فهرست مطالب

تفکر و کودک - سال سیزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امین ایزدپناه* صفحات 1-32
  پساانسان گرایی پارادایمی انتقادی و متنوع  است که بینشی نو از معنای انسان در دوره مدرن به دست می دهد. پساانسان گرایی با پساانسان محوری در تلاقی است چرا که در اولی انسان به عنوان دال برتر و در دومی انسان  به عنوان گونه ی برتر در میان دیگر گونه ها مورد پرسش قرارمی گیرد. مبتنی بر همین تلاقی و با استفاده از آرای انتقادی مارتین هایدگر درباره ی انسان گرایی و تکنولوژی، در کنار اندیشه های او در باب تفکر، یادگیری و هنر، در مقاله پیش رو تلاش کرده ام نشان دهم برخی نمونه های کتاب های داستانی تصویری و تصویری بی کلام که ویژگی هایی پساانسان گرایانه دارند، کودکان را دعوت می کنند تا در باره ی نسبت خود با دیگر موجودات، طبیعت و هستی به شیوه ای تاملی، پساانسان گرایانه و پساانسان محورانه بیندیشند. این کتاب ها در جایگاه اثر هنری، زمینه ی بنیان فکنی از تقابل های دوتایی (همچون خود/دیگری، انسان/حیوان، تمدن/طبیعت و مانند آن) را فراهم کرده و راهی می گشایند برای مواجهه با دیگر موجودات و طبیعت، آنگونه که هستند و نه آن گونه که انسان بازنمایی می کند. مواجهه ی پیوسته با این گونه آثار ادبیات کودک می تواند به پیدایش و شکل گیری سوژه هایی پساانسانی کمک کند که برای آنان تفکر زمینه ساز حیرت و مجذوب شدن است و نه صرفا ابزاری برای تقویت مجموعه ای از مهارت ها یا قابلیت ها در خدمت خود.
  کلیدواژگان: مارتین هایدگر، تفکر تاملی، پساانسان گرایی، پساانسان محوری، کتاب های تصویری، سوژه گی کودکان
 • فاطمه پورامیررزداری*، رحیم بدری گرگری، شهرام واحدی صفحات 33-58

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی قصه خوانی دیالکتیکی بر بهبود خلاقیت دانش آموزان ابتدایی انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر ارومیه در سال 1398 بود. نمونه آماری شامل 60 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش طی 8 جلسه 45 دقیقه ای در ساعت مربوط به درس انشاء برنامه قصه خوانی دیالکتیک را دریافت کردند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه خلاقیت عابدی جمع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری در برنامه SPSS نسخه 26 انجام شد. با توجه به داده ها قصه خوانی دیالکتیک منجر به تفاوت معنی دار بین گروه ها در خلاقیت (001/0=, p34/22=F) و ابعاد آن شامل سیالی (001/0=, p68/88=F) و انعطاف پذیری (01/0=, p19/7=F) شده است، با این حال بر مولفه های ابتکار و بسط خلاقیت اثربخش نبود (05/0>p). با توجه به یافته ها برنامه قصه خوانی دیالکتیک می تواند در مدارس برای پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خلاقیت، برنامه قصه خوانی دیالکتیک، دانش آموزان
 • شیما تمنایی فر، نرجس طحان بیدگلی*، اعظم السادات خدادادی، فرهاد محمدی مصیری صفحات 59-76

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کارکردهای اجرایی مغز با هوش و خلاقیت مربیان پیش دبستانی و به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر مربیان مراکز پیش دبستانی آموزش و پرورش و بهزیستی شهرستان آران و بیدگل بوده که از این تعداد 97 نفر براساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش عبارتند از: آزمون نرم افزاری ویسکانسین و نرم افزار استروپ (1935) برای سنجش کارکردهای اجرایی، آزمون هوش ماتریس های پیشرونده ریون (1956) و آزمون خلاقیت تورنس تصویری فرم ب (1974). تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون با نرم افزار SPSS22 انجام شد. طبق نتایج بین مولفه های توجه، بازداری و انعطاف پذیری کارکرد اجرایی و هوش رابطه آماری معناداری دارند (0.05<p). همچنین نتایج حکایت از آن دارد که  متغیرهای کارکرد اجرایی با مولفه های انعطاف پذیری، سیالی و ابتکار خلاقیت رابطه معناداری دارند (0.05<p). بنابراین بین مولفه های کارکرد اجرایی با  هوشبهر و خلاقیت در مربیان پیش دبستانی همبستگی معنادار وجود دارد. نتایج مطالعه حاضر از نقش کارکرداجرایی در هوش و خلاقیت حمایت می کنند و به درک بیشتر ما در رابطه کارکردی بین هوش و خلاقیت کمک می نماید.

