فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 8، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدرحیم رهنما، مژگان یعقوبی* صفحات 1-23
  زمینه و هدف

  رشد شتابان شهرنشینی و افزایش میزان مهاجرت به شهرها، کمبود و گرانی مسکن در کلان شهرها پدیده ناهنجار سکونتگاه های غیر رسمی را به وجود آورده است، که همراه با رشد بیکاری ، زمینه آسیب های اجتماعی را فراهم می سازد. در مقاله حاضر ، راهبردهای اساسی توانمندسازی سکونت گاه غیر رسمی شهرک شهید رجایی مشهد مشخص شده است.

  روش بررسی

  نوع پژوهش کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی _تحلیلی می باشدو از روش کتابخانه ای و میدانی درانجام پژوهش استفاده شده است. ابتدا برای شناسایی وضعیت شهرک شهید رجایی مشهد در سال 1400 با جامعه آماری 232616نفر از فرمول کوکران استفاده نموده و 383 نفر از ساکنان محدوده به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.سپس با استفاده از این اطلاعات نقاط قوت،ضعف، فرصت و تهدید محدوده را به منظور طراحی ماتریس SWOT شناسایی کردیم. در نهایت برای امتیازدهی به هریک از موارد ماتریس SWOT به منظور شناسایی راهبردها و اولویت بندی آن ها با استفاده از ماتریس QSPM، تعداد 50 پرسشنامه بین سازمان های مسیول و نخبگان دانشگاهی که دارای تخصص کافی پیرامون مسایل حاشیه نشینی می باشند به روش هدفمند توزیع گردید.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   نتایج  نشان می دهد راهبرد کلی در محدوده برای اجرای توانمندسازی تدافعی بوده و راهبردهای ساماندهی کالبدی، محیطی و جمعیتی با ایجاد زیرساخت ها و تسهیلات شهری ،استفاده بهینه از زمین های موقوفه آستان قدس رضوی برای کاهش آسیب های اجتماعی و کالبدی محدوده، توسعه متعادل عناصر شهری، تامین مسکن مناسب و زیباسازی در طراحی، ضمن حفظ هویت فرهنگی محدوده با بهره گیری از مصالح بومی و تلفیق آن با مصالح جدید، راهبردهای مهم توانمندسازی شهرک شهید رجایی محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، سکونتگاه غیر رسمی، ماتریس SWOT، QSPM
 • امیر بخشی*، احمد علیزاده فرد، سید حسن رسولی صفحات 24-40
  زمینه و هدف

  در حال حاضر شهر ها با چالش های بسیاری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه می باشند. در پی رشد شهرنشینی، پیامد های زیان باری برای شهر ها به وجود آمده است. تداوم این گونه رشد جمعیت، شهرنشینی در شهر های امروز را با بحران های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی روبرو ساخته است. بنابراین ضرورت توجه به مقوله زیست پذیری در شهر های امروزی اهمیت فراوانی یافته است. هدف مورد مطالعه این پژوهش شناسایی و سنجش شاخص های زیست پذیری در شهر بابل است.

  روش بررسی

  روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت کار روش توصیفی - تحلیلی است و با توجه به همین روش به بررسی ارزیابی زیست پذیری شهر بابل پرداخته می شود. در این پژوهش از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی و انجام مصاحبه و مشاهدات می دانی و پرسشنامه نیز بهره گرفته می شود. پرسشنامه تنظیم شده تحقیق بین 382 نفر از شهروندان بابل به طور مجزا بر اساس فرمول کوکران، تقسیم و پس از جمع آوری، نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS، از طریق تحلیل عاملی و آزمون t تک نمونه ای، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. عرصه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شهر بابل می باشد.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که معیار های اقتصادی، اجتماعی و محیطی هر کدام با مقادیری متفاوت بر زیست پذیری شهر بابل اثرگذار می باشند و از آنجایی که زیست پذیری در شهر بابل بر مبنای سه معیار کلی سنجیده شده است، می توان ادعا کرد که شهر بابل فاصله زیادی با شاخص های زیست پذیری دارد. نتایج نشان داده است که زیست پذیری در بابل باید در بعد اقتصادی در اولویت قرار گیرد. بدین ترتیب که جهت زیست پذیرتر کردن شهر بابل ابتدا به مقوله اقتصاد توجه کرده و سپس به معیار های اجتماعی و زیست محیطی توجه شود.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، فضا های شهری، شهر زیست پذیر، شهر بابل
 • رحیم حیدری چیانه، داود حاتمی*، زبیده پویش، حمیده حاتمی، رضا حاتمی صفحات 41-53
  زمینه و هدف

  گردشگری که در دنیای امروز آن را صنعت سبز می نامند شیوه ای برای انتقال فرهنگ و تمدن از یک جامعه به جامعه دیگر است؛ که در فرآیند آن اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی فراوانی نهفته است. هر مقصد گردشگری محصولات و خدمات مختلفی را برای جذب گردشگران به آنان عرضه می کند. موفقیت یک منطقه در صنعت گردشگری تنها به وجود جاذبه های منحصربه فرد محدود نمی گردد بلکه عوامل مختلفی ازجمله میزان آگاهی و شناخت در خصوص آن جاذبه ها از اهمیت فراوانی برخوردار هست. هدف پژوهش حاضر  چگونگی میزان آگاهی مردم و گردشگران با جاذبه های گردشگری و میزان شناخت آن ها با جاذبه ها و رابطه آن با تعداد دفعات بازدید از آن ها است.  

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از مطالعه کتابخانه ای- اسنادی و میدانی صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل مردم شهر چابهار و گردشگرانی که برای بازدید به این شهر مراجعه کرده اند می باشد؛ که با استفاده از روش تعیین حجم نمونه کوکران 382 نفر مورد مطالعه قرار گرفته اند. اطلاعات میدانی پژوهش با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 و از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   نتایج پژوهش نشان می دهد که بین میزان شناخت و دفعات بازدید از جاذبه ها و تمایل آن ها به بازدید از جاذبه ها رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان شناخت و آگاهی از جاذبه ها بیش تر باشد میزان بازدید آن ها از جاذبه ها بیش تر است؛ و همچنین نتایج نشان داد که بیش ترین نحوه آشنایی افراد با جاذبه های این شهر از طریق تبلیغات دهان به دهان بوده است با 7/53 درصد است.

