست صنعتی، صنعت گاز ایران
 • سید محمد خلیلی، علیرضا پویا*، مصطفی کاظمی، امیرمحمد فکور ثقیه صفحات 27-79
  هدف

  امروزه تحولات گسترده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی باعث شده است که طراحی شبکه زنجیره تامین بنزین یکی از چالش های دولت ها شود و ابعاد مهم دیگری همچون پایداری و تاب آوری در طراحی این شبکه ضرورت یابد. هدف از پژوهش حاضر ارایه یک مدل ریاضی طراحی شبکه زنجیره تامین بنزین سه سطحی با در نظر گرفتن رویکردهای پایداری و تاب آوری به صورت هم‏زمان است.

  روش

  روش این پژوهش، از نوع بنیادی کاربردی است و مدل ریاضی توسعه یافته در آن، یک مدل چند هدفه احتمالی دومرحله ای مبتنی بر سناریو است که ریسک های اختلال در زنجیره را در قالب سناریوهای احتمالی در نظر می گیرد. اختلال های در نظر گرفته شده در این پژوهش عبارت اند از: اختلال در تامین به دلیل تخریب ظرفیت تولید پالایشگاه ها، کاهش واردات بنزین تحت تاثیر فشارهای سیاسی، تخریب تسهیلات ذخیره سازی و افزایش ناگهانی تقاضای برخی از نقاط. به منظور یافتن جواب های استوار در مقابل تغییرات ناشی از سناریوها، از روش بهینه سازی استوار آغزاف و برای یافتن جواب های کارای مدل چندهدفه از رویکرد ترابی حسینی بهره برده شده است.

  یافته ها

  کمی سازی رویکردهای پایداری شامل هزینه ایجاد شبکه، اثرهای زیست محیطی ناشی از انتشار گاز 2CO در اثر تولید و انتقال بنزین در شبکه و اثرهای اجتماعی توسعه شبکه بر بهبود فرصت های شغلی و ارتقای وضعیت اقتصادی مناطق محلی، یکی از  یافته های مهم این پژوهش است. یافته مهم دیگر این پژوهش، توسعه رویکردی کمی برای بهینه سازی ابعاد مختلف تاب آوری شبکه، یعنی کیفیت طراحی، قابلیت های پیشگیرانه و قابلیت های واکنشی در مقابل این اختلال هاست.

  نتیجه گیری

  مدل پیشنهادی ضمن بهینه سازی کمی هر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شبکه زنجیره تامین بنزین، قادر است تاب آوری شبکه را نیز در مقابل اختلال تقویت کند. از سوی دیگر، کارایی رویکرد پیشنهادی از طریق به کارگیری آن در مطالعه موردی شبکه زنجیره تامین بنزین در استان خراسان رضوی نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: اختلال، بهینه سازی استوار، پایداری، تاب آوری، مدیریت زنجیره تامین
 • محمدرضا مهرگان، علیرضا دهقان*، محمد ابویی اردکان، محمدرضا صادقی مقدم صفحات 80-114
  هدف

  این پژوهش در پی معرفی تحقیق در عملیات استعاره ای (MOR) به عنوان نگاهی نو در تصمیم گیری و ارایه پاسخ به برخی انتقادهای وارد بر تحقیق در عملیات (OR) کلاسیک است. همچنین در این مطالعه، توانایی MOR در توصیف مسایل معاملات جفتی نشان داده می شود.