  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، انعطاف پذیری، خلاقیت، هوش
 • پروین دورگرایی، رضا صابری*، وحید منظری توکلی صفحات 77-98
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی کنترل توجه، تنظیم هیجان و انعطاف شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد. این پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان زرند در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 7800 نفر بودند. نمونه شامل 300 نفر که با روش نمونه گیری خوشهای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی دنیس و واندروال (2010)، تنظیم هیجان گارنفسکی و کریج (2001)، کنترل توجه دریبری و رید (2002)، ذهن آگاهی والاچ و همکاران (2006) و پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (1999) بود. یافته های حاصل از معادلات ساختاری نشان دهنده آن بود که مدل از برازش خوبی با داده های پژوهش برخوردار بود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ذهن آگاهی بر کنترل توجه، تنظیم هیجان، انعطاف شناختی و پیشرفت تحصیلی اثر مستقیم و کنترل توجه، تنظیم هیجان و انعطاف شناختی بر پیشرفت تحصیلی اثر مستقیم داشتند. هم چنین نقش واسطه ای کنترل توجه، تنظیم هیجان و انعطاف شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد تایید قرار گرفت. بنابراین می توان نتیجه گرفت برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، کنترل توجه، تنظیم هیجان و انعطاف شناختی و ذهن آگاهی اهمیت ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: کنترل توجه، تنظیم هیجان، انعطاف شناختی، ذهن آگاهی، پیشرفت
 • سلام رحیمی*، جواد مصرآبادی، فاطمه علی پور صفحات 99-132
  هدف پژوهش حاضر، فراتحلیل تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر ابعاد رشدی (شناختی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی) کودکان و نوجوانان در ایران بود که از روش فراتحلیل و شاخص اندازه اثر g هجز به عنوان یک مقیاس مشترک در این پژوهش استفاده شد. در جامعه آماری مورد نظر، 119 پژوهش شناسایی شد که بر اساس ملاک های خروج، تعداد 48 پژوهش حذف شد و درمجموع 71 پژوهش با 237 اندازه اثر وارد فراتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد میزان اندازه اثر ترکیبی کل (877/0) باتوجه به معیار هاتیه مطلوب و معیار کوهن بزرگ ارزیابی می شود. همچنین در بررسی نقش متغیرهای تعدیل کننده، نتایج اثربخشی مطلوب بر هرکدام از بازده های شناختی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی؛ و گروه های جنسیتی مختلط، پسران، و دختران را نشان داد اما تفاوت بین آن ها معنی دار نبود. از طرفی سن آزمودنی ها با ضریب 033/0 به صورت معنی داری (001/0> P) مقدار اندازه اثر را پیش بینی می کند. باتوجه به اثربخشی بالای اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر ابعاد رشدی کودکان و نوجوانان به صورت کلی و بازده های شناختی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی در گروه های جنسیتی، پیشنهاد می شود که این برنامه با پیروی از اصول و مبانی اساسی آن در آموزش های رسمی و غیررسمی به کودکان و نوجوانان گنجانده شود.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، فلسفه برای کودکان، اندازه اثر
 • زهره سعیدی* صفحات 133-165
  از آنجا که داستان پایه اصلی تفکر و ارتباط است، یکی از ابزارهای پرورش تفکر نقادانه به شمار می رود. از این رو در این پژوهش، پس از تبیین مولفه های تفکر انتقادی و معرفی معیارهای ارزیابی داستان، به روش تحلیل مضمون به بررسی و ارزیابی 30 داستان نوجوان در گروه سنی 12 تا 15 سال، مربوط به سال های 90 تا 98، در سه گرایش رسمی، نخبه گرا و بازارپسند، اعم از تالیف یا ترجمه پرداخته شد تا داستان های برخوردار از محتوای فکری و دارای ظرفیت تقویت تفکر انتقادی شناسایی شود. معیارهایی که مبنای تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند شامل پرسش گری، استدلال و رزی، داوری مستند، تجزیه و تحلیل، حل مسیله، هم ذات پنداری، درون مایه فلسفی، کند و کاو اخلاقی، و گفت وگوی هدف مند هستند. آنها از دیدگاه های متخصصان حوزه تفکر انتقادی، همچون چت مایرز، رابرت فیشر، رابرت انیس، ریچارد پاول و پیتر فسیونه، استخراج شده اند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تنها چهل درصد از داستان های بخش نخبه گرا و بازارپسند و ده درصد از داستان های بخش رسمی از محتوای فکری برخوردار، و دارای ظرفیت تقویت تفکر انتقادی هستند.
  کلیدواژگان: داستان نوجوان، تفکر انتقادی، مهارت های فکری، محتوای فلسفی
 • رضا عبدالله زادگان، باقر سرداری* صفحات 167-188