  کلیدواژگان: میزان آگاهی، جاذبه های گردشگری، تبلیغات دهان به دهان، شهر چابهار
 • سمیرا جولایی*، حسین زینتی فخرآباد، زهرا ملک جعفریان صفحات 54-67
  زمینه و هدف

  تقویت کارآفرینی روستایی به عنوان اهرمی موثر در تسریع رشد اقتصادی و توانمند سازی اجتماعی نقش مهمی در فرایند توسعه روستایی ایفا می کند. در این میان قابلیت ها و موانعی وجود دارد که با شناسایی آن ها علاوه بر رشد و توسعه کارآفرینی در میان جوامع روستایی، می توان زمینه های دستیابی به توسعه پایدار را نیز فراهم نمود. باتوجه به جایگاه کارآفرینی در فرایند توسعه روستایی و ضرورت شناسایی موانع و چالش های پیشرو در این حوزه، هدف از انجام این پژوهش شناخت موانع و چالش های توسعه کارآفرینی در روستای ظفرآباد است که نتایج آن یاریگر تقویت کارآفرینی و توسعه اقتصادی منطقه موردمطالعه است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، 567 نفر روستای ظفرآباد است، که طبق جدول استاندارد مورگان، 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه ها از روش تصادفی سیستماتیک بهره گرفته شد. به منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی تحقیق و تلخیص آن ها، با اهداف تاییدی و اکتشافی از مدل تحلیل عاملی (روش چرخش واریمکس) استفاده شد. در این روش پس از حذف گویه های بی اثر، مهم ترین عوامل موثر در قابلیت ها و موانع توسعه کارآفرینی در روستا به ترتیب اولویت شناسایی و تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها و نتیجه گیری: 

  نتایج پژوهش نشان داد این روستا پتانسیل و قابلیت های کارآفرینی دارد اما میزان توسعه کارآفرینی در آن پایین است، از بین موانع موجود عوامل فردی بیشترین تاثیر را در توسعه کارآفرینی روستایی در محدوده موردمطالعه دارند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی روستایی، توسعه پایدار، روستای نورآباد، دهستان ظفرآباد، استان لرستان
 • سید هدایت محمدی، داود حبیبی*، هاشم نوروزی فرد، سجاد نویدی نیا صفحات 68-83
  زمینه و هدف

  عملکرد کارکنان موضوعی است که ارتباط تنگاتنگی با دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده خود دارد، به گونه ای که عملکرد کارکنان معادل عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. بنابراین توجه به دانش و مهارت منابع انسانی و توانمندسازی این سرمایه های بی بدیل در سازمان ها و به خصوص در این دوران امری ضروری و غیرقابل انکار است. مهم ترین عامل در بهبود بهره وری در شهرداری ها و در هر کشوری منابع انسانی می باشد، به طوری که این عامل، به یک عنصر مهم و اساسی در تبیین تفاوت های موجود دربهره وری و رشد آن در کشورهای مختلف شده است. از آنجا که پایه اصلی امر توسعه، انسان است، بهبود کیفیت منابع انسانی در امر توسعه بسیار ضروری بوده و در هرگونه برنامه ریزی به منظور توسعه و بهره وری منابع انسانی نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد؛ بنابراین بدون اولویت دادن به بهره وری و توسعه منابع انسانی که جزء در فرآیند برنامه ریزی عملی بلندمدت و جامع بر پایه اطلاعات دقیق از گذشته، حال و مسیر روشن آینده تحقق نخواهد یافت، توسعه اقتصادی به دست نخواهد آمد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین راهکارهای اثر بخشی و توانمندسازی سرمایه انسانی در افزایش کارایی و بهبود عملکرد شهرداری ها می باشد.

  روش بررسی

  روش پژوهش در این مقاله از نظر ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی و از نظر هدف، نظری وکاربردی است.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   یافته ها حاکی از آن است که مهم ترین راهکارهای موثر بر بهره وری منابع انسانی شناسایی شده، توانمندسازی کارکنان و مدیریت استعداد می باشند. از دیدگاه صاحب نظران، توجه به مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت استعداد (شناسایی، به کارگیری، توسعه، نگهداری) و توانمندسازی (آموزش، مشارکت، انگیزش) و همچنین مراحل توانمندسازی (تواناسازی، ساختار، فرآیند) و نحوه ارزیابی اثربخشی آنها ضروری است که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: اثربخشی، توانمندسازی، سرمایه انسانی، کارایی، شهرداری
 • محمدرضا شهریاری* صفحات 84-100
  زمینه و هدف

  امنیت از اساسی ترین نیازها برای گردشگران است و نبود آن چالشی بزرگ برای جذب گردشگران به ویژه جهانگردان خارجی است. از آن جایی که هدف گردشگران از سفر به دست آوردن آرامش روحی و روانی است؛ فقدان امنیت اجتماعی موجب کاهش پذیرش گردشگران خواهد شد . هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شاخص های امنیت اجتماعی بر وفاداری گردشگران خارجی در شهر شیراز است. 