  روش

  پیش فرض اساسی پژوهش حاضر این است که OR کلاسیک همچنان در مرحله بحران قبل از شیفت پارادایمی قرار دارد و هنوز هیچ پارادایم رقیبی موفق نشده است که آن را کنار بزند یا پاسخ کاملی برای انتقادهای مطرح بر آن ارایه دهد. از این رو، پژوهش حاضر در تلاش است تا به منظور پاسخ به برخی انتقادهای وارد بر OR کلاسیک، MOR را به عنوان مکتب جدید و رقیب معرفی کند. در پژوهش حاضر از رویکرد نوین MOR برای ساختاردهی به مسیله استفاده شده است. این رویکرد به معرفی فرایند بازنمایی مسیله به عنوان نقطه بحرانی OR کلاسیک می پردازد. همچنین در این مقاله، به منظور نشان دادن توانایی MOR، از معاملات جفتی به عنوان مورد مطالعه و از ستاره های دوتایی به عنوان قلمرو منبع استفاده شده است. در این مورد مطالعه، به منظور بازتعریف مسایل معاملات جفتی در قالب ستاره های دوتایی و نظریه پردازی در آن حوزه، از MOR استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که شش اصل به عنوان نظریه های اصلی این تحقیق در حوزه مسایل معاملات جفتی با نگاه به آن از پنجره ستاره های دوتایی وجود دارد. این اصول عبارت اند از: اصل مرکز ثقل مشترک، اصل سوابق تاریخی، اصل هم گرایی واگرایی، اصل تاثیرناپذیری از شرایط بیرونی، خاصیت جفتی بودن و وجود طبقه های مختلف جفتی بودن.

  نتیجه گیری

  از تحقیق حاضر دو نتیجه کلی به دست می آید: یک) برقراری ارتباط میان ستاره های دوتایی و سهم های جفتی از طریق MOR امکان پذیر است؛ دو) MOR قادر است برخی از مسایلی را که OR کلاسیک از حل آنها ناتوان است، حل کند.

  کلیدواژگان: تحقیق در عملیات استعاره ای، استعاره های مقوم نظریه، ستاره های دوتایی، سهام جفتی، معاملات جفتی
 • اعظم مدرس، ناصر مطهری*، وحیده بافندگان امروزی صفحات 115-142
  هدف

  برگزیدن تامین کننده در مدل روزنامه فروش برای خرده فروش، یکی از مسایل بسیار مهم است. در نظرگرفتن معیارهای مهم در برگزیدن تامین کنندگان در دنیای رقابتی امروز، به منظور اطمینان از عرضه محصول باکیفیت، تحویل به موقع آن و رضایت مشتری ضروری به نظر می رسد. در برگزیدن تامین کننده تبادل بین معیارهای کمی و کیفی ضروری است. رویکردی که بتوان بسیاری از این معیارها را هم‏زمان در برگزیدن تامین کننده ها در نظر گرفت، تاکنون در مدل روزنامه فروش بررسی نشده است.

  روش

  در این پژوهش مدل روزنامه فروش با بررسی معیارهای قابل توجه برای برگزیدن تامین کنندگان در مدلی چندمحصولی و چند دوره ای با چندین تامین کننده توسعه داده شده است. بدین منظور، ترکیبی از رویکردهای سلسله مراتبی بیزین، بهترین بدترین و تاپسیس فازی برای اولویت بندی تامین کنندگان به کار گرفته شد. پس از آن، وزن های به دست آمده تحت ورودی های مدل دو هدفه در نظر گرفته شدند. اهداف در این مدل بهینه سازی، سود و بیشینه سازی ارزش وزنی محصولات سفارش داده شده با در نظر گرفتن اولویت های تامین کنندگان است. به منظور تبدیل مدل چندهدفه به تک هدفه، رویکرد ال پی متریک به کار گرفته شد.
  یافته ها

  به منظور ارزیابی و اعتبار مدل، یک مطالعه موردی با داده های واقعی در زنجیره تامین وسایل الکترونیکی بررسی شد. مدل توسعه داده شده، توانست با در نظر گرفتن ترکیبی از معیارهای کیفی و کمی در برگزیدن تامین کننده، بهترین تامین کنندگان را پیدا کند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که بهتر است به منظور تعیین میزان بهینه سفارش از تامین کنندگان، علاوه بر هزینه ها، معیارهای دیگری را در نظر گرفت که در برگزیدن تامین کنندگان ضروری است.

