فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع - سال ششم شماره 17 (بهار 1402)

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع
سال ششم شماره 17 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/20
 • تعداد عناوین: 4
|
 • کامران یگانگی *، علیرضا مرادی، نگین شاه محمدی صفحات 1-8

  این مقاله به بررسی کاربرد پژوهش عملیاتی در صنعت بیمه می پردازد. نویسنده تلاش کرده است تا به رویکردهای مختلف پژوهش عملیاتی اشاره کند که می تواند برای حل مشکلات مربوط به مدیریت ریسک و بیمه مورد استفاده قرار گیرد. پس از ارایه یک نمای کلی از تمام تکنیک های اعمال شده، سپس بر روی سه تکنیک معروف پژوهش عملیاتی تمرکز شده است ، که عبارتند از: برنامه نویسی خطی، برنامه نویسی هدف و شبیه سازی مونت کارلو. در این تکنیک ها به تفصیل به حوزه های کاربردی و محدودیت های مرتبط با آنها پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: صنعت بیمه، پژوهش عملیاتی، مدیریت ریسک
 • آسیه سلطان محمدی *، منیژه ملائی، سودابه پارسا صفحات 7-16

  پارک های علمی، تحقیقاتی و فناوری نقش بسیار عمدهای در پیشبرد اقتصاد ایفا میکنند. وجود شرکت های دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی، نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی کشور دارند. لذا ارزیابی عوامل موفقیت آنها بیش از پیش موجب اثر بخشی و افزایش کیفیت تولید و کاهش وابستگی می شود. بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد و داده پردازی عوامل موفقیت پارک های فناوری، ابزار مناسبی جهت ارتقاء و انتخاب بهترین راهکار برای کمک به شرکت های دانش بنیان خواهد بود.داده کاوی، فرایند استخراج اطلاعات، دانش و کشف رابطه ها و الگوهای پنهان از یک پایگاه داده بسیار بزرگ می باشد. به کمک این ابزار، داده های درون سازمان مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تا الگوهای پنهان و پیچیده ای که در آن وجود دارند، کشف و استخراج شود. لذا در این مقاله، عوامل موثر در موفقیت شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری اصفهان شناسایی شده و به کمک تکنیک داده کاوی، به بررسی رابطه فاکتورهای ارزیابی عملکرد پارک علم و فناوری بر موفقیت شرکت ها پرداخته می شود. در نهایت بهترین ابزار جهت کمک به شرکت های دانش بنیان معرفی و شاخص های موجود رتبه بندی خواهند شد.

  کلیدواژگان: پارک های علم وفناوری، شرکت های دانش بنیان، ارزیابی عملکرد، عوامل موفقیت، داده کاوی
 • شهاب امید * صفحات 17-25

  در سازمان های پروژه محور، اولویت بندی پروژه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به معنای تعیین اولویت برای تخصیص منابع سازمان و اجرای پروژه ها با سودآوری بیشتر می باشد. اما عوامل مختلفی در انتخاب پروژه ها برای سازمان، وجود دارند که میزان اهمیت و تامین این عوامل عموما مبهم و نامعلوم است. در این مقاله یک تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی برای اولویت بندی پروژه ها در یک محیط تصمیم گیری گروهی پیشنهاد شده است که با استفاده از واژه های زبانی و تیوری مجموعه فازی، معیارها وزندار می شوند. در یک شرکت پروژه محور، با استفاده از مطالعه موردی و نظرات خبرگان این شرکت و با استفاده از روش تاپسیس فازی، امتیاز پروژه ها و وزن معیارها جمع آوری شده و به کمک نظرات خبرگان این حوزه، اولویت بندی پروژه های این شرکت انجام گرفته است.

  کلیدواژگان: روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی، اولویت بندی، رتبه بندی، تکنیک تاپسیس فازی، سازمان های پروژه محور
 • روح الله نصیری * صفحات 27-34

  واحد بازاریابی به دلیل برخورداری از ویژگی ممتاز ارتباط مستقیم با محیط و تحولات آن، می تواند این اطلاعات را در اختیار داشته و از این طریق نقش موثر خود را در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمان به خوبی ایفا کند. هدف مقاله حاضر بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در فرایند تدوین استراتژی در بانک ملی میباشد که جامعه آماری مورد نظر 126 شعب این بانک بوده که مستقر در استان تهران هستند، پرسشنامه محقق ساخته به صورت الکترونیک به مدیران ارشد بانکها ارسال شده که 100 پرسشنامه پاسخ داده شد، روایی پرسشنامه با نظرات خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0/89 بدست آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ظریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین چهار بعد سیستم های اطلاعاتی بازار یابی (سیستم های سوابق داخلی، بانک اطلاعاتی بازاریابی، سیستم های اطلاعاتی رقابتی وسیستم های ویژه برقراری تماس با مشتری) و فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژی رابطه معناداری وجود دارد.. همچنین شواهد حاکی از آن است که بانک اطلاعاتی بازاریابی مهمترین مولفه در فرایند تدوین استراتژی می باشد.

  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعاتی بازاریابی، فناوری اطلاعات، استراتژی. بانک ملی