فهرست مطالب

فصلنامه توسعه کارآفرینی
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 56، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مریم رحمتی*، علی الوندی، سید عماد حسینی صفحات 203-221
  کارآفرینی ورزشی، یکی از انواع کارآفرینی است که تاثیرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم زیادی در جامعه دارد. در چندسال گذشته، دنیای ورزش شاهد تغییر سیاست های اقتصادی ورزشی بوده است که این امر نیاز صنعت ورزش به کاهش وابستگی به بودجه دولت را برجسته تر کرده است. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف ارایه مدل توسعه ی کارآفرینی ورزشی در باشگاه های حرفه ای لیگ برتر فوتبال صورت پذیرفته است. این پژوهش از نطر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت یک پژوهش آمیخته اکتشافی است که در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و برمبنای مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان به ارایه مدل کیفی پرداخته شده است؛ در بخش کمی نیز به منظور بررسی اعتبار مدل کیفی پیشنهادی، از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 40 سوالی استفاده گردید. بر اساس تحلیل مضمون، 40 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر " استفاده از ظرفیت رسانه مجازی، توجه به ارکان باشگاه و فعالیت تجاری" شناسایی گردید. هم چنین نتایج تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز برازش هر سه مدل (مضامین فراگیر) پیشنهادی را تایید کرد. یافته های این مطالعه می تواند با فراهم نمودن زمینه توسعه ی کارآفرینی در بین باشگاه های لیگ برتر حرفه ای فوتبال، علاوه بر ارایه راه حل های متنوع جهت ایجاد کارآفرینی، به مدیران باشگاه های لیگ برتر حرفه ای فوتبال ایران برای حل مشکلات اقتصادی باشگاه ها نیز کمک نماید.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مضمون، فوتبال، مدل توسعه ی کارآفرینی ورزشی
 • حمید پاداش*، جهانگیر ید اللهی، فرهاد فیضی صفحات 223-241

  جریان تحقیقی بدی های کارآفرینی علی رغم عمر قریب به 40 ساله اش،هنوز با نواقص و تهی گاه های بی شماری مواجه است.با این حال طی سالهای اخیر،روند اتفاقات مخرب در دنیای واقعی کارآفرینی سبب گردیده تا توجهات بیش از هر زمان دیگری به آنچه دهه ها قبل "وجه تاریک کارآفرینی" نامیده شد جلب شده و در همین زمان اندک پژوهش های قابل توجهی در راستای کشف ابعاد مختلف این پدیده ی نامیمون انجام گیرد.با این حال،بذل توجه اندک به روش های تحقیق کیفی و مشخصا روش های کیفی نظام مند،باعث شده تا مفاهیم طرح شده در این ادبیات،در وهله ی نخست،پراکنده و ناکارآمد و بعد از بعد نظری توسعه نیافته و مجرد بمانند.لذا انجام پژوهشی از جنس تحلیل مضمون،امکان معنادارسازی یافته های پیشین محققین و ارایه ی تصویری جامع از چیستی پدیده را فراهم می آورد.مضاف بر اینکه پیگیری این روش با در نظر داشتن چارچوب ترکیب ساز و کار محور سبب میشد تا یافته های پژوهش نه تنها برای نظریه پردازان که برای عمل گرایان حوزه ی کارآفرینی نیز قابل بهره برداری و اثرسازی باشد.در پژوهش حاضر،برای نخستین بار،8 قلمرو مضمونی، 34 گروه مضمونی و 189 کد سطح اول حول موضوع "وجه مخرب کارآفرینی" شناسایی و تشکیل گردید.نهایتا توصیه هایی از ابعاد نظری و کاربردی خطاب به پژوهشگران آتی و سیاستگذاران حوزه کارآفرینی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، وجه مخرب، وجه تاریک، وجه منفی، تحلیل مضمون
 • وجیهه سراج*، محسن مطیعی صفحات 243-260