  کلیدواژگان: برگزیدن تامین کننده، مدل روزنامه فروش، بهترین بدترین با رویکرد بیزین، تاپسیس، مقدار سفارش بهینه
 • فریبرز جولای*، فاطمه زمانی صفحات 143-167
  هدف

  هدف از اجرای این مقاله، مدل سازی و بهینه سازی کل پروژه بهره برداری از چاه های نفتی ایران، در طول مدت قرارداد IPC برای تنظیم صحیح پارامتر ها و درجه های آزادی قرارداد برای تعریف یک بازی برد برد و بررسی حساسیت تغییرهای آن است.

  روش

  به کمک روابط فیزیکی حاکم بر میدان نفتی، یک مدل پویای جدید برای مخزن، به عنوان نوآوری مطرح شده است. از سوی دیگر، مدل تصادفی کارآمدی برای رفتار قیمت نفت معرفی شده است. به کمک دو مدل یادشده، مدل مالی قرارداد به صورت کامل بیان شده و با استفاده از این مدل، پارامترها، درجه های آزادی قرارداد، شاخص های مالی و پروژه ای تحلیل حساسیت شدند و بهینه این ضرایب محاسبه شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که اگر پاداش پیمانکار در هر بشکه، در محدوده مناسب (3 تا 7 دلار) تنظیم نشود، پیمانکار به نرخ تولید پایین تمایل پیدا می کند. علاوه بر این، برای قیمت های بسیار پایین نفت (زیر 30 دلار) ریسک سرمایه گذاری افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

  تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که هر یک از پارامترهای مسیله، اعم از پارامتر های قراردادی، مخزنی و میدانی، قیمت نفت، هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی، چه میزان می تواند در سود پیمانکار و صاحب مخزن سهم داشته باشد که این مهم، قدرت چانه زنی ها را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: بهینه سازی مدیریت میدان، رفتار دینامیکی مخزن، قرارداد IPC، قیمت نفت، نرخ تولید
 • حمید ریاضی، محمود دورودیان*، بهروز افشار نجفی صفحات 168-194
  هدف

  بهره وری در صنعت خرده فروشی، به افزایش سود ناشی از خریدوفروش کالا و کنترل موجودی وابسته است. ارایه و حل یک مدل ریاضی به منظور کنترل موجودی متناسب با فضای صنعت، در راستای کمینه کردن هزینه های موجودی و به دست آوردن مقدار بهینه سفارش ضروری است. توجه به فضای قفسه برای کنترل موجودی کالاهای فسادپذیر، بدون در نظر گرفتن فضای انبار، در این صنعت امر مرسومی است که در مطالعات قبلی کمتر به آن پرداخته شده است. اهمیت این موضوع، در کنار توجه به فروش کالای پرسودتر و عقد قرارداد حداقل تعهد خرید کالا با تامین کنندگان، به نحوی که هزینه کل دوره سفارش گذاری بهینه شود، هدف این پژوهش است.

  روش

  در این پژوهش با مطالعه جامع ادبیات موضوع، پارامترهای موثر مدل از طریق روش کتابخانه ای تعیین و با توجه به کمبود های شناسایی شده، مدلی برای کنترل موجودی با محدودیت های جدید ارایه شده است. در فرایند حل مسیله، برای به دست آوردن جواب بهینه، از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات به کمک نرم افزار متلب و برای پیش بینی تقاضا، از سری زمانی در نرم افزار مینی تب استفاده شده است.

  یافته ها

  مدل ارایه شده به لحاظ نزدیکی به فضای صنعت، اهمیت کاربردی دارد. نتایج عددی حاصل از حل و تحلیل مدل، بیانگر این موضوع است که تغییر مناسب در نمای کالا و عقد قرارداد حداقل تعهد خرید کالا با تامین کنندگان، باعث کاهش هزینه دوره برنامه ریزی می شود؛ اما استفاده از هر دو با یکدیگر، همواره نتیجه مطلوبی ایجاد نمی کند، در صورت داشتن قرارداد حداقل تعهد خرید کالا با تامین کننده و ایجاد تغییرات در تعداد نمای کالا، نیاز است که روی مقدار تعهد بازنگری شود.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش به بررسی مطلوبیت حاصل از تاثیر تغییر در نمای کالا بر میزان تقاضا و اثر آن بر میزان سفارش همراه با تعهد حداقل خرید کالا پرداخته شده است. به منظور کاهش هزینه، مقدار سفارش متناسب با محدودیت های فضای قفسه در نظر گرفته شده است. یافته های به دست آمده نشان می دهد که روش های به کار رفته در جهت بهبود فروش و کاهش هزینه، می تواند مطلوبیت لازم را در مقادیر سود و هزینه برای خرده فروشان ایجاد کند.