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان بر خودکارآمدی خلاق و خودتعیین گری دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر ماکو در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 6520 نفر بود. از این جامعه 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه خودکارآمدی خلاق و مقیاس خودتعیین گری دانش آموز بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری در برنامه SPSS انجام شد. تحلیل  داده ها نشان داد که آموزش فلسفه به کودکان منجر به تفاوت معنی دار بین گروه ها در خودکارآمدی خلاق (46/0=2, h81/22F=)، و خودتعیین گری (63/0=2, h38/6F=) و ابعاد آن شامل شناخت خود، شناخت ارزش ها، اجرا و تجربه نتایج شده است (05/0<p)، همچنین، ضرایب اتا نشان داد که آموزش فلسفه به کودکان اثربخشی بیشتری بر خودتعیین گری نسبت به خودکارآمدی خلاق داشته است. با توجه به نتایج، آموزش فلسفه به کودکان مداخله مناسب و موثری بر بهبود خودکارآمدی خلاق و خودتعیین گری و ابعاد آن در دانش آموزان است.

  کلیدواژگان: آموزش فلسفه به کودکان، خودکارآمدی خلاق، خودتعیین گری
 • راضیه فتحی، علی عسگری* صفحات 189-214
  تحلیل خواص و ویژگی های فضاهای طراحی شده در بازی های رایانه ای، می تواند منجر به شناسایی و کنترل اثرات متفاوت آن ها بر دنیای کودکان گردد. دراین بین بازی های خشونت آمیز هیجانی نقش پررنگی دارا می باشد که به واسطه فضاسازی موجود در آن، فرد از دنیای حقیقی خارج گردیده و به دنیای ناشناخته دیگری که بخش قابل توجهی از حواس وی را درگیر می نماید، پا می گذارد. پژوهش با هدف شناسایی عوامل محرک در بازی های رایج رایانه ای کودکان و نوجوانان، پس از تحلیل اجمالی بازی های پرمخاطب در میان این گروه سنی، اجزای آن ها را با روش پدیدارشناسی و از زاویه دید معماری و فضا تحلیل می نماید و با استفاده از مولفه های استخراج گردیده از روش فوق به بررسی بازی های رایانه ای از حیث شدت هیجان و درگیری حواس پرداخته است. نتایج بیان می کند که بازی های رایانه ای عموما از طریق حواس بصری و شنوایی مخاطب را با خود همراه گردانیده و با وی ارتباط برقرار می سازد اما علاوه براین، محیط کالبدی فضای بازی نیز از حیث عواملی نظیر مصایب پنهان شدن در فضاهای نیمه شفاف و رویت پذیر می تواند بر میزان هیجان و استرس ناشی از بازی تاثیرگذار بوده و حس مکانی کاربر نیز در فضای بازی درگیر گردانده و وی جهت ترس از دیده شدن، کندوکاو در دیدن و شناخت محیط خود را با چالش های بازی همراه می نماید.
  کلیدواژگان: فضای هیجانی - ادراکات حسی - طراحی معماری، بازی های رایانه ای
 • غلامرضا محمدی، ذبیح پیرانی*، فیروزه زنگنه مطلق صفحات 215-239

  هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه اثربخشی دو برنامه فلسفه برای کودکان و بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری برانعطاف پذیری روانشناختی درکودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بود. روش پژوهش؛ نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کودکان 6 تا 12 سال مراجعه کننده به مرکز مشاوره شمیم شهر کرمانشاه در سال 1399-1398 بود. گروه نمونه، 30 نفر از کودکان مبتلا به اضطراب جدایی بودند. انتخاب  بصورت نمونهگیری هدفمند وجایگزینی بصورت تصادفی بود. ابتدا پرسشنامه اضطراب جدایی و آزمون کارت های ویسکانسین برای هر 3 گروه اجرا شد (پیش آزمون). سپس شرکت کنندگان گروه اول ، برنامه فلسفه برای کودک را دریافت نمودند. و گروه دوم بازی درمانی گروهی را دریافت کردند درحالیکه گروه کنترل مداخله آموزشی دریافت نکردند. سپس هر 3 گروه مجدد با پرسشنامه های مذکور مورد ارزیابی قرارگرفتند (پس آزمون). مرحله پیگیری 2 ماه بعد برگزار گردید. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغییره انجام شد.  که هر دو روش برنامه فلسفه برای کودکان و بازی درمانی شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر افزایش انعطاف پذیری روانشناختی تاثیر معناداری داشته اند (031/1  F= ،05/0> p). البته در این پژوهش اثربخشی برنامه فلسفه برای کودک نسبت به بازی درمانی بیشتر بود.

  کلیدواژگان: اضطراب جدایی، انعطاف پذیری روانشناختی، بازی درمانی شناختی رفتاری، فلسفه برای کودک
 • سعید ناجی*، سید نورالدین محمودی صفحات 241-266

  هدف:

   هدف از تحقیق حاضر بررسی و استنتاج مزیت های داستان های فلسفی و کاربرد های آن به عنوان متون درسی است.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق توصیفی- استنتاجی (تحلیل پیش رونده) است. منابع مورد بررسی شامل داستان هایی می باشد که توسط پیشگامان فبک ارایه شده است. برای تبیین ضرورت داستان های فلسفی به عنوان متون درسی، مفهوم فلسفه از دیدگاه بنیانگذاران برنامه فبک بررسی شده و دلایل شان مبنی بر اینکه پرسش های کودکان و نوجوانان گاهی می تواند فقط در کندوکاو فلسفی یافت شود ارایه می گردد. سپس به اهمیت توضیح نمادین و قابلیت های فلسفی داستان از منظر بنیانگذاران برنامه فبک پرداخته می شود.

  یافته ها

  براساس نتایج از نظر بنیانگذاران برنامه فبک این داستان ها نه تنها مفیدند بلکه برای رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت ضروری اند. می توان نتیجه گرفت که داستان های فلسفی ظرفیت های خوبی برای استفاده در برنامه های درسی را دارند و از دیدگاه بینیانگذاران برنامه فبک دارای مزیت های جذابیت، محرک فکر بود، زنده تر بودن نسبت به متون دیگر و مرتبط ساختن مباحث کلاس با متن زندگی دانش آموزان هستند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج به نظر می رسد که داستان ها در تمام زمینه های معرفتی می توانند با کمک کندوکاو کلاسی به ساخت معرفتی دانش آموزان بیانجامند.

  کلیدواژگان: داستان فلسفی، فلسفه برای کودکان و نوجوانان، محتوای آموزشی، حلقه کندوکاو، متون درسی
 • وریا نوروزی*، حیدر کریمیان، بهنام طالبی صفحات 267-293