  روش بررسی

  پژوهش کاربردی و روش انجام آن مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است . در جهت گردآوری داده های مورد نیاز از روش های اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استفاده گردیده است. جامعه آماری ،گردشگران مراجعه کننده به شهر شیراز در سال 1398 بوده اند روش نمونه گیری از طریق روش تصادفی و از نوع خوشه ای چند مرحله ای بوده است. برای سنجش امنیت اجتماعی گردشگران از 43 گویه در قالب 4 شاخص استفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری T ، ضریب هبستگی و روش تحلیل رگرسیون انجام شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   نتایج پژوهش نشان میدهد که 4 شاخص امنیت اجتماعی از نظر گردشگران در سطح بالاتر از حد متوسط قرار داشته و همچنین بین شاخص های امنیت اجتماعی همبستگی قوی و معنادار آماری وجود دارد. در پایان در بین عامل های وفاداری مولفه تجربه سفر با مقدار 319/0 بیشترین سهم را در بین دیگر عوامل وفاداری داشته است.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، وفاداری، گردشگری، شیراز
 • ساره رضایی اسحق وندی* صفحات 101-118
  زمینه و هدف

  یکی از مسایل رفتاری بسیار مهم در حوزه مدیریت موضوع مدیریت شهری بوده که تعیین کننده متغیرهای زیادی از سازمان است. و به دنبال آن در دهه های اخیر موضوع مدیریت دانش به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات، سازمانها و نهادهای خدماتی مطرح شده است. که تضمین کننده برتری های بلندمدت برای سازمان ها به خصوص در زمینه مدیریت شهری و جوامع و میزان بهره گیری آن ها از سرمایه های انسانی، فکری و اطلاعاتی شهرداری است. در همین راستا؛ هدف پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر شاخص های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری با استفاده از مدل ساختاری تفسیری ISM در شهرداری کرمانشاه است. و از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی- تحلیلی است.

  روش بررسی

  در روند تهیه و تولید داده ها ابتدا عوامل موثر بر تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری شهرداری کرمانشاه با استفاده از نظرات 20 نفر از متخصصین این موضوع و استادان و کارشناسان در سازمان های ذی ربط از طریق روش دلفی شناسایی شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 10عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار قوی مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری، شهرداریهای کرمانشاه از  مدلسازی تفسیری-ساختاری ISM و سپس با نرم افزار میک مک بهره گرفته شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   نتایج پژوهش نشان داد معیار تکنولوژی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت های منابع انسانی جزء تاثیرگذارترین عوامل و پنج معیار رهبری، مکانیسم فرایند، مشارکت شهروندان، تقویت سازمان های غیر دولتی و شهر هوشمند جزء تاثیرپذیرترین عوامل به شمار می آیند و بین متغیرهای مدیریت دانش و مدیریت شهری رابطه دوسویه وجود دارد و تاثیر بسیاری بر همدیگر می گذارند. همچنین نتایج حاصل از میک مک نشان می دهد اکثر عوامل جز متغیرهای پیوندی می باشند از وابستگی بالا و قدرت هدایت بالا برخوردارند. و در خاتمه به ارایه پیشنهادی برای تقویت مدیریت دانش بر مدیریت شهری شهرداری کرمانشاه پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدیریت شهری، عملکرد شهرداری، ISM، MICMAC.شهرداری کرمانشاه
 • بهنام جلیلیان*، سید عباس روحانی اصفهانی صفحات 119-134
  زمینه و هدف

  فقدان یک سیستم حمل و نقل کارا یکی از موانع رشد و توسعه هر کشوری بشمار می رود. در میان انواع حمل و نقل درون شهری نقش اتوبوسرانی برجسته تر از سایر روش هاست. با توجه به اینکه خطوط اتوبوسرانی بیشترین نقش و سهم را در حمل و نقل درون شهری کشور را دارند، بنابراین باید از کارآیی لازم برخوردار باشند. در این پژوهش کارآیی خطوط همراستا با خط یک مترو در اصفهان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  روش بررسی

  روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف ازنوع کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات در حوزه کتابخانه ای بوده است. به منظور تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد، اطلاعات عملکردی 15 خط به عنوان واحد های تولیدی یا DMUها در بازه زمانی نه ماهه اول سال 1400، شامل 5 متغیر ورودی و یک متغیر خروجی از طریق سامانه مدیریت مکانیزه ناوگان (AVL) مستقر در شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان استخراج و با استفاده از نرم افزار DEA SOLVER وDEAFrontier نسبت به ارزیابی کارآیی آن ها اقدام گردید.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   از مجموع 15 خط مورد مطالعه، خطوط شماره10،17،70،81و82 با توجه به نسبت ورودی ها و خروجی و شرایط موجود از کارآیی لازم برخوردار نبوده اند که از این تعداد سه خط 17،70 و81 به صورت خصوصی اداره می شوند. موضوع مهم در این پژوهش کارآیی بیشتر خطوطی است که میزان مسافر جابجا شده بیشتری داشته و همپوشانی کمتری در آن ها بوده که نشان از اهمیت متغیر حجم مسافر در ارزیابی کارایی خطوط اتوبوسرانی می باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، ارزیابی، کارآیی، اتوبوسرانی اصفهان
 • سیده مریم مجتبوی*، حوراء ایزدپناه صفحات 135-155
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر بحران محیط زیست از دغدغه های اصلی بشر محسوب می شود. افزایش میزان مصرف انرژی و تاثیر آن بر آینده محیط زیست، موجب شده تا طراحی ساختمان‎ها با رویکرد معماری پایدار اهمیت ویژه‎ای یابد. در این میان ساختار و شکل کالبدی مدارس، کیفیت‎های محیطی و تکنولوژیکی آن‎ها، در راستای آموزش، فرهنگ سازی و دستیابی به جهانی زیست پذیر تاثیر بسزایی دارد. هدف اصلی این پژوهش دستیابی به شاخص های کالبدی موثر در ارتقاء معماری پایدار در مدارس است، تا به کمک آن، محیط کالبدی مدرسه به یک ابزار آموزنده، در جهت یادگیری مسایل زیست محیطی و توسعه پایدار تبدیل شود.

  روش بررسی

  نوشتار حاضر از نوع کاربردی بوده و روش پژوهش کیفی و توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات اسنادی، مرور متون، منابع و تجارب است که به استخراج مدل مفهومی منتج می گردد. در نهایت شاخص های کالبدی برآمده از مدل در نمونه موردی (مدرسه فرانسوا میتران) مورد تحلیل قرار می گیرد و راهکارهایی در راستای طراحی فضای آموزشی بر مبنای شاخص های کالبدی توسعه پایدار ارایه می شود.