  کلیدواژگان: حداقل تعهد خرید، خرده فروشی، فضای قفسه، کنترل موجودی، نمای کالا
|
 • Nader Rezaeian, Mohamad Reza Razavi *, Jalil Heidary Dahooie, Afsaneh Zamani Moqadam Pages 1-26
  Objective

  Local content policies in resource-rich countries are a common and consensual approach. However, in reliable scientific sources, the method of formulating and implementing a coherent and effective model for local content policies, by specifying the desired extent and method of intervention of national oil and gas companies, has not been presented. The purpose of this study is to identify the tools and strategies of the National Iranian Gas Company (NIGC) to strengthen the capability of domestic suppliers and prioritize the effectiveness of selected and localized strategies.

  Methods

  For this purpose, first, by reviewing the literature on industrial policy and the experiences of local content policies in oil-rich countries, the tools and strategies were identified. Then, by conducting semi-structured interviews, the cases were adjusted to the company's mission and regulations. Relying on the obtained opinions of experts via adopting the Fuzzy Delphi method, the counted cases were localized. In the end, they were prioritized in terms of importance by employing the Best-Worst multi-criteria decision-making method.

  Results

  In this study, tools and strategies were coded in eight main axes and 49 tools and strategies. The main areas of importance were reducing the challenges of a macroeconomic and political environment with a weight of 25.9 percent, supporting research and development of technology and innovation with a weight of 13.6 percent, demand and market management with a weight of 12.8 percent, supporting investment in the supply chain Gas industry with a weight of 12.2 percent, coordination and management of external factors with a weight of 11.5 percent, supporting human resource development with a weight of 10.5 percent, creating or strengthening institutions with a weight of 8.1 percent, and finally compensating for information deficiencies 5.5 percent. In this study, the tools and strategies which could be used to reduce macroeconomic and political environmental challenges, with a significant difference, had the highest weight. Regarding the sharp fluctuations in the exchange rate, high financing costs in the country, and restrictions imposed by the country's sanctions seemed reasonable.

  Conclusion

  Supporting domestic suppliers is a multi-disciplinary issue and requires a coherent and balanced package of tools and solutions. Focusing on one aspect of the issue will not lead to sustainable and reliable results. Solutions such as purchase guarantee, demand management, and reverse engineering have a long history in Iran. In the long run, without additional tools and solutions, such tools lead to backwardness in global technology and reduce the quality and productivity of the domestic gas industry. These strategies, along with supporting the strengthening of technological capabilities, and the strengthening of human resources and other aspects mentioned above, can bring competitive advantage, and pave the way for entering the global value chain for domestic producers. On the other hand, focusing on the technical, engineering, and ingbuild-capacity aspects of this sector will not be effective without considering other aspects necessary for technology development, such as funding, and commercialization requirements.

  Keywords: Best-Worst Method (BWM), Local content policies, Multi-criteria Decision-making, Industrial policy, Iranian gas industry
 • Seyed Mohammad Khalili, Alireza Pooya *, Mostafa Kazemi, Amir Mohammad Fakoor Saghih Pages 27-79
  Objective

  Today, extensive political, economic, social, and environmental challenges have made designing the gas supply chain network one of the biggest concerns of governments, local states, and global companies. Due to the development of global regulations about environmental concerns, important issues such as sustainability and resilience are needed to be considered in building up supply chain networks. The purpose of this study is to present a mathematical model of a three-echelon gasoline supply chain network, as well as to consider sustainability and resilience approaches.

