فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع - سال پنجم شماره 13 (بهار و تابستان 1401)

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع
سال پنجم شماره 13 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/22
 • تعداد عناوین: 4
|
 • سید عباس ظلی، علی سلیمانی صفحات 1-16

  میزان خطا، پارامتری چالش برانگیز است که برای سیستم های پیشنهادگری که در آنها حرکت زیاد آیتم در میان خوشه های داده وجود دارد، باید بررسی شود. در برنامه های شبکه های اجتماعی، معمولا تهیه پیشنهادهای مناسب کاربر در مواردی که تکنیک های خوشه بندی مورچهای بهترین راه حلها را برای مشکلات خوشه بندی ارایه میدهد، ضروری است. بااین حال، الگوریتم های خوشه بندی مورچهای موجود، در جستجوی محلی ناکارآمد هستند. همچنین آنها برای تقسیم بندی خوشه ای موثر به اصلاح قوانین فازی هوشمند نیاز دارند. بنابراین در این مقاله که در آن ترکیبی از مباحث مرتبط با دستیابی به نکات جدید و قوانین فازی برای خوشه بندی مورچهای وجود دارد، یک مدل جدید با نام مدل پیشنهادی هوشمند فازی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی مورچهای (FIRMACA) ارایه شده است. تجزیه و تحلیل های تجربی، بهبود معیار دقت، یادآوری، سود تجمعی نرمال %5 NDCG ≤ و کاهش قابل توجه %2 ≤ در میزان خطای طبقه بندی نادرست (MER) در مقایسه با الگوریتم های مبتنی بر ACO را نشان میدهد. خوشه های انتخاب شده به صورت کلی و محلی برای استخراج بهترین خوشه های تعریفشده جدید، بهینه شده اند.

  کلیدواژگان: خوشه بندی مورچهای فازی، بهینه سازی جستجوی محلی فازی، تراکم فرومون، امتیاز پیشنهادی، ماتریس دنباله فرومون
 • محسن روزبهانی، محمد فروزنده صفحات 17-26

  افزایش چشمگیر زمان مورد انتظار برای دریافت خدمات پزشکی و نیز رشد هزینه های درمانی در کشور به همراه کمبود منابع، محققان را به بررسی روش های ارتقا بهره وری وکارایی عملیاتی تشویق نموده است. با توجه به پیچیدگی و سطح تعامالت در سازمانهای بهداشتی و درمانی، اهمیت نحوه ارایه خدمات در این مراکز در زمان مطلوب و با هزینه مناسب به دلیل عدم پیش بینی اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. از این رو اهمیت بکارگیری تکنیک های شبیه سازی بر مبنای تیوری صف در سیستم های خدمات درمان جهت ارزیابی عملکرد سیستم بطور فزایندهای گسترش یافته است. در این راستا این تحقیق با هدف بهینه سازی سیستم خدمات پزشکی در شاخصهایی مانند زمان انتظار و بهره وری با استفاده از تیوری صف در دانشگاه تهران انجام شده است. در این تحقیق در ابتدا با بررسی مدلهای شبیه سازی انجام شده در سطح دنیا برای سیستمهای خدمات درمان، یک دسته بندی برای انواع حالات بهبود عملکرد صورت پذیرفت. سپس برای جمع آوری داده در طول هفته، ورود افراد به سیستم و زمان شروع و پایان و مدت زمان انتظار و مدت زمان دریافت خدمات ثبت گردید. این پژوهش از نوع مقطعی بوده و بر روی 50 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز خدمات درمان از جمله دانشجویان و کارکنان کلینیک دانشگاه تهران انجام گرفت. فرآیند خدمت دهی در مرکز خدمات درمانی توسط نرم افزار شبیه سازی ویتنس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از چندین سناریو برای آنالیز حساسیت در ورودی، فرایند و منابع بهینه سازی گردید. نتایج شبیه سازی نشان داد که اضافه کردن پزشک جدید به پزشکان حاضر و حذف یک پذیرش برای پزشکان حاضر، میانگین زمان بطور چشمگیر کاهش یافته و مشغله پزشکان 80 % شده و از لحاظ صندوقدار هم هیچ تفاوتی نداشته است.

