فهرست مطالب

کنکاش مدیریت و حسابداری - سال دوم شماره 2 (پیاپی 5، تابستان 1401)

نشریه کنکاش مدیریت و حسابداری
سال دوم شماره 2 (پیاپی 5، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • قنبرعلی یزدانی صفحات 1-19

  تاخیرهای بیش از حد در گزارش های مالی باعث می شود تا استفاده کنندگان دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکت نداشته و محتوای اطلاعاتی صورت های مالی کاهش یابد. تاخیر در گزارشگری مالی، باعث کاهش کیفیت سود، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و عدم قطعیت در مورد ارزیابی سرمایه گذاری ها می گردد.  از این رو هدف پژوهش بررسی اثر تعدیلی پیچیدگی حسابرسی بر رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تاخیر در گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های آن از صورت‌های مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 الی 1397 می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که استقلال هیات مدیره دارای رابطه منفی و معنادار با تاخیر گزارش حسابرسی است. اندازه کمیته حسابرسی موجب افزایش تاخیر در گزارش حسابرسی می شود و پییچدگی حسابرس رابطه ی بین اندازه کمیته حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: تاخیر در گزارش حسابرسی، کمیته حسابرسی، هیات مدیره
 • جواد رمضانی صفحات 20-40

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها است .معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکرد شرکتها بازده سهام(ROE)˓بازده دارایی ها (ROA)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار موردنظر برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام می باشد . علاوه بر آن˓در این پژوهش به دنبال رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد و همچنین رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و عملکرد نیز می باشیم. نمونه این تحقیق در بر گیرنده شرکتهای سیمانی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن محدودیت های موردنظر˓ 15 شرکت انتخاب شده و در طی یک دوره 9 ساله (1390-1400د) مورد بررسی قرار گرفته اند. روش آماری مورد استفاده جهت تحلیل مدل ها در این پژوهش روش GMM بوده و نتایج به دست آمده به شرح زیر است: 1- با افزایش نوسانات بازار سهام عملکرد شرکت در هر چهار بعد (بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی) کاهش خواهد یافت. لذا با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه "نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد" در سه مورد ارزش افزوده و سود خالص و بازده دارایی ها پذیرفته شد. اما فرضیه مربوط به ROE تایید نشد. 2- رشد تولید ناخالص ملی ( رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد. 3- اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت از لحاظ سه شاخص بازده سهام˓ بازده دارایی ها و سود خالص دارد اما از لحاظ ارزش افزوده این رابطه ناچیز است.

  کلیدواژگان: نوسانات بازار سهام، ˓ عملکرد˓، سهم بازده ماهانه سهام˓، بازده دارایی ها، بازده سهام، ارزش افزوده اقتصادی، رشد تولید ناخاص ملی، روش GMM
 • امید سمیعی، زهرا سادات موسوی آقبلاغی، عبدالکریم مقدم، عزیز گرد صفحات 41-59

  در این پژوهش تاثیر کمیته‌ی حسابرسی بر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر کمیته‌ی حسابرسی به عنوان متغیر مستقل، ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و دارایی، اندازه‌ی هییت مدیره، سال (عمر) شرکت،، نقدینگی، اندازه‌ی شرکت و اهرم به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. به منظور فراهم آوردن شواهد تجربی درباره‌ی موضوع مورد نظر 85 شرکت در بازه‌ی زمانی 5 ساله (1395-1391) مشتمل بر 425 سال-شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.. برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندمتغیره انجام شده است. روش آماری نیز روش رگرسیون لجستیک است و تحلیل انجام شده با استفاده از این روش نشان می‌دهد بین کمیته‌ی حسابرسی و ورشکستگی رابطه‌ی منفی وجود دارد.

  کلیدواژگان: کمیته ی حسابرسی، ورشکستگی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • حمیدرضا خدادادی، محمدعلی طهماسبی صفحات 60-81

  هدف اصلی این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت و همچنین اثر تعاملی کیفیت حسابرس مستقل بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بوده است. این نمونه ها شامل 107 شرکت بود که دارای ویژگی های از قبیل در دسترس بودن داده ها، منشتر شدن صورت های مالی در سال های موردنظر توسط سازمان بورس اوراق بهادار و... می باشد. یافته های تحقیق نشان داد بین اجتناب مالیاتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و کیفیت حسابرسی نیز موجب تشدید اثر ساختار مالکیت بر اجتناب مالیاتی می شود.

  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی
 • خدیجه میرزایی صفحات 82-101

  این تحقیق به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر کیفیت خدمات ادراک‌شده و رضایت مشتریان در دوران همه گیری ویروس کووید 19 پرداخته است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی واز نظر گردآوری داده ها، ‌توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان شعب بانک مسکن شهر اردبیل در نیمه دوم سال 1400 بودند که تجربه استفاده از خدمات الکترونیک این بانک را داشته‌اند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس روش کوکران جامعه نامحدود تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد بانکداری الکترونیک (با ضریب آلفای کرونباخ 74/0)، پرسشنامه کیفیت خدمات ادراک‌شده (با ضریب آلفای کرونباخ 76/0) و پرسشنامه رضایت مشتری (با ضریب آلفای کرونباخ 88/0) اطلاعات تحقیق گردآوری شد. در این تحقیق از روش‌های آمار توصیفی - استنباطی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شده است. در سطح تجزیه‌وتحلیل توصیفی به تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمعیت شناختی و در سطح تجزیه‌وتحلیل استنباطی با استفاده از آزمون رگرسیون تک متغیره به تجزیه‌وتحلیل داده ها جهت تایید و یا رد فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که بانکداری الکترونیک 27 درصد تغییرات کیفیت خدمات ادراک‌شده و 24 درصد از تغییرات رضایت مشتری را در دوران همه‌گیری ویروس کووید 19 پیش‌بینی می کند.