  یافته ها و نتیجه گیری: 

  یافته ها نشان می دهد که مولفه های ارتقاء دهنده پایداری در فضای آموزشی شامل چهار مولفه اصلی کالبدی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. در این بین، مولفه کالبدی می توانند یک مدرسه را به یک ابزار آموزشی برای مسایل زیست محیطی تبدیل نماید و شاخص های آن شامل بهره گیری از نور روز، بهبود کیفیت هوا در محیط داخلی، ارتباط با عناصر طبیعی، طراحی فضا جهت حمایت از فعالیت زیست محیطی، انتخاب آگاهانه مواد و مصالح، انعطاف پذیری کالبدی، کاهش مصرف انرژی از طریق کالبد و به کارگیری عناصر پایداری می باشد، که در نمونه موردی نیز تاثیرگذارند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، معماری پایدار، فضای آموزشی، مولفه های کالبدی، مدرسه فرانسوا میتران برزیل
 • علیرضا جباری زاده گان*، محمدرضا پورزرگر، ویدا نوروز برازجانی صفحات 156-168
  زمینه و هدف

  امروزه با توجه به نقش پراهمیت سیستم حمل ونقل در توسعه پایدار شهری اتخاذ سیاست های مناسب در بخش حمل ونقل شهری و توسعه حمل ونقل پایدار به عنوان یکی از زمینه های اصلی رشد شهری موردتوجه می باشد. حمل ونقل سبز به معنی حمل ونقلی پایدار با کمترین آثار منفی بر محیط زیست می باشد که با توجه به شرایط حال حاضر دنیا می بایست در پی دستیابی به این مهم باشیم و با استفاده از فناوری های نوین به کاهش آثار زیست محیطی ناشی از حمل و نقل بپردازیم. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بهره گیری از حمل ونقل سبز در بهبود شرایط زیستی شهرهای ایران است.

  روش بررسی

  این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی، تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی - کتابخانه ای می باشد.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   نتایج پژوهش نشان می دهد؛ امروزه به رویکرد حمل ونقل سبز شهری در بسیاری از مناطق دنیا توجه خاصی شده است. در ایران در بسیاری از شهرها تحت تاثیر تحولات جهانی و اجرای طرح های مختلف شهری، عامل اقتصادی به عنوان عامل اصلی تعیین کننده درآمده است و تحولات قرن جاری و اقتصاد متکی بر نفت، تراکم بیش ازحد جمعیت، تمرکز فعالیت ها و فراوانی ساخت وسازها، رشد و گسترش فیزیکی کانون های شهری و تخریب اکوسیستم طبیعی شهرهای کشور را در پی داشته است؛ هرچند در برخی از شهرهای کشور اقداماتی در جهت دستیابی به حمل ونقل سبز شهری انجام شده است ولی نمی توان ادعا کرد که توسعه حمل ونقل متکی بر اقتصاد سبز شهری به طور کامل در ایران انجام شده است ولی ضرورت ایجاد و برنامه ریزی برای به کارگیری این الگوواره با توجه به مشکلات پدید آمده برای شهرهای کشور هر روز بیشتر احساس می شود؛ و در ادامه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت اجرای این رویکرد ارایه شده است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، حمل ونقل سبز شهری، ایران
 • زهرا حجازی زاده، زهرا سنبلی* صفحات 169-188
  زمینه و هدف

  توسعه یک فرآیند تکاملی است که در آن ظرفیت انسان برای شروع ساختارهای جدید، حل مشکلات، سازگاری با تغییرات مداوم و تلاش آگاهانه و خلاقانه برای دستیابی به اهداف جدید افزایش می یابد. جنگل ها به عنوان یک عنصر کلیدی برای توسعه پایدار شناخته می شوند و از چندین هدف توسعه پایدار حمایت می کنند که برخی از آنها شامل کاهش گرسنگی و فقر، تنظیم آب شیرین، شیوه های آب و هوایی، سلامت و رفاه و تنوع زیستی است. یکی از مهم ترین شاخص هایی که برای ارزیابی جنگل زدایی استفاده می شود، شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی (NDVI) است که برای ارزیابی روند تغییرات جنگل استفاده می شود. هدف این مطالعه بررسی روند شاخص پوشش گیاهی NDVI طی دوره زمانی 1380 تا 1397 بر اساس داده های سنجنده MODIS در شهرستان ملارد است.

  روش بررسی

   در این تحقیق از داده های پوشش گیاهی MODIS در وضوح 1 کیلومتر استفاده شد. داده های پوشش گیاهی با نام اختصاری MOD13A3 ماهانه و با وضوح مکانی 1 کیلومتر است. این داده ها برای شهرستان ملارد 830 نقطه را در بر می گیرد که می توان آن را در 1×1 کیلومتر از 830 نقطه شهر بررسی کرد. از آنجایی که بر اساس تحقیقات انجام شده، ماه می تا آگوست بیشترین NDVI را دارند، این شاخص تنها در ماه های با بالاترین NDVI یعنی می، ژوین، جولای و آگوست استخراج شد. داده ها به بازه های زمانی سه ساله تقسیم شدند و نرخ تغییر بر اساس شاخص معرفی شده توسط سازمان ملل متحد برای اهداف توسعه پایدار استخراج شد. سپس کاربری سالانه زمین برای بررسی عمیق تر بررسی شد. در مرحله نهایی از روش تحلیلی- توصیفی برای بررسی جامع نتایج در ارتباط با اهداف توسعه پایدار استفاده شد.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   نتایج این مطالعه نشان داد که در ماه های می، ژوین، ژوییه و اوت روند کاهشی در درصد مساحت مقادیر NDVI به میزان 0.03- تا 0.9-% در ماه مشاهده گردیده است. بر اساس نتایج و منطبق بر ماه های با حداکثر NDVI مشخص گردید که بر میزان زمین های بایر به میزان 9 کیلومتر مربع در هر 6 سال افزوده و از میزان نواحی پوشش یافته از جنگل ها و گیاهان سبز در این شهرستان تا 8 کیلومتر در هر 6 سال کاسته شده است. بنابراین، این شهرستان نیازمند به کارگیری تدابیر و برنامه های لازم الاجرا برای جلوگیری از بیابان زایی می باشد که مطابق با اهداف توسعه پایدار در راستای کاهش خطر فجایع آب وهوایی نظیر سیل و همچنین کاهش آلودگی هوا عمل نماید.