  کارآفرینان هنری، از طریق صنایع خلاق و با ظهور ایده های جدید، تغییرات بنیادی که شومپیتر (2005) اصطلاحا آن را خلق بی بدیل (ناولتی) می نامد در بطن جامعه ایجاد کرده و پیشران توسعه هستند. اما تاکنون به ویژگی های شخصیتی کارآفرینان هنری بر مبنای رویکرد شومپیتر پرداخته نشده است بنابراین هدف پژوهش بنیادی و جزء پژوهش های آمیخته کمی - کیفی به شمار می آید. جامعه هدف در بعد کیفی هنرمندان است که در همین زمینه سه تن از کارآفرینان هنری به صورت هدفمند انتخاب شده اند سپس به بررسی روایت زندگی آن ها از کودکی تا کنون پرداخته شد. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از کدگذاری مضمون استفاده گردید. در بعد کمی نیز برای ارایه الگویی از ویژگی های کارآفرینان هنری از الگوسازی ساختاری تفسیری با استفاده از نظرات خبرگان استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد ضمن شباهت دو حوزه کارآفرینی و هنر نسبت به هم برای کارآفرینان هنری علاوه بر ویژگی های یک کارآفرین شامل خلاقیت و نوآوری، مرکز کنترل درونی، توفیق طلبی، ریسک پذیری و تحمل ابهام، ویژگی های دیگری نیز از قبیل دانش مدیریتی، اعتقاد به کار علمی، شهرت-طلب، هم نوع دوستی، ارزش محوری دینی، ارزش های ملی، الگوبرداری و خوش اقبالی مفروض است. درنهایت با استفاده از الگوسازی ساختاری تفسیری علاوه بر روابط بین ویژگی ها نشان داده شد ویژگی های خوش اقبالی و هم نوع دوستی به عنوان متغیر های کلیدی و ویژگی های تحمل ابهام و ارزش های ملی به عنوان متغیرهای وابسته و دیگر ویژگی ها به عنوان متغیرهای پیوندی هستند

  کلیدواژگان: خلق بی بدیل (ناولتی)، کارآفرینی، کارآفرینی هنری، ویژگی های شخصیتی
 • داود شرفی زاده، ابراهیم عباسی*، جواد محرابی صفحات 263-280

  دراین مقاله مساعی نویسندگان طراحی مدل راهبردی سیاستگذاری سرمایه گذاران مخاطره پذیردرانتخاب کسب وکارهای نوپا در ایران با تاکیدبردوران تحریم می باشدروش تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی -کمی) است.جامعه آماری بخش کیفی 30 نفرازاساتی دانشگاهی ونخبگان اجرایی رشته های مدیریت ودربخش کمی 150نفرازنخبگان حوزه سرمایه گذاری بوده است دربخش کیفی بااستفاده ازروش گلوله برفی تارسیدن به اشباع نظری با16خبره،مصاحبه عمیق انجام ودربخش کمی،برای سنجش مدل،پرسشنامه محقق ساخته ای باروش نمونه گیری خوشه ای نسبی دربین 90 نفراز نمونه ها توزیع گردیدروایی پرسشنامه باروش صوری- محتوایی و پایایی آن باروش آلفای کرونباخ موردتاییدقرارگرفت.داده هاباروش تحلیل عاملی اکتشافی وتاییدی بانرم افزارهای SPSS وAMOS تحلیل گردید.نتایج بخش کیفی حاکی ازآن بوده که مدل راهبردی سیاستگذاری سرمایه گذاران مخاطره پذیردرکسب وکارهای نوپا درایران دردوران تحریم دارای 16 بعدمی باشد:متغیرهای علی (عامل بهبودوتوسعه مستمرسرمایه گذاری مخاطره پذیر،سرمایه گذاری، بهره برداری وحمایت ازساختار هوشمند کسب و کار، ساختار وانباشت اقتصاد شرکت های سرمایه گذار مخاطره پذیر و بهره برداری وحمایت ازمراکزخصوصی)،متغیرهای زمینه ای (تحلیل بازارومشتری، تحلیل و بخش بندی بازاردیجیتال پویای پایدارتوسعه وحفظ رابطه بامشتری ومهارت ومدیریت سازمان) متغیرهای مداخله ای (تنظیم وحفظ سیاست جهت عبور ازمحدودیت ها، پیش بینی جهت تشکیل ساختارسازمان دانش بنیان، نیروی انسانی کارآمد و توسعه روند تولید)، متغیرهای راهبردی (تحلیل وتوسعه بهینه محصولات، شناخت تهدیدات و چالش ها، راهبردهای های نوآرانه، شناخت و تامین منابع مالی) وپیامد (افزایش سرمایه گذاری ها، بهبود اشتغال زایی،توسعه همه جانبه طرح های نوآورانه وتحقق توسعه).نتایج بخش کمی نشان دادتمامی ابعاد مدل راهبری پژوهش، موردتاییدواقع شدند.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاران مخاطره پذیر، سیاستگذاری سرمایه گذاران مخاطره پذیر، کسب وکارهای نوپا، تحریم، اقتصاد مقاومتی
 • محدثه عقبایی*، آصف کریمی، سمیه لبافی صفحات 283-299
  با ظهور رسانه های دیجیتال در صنعت رسانه و تسهیل تولید و توزیع محتوا، کسب وکارهای نوپای زیادی در صنعت رسانه ایجادشده است. با توجه به ارتباط دوسویه کارآفرینی و رسانه، شناسایی فرصت های کارآفرینانه موجود در این صنعت از برجسته ترین نیازهای این حوزه محسوب می شود. در حال حاضر پژوهش های معدودی در رابطه با کارآفرینی رسانه ای و شناسایی فرصت های این صنعت در ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از حیث جمع آوری و تحلیل داده ها، پژوهشی آمیخته اکتشافی  محسوب می شود . هدف این پژوهش شناسایی فرصت های کارآفرینانه در استارتاپ های رسانه ای در ایران بوده است. در این پژوهش برای شناسایی فرصت های موجود در حوزه استارتاپ های رسانه ای با 12 نفر از خبرگان و کارآفرینان رسانه ای مصاحبه های عمیق-نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در بخش کیفی از شیوه نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری و در بخش کمی نیز از نمونه بر اساس تکنیک نمونه گیری سیستماتیک استفاده شد. جمع آوری داده با دو شیوه مصاحبه عمیق (در بخش کیفی) و پرسشنامه (در بخش کمی) انجام گردید. در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون فرصت های موجود در این بخش از صنعت، شناسایی شد. علاوه بر این، برای تعیین رابطه بین روندها و فرصت های شناسایی شده و شدت اثرگذاری شان بر یکدیگر، پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی و بین خبرگان و کارآفرینان توزیع شد. داده های حاصل از این پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک DEMATEL تحلیل شدند و در نهایت 67 فرصت در 9 بخش مختلف صنعت معرفی گردید. این فرصت ها شامل فرصت های خبری، سرگرمی، اطلاع رسانی، تبلیغاتی، آموزشی و فرهنگی بودند.
  کلیدواژگان: رسانه های دیجیتال، استارتاپ های رسانه ای، کارآفرینی رسانه ای، شناسایی فرصت
 • مریم قاسمی*، محبوبه شیر محمدی، سودابه احمدی صفحات 303-320