  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیک، کیفیت خدمات ادراک شده، رضایت مشتریان، ویروس کووید 19
 • زهرا قدیمی، علیرضا اقبالی عموقین صفحات 102-118

  هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین استقلال حسابرس و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. قلمرو تحقیق حاضر که از نظر مکانی محدود به بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‌های بین 1390 تا 1398 بوده است. با توجه به روش حذف غربالگری تعداد132 شرکت به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. در نهایت به‌منظور بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص‌شده طی آزمون‌های F لیمر و هاسمن، مدل های پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اصلی تحقیق بیانگر این است که، بین استقلال حسابرس و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. می‌توان برداشت کرد که استقلال حسابرس مهم‌ترین ویژگی حرفه‌ای حسابرس می‌باشد تاثیر بسزایی در قضاوت و گزارشگری حسابرس دارد لذا با افزایش حسابرس  یقینا کیفیت گزارشگری مالی نیز بهبود یافته و عملا  مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری بهبود می‌یابد.

  کلیدواژگان: استقلال حسابرس، مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری
 • کتایون خطیبی، فایزه محمدی صفحات 119-136

  هدف از نگارش تحقیق حاضر، تعیین تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری الکترونیک با توجه به نقش میانجی ارزش لذت بخش می باشد. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بود که برای تدوین آن از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در این تحقیق، کیفیت خدمات الکترونیک به عنوان متغیر مستقل، وفاداری الکترونیک به عنوان متغیر وابسته و ارزش لذت بخش نیز به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شدند. جامعه آماری تحقیق، مشتریان بانک صادرات بودند که از خدمات بانک، به صورت اینترنتی استفاده می کنند که با مراجعه به جدول مورگان، 284 نفر به عنوان نمونه آماری و تصادفی انتخاب شدند.نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل بیانگر آن بود که کیفیت خدمات الکترونیک معادل 0.57 بر ارزش لذت بخش و ارزش لذت بخش نیز معادل 0.76 بر وفاداری الکترونیک مشتریان تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات الکترونیک، ارزش لذت بخش، وفاداری الکترونیک
 • شکیبا رحمتی، فایزه محمدی صفحات 137-152

  امروزه صادرات یکی از مهمترین مولفه های بهبود عملکرد سازمان های تولیدی محسوب شده و مدیران این سازمان ها همواره در پی توسعه بازاریابی بین الملل و عملکرد صادراتی خود می باشند. بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه عملکرد صادراتی می تواند بردستیابی سازمان به اهدافش کمک کند. در تحقیق حاضر، تاثیر قابلیت های سازمانی آنلاین بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت های بازاریابی صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر، برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد شامل 26 سوال استفاده شد.از میان تعداد 417 نفر جامعه آماری کارشناسان بازاریابی، بازاریابان و مدیران سطوح مختلف شرکت مارال چرم ، تعداد 201 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری که قابلیت های سازمانی آنلاین به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی قابلیت های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی تاثیرگذار است. در این میان، تاثیر قابلیت های سازمانی آنلاین بر عملکرد صادراتی 0.51، بر قابلیت های بازاریابی صادراتی 0.62 و تاثیر قابلیت های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی نیز 0.69 بود.
   

  کلیدواژگان: قابلیت های سازمانی آنلاین، بازاریابی صادراتی، عملکرد صادراتی
 • طوبی سید صادقی نمین، دکتر عادل شاه ولی زاده، دکتر وحدت آقاجانی صفحات 153-170

  نقد شوندگی سهام در بازار‌های مالی را می‌توان قابلیت جذب روان سفارش‌های خریدوفروش تعریف کرد که برای سرمایه‌گذاران و سهامداران بسیار حایز اهمیت می‌باشد و از طرفی بررسی هزینه‌های نمایندگی و تاثیر آن بر ساختار سررسید بدهی، در تصمیمات سرمایه‌گذاران حایز اهمیت فراوانی می‌باشد. هدف این تحقیق به بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی با تاکید بر تیوری نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت رسیدن به هدف فوق نمونه ای متشکل از 126 شرکت (مشتمل بر 1260 نمونه سال شرکت) از بین شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله برای سال‌های 1390 تا 1399 انتخاب گردید.  برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغیره با داده‌های ترکیبی استفاده‌شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های فرضیه‌های تحقیق نشان داد که نتیجه فرضیه اول بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس دارد و طبق فرضیه دوم تحقیق تیوری نمایندگی بر رابطه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوس دارد.

  کلیدواژگان: نقد شوندگی سهام، ساختار سررسید بدهی، تیوری نمایندگی
 • محمد احسانی فر، فاطمه دکامینی صفحات 171-195

  کلید موفقیت تجاری برای بسیاری از بانک ها، استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیمات بهتراست. بانک ها برای رسیدن به این هدف نیازمند استفاده از ابزارهای قوی و کارآمد مانند هوش تجاری در سیستم های اطلاعاتی خود به عنوان کاتالیزور مثبت هستند. استفاده از هوش تجاری و تحلیل های تجاری برای پشتیبانی از تصمیم گیری و افزایش سودآوری سیستم های اطلاعاتی در جهان گسترده شده است. هدف از این مطالعه تاثیر سیستم هوش تجاری بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت بانک رفاه است. این پژوهش کاربردی، و از نوع توصیفی- پیمایشی است که در سال 1400 در بانک رفاه کارگران انجام شد. برای انجام پژوهش یک نمونه 190 نفری از کارشناسان انتخاب شدند. که 18 فرضیه تنظیم شد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از پرسشنامه طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد.  بعد از تکمیل پژوهش و انجام آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندگانه خطی) فرضیه های پژوهش تایید شدند. شواهد آماری مطالعه مربوطه نشان داد که تاثیر سیستم هوش تجاری بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت بانک رفاه معنادار است. 