  کلیدواژگان: شاخص پوشش گیاهی NDVI، کاربری اراضی، توسعه پایدار، مادیس، شهرستان ملارد
 • سعید کاردار، رسا صفایی نمین* صفحات 189-204
  زمینه و هدف

  امروزه از مهمترین مسایل زندگی شهرنشینی افزایش جمعیت بوده و تامین رفاه و آسایش یا به عبارتی بالابردن کیفیت زندگی برای آنان دارای اهمیت زیادی می باشد، مساله ایی که مدیران شهری در پی ارتقا آن برای شهروندان می باشند. از سوی دیگر جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیاز های جدید سازمانی و اجتماعی است. از این رو با توجه به اینکه هدف مدیریت شهری ارتقا کیفیت زندگی و رفاه شهروندان است و منطقه 11 تهران نیز نارسایی هایی که در این زمینه دارد در پژوهش حاضر هدف بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در ارتقا کیفیت زندگی منطقه 11 تهران می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوه ی کتابخانه ای ومی دانی انجام شده است. به این صورت که جهت جمع آوری مبانی نظری پژوهش از منابع کتابخانه ایی شامل کتاب، مقاله، پایان نامه و پایگاه های معتبر علمی و پژوهشی استفاده شده و سپس از روش می دانی شامل پرسشنامه بهره گرفته شده. جامعه آماری پژوهش حاضر منطقه یازده تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند. سپس برای تجزیه و تحلیل کمی داده ها از نرم افزار  SPSSو آزمون همبستگی و رگرسیون، استفاده شد.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   برقراری شاخص های حکمروایی خوب شهری به ویژه مشارکت و پاسخگویی می تواندزمینه های ارتقا کیفیت زندگی و در نتیجه بهبود وضعیت زندگی گروه های محتلف شهری را در منطقه 11 تهران فراهم نموده و حتی زمینه های دستیابی به توسعه پایدار را در این منطقه فراهم نماید.

  کلیدواژگان: حکمروایی خوب شهری، کیفیت زندگی، مسئولیت پذیری، منطقه 11، مشارکت شهروندی، تهران
 • سیدمجید نادری، محمدعلی رنجبردار* صفحات 205-222
  زمینه و هدف

  با توجه به اینکه بازآفرینی شهری سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهر ها است به نحوی که منجر به ارتقای شاخص های زیست پذیری و کیفیت زندگی شهروندان و در نتیجه فراهم شدن توسعه پایدار شهری می شود، هدف از پژوهش حاضر تبیین معیار های بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار با نمونه موردی منطقه ده تهران (محله بریانک) می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوه ی کتابخانه ای و می دانی انجام گرفته به این صورت که جهت جمع آوری داده ها از کتاب ها، مقالات، و پایگاه های معتبر علمی و پژوهشی استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل آن نیز از پرسشنامه و spss بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش منطقه ده تهران و محله بریانک بوده است.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   نتایج تحقیق نشان می دهد در صورت ارتقا کیفیت سکونت در این محله از طریق بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، می توان زمینه تامین خدمات و فضا های باز و سبز را در محله فراهم آورد و نقش مسکونی محله را ارتقا بخشده و مطلوبیت شرایط زندگی را در آن را افزایش داد. اگر عملکرد ها و کاربری های با مقیاس شهری در محله مستقر شوند زمینه مراجعات بیشتر به محله را فراهم آورده و می تواند زمینه ایجاد مشاغل جدید و رونق اقتصادی را در محله فراهم نماید. مهمترین مساله برای برون رفت از شرایط موجود محله، و موفقیت در بازآفرینی شهری در آن، بهبود ساختار اجتماعی - اقتصادی می باشد و البته ناگفته پیداست که بدون دخالت و مشارکت دادن ساکنان که مهم ترین و اصلی ترین گروه های مواجه با معضلات این محله هستند، این مساله راه به جایی نخواهد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی شهری، توسعه پایدار، بافت فرسوده، کیفیت زندگی، منطقه ده تهران
|
 • MohamadRahim Rahnama, Mojgan Yaghoubi * Pages 1-23
  Background and Aim

  The rapid growth of urbanization and the increase in the amount of migration to cities, the lack and high cost of housing in big cities has created the abnormal phenomenon of informal settlements, which, along with the growth of unemployment, provides the basis for social damage. In this article, the basic strategies of empowering the informal settlement of Shahid Rajaei town of Mashhad have been identified

  Methods

  Research method is applied and descriptive-analytical in nature and the library and field method was used in conducting the research. For this purpose, 383 residents of the area were selected using random sampling to distribute the questionnaire. In order to formulate the dimensions of empowerment in Shahid Rajaei town of Mashhad, 50 questionnaires were distributed among the responsible organizations and academic elites who have sufficient expertise on marginalization issues, and we gave the points to the experts in the field of urban empowerment using the SWOT method. In the end, in order to present the main strategy for more efficient implementation of empowerment in Shahid Rajaei town by means of QSPM and by asking experts in this field, we prioritized the strategies.

  Findings and Conclusion

  of the results show that the general strategy in the area is to implement defensive empowerment and physical, environmental and population organizing strategies with the creation of urban infrastructure and facilities, optimal use of the endowment lands of Astan Quds Razavi to reduce social and physical damage in the area, balanced development Urban elements, provision of suitable housing and beautification in design, while preserving the cultural identity of the area by using local materials and combining them with new materials are considered important strategies for the empowerment of Shahid Rajaei town.