  مسیولیت پذیری، به تعهد و پاسخگویی فرد نسبت به امور فردی و اجتماعی اشاره دارد. افراد مسیولیت پذیر بر تفکر، عواطف و اعمال خود کنترل دارند و خود را در قبال پیامدهای رفتارشان مسیول می دانند. بنابراین مسیولیت پذیری با مسایل فردی و اجتماعی مرتبط است و از رویکردهای آموزشی نیز تاثیرپذیر است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان (فبک) بر مسیولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان ششم ابتدایی انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان ششم ابتدایی شهرستان سقز بود که از میان آنها دانش آموزان مدرسه ابتدایی سما به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نمونه انتخاب شده به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره گواه و آزمایش جایگزین شد. پیش از مداخله، مسیولیت پذیری دانش آموزان به وسیله پرسشنامه مسیولیت پذیری اندازه گیری شد. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه، آموزش فلسفه برای کودکان را دریافت کرد و پس از آن پس آزمون برای دو گروه اجرا شد. در پایان داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش فلسفه برای کودکان به طور معناداری باعث افزایش مسیولیت پذیری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شده است. به عبارتی محتوا و روش برنامه فبک، مسیولیت پذیری اجتماعی کودکان را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: برنامه آموزش فلسفه برای کودکان، مسئولیت پذیری اجتماعی، دانش آموزان ابتدایی
 • ناصر نیکو بخت، سمیه رضایی* صفحات 295-326
  ادبیات کودکان با توجه به نیازهای مخاطبان آن شکل می گیرد. نویسنده کودک باید ویژگی ها، نیازها و علایق مخاطب را بشناسد. این شناخت، از طریق مطالعه درباره کودک، بررسی کتاب های مورد علاقه کودکان و نظرسنجی از آنان و کسانی که با آنان سروکار دارند، به وجود می آید. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کتاب های پرخواننده کودکان، نظرسنجی از کودکان و مربیان ایشان، به منظور یافتن ویژگی های کتاب مطلوب از دیدگاه کودکان است و در پایان مقایسه ای میان دیدگاه ها و مشخصات کتاب ها صورت گرفته است. در مرحله نخست، به روش میدانی و حضور در کتابخانه های کانون پرورش فکری به استخراج پرخواننده ترین آثار کانون دربازه زمانی (1385-1395) پرداخته شد و تحلیل آثار به روش تحلیل محتوا صورت گرفت. در مرحله دوم، دو پرسشنامه محقق ساخته از کودکان (6-12ساله) و یک پرسشنامه برای مربیان کودک تنظیم شد و پس دریافت پاسخ ها، مقایسه ای میان دیدگاه های کودکان و مربیان کودک، انجام گرفت.  براساس پاسخ های مندرج در پرسشنامه کودکان، می توان گفت کودکان می خواهند از کتاب شان بیاموزند و لذت ببرند و در عین حال که برای فهمیدن تلاش ذهنی می کنند، زبان کتاب را بفهمند. درحقیقت، یکی از مهم ترین راه ها برای ترویج کتاب خوانی و علاقه مند کردن کودکان به خواندن، ارتقای کیفیت کتاب های کودکان و نوجوانان براساس نیازها و علایق ایشان است.
  کلیدواژگان: ادبیات داستانی، رغبت های کودکان، رده سنی 6 تا12، کتاب
|
 • Amin Izadpanah * Pages 1-32
  Post-humanism, as a critical and diverse paradigm, embarks on proposing new insights into the meaning of being human in modern times and diminishes the boundaries between humans, animals, and machines. Theoretically, there is a convergence between post-humanism and post-anthropocentrism as the former questions, humans, as the superior signifier, and the latter questions humans as the superior species. Based on this convergence, and with the assistance of Martin Heidegger’s critique of humanism and technology, and his thoughts about thinking, learning, dwelling, and art, this paper intends to put forward the idea that some picture books and wordless picture books that enjoy certain characteristics, which can exemplify them as post-human/post anthropocentric children’s literature, invite children to think meditatively on the relation between human and other entities of the world. These books, as works of art, bring about a deconstruction of humanistic binaries (including self/other, human/animal, culture/nature, and alike) so that they can offer a chance of exposure to other beings of the world for children. This kind of exposure helps children to receive the being as it is and not as represented by human norms, hence there can be hope for the development and emergence of post-human subjects for whom thinking is a ground for wondering and admiration, and not merely a tool for the development of certain skills or competencies.
  Keywords: Martin Heidegger, meditative thinking, post-humanism, post-anthropocentrism, picture books, Children’s subjectivity
 • Fatemeh Pouramirrazdari *, Rahim Badri, Shahram Vahedi Pages 33-58