  کلیدواژگان: سیستم هوش تجاری، سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت، فرآیند تصمیم گیری، بانک رفاه کارگران
 • سیدرضا موسوی، حمیدرضا خدادادی صفحات 196-215

  بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهای عملکرد و تخصیص منابع است بنابراین حول دو نکته " ارتباط بودجه با نتیجه" و " ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی" می چرخد. در این پژوهش سعی بر آن شده که به بررسی موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی بپردازد و با استفاده از نظرات خبرگان و مطالعه تحقیقات انجام پذیرفته در این زمینه در کشور های مختلف، در تلاش است که مهمترین عوامل شناسایی و همچنین پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع ارایه دهد. روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی و به روش دلفی است که در دو مرحله پرسشنامه میان31 نفر از خبرگان که از مدیران دستگاه های دولتی استان مازندران هستند، توزیع گردید. در مرحله اول عوامل موثر بر بودجه ریزی عملیاتی شناسایی ودر مرحله دوم مهمترین عوامل موثر و ترتیب تاثیرگذاری آنها با استفاده از روش AHP تجزیه و تحلیل و تعیین گردید.که در نتیجه تعیین شاخص مناسب در بودجه بندی ،پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی،برنامه ریزی استراتژیک ،آموزش مناسب و پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه  به عنوان مهمترین عوامل موثر بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی استان مازندران شناسایی  و پیشنهاداتی در جهت کاهش موانع ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، بودجه، بودجه عملیاتی
 • فایزه محمدی، بهزاد شمس خامنه صفحات 216-240

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بانکداری تلفن همراه بر رضایت مشتریان بانک ها میباشد. برای رسیدن به هدف پژوهش از طرح تحقیق توصیفی و پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، مشتریان موبایل بانک، بانک تجارت به تعداد نامحدود بودند که 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز، تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد شامل 31 سوال با دو متغیر اصلی کیفیت خدمات موبایل بانک و رضایتمندی مشتری بود. داده‌ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه برای یافتن رضایت مشتری از خدمات بانکداری تلفن همراه در بانک تجارت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که کیفیت خدمات موبایل بانک و ابعاد آن شامل دسترسی، پشتیبانی مشتری ، کارایی معاملاتی و قابلیت اطمینان بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد. ضمن اینکه تاثیرات کارایی معاملاتی، قابلیت اطمینان و پشتیبانی مشتری به عنوان مهمترین عامل انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، موبایل بانک، رضایت مشتری
 • امید سمیعی، حامد فلامرزی، محمد حسین هوشیارزاده، صادق فلامرزی صفحات 241-262

  کنترل داخلی یکی از مهمترین ارکان شرکت ها جهت رسیدن به سود اوری می باشد زیرا اگر در شرکتی کنترل داخلی موفق وجود نداشته باشد شرکت با مشکلات جدی مواجه می شود بنابراین می بایست شرکت ها در ابعاد مختلف کنترل داخلی تقویت و توجه جدی به آن داشته باشند. هدف این پژوهش بهبود توسعه رشد اقتصادی شرکت ها از طریق شناسایی و کنترل ریسک های کنترل داخلی شرکت ها انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش ،میدانی و ابزار گرد اوری اطلاعات ،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 150 مورد از شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شیراز می باشند و داده های بدست امده پس از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد و تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.تاثیر کنترل داخلی در فرایند شرکت های مستقر در شهرک صنعتی ار آزمون t-test تک نمونه ای و جهت رتبه بندی ریسک ها از آزمون فریدمن استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که میانگین حاصل از ازمون t-test تک نمونه ای برابر با 78/2 و کوچکتر از مقدار تعیین شده مجاز یعنی 3 می باشد و مقدار قدر مطلق آماره tبرابر 001/.و کوچکتر از 5/ است که این حاکی از ان است که در نمونه مورد بررسی وضعیت کیفی مناسبی برقرار نمی باشد و لذا کنترل های داخلی شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز دارای ریسک معنا داری می باشد.

  کلیدواژگان: کنترل داخلی، ریسک، حسابرسی داخلی، ساختار سازمانی
 • سید محمد حسینی صفحات 263-279

  هدف از تحقیق حاضر نقش مدیریت ارتباط مشتری و رضایت مشتری بر عملکرد مالی شرکت می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های پخش مواد غذایی و لبنی در استان خراسان رضوی می باشد، نمونه آماری شامل مشتریان شرکت‌های پخش مواد غذایی و لبنی به وسیله جدول مورگان 384 نفر انتخاب شد و به روش تصادفی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع شد این پژوهش از نظر روش توصیفی و از نظر نوع همبستگی می باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل 8.8 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین رضایت مشتریان بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، رضایت مشتریان، عملکرد مالی، شرکت های پخش مواد غذایی و لبنی
 • محمدرضا مشهدی تفرشی، آذر مسلمی صفحات 280-307