  امروزه توسعه کارآفرینی زنان، یکی از حیاتی ترین موضوعات دستورکار توسعه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه است. از این رو پژوهش حاضر درپی شناسایی راهبردهای مطلوب توسعه کارآفرینی زنان روستایی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از دو ابزار SWOT-QSPM استفاده شد. جامعه آماری زنان کارآفرین روستایی بخش نصرآباد شهرستان مرزی تربت جام بوده و واحد تحلیل زنان کارآفرین روستایی آشنا به محیط داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع تحقیق است که با روش گلوله برفی شناسایی و به صورت داوطلبانه در فرایند تحقیق مشارکت نمودند. براساس مطالعات اکتشافی، 22 قوت و فرصت به عنوان مزیت و 21 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت و تنگنا پیش روی توسعه کارآفرینی زنان روستایی شناسایی و نظرات آنها در قالب پرسشنامه محقق ساخته در طیف لیکرت سوال گردید. نتایج نشان داد؛ در ماتریس SWOT با توجه به امتیاز 2.51 =IFE و 2.19=EFE، راهبرد کانونی توسعه کارآفرینی در بین زنان روستایی تنوع (حداقل-حداکثر) می باشد. به کمک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، اولویت اول با «تشویق زنان به تشکیل NGOs کارآفرینی» با امتیاز 0.852 شناسایی گردید. به دلیل توانمندی و ظرفیت منطقه، توسعه کارآفرینی در زنان روستایی نیازمند بازنگری و ارایه سیاست های مناسب در جهت ایجاد تشکل های کارآفرینی زنان روستایی است. زیرا ورود زنان روستایی به تشکل ها زمینه توانمندسازی آنها را فراهم و توسعه کارآفرینی را در بین آنها تسریع می بخشد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، توسعه روستایی، زنان روستایی، کارآفرینی
 • علی محمدی، مسلم علیمحمدلو، عباس عباسی، امیر سیدعلیخانی* صفحات 323-340
  هدف اصلی این پژوهش ارایه ی مدلی جهت تحلیل سناریوهای مختلف بهبود وضعیت استارت آپ ها با بکارگیری فرضیه های یکی از کاربردی ترین جریان های فکری در این حوزه یعنی رویکرد استارت آپ ناب می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ماهیتی توصیفی بر پایه مطالعه موردی دارد. نوع این پژوهش آمیخته و مبتنی بر استراتژی اکتشافی متوالی است که در بخش کیفی از گروه کانونی، و در بخش کمی با بکارگیری مدلسازی عامل بنیان و پیاده سازی آن در نرم افزار NetLogo 6.0.1، مفاهیم جذب و حفظ مشتریان مدلسازی می گردد. در این راستا با بهره گیری از بخش های مختلف نرم افزار، پارامترهای مدل با داده های واقعی کالیبره و خروجی های مدل تولید شد. همچنین از طریق نرم افزار تحلیل داده R، خروجی های تولید شده NetLogo 6.0.1 تجمیع و در قالب نمودارهای مختلف ارایه گردید. نتایج پژوهش حکایت از این دارد که برای استارت آپ تحت مطالعه، بازگردانی مشتریانی که به تازگی محصول را مورد استفاده قرارداده اند، می تواند تعداد پرداخت کنندگان را بیش از 30 درصد نسبت به جذب مشتریان جدید و حدود 40 درصد نسبت به بازگردانی مشتریان قدیمی افزایش دهد. همچنین، بازگردانی مشتریانی که بیشترین ارتباطات را در شبکه خود دارند، منتهی به افزایش 30 درصدی در تعداد کل مشتریان می شود. دستاوردهای اصلی این پژوهش نسبت به مطالعات مشابه، لحاظ نمودن ساختار تعاملات بین مشتریان (شبکه اجتماعی آن ها) در مدلسازی، توجه به ناهمگونی بین مشتریان و همچنین اعتبارسنجی مدل بدست آمده می باشد.
  کلیدواژگان: استارت آپ، استارت آپ ناب، افزایش درآمد، بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها، مدلسازی عامل بنیان
 • زهرا محمدی نژاد، قاسم بخشنده* صفحات 343-360
