فهرست مطالب

 • پیاپی 55 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کیارش فرتاش، محمدصادق خیاطیان یزدی*، نیما رحیمی سالکده، فاطمه اسکندری صفحات 1-29

  تلفن همراه بسترهای فناورانه مختلفی برای ارایه خدمات به کاربران دارد. یکی از این بسترها، فناوری کدهای دستوری یا USSD می باشد که در سال های اخیر توسط کاربران تلفن همراه مورد استفاده قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل نهادی توسعه و کاربرد فناوری USSD در دوره زمانی حیات این فناوری در ایران (1389 تاکنون) با تاکید بر نقش نهادهای سخت و فیزیکی است. جهت گیری این پژوهش، کاربردی-توسعه ای و هدف آن توصیفی است؛ و از رویکرد کیفی و تحلیل محتوا با روش قیاسی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده های اولیه، مصاحبه با 10 خبره دارای تخصص و تجربه در حوزه خدمات USSD می باشد که در بازه زمانی نیمه دوم سال 1399 صورت گرفته است؛ از منظر داده های مورد مطالعه نیز قلمرو زمانی پژوهش حاضر، سال های 1389 تا 1399 (کل دوره حیات این فناوری در ایران) در نظر گرفته شد و برای جمع آوری داده های ثانویه از پایگاه های خبری، اسناد قانونی، مقالات و گزارش ها استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، در سال های ابتدایی تاثیرگذاری نهادها و بازیگران بر توسعه و کاربرد این فناوری در مجموع مثبت بوده، اما به تدریج کاربرد و توسعه این فناوری تحت تاثیر توسعه زیرساخت های اینترنت پهن باند به عنوان یک فناوری جایگزین و تنظیم گری های متعدد بازیگران شبکه بانکی و خصوصا بانک مرکزی دچار افول شده است. نتایج این پژوهش، دلالت ها و پیشنهادات سیاستی و پژوهشی برای سیاست گذاری در خصوص فناوری های جدید ارایه می نماید.

  کلیدواژگان: کد دستوری، تلفن همراه، خدمات پرداخت، USSD، کاربرد و توسعه فناوری
 • محمدحسین رونقی* صفحات 30-53

  صنعت بانکداری تحت تاثیر تحول اقتصادی، توسعه اینترنت و نوآوری های مالی است. از همین رو صنعت بانکداری نیازمند تحول فوری و جست و جوی راه های توسعه جدید می باشد. از سوی دیگر فناوری زنجیره بلوک یک فناوری تحول آفرین است که موجب تغییر در مدل های کسب وکار می شود. با استفاده از معماری نرم افزار توزیع شده و رایانش پیشرفته، زنجیره بلوک می تواند شیوه تبادل اطلاعات بین کنشگران زنجیره را تغییر دهد. از همین رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری زنجیره بلوک در صنعت بانکداری ایران می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع روش توصیفی همبستگی است. مدل تیوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری به عنوان مدل نظری پژوهش به کار گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان صنعت بانکداری در شعب شیراز می باشد. برای تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که انتظار عملکرد، انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و عوامل فردی تاثیر معناداری بر نیت استفاده از فناوری زنجیره بلوک دارند. همچنین عامل آخر و مهم تاثیر مثبت عامل نیت رفتاری بر کاربری واقعی فناوری زنجیره بلوک بود. در نهایت در نظام بانکداری ایران به کارگیری فناوری زنجیره بلوک به عنوان راهی برای رفع محدودیت های اقتصادی و پرداخت-های تجاری مورد پذیرش قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: زنجیره بلوک، صنعت بانکداری، پذیرش فناوری، صنعت چهار
 • رضا بندریان* صفحات 54-92

  صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان است و اهمیت این صنعت در اقتصاد جهان، موجب شده بعضی از کشورها به این صنعت روی آورند و با سرمایه گذاری جدی در این بخش، به جایگاهی دستیابند که به عنوان بازیگر جهانی نقش مهمی در این صنعت داشته باشند. بررسی مسیر تاریخی تکامل این بازیگران می تواند برای کشورهایی که در این مسیر قرار گرفته اما نتوانسته اند به جایگاه مناسبی دستیابند و سایر کشورها و شرکت هایی که می خواهند وارد این صنعت شوند راهگشا باشد. صنعت نفت در جهان پس از طی دوره های زمانی مختلف، با پیشران های مختلف و بازیگران متعددی که بر مبنای لزوم پیشرفت این صنعت ظهور و رشد یافته اند، تکامل یافته است. تاثیر برجسته این صنعت در اقتصاد، سیاست و توسعه جهانی موجب شده که شناخت تاریخی تحلیلی این صنعت برای بازیگران آن یک الزام راهبردی باشد. از اینرو این مقاله بدنبال آن است که تاریخچه و روند تکامل این صنعت را در دوره های مختلف تاریخ از گذشته تا به امروز دنبال کرده و نحوه ظهور و شکل گیری بازیگران مختلف صنعت جهانی نفت را که در ساختار فعلی این صنعت بعنوان بازیگران اصلی بشمار می روند، تشریح کند. پس از آن سیر این تکامل بر مبنای دسترسی بازیگران مختلف به ارکان کسب و کار صنعت نفت شامل دسترسی به منابع نفت و گاز، مهارت های مدیریتی، قدرت مالی و توانمندی فناورانه، در مقاطع زمانی مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نیز با تبیین الزامات کسب و کار جهانی صنعت نفت در عصر حاضر به نتیجه گیری پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: صنعت نفت، حوزه بالادستی صنعت نفت، تاریخچه، بازیگران اصلی، روند تکامل، ارکان کسب و کار
 • محمدرضا دره شیری*، اصغر ابوالحسنی هستیانی، یگانه موسوی جهرمی، عبدالعلی منصف صفحات 93-123