  امروزه مسیولیت اجتماعی به عنوان ابزاری راهبردی در راستای رشد و توسعه و جلب نظر سرمایه‌گذاران و جامعه نقش بسیار مهمی ایفا میکند و بانکهای تجاری موفق هستند که در بازار رقابت با سایرین از مسیولیت اجتماعی در جهت کاهش نوسانات قیمت سهام، به بهترین شیوه استفاده نمایند. یکی از این ابزارها پرداخت مالیات است که این پژوهش به دنبال بررسی نقش مالیات پرداختی بر روابط بین عملکرد مسیولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانک می‌باشد. در پژوهش حاضر کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1393 الی 1399 به عنوان جامعه آماری بررسی و از میان آنها 15 بانک با توجه به ویژگیهای پژوهش انتخاب شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین عملکرد مسیولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری ارتباط معناداری وجود دارد و همچنین مالیات پرداختی اثر تعدیل‌گری بر ارتباط بین عملکرد مسیولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام دارد. بنابراین، افشای اطلاعات عملکرد مسیولیت اجتماعی، باعث کاهش نوسانات قیمت سهام می‌شود.

  کلیدواژگان: نوسانات قیمت سهام، مسیولیت اجتماعی، مالیات، بانک
 • علیرضا لطفی زاد *، سید حمزه موسوی صفحات 308-318

  در این پژوهش تحلیل پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری مجتمع گردشگری سیاه‌داران تالش بعنوان هدف اصلی به شمار می رود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی  بوده و با روش تکمیل پرسشنامه و فعالیت کتابخانه ای و استفاده از آمار و اطلاعات مورد نیاز اقدام شد. در نخستین گام در غالب پرسشنامه به اخذ نظرات سه گروه موثر در امر گردشگری (خانوار روستایی، مدیران شهری و گردشگران) پرداخته و مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها را درجهت بررسی در غالب ماتریس تحلیلی swot لیست نموده و پس از آن با وزن‌دهی به گزینه‌های پاسخ داده شده و درنهایت اولویت‌بندی از مجموع نظرات مشترک سه گروه مداخله کننده صورت گرفته است. در ادامه حسب مولفه های ماتریس swot با استفاده از تلفیق پارامترهای طبقه بندی شده در غالب نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به ارایه راهبردهایی ازجمله راهبردهای رقابتی (تهاجمی)، راهبردهای تنوع، راهبردهای بازنگری و راهبردهای تدافعی پرداختیم که در این راهبردها با تمرکز بر نقاط قوت بر استفاده بهینه از فرصت های موجود تاکید شده و همزمان بر اصلاح و بهبود نقاط ضعف و حذف و تعدیل مولفه های تهدید کننده در جهت توسعه گردشگری مجتمع تفریحی سیاه داران تالش توصیه شده است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، توسعه گردشگری، مجتمع گردشگری سیاه داران
 • رضا فلاح، زهرا مشایخ پول، محمد قزوینی پور صفحات 319-336

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی بیش اعتمادی مدیران و جریان نقد آزاد در شرکت‎ها با نقش تعدیل کنندگی تمرکز مالکیت می‎باشد. این  پژوهش برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده‎ها از نوع توصیفی و از گروه همبستگی می‎باشد. جامعه آماری این پژوهش، 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5ساله (1394 تا 1398) می‎باشد. جهت انتخاب نمونه آماری و به منظور بررسی دقیق‎تر اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قابلیت اتکای بیشتر، نمونه‎های انتخابی، به روش حذف سیستماتیک انتخاب می‎گردد. نتایج فرضیه اول حاکی از آنست که رابطه بین متغیر بیش اعتمادی مدیران با جریان نقد آزاد با توجه به سطح معناداری بدست آمده (0.0367) تایید شده و با توجه به مثبت بودن آماره تی این رابطه مستقیم می‎باشد. نتایج فرضیه دوم نیز، تاثیر متغیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با جریان نقد آزاد با توجه به سطح معناداری بدست آمده (0.0234) تایید شده و با توجه به منفی بودن آماره تی این تاثیر معکوس می‎باشد.

  کلیدواژگان: بیش اعتمادی مدیران، جریان نقد آزاد، تمرکز مالکیت
 • سید مجتبی موسوی*، کریم کاظمی صفحات 337-350

  این پژوهش با هدف تبیین و تعیین اهمیت عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد حسابرسی مستقل در سال 1400 انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه‌بندی می‌گردد. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه ی حسابرسان عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. حسابرسان مذکور شامل پنج گروه؛ شریک در موسسات حسابرسی عضو، شاغلین انفرادی، شاغل در سازمان حسابرسی، شاغل در موسسات و غیر شاغل که در مجموع تعداد 2830 نفر هستند که در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است و تعداد 338 نفر انتخاب شد. برای آزمون فرضیات از (آزمون‌های آماری Tو فریدمن) استفاده شده است. نتایج تحقیق به صورت کلی حاکی از آن است که بین عوامل موثر در اثربخشی حسابرسی داخلی بر عملکرد حسابرسی مستقل رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: اثربخشی حسابرسی داخلی، عملکرد حسابرسی مستقل، جامعه حسابداران رسمی
 • مهران درمانی شکردشت *، کام بخش فرحمند، سید رحیم صفوی میرمحله، علیرضا داداشی جوکندان صفحات 351-373

  این تحقیق به بررسی عوامل موثر بازاریابی بر عملکرد بین المللی با نقش میانجی مزیت رقابتی کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی پرداخته است. روش پژوهش حاضر پیمایشی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش؛ مدیران فعال کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی هستند که تعدادشان در مجموع 148 نفر است. روش نمونه گیری پژوهش حاضر تمام شمار می باشد. ابزار جمع آوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. برای سنجش متغیر عوامل بازاریابی با چهار مولفه(هوش بازار، نوآوری محصول، قیمت گذاری و ارتباط) همراه 16 سوال، پرسشنامه بین المللی شدن با 7 سوال و مزیت رقابتی با 10 سوال اقتباس شده از مقاله فلاحت و همکاران(2020) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بازاریابی در کل و به تفکیک توسط متغیر میانجی مزیت رقابتی بر عملکرد بین المللی شرکت ها تاثیر معناداری دارد. متغیر قابلیت قیمت‌گذاری بر عملکرد بین المللی شرکت ها از طریق مزیت رقابتی دارای بیشترین ضریب اثر کل را دارا می باشد.