  The aim of this study was to determine the effectiveness of dialectical storytelling intervention on improving the creativity of elementary students. This research was a semi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group. The statistical society included all female elementary school students in Urmia in 1398 ( 2019). The statistical sample consisted of 60 people selected by available sampling method and randomly assigned to experimental (30 people) and control (30 people) groups. The subjects in the experimental group received a 8 sessions dialectical storytelling program of 45 minutes per hour related to the composition lesson. Research data were collected using Abedi Creativity Questionnaire. Data analysis was performed using multivariate covariance analysis in SPSS  program  version 26. According to the data, dialectical storytelling intervention  leads to a significant difference between the groups in terms of creativity ( F=22.34 ,  p=0.001 ) and its dimensions including fluidity (F=88.68,  p =0.001), and flexibility ( F= 7.19,  p = 0.01 ). However, it was not effective on the components of initiative and creativity expansion (p=0.05). According to the findings, the dialectical storytelling program can be used in schools to develop the creativity of elementary students.

  Keywords: creativity, Dialectical Storytelling intervention, Students
 • Shima Tamannaeifar, Narjes Ttahanbidgoli *, Azam Khodadady, Farhad Mohammadi Masiri Pages 59-76

  The aim of present study was to investigate the relationship between executive functions of brain and intelligence and creativity of pre-school teachers by descriptive and correlation way . The target group was all teachers of pre-schools and welfare or generation in Aran and Bidgol city-Kashan. Ninety-seven persons were randomly selected. The question naris include: executive function via Wisconsin test (WCST) and stoop software, intelligence via Raven progressive matrices test and creativity test via Torrance (B-From). Pearson’s correlation and Regression methods were used to analyze data. The results showed that there was correlation between creativity and intelligence (p<0.05). According to results.There are significant relationships between components like attention, inhabit ion and flexibility of executive function and intelligence (p<0.05) the results also show that executive function and components like flexibility, expansion mobility and creativity.There fore, there are significant relationships between compotsof executive function and intelligence and creativity amang pre-school teachers. The present results support the role of executive function in intellignce and creativity and help us to understand more the relationship between intellignce and creativity.

  Keywords: executive function, flexibility, creativity, intelligence
 • Parvin Doorgarayi, Reza Saberi *, Vahid Manzari Tavakoli Pages 77-98
  The aim of this study was to investigate the mental relationship with academic achievement based on the mediating role of attention control, emotion regulation and students' cognitive flexibility in 2020. This study was a correlation of structural equations. The statistical population of this study includes all high school childeren in Zarand city in the academic year 2020, which is a total of 7800 people. The number of sample members using the Cochran's formula is estimated at 300, which is a happy sampling that has been selected in several stages. Research tools were Dennis and Vanderwall Cognitive Flexibility Questionnaire (2010), Garnfsky & Craig (2001) Emotion Regulation, Dribbry & Reed (2002), Wallach et al. (2006) Conscious Mindfulness (2006) and Pham & Taylor Academic Achievement (1999). Findings from structural equations showed that the model had a good fit with the research data. Descriptive statistics (main indices, skewness and elongation) and inferential statistics (structural equivalence modeling) were used in experiments and data analysis. The results showed that there is a relationship between mindfulness and academic achievement with the mediating role of attention control, emotion regulation and cognitive flexibility in students.
  Keywords: mindfulness, Academic achievement, Attention control, emotion regulation, cognitive flexibility
 • Salaam Rahimi *, Javad Mesr Abadi, Fatemeh Alipour Pages 99-132
  The aim of this study was to meta-analyze the effect of philosophy for children program on developmental dimensions) cognitive, social, emotional and moral( of children and adolescents in Iran That, meta-analysis method and effect size index of Hedgesʹs g were used as a common scale in this study. In the statistical population , 119 studies were identified and based on the exclusion criteria, 48 studies were excluded and a total of 71 studies with 237 sizes were included in the meta-analysis. Findings showed that the size of the total combined effect (0.877) is evaluated according to the optimal Hattieh criterion and Cohen the Great criterion. Also in examining the role of moderating variables, the desired effectiveness results on each of the cognitive, social, emotional and moral outcomes; And showed mixed gender groups, boys, and girls, but the difference between them was not significant. On the other hand, the age of the subjects with a coefficient of 0.033 significantly (P <0.001) predicts the amount of effect size. Considering the high effectiveness of philosophy for children program on the developmental dimensions of children and adolescents in general and cognitive, social, emotional and moral outcomes in gender groups, it is suggested that this program be included in formal and informal education for children and adolescents, following its basic principles and foundations.
 • Zohreh Saeidi * Pages 133-165
  Since the story is the main basis of thinking and communication, it is one of the tools for cultivating critical thinking. Therefore, we first explained the components of critical thinking and introduced the criteria for evaluating the story, using thematic analysis method, in this research. We then reviewed and evaluated 30 teen stories in the age group of 12 to 15 years, related to the years 90 to 98 in three categories: formal, elitist, and bestsellers so that we could identify stories that have intellectual content and those that have capacity to strengthen critical thinking. Evaluation criteria include questioning, reasoning, documentary judging, analysis, problem solving, empathy, philosophical theme, ethical digging, and purposeful dialogue. They are derived from the views of critical thinkers such as Chet Mcyers, Robert Fisher, Robert Annis, Richard Poul, and Peter Facione. The results of this study show that Only 40% of the stories in the elitist and bestsellers sections and 10% of the stories in the formal section have intellectual content and the capacity to strengthen critical thinking.
  Keywords: Adolescent story, critical thinking, Intellectual Skills, Philosophical content
 • Reza Abdolahzadeghan, Bagher Sardary * Pages 167-188