  Keywords: Empowerment, Marginalization, Informal Settlement, SWOT matrix, QSPM
 • Amir Bakhshi *, Ahmad Alizadeh Fard, Seyed Hassan Rasouli Pages 24-40
  Background and Aim

  Currently, cities are facing many challenges in economic, social and environmental dimensions. Due to the growth of urbanization, there have been harmful consequences for cities. The continuation of this kind of population growth has made urbanization in today's cities face economic, social, and environmental crises. Therefore, the need to pay attention to the livability has become very important in today's cities. The Aim of the research: to identify and measure livability indicators in the city of Babol.

  Methods

  The research method is descriptive-analytical according to the nature of the work, and according to this method, the evaluation of the livability of the city of Babol is done. In this research, the method of collecting data is library and documentary, interviews, field observations and questionnaires are also used. Research questionnaire is filled out among 382 citizens of Babol, sample size is calculated based on Cochran's formula, the results obtained using SPSS software, through factor analysis and single sample t-test, were analyzed. The geographical case of the research is city of Babol.

  Findings and Conclusion

  The findings of the research show that the economic, social and environmental criteria each have a different effect on the livability of the city of Babol. Since the livability in the city measured based on three aspects, it can be claimed that the city of Babol is far away from the ideal score of livability. The results have shown that livability in Babol should be prioritized in the economic dimension. In this way, in order to make Babol more livable, we need to pay attention to the economic category, then pay attention to the social and environmental criteria.

  Keywords: livability, Urban Spaces, livable city, City of Babol
 • Rahim Heydari Chiyaneh, Davood Hatami *, Zobaideh Puyesh, Hamideh Hatami, Reza Hatami Pages 41-53
  Background and Aim

  Tourism, which is called a green industry in today's world, is a way to transfer culture and civilization from one society to another; In that process there are many positive economic, social, political, environmental and cultural effects. Every tourism destination offers different products and services to attract tourists. The success of a region in the tourism industry is not only limited to show the unique attractions, but also depends on various factors such as the level of awareness and knowledge about those attractions. The aim of this paper is to determine the level of awareness of tourists with the local attractions and the level of their familiarity with the attractions and its relationship with the frequency of visiting.

  Methods

  The research method is applied in terms of purpose, and descriptive-analytical in terms of research methodology, which was carried out using library-documentary and field study. The statistical population includes all of the people of Chabahar city and tourists who came to visit this city; 382 people were studied using Cochran's sample size method. The field data of the research was collected using a questionnaire and SPSS19 software was used for data analysis and Pearson correlation test was used to test the hypotheses.

  Findings and Conclusion

  The results showed that there is a significant relationship between the level of awareness and frequency of visits and the tourists’ tendency to visit attractions. The level of visit of attractions increases by enhancement of awareness on attractions. The results also showed that the most common way of familiarity with the city attractions is the word of mouth advertising (53.7%).

  Keywords: Level of awareness, tourism attractions, Word of Mouth advertising, city of Chabahar
 • Samira Julayi *, Hossein Zinati Fakhrabad, Zahra Malekjafarian Pages 54-67
  Background and Aim

  Strengthening rural entrepreneurship as an effective lever in accelerating economic growth and social empowerment plays an important role in the process of rural development. Meanwhile, there are capabilities and obstacles that by identifying them, in addition to the growth and development of entrepreneurship among rural communities, can provide the grounds for achieving sustainable development. Considering the place of entrepreneurship in the process of rural development and the need to identify obstacles and challenges in this field, the aim of this research is to identify the obstacles and challenges of entrepreneurship development in Zafarabad Village, the results of which will help strengthen entrepreneurship and economic development of the studied area.

  Methods

  The current research is of applied type, and its research method is descriptive-analytical. The statistical population of the research is 567 people of Zafarabad village, according to Morgan's standard table, 200 people were selected as a sample. A systematic random method is used to select the samples. In order to understand the basic variables of the research and summarize them, factor analysis model (varimax rotation method) is used for confirmatory and exploratory purposes. In this method, after removing the ineffective items, the most important effective factors in the capabilities and obstacles of entrepreneurship development in the village are identified and analyzed in order of priorities.

  Findings and Conclusion

  The results of the research showed that this village has the potential and capabilities of entrepreneurship, but the level of entrepreneurship development in it is low, among the existing obstacles, individual factors have the greatest impact on the development of rural entrepreneurship in the studied area.

  Keywords: Entrepreneurship, Rural Entrepreneurship, sustainable development, Zafarabad Village, Noor Abad Rural District, Lorestan province
 • Seyed Hedayat Mohamadi, Davood Habibi *, Hashem Nowrozi Fard, Sajjad Navidinia Pages 68-83
  Background and Aim

  The performance of employees is a subject that is closely related to the achievement of the organization's goals, so that the performance of employees is considered equivalent to the performance of the organization. Therefore, paying attention to the knowledge and skills of human resources and empowering these unique capitals in organizations, especially in this era, is a necessary and undeniable thing. The most important factor in improving productivity in municipalities and in any country is human resources, so that this factor has become an important and fundamental element in explaining the differences in productivity and its growth in different countries. Since the main basis of development is human, improving the quality of human resources is very necessary in development and has a fundamental and decisive role in any planning for the development and productivity of human resources; Therefore, economic development will not be achieved without prioritizing the productivity and development of human resources, which will not be realized as part of the long-term and comprehensive practical planning process based on accurate information from the past, present and clear future. The aim of this research is to explain effective solutions and empower human capital in increasing the efficiency and improving the performance of municipalities.

  Methods

  The research method in this article is descriptive and analytical in terms of nature and method, and theoretical and practical in terms of purpose.

  Findings and Conclusion

  From the experts' point of view, it is necessary to pay attention to the components affecting talent management (identification, employment, development, maintenance) and empowerment (training, participation, motivation) as well as the stages of empowerment (empowerment, structure, process) and how to evaluate their effectiveness, which were investigated in this study.

  Keywords: effectiveness, Empowerment, Human capital, Efficiency, municipality
 • MohammadReza Shahriyari * Pages 84-100
  Background and Aim

  Security is one of the most basic needs for tourists, and its lack is a big challenge to attract tourists, especially foreign tourists. Since the purpose of tourists from traveling is to gain mental and emotional peace; the lack of social security will decrease the acceptance of tourists. The purpose of this study is to investigate the relationship between social security indicators on the loyalty of foreign tourists in Shiraz.