  کلیدواژگان: هوش بازار، نوآوری محصول، قیمت گذاری، ارتباط، عملکرد بین المللی، مزیت رقابت
 • سید محسن مهدوی همت آبادی صفحات 374-391

  پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در موفقیت و ارتقاء کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری، انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال 1394 به تعداد 500 نفر بود. طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 217 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار اندازه گیری داده ها شامل پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصان از جمله استاد راهنما تایید شد و با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات برابر 88/0 و موفقیت و ارتقاء برابر 87/0 محاسبه شد که نشان داد پرسشنامه ها از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار هستند. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از روش های آمار توصیفی (جداول فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 22  بود. یافته ها نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر موفقیت کارکنان تاثیر دارد، هم چنین یافته ها نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر دارد، به طوری که مقدار این همبستگی 147/0 می باشد. محاسبه ضریب تعیین (0216/0=)، نشان می دهد که 16/2 درصد از تغییرات ارتقاء کارکنان توسط فناوری اطلاعات قابل پیش بینی است.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، موفقیت، ارتقاء، کارکنان، سازمان، تامین اجتماعی
|
 • Qanbar Ali Yazdani Pages 1-19

  Excessive delays prevent users from having equal access to company information and reduce the information content of financial statements. Delays in financial reporting reduce the quality of profits, increase information asymmetry and uncertainty about the evaluation of investments. Therefore, the purpose of this study is to The Moderating Effect of audit complexity on corporate governance mechanisms and audit report lag in Companies Listed in Tehran Stock Exchang. This research is applied in terms of purpose and analytical in nature. To collect its data, the financial statements of the companies of Tehran Stock Exchange have been used. The statistical sample of the research is 105 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2018. The results show that the independence of the board of directors has a negative and significant relationship with the audit report lag. The audit committee increases the audit report lag and the auditor’s complexity modulates the relationship between the size of the audit committee and audit report lag

  Keywords: audit report lag, Audit Committee, Board of Directors
 • Javad Ramadani Pages 20-40

  The purpose of this research is to investigate the effect of stock market fluctuations on the performance of companies. The desired criteria for measuring the performance of companies are return on equity (ROE) ˓ return on assets (ROA) ˓ net profit and economic added value and the desired criterion for fluctuations ˓ share of monthly stock returns is . In addition, in this research, we are looking for the relationship between company size and performance, as well as the relationship between GDP growth and performance. The sample of this research includes the cement companies present in the Tehran Stock Exchange, 15 companies were selected considering the desired limitations and were investigated during a period of 9 years (1390-1400 AD). The statistical method used to analyze the models in this research is the GMM method, and the results obtained are as follows: 1- With the increase in stock market fluctuations, the company’s performance in all four dimensions (return on assets, equity return, net profit and added value) economic) will decrease. Therefore, according to the collected information, the research hypothesis that “stock market fluctuations have a significant relationship with the performance of companies” was accepted in three cases of added value and net profit and return on assets. But the hypothesis about ROE was not confirmed. 2- The growth of the gross national product has a significant relationship with the performance of the companies. 3- The size of the company has a significant relationship with the performance of the company in terms of the three indicators of stock return, return on assets and net profit, but this relationship is insignificant in terms of added value.

  Keywords: stock market volatility˓ performance˓ share of monthly stock return˓ asset return˓ stock return˓ economic added value˓ growth of national unspecific production˓ GMM method
 • Omid Samii, Zahra Sadat Mousavi Aghbalaghi, Abdul Karim Moghadam Aziz Gard Pages 41-59

  In this research, the effect of the audit committee on the bankruptcy of companies admitted to the Tehran Stock Exchange has been investigated. The audit committee variable is considered as an independent variable, bankruptcy as a dependent variable, and assets, board size, year (life) of the company, liquidity, company size and leverage as control variables. In order to provide empirical evidence about the subject, 85 companies were analyzed in a period of 5 years (1391-1395) consisting of 425 companies. The statistical method is the logistic regression method and the analysis using this method shows that there is a negative relationship between the audit committee and bankruptcy.

  Keywords: Audit committee, bankruptcy, companies accepted in Tehran Stock Exchange
 • Hamidreza Khodadadi, MohammadAli Tahmasabi Pages 60-81

  The main purpose of this research was the effect of the ownership structure and also the interactive effect of the independent auditor’s quality on the tax avoidance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the present research was the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1398. These samples included 107 companies that have characteristics such as data availability, financial statements being published in the desired years by the stock exchange organization, etc. The findings of the research showed that there is a negative and significant relationship between tax avoidance and ownership structure in companies listed on the Tehran Stock Exchange, and the quality of auditing also increases the effect of ownership structure on tax avoidance.