  بازارگرایی در دهه های اخیر به یک موضوع مورد علاقه و توجه پژوهشگران تبدیل شده است. این علاقه هم در بین صاحب نظران و هم در بین مدیران شرکت های تازه ظهور یافته مورد توجه است، زیرا بازارگرایی به عنوان عامل استقرار مفهوم بازاریابی قلمداد می رود. پژوهش های زیادی در زمینه تاثیر نقش بازارگرایی در بهبود عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام شده است اما پژوهش حاضر که از نظر هدف بنیادی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است نتایج حاصل از این پژوهش ها را برای بدست آوردن نتیجه جهان شمول به روش فراتحلیل مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داده است. بنابراین بامرور سیستماتیک سایت های مجلات مرتبط، پایگاه های علمی و گوگل که مقالاتی به زبان انگلیسی منتشر نموده بودند بررسی شدند و به عنوان جامعه پژوهش مورد مطالعه قرارگرفتند. در نهایت 53 مطالعه واجد شرایط بر اساس معیارهای تعیین شده جهت ورود به فراتحلیل شناسایی و داده های بدست آمده با استفاده نرم افزار CMA2 تحزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد مقدار اندازه اثر کل 354/0 بوده که حاکی از رابطه مثبت بازارگرایی و با عملکرد کسب و کارهای کوچک می باشد. همچنین تحلیل ابعاد بازارگرایی نیز نشان داد مشتری گرایی با اندازه اثر 385/0 و رقیب گرایی با اندازه اثر 292/0 به ترتیب بیشترین و کمترین اندازه اثر را با عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط را دارند.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، عملکرد کسب و کار، کسب و کارهای کوچک و متوسط، فراتحلیل
 • ندا مقدم، بابک ضیاء*، سید مجتبی سجادی صفحات 363-380
  نقش گرایش کارآفرینی به عنوان یک عامل اصلی رشد اقتصادی در سطح بین المللی در سال های اخیر بسیار برجسته بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شکل گیری گرایش کارآفرینانه بین الملل  (مورد مطالعه: کسب وکارهای منتخب ایران)  انجام شده است. مطالعه حاضر از منظر ماهیت یک پژوهش اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. روش پژوهش حاضر برحسب گردآوری اطلاعات کیفی است و از تکنیک ISM استفاده شده است. داده ها با  استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه ISM  به روش هدفمند، از 11 نفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه جمع آوری گردید. انتخاب  جامعه آماری با در نظر گرفتن تحصیلات مرتبط خبرگان و دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد، سابقه کاری آنها در زمینه کارآفرینی بین الملل و سوابق اجرایی و عملیاتی آنها در این حوزه بوده است. لذا جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (اساتید کارآفرینی) و خبرگان تجربی (کارآفرینان کسب وکارهای ایرانی) هستند و فرایند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و تعداد 11 نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت کرده اند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی محتوا و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. براساس کدگذاری های انجام شده در بخش کیفی پژوهش، تعداد 7 مقوله اصلی و 37 مقوله فرعی حاصل گردید. نتایج نشان داد که متغیر «زیرساخت ایجاد کارآفرینی بین الملل» متغیر مستقل برونزا است که هیچ متغیری در مدل بر آن تاثیر ندارد. این متغیر تاثیرگذارترین متغیر مدل می باشد که به صورت مستقیم بر «رهبری کارآفرینانه» و «استقرار فرهنگ کارآفرینانه» اثر می گذارد. همچنین استقرار فرهنگ کارآفرینانه و سازمانی بر «استراتژی کارآفرینانه بین الملل» تاثیرگذار است. از طریق استراتژی کارآفرینانه بین الملل می توان به «سیاست های توسعه کارآفرینی بین الملل» و «شایستگی ارتباطی و انسانی» دست پیدا کرد. در نهایت نیز «گرایش کارآفرینانه بین الملل» قابل حصول است.
  کلیدواژگان: گرایش کارآفرینانه، کارآفرینانه بین الملل، کسب و کارهای منتخب ایران
 • فرزانه نیک، سید بابک علوی*، میثاق تصوری صفحات 383-401