  هدف این مطالعه، بررسی چالش های خصوصی سازی و ریشه یابی علل شکست های آن در لایه حکمرانی است. لذا، در چارچوب نظری اقتصاد نهادگرایی، مدل مفهومی چهار لایه ای تحلیل اقتصادی - اجتماعی ویلیامسون مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس الگوی انتخاب شده، مفروضات پایه، انگاره ها و اهداف دولت از اجرای برنامه خصوصی سازی، سیاست های دولت برای اصلاح محیط نهادی و ساختارهای حکمرانی، در مسیر حرکت به اقتصاد بازار و نیز، نتایج اجرای این سیاست ها در سطح عملیاتی، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، بر اساس تحلیل محتوای داده های مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی در دوره 1399-1380 مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج مطالعه نشان داد، ریشه های شکست های خصوصی سازی را باید در اولویت اول در مغالطه ها در مفروضات پایه و اهداف مورد انتظار از خصوصی سازی، در اولویت دوم در عدم تحقق کارکردهای مورد انتظار از انتقال حق مالکیت در فرایند خصوصی سازی ناشی از توسعه نیافتگی حقوق مالکیت، و در اولویت سوم در سبک حکمرانی اقتصادی با رویکرد بازی گری به جای بازی سازی برای حل تعارض منافع دانست. نتایج این شکست ها در لایه های سه گانه حکمرانی منجر به شکست مکانیزم قیمت ها در لایه عملیاتی شده است؛ که از جمله مصادیق آن عبارتند از: شکست مکانیزم قیمت ها ناشی از بیماری هلندی؛ ناشی از تاکید بر سه گانه سیاستی غیرممکن و استفاده از اهرم نرخ ارز برای کنترل تورم؛ ناشی از مداخلات مستقیم و غیرهوشمندانه دولت در قیمت ها. شکست مکانیزم قیمت ها در اقتصاد بازار، نتیجه ای جز تخصیص ناکاراتر منابع، نسبت به وضعیتی که در اقتصاد دولتی شرکت ها تحت مدیریت مستقیم دولت بوده اند، به دنبال نخواهد داشت.

  کلیدواژگان: خصوصی سازی بانک ها، سبک حکمرانی اقتصادی، تحلیل نهادی چندلایه، شکست بازار، مکانیزم قیمت ها
 • مجید کریمی فرد، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی*، عبدالرضا سبحانی صفحات 124-156

  طراحی و توسعه محصول مشترک یکی از راهبردهای موثر در کاهش هزینه، زمان، ریسک و دستیابی به قابلیت های مکمل می باشد. از طرفی این راهبرد به علت پیچیدگی در اجرای همزمان دو فرایند طراحی و توسعه محصول و شراکت دارای عوامل تاثیرگذار متعددی است که بدون آنها نمی توان توقع عملکرد موفق داشت. لذا شناسایی عوامل کلیدی موفقیت یکی از مهم ترین گام های برنامه ریزی و اجرای موفق در طراحی و توسعه محصول مشترک است، زیرا بدون درک این عوامل شرکا نمی تواند برنامه ریزی درستی برای شراکت داشته باشند. این پژوهش درصدد شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در طراحی و توسعه محصول مشترک جدید می باشد. در همین راستا ابتدا با استفاده از ادبیات و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان ذی ربط در صنعت هوافضا عوامل متعددی استخراج شده و سپس به روش دلفی فازی عوامل نهایی شده و با استفاده از روش «تحلیل شبکه ای فازی» اولویت بندی و «دیمتیل» روابط آنها بیان شده است. از نگاه فرایندی عوامل «ارزیابی شراکت»، عوامل «داخلی هر شریک» و عوامل «گروهای طراحی» به ترتیب اولویت یک تا سه بوده و همچنین از بین کل عوامل شناسایی شده، «برخورداری از فرهنگ سازمانی مبتنی بر همکاری»، «احترام و اعتماد متقابل»، «تعیین نقش ها و تخصیص وظایف در فرایند توسعه محصول»، «نهادهای میانجی»، «تدوین راهبردهای خروج از شراکت»، «پشتیبانی مدیریت ارشد»، «تنظیم قراردادهای حل مسیله و ارزیابی»، «مهارت مذاکره»، «برخورداری از مهارت ها و انعطاف پذیری شناختی و سازمانی» و «تعهد اعضای تیم» جز ده عامل کلیدی موفقیت می باشند.