  Keywords: tax avoidance, ownership structure, audit quality
 • Khadija Mirzai Pages 82-101

  This research has investigated the impact of electronic banking on perceived service quality and customer satisfaction during the Covid-19 pandemic. The current research is descriptive of the correlation type in terms of practical purpose and data collection. The statistical population of this research was all the customers of Maskan Bank branches in Ardabil city in the second half of 1400 who had the experience of using the electronic services of this bank. 384 people were selected as a statistical sample by simple random sampling and based on Cochran’s unlimited population method. Using standard electronic banking questionnaires (with Cronbach’s alpha coefficient of 0.74), perceived service quality questionnaire (with Cronbach’s alpha coefficient of 0.76) and customer satisfaction questionnaire (with Cronbach’s alpha coefficient of 0.88), research information was collected. In this research, descriptive-inferential statistics methods have been used for data analysis. At the level of descriptive analysis, demographic data was analyzed and at the level of inferential analysis, using univariate regression test, the data was analyzed to confirm or reject the research hypotheses. The results obtained from this research showed that electronic banking predicts 27% of perceived service quality changes and 24% of customer satisfaction changes during the Covid-19 pandemic.

  Keywords: electronic banking, perceived service quality, customer satisfaction, Covid-19 virus
 • zahra Gadidi, Alireza Iqbali Amuqin Pages 102-118

  The purpose of this study is to investigate the relationship between auditor independence and the relevance of the value of accounting information of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The scope of the present study, which is spatially limited to the Tehran Stock Exchange and the time domain between 2011 and 2020 According to the screening elimination method, 132 companies were selected as the research sample, the number of companies was selected as the research sample. Finally, regression models were used to test each of the hypotheses. Based on the type of estimation method specified during F-Limer and Hausmann tests, the research models were estimated and the estimation results for each of the models were analyzed. The results of testing the main hypotheses of the research indicate that there is a direct and significant relationship between the independence of the auditor and the relevance of the value of accounting information of companies listed on the Tehran Stock Exchange. It can be concluded that the independence of the auditor is the most important feature of the auditor’s profession. It has a significant impact on the auditor’s judgment and reporting. Therefore, with the increase of the auditor, the quality of financial reporting certainly improves

  Keywords: Auditor independence, relevance of accounting information value
 • Ketayoun Khatibi, Faiza Mohammadi Pages 119-136

  The purpose of writing the current research is to investigate the influence of e-service quality on customers’ e-loyalty with mediating role of hedonic value in Sadeat bank. The research is applicable from goal and descriptive from data collection. Data gathering tool is questionnaire for which library and fieldwork were utilized for its designation. Statistical society includes all online customers of Saderat bank which were unlimited. Referring Morgan table, 384 ones were selected as statistical and random sample. In the research e-service quality was independent variable, customers’ e-loyalty was dependent and hedonic value was moderating one. The results of applying structural equation model in LISREL software environment showed that e-service quality affects hedonic value (0.57) and hedonic value affects e-loyalty (0.76). Indeed, it can be claimed that hedonic value mediated the influence of e-service quality on customers’

  Keywords: e-service quality, enjoyable value, e-loyalty
 • Shakiba Rahmati, Faiza Mohammadi Pages 137-152

  Today, export is considered one of the most important components of improving the performance of production organizations, and the managers of these organizations are always looking for the development of international marketing and their export performance. Therefore, identifying factors affecting the development of export performance can help the organization achieve its goals. In the current research, the effect of online organizational capabilities on export performance was investigated according to the mediating role of export marketing capabilities. In this descriptive-survey research, a standard questionnaire containing 26 questions was used to collect data. Among the 417 people of the statistical population of marketing experts, marketers and managers of different levels of Maral Leather Company, 201 people were selected as a statistical sample. The results of structural equation modeling show that online organizational capabilities directly and indirectly affect export performance through the mediating role of export marketing capabilities. Meanwhile, the effect of online organizational capabilities on export performance was 0.51, on export marketing capabilities was 0.62, and the impact of export marketing capabilities on export performance was 0.69.

  Keywords: Online organizational capabilities, export marketing, export performance
 • Tubi Seyed Sadeghi Namin, Adel Shah Walizadeh, Vahdat Aghajani Pages 153-170

  Liquidity of stocks in financial markets can be defined as the ability to attract smooth buy and sell orders, which is very important for investors and shareholders, and on the other hand, investigating agency costs and its effect on debt maturity structure is very important in investors’ decisions. The purpose of this research is to examine the relationship between stock liquidity and debt maturity structure with an emphasis on agency theory in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In order to achieve the above goal, a sample consisting of 126 companies (including 1260 company year samples) was selected from among the companies admitted to the Tehran Stock Exchange in a 10-year period from 2010 to 2019. Multivariate regression with combined data was used to test the hypotheses. The results of the research hypothesis tests showed that the result of the first hypothesis has an inverse relationship between the liquidity of shares and the debt maturity structure of companies listed on the Tehran Stock Exchange, and according to the second hypothesis, agency theory research on the relationship between the liquidity of shares and the maturity structure of debt in listed companies It has the opposite effect on the Tehran Stock Exchange.

  Keywords: stock liquidity, debt maturity structure, agency theory
 • Mohammad Ehsanifar Fatemeh Dekamini Pages 171-195

  The key to commercial success for many banks is the correct use of data to make better decisions. To achieve this goal, banks need to use strong and efficient tools such as business intelligence in their information systems as a positive catalyst. The use of business intelligence and business analytics to support decision-making and increase the profitability of information systems is widespread in the world. The purpose of this study is the effect of the business intelligence system on the management accounting information systems of Refah Bank. This research is applied and of a descriptive-survey type, which was conducted in 1400 in Refah Kargaran Bank. A sample of 190 experts was selected for the research. 18 hypotheses were set. A 5-point Likert scale questionnaire was used to investigate the research hypotheses. After completing the research and performing descriptive and inferential statistical tests (multiple linear regression), the research hypotheses were confirmed. The statistical evidence of the relevant study showed that the effect of the business intelligence system on the management accounting information systems of Refah Bank is significant.