  در این تحقیق ابتدا اصلی ترین چالشی که کارآفرینان اجتماعی در ایران با آن مواجه می شوند و سبب کاهش انگیزه آنها می شود بررسی می شود. سپس با استفاده از استراتژیهای رهبری بر خود به این سوال پاسخ می دهیم که چگونه این اقدامات به کارآفرینان اجتماعی کمک می کند تا انگیزه های لازم برای مواجهه با این چالش را کسب کنند. به علاوه، در صورتی که دچار کاهش انگیزه شوند، چگونه عوامل بیرونی به آنها کمک می کند . با توجه به هدف و ماهیت اکتشافی پژوهش، از روش تحقیق کیفی و مطالعه چندموردی استفاده شده است‏‎. در پاسخ به سوال اول با 5 نفر و در پاسخ به سوالات دوم و سوم با 14 نفر از کارآفرینان اجتماعی مصاحبه‎های نیمه ساختاریافته انجام شد‏. یافته ها با استفاده از روش تحلیل مقوله، کدگذاری و دسته بندی شدند. نتایج نشان می دهد که یکی از اصلی ترین چالش های مورد بررسی، عدم درک مناسب ارزشمندی فعالیت هایشان توسط دیگران است. همچنین بکارگیری راهبرد‎های متنوعی از رهبری بر خود، وجود حمایت عوامل بیرونی و همچنین دیدگاه منحصر به فرد این کارآفرینان در حل مشکلات اجتماعی برای غلبه بر این چالش مفید هستند. به طور خاص شواهدی برای استفاده از راهبردهایی نظیر مرور و یادآوری اهداف اجتماعی و تمرکز ذهنی بر روی حال خوب عمده افراد در سازمان اجتماعی شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: چالش&lrm، های کارآفرینی اجتماعی، رهبری بر خود، کارآفرینی اجتماعی
|
 • Maryam Rahmaty *, Ali Alvandi, Seyyedemad Hosseini Pages 203-221
  Sport Entrepreneurship is one of the types of entrepreneurship which will directly or indirectly have great economic impacts. In the recent past years, the world of sports has witnessed changes in the sport economic policies which has made the need of sport industry towards reduction of dependence on the government budget more significant. In this regard, the present research has been conducted with the aim of presenting a development model of sport entrepreneurship in the professional clubs of premier football league. The research is practical in terms of purpose and exploratory mix in terms of research nature whereby in its qualitative section, it has presented a qualitative model by using thematic analysis techniques and based on the semi-structured interviews with 20 experts. In the quantitative section, the confirmatory-factor analysis was used by reliance on a questionnaire containing 40 realized questions to examine the validity of the  proposed qualitative model. Based on the thematic analysis, 40 basic themes, 10 organizing themes and 3 Overarching theme were identified by using the capacity of virtual media and having regard to the club departments and the trend of commercialization activity. Accordingly, the result of confirmatory-factor analysis techniques confirmed the bit of the three proposed models (overarching themes). By preparing the grounds for entrepreneurship development among the premier football league clubs, the research finding may, in addition to presenting diverse solutions for entrepreneurship creation, help the director of premier football league clubs in Iran to find solutions for their economic problem.
  Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Theme Analysis, football, Sports Entrepreneurship Development Model
 • Hamid Padash *, Jahangir Yadollahi, Farhad Feizi Pages 223-241