  Methods

  This is a fundamental and applied study. The mathematical model developed in this research is a two-stage scenario-based multi-objective stochastic one that considers the risks of chain disruption in the form of stochastic scenarios. The disruption considered in this study included supply disruption due to disruption of refinery production capacity, reduction of gasoline imports due to political pressures, disruption of storage facilities, and a demand surge in some customer zones. In order to find robust solutions against scenarios, the Aghezzaf robust optimization method was used, and to find efficient solutions. The Torabi-Hosseini approach was applied to the multi-objective model.

  Results

  Some of the most important findings of the present study were the quantification of sustainability measures, including the cost of network establishment, environmental effects of CO2 emissions due to the gasoline production and transmission in the network, and the social effects of the network development on the job opportunities, while improving the economic conditions of local areas. The development of a quantitative approach to optimizing various dimensions of the network resilience, including design quality besides the proactive-reactive capabilities against these disturbances were the other finding of this study. Proactive capabilities encompass the establishment of backup storage facilities in critical nodes of the chain and devising backup links for transporting gasoline from backup refineries to the disrupted facilities. In addition, fortification of critical facilities to be operable in the face of disruptions was another proactive option considered in the proposed mathematical model. Reactive capabilities included planning the recovery of disrupted storage tanks and gasoline pipelines.

  Conclusion

  The proposed model, that quantitatively optimizes all three aspects of sustainability, i.e., economic, social, and environmental, in the gasoline supply chain network, strengthens the network resilience against disruption. Besides, the applicability and efficiency of the proposed approach were shown through a real case study of the gasoline supply chain network design problem in the Khorasan Razavi province of Iran. The obtained results showed that the cost reduction in the whole network along with sustainability and resilience achievements were made in comparison with the current condition of the gasoline supply chain in Khorasan Razavi.

  Keywords: Disruption, resilience, Robust optimization, Supply Chain Management, sustainability
 • Mohammadreza Mehrgan, Alireza Dehghan *, Mohammad Abooyee Ardakan, Mohammad Reza Sadeghi Moghadam Pages 80-114
  Objective

  This study introduces Metaphorical Operational Research (MOR) as a new insight into decision making and answers to some criticisms of classical Operational Research (OR). It also shows the ability of MOR to describe pairs trading problems.

  Methods

  The basic assumption of the study is that classic OR is still in the crisis phase before the paradigm shift and no competing paradigm has ever been able to overcome it and provide a complete response to the criticisms. Therefore, in order to respond to some of the criticisms, this study tried to introduce MOR as a new subject in the field of OR. The main focus of this paper was to introduce the problem representation process (as a classic OR critical point) using MOR as a novel approach to problem structuring. Also, in order to show the ability of MOR, this study used pairs trading problems as a case study and binary stars as a source domain. This study used MOR to redefine the pairs trading problems in the form of binary stars and theorize in this field.

  Results

  The findings of this study show that there are six principles as the main theories of this research in pairs trading problems by looking at it through the window of binary stars. These principles include the principle of the common center of gravity, the principle of historical records, the principle of divergence convergence, the principle of external conditions neutrality, the property of being a pair, and the existence of different classes of pairs.

  Conclusion

  Two general conclusions can be drawn from the study. First, it is possible to communicate between binary stars and paired shares through MOR. Second, MOR can solve some problems that classical OR cannot address.

  Keywords: Metaphorical Operational Research, theory-constitutive metaphors, binary stars, paired shares, Pairs Trading
 • Azam Modares, Naser Motahari *, Vahideh Bafandegan Emroozi Pages 115-142
  Objective

  The problem of selecting the suppliers along with their Economic Order Quantity (EOQ) has always been an important issue in the Newsvendor model. Multiple qualitative and quantitative criteria are needed to be regarded for making a better supplier selection while performing trade-offs among them. An approach that can take all criteria into account in the selection of suppliers has not been developed yet in the Newsvendor model. Multiple criteria decision-making (MCDM) can be leveraged to make trade-offs among multiple criteria.