  Methods

  applied research and its method is based on descriptive-analytical method. In order to collect the required data, documentary and field methods (questionnaire) have been used. The statistical population was tourists visiting Shiraz city in 2018. The sampling method was random and multi-stage cluster type. To measure the social security of tourists, 43 items have been used in the form of 4 indicators. Also, data analysis has been done using T, correlation coefficient and regression analysis methods.

  Findings and Conclusion

  The results of the research show that 4 social security indicators are above the average level from the point of view of tourists, and there is a strong and statistically significant correlation between the social security indicators. In the end, among the loyalty factors, the travel experience component with a value of 0.319 had the largest share among other loyalty factors. The results of the research show that 4 social security indicators are above the average level from the point of view of tourists, and there is a strong and statistically significant correlation between the social security indicators. In the end, among the loyalty factors, the travel experience component with a value of 0.319 had the largest share among other loyalty factors.

  Keywords: Social security, Loyalty, Tourism, Shiraz
 • Sareh Rezaie Es Haghvandi * Pages 101-118
  Background and Aim

  One of the most important behavioral issues in the field of management is urban management, which determines many variables of the organization. And following that, in recent decades, the issue of knowledge management has been raised as a strategic need for institutions, organizations and service institutions. Which guarantees long-term advantages for organizations, especially in the field of urban and community management and their utilization of human, intellectual and informational capitals of the municipality. In this regard; The aim of this paper is to evaluate the effect of knowledge management indicators on the performance of urban management using the interpretive structural model of ISM in the Municipality of Kermanshah.

  Methods

  The method is practical in terms of targeting, and descriptive-analytical in terms of identifying the trends and relationships. In the process of preparing and producing data, firstly, the effective factors on the impact of knowledge management on the urban management of municipality of Kermanshah were identified using the ideas of 20 experts and professors in related organizations through the Delphi method. In order to analyze the data, 10 factors which have strong influence on factors of knowledge management in performance of urban management, in municipalities of regions of Kermanshah, ISM interpretive-structural modeling is used, then with Mic-Mac software applied.

  Findings and Conclusion

  The results of the research showed that technology standard, organizational culture, human resources infrastructure, are among the most influential factors, and five leadership criteria are process mechanism, citizen participation, strengthening non-governmental organizations, and smart city are among the most influential factors. There is a two-way relationship between the variables of knowledge management and urban management, and they influence each other a lot. Also, the results obtained from Mick-Mack show that most of the factors are linked variables and have high dependence and high guiding power. At the end, a proposal has been made to strengthen knowledge management on the urban management of municipality of Kermanshah.

  Keywords: Knowledge Management, urban management, Municipal performance, ISM, MICMAC. Municipality of Kermanshah
 • Behnam Jalilian *, Seyed Abbas Rouhani Isfahani Pages 119-134
  Background and Aim

  The lack of an efficient transportation system is one of the obstacles to the growth and development of any country. Among the types of intra-city transportation, the role of the bus is more prominent than other methods. Considering that bus lines have the largest role and contribution in the country's intra-city transportation, therefore, they should have the necessary efficiency. In this research, the efficiency of parallel lines with a metro line in Isfahan city has been evaluated by using data envelopment analysis technique.

  Methods

  The research method in this study was applied in terms of its purpose and in terms of descriptive-analytical nature and the method of collecting information in the library field. In order to analyze the data and evaluate the performance, the performance information of 15 lines as production units or DMUs in the period of the first nine months of the year 1400, including 5 input variables and one output variable through the mechanized fleet management system (AVL) located in the bus unit company Isfahan were extracted and their efficiency was evaluated using DEA SOLVER and DEAFrontier software.

  Findings and Conclusion

  Out of the total of 15 studied lines, lines number 10, 17, 70, 81 and 82 did not have the necessary efficiency due to the ratio of input and output and existing conditions, of which three lines 17, 70 and 81 they are privately run. The important issue in this research is the higher efficiency of lines with more passenger movement and less overlap, which shows the importance of the passenger volume variable in evaluating the efficiency of bus lines.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, evaluation, Efficiency, Isfahan bus service
 • Seyedeh Maryam Mojtabavi *, Houra Izadpanah Pages 135-155
  Background and Aim

  n recent years, the environmental crisis has been one of the main concerns of human beings. Increasing energy consumption and its impact on the future of the environment has made the design of buildings with a sustainable architectural approach of particular importance. Meanwhile, the physical structure and shape of schools, their environmental and technological qualities, have a great impact on education, culture and achieving a livable world. The main purpose of this study is to achieve the physical characteristics effective in promoting sustainable architecture in schools, so that the physical environment of the school becomes an educational tool for learning environmental issues and sustainable development.

  Methods

  The present article is of applied type and is a qualitative and descriptive analytical research method. Data collection is based on documentary studies, review of texts, sources and experiences that lead to the extraction of a conceptual model. Finally, the physical indicators derived from the model are analyzed in a case study (François Mitterrand School) and solutions are proposed to design the educational space based on the physical indicators of sustainable development.

  Findings and Conclusion

  Findings show that the components that promote sustainability in the educational environment include four main components: physical, environmental, social and economic. In the meantime, the physical component can turn a school into an educational tool for environmental issues and its characteristics include the use of daylight, improving indoor air quality, communication with natural elements, space design to support environmental activity, conscious choice Materials are physical flexibility, reduction of energy consumption through the body and the use of stability elements, which also affect the case study.

  Keywords: sustainable development, Sustainable Architecture, Educational Space, Physical components, François Mitterrand School, Brazil
 • Ali Reza Jabari Zadehgan *, MohammadReza Pourzarzgar, Vida Norouz Borazjani Pages 156-168
  Background and Aim

  Nowadays, due to the important role of the transportation system in sustainable urban development, it is important to adopt appropriate policies in the urban transportation sector and develop sustainable transportation as one of the main areas of urban growth.. Green transportation means sustainable transportation with the least negative effects on the environment, which according to the current conditions of the world, we should seek to achieve this and use modern technologies to reduce the environmental effects caused by transportation. The main goal of this research is to investigate the effect of using green transportation in improving the living conditions of Iranian cities.