  Despite its nearly 40 years,, the research stream on the bad of entrepreneurship still faces numerous shortcomings and gaps. However, in recent years, the trend of destructive events in the real world of entrepreneurship has led to more attention than ever before. What was called the "dark side of entrepreneurship" decades ago has attracted some significant research to explore the various dimensions of this unbelievable phenomenon. However, little attention has been paid to qualitative research methods and specifically methods. Systematic qualitative methods has caused the concepts proposed in this literature to be scattered ,inefficient,, undeveloped and abstract on the viewpoint the theoretical dimension. Then, conducting research on the basis of thematic analysis provides the possibility of significance of the previous findings of researchers, providing a comprehensive picture of what the phenomenon is. Furthermore,, following this method by considering the mechanism-based composition framework would cause the research findings. In this study, for the first time, 8 thematic domains, 34 thematic groups and 189 first level codes were identified and formed around the topic of "destructive aspect of entrepreneurship". Finally, recommendations of theoretical and practical dimensions were provided to future researchers and policy makers of entrepreneurship.

  Keywords: Entrepreneurship, Destructive side, Dark Side, Negative side, Content analysis
 • Vajihe Saraj *, Mohsen Motiei Pages 243-260

  Art entrepreneurs as Schumpeter called it “unique creation or novelty “, have made fundamental changes in the heart of the society through their creative industries and emergence of new ideas and are further drivers of development and advancement. However the personality traits of art entrepreneurs based on the Schumpeter's approach have not been studied so far. Therefore, the purpose of a basic research is considered a part of the quantitative-qualitative dimensions of the research.The target community is the qualitative dimension of artists in which three entrepreneurs have been purposefully selected and a narration of their lives from childhood up to present has been followed up. Content coding was used to analyze the information. In the quantitative dimension, the structural-interpretive modelling was applied to provide a pattern of the characteristics of art entrepreneurs using the expert's opinions. The finding indicates that, while the fields of entrepreneurship and art resemble each other for art entrepreneurs in addition to the characteristics of an entrepreneur including creativity  and innovation, internal control focus, success, risk-taking and forbearance with ambiguity, there are other characteristics presumed such as management knowledge, belief in scientific work, reputation, altruism, central religious values, national values, modelling, and good luck. Finally, upon reliance                                                       on the structural- interpretative modeling, further to the relationships between the characteristics, it was shown that the characteristics of good luck and altruism are key variables and the characteristics of tolerance of  ambiguity and national values  are dependent variables while other characteristics are regarded as linkage variables.

  Keywords: Unmatched Creation (Novelty).Entrepreneurship, Art Entrepreneurship, Personality Traits
 • Davood Sharafizadeh, Ebrahim Abbasi *, Javad Mehrabi Pages 263-280

  In this article, the authors try to design a strategic decision-making model for venture capitalists in choosing start-up businesses in Iran with the emphasis on sanctions. The research method is exploratory (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative section was 30 university professors and executive elites in the fields of management and in the quantitative section was 150 people and investment elites. In the qualitative part, using the snowball method of dreading theoretical saturation with 16 experts, in-depth interviews were conducted and in the quantitative part, to evaluate the model, a researcher-made questionnaire was distributed among 90 samples by relative cluster sampling method. The validity of the questionnaire was confirmed by face-content method and its reliability by Cronbach's alpha method. Data were analyzed by heuristic and confirmatory factor analysis using SPSS and AMOS software. In Iran, during the embargo period, it has 16 dimensions as follows: causal variables (factor of continuous improvement and development of venture capital investment, investment, operation and support of smart business structure, structure and accumulation of venture capital companies and operation and support of private centers), variables Background (market and customer analysis, analysis and segmentation of stable dynamic digital market, development and maintenance of customer relationship, skills and management of the organization), intervention variables (policy setting and maintenance to overcome limitations, forecasting the formation of knowledge-based organization, manpower Efficient and development of production process), strategic variables (optimal analysis and development of products, identification of threats and challenges, innovative strategies, recognition and financing) and outcome (increase of investments, improvement of employment, comprehensive development) Innovative paths and the realization of development).