  Methods

  This study sought to develop a solution to the Newsvendor problem, accounting for the most significant criteria in supplier selection and product reliability so that the total cost of the chain would be minimized in a multi-product and multi-period model with multiple suppliers. This approach adopted the Bayesian Best Worst Method (BWM), which is one of the MCDM methods, to rank the criteria and also implemented the Fuzzy Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to prioritize the suppliers. Then, the suppliers' weights were used as the proposed model inputs. The results obtained from Bayesian BWM validated the effectiveness of the presented approach. The objective function was set in a way that a retailer's profit and weight value of products considering the ranking of suppliers were maximized. The goal was to find optimal order quantity allocating to suppliers. To convert the multi-objective model to a single-objective, the Lp-metric method was used.

  Results

  To evaluate the derived model, a case study with real data in the electronic supply chain was investigated. The developed model for the Newsvendor problem could find the best suppliers by considering a combination of qualitative and quantitative criteria in selecting them. In this research, the real-world case study was considered in the electronics industry, which allowed the researchers to make a better evaluation of the model.

  Conclusion

  The obtained results indicated that the retailer uses a combination of suppliers in each period for optimal order allocation to profit-maximizing considering product's reliability and the weight value of products.

  Keywords: Bayesian BWM, Newsvendor problem, Order quantity, Suppliers' selection, TOPSIS
 • Fariborz Jolai *, Fatemeh Zamani Pages 143-167
  Objective

  Iran's oil reservoirs are operated in cooperation with international oil companies under a contract titled Iran Petroleum Contract (IPC). During the life of the concluded contracts, Iran and oil companies seek to maximize the economic value as well as the value of the cash flow. In this paper, IPC was modeled and the sensitivity of parameters was illustrated.

  Methods

  Contract financial flow was mathematically modeled considerin the physical characteristics of the oil well. This model was simulated using Matlab to evaluate the effect of different values of two parameters of production rate and wages in IPC contracts on the field production process.

  Results

  Results show that contractors were inclined to lower production rates if the fee per barrel is not set in the proper range (3$-7$). Furthermore, for very low oil prices (under 30$) contractor is at the risk of investment and for higher prices contractor’s share saturates.

  Conclusion

  All the parameters of the problem including contractual, reservoir, field parameters, oil price, investment costs, and operating costs play a role in the profitability of the project, and knowing contract parameters sensitivity can give Iran a clear view of negotiating the contract.

  Keywords: PC contracts, Optimisation of Oil field, Dynamic behavior of reserves, Oil Price, Production rate
 • Hamid Riazi, Mahmood Doroodian *, Behrouz Afshar-Nadjafi Pages 168-194
  Objective

  Increasing sales profits and inventory control leads to productivity in the retailing industry. To minimize inventory costs and reach an optimal order quantity, it is essential to develop a mathematical model for inventory control that is suited to industries. It is a common practice in the retailing industry to consider the shelf space for storing perishable products without taking the warehouse space into account. This study intends to address the issue and touch upon selling high-profit products and signing total minimum commitment contracts with suppliers in order to optimize total costs in the order time.

  Methods

  Reviewing the literature comprehensively, the authors could identify the effective parameters of the model through desk research. On the basis of the defects found, a model was proposed for inventory control considering the new limitations. The particle swarm optimization algorithm was used in MATLAB in order to reach an optimal response in the problem-solving process and a time series analysis was performed by Minitab for demand forecasting.

  Results

  The proposed model can have applied implications for the industry. The results from the numerical analyses of the model revealed that an effective change in product face and a total minimum commitment contract with suppliers reduce the costs during the planning period. However, using both of them doesn’t always deliver favorable results. When a total minimum commitment contract is signed with the supplier and a change is made in the product face, it is necessary to reconsider the extent of commitment.

  Conclusion

  This study addressed the utility obtained from the effects of product face changes on the number of demands and number of orders together with total minimum commitment. The quantity of orders was considered according to the shelf space limitations in order to lower the costs. Results showed that the methods adopted to boost sales and lower costs can be profitable for retailers.

  Keywords: Retail, Stock control, Product face, Shelf space, Total minimum commitment