  The aim of this study was to determine the effectiveness of teaching philosophy to children on students' creative self-efficacy and self-determination. The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population of the study included all primary school male students in MAKU city in the academic year 2020-2021 with a total of 6520 people. From this population, 30 people were selected by available sampling method. Data collection tools included a creative self-efficacy questionnaire and student self-determination scale. Data analysis was performed using univariate and multivariate analysis of covariance in SPSS program. Data analysis showed that teaching philosophy to children leads to significant differences between groups in creative self-efficacy (F=22.81, h2=0.46), and self-determination (F=6.38, h2=0.63) and Its dimensions include self-knowledge, knowledge of values, implementation and experience of results (P<0.05), Also, eta coefficients showed that teaching philosophy to children had more effectiveness on self-determination than creative self-efficacy. According to the results, teaching philosophy to children is an appropriate and effective intervention to improve creative self-efficacy and self-determination and its dimensions in students.

  Keywords: teaching philosophy to children, creative self-efficacy, self-determination
 • Razie Fathi, Ali Asgari * Pages 189-214
  An analysis of characteristics of spaces designed for computer games can help identify and control their different impacts on the world of children. In this regard, emotional violent games are highly critical which, considering the setting they make, can get the individual move out of the real-time world and transfer into an unknown world that considerably involves his senses. This research aims to identify the stimulating factors in common children and teenagers’ games by briefly analyzing the most popular games among this age group, and to analyze the components of those games by using a phenomenological method from an architectural and space perspective. Using the components, the research also investigates the computer games in terms of intensity of excitements and sensory involvement.  The findings show that computer games usually engage the visual and auditory senses of the user and communicate with him; moreover, the structural setting of the gaming space which causes such problems as hiding in semi-transparent or semi-visible spaces may affect the excitement and stress of the game and involve the user’s sense of place in the gaming space, thus making him engage in the game challenges, fearing of being seen, exploring and understanding the environment.
  Keywords: Emotional space, Sensory perceptions, Architectural design, Video games
 • Gholamreza Mohammadi, Zabih Pirani *, Firoozeh Zangeneh Motlag Pages 215-239

  The aim of this study was to compare the effectiveness of two philosophy programs for children and group play therapy with cognitive-behavioral method on psychological flexibility in children with separation anxiety disorder. Research method; The quasi-experimental was pretest, posttest and follow-up with the control group..The statistical population was children aged 6 to 12 years referred to Shamim Counseling Center in Kermanshah in 2019-2020. The sample group consisted of 30 children with separation anxiety. The sample was selected by purposive sampling and random sampling First, separation anxiety questionnaire and Wisconsin card test was performed for all 3 groups (pre-test). Then, The participants of the first group received a philosophy program for children. And the second group received group play therapy while the control group did not receive educational intervention. Then, all 3 groups were re-evaluated with the mentioned questionnaires (post-test). The follow-up stage was held 2 months later. Data analysis was performed using multivariate analysis of covariance. Both philosophy program for children and group cognitive-behavioral play therapy have a significant effect on increasing psychological flexibility (p <0.05, F=1/031). Of course, in this study, the effectiveness of philosophy education program for children was more than play therapy.