  Keywords: business intelligence system, management accounting information systems, decision making process, workers’ welfare bank
 • Seyed reza Mousavi, Hamidreza Khodadadi Pages 196-215

  Operational budgeting seeks to create a link between performance indicators and resource allocation, so it revolves around two points: “relationship between budget and results” and “relationship between performance indicators and evaluation”. In this research, an attempt has been made to examine the obstacles to the implementation of operational budgeting in government agencies, and by using the opinions of experts and studying the research conducted in this field in different countries, it is trying to identify the most important factors and also make suggestions in To reduce obstacles. The research method is survey type and Delphi method, which was distributed in two stages among 31 experts who are the managers of government agencies in Mazandaran province. In the first stage, the effective factors on operational budgeting were identified and in the second stage, the most important effective factors and their order of influence were analyzed and determined using the AHP method. As a result of determining the appropriate index in budgeting, the government’s support of the budget by creating legal requirements , strategic planning, appropriate training and accountability of organizations in front of the society have been identified as the most important factors affecting the implementation of operational budgeting in government agencies of Mazandaran province and suggestions have been made to reduce obstacles.

  Keywords: planning, budget, operating budget
 • Faiza Mohammadi, Behzad Shams Khamene Pages 216-240

  The goal is to read the bank’s influence. Hamrarah Bar Rezait, two bank buyers, don’t miss it. In Raiden’s opinion, there is a goal, and it is impossible to put forward a descriptive investigation and a strong benefit. Amari University, present investigation, two mobile bank buyers, a trade bank with a limited number of Bodend as 384 Nefer with it the address of Namouna Amari Ikhtaib Shadand. Rosh Namuna Giri Nez, you come across Sedeh Bud. Abzar gurdaury dada ha prshnama comprehensive standard 31 swal ba doo original variable, quality of mobile banking services and satisfaction of the buyer of the pod. Daddah, using the benefits of Azmoun, Hai Hampstagi, Pearson, and Regression, Khati Chandganeh, in the opinion of Yaftin Rezait, a buyer of Bankadari services, Hamra phone, a bank, a trade bank, a retail supplier, and analysis of the decision of Graft. The results of the results are: the quality of the mobile banking services, the dimensions of the comprehensive de-stressing, the buyer’s pessimism, the transaction transactions and the ability to be reassured by the satisfaction of the buyer, a proven influence and a measure of value. Within the context of the influences of Karayi Moamaly, you met the Atmanan and the Peshtipani buyers with the address of Mahmtrin, the factor of the election of Shendand.

  Keywords: the quality of services, the mobile bank, the buyer’s satisfaction
 • Omid Samii, Hamed Flamarzi, MohammadHossein Hoshiarzadeh, Sadegh Flamarzi Pages 241-262

  Internal control is one of the most important pillars of companies to achieve profitability, because if there is no successful internal control in a company, the company will face serious problems, so companies should strengthen internal control in various dimensions and pay serious attention to it. . The purpose of this research is to improve the development of economic growth of companies through the identification and control of internal control risks of companies. The research method of this research is the field and the data collection tool is a questionnaire. The sample of the study is 150 companies located in Shiraz Industrial Town and the data obtained after completing the questionnaires were analyzed using spss software and The analysis of data has been done in two parts, descriptive and inferential statistics. The effect of internal control in the process of companies located in the industrial town was done using the one-sample t-test and the Friedman test was used to rank the risks. The results show It shows that the average of the single sample t-test is equal to 2.78 and is smaller than the allowed value of 3, and the absolute value of the t-statistic is equal to 0.01 and smaller than 0.5, which indicates that In the examined sample, the quality situation is not good and therefore the internal controls of the companies located in Shiraz Industrial Town have a significant risk.

  Keywords: Internal control, risk, internal audit, organizational structure
 • Seyyed Mohammad Hosseini Pages 263-279

  The purpose of this research is the role of customer relationship management and customer satisfaction on the company’s financial performance. The statistical population of the research is all the food and dairy distribution companies in Razavi Khorasan province, the statistical sample including the customers of the food and dairy distribution companies was selected by Morgan’s table, and 384 people were selected and randomly distributed among the statistical population. The method is descriptive and correlational in terms of type. The tool used is a questionnaire, and Laserl 8.8 software was used for data analysis. The results showed that customer relationship management has a positive and significant effect on the company’s financial performance, and customer satisfaction has a positive and significant effect on the company’s financial performance.

  Keywords: customer relationship management, customer satisfaction, financial performance, food, dairy distribution companies
 • Mohammadreza Mashhadi Tafarshi, Azar Muslimi Pages 280-307

  Today, social responsibility plays a very important role as a strategic tool in the direction of growth and development and attracting the opinion of investors and society, and commercial banks are successful in using social responsibility in the best way to reduce stock price fluctuations in the market of competition with others. One of these tools is tax payment, which this research seeks to investigate the role of tax payment on the relationship between social responsibility performance and bank stock price fluctuations. In the current research, all the banks admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2019 were investigated as a statistical population, and 15 banks were selected among them according to the characteristics of the research. In this research, linear regression was used to test the hypotheses and Eviews software was used to analyze the data. The results showed that there is a significant relationship between the performance of social responsibility and the fluctuation of stock prices of commercial banks, and also the paid tax has a moderating effect on the relationship between the performance of social responsibility and the fluctuation of stock prices. Therefore, disclosure of social responsibility performance information reduces stock price volatility.