  Methods

  This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of nature. The method of collecting information was document-library and content analysis.

  Findings and Conclusion

  The research results show; Today, special attention has been paid to the approach of green urban transportation in many regions of the world. In Iran, in many cities under the influence of global developments and the implementation of various urban plans, the economic factor has become the main determining factor and the developments of the current century and the oil-based economy have resulted in excessive population density, the concentration of activities and the frequency of constructions, the growth and physical expansion of urban centers and the destruction of the natural ecosystem of the country's cities; However, in some cities of the country, measures have been taken to achieve urban green transportation but the necessity of creating and planning to use this model is felt more and more every day, considering the problems that have arisen for the cities of the country;  And in the following, suggestions and solutions are provided for the implementation of this approach.

  Keywords: sustainable development, Urban green transportation, Iran
 • Zahra Hejazizadeh, Zahra Sonboli * Pages 169-188
  Background and Aim

  Development, as a concept, has been associated with various meanings, interpretations, and theories. Development is an evolutionary process whereby human capacity is increased to start new structures, solving problems, adapting to constant changes, and deliberately and creatively striving to achieve new goals. Forests are increasingly recognized as a key element for sustainable development and support several Sustainable Development Goals (SDGs), some of which include reducing hunger and poverty, regulating fresh water, climate practices, health and welfare, and biodiversity. One of the most important indices used to assess deforestation is the Normalized difference Vegetation Index (NDVI), which is used to assess forest change trends. The results of all studies that examined NDVI index will be questionable in the term of Sustainable Development Goals. This study investigates the trend of NDVI vegetation index during the period 2001 to 2018 based on the MODIS data in Malard city.

  Methods

  In this study, the MODIS vegetation data at a resolution of 1 km were used. The vegetation data, abbreviated MOD13A3, is monthly and with a 1 kilometer spatial resolution. This data covers 830 points for Malard city, so that it can be surveyed in 1×1 kilometers of 830 points in the city. Since based on research conducted by Farajzadeh et al. (2011:107), May to August have the highest NDVI, this index was extracted only in the highest NDVI months, ie May, June, July and August. The data were subdivided into three-year intervals and the rate of change was extracted based on the index introduced by the United Nations for sustainable development goals. Then annual land use was obtained for a deeper examination.in the final step we used an analytic-description method to describe the results in the connection with sustainable development goals.

  Findings and Conclusion

  The results showed that a decreasing trend was observed in the percentage of NDVI area in May, June and July between -0.03 and -0.9% in month. So that, under the maximum NDVI months, it was found that the amount of Barren increased about 9 km2 every 6 years and the amount of areas covered by forests and green plants decreased about 8 km2 every 6 years. Therefore, it is necessary to implement the measures and plans regarding prevent desertification in the city that will meet the goals of sustainable development

  Keywords: NDVI, land use, sustainable development, MODIS, Malard Township
 • Saeid Kardar, Rassa Safai Namin * Pages 189-204
  Background and Aim

  Today, one of the most important issues of urban life is the increase in population, and providing welfare and comfort, or in other words, raising the quality of life, is very important for them, an issue that city managers seek to improve for citizens. On the other hand, today's world is facing challenges that are caused by the transformations resulting from the progress of science and industry and the design of new organizational and social needs. Therefore, considering that the goal of urban management is to improve the quality of life and well-being of citizens, and Tehran's 11th district also has its shortcomings in this field, the purpose of this research is to investigate the role of good urban governance in improving the quality of life in Tehran's 11th district.

  Methods

  The current research is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of method, and it was conducted in a library and field method. In order to collect the theoretical foundations of the research, library resources including books, articles, dissertations and reliable scientific and research databases were used, and then the field method including questionnaires was used. The statistical population of the present study is the 11th district of Tehran, and using the Cochran formula, 384 people have been considered as the statistical population. Then SPSS software and correlation and regression tests were used for quantitative data analysis.

  Findings and Conclusion

  Establishing good urban governance indicators, especially participation and accountability, can improve the quality of life and thus improve the living conditions of various urban groups in the 11th district of Tehran, and even provide the grounds for achieving sustainable development in this area.

  Keywords: Good Urban Governance, Quality of Life, Responsibility, Region 11, Citizen participation, Tehran
 • Sayed Majid Naderi, MohammadAli Ranjbardar * Pages 205-222
  Background and Aim

  Considering that urban regeneration is a comprehensive and integrated policy to solve the problems of cities in a way that leads to the improvement of livability indicators and the quality of life of citizens and as a result of providing sustainable urban development, the purpose of this research is to explain the criteria of urban regeneration. In order to achieve sustainable development, it is a case study of Tehran's 10th district (Brianak neighborhood).

  Methods

  The research is of a descriptive and analytical type, and it was carried out in a library and field method in such a way that books, articles, and reliable scientific and research databases were used to collect data, and for its analysis, Questionnaire and spss have been used. The statistical population of the research was the 10th district of Tehran and Briyank neighborhood.

  Findings and Conclusion

  The results of the research show that if the quality of living in this neighborhood is improved through the improvement and renovation of dilapidated structures, it is possible to provide services and open and green spaces in the neighborhood and improve the residential role of the neighborhood. It increased the desirability of living conditions in it. If urban-scale functions and uses are established in the neighborhood, it will provide the grounds for more visits to the neighborhood and can provide the grounds for creating new jobs and economic prosperity in the neighborhood. The most important issue to get out of the existing conditions of the neighborhood, and succeed in urban regeneration in it, is to improve the socio-economic structure, and it goes without saying that without the involvement and participation of the residents, who are the most important and main groups facing the problems of this neighborhood. This issue will not go anywhere.

  Keywords: Urban regeneration, sustainable development, Dilapidated fabric, Quality of Life, Region 10, Tehran