  Keywords: venture capitalists, venture capitalist decision making, Start-ups, sanctions, Resistance economy
 • Mohadese Oghbaee *, Asef Karimi, Somayeh Labafi Pages 283-299
  In parallel with emergence of digital media in the media industry and facilitation of content production and distribution, a great number of startups have been created in the media industry. Considering the two-way communication between entrepreneurship and media industry is identification of the existing entrepreneurial opportunities in the media industry deemed the most essential needs or components in this area. Currently, a limited number of research programs have been conducted on the linkage between media entrepreneurship and identification of relevant opportunities in Iran. The present research is regard practical in terms of the purpose and exploratory mix in respect of data collection and analysis. The objective of this investigation is to identify entrepreneurial opportunities in the media startups in Iran. Thus in this research, some deep semi structured interviews were arranged for 12 media experts and entrepreneurs with the aim of identifying the existing entrepreneurial opportunities in the field of media startups. In the qualitative section, the targeted sampling method for achieving the theoretical saturation and in the quantitative section, the systematic sampling method were used. The data were collected by means of the two methods of deep interview (in the qualitative section) and questionnaire (in the quantitative section). In the qualitative section, the existing opportunities in the media industry were identified by using the thematic analysis techniques. Additionally a pairwise comparison questionnaire was designed and distributed among the experts and entrepreneurs to establish the relationship between identified trends and opportunities intensity of their counter impact. the data gathered from the questionnaires were analyzed by the DEMATEL technique and finally 67 opportunities in 9 different segments of the media industry were identified. These opportunities, inter alia included news coverage, amusement, information service, advertisement, training/education and cultural areas.
  Keywords: Digital media, Media Startups, Media Entrepreneurship, Opportunity recognition
 • Maryam Ghasemi *, Mahboobeh Shir Mohammadi, Soodabeh Ahmadi Pages 303-320

  Today, the development of women entrepreneurship is one of the most vital issues on the development agenda in many developing countries. Therefore, the present study seeks to identify the best strategies for entrepreneurship development among rural women. The research method is descriptive-analytical in nature and applied in terms of purpose. In this study, two strategic planning tools were used. The study area is Nasrabad section of the border city of Torbat-e Jam and the Rural Women Entrepreneurs Analysis Unit is familiar with the internal and external environment in relation to the research topic. Based on exploratory studies, 22 strengths and opportunities as advantages and 21 weaknesses and threats as limitations and obstacles to the development of entrepreneurship of rural women were identified and asked in the form of a researcher-made questionnaire on the Likert scale. Results show; In the SWOT matrix, according to the internal and external factors evaluation matrix score of 2.51 and 2.19, the focal strategy of entrepreneurship development among rural women is diversity (minimum-maximum). With the help of quantitative strategic planning matrix, the first priority was identified by "encouraging women to form entrepreneurial NGOs" with a score of 0.852. Due to the capability and capacity of the region, the development of entrepreneurship in rural women needs to be reviewed and appropriate policies proposed to establish rural women entrepreneurial organizations. Because the entry of rural women into organizations provides the basis for their empowerment and accelerates the development of entrepreneurship among them.