  کلیدواژگان: طراحی و توسعه محصول مشترک، عوامل کلیدی موفقیت، شراکت، تشریک مساعی
 • حمیدرضا طهوری*، ناهید محمدزاده صفحات 157-183

  صنعت مرغداری کشور تامین کننده 47 درصد (34 درصد گوشت مرغ و 13درصد تخم مرغ) از منابع پروتیین حیوانی در سبد مصرفی خانوار است. صنعت مرغ از نظر تامین مرغ لاین و اجداد، تامین خوراک و واکسن وابستگی زیادی به خارج از کشور دارد. این میزان وابستگی امنیت غذایی کشور را در این حوزه با چالش جدی مواجه کرده است. این نواقص از نظر فنی و با اتکاء به دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان قابل جبران است. این تحقیق با هدف تعیین مهم ترین موانع خود اتکایی در تامین مرغ کشور و ارایه راهکارهای فناورانه برای آن انجام شد. بدین منظور از طریق مطالعات اسنادی، انجام مصاحبه های عمیق نیمه هدایت شده و تشکیل گروه های متمرکز داده ها جمع آوری گردیدند و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی و بررسی تعداد 83 گزاره، در نهایت 6 مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی شناسایی گردیدند که مقوله های اصلی عبارت بودند از از مرغ لاین آرین، واردات نهاده ها، خوراک مرغ، تولید واکسن، کاشت در داخل، قوانین و مقررات. در نهایت برای چالش های شناسایی شده در این مقوله ها، راهکارهایی نیز ارایه گردیدند.

  کلیدواژگان: تولید دانش بنیان، صنعت مرغداری، گروه کانونی، تحلیل محتوا
|
 • Kiarash Fartash, Mohammad Sadegh Khayatian *, Nima Rahimi Salekdeh, Fatemeh Eskandari Pages 1-29

  Mobile phones utilize multiple technologies in order to provide services for users. USSD, is one of the most used technologies, which has been used by mobile phone users in recent years. The aim of this paper is to analyze evolution of its development and application in Iran from 2011 to 2021 by an institutional approach. Moreover, this study includes analysis on how institutional players influenced USSD technology development and utilization. Findings are categorized into four periods of introduction to the market, growth through the market, limitations and challenges, and stagnation. Each period is analyzed from practical, policy, business, economic and political aspects. To collect data, 10 experts were interviewed. Besides, documents, reports, events, media news, rules and regulations related to the USSD were analyzed. Findings indicate that over the first and second period, institutions and players have positive impact on scaling up the application of technology in the market. However, in the subsequent periods, USSD technology negatively affected by central bank restrictive regulations and reorientation of banking and payment service providers, resulting from a new powerful alternative namely mobile internet. Findings also present policy suggestions and implications for policy-making on how face new technologies as well as future research avenues for policy researchers.

  Keywords: Feature codes, Cellphone, Payment services, USSD, Application, development of technology
 • Mohammad Hossein Ronaghi * Pages 30-53

  Banking industry affected by economic transformation, internet development, and financial innovations. Hence, the banking industry requires urgent transformation and is seeking new growth avenues. On the other hand, blockchain technology is a disruptive technology that changes business models. Using distributed software architecture and advanced computing, blockchain can change the way information is exchanged between actors in the chain. Therefore, the research purpose is to identify the influential factors in the acceptance and then application of blockchain in Iran's banking industry. This research is applied and descriptive correlational method was used. The UTAUT - Unified Theory of Acceptance and Use of Technology – has been contextually used as the theoretical model of the research. Moreover, the statistical population of the research is all the employees in banking industry in Shiraz. For data analysis, structural equation modeling and Smart PLS software have been used. The results accentuated and proved the positive impacts of Performance expectancy, Effort expectancy, social influence and Individual factors on the intention to use blockchain technology. Moreover, the last but not least important factor, was the impact of Behavioral Intention on the actual use of blockchain technology. As a result, in Iran's banking system, the use of blockchain is being accepted as a way of rolling out economic constraints and making commercial payments.