  Keywords: stock price volatility, social responsibility, tax, bank
 • Alireza Lotfizad *, Seyed Hamze Mousavi Pages 308-318

  In this research, the analysis of tourism development potentials and limitations of Siah Daran Talash tourism complex is considered as the main goal. The research method is descriptive-analytical, and it was carried out by completing questionnaires and library activities and using the required statistics and information. In the first step, in the majority of the questionnaire, he collected the opinions of three effective groups in the field of tourism (rural households, urban managers and tourists) and listed the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats in the majority of the SWOT analysis matrix, and then By weighting the answer options and finally, prioritization has been done from the sum of common opinions of the three intervening groups. In the following, according to the components of the SWOT matrix, by combining the classified parameters in the majority of strengths, weaknesses, opportunities and threats, we presented strategies such as competitive (offensive) strategies, diversity strategies, review strategies and defensive strategies, which in these strategies with Focusing on the strengths is emphasized on the optimal use of the available opportunities, and at the same time, it is recommended to correct and improve the weak points and remove and adjust the threatening components in order to develop the tourism of Siah Daran Talash Recreation Complex.

  Keywords: planning, tourism development, Siah Daran tourism complex
 • Reza Fallah, Zahra Mashaikhpol, Mohammad Qazvinipour Pages 319-336

  The main purpose of the current research is to investigate the overconfidence of managers and free cash flow in companies with the moderating role of ownership concentration. This research is of applied type according to its purpose and descriptive and correlational according to the method of data collection. The statistical population of this research is 81 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during a period of 5 years (1394 to 1398). In order to select a statistical sample and in order to more accurately examine the information of the companies accepted in the Tehran Stock Exchange and more reliability, selective samples are selected by systematic elimination method. The results of the first hypothesis indicate that the relationship between managers’ overconfidence variable and free cash flow is confirmed according to the obtained significance level (0.0367) and this relationship is direct due to the positive t-statistics. The results of the second hypothesis also confirm the effect of ownership concentration variable on the relationship between managers’ overconfidence and free cash flow according to the significance level obtained (0.0234) and according to the negative t-statistic, this effect is reversed.

  Keywords: managers’ overconfidence, free cash flow, concentration of ownership
 • Seyed Mojtabi Mousavi*, Karim Kazemi Pages 337-350

  This research has been done with the aim of explaining and determining the importance of the factors affecting the effectiveness of internal audit in companies listed on the Tehran Stock Exchange on the performance of independent audit in 1400. In terms of the purpose, the current research is of the applied research type, and according to the nature of the subject, it is classified as descriptive and analytical research in terms of the research method. The statistical population of the research is made up of all auditors who are members of the Iranian Certified Public Accountants Society. The aforementioned auditors include five groups; Partners in member audit institutions, self-employed, employees in audit organizations, employees in institutions and non-employees, which are a total of 2830 people who were surveyed in 1400. Cochran’s formula was used to select the statistical sample and 338 people were selected. T and Friedman statistical tests were used to test the hypotheses. The results of the research generally indicate that there is a significant relationship between the factors affecting the effectiveness of the internal audit on the performance of the independent audit.

  Keywords: internal audit effectiveness, independent audit performance, certified public accountants community
 • Mehran Tharvani Shekardasht *, Kambakhsh Farahmand, Seyed Rahim Safavi Mirmohle Alireza Dadashi Jokandan Pages 351-373

  This research has investigated the effective factors of marketing on international performance with the mediating role of competitive advantage of small and large businesses in Bandar Anzali Free Zone. The method of the present research is a survey. The purpose of this research is applied research. The statistical population of the research; There are active managers of small and large businesses in Bandar Anzali Free Zone, whose number is 148 people in total. The sampling method of the present study is full number. The data collection tool in this research is a questionnaire. To measure the variable of marketing factors with four components (market intelligence, product innovation, pricing and communication) with 16 questions, internationalization questionnaire with 7 questions and competitive advantage with 10 questions adapted from Falahat et al.’s article (2020) were used. . The results of the research showed that effective marketing factors in general and separated by the mediating variable of competitive advantage have a significant impact on the international performance of companies. The pricing capability variable has the highest total effect coefficient on the international performance of companies through competitive advantage.

  Keywords: market intelligence, product innovation, pricing, communication, international performance, competitive advantage
 • Seyyed Mohsen Mahdavi Hamtabadi Pages 374-391

  The current research was conducted with the aim of knowing the effectiveness of information and communication technology in the success and promotion of employees of the social security organization of Sari city. This is a descriptive research of the field research type. The statistical population included all employees of the Social Security Organization in 2014, numbering 500 people. According to Karjesi and Morgan’s table, 217 people were selected by stratified random sampling method. The data measurement tool included information and communication technology questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts, including the supervisor, and by calculating Cronbach’s alpha, the reliability of information and communication technology questionnaires was calculated as 0.88 and success and promotion as 0.87, which showed that the questionnaires have adequate and desirable reliability. The method of data analysis was the use of descriptive statistics (frequency tables and frequency percentage) and inferential statistics (t-test and Pearson correlation coefficient) through the SPSS 22 software program. The findings showed that information and communication technology has an effect on the success of employees, also the findings showed that information and communication technology has an effect on the promotion of employees, so that the value of this correlation is 0.147. Calculation of coefficient of determination (= 0.0216), shows that 2.16 percent of employee promotion changes can be predicted by information technology.

  Keywords: information technology, success, promotion, employees, organization, social security