  Keywords: Strategic Planning, Rural Development, rural women, Entrepreneurship
 • Ali Mohammadi, Moslem Alimohammadlu, Abbas Abbasi, Amir Sayed Alikhani * Pages 323-340
  The main objective of this research is to present a model for analyzing various scenarios aimed at improving the status of startups by applying the hypotheses of one of the most practical courses of thought in this sphere namely the Lean Approach to Startups.The present research is regarded as applied in respect of the goal and with a descriptive nature based on the case study. Further, the research is a mixed type and based on the sequential exploratory strategy whereby in its qualitative section, the local group and in its quantitative section, the concept of customer attraction and reaction have been modelled by using the factor-based modelling approach and implementing the software of Netlogo 6.0.I for this purpose. In this regard, upon application of the various parts of this software, the model parameters were calibrated with real data and the outputs thereto were produced. Accordingly, by using the data analysis software, the produced outputs from Netlogo 6.0. I were aggregated and presented in the form of various indicator graphs. The research findings also prove that for the startups, being studied, the market operation of the customers who have recently consumed a product can increase the number of payers to over 30 percent relative to the attraction of new customers and about 40 percent relative to the market  operation of old customers. More importantly, the market operation of the customers having the highest relationships in their network will result in a 30-rise percent in the total number of customers. The main achievements of this research compared to the similar studies will be inclusion of the interaction structure among customers (their social network) in the modelling process, attention to homogeneity among customers as well as the credit rating of the model so produced.
  Keywords: Startup, Lean Startup, increase in revenue, Influencer Marketing, Agent-based modeling
 • Zahra Mohammadinejad, Ghasem Bakhshandeh * Pages 343-360
  In the last decades, market orientation has become a topic of interest and attention of researchers. This interest is considered by both experts and managers of emerging companies, because market orientation is considered as a factor in establishing the concept of marketing. Many studies have been conducted on the impact of the role of market orientation and its dimensions on improving the SMEs’ performance, however, the present study, which is basic in terms of purpose and Descriptive in terms of data collection, has studied and analyzed the results of these studies to obtain a universal result by meta-analysis. Therefore, by systematically reviewing the sites of related journals, scientific databases and Google that published articles in English were reviewed and studied as a research community. Finally, 53 qualify studies were identified based on the criteria set for inclusion in the meta-analysis, and the data obtained were analyzed using CMA2 software. The results indicated that the total effect size equal 0.354 which indicates a positive relationship between market orientation and SMEs’ performance. For there more, the analysis of market orientation dimensions indicated that customer orientation with an effect size of 0.385 and competitor orientation with an effect size of 0.292 have the highest and lowest effect sizes with the SMEs’ performance, respectively.
  Keywords: market orientation, Business Performance, Small, medium-sized businesses, SME, Meta-analysis
 • Neda Moghaddam, Babak Ziyae *, Seyed Mojtaba Sajadi Pages 363-380
  The role of entrepreneurial tendency as the main driving force of economic growth at the global level has been very significant in recent years. For this purpose, this research was conducted with the aim of designing the formation pattern of international entrepreneurial tendency focused on a case study entitled, "the selected Iranian businesses". This study is an exploratory investigation in terms of its nature and practical in terms of purpose. The research method is based on qualitative data collection using the ISM techniques. The data were collected from 11 experts in the relevant field by employing a semi-structured interview tools and the ISM-based questionnaire in a targeted way. The statistical population of the study includes the oretical experts (entrepreneurship professors) and experimental experts (Iranian business entrepreneurs). For data analysis, qualitative content analysis method and structural interpretive modeling method were used. Based on the coding, 7 main categories and 37 sub-categories were obtained. The results revealed that the variable of infrastructure for creating international entrepreneurship is an independent exogenous variable on which no variable in the model has any effect. This variable is the most influential factor in the model that directly impacts the entrepreneurial leadership and establishment of entrepreneurial culture. Accordingly, the establishment of entrepreneurial and organizational culture has an impact on the international entrepreneurial strategy. Consequently, it would be possible to achieve international entrepreneurship development policies and also communication and human competence through the international entrepreneurial strategy. Finally, the international entrepreneurial orientation would be attainable.
  Keywords: Entrepreneurial Orientation, International Entrepreneurship, selected Iranian businesses
 • Farzane Nik, Seyyed Babak Alavi *, Misagh Tasavori Pages 383-401

  In this research, we first explore the key challenge that reduces the motivation of social entrepreneurs in Iran. We then investigate how self-leadership strategies can help social entrepreneurs to tackle this challenge when they become demotivated. In addition, we examine other factors that can motivate social entrepreneurs to continue the challenging path of social entrepreneurship. Due to the exploratory nature of the study, a qualitative multiple case study has been employed and semi-structured interviews were conducted with 5 social entrepreneurs to answer the first research question and 14 interviews were carried out with social entrepreneurs to answer the second and third research questions. By employing thematic analysis, interviews were coded. Our findings revealed that a key challenge that social entrepreneurs face is a lack of understanding of the importance of their activities. We also found that they can overcome this challenge by employing self-leadership strategies, benefiting from external support, and relying on their unique approach to solving social problems. Reviewing social goals and focusing on the positive emotions of individuals were identified as self-leadership strategies. using

  Keywords: Self-leadership, Social Entrepreneurship, Social entrepreneurship challenges