  کلیدواژگان: تئوری صف، خدمات بهداشتی درمانی، شبیه سازی کامپیوتری
 • حمیدرضا صالحی صفحات 27-37

  سازمانها در دنیای رقابتی امروز در جستجوی روشی برای افزایش بهره وری و بالابردن کیفیت هستند تا بهترین استفاده را از آنچه که دارند، ببرند. نظام S5 یکی از بسترهای بهبود کیفیت و بهره وری است که در سازمانها به کار گرفته میشود و با رویکرد ساماندهی و آراستگی محیط کار، به برقراری و حفظ فضای کیفیتی در سازمان منجر میگردد. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق نظام S5 انجام شده است. مورد مطالعه تحقیق حاضر، شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس میباشد که 16 از نفر از مدیران و متخصصین به عنوان نمونه انتخاب شده و پس از استخراج عوامل موثر از ادبیات تحقیق و مشاوره با مدیر اجرایی نظام S5 در شرکت و انتخاب گزینه های نهایی، به نظرسنجی از آنها پرداخته شد. در نهایت 16 عامل مورد رتبه بندی قرار گرفتند که نتایج به دست آمده نشان میدهد، رضایت شغلی، مسیولیت پذیری کارکنان و سیستم تشویق و پاداش در سازمان به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: نظام آراستگی، S5، نظم و ترتیب، عملکرد، ویکور فازی
 • مارال ثابتیان صفحات 39-51

  رشد سریع جمعیت موجب بروز اثرات منفی زیست محیطی و اجتماعی شده است. با افزایش جمعیت، مصرف گرایی بیشتر شده و تقاضا و نیاز به خدمات اکوسیستم جهانی بالاتر رفته است که تغییرات آب و هوایی در قرن حاضر یکی از جزیی ترین مشکالتی است که با آن روبرو هستیم. امروزه یکی از دغدغه های اصلی تامین مواد غذایی است، به طوری که اهداف مهم دولتها در کشورها امنیت غذایی و افزایش کیفیت آن میباشد. ازاین رو تولید محصولات زراعی بسیار موردتوجه میباشد. قسمت عمده تولیدات زراعی در چند ماه در انبارها ذخیره میشود و بخش کوچکی از آن وارد بازار شده و به مصرف مستقیم میرسد؛ ازاین رو برای محصولی مانند میوه در ایام پر درخواست نوروز تامین کنندگان از جند ماه قبل به فکر تامین و ذخیره آن هستند و داشتن مکانهایی برای انبار و ذخیره از اولویت های اصلی آنها میباشد. همچنین به دلیل ساخت و ساختار سنتی و قدیمی مراکز ذخیره کیفیت محصول پایین آمده ازاینرو باید به فکر بهبود سطح مراکز انبار بود. در این پژوهش نیز شرکتهای فعال در زنجیره تامین مرکبات در استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفتند و با استفاده از فنهای تصمیم گیری دیمتیل فازی جهت ارزیابی پایداری زنجیره تامین مرکبات مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد مهمترین فاکتور در میان عوامل اقتصادی زنجیره تامین کشاورزی، استفاده از تکنولوژی بالا در فرایند تولید و بازاررسانی در زنجیره تامین محصولات کشاورزی محاسبه شد که در تحلیل آن میتوان گفت استفاده از تکنولوژی های بهروز در دنیا و استفاده از دستگاه های کشاورزی به روز و نوین در تمام مراحل کاشت و داشت و برداشت و حتی جریان محصول از باغ یا مزرعه تا خرده فروش و مصرف کننده، موجب اعمال تغییرات مثبت در کیفیت محصول و بهره وری بیشتر زنجیره تامین میشود.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، صنایع کشاورزی، پایدار، زنجیره تامین مرکبات، استان مازندران