  Keywords: Blockchain, banking industry, technology acceptance, Industry 4
 • Reza Bandarian * Pages 54-92

  Importance of the petroleum industry in the world economy, has led some countries to turn to this industry and with serious investment in this sector, achieve a position to play an important role as a global player. Examining the historical path of evolution of these players can be a way forward for countries that are on this path but have not been able to achieve a good position and other countries and companies that want to enter this industry. The petroleum industry in the world has evolved over different periods of time, with different drivers and various players that have emerged and grown based on the need for the development of this industry. The prominent influence of the petroleum industry on the world economy, politics and development has made the recognition of the analytical history of this industry a strategic requirement for its players. Therefore, this article seeks to follow the history and evolution of this industry in different periods of history from the past to the present and explain the emergence and formation of various players in the global petroleum industry. Then, the course of this evolution will be examined in different time periods based on the access of different players to the pillars of business of the petroleum industry, including access to oil and gas resources, management skills, financial strength and technological capability. Finally, by explaining the requirements of the global petroleum industry business in the present era, the conclusion is reached.

  Keywords: Petroleum Industry, Upstream petroleum industry, History, main players, evolution trend, business pillars
 • Mohammad Reza Darrehshiri *, Asghar Abolhasani Hastiani, Yeganeh Mousavi Jahromi, Abdolali Monsef Pages 93-123

  The purpose of this study is to investigate the challenges of privatization of the banking industry and to identify the causes of its inefficiencies in the governance layer. To this end, in the theoretical framework of neo-institutionalist economics, Williamson's four-tier conceptual model became the basis of the analysis. Based on the selected model, the basic assumptions, ideas and goals of the government from the implementation of the privatization program, government policies to reform the institutional environment and government policies to achieve efficient governance structures on the way to market economy, and the results of these policies at the operational level. Both in terms of opinion and in terms of practice, based on content analysis, data related to the implementation of the privatization program were analyzed. The results showed that the roots of the inefficiency of the privatization program should be in the first priority in the fallacies in the basic assumptions and the expected goals of privatization in practice, in the second priority in the failure to fulfill the expected functions of the transfer of ownership in the privatization process. The basis of the expected functions of it, and in the third priority in the government's adherence to the style of economic governance with an acting approach instead of governing with a game-making and regulatory approach on the way from state economy to market economy. The results of these failures in the three layers of economic governance have led to the failure of the price mechanism in the market.

  Keywords: Bank privatization, economic governance style, multilayered institutional analysis, market failure, pricing mechanism
 • Majid Karimifard, Gholamreza Hashemzadeh *, Abdulreza Sobhani Pages 124-156

  Joint product design and development is one of the effective strategies in reducing cost, time, risk and achieving complementary capabilities. On the other hand, due to the complexity of implementing the two processes of product design and development and partnership at the same time, this strategy has several influential factors without which one can not expect successful performance. Therefore, identifying critical success factors is one of the most important steps in planning and successful implementation in joint product design and development, because without understanding these factors, partners can not have proper planning for the partnership. This study seeks to identify and prioritize critical success factors in the design and development of a new joint product.In this regard, using literature and interviews with a number of relevant experts in the aerospace industry, several factors have been extracted and then finalized factors by fuzzy Delphi method and using the method of "fuzzy network analysis" is prioritized and with the method of "Demetil" their relationships are expressed.From the process point of view, the factors of "partnership evaluation", the factors of "internal of each partner" and the factors of "design teams" are one to three, respectively. "Mutual trust", "Defining plans and assigning tasks in the product development process", "Mediating institutions", "Developing exit strategies", "Senior management support", "Setting problem-solving and evaluation contracts", "Negotiation ability", " "Cognitive and organizational skills and flexibility" and "commitment of team members" are among the ten key factors of success.

  Keywords: Joint Design, Development of a Product, Key Success Factors, partnership, collaboration
 • Hamid Reza Tahouri *, Nahid Mohammadzadeh Pages 157-183

  The poultry industry provides 47 percent (34 percent chicken and 13 percent eggs) of the household animal protein sources. The poultry industry is highly dependent on foreign countries in terms of supply of line chickens and ancestors, supply of feed and vaccines. This dependence on food security has posed a serious challenge to the country in this area. These shortcomings can be technically remedied by relying on universities and knowledge-based companies. This study was conducted with the aim of determining the most important barriers to self-reliance in chicken supply and providing technological solutions for it. For this purpose, data were collected through documentary studies, in-depth semi-conducted interviews and the formation of focus groups and through the method of qualitative content analysis and review of 83 propositions, finally 6 main categories and 20 sub-categories were identified. The main categories were line chicken, import of inputs, chicken feed, vaccine production, indoor planting, rules and regulations. Finally, solutions to the challenges identified in these categories were provided.

  Keywords: Knowledge-based production, Poultry industry, focus groups, content analysis