  Keywords: Cognitive-behavioral play therapy, philosophy for the child, psychological flexibility, separation anxiety
 • Saeed Naji *, Sayed Nuredin Mahmoudi Pages 241-266
  Objective

  The purpose of this study is to investigate and infer the advantages of philosophical stories and its applications as textbooks.

  Research Method

  The research method is descriptive-inferential (progressive analysis). Sources reviewed include stories presented by P4C pioneers. To explain the necessity of philosophical stories as textbooks, the concept of philosophy is examined from the perspective of the founders of the P4C program and their reasons are given that the questions of children and adolescents can sometimes be found only in philosophical exploration. Then, the importance of symbolic explanation and philosophical capabilities of the story from the perspective of the founders of the P4C program is discussed.

  Findings

  According to the results, according to the founders of the P4C program, these stories are not only useful but also necessary to achieve the goals of education. It can be concluded that philosophical stories have good potential for use in curricula, and from the point of view of the viewers of the P4C program, they have the advantages of being attractive, thought-provoking, more vivid than other texts, and linking class topics to the text of students' lives.

  Conclusion

  Based on the results, it seems that stories in all fields of knowledge can lead to students' cognitive construction with the help of classroom exploration.

  Keywords: philosophical story, philosophy for children, adolescents, Educational Content, exploratory circle, Textbooks
 • WIRYA NAWROZI *, Heidar Karimian, Behnam Talbi Pages 267-293

  Taking responsibility refers to commitment and accountability towards individual and social affairs. Responsible people have control over their thoughts, feelings and deeds and have responsibility for consequences of their own behavior. Therefore, responsibility is closele linked with social and individual affairs and is affected by educational approaches. This study aims to determine the impact of teaching philosophy upon six-grade students' social responsibility. The research method used in this study is quasi-experimental with pre-test and post-test scheme applied for control group. The statistical population included all six- grade students in the city of Saqqez. But the sample group only includes Sama primary school students. The selected samples were randomly divided into two groups of 15 people each: i.e, control group and experimental group. Before any intervention, students' responsibility was measured by Responsibility Questionnaire. Later, the experimental group received philosophy training for 8 sessions, and post-test was conducted for both groups. The data was analyzed by statistical test of covariance interpretation.The results showed that teaching philosophy to children (P4C) has enhanced sixth- grade students responsibility significantly. In other words, the content and method of teaching philosophy for children improves children's social responsibility.

  Keywords: teaching philosophy for children (P4C), social responsibility, primary students
 • Naser Nikoubakht, Somayeh Rezaee * Pages 295-326
  Children's literature is formed according to the needs of its audiences. The author writing for children, must know the characteristics, needs and interests of the audience. This information is achieved through studying about children, examining children's favorite books and surveying of children and those dealing with them. This study aims to investigate the most read children's books, surveying of children and their educators in order to find the characteristics of the desirable book from the children's viewpoint. Finally, a comparison is conducted between the views and features of the books. At first step, the most read works of the intellectual development center were extracted during 2006-2016 by field method and attendance at libraries of the center as well as the works were analyzed through content analysis method. In second step, two researcher-made questionnaires of 6-12 year-old children and a questionnaire for child educators were set up. After receiving the answers, a comparison was made between the views of children and their educators. It is concluded that, based on the answers in the children's questionnaire, children want to learn and enjoy their books while making a mental effort to understand the language of the books. In fact, improving the quality of children's books based on their needs and interests is one of the most important ways to promote book reading and make children interested in reading.
  Keywords: fiction literature, Children's Interests, Ages 6-12, Book